Hotărârea nr. 78/2011

Hotãrârea nr. 78 privind modificarea organigramei, a statului de functii si a Regulamentului de Organizare si Functionare ale Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiesti

JUDEȚUL PRAHOVA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOT ARAREA Nr. 78privind modificarea organigramei, a statului de funcții si a Regulamentului de Organizare si Funcționare ale Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești


NICOLETA Organizare, modificarea Funcționare instituției;


văzând Expunerea de Motive a Viceprimarului Municipiului Ploiești BOZIANU CĂTĂLINĂ si Raportul de Specialitate al Serviciului Resurse Umane, Administrativ, Protecție Civila si Protecția Muncii, prin care se propune organigramei, a statului de funcții si a Regulamentului de Organizare si ale Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești ca urmare a reorganizării


având in vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale actualizata;

in conformitate cu Legea nr 15/1990 actualizata privind reorganizarea unităților de stat ca regii autonome si societăți comerciale, cu modificările si completările ulterioare, Legea 51/2006 actualizata privind serviciile comunitare de utilitati publice coroborate cu prevederile Legii 53/2003 - Codul Muncii actualizata;

in temeiul art. 36 alin. 2 lit. „a” si lit. „d” si alin. 6 lit. „a” din Legea nr. 215/2001 republicata si actualizata privind administrația publica locala;


HOTĂRĂȘTE :


Art. 1. Aproba modificarea organigramei, a statului de funcții si a Regulamentului de Organizare si Funcționare ale Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești, conform anexelor nr. 1, nr. 2 si nr. 3 care fac parte integranta din prezenta hotarare, începând cu data de 01.03.2011.


Art. 2. La data intrării in vigoare a prezentei hotarari, Hotărârile Consiliului Local nr. 371/24.11.2009 si 4/28.01.2010 isi inceteaza aplicabilitatea.

Art. 3. Regia Autonoma de Servicii Publice Ploiești va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 4. Direcția Administrație Publica Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prezenta hotarare.


Data in Ploiești, astazi, 28 februarie 2011.

/■


Contrasemnează Se^rătar, Oana Cristina I

O

f/ <EXPUNERE DE MOTIVEla proiectul de hotarare privind modificarea organigramei, a statului de funcții si a Regulamentului de Organizare si Funcționare ale Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești

Având in vedere complexitatea Serviciului de Salubritate care cuprinde mai multe activitati specifice domeniului sau (curățenie cai publice, deszăpezire, dezinsectie, deratizare, colectare cadavre de animale de pe domeniul public, etc), monitorizarea acestora la nivelul municipiului Ploiești trebuie realizata astfel incat sa existe un grad sporit de eficienta al controlului asupra activităților desfășurate de operatorii de salubritate.

De asemenea activitatea de „Verificare Metrologica si reparare contoare de apa calda si energie” de la Serviciul încălzire Urbana si Metrologie, a incetat la data de 15.11.2010, conform actului adițional nr.7 la contractul de prestări servicii nr.2951/17.05.2006 incheiat cu SC „Dalkia Termo Prahova” SRL.

Prin urmare se impune reorganizarea instituției astfel incât sa se asigure monitorizarea activitatii desfășurate de operatorii de salubritate.

Totodată modificările de personal presupun micșorarea numărului de posturi din cadrul instituției de la 114 posturi la 112 posturi.

Fata de cele menționate mai sus supunem spre aprobare proiectul de hotarare anexat.


REGIA AUTONOMA DE SERVICII PUBLICE PLOIEȘTI


RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotarare privind modificarea organigramei, a statului de funcții si a Regulamentului de Organizare si Funcționare ale Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești

Regia Autonoma de Servicii Publice Ploiești monitorizează si coordonează activitatea de colectare si tratare ape uzate, activitatile desfășurate de operatorii de servicii publice de distribuție a apei, canalizare, iluminat public, protecția mediului, salubritate si alimentare cu energie termica produsa centralizat, in conformitate cu prevederile Legii nr.51/2006 privind serviciile comunitare de utilitati publice.

Având in vedere complexitatea Serviciului de Salubritate care cuprinde mai multe activitati specifice domeniului său (curățenie căi publice, deszăpezire, dezinsectie, deratizare, colectare cadavre de animale de pe domeniul public, etc), monitorizarea acestora la nivelul municipiului Ploiești trebuie realizata astfel incât sa existe un grad sporit de eficienta al controlului asupra activitatilor desfășurate de operatorii de salubritate.

Menționam ca activitatea de „Verificare Metrologica si reparare contoare de apa calda si energie” de la Serviciul încălzire Urbana si Metrologie, a încetat la data de 15.11.2010, conform actului adițional nr.7 la contractul de prestări servicii nr.2951/17.05.2006 incheiat cu SC „Dalkia Termo Prahova” SRL.

In aceasta situație se impune reorganizarea instituției si modificarea numărului de personal care sa asigure monitorizarea activitatii desfășurate de operatorii de salubritate 24 de ore din 24 de ore pe schimburi deși instituția isi reduce numărul de la 114 posturi la 112 posturi.

Pentru reorganizarea instituției propunem următoarele modificări:

 • - postul vacant de consilier - situații criza se va transforma in post de inspector de specialitate in cadrul Biroului Salubritate ;

 • - postul vacant de consilier juridic din cadrul Biroului Contencios si Resurse Umane se va transforma in post de inspector de specialitate in cadrul Biroului Salubritate, care va funcționa cu structura de un post de conducere si 15 posturi de execuție prin preluarea unui post de inspector de specialitate din cadrul Biroului Apa Canal, a unui post de inspector de specialitate din cadrul Biroului Protecția Mediului si a doua posturi de referent din cadrul Biroului Dispecerat si Monitorizare Reclamatii;

 • - un post de referent din cadrul Biroului Salubritate va fi preluat in cadrul Biroului Protecția Mediului;

 • - un post de inspector de specialitate din cadrul Biroului Apa Canal va fi preluat in cadrul Serviciului Apa Canal;

 • - un post de inspector de specialitate din cadrul Serviciului Apa Canal va fi preluat in cadrul Biroului Rețele, Contorizare si Repartitoare Costuri;

 • - un post de tehnician din cadrul Biroului Rețele, Contorizare si Repartitoare Costuri

va fi preluat in cadrul Biroului Dispecerat si Monitorizare Reclamatii;                   z


 • - Serviciul încălzire Urbana si Metrologie va fi transformat in Birț

Urbana si va funcționa in structura de un post de conducere si doua posturi^dg/ e^4ti$. Reîncadrarea șefului de serviciu se va face din punct de vedere al coe        r.^țe


/ £

!^V'O


ierarhizare a salariilor la nivelul de sef birou din cadrul regiei.

 • - Biroul Monitorizare Serviciul Public încălzire Urbana se desființează, ia $dlb

se vor repartiza astfel :                                                                    ~

un post de inginer in cadrul Serviciului încălzire Urbana ;

un post de inginer in cadrul Biroului Rețele, Contorizare si Repartitoare Costuri,

postul vacant de Sef Birou se va transforma in post de execuție si va funcționa in cadrul Biroului Dispecerat si Monitorizare Reclamatii; un post vacant de subinginer se va desființa ;

 • - un post de inspector de specialitate din cadrul Serviciului încălzire Urbana si cinci posturi de șoferi din cadrul serviciului Administrativ vor fi preluate in cadrul compartimentului Deservire Auto, compartiment nou infiintat;

 • - un post de economist din cadrul Biroului Financiar Contabilitate va fi preluat in cadrul Biroului Management Integrat,

 • - un post vacant de economist din cadrul Biroului Financiar Contabilitate se va desființa.

Urmare celor menționate mai sus avizam favorabil proiectul de hotărâre anexat.

Serviciul Resurse Umane, Organizare Administrativ,Protecție Civila si Protecția Muncii

Director R.A.S.P. Ploiești

Ing. RAZVAN LUNGU


Sef Serviciu, ANGELESCU
Direcția Administrație Publica Juridic-

Contencios, Achiziții Publice, Contracte Director executiv, SIMONA ALBU

i r f r g

Sef Birou Juridic Contencios si Resurse Umane Cons. jr. TACHE MADALINA


NO


IROUL APA- CANAL


00


BIROUL EPURARE APE UZATEBIROUL SALUBRITATE


Ui


CZ)


BIROUL PROTECȚIA MEDIULUI


Ol


TOTAL 112 posturi - din care 18 posturi de conducere si 94 posturi de execuție


BIROUL ILUMINAT PUBLIC


BIROUL ÎNCĂLZIRE URBANA


BIROUL REȚELE, CONTORIZARE SI REPARTITOARE COSTURI


(IROUL FINANCIAR CONTABILITATE


COMPARTIMENT DESERVIRE AUTO


BIROUL ADMINISTRATIV


COMPARTIMENT INFORMATIZARE


BIROUL MANAGEMENTUL INTEGRAT


BIROUL DISPECERAT SI MONITORIZARE RECLAMATII


COMPARTIMENTUL ACHIZIȚII PUBLICE SI URMĂRIRE CONTRACTE


f.


Ol


Ol


NO


NO


CD


CD


NO


NO


C0r'

’ L


4*


•i

. V


cn m TI


- SERVI

SI

O

TI O

O

AJ

O p=

z cn

T 2

O —4

m

h m

ZI

o

O

c 2

z m

c

O TI

= XJ

o

_ rn

3» <

> ZI

cn m — z

m

ZI

m


REGIA AUTONOMA DE SERVICII PUBLICE PLOIEȘTISTAT DE FUNCȚII 2011

NR.CRT.

FUNCȚIA                           |

CONDUCERE                                                           '<===>*'

DIRECTOR

1

RESPONSABIL MANAGEMENTUL CALITATII (RMC)

s

2

DIRECTOR TEHNIC

s

3

ECONOMIST - CONTABIL SEF

s

COMUNICARE

4

CONSILIER COMUNICARE

s

5

ASISTENT MANAGER

s

BIROUL

JURIDIC - CONTENCIOS SI RESURSE UMANE

6

1

CONSILIER JURIDIC - SEF BIROU

s

7

1

ECONOMIST

s

8

2

CONSILIER JURIDIC

s

SERVICIUL INTERN DE PREVENIRE SI PROTECȚIA MUNCII, P.S.I.

9

INGINER

s

SERVICIUL APA - CANAL

10

1

INGINER - SEF SERVICIU

s

11

1

INSPECTOR DE SPECIALITATE

s

12

2

REFERENT

M

BIROU APA CANAL

13

1

INGINER-SEF BIROU

s

14

1

INSPECTOR DE SPECIALITATE

s

15

2

INSPECTOR DE SPECIALITATE

s

16

3

REFERENT

M

BIROUL EPURARE APE UZATE

17

1

MAISTRU-SEF BIROU

M

18

1

OPERATOR

19

2

OPERATOR

20

3

OPERATOR

21

4

OPERATOR

22

5

OPERATOR

23

6

OPERATOR

24

7

OPERATOR

25

8

OPERATOR

26

9

OPERATOR

27

10

OPERATOR

28

11

OPERATOR

29

12

OPERATOR

30

13

VIDANJOR

31

14

VIDANJOR

SERVICIUL SALUBRITATE SI PROTECȚIA MEDIULUI

32

1

INGINER-SEF SERVICIU

S

33

1

INSPECTOR DE SPECIALITATE

S

34

2

INSPECTOR DE SPECIALITATE

S

35

3

INSPECTOR DE SPECIALITATE

S

BIROUL SALUBRITATE

36

1

INSPECTOR DE SPECIALITATE - SEF BIROU

S

37

1

INSPECTOR DE SPECIALITATE

S

38

2

INSPECTOR DE SPECIALITATE

S

39

3

INSPECTOR DE SPECIALITATE

S

40

4

INSPECTOR DE SPECIALITATE

S

41

5

INSPECTOR DE SPECIALITATE

s

42

6

INSPECTOR DE SPECIALITATE

s

43

7

INSPECTOR DE SPECIALITATE

s

44

8

INSPECTOR DE SPECIALITATE

s

45

9

REFERENT

M

46

10

REFERENT

M

47

11

REFERENT

M

48

12

REFERENT

M

49

13

TEHNICIAN

M

50

14

REFERENT

M

51

15

REFERENT

M

BIROUL PROTECȚIA MEDIULUI

52

1

INGINER-SEF BIROU

S

53

1

INSPECTOR DE SPECIALITATE

S

54

2

INSPECTOR DE SPECIALITATE

S

55

3

INSPECTOR DE SPECIALITATE

S

56

4

INSPECTOR DE SPECIALITATE

S

57

5

REFERENT

M


r* ' •

|T

.• r*

/ /

J

f . .

NR.CRT.     |

FUNCȚIA                         |

,     STUDII     1

BIROUL ILUMINAT PUBLIC

s-  d

* - * : 1

58

1

INGINER-SEF BIROU                                       1

u s -

59

1

INSPECTOR DE SPECIALITATE

'a - / ■■■ s

60

2

INSPECTOR DE SPECIALITATE

z s ...

