Hotărârea nr. 79/2011

Hotãrârea nr. 79 privind aprobarea acordului de principiu privind derularea proiectului Accesibilitate si fluidizare trafic cãtre zona Industrialã Ploiesti-Vest si Platforma Industrialã Brazi

ROMANIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTARAREA NR. 79 privind aprobarea acordului de principiu privind derularea proiectului „Accesibilitate și fluidizare trafic către zona Industrială Ploiești Vest și Platforma Industrială Brazi”

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

Vazand Expunerea de motive a Primarului municipiului Ploiești Andrei Li viu Volosevici si Raportul de specialitate al Direcției Relații Internationale prin care se propune aprobarea acordului de principiu privind derularea proiectului „Accesibilitate și fluidizare trafic către zona Industrială Ploiești Vest și Platforma Industrială Brazi”;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 115/2010 privind aprobarea Planului Integrat de Dezvoltare a Polului de Creștere Ploiești - Prahova”;

Ținând cont de prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 230/10.09.2010 privind participarea Municipiului Ploiești la constituirea Asociației de Dezvoltare Intercomunitara „Polul de Creștere Ploiesti-Prahova”

Luând în considerare de prevederile Hotărârii Guvernului nr. 998/2008 pentru desemnarea polilor naționali de creștere în care se realizează cu prioritate investiții din programele cu finanțare intercomunitară și națională, cu modificările și completările ulterioare;

în baza prevederilor art. 35 alin. 3, 4, 5, 6 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare și a ordonanței nr. 26/2000 cu privire la asociații si fundații, aprobata prin Legea nr.246/2005, cu modificările si completările ulterioare;

In temeiul prevederilor art. 11-133, art. 36, alin. 2 lit. e din Legea nr. 215/2001 privind administrația publica locala, republicata și actualizată;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Aproba acordul de principiu încheiat între Primăria Municipiului Ploiești și Consiliul Județean Prahova, privind derularea proiectului „Accesibilitate și fluidizare trafic către zona Industrială Ploiești Vest și Platforma Industrială Brazi”, conform anexei nr. 1 ce face parte integranta din prezenta hotărâre.

Art. 2. împuternicește primarul să semneze acordul de principiu.

Art. 3. Direcția Relații Internaționale va duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Art. 4. Direcția Administrație Publica, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotarari.

Data in Ploiești, astazi, 28 februarie 2011

1

b

t.
S.


*   < Ă.f ****-^_


•i


4

•i \

I

pContrasemnează Secretar, Oana CristinaROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea acordului de pri^cîj derularea proiectului „Accesibilitate și fluidizare trafic către fz Ploiești Vest și Platforma Industrială Brazi’

Consiliul Director al Asociației de Dezvoltare Intercomunitara „Ploiești -

Prahova”, a decis, in data de 04.12.2009, participarea la Programul Operațional Dezvoltarea Capacitatii Administrative - API - DMI 1.3. prin proiectul „întărirea capacitatii operaționale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitara „Polul de Creștere Ploiesti-Prahova”

în cadrul Programului Operațional Regional, Axa Prioritară 1 - Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor - poli urbani de creștere, Domeniul major de intervenție 1.1 .Planuri integrate de dezvoltare urbană, se vor finanța, pe baza Planului Integrat de Dezvoltare, proiectele promovate de Polul de Creștere Ploiești - Prahova.

Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 115/2010 a fost aprobat „Planul Integrat de Dezvoltare al Polului de Creștere Ploiești - Prahova”, document de planificare comprehensiva a dezvoltării întregului areal al polului de creștere, în care se corelează politicile sectoriale - economice, sociale, de mediu, transport - cu politicile teritoriale și se implementează prin proiecte individuale, în scopul realizării unei dezvoltări durabile. Finanțarea Planului Integrat de Dezvoltare pentru Polul de Creștere Ploiești - Prahova se va realiza prin toate Programelele Operaționale finanțate din Instrumente Structurale.

