Hotărârea nr. 80/2011

Hotãrârea nr. 80 privind aprobarea Planului urbanistic zonal Ridicare restrictie de construire partialã si schimbare functiune, str. Ghe. Gr. Cantacuzino nr. 124, Ploiesti

ROMÂNIA


JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR.80

Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal

„ Ridicare restricție de construire parțiala și schimbare funcțiune ”

Str. Ghe. Gr. Cantacuzino nr. 124, Ploiești

Consiliul Local al municipiului Ploiești;

Văzând Expunerea de motive a doamnelor și domnilor consilieri Popovici Elisabeta, Carmen Dumitru, Horghidan Costel, Mateescu Marius, Neagu Puiu, Sicoie Florin Lucian și Raportul de specialitate al Direcției Generale de Dezvoltare Urbană, prin care se propune spre aprobare, la solicitarea S.C ANDANAUTO S.R.L., Planul Urbanistic Zonal - „Ridicare restricție de construire parțiala și schimbare funcțiune”, str. Ghe. Gr. Cantacuzino nr. 124, Ploiești;

în baza Legii nr.50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată și actualizată;

în conformitate cu Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismului, cu modificările și completările ulterioare;

In temeiul art 36, alin.l și alin.5, lit.„c” din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală, republicată și actualizată,

HOTĂRĂȘTE:

ART. 1 Aprobă Avizul nr. 076 din 07.09.2010 al Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului și Urbanism a Municipiului Ploiești;

ART. 2 Aprobă Planul Urbanistic Zonal - „Ridicare restricție de construire parțiala și schimbare funcțiune”, str. Ghe. Gr. Cantacuzino nr. 124, la solicitarea S.C ANDANAUTO S.R.L., cu condiția respectării avizului nr. 076 din 07.09.2010 al CTATU, anexat prezentei hotărâri. Conform anexei nr. 1, terenul care face obiectul acestui PUZ se află în intravilan și este proprietate particulară a S.C ANDANAUTO S.R.L., conform Contract de vânzare-cumpărare nr. 5355/06.09.2007 având suprafața de 425,00 mp in acte si 418,00 la măsurători.

ART. 3 Planul Urbanistic Zonal, prevăzut la art. 1, va avea termenul de valabilitate de 5 ani.

ART. 4 Direcția Generală de Dezvoltare Urbană va duce la îndeplinire prezenta

hotărâre.

ART. 5 Direcția Administrație Publică Juridic Contencios, Achiziții Publice

9                                                 5                                                                                                         ’                           9

Contracte, va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Data in Ploiești, astazi, 28 februarie 2011Contrasemnează Secretar, Oana Cristină lacob

ROMÂNIA


Andreii


JUDEȚUL PRAHOVA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

DIRECȚIA GENERALĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ

RAPORT DE SPECIALITATE


Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „ Ridicare restricție de construire parțiala și schimbare funcțiune ” Str. Ghe. Gr. Cantacuzino nr. 124, Ploiești

Beneficiar : S.C ANDANAUTO S.R.L.

Proiectant: arh. Victor Socoleanu

Potrivit prevederilor Legii nr. 453/2001, a Ordinului M.L.P.A.T. nr. 91/1991, completat cu Ordinul M.L.P.A.T. nr. 176/N/2000, a Legilor nr. 350/2001 și nr. 289/2006 și a cererii înregistrată la Primăria municipiului Ploiești - Direcția Generală de Dezvoltare Urbană, s-a prezentat proiectul:

Planului Urbanistic Zonal „Ridicare restricție de construire parțiala și schimbare Junctiune ”, Str. Ghe. Gr. Cantacuzino nr. 124, Ploiești,

Proiectantul a executat Planul Urbanistic Zonal la comanda

S.C ANDANAUTO S.R.L. în concordanță cu prevederile Ordinului M.L.P.A.T. nr. 91/1991, modificat de Ordinul M.L.P.A.T. nr. 176/N/2000 și în conformitate cu Legea nr. 350/2001 privind urbanismul și amenajarea teritoriului și Legea nr. 289/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr. 350/2001.