61

3

INSPECTOR DE SPECIALITATE

J ■■                   i f'- ■- » -V

62

4

INSPECTOR DE SPECIALITATE

63

5

SUBINGINER

SSD

BIROUL ÎNCĂLZIRE URBANA

64

1

INGINER-SEF BIROU

S

65

1

INGINER

S

66

2

INSPECTOR DE SPECIALITATE

S

BIROUL REȚELE, CONTORIZARE SI REPARTITOARE COSTURI

67

1

INGINER-SEF BIROU

S

68

1

INGINER

S

69

2

INGINER

S

70

3

INSPECTOR DE SPECIALITATE

S

71

4

REFERENT

M

BIROUL FINANCIAR

- CONTABILITATE

72

1

ECONOMIST-SEF BIROU

S

73

1

ECONOMIST

S

74

2

ECONOMIST

S

75

3

ECONOMIST

S

76

4

ECONOMIST

S

77

5

CONTABIL

M

78

6

CASIER

M

COMPARTIMENT DESERVIRE AUTO

79

1

INSPECTOR DE SPECIALITATE

S

80

2

ȘOFER

M

81

3

ȘOFER

M

82

4

ȘOFER

M

83

5

ȘOFER

M

84

6

ȘOFER

M

BIROUL ADMINISTRATIV

85

1

REFERENT-SEF BIROU

M

86

1

SECRETARA

M

87

2

ÎNGRIJITOR

COMPARTIMENT INFORMATIZARE

88

1

INSPECTOR DE SPECIALITATE

S

89

2

INSPECTOR DE SPECIALITATE

S

BIROUL MANAGEMENTUL INTEGRAT

90

1

INGINER-SEF BIROU

S

91

1

INSPECTOR DE SPECIALITATE

s

92

2

INSPECTOR DE SPECIALITATE

s

93

3

ECONOMIST

s

BIROUL DISPECERAT SI MONITORIZARE RECLAMAȚI!

94

1

INGINER-SEF BIROU

s

95

1

INSPECTOR DE SPECIALITATE

s

96

2

INSPECTOR DE SPECIALITATE

s

97

3

INGINER

s

98

4

SUBINGINER

SSD

99

5

SUBINGINER

SSD

100

6

SUBINGINER

SSD

101

7

TEHNICIAN

M

102

REFERENT

M

103

9

REFERENT

M

104

10

REFERENT

M

COMPARTIMENT ACHIZIȚII PUBLICE SI URMĂRIRE CONTRACTE

105

1

INSPECTOR DE SPECIALITATE

S

106

2

INSPECTOR DE SPECIALITATE-

S

107

3

INSPECTOR DE SPECIALITATE

S

108

4

REFERENT

M

UNITATE PENTRU IMPLEMENTAREA PROIECTULUI - STATIE DE EPURARE

109

1

INGINER - SEF UNITATE

S

110

1

INGINER

S

111

2

INGINER

S

112

3

TRANSLATOR

M

*

dT

<<■*

' J

Ș/ 'S

Anexa 3

L

4


REGULAMENT DE ORGANIZARE SI FUNCȚIONARE

CAPITOLUL I

DENUMIRE, FORMA JURIDICA, SEDIUL, DURATA DE FUNCȚIONARE

ART.1. REGIA AUTONOMA DE SERVICII PUBLICE PLOIEȘTI (denumita in continuare R.A.S.P. Ploiești sau Regia), este unitate de interes local si funcționează ca persoana juridica pe baza de gestiune economica si autonomie financiara, potrivit prezentului regulament si a reglementarilor legale in vigoare si este reprezentata de domnul ing. Lungu Razvan in calitate de director, cu domiciliul in Ploiești, ap. 18, județul Prahova, avand Municipiului Ploiești.

str. Constantin Dobrogeanu Gherea, nr.1 A, bl. D, sc. A, et. 6, actul de identitate CI, seria PH 772399 eliderat de Politia


înființata prin Decizia nr. 125/1991 a Prefecturii Prahova (sub


ART.2. R.A.S.P. Ploiești a fost denumirea de REGIA AUTONOMA DE TERMOFICARE) si a fost reorganizata prin : Hotararea Consiliului Local nr. 13/1995, Hotararea nr. 65/1998 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești si Hotararea Consiliului Local nr. 114/28.06.2002.

Actuala denumire, structura de personal, atribuții si obiect de activitate au fost stabilite prin : Hotararea Consiliului Local nr. 302/18.12.2006, Hotararea Consiliului Local nr. 314/21.12.2007, Hotararea Consiliului Local nr. 82/28.03.2009, Hotararea Consiliului Local nr. 179/28.05.2009 si Hotararea Consiliului Local nr. 371/24.11.2009.

ART.3. R.A.S.P. Ploiești, cu sediul social in Ploiești, str. Piața Victoriei nr. 17, județul Prahova are personalitate juridica in baza Certificatului de înregistrare cu seria B nr. 1547743 eliberat la data de 26 iunie 2008 de Oficiul Registrului Comerțului sub numărul J 29/378/1991 si cod unic de înregistrare RO 1343872.

ART.4. Unitățile bancare si conturile prin care isi derulează operațiunile economice Regia Autonoma de Servicii Publice Ploiești sunt:

 • a) Trezoreria Ploiești:     - R031TREZ5215069XXX000714

- R004TREZ5215043XXX000269

 • b)  Banca Comerciala Ploiești:

 • -  R005RNCB0205044878000001

 • -  R005RNCB0205044878000195

 • -  R010RNCB0205044878000008

 • -  R077RNCB0205044878000063

 • -  R080RNCB0205044878000009

 • -  R095RNCB0205044878000030

 • c) Raiffeisen Bank Ploiești: - RO91RZBR0000060008924889

ART.5. Durata de funcționare a R.A.S.P. Ploiești este nelimitata.

ART.6. Prezentul Regulament de Organizare si Funcționare - denumit in continuare R.O.F., se avizeaza de Consiliul de Administrație si se aproba de Consiliul Local al Municipiului Ploiești.

CAPITOLUL II

OBIECTUL DE ACTIVITATE


ART.7. Obiectul de activitate al R.A.S.P Ploiești a fost stabilit in conformita^^d'/pfȘve^ Hotărârii Consiliului Local nr. 114/28.06.2002, Hotararea Consiliului Local nr.             04,

Hotararea Consiliului Local nr. 161/29.09.2005 si ale Hotărârii Consiliului Local nr. 207/29.11.2005 coroborate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 302/18.12.2006, Hotărârii Consiliului Local nr. 314/21.12.2007, Hotărârii Consiliului Local nr. 82/ 28.03.2008 si Hotărârii Consiliului Local nr.63/26.02.2010, avand la baza sarcinile ce revin autoritatilor publice locale privind cadrul juridic unitar pentru organizarea, monitorizarea si controlul funcționarii serviciilor de gospodărie comunala.

Corespunzător acestor prevederi, RASP Ploiești, in baza contractului de prestări servicii incheiat cu Consiliul Local al Municipiului Ploiești, urmărește si monitorizează activitatile ce fac obiectul contractelor incheiate de Municipiul Ploiești cu operatorii de servicii publice de alimentare cu apa si canalizare, iluminat public, salubrizare, alimentare cu energie termica produsa centralizat, monitorizează activitățile cu impact asupra mediului si asigura primirea, inregistrarea si verificarea operativa a sesizărilor si reclamatiilor transmise telefonic de cetateni, prin Biroul Dispecerat si Monitorizare Reclamatii.

R.A.S.P. Ploiești, ca imputernicit al Consiliului Local asigura monitorizarea programelor de modernizare si investiții in relația cu operatorii selectați in domeniul serviciilor publice de alimentare cu energie termica in sistem centralizat, salubrizare, apa-canal, iluminat public.

R.A.S.P. Ploiești are calitatea de operator pentru activitatea de epurare a apelor uzate si evacuare a apei epurate in emisar, specifica serviciului public de canalizare, conform cerințelor legale in vigoare.

Regia Autonoma de Servicii Publice Ploiești desfasoara următoarele activitati:

8411


3530 3700

 • 3811

 • 3812

 • 3821

 • 3822 3832 3900 4312

 • 4321

 • 4322 4329 4941 4520 4950 4669 6209 6399 7021 7120 7490 8121 8129 8219


8220


Servicii de administrație publica generala (Monitorizarea si controlul funcționarii serviciilor publice; Prestări servicii de interes public către persoane fizice si juridice)

Furnizarea de abur si aer condiționat Colectarea si epurarea apelor uzate Colectarea deșeurilor nepericuloase Colectarea deșeurilor periculoase Tratarea si eliminarea deșeurilor nepericuloase Tratarea si eliminarea deșeurilor periculoase Recuperarea materialelor reciclabile sortate Activitati si servicii de decontaminare Lucrări de pregătire a terenului Lucrări de instalații electrice Lucrări de instalații sanitare, de incalzire si de aer condiționat Alte lucrări de instalații pentru constuctii Transporturi rutiere de mărfuri întreținerea si repararea autovehiculelor Transporturi prin conducte Comerț cu ridicata al altor mașini si echipamente Alte activitati de servicii privind tehnologia informației Alte activitati de servicii informaționale n.c.a.

Activitati de consultanta in domeniul relațiilor publice si al comunicării Activitati de testări si analize tehnice Alte activitati profesionale, științifice si tehnice n.c.a.

Activitati generale (nespecializate) de curățenie interioara a clădirilor Alte activitati de curățenie

Activitati de fotocopiere, de pregătire a documentelor si alte activitati specializate de secretariat

Activitati ale centrelor de intermediere telefonica (caii center).

8299

8412


Alte activitati de servicii suport pentru intreprinderi n.c.a.

,.Z'


Reglementarea activitatilor organismelor care prestează servi^ ih domeniul ingrijirii sanatatii, invatamantului, culturii si al altor activitatii sociale, exclusiv protecția sociala.

ART.8. Pentru realizarea acestor activitati Regia Autonoma de Servicii Publice WjbifeȘți următoarele atribuții:

A. Reglementare

a)


b)


c)


d)


e)


f)


g)


h)


i)


j)


k)


face propuneri privind regulamentele de organizare si funcționare ale serviciilor publice de producere-transport-distributie energie termica, de salubrizare, de iluminat public, de alimentare cu apa si de canalizare in vederea aprobării de către Consiliul Local;

pune in aplicare si urmărește respectarea Regulamentelor de organizare si funcționare ale serviciilor publice de către furnizori si utilizatori;

exercita in numele Consiliului Local si al Primarului, coordonarea si controlul calitatii serviciilor publice de salubrizare, de iluminat public, de alimentare cu apa, de canalizare, de alimentare cu energie termica in sistem unificat de producere - transport - distribuție; prezintă Primarului un raport anual detaliat privind starea sistemelor si calitatea serviciilor publice din municipiul Ploiești. Raportul cuprinde o descriere a sistemelor si a performantelor tehnico-economice ale activitatii pe parcursul anului incheiat, stadiul investițiilor in sisteme, evoluția tarifelor si preturilor acestor servicii si o caracterizare a activitatii operatorilor sistemelor in conformitate cu dispozițiile regulamentelor si ale reglementarilor in vigoare, pentru aducerea la cunoștința Consiliului Local;

verifica documentațiile de modificare si ajustare a tarifelor si preturilor aferente serviciilor publice de interes local, mai sus menționate si prezintă Primarului si Consiliului Local rapoarte de specialitate in vederea aprobarii/avizarii lor conform prevederilor legale in vigoare;

analizeaza si promovează programele anuale de eficientizare a serviciilor publice propuse de furnizorii care operează in sistemele de alimentare cu apa, canalizare, salubrizare si iluminat public;

monitorizează, supraveghează si controlează modul de realizare a indicatorilor de performanta din contractele si regulamentele serviciilor, in scopul asigurării exigentelor consumatorilor pe intreaga durata a exploatării;

urmărește organizarea de către operatori a sistemului de monitorizare a indicatorilor de performanta prevazuti in regulamentele serviciilor publice;

verifica documentele depuse de agenții economici, care transporta deșeuri pe teritoriul municipiului, in vederea notificării acestora;

exercita activitatea de dispecerat la nivelul Primăriei Municipiului Ploiești operativ reclamatiile si sesizările primite de la cetateni si agenti economici; administrează si gestionează statia de epurare ape uzate a Municipiului operarea acesteia in condiții de eficienta si siguranța.


rezolvând


Ploiești si


B. Monitorizare, supraveghere si control privind activitatea desfasurata de serviciilor comunitare de utilitati publice:

operatorii


 • a) monitorizează, ca instituție subordonata Consiliului Local, implementarea proiectelor de investiții legate de modernizarea sau extinderea sistemului public de alimentare cu energie termica produsa centralizat, distribuție apa si canalizare, salubrizare, iluminat public conform contractelor de delegare de gestiune sau concesiune incheiate cu operatorii;

 • b) prezintă rapoarte de specialitate către Primar in vederea aducerii la cunoștința Consiliului Local, privind proiectele de investiții prevăzute in contractele de delegare si concesiune care se refera la sistemele publice de producere, transport, distribuție si furnizare de energie termica, distribuție apa si canalizare, salubrizare, iluminat public in municipiul Ploiești;

C)


d)


e)


f)


 • g)

 • h)


i)


monitorizează, supraveghează si controlează menținerea in exploatare normala a intregului sistem public de interes local, inclusiv realizarea de reparații si intervenții la apariția unor avarii, incidente sau defecțiuni;

monitorizează, supraveghează si controlează asigurarea parametrilor utilităților publice, in scopul realizării exigentelor consumatorilor pe intreaga durata a exploatării;

monitorizează impreuna cu Direcțiile de specialitate din cadrul Primăriei realizarea inventarierii patrimoniului public aferent serviciilor publice de alimentare cu energie termica produsa centralizat, apa canal, salubrizare, iluminat public;

asigura monitorizarea modului in care operatorii se achita de obligațiile stabilite prin contracte, reglementările legale in domeniu si prin licențe; raportează periodic către Primar modul in care operatorul se achita de obligații;

organizează acțiuni de educare si conștientizare a cetățenilor privind protecția mediului; monitorizează calitatea factorilor de mediu, precum si respectarea legislației de protecția mediului si prezintă Primarului informări asupra stării mediului din municipiu; monitorizează implementarea proiectului investitional „Modernizarea sistemului de colectare si epurare a apelor uzate din municipiul Ploiești”, conform Convenției 5546/13285/25.10.2006 incheiata intre Ministerul Mediului si Pădurilor si Municipiul Ploiești.