Având în vedere proiectul nr. 8 - “Accesibilitatea și fluidizare trafic către zona industrială Ploiești Vest și Platforma Industrială Brazi” aprobat în Planului Integrat de Dezvoltare al Polului de Creștere Ploiești - Prahova, finanțat prin Fondul Social European în cadrul Programului Operațional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1 “Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor - Poli urbani de creștere”, Domeniul major de intervenție 1.1. “Planuri integrate de dezvoltare urbană”, sub-domeniul: Poli de creștere - obiectivul strategic conform P.I.D. - Bl. Reabilitare/modemizare rețele de drumuri locale, inclusiv pasaje și poduri pentru asigurarea legăturilor radiale de trafic către coridoarele naționale și internaționale de transport”, ce se realizează în parteneriat al Municipiului Ploiești cu Consiliul Județean Prahova cu o valoare totală estimată de 81.000.000 lei din care valoarea eligibilă solicitată este de 64.297.800 lei cu o cofinanțare de 16.702.200 lei, se impune încheierea unui acord de principiu.

Față de cele prezentate anterior,supunem spre dezbatere si aprobare proiectul de hotărâre alaturat.


JUDEȚUL PRAHOVA

MUNICIPIUL PLOIEȘTI

DIRECȚIA RELAȚII INTERNAȚIONALE


RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea acordului de principiu privind derularea proiectului „Accesibilitate și fluidizare trafic către zona Industrială Ploiești Vest și Platforma Industrială Brazi”

în cadrul Programului Operațional Regional, Axa Prioritară 1 - Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor - poli urbani de creștere, Domeniul major de intervenție 1.1 .Planuri integrate de dezvoltare urbană, se vor finanța, pe baza Planului Integrat de Dezvoltare, proiectele promovate de Polul de Creștere Ploiești - Prahova.

Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 115/2010 a fost aprobat „Planului Integrat de Dezvoltare al Polului de Creștere Ploiești - Prahova”, document de planificare comprehensiva a dezvoltării întregului areal al polului de creștere, în care se corelează politicile sectoriale - economice, sociale, de mediu, transport - cu politicile teritoriale și se implementează prin proiecte individuale, în scopul realizării unei dezvoltări durabile. Finanțarea Planului Integrat de Dezvoltare pentru Polul de Creștere Ploiești - Prahova se va realiza prin toate Programelele Operaționale finanțate din Instrumente Structurale.

Obiectivele strategice sunt direcționate pentru atingerea dezideratelor exprimate în viziunea de dezvoltare și în concordanță cu profilul prognozat pentru 2025: un teritoriu al investitorilor și al oportunităților de afaceri, un teritoriu guvernat de Carta Cetățeanului unde sunt furnizate servicii publice de calitate la prețuri accesibile și management public eficient și eficace prin implementarea de forme de conducere bazate pe indicatori de performanță.

Având în vedere proiectul nr. 8 - “Accesibilitatea și fluidizare trafic către zona industrială Ploiești Vest și Platforma Industrială Brazi” aprobat în Planului Integrat de Dezvoltare al Polului de Creștere Ploiești - Prahova, finanțat prin Fondul Social European în cadrul Programului Operațional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1 “Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor - Poli urbani de creștere”, Domeniul major de intervenție 1.1. “Planuri integrate de dezvoltare urbană”, sub-domeniul: Poli de creștere - obiectivul strategic conform P.I.D. - Bl. Reabilitare/modemizare rețele de drumuri locale, inclusiv pasaje și poduri pentru asigurarea legăturilor radiale de trafic către coridoarele naționale și internaționale de transport”, ce se realizează în parteneriat al Municipiului Ploiești cu Consiliul Județean Prahova cu o valoare totală estimată de 81.000.000 lei din care valoarea eligibilă solicitată este de 64.297.800 lei cu o cofinanțare de 16.702.200 lei, se impune încheierea unui acord de principiu.

