Hotărârea nr. 81/2011

Hotãrârea nr. 81 privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu Amenajare, consolidare, extindere prin mansardare locuintã existentã si construire clãdire administrativã parter, spatii verzi, alei, str. Tudor Vladimirescu nr. 98, Ploieşti

ROMÂNIA


JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR.81 Privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu

” Amenajare, consolidare, extindere prin mansardare locuința existenta si construire clădire administrativa parter, spatii verzi, alei”

Str. Tudor Vladimirescu nr.98, Ploiești

Consiliul Local al municipiului Ploiești;

Văzând Expunerea de motive a doamnelor și domnilor consilieri Elisabeta POPOVICI, Carmen DUMITRU, Costel HORGHIDAN, Florin Lucian SICOIE, Puiu NEAGU, Marius MATEESCU, și Raportul de specialitate al Direcției Generale de Dezvoltare Urbană, prin care se propune spre aprobare, la solicitarea făcută de S.C. TIMESET AUTO SRL, Planul Urbanistic de Detaliu - ” Amenajare, consolidare, extindere prin mansardare locuința existenta si construire clădire administrativa parter, spatii verzi, alei”, str. Tudor Vladimirescu nr.98, Ploiești.

In baza Legii nr.50/1991 privind autorizarea construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor; republicată și actualizată,

în conformitate cu Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare; respectând prevederile Legii nr. 453/2001, a Ordinului M.L.P.A.T. nr.91/1991, modificat de Ordinul M.L.P.A.T. nr. 37/N /08.06.2000.

A

In temeiul art 36, alin.l și alin.5, lit.„c” din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală, republicată și actualizată,

HOTĂRĂȘTE:

ART. 1 Aprobă Avizul nr. 085 din 15.09.2010 al Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului și Urbanism a Municipiului Ploiești;

ART. 2 Aprobă Planul Urbanistic de Detaliu — ”Amenajare, consolidare, extindere prin mansardare locuința existenta si construire clădire administrativa parter, spatii verzi, str. Tudor Vladimirescu nr.98, Ploiești, la solicitarea făcută de S.C. TIMESET AUTO SRL, cu condiția respectării avizului nr.085 din 15.09.2010 al C.T.A.T.U., anexat prezentei hotărâri. Conform anexei nr.l, terenul care face obiectul acestui P.U.D. se află în intravilan și este proprietate privata conform certificat de vanzare -cumpărare cu ipoteca nr. 102/11.01.2008.

ART. 3 Planul Urbanistic de Detaliu, prevăzut la art. 1, va avea termenul de valabilitate de 5 ani.

ART. 4 Direcția Generală de Dezvoltare Urbană va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

ART. 5 Direcția Administrație Publică Juridic Contencios Achiziții Publice Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Data in Ploiești, astazi, 28 februarie 2011

Presepinte sedjnta, Adiriș^ȘMrghe


Contrasemnează Șecretar, Oana C riști na |acob


ROMÂNIA


JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOMȚI DIRECȚIA GENERALĂ DE DEZVOLTARE URBAnVo^S

k ' t A rRAPORT DE SPECIALITATE

Privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Amenajare, consolidare, extindere prin mansardare locuința existenta si construire clădire administrativa parter, spatii verzi, alei’’ Str. Tudor Vladimirescu nr.98, Ploiești

Beneficiar : S.C. TIMESET AUTO S.R.L.

Proiectant: - arh.Georgeta Stoica si c.arh. Constantin Draghici

Potrivit prevederilor Legii nr. 453/2001, a Ordinului M.L.P.A.T. nr. 91/1991 completat cu Ordinul M.L.P.A.T. nr. 37/N/2000, a Legilor nr.350/2001 și nr.289/2006 și a cererii înregistrată la Primăria Municipiului Ploiești - Direcția Generală de Dezvoltare Urbană, s-a prezentat proiectul: Plan Urbanistic de Detaliu - „Amenajare, consolidare, extindere prin mansardare locuința existenta si construire clădire administrativa parter, spatii verzi, alei”, Str. Tudor Vladimirescu nr.98, Ploiești.