C. Prestator de servicii

a)


 • b)

 • c)


d)


e)


asigura activitati de relații cu publicul privind: inregistrarea, investigarea, soluționarea sesizărilor si reclamatiilor cetățenilor privind calitatea serviciului si informarea acestora de termenele si modul de rezolvare a problemelor aparute;organizeaza programe de audiente si de lucru cu persoane fizice si juridice, pune la dispoziție, in condițiile legii, informațiile de interes public privind domeniul specific de activitate;

realizează contorizarea individuala rezidențiala;

realizează repartizarea lunara a costurilor si cantitatii de energie termica pentru incalzire la imobilele echipate cu repartitoare si robineti termostatati;

realizează repartizarea costurilor si cantitatilor pentru apa rece, apa rece pentru prepararea apei calde de consum si a energiei termice consumate pentru prepararea apei calde;

asigura activitati de vidanjare ale puțurilor absorbante pentru persoane fizice si juridice.


CAPITOLUL III

PATRIMONIUL R.A.S.P. PLOIEȘTI

ART. 9. R.A.S.P. Ploiești are la data prezentului regulament de organizare si funcționare un patrimoniu propriu in valoare 1006591,99 lei. Pentru desfasurarea activitatii Regiei i-au fost date spre administrare bunuri din domeniul public in valoare de 5.011.178,09 lei cu terenuri in suprafața de 66.036,5 mp si bunuri apartinand domeniului privat in valoare de 53.306,18 lei cu o suprafața de teren de 32 mp, conform contractului de administrare nr. 11767/25.05.2009 si a procesului verbal de predare primire din aceeași data.

CAPITOLUL IV

STRUCTURA DE ORGANIZAREA R.A.S.P. PLOIEȘTI

ART.10. Organigrama, statul de funcțiuni si numărul de personal ale R.A.S.P. Ploiești se avizeaza de către Consiliul de Administrație al Regiei si se aproba de către Consiliul Local al Municipiului Ploiești, la propunerea Primarului.

ART.11. Atribuțiile compartimentelor funcționale ale R.A.S.P. Ploiești, relațiile dintre acestea, delegările de autoritate pentru reprezentarea R.A.S.P. Ploiești in relațiile cu tertrr, se stabilesc de către Consiliul de Administrație al Regiei, conform propriului sau regulament.

ART.12. Structura organizatorica este formata din următoarele elemente co


a)


b)


FUNCȚIA (POSTUL) - al cărei conținut este format din totalitalk^saiî^nijbțjidQ^ serviciu care sunt atribuite in sarcina unui salariat si care trebX&fje^kO®^ acesta.


NORMA DE CONDUCERE - reprezintă numărul de salariati sau de compartimente care se afla in subordinea nemijlocita a unei funcții de conducere si este reprezentata in organigrama Regiei.


COMPARTIMENTELE FUNCȚIONALE, (la nivelul R.A.S.P. Ploiești sunt: servicii, birouri, compartimente), formate dintr-un număr de salariati subordonați unei autoritati unice (sef ierahic) si care sunt delimitate in organigrama.


NIVELELE (TREPTELE) IERAHICE - la nivelul R.A.S.P. Ploiești sunt:


1)

2)

 • 3)

 • 4)

 • 5)

 • 6)

 • 7)

 • 8)

9)


Consiliul de Administrație Director

Director ethnic


Contabil sef


Reprezentant management integrat


Consilieri


Șefi servicii Șefi birouri


Personal de execuție.


RELAȚIILE ORGANIZATORICE - sunt stabilite in cadrul structurii organizatorice


descrisa in organigrama din ANEXA I.


f) ANEXA II conține structura de personal.


CAPITOLUL V CONDUCEREA


ART.13. Conducerea R.A.S.P. Ploiești este asigurata de:


 • A. CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

 • B. DIRECTOR

 • C. DIRECTOR TEHNIC

 • D. CONTABIL-SEF

 • E. REPREZENTANT MANAGEMENT INTEGRAT


A. CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE


ART.14. Membrii Consiliului de Administrație au următoarele atribuții, răspunderi si competente:


 • a) se numesc si sunt eliberați din funcție prin Hotarare a Consiliului Local al Municipiului Ploiest in conformitate cu cerințele legale si de reglementare in vigoare pe o perioada de 4 ani, jumătate din ei putând fi inlocuiti la fiecare 2 ani;

 • b) Președintele Consiliului de Administrație este ales cu votul majorității membrilor Consiliului de Administrație al Regiei;

 • c) isi pastreaza calitatea de angajați la instituția sau societatea de la care provin si toate drepturile si obligațiile derivând din calitatea de salariat la acea instituție;

 • d) sunt platiti pentru activitatea desfasurata in aceasta calitate, cu o indemnizație stabilita de Consiliul Local, conform legii;


,

 • e) nu pot fi membri ai Consiliului de Administrație persoanele care, potrivit .legii sunt incapabile sau care au fost condamnate pentru infracțiuni care ii fac^ncompatibilr cu ' aceasta calitate (ca de exemplu: gestiune frauduloasa, abuz de încredere; fals si uz de fals, mărturie mincinoasa, delapidare, furt, inselaciune, dare sau luare de'Jrnîta, s,a.).;

 • f) sunt incompatibili cu activitatea de membru al Consiliului de Administrație cei care, personal ori soțul (soția), rudele sau afinii până la gradul al doileaViriclusiv, sunt, în același timp, patroni sau asociați la societăți comerciale cu acelașisprofil, sau care se găsesc în același profil, sau cu care se găsesc în relații comerciale directe cu societăți comerciale de același profil, cei care dețin calitatea de consilier ales în administrația publică locală, deputat sau senator.


ART.15. Consiliul de Administrație are următoarele atribuții:


1.


2.


3.


 • 4.

 • 5.


avizeaza elaborarea strategiei de dezvoltare, retehnologizare, modernizare, reorganizare a Regiei, pe care o supune spre aprobare Consiliului Local;

aplica respectarea dispozițiilor legale privind protecția mediului înconjurător, normelor de securitate și sănătatea muncii în cadrul Regiei;

avizeaza rezultatele inventarierii anuale a patrimoniului Regiei Autonome Publice Ploiești și face propuneri cu privire la diferențele constatate Comisiei inventariere;

aproba incheierea contractului de mandat al directorului Regiei;

aproba salariile de baza si indemnizațiile de conducere ale directorilor respectarea prevederilor legale in vigoare;


respectarea


de Servicii centrale de


Regiei cu


6.


 • 7.

 • 8.

9.


10.


11.


12.


13.


14.


15.


16.


 • 17.

 • 18.

19.


20.


21.


22.


avizeaza contractul colectiv de munca al Regiei precum si modificarea si completarea acestuia;

avizeaza Regulamentul Intern al Regiei;

aproba masurile necesare pentru menținerea echilibrului economico-financiar al Regiei;. aproba deplasările în străinătate ale personalului din cadrul Regiei cu încadrarea în bugetul de venituri si cheltuieli;

aproba si propune tarife pentru lucrările si serrviciile prestate de către Regie altele decât cele aprobate de către Consiliul Local, in conformitate cu obiectul de activitate si prevederile legale in vigoare;

avizeaza studiile de fezabilitate si documentațiile tehnico-economice care urmeaza a fi aprobate, conform legii;

aproba programul anual de investiții în limita surselor de finanțare aprobate de Consiliul Local prin bugetul de venituri si cheltuieli;

avizeaza structura organizatorica a Regiei pe care o supune spre aprobare Consiliului Local;

avizeaza Regulamentul de Organizare si Funcționare al Regiei pe care îl supune spre aprobare Consiliului Local;

propune spre aprobare Consiliului Local, modificarea obiectului de activitate, mutarea sediului Regiei, înființarea, desființarea unor puncte de lucru după caz, precum si modificări ale Regulamentului de Organizare si Funcționare al Regiei;

aproba încheierea de acte juridice prin care sa dobandeasca, sa instraineze, sa inchirieze, sa schimbe sau sa constituie în garanție bunurile aflate în patrimoniul Regiei, cu aprobarea Consiliului Local, atunci când legea impune acest lucru;

aproba încheierea contractelor pentru care nu a delegat competențe directorului Regiei; isi însuseste prevederile actelor normative specifice domeniului de activitate al Regiei; răspunde de administrarea eficienta, cu respectarea legii, a patrimoniului Regiei precum si a celui format din bunurile aflate în administrare si folosința;

aproba programul anual de reparații capitale, reparații curente, reparații tehnico-edilitare cu încadrarea în prevederile bugetului de venituri si cheltuieli;

aproba scoaterea din funcțiune si valorificarea mijloacelor fixe din patrimoniul Regiei, conform legislației în vigoare;

informează Consiliul Local despre situația bunurilor fixe proprietate publica si privata a municipiului Ploiești aflate în administrarea Regiei;


 • 23.

 • 24.

 • 25.

 • 26.

 • 27.

 • 28.

29.


aproba acțiuni de cooperare economica cu agenti economici din străinătate si cu organizații de interes național si informează Consiliului Local despre acestea; \ aproba bugetul de venituri si cheltuielial Regiei, defalcat pe activitati principale, pe c^re-l supune aprobării Consiliului Local;                                     ,                  ;

aproba trecerea pe cheltuieli de exploatare a debitelor care nu se mai pot recupera, după parcurgerea tuturor etapelor prevăzute de lege;

avizeaza situațiile financiare anuale si contul de profit si pierdere pe care le supune aprobării Consiliului Local;

analizeaza periodic rezultatele monitorizării activitatii din cadrul Regiei, documentate prin rapoarte de activitate si situații economico-financiare, propune masuri de imbunatatire a activitatii acesteia si dispune masuri corective de eliminare a deficientelor, iar în situația în care masurile le depasesc competentele, informează Consiliul Local;

analizeaza modul cum au fost indeplinite hotărârile anterioare și propune masurile pe care le considera necesare pentru realizarea obiectivelor nefinalizate precum și sancțiunile aplicabile celor ce se fac vinovați de neîndeplinirea acestora;

indeplineste orice alte atribuții prevăzute de actele normative în vigoare sau dispuse de Consiliul Local.

ART.16. Membrii Consiliului de Administrație care au intr-o anumita operațiune, direct sau indirect interese contrare intereselor Regiei, trebuie sa instiinteze despre aceasta pe ceilalți administratori si sa nu ia parte la nici o deliberare privitoare la aceasta operațiune;

a)

aceeași obligație o are orice membru in Consiliul de Administrație, in cazul in care, intr-o anumita operațiune, știe ca sunt interesate soția, rudele sau afinii sai pana la gradul al-IV-lea inclusiv;

b)

administratorul care nu a respectat prevederile alineatelor de mai sus va răspunde in formele prevăzute de lege, de daunele ce au rezultat pentru Regie.

a)


ART.17. Consiliul de Administrație va putea exercita orice act legat de administrarea Regiei, membrii Consiliului de Administrație răspund individual sau solidar, după caz fata de Regie pentru prejudiciile cauzate prin infracțiuni, nerespectarea dispozițiilor legale, abateri de la prezentul Regulament, pentru greșelile in administrarea Regiei, omisiunea sau aplicarea greșita a legii.

b)


In situații de acest fel ei pot fi revocați prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Ploiești.

B. DIRECTORUL

ART.18. Directorul Regiei este numit prin Dispoziție de către Primar si este președintele Consiliului de Administrație.