Terenul care face obiectul acestei solicitări este situat în intravilanul municipiului Ploiești și este proprietate particulară a S.C ANDANAUTO S.R.L., conform Contract de vânzare-cumpărare nr. 5355/06.09.2007 având suprafața de 425,00 418,00 la măsurători.

mp in acte si


Conform P.U.G. aprobat prin H.C.L. nr.209/1999 imobilul are următoarele caracteristici:

 • > U.T.R.-N-5/CCRp, CCR,CCri

 • > P()T 50%, CIJT1,5

 • > St = 425,00 mp din acte si 418,00 mp din măsurători

 • > Folosința actuală a terenului - curți-construcții

 • > Destinația terenului stabilită prin planurile urbanistice actuale: zonă parcări orășenești, zonă cai de comunicații rutiere, zona cai de comunicații cu restricții in intersecții, cu interdicție de construire

- Utilizări permise:

> Parcari orășenești, construcții și amenajări pentru cai rutiere, reteua de starzi din intravilan

- Utilizări interzise:

> Locuințe și instituții publice, orice construcție care prin amplasare, configurație sau exploatare deranjează buna desfășurare a traficului pe drumurile publice sau prezintă riscuri de accidente

Acest PUZ a fost solicitat prin Certificatul de

16.09.2009.


Urbanism nr. 1150 din

//* // ztedo^pi

(AileO

• 2 . 1                           n fi f J


OBIECTUL acestui P.U.Z. îl constituie întocmirea t pentru ridicare restricție de construire parțiala pentru ffcf Cantacuzino si schimbare de funcțiune din parcări orășenești^in . zdthf^de servicii, in vederea construirii unei locuințe cu spatii comerciale la jiartș^r In urma analizei documentației elaborate de către arh.w£et constatăm:


ii!

Socoleanu,


•?l_


 • ■  ridicare restricție de construire parțiala pentru fronturile străzii Ghe. Gr. Cantacuzino si schimbare de funcțiune din parcări orășenești in zona de locuințe si servicii;

• P.O.T = 50,00% ; C.U.T. = 1,50 ;

 • ■ Regim de înălțime P+2;

 • ■  Clădirile vor fi amplasate la 3,00 m fata de aliniamentul str. Gh. Gr. Cantacuzino;

 • ■ Pe parcela care a generat PUZ-ul se dorește amplasarea unei locuințe cu spatii comerciale la parter, cu următorii indicatori urbanistici:

 • ■ P.O.T. = 50%, C.U.T. - 1,50

 • ■ Regim de inaltime : P+2E

Beneficiarul a obținut următoarele avize și acorduri privind :

 • -  utilități urbane:

o alimentare cu apă nr.312/2010

rÂ


o alimentare cu energie electrică - nr. 6093/04.06.2010

o gaze naturale - nr.2/0412/03.06.2010

o telefonie- nr. 1010/05.08.2010

 • -  Agenția pentru Protecția Mediului nr.5895/29.06.2010

 • -  Poliția rutieră 775623/24.06.2010

 • -  Comisia Municipală pentru Transport și Siguranța Circulației 441/14.07.2010

 • -  R.A.T.P. nr. 45/26.05.2010

în ședința din data de 07.09.2010 a Comisiei Tehnice de Amenjarea Teritoriului și Urbanism, s-a analizat documentația Planului Urbanistic Zonal — „Ridicare restricție de construire parțiala și schimbare funcțiune”, Str. Ghe. Gr. Cantacuzino nr. 124, Ploiești, și conform avizului nr. 076 din 07.09.2010, a fost avizată favorabil, cu următoarele condiții:

 • -  Planșa cu reglementările urbanistice va fi detaliata pentru nr. 124 -zona edificabila;

 • - pe zona edificabila pentru suprafața de teren ce nu va fi ocupata pe parter, va avea menționata interdicția de construire pe parter;

 • -  Zona de expropriere pentru realizarea noului traseu al str. Gh. Gr. Cantacuzino, va fi marcat cu interdicție definitiva de construire pana la realizarea exproprierii pentru cauza de utilitate publica pentru str. Gh. Gr. Cantacuzino.

Acestea au fost îndeplinite, documentația fiind completața cu planșa 2.1*de reglementari urbanistice, in care sunt reglementate pentru parcela 4e la nr. 124 condițiile solicitate prin avizul Comisiei Tehnice de Amenjarea Teritoriului'și; Urbanism nr. 076/07.09.2010.                                               7

r                            '     *.*

4

Supunem avizării proiectul Planului Urbanistic Zonal - „Ridicare restricție deVIZAT,

SERVICIUL JURIDIC
SERVICIUL DEZVOLTARE URBANA SI METROPOLITANA

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


EXPUNERE DE MOTIVE

Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal

„ Ridicare restricție de construire parțiala și schimbarefuncțiune ” Str. Ghe. Gr. Cantacuzino nr. 124, Ploiești

Beneficiar: S.C ANDANAUTO S.R.L.