Proiectantul a executat Planul Urbanistic de Detaliu la comanda făcută de S.C. TIMESET AUTO S.R.L. în concordanță cu prevederile Ordinului M.L.P.A.T. nr.91/1991, modificat de Ordinul M.L.P.A.T. nr. 37/N /08.06.2000 și în conformitate cu Legea nr.350/2001 privind urbanismul și amenajarea teritoriului și Legea nr.289/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr.350/2001.

Terenul care face obiectul acestei solicitări este situat în intravilanul municipiului Ploiești și este proprietate privata conform certificat de vanzare -cumpărare cu ipoteca nr. 102/11.01.2008.

Conform P.U.G. aprobat prin H.C.L. nr.209/1999 imobilul are următoarele caracteristici:


amplasament: UTR V 6 destinația terenului :

o IScxr — zonă instituții publice, servicii si funcțiuni de interes general, zonă cu interdicite temporara de construire până la elaborare P.U.D./P.U.Z., zona protejata cu valoare arhitecturala;

are posibilitatea racordării la utilitățile existente în zonă

se încadrează în zonă valorică B, conform H.C.L. 316/2002.

POT 50 %


 • > CUT= 1,50;

 • > dispune de acces direct la str.Tudor Vladimirescu

 • > regim mixt de inaltime

> Utilizări permise :

a.aj 7>'


o « IS » : instituții publice, servicii profesionale .Și? Sociale, locuințe in

bloc cu regim mixt de inaltime, comerț,'turism; parcări publice aferente funcțiunilor admise.             K

*

> Utilizări interzise :                       O

\\ -

I


fr- ■ a-..


L*


.. . •b '

< c> // V

..■, //

f                           . .f

**


p

4 I

i

o unități economice poluante și care g bareazătraflâ intens, amenajări provizorii de chioșcuri pe domeniul public.


Acest PUD a fost solicitat prin Certificatul de Urbanism nr. 645 din

14.05.2010.

OBIECTUL acestui P.U.D. îl constituie întocmirea unei documentații tehnice pentru amenajare, consolidare, extindere prin mansardare locuința existenta si construire clădire administrativa - parter, spatii verzi, alei, str. Tudor Vladimirescu nr.98, Ploiești.

In urma analizei documentației elaborate de către arh.Georgeta Stoica si c.arh. Constantin Draghici constatăm:

o S teren = 448.00 mp din acte si 470 mp din măsurători si deschidere la strada de 14,48 ml

o o o o


POTpropus = 50%

CUTpropus =1.5

Regim de înălțime propus - Parter si etaj/mansarda

Retragerile fata de limitele laterale sunt:

 • • fata de limita din vest, clădirea administrativa cat si locuința mansardata sunt pe limita de proprietate, deci 0,00ml,

 • • distanta clădirii administartive P+M- propusa, fata de limita din est- este 4,25 ml;

• fata de limita de proprietate posterioara( nord) sunteste 0,00 m

Beneficiarul a obținut următoarele avize și acorduri: - privind utilități urbane :

o alimentare cu apă (nr.3 83/2010), o alimentare cu energie electrică (nr. 1004/28.06.2010),

o alimentare cu gaze naturale (nr. 1/0384/14.06.2010) privind :

o protecția mediului (nr.5565/10.06.2010) altele :

o Comisia Municipală pentru Transport și Siguranța Circulației : 473/14.07.2010

o R.A.T.P.nr. 100/09.09.2010

o Poliția Rutieră : nr.775568 /14.06.2010

o Direcția Județeană pentru Cultura si Patrimoniu National Ph nr. 118/DU/20 aug. 2010

Urbanism, s-a analizat documentația Plan Urbanistic de uetanu - ”Amenajare, consolidare, extindere prin mansardare locuința existentă' șj construire clădire ț'

administrativa parter, spatii verzi, alei”, Str. Tudor Vladimirescu nr.98, Ploiești și a fost avizată favorabil conform avizului nr. 085 din 15.09.2010.

Supunem avizării proiectul Plan Urbanistic de Detaliu „Amenajare, consolidare, extindere prin mansardare locuința existenta si construire clădire administrativa parter, spatii verzi, alei”, Str. Tudor Vladimirescu nr.98, Ploiești, elaborat de arh.Georgeta Stoica si c.arh. Constantin Draghici.