Eliberarea din funcție a directorului Regiei este de competenta Primarului Municipiului Ploiești.

ART.19. Directorul Regiei asigura conducerea, organizarea si funcționarea R.A.S.P. Ploiești cu eficienta maxima.

ART.20. Directorul Regiei are următoarele atribuții, răspunderi si competente:

1.


2.

3.


4.


asigura conducerea si continuitatea activitatii curente a Regiei, in limitele competentelor legale aprobate si a celor stabilite de Consiliul de Administrație, in condițiile minimizării riscurilor si consecințelor posibile ale acestora;

angajeaza Regia in relațiile cu tertii;

incheie sau desface contracte de munca pentru angajatii Regiei, selectează personalul cu calificarea necesara in vederea angajarii, semnează actele administrative emise de Regie, acorda recompense si Stabilește sancțiuni, după caz;

Stabilește sarcinile de lucru pentru serviciile/birourile/compartimentele funcționale care privesc realizarea obiectului de activitate al Regiei, urmărește permanent prin intermediul șefilor de servicii/birouri/compartimente funcționale realizarea acestora si ia masurile necesare pentru ducerea lor la indeplinire;5.


6.


7.


coordonează activitatea tuturor serviciilor/birourilor/compartimentelor f permanent modul in care se duc la indeplinire atribuțiile si corn servicii/birouri/compartimente, pentru asigurarea optimului organizatio răspunde de derularea in bune condiții si in conformitate cu ce reglementare a tuturor activitatilor Regiei; asigura respectarea cerințelor legale privind sanatatea si securitatea munfifișs urgenta, apararea împotriva incendiilor si protecția mediului, in activitatile desfășurate de Regie;

organizează paza si urmărește asigurarea integrității bunurilor materiale ale Regiei si ia masurile legale pentru recuperarea oricăror prejudicii;

9.


analizeaza si avizeaza propunerile de achiziționare de materii prime, materiale, utilaje etc, selectează ofertele impreuna cu serviciile/birourile/compartimentele funcționale de specialitate;

 • 10. dispune premierea personalului Regiei in funcție de posibilitățile financiare ale acesteia, de fondurile de premiere aprobate de Consiliul de Administrație si de criteriile de premiere stabilite in Regulamentul Intern si Contractul Colectiv de Munca;

 • 11. propune Consiliului de Administrație masuri de optimizare, rentabilizare, eficientizare a activitatilor Regiei, inclusiv in ceea ce privește introducerea de noi mecanisme de administrare a riscurilor;

 • 12. negociază, personal sau prin delegat, Contractul Colectiv de Munca si il semnează in numele Regiei;

 • 13. urmărește periodic pregătirea si perfecționarea personalului angajat in conformitate cu cerințele si necesitățile activitatilor Regiei;

 • 14. stabilește politicile si obiectivele de dezvoltare a activitatii Regiei prin planificări anuale a activitatilor care conduc la realizarea obiectivelor, cu termene si responsabilități pentru ducerea la indeplinire a acestora, urmărește si evalueaza periodic progresele înregistrate in scopul realizării obiectivelor si adecvării continue a strategiei de dezvoltare;

 • 15. analizeaza anual riscurile care impiedica atingerea obiectivelor si elaborează anual planuri corespunzătoare in direcția limitării posibilelor consecințe ale acestor riscuri, pe baza rapoartelor si planurilor elaborate de șefii de servicii /birouri/ compartimente funcționale responsabili cu gestionarea riscurilor in desfasurarea activitatii;

 • 16. pe baza datelor culese si analizate de șefii de servicii/birouri/compartimente funcționale, analizeaza periodic rezultatele monitorizării activitatii din cadrul Regiei, documentate prin rapoarte de activitate si situații economico-financiare si dispune masuri corective si preventive pentru atingerea obiectivelor , pentru imbunatatirea performantelor si pentru atenuarea manifestării riscurilor ce ar putea avea impact negativ asupra derulării activitatii;

 • 17. răspunde in fata Consiliului de administrație pentru buna organizare a activitatii, de modul de desfășurare a acesteia, de realizarea obiectivelor si sarcinilor ce ii revin in competenta;

 • 18. desemnează un locțiitor pentru perioadele cat lipsește din Regie;

 • 19. prezintă Consiliului Local al municipiului Ploiești situația economico-financiara a R.A.S.P. Ploiești, informează asupra derulării activitatilor, prezintă toate situațiile si informațiile necesare din obiectul de activitate privind serviciile publice de alimentare cu energie termica in sistem unificat de producere - transport - distribuție, produsa centralizat, alimentare cu apa si de canalizare, salubritate, iluminat public;

 • 20. prezintă Consiliului Local al municipiului Ploiești pentru aprobare, la termenul stabilit, bugetul de venituri si cheltuieli al R.A.S.P. Ploiești;

 • 21. verifica indeplinirea recomandărilor si masurilor dispuse de echipele de control sau de auditori;

 • 22. analizeaza și răspunde de modul cum au fost indeplinite hotărârile anterioare proprii si ale Consiliului de Administrație și dispune masurile pe care le considera necesare pentru realizarea obiectivelor nefinalizate precum și sancțiunile aplicabile celor ce se fac vinovați de neîndeplinirea acestora;

 • 23. conlucrează ierarhic cu personalul subordonat, luând deciziile ce se impun pentru desfasurarea in condiții de eficienta si eficacitate a activitatii;

 • 24. ia masuri pentru efectuarea inventarierii bunurilor aflate in administrarea Regiei;

 • 25. răspunde de menținerea integralității si imbunatatirea sistemelor de management implementate prin:

 • a)     comunicarea in cadrul organizației a importantei cerințelor-legale srjde

reglementare;

 • b)      stabilirea politicii in domeniul gestionarii riscurilor,f^câlitaitiT,

mediului, sanatatii si securității ocupationale;

 • c)      asigurarea faptului ca sunt stabilite si analizate cifcn^iyele

protecției mediului, sanatatii si securității ocupationale;

 • d)     asigurarea planificării sistemelor de management implementâte;

 • e)    conducerea analizelor efectuate de management;

 • 26. numește responsabilul cu protecția mediului si responsabilul cu sanatatea si securitatea in munca conform cerințelor legale si de reglementare in vigoare;

 • 27. răspunde de asigurarea planificării si integralității sistemelor de management implementate;

 • 28. răspunde de alocarea resurselor pentru realizarea planurilor de management si realocarea acestora in concordanta cu modificarea ierarhizării priorităților;

 • 29. răspunde de asigurarea ca cerințele cetățenilor sunt identificate si satisfăcute in scopul creșterii satisfacției acestora;

 • 30. răspunde de asigurarea ca politica in domeniul calitatii, protecției mediului, sanatatii si securității ocupationale :

 • a) este adecvata fata de scopul organizației;

 • b) include angajamentul pentru satisfacerea cerințelor sl pentru imbunatatire continua ;

 • c) asigura un cadru pentru stabilirea si analizarea obiectivelor;

 • d) este comunicata si inteleasa in cadrul organizației si disponibila pârtilor interesate;

 • e) este analizata pentru adecvarea ei continua;

 • 31. răspunde de asigurarea ca sunt definite si comunicate in cadrul organizației, responsabilitățile si autoritatile;

 • 32. răspunde de asigurarea ca procesele stabilite in cadrul sistemelor de management integrat si managenentul riscurilor sunt implementate si menținute conform documentelor aplicabile;

 • 33. răspunde de asigurarea ca sunt stabilite in cadrul organizației procese adecvate de comunicare;

 • 34. raspunde de protecția si promovarea intereselor Regiei printr-o politica de apropiere de organizații naționale sau internaționale in domeniile de activitate;

 • 35. asigura derularea activitatii de relații cu publicul in scopul creșterii satisfacției cetățenilor;

 • 36. coordonează activitatea de stabilire, modificare sau ajustare a preturilor si tarifelor pentru serviciile prestate de regie.

C. DIRECTORUL TEHNIC:

Relații de colaborare si subordonare

 • a) Relații de colaborare:

 • •  cu toate compartimentele funcționale din cadrul Regiei.;

 • b) Relații de subordonare:

 • •  fata de Directorul Regiei.

ART.21. Directorul tehnic are următoarele atribuții, răspunderi si competente:

1.


2.


3.


4.


angajeaza Regia cu tertii in toate relațiile contractuale care privesc serviciile publice din subordinea sa;

răspunde direct de derularea cu eficienta si eficacitate a activitatii serviciilor/birourilor/ compartimentelor din subordine si asigura bunul mers al relațiilor de colaborare cu operatorii de servicii publice de distribuție a apei, canalizare, iluminat public, protecția mediului, salubritate si alimentare cu energie termica produsa centralizat;

coordonează activitatea tuturor serviciilor/birourilor/compartimentelor funcționale din subordine si verifica permanent modul in care se duc la indeplinire atribuțiile si competentele șefilor de servicii/birouri/compartimente din subordine, pentru asigurarea optimului organizational;

urmărește permanent derularea conforma cu cerințele legale si de reglementare a activitatii serviciilor/birourilor/ compartimentelor din subordine si implicit a contractelor


D.aferente serviciilor publice monitorizate de Regie, prin îndrumare, verific&r înregistrărilor elaborate de aceștia;                                        fi

răspunde de menținerea integralității si  imbunatatirea  sistemelor 0

implementate, in derularea propriei activitati;                              \

propune spre analiza si aprobare Conducerii masuri de optimiza

eficientizare a activitatii (inclusiv masuri ce atenueaza manifestarea riscu situațiilor dificile);

analizeaza si evalueaza, periodic, rezultatele obținute prin monitorizarea activitatii operatorilor serviciilor publice de distribuție a apei, canalizare, iluminat public, protecția mediului, salubritate si alimentare cu energie termica produsa centralizat, documentate prin rapoartele de activitate ale serviciilor/birourilor/ compartimentelor din subordine si elaborează programe de activitate pentru imbunatatirea performantelor si reducerea șanselor de apariție a riscurilor, impreuna cu aceștia;

analizeaza si evalueaza,periodic,rezultatele monitorizării activitatii proprii serviciilor/birourilor/ compartimentelor din subordine, documentate prin rapoarte de activitate si situații economico-financiare si dispune masuri corective de eliminare a deficientelor , iar în situația în care masurile ii depasesc competentele, informează Directorul;

analizeaza si avizeaza propunerile anuale pentru necesarul de resurse financiare (alocate din bugetul regiei sau din bugetul local) elaborate de șefii serviciilor/birourilor/ compartimentelor din subordine, in vederea derulării optime a activitatii si a programelor investitionale de a căror monitorizare este răspunzătoare Regia

 • 10. verifica si propune spre aprobare Conducerii achiziționarea de materii prime, materiale, utilaje etc si specificațiile tehnice pentru documentația de atribuire elaborate impreuna cu serviciile/birourile/compartimentele funcționale din subordine;

 • 11. răspunde in fata Conducerii pentru buna organizare a activitatii, de modul de desfășurare a acesteia, de realizarea obiectivelor si sarcinilor ce ii revin in competenta;

 • 12. desemnează un locțiitor pentru perioadele cat lipsește din Regie;

 • 13. verifica îndeplinirea recomandărilor, masurilor corective si preventive dispuse de echipele de control sau de auditori;

 • 14. analizeaza și răspunde de modul cum au fost indeplinite hotărârile Directorului si ale Consiliului de Administrație și dispune masurile pe care le considera necesare pentru realizarea obiectivelor nefinalizate precum și sancțiunile aplicabile celor ce se fac vinovați de neîndeplinirea acestora;

 • 15. răspunde de aplicarea, in activitatea proprie, a politicilor in domeniul gestionarii riscurilor, calitatii, protecției mediului, sanatatii si securității ocupationale;

 • 16. participa la intocmirea bugetului de venituri si cheltuieli;

 • 17. asigura coordonarea derulării activitatii serviciilor /birourilor funcționale din subordine in conformitate cu cerințele legale si de reglementare , in limitele competentelor aprobate, in condițiile minimizării riscurilor si consecințelor posibile ale acestora;

 • 18. aplica masuri corective si preventive pentru atingerea obiectivelor, pentru imbunatatirea performantelor, pentru reducerea șanselor de apariție a riscurilor in derularea activitatii de care este răspunzător;

 • 19. conlucrează ierarhic cu personalul subordonat, luând deciziile ce se impun pentru desfasurarea in condiții de eficienta si eficacitate a activitatii;

 • 20. asigura derularea activitatii de relații cu publicul in scopul creșterii satisfacției cetățenilor.


5.


6.


7.


8.


9.


CONTABILUL -SEF


Relații de colaborare si subordonarea) Relații de colaborare:

cu celelalte compartimente funcționale

b). Relații de subordonare:se subordonează Directorului


are in subordine Biroul Financiar-Contabilitate.


I.


«•


■ț


S,


«•


Z*V

//

r'

&■

n ■ -

M        ■

r I

ART.22. Contabilul -Sef are următoarele atribuții, răspunderi si competente;?

li ? k 4

V /


1.