Proiectant: arh. Victor Socoleanu

Prin cererea înregistrată la Primăria municipiului Ploiești - Direcția Generală de Dezvoltare Urbană, s-a solicitat aprobarea proiectului : Planului Urbanistic Zonal-„Ridicare restricție de construire parțiala și schimbare funcțiune ”, Str. Ghe. Gr. Cantacuzino nr. 124, Ploiești. Proiectantul a executat Planul Urbanistic Zonal la comanda S.C ANDANAUTO S.R.L. în concordanță cu prevederile Ordinului M.L.P.A.T. nr. 91/1991, modificat de Ordinul M.L.P.A.T. nr. 176/N/2000 și în conformitate cu Legea nr.350/2001 privind urbanismul și amenajarea teritoriului și Legea nr.289/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr.350/2001.

Potrivit Raportului de specialitate al Direcției Generale de Dezvoltare Urbană, proiectantul modifică prevederile Planului Urbanistic General al municipiului Ploiești aprobat prin Hotărârea nr.209 din 10.12.1999 a Consiliului Local al municipiului Ploiești, respectând prevederile Legii nr. 453/2001, a Ordinului M.L.P.A.T. nr.91/1991, completat cu Ordinul M.L.P.A.T. nr. 176/N/2000.

Supunem spre aprobarea Consiliului Local al municipiului Ploiești Planului Urbanistic Zonal „Ridicare restricție de construire parțiala și schimbare funcțiune”, Str. Ghe. Gr. Cantacuzino nr. 124, Ploieșt, la solicitarea S.C ANDANAUTO S.R.L., întocmit de arh. Victor Socoleanu.

COMISIA DE URBANISM,


Carmen DUMITRU

Gabriel IONESCU

Costel HORGHIDAN

Marius MATEESCU

Puiu NEAGUCONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 4


COMISIA PENTRU ORGANIZARE ȘI DEZVOLTARE URBANISTICĂ, REALIZAREA LUCRĂRILOR PUBLICE, CIRCULAȚIE RUTIERĂ, CONSERVAREA MONUMENTELOR ISTORICE ȘI DE ARHITECTURĂ

RAPORT

Comisia a luat în discuție proiectul de hotărâre :

Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „ Ridicare restricție de construire parțiala și schimbare funcțiune ” Str. Ghe. Gr. Cantacuzino nr. 124, Ploiești

RIDICARE RESTRICȚIE CONSTRUIRE PARȚIALA SI SCHIMBARE FUNCȚIUNE

LOCUINȚA CU SPATII COMERCIALE LA PARTER - Ploiești, str. Ghe.Gr.Cantacuzino nr. 124£

382625.00 ~|“


159.516


S2RX


Jk=5.2Dni

RÎ=3.45m


lh”3Jîm


'6


? rop etate p /tu


Hc-122(ta


15'154


34


. A

159TJX COD


2153R

159.30


59.43

159 39

159.! X


15949


- G

sv


i 59 4'1


, 15P52


\ 159 (U


6.13 7


limita zonei studiate regim de aliniere proprietatea beneficiarului zona


zona


zona


zonalocuințe P+2 si funcțiuni complementare locuințe in blocuri P+8, P+10 insbtutii si servicii

mixta locuințe - instituții si servicii circulație carosabila


zona

circulație carosabila interioara

2 locuri parcare zona interdicție const,


acces


POT = max. 50%

CUT = max. 1,5

Regim inaltime - max P+2


Supraf. lot redus = 270.72mp

Supraf. constr. max = 135.00mp


• Planșa 2J: REGLEMENTARI URBANISTICE - ETAP


 • • Inițiator

 • • Elaborator

 • • Proiectat


S.C, ANDANAUTO S.R.L.- PLOIEȘTI, str. Venia

- PLOIEȘTI str


arh. Victor Socoleanu

 • •  Data : 20 decembrie 20t0

 • •  Proiect nr. : 266 / 2010COMISIA TEHNICĂ DE AMENAJARE A TERITORI
'' /

A.T.