Pentru demararea procedurilor specifice derulării proiectului^ Primăria Municipiului Ploiești se angajează să întocmească și să fmânț'eze up activități:                                                                 /<.•'

 • •  Identificarea proprietarilor parcelelor de teren adiacente drumului publib

 • •  Studiu de traffic;                                                           !

 • •  Studiu geotehnic;                                                     ■’y/o v a

 • •  Studiu Topografic;                                               •..••••

 • •  Elaborare studiu de fezabilitate inclusiv analiza cost-beneficiu;b*


■l • •  Elaborare documentații avize și obținere avize, inclusive acordul de mediu;

 • •  întocmirea documentațiilor de expropriere;

___ _____

 • •  întocmirea Documentației Tehnice pentru Autorizare de Construire (DTAC);

 • •  întocmirea proiectului tehnic, inclusiv verificarea de către utilizatori autorizați;

 • •  întocmirea documentației de finanțare;

 • •  Asistență pe parcursul evaluării proiectului;

A

 • •  întocmirea documentațiilor de atribuire;

 • •  Asistența proiectantului pe timpul execuției conform Legii nr. 10/1995.

Totodată, Consiliul Județean Prahova se angajează:

 • •  să realizeze întreaga procedură de exproprieri a suprafețelor necesare în vederea implementării proiectului “Accesibilitate și fluidizare către zona Industrială Ploiești Vest și Platforma industrială Brazi”,

 • •  să suporte costurile aferente procedurii de expropriere.

Contribuția la cofinanțarea proiectului, reprezentând cota parte din procentul de 2% din valoarea cheltuielilor eligibile, costurile neeligibile ce vor rezulta în urma întocmirii studiului de fezabilitate și alte cheltuieli ce pot apărea pe perioada derulării proiectului este de 50% pentru Primăria Municipiului Ploiești și 50% pentru Consiliul Județean Prahova.

Față de cele prezentate anterior, avizăm favorabil proiectul de hotărâre alăturat.

Sef Serviciu

Proiecte cu Finanțare Internațională, ONG MILENA PERPELl^^^

Director

Direcția Management Finanaciar-Contabil, Contracte NICOLETA CRACIUNOIU

i ■ i

Avizat,

Direcția Admninistratie Publica, Juridic Contencios, Achiziții Publice, Contracte Director,

SIMONA ALBU

ROMÂNIA
JUDEȚUL PRAHOVA

ACORD DE PRINCIPIUArt. 1 Părțile Acordului de principiu:

MUNICIPIUL PLOIEȘTI cu sediul în Ploiești, B-dul Republicii nr. 2, reprezentat legal prin domnul Andrei Liviu Volosevici - Primar, în calitate de lider de parteneriat

Și

JUDEȚUL PRAHOVA cu sediul în Ploiești, B-dul Republicii nr. 2, reprezentat legal prin Mircea Cosma - președinte, în calitate de partener

Au convenit următoarele la încheierea prezentului Acord de principiu:

Art. 2 Obiectul Acordului de principiu

 • (1) Obiectul acestui Acord de principiu îl reprezintă stabilirea drepturilor și obligațiilor părților, contribuția partenerilor la cofinanțarea cheltuielilor totale pentru demararea derulării proiectului nr. 8 - “Accesibilitatea și fluidizare trafic către zona industrială Ploiești Vest și Platforma Industrială Brazi” aprobat în Planului Integrat de Dezvoltare al Polului de Creștere Ploiești - Prahova, finanțat prin Fondul Social European în cadrul Programului Operațional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1 “Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor - Poli urbani de creștere”, Domeniul major de intervenție 1.1. “Planuri integrate de dezvoltare urbană”, sub-domeniul: Poli de creștere - obiectivul strategic conform P.I.D. -Bl. Reabilitare/modemizare rețele de drumuri locale, inclusiv pasaje și poduri pentru asigurarea legăturilor radiale de trafic către coridoarele naționale și internaționale de transport”, ce se realizează în parteneriat al Municipiului Ploiești cu Consiliul Județean Prahova cu o valoare totală estimată de 81.000.000 lei din care valoarea eligibilă solicitată este de 64.297.800 lei cu o cofinanțare de 16.702.200 lei.