• «T*


3.


4.


 • 5.

 • 6.


 • 7.

 • 8.


9.


\\          x       ../

asigura organizarea si gestionarea in mod eficient a integrității întregului patrimoniu Regiei, in conformitate cu cerințele legale si de reglementare in vigoare;        7

2.


urmărește execuția anuala a bugetelor, a listelor de investiții, conform finanțărilor aprobate;

organizează contabilitatea in cadrul Biroului financiar contabilitate, asigurând pregătirea, insusirea si aplicarea corecta a reglementarilor legale in vigoare privind contabilitatea operațiunilor patrimoniale;

asigura intocmirea documentelor justificative pentru orice operațiune care afecteaza patrimoniul Regiei;

asigura verificarea înregistrării in contabilitate a operațiunilor patrimoniale;

asigura si organizează inventarierea patrimoniului R.A.S.P. Ploiești, aceasta presupunând inventarierea generala a acestuia cel puțin o data pe an, de regula, cu ocazia închiderii exercițiului financiar, rezultatul inventarierii consemnandu-se intr-un proces verbal de inventariere;

asigura controlul asupra operațiunilor patrimoniale efectuate;

asigura furnizarea, publicarea, pastrarea - după caz- a informațiilor cu privire la situația patrimoniului si rezultatele obținute de Regie;

organizează, urmărește si răspunde in legătură cu reflectarea in expresie baneasca a bunurilor mobile si imobile, a tuturor bunurilor cu potențial economic, a disponibilităților bănești, a titlurilor de valoare, a datoriilor si creanțelor Regiei, precum si mișcările si modificările intervenite in urma operațiunilor patrimoniale efectuate, cheltuielile, veniturile si rezultatele obținute prin acestea;

 • 10. asigura asistenta de specialitate la negocierea contractelor;

 • 11. participa la elaborarea documentației de stabilire, modificare/ajustare a preturilor si tarifelor pentru serviciile prestate de Regie;

 • 12. urmărește incadrarea in valoarea prevederilor bugetare asigurate pentru serviciile publice din obiectul de activitate al Regiei;

 • 13. informează conducerea Regiei asupra tuturor problemelor de natura economica ce rezulta din derularea operațiunilor economico-financiare, contractuale, cele privind tarifele, precum si asupra realizărilor economico-financiare ale Regiei, evaluarea riscurilor si propuneri de masuri de diminuare a acestora;

 • 14. efectuează controlul financiar preventiv care are ca scop sa asigure respectarea stricta a legii in utilizarea fondurilor, identificarea si eliminarea cheltuielilor care nu sunt necesare, oportune si preîntâmpinarea oricăror forme de risipa;

 • 15. asigura verificarea bilanțului contabil anual, precum si la alte perioade, conform cu normele elaborate de Ministerului de Finanțe si obligația depunerii in termen a acestuia la Direcția de Finanțe Publice Prahova, după ce acesta a fost aprobat de către Consiliul Local;

 • 16. organizează in concordanta cu dispozițiile primite de la Primăria Municipiului Ploiești, derularea activitatilor legate de rambursarea imprumutului BERD;

 • 17. răspunde de asigurarea ca sunt definite si comunicate in cadrul biroului din subordine responsabilitățile si autoritatile;

 • 18. răspunde, in activitatea proprie, de aplicarea politicilor si respectarea cerințelor legale in domeniul gestionarii riscurilor, calitatii, protecției mediului, sanatatii si securității ocupationale:

 • 19. răspunde de asigurarea planificării, de menținerea integralității si imbunatatirea sistemelor de management integrat si managenentul riscurilor, implementate;

 • 20. răspunde de monitorizarea derulării activitatii serviciului privind realizarea obiectivelor si indeplinirea indicatorilor de performanta specifici activitatii financiar-contabile, documentata prin rapoarte periodice supuse analizei si aprobării Conducerii;

 • 21. elaborează programe de instruire, pregătire si perfecționare a personalului din subordine in conformitate cu cerințele si necesitățile activitatii, le transmite responsabilului de resurse umane, in vederea analizei si aprobării Conducerii;

 • 22. verifica îndeplinirea recomandărilor, masurilor corective si preventive dispuse de echipele de control sau de auditori;

 • 23. analizeaza și răspunde de modul cum au fost indeplinite hotărârile Directorului si ale Consiliului de Administrație și dispune masurile pe care le considera necesare pentru realizarea obiectivelor nefinalizate, ce ii revin in competenta și propune spre aprobare Conducerii sancțiunile aplicabile celor ce se fac vinovați de neîndeplinirea acestora

 • 24. desemnează un locțiitor pentru perioadele cat lipsește din Regie;

 • 25. aplica masuri corective si preventive pentru atingerea obiectivelor, pentru imbunatatirea performantelor, pentru reducerea șanselor de apariție a riscurilor;

 • 26. propune spre analiza si aprobare Conducerii, oridecateori considera necesar, masuri de optimizare, rentabilizare, eficientizare a activitatii, inclusiv masuri ce atenueaza manifestarea riscurilor si tratarea situațiilor dificile;

 • 27. asigura instruirea personalului din subordine in conformitate cu cerințele legale si de reglementare in vigoare privind derularea activitatii proprii;

 • 28. indruma si instruireste personalul din subordine privind asimilarea si abordarea conceptului de gestionare a riscului cat si atitudinea fata de risc;

 • 29. analizeaza anual riscurile care impiedica atingerea obiectivelor , documentate prin rapoarte si elaborează anual planuri corespunzătoare in direcția limitării posibilelor consecințe ale acestor riscuri, pe care le transmite Conducerii in vederea avizării;

 • 30. planifica anual activitatile pentru realizarea obiectivelor specifice activitatii proprii, cu termene si responsabilități pentru ducerea la indeplinire a acestora, urmărește si evalueaza progresele înregistrate in scopul realizării politicilor si obiectivelor Regiei, raportează anual gradul de respectare a cerințelor legale si de reglementare, transpunerea obiectivelor Regiei in activitatile realizate, stadiul de realizare al obiectivelor specifice, măsură in care au fost atinși indicatorii de performanta stabiliți;

 • 31. conlucrează ierarhic cu personalul subordonat si verifica modul in care se aduc la indeplinire atribuțiile si competentele personalului din subordine.

 • E.REPREZENTANT MANAGEMENT INTEGRAT - RMI

Relații de colaborare si subordonare

 • a) Relații de colaborare:

 • •  cu celelalte compartimente funcționale

 • b) Relații de subordonare:

 • •  se subordonează conducerii Regiei

 • •  are in subordine Biroul Management Integrat

ART.23. Reprezentantul managementului integrat (RMI) are următoarele atribuții, răspunderi si competente:

1.


asigura stabilirea, implementarea si menținerea sistemului de management integrat; in acest scop va asigura elaborarea si respectarea programelor de lucru ale echipelor implicate in PSMI;

2.


raportează managementului la cel mai inalt nivel despre funcționarea sistemului de management integrat si despre orice necesitate de îmbunătățire ;

 • 3.

 • 4.

 • 5.

 • 6.


coordonează auditurile de prima si secunda parte

urmărește funcționarea eficace si eficienta a sistemului de analize si de audit; urmărește aplicarea acțiunilor corective;

asigura pregătirea organizației pentru recertificarea sistemului de management integrat si interfața cu organismele terte privind auditarea;

asigura promovarea, in cadrul Regiei, a conștientizării referitoare la cerințele clientilor si a cerințelor legale si de reglementare privind calitatea, protecția mediului si la sanatatea si securitatea ocupationala;

. menține relația cu părțile externe in chestiuni legate de sistemului de management integrat

 • 9. este subordonat si raportează nemijlocit directorului Regiei. Masurile luate de către reprezentantul managementului integrat pot fi schimbate sau invalidate numai de către directorul Regiei;A A' 7%.

/        x'.

* . .....- - „A x --Ax

10. are autoritatea sa dea instrucțiuni pentru rezolvarea problemelor referjțoare țăcalitate, -protecția mediului, sanatate si securitate ocupationala si sa aplice ițțiă$uri' 'corective, 7 p >in toate

\                            11                                r'.     -         ' fpreventive si de imbunatatire a sistemului de management iri compartimentele organizației;

 • 11. răspunde de monitorizarea derulării activitatii proprii biroului management i realizarea obiectivelor si indeplinirea indicatorilor de performanta ;

 • 12. aplica masuri pentru imbunatatirea performantelor si pentru reducerea șanselor de apariție a riscurilor in activitatea biroului management integrat;

 • 13. propune spre analiza si aprobare Conducerii, oridecateori considera necesar, masuri de optimizare, rentabilizare, eficientizare a activitatii (inclusiv masuri ce atenueaza manifestarea riscurilor si tratarea situațiilor dificile) ce ii revin in competenta;

 • 14. verifica indeplinirea recomandărilor, masurilor corective si preventive dispuse de echipele de control sau de auditori;

 • 15. răspunde, in activitatea proprie, de aplicarea politicilor si respectarea cerințelor legale in domeniul gestionarii riscurilor, calitatii, protecției mediului , sanatatii si securității ocupationale;

 • 16. răspunde de asigurarea planificării, de menținerea integralității si imbunatatirea sistemelor de management integrat si managenentul riscurilor, implementate;

 • 17. elaborează programe de instruire, pregătire si perfecționare a personalului din subordine in conformitate cu cerințele si necesitățile activitatii, le transmite responsabilului de resurse umane, in vederea analizei si aprobării Conducerii;

 • 18. răspunde de asigurarea ca sunt definite si comunicate in cadrul biroului management integrat, responsabilitățile si autoritatile;

 • 19. răspunde de asigurarea unității de acțiune prin punerea de acord cu serviciile /birourile /compartimentele funcționale privind calitatea serviciilor lor, importanța îndeplinirii cerințelor cetățenilor/petenților ca și a standardelor și a reglementărilor aplicabile serviciului oferit si verificarea eficacității masurilor de management integrat inter-compartimentale.

CAPITOLUL VI

COMPARTIMENTELE FUNCȚIONALE

A. CONSILIER COMUNICARE :

Relații de colaborare si subordonare

 • a) Relații de colaborare:

 • •  cu toate compartimentele funcționale din cadrul Regiei.;

 • b) Relații de subordonare:

 • •  se subordonează conducerii Regiei

ART.24. Consilierul de comunicare are următoarele atribuții, răspunderi si competente:

1.


2.

3.


4.


5.


6.


7.


asigura culegerea, prelucrarea, analiza si sintetizarea informațiile privitoare la activitatea si imaginea Regiei si Stabilește canalele de comunicație cu mass-media;

asigura si menține relațiile de comunicare dintre R.A.S.P. Ploiești și mass-media; stabilește portofoliul de informații din care selectează pe cele relevante în relația cu mass-media, neîncălcând prevederile legii privind confidențialitatea;

elaborează comunicate de presa, le supune aprobării Conducerii și le transmite mass -mediei, realizând astfel o imagine corectă asupra activității Regiei;

formulează, propune spre aprobare și transmite „dreptul la replică” în cazul în care apar în mass-media aspecte nereale privind activitatea Regiei;

organizează periodic, la solicitarea sau cu acordul conducerii, conferințe de presă tematice in scopul creșterii satisfacției cetățenilor;

răspunde de asigurarea planificării, de menținerea integralității si imbunatatirea sistemelor de management integrat si managenentul riscurilor, implementate, in activitatea proprie;


%

• >

1                                                          V

. aplica masuri corective pentru dispariția disfunctionalitatilor si masurjprey^htive pentru., imbunatatirea procesului de comunicare si reducerea șanselor de apăritie a riscurilor; \

 • 9.  mediaza conflicte si consiliază negocierile, gestionează relațiile Repiei cu mass-media i

  4

  ■f

  •4

  ■/

  /

  I

  î f


in calitate de purtător de cuvânt;

 • 10. monitorizează informațiile din mass-madia referitoare la imaginea Regfel;X

 • 11. elaborează, creeaza sau selectează materiale scrise, video, foto, audio-pentru Regie,;

 • 12. prelucrează informații către jurnaliști, acționari, investitori, instituții publice Sf toate categoriile de public care fac parte din sfera de interes a Regiei;

 • 13. răspunde, in activitatea proprie, de aplicarea politicilor si respectarea cerințelor legalesi de reglementare in domeniul gestionarii riscurilor, calitatii, protecției mediului , sanatatii si securității ocupationale;

 • 14. desemnează un locțiitor pentru perioadele cat lipsește din Regie;

 • 15. indeplineste recomandările, masurile corective si preventive dispuse de echipele de control sau de auditori privind activitatea proprie;

 • 16. răspunde de modul cum au fost indeplinite hotărârile Directorului si ale Consiliului de Administrație privind activitatea proprie;

 • 17. propune spre analiza si aprobare Conducerii, oridecateori considera necesar, masuri de optimizare a activitatii (inclusiv masuri ce atenueaza manifestarea riscurilor si tratarea situațiilor dificile);

 • 18. răspunde de cunoașterea si aplicarea legislației in vigoare specifica domeniului de activitate.