nr.076 .09.2010


constituită conform H.C.L.Pioiești nr.126/2009

ZIV/Z

Nr. 076 D/N 07.09.2070

LUCRAREA:


AMPLASAMENT:


Plan Urbanistic Zonal „Ridicare restricție parțiala de construire si schimbare funcțiune”

str.Gh. Gr. Cantacuzino nr. 122 - 128, Ploiești

INIȚIATORI:

1


S.C. ANDANAUTO SRL


arh.Victor Socoleanu


ELABORATOR:

Documentația înregistrată la Direcția Generală de Dezvoltare Urbană cuprinde: piese scrise:          memoriu justificativ, regulament local de urbanism aferent P.U.Z.

piese desenate:       9 planșe, 2 foto copii

alte documente:

 • a.

 • b.

c


a? b) o)


 • d.

 • e.

 • f.


Certificat de urbanism: nr. 1150/16.09.2009;

Act de proprietate: Contract de vânzare-cumpărare

Avize solicitate prin Certificat de urbanism: alimentare cu apă (nr.312/2010 SI 185/2010), alimentare cu energie electrică (nr. 6093/04.06.2010), alimentare cu gaze naturale (nr.2/0412/03.06.2010), Agenda pentru Protecția Mediului (nr.5895/12.07.2010), Romtelecomf 1010/2010), RATP (45/2010), Politie rutiera (775623/2010)

Taxă aviz C.T.A.T.U. : chitanță seria PMPnr.213459/27.08.2010

Taxă R.U.R.: Ordin Plata/27.08.2010

Alte documente : declarație notariala 3703/20.08.2010 lonescu Maria


Reglementări stabilite prin P. U. G.:

 • -  U. T.R.N 5/CCPr, CCR, CCRi

 • -  POT= 50%, CUT= 1,5

St = 425, OOmp

Retragere minima obligatorie de 22,50 ml din axul str. Ghe. Gr. Cantacuzino zonificare funcțională :

> parcari orasenest, zona cai de comunicație rutiere, zona cai de comunicație cu restricții in intersecta, cu interdicție de construire

terenul are acces la str.Gh. Gr. Cantacuzino și oferă posibilitatea racordării la utilitățile existente în zonă

terenul se încadrează în zona valorică B, conf. HCL 316/2002

Utilizări permise:

parcari orasenest, construcții si amenajri pentru cai de comunicație rutiere, rețeaua de străzi din intravilan

Utilizări interzise:

r Locuințe si instituții publice, orice construcție care prin amplasare , configurație sau exploatare deranjează buna desfășurare a traficului pe drumurile publice sau prezintă riscuri de accidente


MMMM»


Aviz C.T.A.T.U. nr.076

07.09.2010


X>

_h‘

.-■'’Z’

A ■ •■

■ . ■      ■■ s

’* I       *

Prin documentația prezentată se propun:

derogarea restricției de construire datorate amenajare intersecție si străpungere strada Vasile Lupu;

păstrare restricție circulație pentru prelungirea str. Vasile Lupu; ridicare restricție de construire parțiala pentru fronturile străzii Gh. Gr. Cantacuzino; schimbare in funcțiunea de locuinte/servicii;                > ' o        _

menținerea indicatorilor urbanistici impuși prin P. U. G.:

■ P.O.T = 50,00%

• C. UT. = 1,50


>

> >

>


în urma analizei,

Urbanism acordă:


Având:


fi


în ședința din data de 07.09.2010, Comisia Tehnică de Amenajare a Teritoriului și


AVIZ FAVORABIL


pentru

Plan Urbanistic Zonal


„Ridicare restricție parțiala de construire si schimbare funcțiune"


Cu următoarele condiții:

Planșa cu reglementările urbanistice va fi detaliata pentru nr. 124 - zona edfficabila;

pe zona edificabila pentru suprafața de teren ce nu va fi ocupata pe parter, va avea menționata interdicția de construire pe parter;

Zona de expropriere pentru realizarea noului traseu al str. Gh. Gr. Cantacuzino, va fi marcat cu interdicție definitiva de construire pana la realizarea exproprierii pentru cauza de utilitate publica pentru str. Gh. Gr. Cantacuzino.- voturi „pentru”


- voturi „împotrivă”


 • - abțineri

 • - absențe


PREȘEDINTE,


ARHITECT ȘEF,


arh. Simona Elena MUNTEANU

Secretar C.T.U.A.T.,

Inspector: Vasilica Jamea