Art. 3 Responsabilități privind derularea proiectului

(1) Liderul de parteneriat se angajează să întocmească și să finanțeze următoarele activități:

 • •  Identificarea proprietarilor parcelelor de teren adiacente drumului public;

 • •  Studiu de trafic;

 • •  Studiu geotehnic;

«•

4

Studiu Topografic;

Elaborare studiu de fezabilitate inclusiv analiza cost-ben

j r         j         T f

Elaborare documentații avize și obținere avize, inclufl'ye acordul u <3. Vvk>“.-J mediu;

întocmirea documentațiilor de expropriere;

întocmirea Documentației Tehnice pentru Autorizare de Construire (DTAC);

întocmirea proiectului tehnic, inclusiv verificarea de către utilizatori autorizați;

întocmirea documentației de finanțare;


,J
s ¥ /'

Asistență pe parcursul evaluării proiectului; întocmirea documentațiilor de atribuire;

Asistența proiectantului pe timpul execuției conform Legii nr. 10/1995.

(2) Liderul de parteneriat va asigura:

 • a) contribuția la cofinanțarea proiectului, reprezentând cota parte din procentul de 2% din valoarea cheltuielilor eligibile: 50%;

 • b) 50% din valoarea costurilor neeligibile ce vor rezulta în urma întocmirii studiului de fezabilitate.

 • c) 50% din alte cheltuieli ce pot apărea pe perioada derulării proiectului.

(3) Partenerul se angajează:

 • •  să realizeze întreaga procedură de exproprieri a suprafețelor necesare în vederea implementării proiectului “Accesibilitate și fluidizare către zona Industrială Ploiești Vest și Platforma industrială Brazi”,

 • •  să suporte costurile aferente procedurii de expropriere.

(4) Partenerul va asigura:

 • a) contribuția la cofinanțarea proiectului, reprezentând cota parte din procentul de 2% din valoarea cheltuielilor eligibile: 50%;

 • b) 50% din valoarea costurilor neeligibile ce vor rezulta în urma întocmirii studiului de fezabilitate;

 • c) 50% din alte cheltuieli ce pot apărea pe perioada derulării proiectului.

Art. 4 Perioada de valabilitate a Acordului de principiu

(1) Prezentul acord de principiu intră în vigoare la data semnării de către părți și este valabil până la data încheierii contractului de asociere cu Județul Prahova.

Ari. 7 Obligațiile părților


(1)


(2)


Orice modificare a prezentului acord va fi valabilă n este convenită de ambii parteneri.

Partenerii sunt de acord că prezentul act(acord) este română.
întocmit în 2 exemplare, în limba română, câte unul pentru fiecare parte.

LIDER DE PARTENERIAT,


PARTENER,


Primăria Municipiului Ploiești


Consiliul Județean Prahova


Primar,

Andrei Liviu Volosevici

Președinte, Mircea Cosma


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 3RAPORT

Comisia a luat în discuții proiectul de hotărâre privind aprobarea acordului de principiu privind derularea proiectului „Accesibilitate și fluidizare trafic către zona Industrială Ploiești Vest și Platforma Industrială Brazi”

și a constatat:

~r

Data:


PREȘEDINTE, Teodorescu Iuliai
SECRETA Sirbu Gh
A***-

in


I)

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 1

► • <■

COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRAREA !

PUBLIC ȘI PRIVA T, STUDII, STRA TEGII ȘI PROGNOZE

RAPORT

Comisia a luat in discuții proiectul de hotărâre privind aprobarea acordului de principiu privind derularea proiectului „Accesibilitate și fluidizare trafic către zona Industrială Ploiești Vest și Platforma Industrială Brazi”