B. ASISTENTUL MANAGER:

Relații de colaborare si subordonare

 • a) Relații de colaborare:

 • •  cu toate compartimentele funcționale din cadrul Regiei;

 • b) Relații de subordonare:

 • •  se subordonează Conducerii Regiei

ART. 25. Asistentul manager are următoarele atribuții, răspunderi si competente:

1.


2.

 • 3.

 • 4.


 • 5.

 • 6.


7.


8.


9.


primește persoanele romane sau străine, angajați ai organizației sau reprezentanți ai diferitelor instituții publice, colaboratori, reprezentanți ai societăților comerciale care vin in contact cu directorul Regiei in interes de serviciu;

asigura activitatile de protocol in cadrul intalnirilor, in conformitate cu cerințele zilnice; recepționează, preia si transmite mesajele telefonice la timp, in mod corect și complet; primește corespondenta (trimisa prin posta, electronic sau fax), o evidențiază in registrul de corespondenta, o prezintă directorului Regiei si o distribuie personalului caruia i-a fost repartizata;

elaborează programele de audiente pentru cetateni si asigura evidenta acestora;

expediază corespondenta elaborata de personalul Regiei, prin posta, electronic sau fax, după caz;

păstrează și utilizează ștampilele Regiei, conform prevederilor legale si de reglementare in vigoare;

asigura, după caz, tehnoredactarea de note interne, scrisori, răspunsuri la scrisori, precum si multiplicarea materialelor la solicitarea Directorului;

asigură evidenta si arhivarea documentelor, dosarelor si înregistrărilor Directorului;


 • 10. răspunde de asigurarea planificării, de menținerea integralității si imbunatatirea sistemelor de management integrat si managenentul riscurilor, implementate, in activitatea proprie;

 • 11. aplica masuri corective pentru dispariția disfunctionalitatilor si masuri preventive pentru imbunatatire si reducerea șanselor de apariție a riscurilor specifice activitatii proprii;

 • 12. răspunde, in activitatea proprie, de aplicarea politicilor cuprinse in Declarația si angajamentul Directorului si respectarea cerințelor legale si de reglementare in domeniul gestionarii riscurilor, calitatii, protecției mediului, sanatatii si securității ocupationale;

 • 13. difuzează șefilor de birouri/servicii/compartimente din cadrul R.A.S.P, atunci când este cazul, decizii, note interne, proceduri, instrucțiuni de lucru;

*

r

 • 14. urmărește documentele interne daca sunt inregistrate, semnate si stampilate inairrte de"a fi expediate;

 • 15. realizează “agenda directorului” constând in programarea ședințelor, a diverselor întâlniri, efectuarea de rezervări;

 • 16. pastreaza confidențialitatea cu privire la problemele de serviciu în cadrul vehiculării informațiilor prin orice mijloace;

 • 17. indeplineste recomandările, masurile corective si preventive dispuse de echipele de control sau de auditori privind activitatea proprie;

 • 18. răspunde de modul cum au fost indeplinite hotărârile Directorului si ale Consiliului de Administrație privind activitatea proprie.


f;


C. BIROUL JURIDIC CONTENCIOS SI RESURSE UMANE : Relații de colaborare si subordonare

 • a) Relații de colaborare:

 • •  cu toate compartimentele funcționale din cadrul Regiei;

 • b) Relații de subordonare:

 • •  se subordonează conducerii Regiei

 • •  are in subordine Responsabilul Resurse umane


ART. 26. Biroul Juridic Contencios si Resurse Umane are următoarele atribuții:


1.


asigura asistența de specialitate conducerii Regiei, precum si tuturor birourilor/compartimentelor/serviciilor din cadrul R.A.S.P. Ploiești;

asigura interpretarea si informarea unitara a dispozițiilor legale/problemelor juridice cu care este sesizat sau pe care le initiaza, la nivelul birourilor/compartimentelor/serviciilor Regiei;

susține interesele si apara drepturile R.A.S.P. Ploiești , conform legii, în fata instanțelelor de judecată sau celor de arbitraj, in cauzele în care este implicata aceasta;

reprezintă R.A.S.P. Ploiești , pe bază de delegare/imputernicire, în domeniile proprii de activitate în fața instanțelor judecătorești, arbitrale, a altor organe jurisdicționale, organe ale puterii sau administrației de stat, organe de urmărire penală, cabinete notariale, precum și în raporturile cu alte persoane fizice sau juridice, protejând drepturile și interesele Regiei, în condițiile legii;

depune toate diligentele pentru protejarea intereselor Regiei in fata instanțelor judecătorești, in exercitarea atribuțiilor de reprezentare a interesului R.A.S.P. Ploiești , in conformitate cu legislația in vigoare;

in litigiile in fata instanțelor judecătorești in care R.A.S.P. Ploiești are calitate procesuala, obligația de reprezentare si diligenta a consilierului subzista pana la investirea cu formula executorie a hotărârii judecătorești definitive si irevocabile pronunțate in dosarul respectiv; avizează actele cu implicații juridice, din punct de vedere al legalității conținutului;

participă la pregătirea și negocierea contractului colectiv de muncă, în condițiile legii; răspunde de legalitatea avizelor date asupra măsurilor ce urmează a fi luate de conducerea Regiei, precum si de legalitatea punctelor de vedere exprimate in scris în legătură cu aspectele legale asupra carora este sesizat/se autosesizeaza;

 • 10. promovează, cu avizul conducerii, cereri de chemare in judecata si alte cereri solicitate si justificate cu acte de personalul/responsabilii de procese din cadrul compartimentelor/birourilor/serviciilor;

 • 11. prelucrează normele legale cu caracter normativ, la solicitarea conducerii sau șefilor compartimentelor/birourilor/serviciilor in scopul cunoașterii și corectei aplicări a acestora de către salariații Regiei;

 • 12. semnalează eventualele deficiențe in aplicarea dispozițiilor legale constatate în activitatea desfasurata de R.A.S.P si propune măsuri de remediere și prevenire a unor astfel de deficiente;

 • 13. urmărește, in măsură in care este sesizat, aplicarea corectă a legislației în activitatea Regiei și propune masurile corective în cazul în care se constată abateri;

 • 14. realizează orice lucrări cu caracter juridic rezultate din acte normative sau dispuse de conducerea Regiei;


2.


3.


4.


5.


6.


 • 7.

 • 8.

9.


 • 15. gestionează si pastreaza publicațiile de specialitate în domeniu (Monitorul Oficial, legislație, practică judiciară, literatură de specialitate etc.) repartizate;

 • 16. indruma si instruiește personalul din subordine privind asimilarea si abordarea conceptului de gestionare a riscului cat si atitudinea fata de risc;

 • 17. conlucrează ierarhic cu personalul subordonat si verifica modul in care se aduc la indeplinire atribuțiile si competentele personalului din subordine;

 • 18. desemnează un locțiitor pentru perioadele cat lipsește din Regie;

 • 19. verifica indeplinirea recomandărilor, masurilor corective si preventive dispuse de echipele de control sau de auditori, in domeniul propriu de activitate;

 • 20. analizeaza și răspunde de modul cum au fost indeplinite deciziile directorului regiei si hotărârile Consiliului de Administrație și dispune masurile pe care le considera necesare pentru realizarea obiectivelor nefinalizate, ce ii revin in competenta;

 • 21. răspunde de monitorizarea derulării activitatii proprii privind realizarea obiectivelor si indeplinirea indicatorilor de performanta planifica anual activitatile pentru realizarea obiectivelor specifice activitatii proprii, cu termene si responsabilități pentru ducerea la indeplinire a acestora, urmărește si evalueaza periodic progresele inregistrate in scopul realizării politicilor si obiectivelor Regiei;

 • 22. analizeaza anual riscurile care impiedica atingerea obiectivelor, documentate prin rapoarte si elaborează anual planuri corespunzătoare in direcția limitării posibilelor consecințe ale acestor riscuri, pe care le transmite Conducerii in vederea avizării;

 • 23. analizeaza anual gradul de respectare a cerințelor legale si de reglementare, transpunerea obiectivelor Regiei in activitatile realizate, stadiul de realizare al obiectivelor specifice, măsură in care au fost atinși indicatorii de performanta stabiliți, documentata prin raport;

 • 24. asigura confidențialitatea informațiilor juridice care au caracter secret, conform legii;

 • 25. intocmeste apararea cauzelor, intocmind in acest caz: intampinare, nota de probatorii, obiectiuni la rapoartele de expertiza, concluzii scrise. De asemenea, are obligația sa solicite documentele de la toate compartimentele regiei in timp util, sa conspecteze dosarele aflate in arhiva instanțelor si sa asigure evidenta acestora si a termenelor de judecata;

 • 26. declara si motivează caile de atac in termenele prevăzute de lege;

 • 27. intocmeste cereri de chemare in judecata, in baza referatului aprobat, inaintat de compartimentul de specialitate;

 • 28. colaborează la intocmirea proiectelor de hotarari, a regulamentelor, instrucțiunilor si altor acte cu caracter normativ elaborate de birourile/compartimentele/serviciile din cadrul Regiei;

 • 29. avizeaza deciziile de incadrare, desfacere a contractelor de munca, incetarea contractelor de munca sau de reincadrare a personalului precum si deciziile de sancționare;

 • 30. formulează răspunsuri cererilor pe linie de contencios administrativ;

 • 31. participa la intocmirea Regulamentului de Organizare si Funcționare, Regulamentului Intern si Contractului Colectiv de Munca ale Regiei;

 • 32. răspunde de asigurarea planificării, de menținerea integralității si imbunatatirea sistemelor de management integrat si managenentul riscurilor, implementate, in domeniul propriu de activitate.

ART.27. Responsabilul resurse umane are următoarele atribuții, răspunderi si competente:

1.


2.


3.


4.


 • 5.

 • 6.


urmărește și asigura aplicarea corectă a reglementărilor legale în vigoare referitoare la încadrarea, salarizarea și promovarea personalului din Regie;

asigura organizarea concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante si asigură secretariatul comisiilor de concurs (anunțuri, bibliografii, decizii, procese verbale, primire si verificare dosare angajare);

participa la elaborarea structurii organizatorice a Regiei - organigrama și statului de funcții care vor fi inaintate spre avizare Conducerii si ulterior spre aprobare Consiliului Local; intocmeste contractele individuale de munca ale salariatilor si orice acte prin care se completează, modifica sau inceteaza acestea (decizii, acte adiționale, preavize, delegări, detasari, anexe, etc);

tine evidenta contractelor individuale de munca si a modificărilor acestora; tine evidenta si completează carnetele de munca ale salariatilor;7.


( r

F-


tine evidenta si comunica salariatilor aspecte legate de drepturile de b^rșorial prevăzute in legislația in vigoare si in Contractul Colectiv de Munca (ca exemplu sporurile cfâ


in legislația in vigoare si in Contractul Colectiv de Munca (ca ex^rrijplu salariu, zilele de concediu,etc); intocmeste contracte de munca cu timp parțial si tine evidenta spe lege a persoanelor angajate cu contracte de munca cu timp parțial; elaborează proiecte de decizii privind numirea/eliberarea, modificarea raportului de serviciu/muncă, sancționare pentru personalul Regiei;

 • 10. înregistrează in termen actele prevăzute de lege la Direcția Județeană de Munca Ploiești sau Inspectoratul Teritorial de Munca Ploiești;

 • 11. intocmeste documentele necesare pensionarii personalului R.A.S.P. Ploiești conform cerințelor legale in vigoare ;

 • 12. intocmeste adeverințe de venituri si sporuri pentru foști salariati;

 • 13. asigura întocmirea, completarea permanentă, pastrarea și evidența dosarelor profesionale ale tuturor angajatilor Regiei;

 • 14. verifica foile colective de prezenta ale salariatilor si intocmeste pontajul general - lunar;

 • 15. asigura elaborarea fișelor postului pentru toate funcțiile din structura de personal, în conformitate cu atribuțiile stabilite prin regulamentul de organizare și funcționare al Regiei, in colaborare cu șefii serviciilor/birourilor/ compartimentelor;

 • 16. acordă asistența de specialitate șefilor de birouri/servicii și salariatilor Regiei pentru aplicarea corectă a legislației în vigoare;

 • 17. elaborează documentația privind programarea concediilor de odihnă pentru salariații Regiei, o supune aprobării Directorului și urmărește modul de efectuare sau reprogramare a acestor concedii;

 • 18. urmărește transmiterea declarațiilor de avere si interese ale directorului Regiei si membrilor Consiliului de Administrație (conform cerințelor legale in vigoare) la A.N.I. București;

 • 19. prezintă Biroului Financiar Contabilitate situația privind noi angajari, incetari ale unor contracte de munca, indexări, sporuri de vechime ale salariatilor sau oridecateori apar modificări;

 • 20. participa la intocmirea Regulamentului de Organizare si Funcționare, Regulamentului Intern si Contractului Colectiv de Munca ale Regiei;

 • 21. răspunde, in activitatea proprie, de aplicarea politicilor cuprinse in Declarația si angajamentul directorului si respectarea cerințelor legale si de reglementare in domeniul gestionarii riscurilor, calitatii, protecției mediului, sanatatii si securității ocupationale;

 • 22. răspunde de monitorizarea derulării activitatii proprii privind realizarea obiectivelor si îndeplinirea indicatorilor de performanta ;

 • 23. indeplineste recomandările, masurile corective si preventive dispuse de echipele de control sau de auditori privind activitatea proprie;

 • 24. răspunde de asigurarea menținerii integralității si imbunatatirea sistemelor de management integrat si managenentul riscurilor, implementate in domeniul propriu de activitate.