ARHITECT ȘEF, arh.Simona Elena MUNTEANU

DIRECTOR ADJ. D.G.D.U.,

ing.Rita Marcela NEAGU

ȘEF SERVICIU DEZVOLTARE URBANĂ ȘI METROPOLITANĂ iei DUMITRU

VIZAT SERVICIUL JURIDICROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


/■r v

<      L* '•

4 h

”Amenajare, consolidare, extindere prin mansardare locuMtg^âxi


EXPUNERE DE MOTIVE


Privind aprobarea Planului Urbanistic de


Vw?; A

\ A' * ' -

^Uu


construire clădire administrativa parter, spatii verzi, alei Str. Tudor Vladimirescu nr.98, Ploiești

Beneficiar : S.C. TIMESET AUTO S.R.L.

Proiectant: - arh.Georgeta Stoica si c.arh. Constantin Draghici

Prin cererea înregistrata la Primăria municipiului Ploiești - Direcția Generală de Dezvoltare Urbană, s-a solicitat aprobarea proiectului : Plan Urbanistic de Detaliu -” Amenajare, consolidare, extindere prin mansardare locuința existenta si construire clădire administrativa parter, spatii verzi, alei”, Str. Tudor Vladimirescu nr.98, Ploiești, întocmit de arh.Georgeta Stoica si c.arh. Constantin Draghici.

Proiectantul a executat Planul Urbanistic de Detaliu la comanda făcută de S.C. TIMESET AUTO S.R.L. în concordanță cu prevederile Ordinului M.L.P.A.T. nr.91/1991, modificat de Ordinul M.L.P.A.T. nr. 37/N /08.06.2000 și în conformitate cu Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul și și Legea nr.289/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr.350/2001.

Potrivit Raportului de specialitate al Direcției Generale de Dezvoltare Urbană, proiectantul modifică prevederile Planului Urbanistic General al municipiului Ploiești aprobat prin Hotărârea nr.209 din 10.12.1999 a Consiliului Local al municipiului Ploiești, prin documentația tehnică propunându-se ridicarea restricțiilor de construire impuse până la elaborarea unei documentații de urbanism PUD/PUZ, respectând prevederile Legii nr.453/2001, Legii nr.350/2001, a Ordinului M.L.P.A.T. nr. 91/1991, completat cu Ordinul M.L.P.A.T. nr.37/N/2000.

Supunem spre aprobarea Consiliului Local al municipiului Ploiești Planul Urbanistic de Detaliu - ” Amenajare, consolidare, extindere prin mansardare locuința existenta si construire clădire administrativa parter, spatii verzi, alei”, Str. Tudor Vladimirescu nr.98, Ploiești, întocmit de arh.Georgeta Stoica si c.arh. Constantin Draghici.

COMISIA DE URBANISM,CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI COMISIA DE SPECIALITA TE NR 4


COMISIA PENTRU ORGANIZARE ȘI DEZVOLTARE URBANISTICĂ, REALIZAREA LUCRĂRILOR PUBLICE, CIRCULAȚIE RUTIERĂ, CONSERVAREA MONUMENTELOR ISTORICE ȘI DE ARHITECTURĂ

RAPORT

Comisia a luat în discuție proiectul de hotărâre privind :

aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu ”Amenajare, consolidare, extindere prin mansardare locuința existenta si construire clădire administrativa parter, spatii verzi, alei*’ Str. Tudor Vladimirescu nr.98, Ploiești


PREȘEDINTE, Elisab OPOVICI


SECRETAR,
COMISIA TEHNICĂ DE AMENAJARE A TERITORIULUI Șl URBANISM constituită conform H.C.L.PIoiești nr.126/2009

AVIZ

Nr. 085 DIN 15.09.2010

LUCRAREA:


AMPLASAMENT:


PLAN URBANISTIC DE DETALIU "Amenajare, consolidare, extindere prin mansardare locuința existenta si construire clădire administrativa parter, spatii verzi, alei"

Str. Tudor Vladimirescu nr.98

INIȚIATORI:


S.C. TIMESET AUTO SRL


ELABORATOR:


arti.Georgeta Stoica si c.arti. Constantin Draghici

 • a)

 • b) o)


Documentația înregistrată la Direcția Generală de Dezvoltare Urbană cuprinde: piese scrise:    memoriu justificativ, studiu de insorre

piese desenate: 5 planșe, alte documente:

 • a.