8.


9.


D. SERVICIUL APA CANAL

Relații de colaborare si subordonare:


 • a) Relații de colaborare:

• cu celelalte compartimente funcționale

 • b) Relații de subordonare:se subordonează Conducerii Regiei


are in subordine Biroul Apa Canal si Biroul Epurare Ape UzateART.28.

1.


2.


Serviciul Apa Canal are următoarele atribuții:

monitorizează si verifica permanent respectarea prevederilor din contractul de delegare prin concesiune a serviciului public de alimentare cu apa si canalizare ;

urmărește si verifica respectarea prevederilor Regulamentului serviciului public de alimentare cu apa si de canalizare in municipiul Ploiești;


3.


4.


5.


urmărește elaborarea documentației autorizațiilor si contractelor ne administrarea patrimoniului STEP, prin indrumare, verificare si avi înregistrărilor elaborate;                                                    |

asigura baza de date tehnice necesare elaborării documentației privi ajustarea tarifelor pentru epurarea apelor uzate ; asigura si urmărește permanent:derularea activitatii de colectare si epurare a apelor uzate, documentat prin rapoarte periodice supuse analizei si aprobării Conducerii:

respectarea prevederilor Protocolului privind preluarea patrimoniului si a Convenției privind deversarea apelor uzate din rețeaua publică de canalizare a municipiului Ploiești;

respectarea cerințelor de licențiere si autorizare;

monitorizarea derulării contractelor încheiate in scopul colectării și epurării apelor uzate si administrarea STEP;

organizarea, coordonarea si monitorizarea derulării activității în sistemul de tratare a apelor uzate la parametrii calitativi și cantitativi conform cerințelor din actele de reglementare;

elaborarea, modificarea și actualizarea Regulamentul de exploatare al STEP si verificarea aplicării acestuia;

 • 1. BIROUL APA CANAL

Relații de colaborare si subordonare

 • a) Relații de colaborare:

 • •  cu celelalte compartimente funcționale

 • b) Relații de subordonare:

 • •  se subordonează serviciului Apa Canal si Conducerii Regiei

ART.29. Biroul Apa Canal are următoarele atribuții:

 • 1. pune in aplicare si urmărește respectarea prevederilor Regulamentului serviciului public de alimentare cu apa si de canalizare in municipiul Ploiești, in scopul asigurării exigentelor consumatorilor pe întreaga durata a exploatării;

 • 2. exercita coordonarea si controlul calitatii serviciului public de alimentare cu apa si de canalizare, obiect al contractului de concesiune;

  3.


analizeaza si promovează programele anuale de investiții din Fondul de lucrări si fondurile proprii ale concesionarului;

4.


monitorizează si controlează periodic modul de realizare a indicatorilor de performanta prevazuti in licența operatorului si regulamentul serviciului public de alimentare cu apa si canalizare;

5.


primește si analizeaza rapoartele tehnice si financiare conform Contractului de concesiune privind activitatea serviciului public de alimentare cu apa si canalizare, si propune masuri de îmbunătățire;

6.


urmărește permanent aplicarea si respectarea de către concesionar a obligațiilor stabilite prin contract si a cerințelor legale si de reglementare in domeniul serviciilor publice de alimentare cu apa si canalizare, in scopul asigurării exigentelor consumatorilor pe întreaga durata a exploatării;

 • 7. verifica, când este necesar, documentația de modificare si ajustare a tarifelor, in conformitate cu prevederile contractului de concesiune ;

 • 8. asigura interfața intre operator si Consiliul Local in cadrul Comitetului de Coordonare;

 • 9. monitorizează si controlează permanent menținerea in exploatare normala a întregului

sistem public de alimentare cu apa si de canalizare, inclusiv realizarea de reparații si intervenții la apariția unor avarii, incidente sau defecțiuni, documentate prin rapoarte supuse analizei si avizării șefului ierarhic;

 • 10. monitorizează implementarea proiectelor de investiții generate de contractul de concesiune privind serviciul public de alimentare cu apa potabila si de canalizare in municipiul Ploiești, si corelarea acestora cu celelalte programe ale Consiliului Local si cu nevoile populației, documentata prin rapoarte supuse analizei si avizării șefului ierarhic;

 • 11. întocmește documentația de specialitate pentru realizarea proiectelQrzfe'hotararfe “â \

Consilului Local, în cadrul contractului de concesiune; ajustarea tarifelor, programul de investiții al operatorului, elaborarea, modificarea, actualizarea regulamentul serviciului de alimentare cu apa si canalizare;                                           ■ -

 • 12. contribuie la formarea unui comportament civilizat al cetățenilor orientat către menținerea rețelelor de apa si de canalizare la nivelul de funcționare optim;

 • 13. primește (in regim controlat), analizeaza, verifica in teren (daca este cazul) si soluționează cererile, sesizările si reclamatiile privind serviciul de alimentare cu apa si canalizare, documentate prin note de constatare;

 • 14. colaborează permanent cu Biroul Dispecerat si monitorizare a reclamatiilor prin identificarea sesizărilor specifice activitatii proprii , constatare in teren (impreuna cu reprezentantul operatorului) .aplicarea de masuri in vederea soluționării operative si monitorizarea rezolvării acestora de către factorii implicați;

 • 15. monitorizează relația cu cetățenii prin centralizarea situației sesizărilor scrise si a audientelor;

 • 16. informează asupra masurilor luate de municipalitate in domeniul asigurării alimentarii cu apa potabila a localității si canalizării;

 • 17. evalueaza periodic calitatea serviciilor de alimentare cu apa si de canalizare pe baza informațiilor culese de la cetateni si din sistemele de monitorizare;

 • 18. respecta si indeplineste sarcinile si obligațiile ce revin din implementarea, menținerea si imbunatatirea sistemului de management integrat calitate-mediu-sanatate si securitate ocupationala;

 • 19. colaborează permanent cu Biroul Dispecerat si monitorizare reclamatii prin identificarea sesizărilor specifice activitatii proprii , constatate in teren (impreuna cu reprezentantul operatorului), aplicarea de masuri in vederea soluționării operative si monitorizarea rezolvării acestora de către factorii implicați.

 • 2. Biroul Epurare Ape Uzate

Relații de colaborare si subordonare

 • a) Relații de colaborare:

 • •  cu celelalte compartimente funcționale

 • b) Relații de subordonare:

 • •  se subordonează Serviciului Apa Canal si conducerii Regiei

ART.30. Biroul Epurare Ape Uzate are următoarele atribuții:

1.


2.


3.


 • 4.

 • 5.


6.

7.


9.


asigura permanent derularea, coordonarea si controlul activitatii de exploatare a STEP in regim de continuitate, funcționarea si intretinerea instalațiilor, construcțiilor, utilajelor si echipamentelor aferente;

asigura utilizarea raționala a utilităților si materialelor tehnologice necesare in derularea optima a activitatii;

asigura controlul si monitorizarea procesului de epurare a apelor uzate, documentat prin rapoarte supuse analizei si aprobării șefului ierarhic;

asigura intocmirea bazelor de date necesare monitorizării si gestionarii calitatii apei epurate; organizează colectarea reziduurilor reținute de grătarele statiei si transportul lor la rampa ecologica a orașului;

asigura depozitarea, evacuarea si valorificarea nămolului provenit din procesul de epurare; monitorizează cantitativ deversările produselor rezultate din vidanjare;

asigura execuția vidanjari ale puțurilor absorbante la populație, instituții publice si agenti economici;

gestionează si urmărește rezolvarea situațiilor de criza, a incidentelor si a alertelor la STEP;


 • 10. indeplineste responsabilitățile stabilite prin Autorizațiile de gospodărire a apelor si de mediu;

 • 11. asigura continuitatea procesului de epurare la parametrii claitativi si cantitativi conform cerințelor din actele de reglementare;

 • 12. urmărește efectuarea lucrărilor prevăzute in :

J programul de mentenanta al echipamentelor din STEP ;

V programul de intretinere utilaje ;

> X \ * ■

-

v planul de conformare ;                                                         ■ /'" ... -   \

v planul de etapizare

si asigura condițiilor necesare respectării acestora si diminuării riscurilor de neindeplinire ;

 • 13. colaborează permanent cu Biroul Dispecerat si monitorizare reclamatii prin identificarea sesizărilor specifice activitatii proprii , aplicarea de masuri in vederea soluționării operative si monitorizarea rezolvării acestora.

E. SERVICIUL SALUBRITATE SI PROTECȚIA MEDIULUI - este format din:

Relații de colaborare si subordonare:

 • a) Relații de colaborare:

 • •  cu celelalte compartimente funcționale;

 • b) Relații de subordonare:

 • •  se subordonează Conducerii Regiei

 • •  are in subordine Biroul Salubritate si Biroul Protecția mediului

ART.31. Serviciul Salubritate are următoarele atribuții:

1.


2.


asigura organizarea si monitorizarea funcționarii serviciului de salubrizare si activitatilor de deratizare, dezinsectie, dezinfectie, colectarea, transportul si neutralizarea cadavrelor de animale de pe domeniul public, colectarea, transportul si neutralizarea deșeurilor animaliere provenite din gospodăriile populației in municipiul cerințele legale si de reglementare; elaborează si propune spre aprobare autoritatii administrației specificații tehnice pentru documentațiile de atribuire a


Ploiești in conformitate cu


publice locale, după caz, gestiunilor delegate prin


 • 3.

 • 4.


concesiune si cerințele de reglementare privind serviciului de salubrizare si activitatilor de deratizare, dezinsectie, dezinfectie, colectarea, transportul si neutralizarea cadavrelor de animale de pe domeniul public, colectarea, transportul si neutralizarea deșeurilor animaliere provenite din gospodăriile populației in municipiul Ploiești; urmărește permanent indeplinirea clauzelor contractuale, pentru gestiunea delegata; urmărește realizarea indicatorilor de performanta la Regulamentul serviciului salubrizare in municipiul Ploiești;

de


1.

Biroul Salubritate


Relații de colaborare si subordonare:

 • a) Relații de colaborare:

 • •  cu celelalte compartimente funcționale;

 • b) Relații de subordonare:

 • •  se subordonează Serviciului Salubritate si Protecția Mediului si Conducerii Regiei;

  ART.32.1.

2.

 • 3.

 • 4.

 • 5.


si si


asigura organizarea si monitorizarea funcționarii serviciului de salubrizare activitatilor de deratizare, dezinsectie, dezinfectie, colectarea, transportul neutralizarea cadavrelor de animale de pe domeniul public, colectarea, transportul si neutralizarea deșeurilor animaliere provenite din gospodăriile populației in municipiul Ploiești in conformitate cu cerințele legale si de reglementare;

gestionează, monitorizează si urmărește permanent indeplinirea clauzelor contractuale, pentru gestiunea delegata;

urmărește respectarea Regulamentului de organizare si funcționare a serviciului de salubrizare a municipiului;

exercita coordonarea, controlul si monitorizarea calitatii serviciului de salubrizare, in scopul asigurării exigentelor consumatorilor pe intreaga durata a exploatării;

verifica documentele de modificare si ajustare a tarifelor si preturilor serviciului de salubritate si prezintă Consiliului Local rapoarte in aprobarii/avizarii lor in conformitate cu cerințele legale si de reglementare;

aferente vederea


6.


7.


9.


asigura, menține si actualizeaza datele de identificare ale operatorului serviciului public de salubrizare;

urmărește organizarea de către operator a sistemului de monitorizare a indicatorilor de performanta prevazuti in regulamentul serviciului de salubrizare, in vederea îndeplinirii acestora;

analizeaza rapoartele transmise de operatori privind desfasurarea serviciului de salubrizare a municipiului, asigurarea parametrilor de performanta si imbunatatirea acestora prin lucrări specifice;

asigura supravegherea modului in care operatorii se achita de obligațiile stabilite prin contracte si prin reglementările legale in domeniul salubrizării localităților;


 • 10. participa, împreuna cu reprezentanții Direcțiilor de specialitate din cadrul Primăriei, la realizarea inventarierii patrimoniului public aferent serviciului public de salubrizare;

 • 11. analizeaza rapoartele primite de la Operator privind îndeplinirea planurilor de mentenanta si reparații conform prevederilor contractuale pentru bunurile din sistemul public de salubrizare in municipiul Ploiești;

 • 12. monitorizează derularea proiectelor de investiții legate de modernizarea sau extinderea serviciului public de salubrizare;

 • 13. elaborează prognozele anuale pentru necesarul de resurse financiare (alocate din bugetul regiei sau din bugetul local) in vederea derulării optime a contractelor si investitionale de a căror monitorizare este răspunzător;

  a programelor


 • 14. colaborează permanent cu Biroul Dispecerat si monitorizare reclamatii prin sesizărilor specifice activitatii proprii, constatate in teren (impreuna cu

  identificarea reprezentantul


operatorului), aplicarea de masuri in vederea soluționării operative si monitorizarea rezolvării acestora de către factorii implicați.