 • b.

 • c.


 • d.

 • e.


Certificat de urbanism: nr. 645/14.05.2010;

Act de proprietate: Contract de vânzare-cumpărare

Avize solicitate prin Certificat de urbanism: alimentare cu apă (nr.383/2010), alimentare cu energie electrică (nr. 1004/28.06.2010), Romtetecom (810/2010), gaze naturale (1/0384/14.06.2010), Politie rutiera (775568/2010), transport urban (100/09.09.2010), Agenția pentru Protecția Mediului (nr.5565/10.06.2010, Direcția Județeană pentru Cultura si Patrimoniu național Ph nr. 118/DU/20 aug. 2010, Comisia Municipala pentru Transport si Siguranța Circulației Taxă aviz C.TATU. : chitanță seria PMPnr.208914/19.08.2010

Taxă R.U.R. .032/18.08.2010


Reglementări stabilite prin P. U. G.:

 • -   U.T.R.- V-6/lScxr

 • -  POT =50%, CUT= 1,5

St = 470 mp,si deschidere la strada 14,48 m, parcela construibila zonificare funcțională:

9

> zona instituții publice, servicii si funcțiuni de interes general cu interdicție temporara de construire pana te etaborare/reaciuatizare PUZ/PUD si in zona protejata cu valoare arhitecturala.

terenul are acces la str. Tudor Vladimirescu și oferă posibilitatea racordării la utilitățile existente în zonă

terenul se încadrează în zona valorică B, conf. HCL 316/2002 Regim mixt de inaltime

Utilizări permise:

Instituții publice, servicii profesionale si sociale, locuințe in bloc cu regim mixt de inaltime, comerț, turism, parcari publice aferente funcțiunilor admise

Utilizări interzise:

i | Arh. Tania Badîla

| 17.09.2010, 2 exemplare

I Aviz C.T.A.T.U. nr.085 15.09.2010


. .. ..                 . n. "ev ■ >.             *•’ *•  ...              •>“ •*-        «^kisirb*. ■-■■ . fc. .t • ►■ • -    ». > > .ad. rv -a. %

XEtn **_■ T -~ -»■■»- *-*■ -«.  - ■«•• .. • - ...     - •-■_>- r i«4r -r rr.tj p.M^a 0'!;^!,, i*.af jț,- f, i^îFT—4 ItlT, PC- .            _* • A      .1 d'dljJb*


dto iUnitati economice poluante si care generează trafic intens; locuințe pe parcele care nu indeplinesc conditiilede suprafața minima si front la strada conform art. 30 din RGU; amenajați provizorii sau chioșcuri pe domeniul public              \

r •Prin documentația prezentată se propune: CONSOLIDAREA, AMENAJAREA, EXTINDEREA PRIN MANSARDARE CONSTRUCȚIE EXISTENTA-CORP C2, AVAND FUNCȚIUNEA DE LOCUINȚA, SI CONSTRUIRE CLĂDIRE ADMINISTRATIVA PARTER-C1, ALEI, PARCARE :                  '- "i

 • •  Menținerea indicatorilor urbanistic: POT= 50% si CUT= 1,5            ~~

 • •  Retragere fata de aliniament: 1,00 ml


retragere față de axul străzii str. Tudor Vladimirescu :8,12 ml


• nr. locuri de parcare 3 in incinta


în urma analizei, în ședința din data de 15.09.2010, Comisia Tehnică de Amenajare a

Urbanism acordă:


Teritoriului și


AVIZ FAVORABIL


Pentru


PLAN URBANISTIC DE DETALIU: "AMENAJARE, CONSOLIDARE, EXTINDERE PRIN MANSARDARE LOCUINȚA EXISTENTA SI CONSTRUIRE CLĂDIRE ADMINISTRATIVA PARTER, SPATII VERZI, ALEI”


Având:

„6"

-voturi „pentru"

- voturi „împotrivă

14

H

- abțineri

4”

JJ ■

- absente

1


PREȘEDINTE,ARHITECT ȘEF,

arh. Simona Elena MUNTEANUSecretar C.T.U.A.T., j

Inspector: Vasilica Jamea2 j Arh. Tania Badila


•t r.r


17.09.2010, 2 exemplare