2. Biroul Protecția Mediului

Relații de colaborare si subordonare:

 • a) Relații de colaborare:

 • •  cu celelalte compartimente funcționale;

 • b) Relații de subordonare:

 • •  se subordonează Serviciului Salubritate si Protecția Mediului si Conducerii Regiei

ART.33. Biroul Protecția Mediului are următoarele atribuții:

1.

2.


 • 3.

 • 4.

 • 5.


6.


7.


coordonează si implementează la nivel local programe de colectare selectiva a deșeurilor; monitorizează activitatile de colectare selectiva a deșeurilor, transportul si eliminarea lor. Deseurile gestionate sunt: ambalaje, echipamente electrice si electronice, uleiuri si grăsimi comestibile si deseurile de baterii si acumulatori;

notifica transportatorii de deșeuri care activează pe raza municipiului Ploiești; gestionează intreaga baza de date privind deșeurile municipale;

desfasoara acțiuni de conștientizare a populației privind aspecte legate de protecția mediului, cu ocazia unor evenimente de referința pentru protecția mediului;

antrenează asociațiile de proprietari și studenții în acțiuni de curățenie și intreținere a blocurilor, spațiilor verzi aferente acestora și camerelor participare la concursurile “Cel mai frumos bloc” și studențească";

participa saptamanal si de cate ori se impune la Comisia

Agenției pentru Protecția Mediului Prahova pentru autorizațiilor de mediu pentru activitatile generatoare de impact asupra mediului din județ; raportează periodic, conform prevederilor legale situația gestiunii deșeurilor si transmite periodic situații:

 • •  anual către Agenția pentru Protecția Mediului Prahova, Registrul Poluantilor Emisi si Transferatiț E-PRTR), cu referire la Statia de epurare municipala;

 • •  anual către Agenția pentru Protecția Mediului Prahova, datele necesare evaluării dispersiei poluantilor atmosferici din municipiul Ploiești,;


din campusul studențesc prin “Cea mai frumoasă cameră


de Analiza Tehnica din cadrul emiterea acordurilor, avizelor si


9.


10.


11.


12.


13.


14.


15.


16.


17.


18.


 • a)

 • b)

 • c)


d)


e)


f)


g)


h) Df


/


\’X

Tl <■ s \

V

'Jv V

\ A*


_

MisiiisHiiHi^MHHiBiHiHHij)


k)


I)


,;’V- J.V /

-------t.. ’ asigură sisteme proprii de supraveghere a instalațiilor și proceseldr tehnologice pentru automonitorizarea emisiilor poluante;

asigură evidența rezultatelor și raportează autorității competente pentru protecția mediului rezultatele automonitorizării emisiilor poluante, conform prevederilor actelor de reglementare;

informează autoritățile competente, in caz de eliminări accidentale de poluanți in mediu sau de accident major;


m) depozitează deșeurile de orice fel numai pe amplasamente autorizate in acest sens;

n) aplică măsurile de conservare stabilite de autoritatea publică centrală pentru protecția mediului pe suprafețele terestre și acvatice supuse unui regim de conservare ca habitate naturale pe care le gestionează precum și pentru refacerea ecologică a acestora;

o) asigură luarea măsurilor de salubrizare a terenurilor neocupate productiv sau funcțional.

1

 • F. BIROUL ILUMINAT PUBLIC

Relații de colaborare si subordonare:

 • a) Relații de colaborare:

 • •  cu celelalte compartimente funcționale

 • b) Relații de subordonare:

 • •  se subordonează : Conducerii Regiei

  ART.34.  iroul Iluminat Public are următoarele atribuții


1.


2.

3.


4.


asigura permanent gestionarea si monitorizarea derulării Contractului de Delegare al Serviciului de Iluminat Public din municipiul Ploiești;

asigura coordonarea si controlul calitatii serviciului de iluminat public;

propune, spre aprobare, autoritatii administrației publice locale, programul anual de investiții al serviciului de iluminat public si urmărește realizarea obiectivelor cuprinse in programul anual aprobat;

elaborează, in conformitate cu cerințele legale si de reglementare, si supune spre aprobare autoritatii administrației publice locale regulamentul serviciului de iluminat public;

elaborează specificațiile tehnice pentru documentația de atribuire, privind delegarea, prin


 • 5.

concesiune, a serviciului de iluminat public;

 • 6. gestionează, monitorizează si urmărește respectarea clauzelor contractuale cuprinse in contractul de delegare a serviciului;

 • 7.  analizeaza rapoartele prezentate periodic de operator privind controlul calitatii serviciului, de realizare a indicatorilor de performanta pentru serviciul de iluminat public si propune masuri pentru eliminarea aspectelor negative;

 • 8.  comunica periodic datele solicitate de autoritatile de reglementare competente;

 • 9.  monitorizează implementarea proiectelor de investiții privind sistemul de iluminat public din municipiul Ploiești;

 • 10. elaborează prognozele anuale pentru necesarul de resurse financiare (alocate din bugetul regiei sau din bugetul local) in vederea derulării optime a contractelor si a programelor investitionale de a căror monitorizare este răspunzător

 • 11. controlează starea tehnica si modificările patrimoniului public al sistemului de iluminat public, conservarea si dezvoltarea patrimoniului public, inclusiv realizarea planului anual de intretinere si reparații, intervenții, soluționarea avariilor, incidentelor sau defecțiunilor;

 • 12. participa la acțiunea de inventariere periodica si recepție a sistemului de iluminat public;

 • 13. participa, in calitate de membrii ai comisiilor de specialitate, la ședințele din cadrul D.G.D.U. in vederea eliberării certificatelor de urbanism si a autorizațiilor de construire;

 • 14. colaborează, impreuna cu operatorul serviciului de iluminat public, in vederea eliberării avizelor de amplasament aferente rețelei de iluminat public;

 • 15. asigura monitorizarea contractului de prestări servicii pentru asistenta tehnica si service a ceasurilor publice din municipiul Ploiești;

 • 16. planifica si monitorizează activitati de iluminat ornamental (periodic);

 • 17. planifica si monitorizează derularea contractelor de execuție a focurilor de artificii;

 • 18. asigura alimentarea cu energie electrica a instalațiilor necesare pentru manifestările care au loc la Sala Sporturilor, Parcul Nichita Stanescu, Statuia Mihai Viteazul;

  I.


 • 19. colaborează, permanent, cu reprezentanții Biroului Dispecerat si Monitorizare Reclamații prin identificarea sesizărilor specifice activitatii proprii, constatate in teren (impreunâ cu reprezentantul operatorului), aplicarea de masuri in vederea soluționării operative si monitorizarea rezolvării acestora de către factorii implicați.

 • G. BIROUL ÎNCĂLZIRE URBANA

Relații de colaborare si subordonare:

 • a)      Relații de colaborare:

 • •  cu celelalte compartimente funcționale

 • b)     Relații de subordonare:

 • •  se subordonează Conducerii Regiei

  ART.35. Biroul încălzire Urbana are următoarele atribuții: 1.


monitorizează modul de respectare si de derulare a contractului de delegare prin concesiune a serviciului public de alimentare cu energie termica a municipiului Ploiești si a bunurilor aferente acestuia in concordanta cu prevederile Regulamentului serviciului aprobat de Consiliul Local;

2.


3.


propune spre aprobare autoritatii administrației publice locale programul anual de investiții a SACET;

elaborează, in conformitate cu reglementarile-cadru emise de A.N.R.S.C., si supune spre aprobare autoritatii administrației publice locale următoarele:

regulamentul serviciului public de alimentare cu energie termica caietul de sarcini pentru prestarea serviciului public de alimentare cu energie termica si pentru exploatarea SACET;

contractul de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termica, după caz;

5.


6.

 • 7.

 • 8.

9.


10


11


12


13


14


15


monitorizează periodic realizarea obiectivelor cuprinse in programul anual de investiții SACET;

urmărește indeplinirea clauzelor contractuale, pentru gestiunea delegata; comunica periodic datele solicitate de autoritatile de reglementare competente; elaborează si urmărește realizarea programului de contorizare a SACET;

elaborează si actualizeaza formularele de raportare a calitatii, anexate la regulamentul serviciului de alimentare cu energie termica;

analizeaza rapoartele prezentate periodic de operator privind controlul calitatii serviciului de alimentare cu energie termica ;

urmărește si controlează menținerea in exploatare normala a punctelor termice din municipiul Ploiești, prin vizualizarea permanenta a sistemului de monitorizare Online, documentat prin fisa de constatare;

monitorizează si evalueaza realizarea indicatorilor de performanta ai intregului sistem de alimentare cu energie termica;

verifica documentația de modificare/ajustare a tarifelor elaborata de operatorul serviciului de alimentare cu energie termica, in conformitate cu prevederile contractului de delegare prin concesiune a serviciului de alimentare cu energie termica, elaborează proiectul de hotarare in vederea aprobării Consiliului Local;

monitorizează proiectele de investiții care privesc sistemul de alimentare cu energie termica, finanțate din fonduri publice prin participarea la recepții;

colaborează permanent cu Biroul Dispecerat si monitorizare reclamații prin identificarea sesizărilor specifice activitatii proprii, constatate in teren (impreunâ cu reprezentantul operatorului), aplicarea de masuri in vederea soluționării operative si monitorizarea rezolvării acestora de către factorii implicațiBiroul Rețele, Contorizare si Repartitoare Costuri

Relații de colaborare si subordonare:

 • a) Relații de colaborare:

 • •  cu celelalte compartimente funcționale din cadrul Regiei

 • b) Relații de subordonare:

 • •  se subordonează conducerii Regiei

ART.36. Biroul Rețele, Contorizare si Repartitoare Costuri are următoarele atribuții:

1.

2.

 • 3.

 • 4.

 • 5.


urmărește respectarea cerințelor legale si de reglementare privind Serviciul public de alimentare cu energie termica produsa centralizat cu privire la modul de exploatare si funcționare a rețelelor de agent termic primar si secundar;

monitorizează si supraveghează starea sistemului public (rețelele termice de agent primar si agent secundar, branșamente pana la punctele de delimitare/separare), inclusiv respectarea planului de investiții, soluționarea avariilor, incidentelor sau defecțiunilor;

urmărește si asigura derularea contractelor de prestări servicii cu asociațiile de proprietari privind :

 • •  montajul si exploatarea sistemelor de repartizare a costurilor pentru incalzire (repartitoare de costuri);

 • •  repartizarea lunara a costurilor si consumurilor pentru energia termica pentru incalzire ;

 • •  activitatea de service a repartitoarelor de costuri.

participa in comisiile de inventariere periodica si recepție a bunurilor proprii Regiei si ale sistemului de alimentare cu energie termica din municipiul Ploiești;

monitorizează implementarea de proiecte noi privind masurarea si repartizarea consumurilor din sistemul de alimentare cu energie termica (contorizare, repartitoare de costuri etc.);IROUL FINANCIAR - CONTABILITATE


Relații de colaborare si subordonare:

 • a) Relații de colaborare:

 • •  cu celelalte compartimente funcționale din cadrul regiei

 • b) Relații de subordonare:

 • •  se subordonează Contabilului Sef si Conducerii Regiei

  ART. 37.  iroul Financiar Contabilitate are următoarele atribuții:


1.

2.

 • 3.

 • 4.

 • 5.

 • 6.

 • 7.

 • 8.


asigura derularea activitatii conform cerințelor legale si de reglementare in vigoare;

asigura intocmirea, editarea si pastrarea registrelor de contabilitate obligatorii, respectiv: registrul-jurnal, registrul-inventar si cartea mare, conform normelor elaborate de Ministerul Economiei si Finanțelor;

intocmeste evidenta contabila privind mișcările patrimoniale si actualizeaza registrul bunurilor de capital;

urmărește disponibilitățile in lei privind contul serviciului datoriei BERD, asigura efectuarea viramentelor pentru rambursarea imprumutului BERD, elaborează lunar si transmite Ministerului Finanțelor Publice, raportul privind imprumuturile/creditele primite pe termen mediu si lung;

contabilizează facturile emise de clienti si de furnizori cu urmărirea incasarilor/platilor in termen a creantelor/datoriilor;

contabilizează stocurile, materiile prime si materialele, investițiile, decontările cu furnizorii si conturile asimilate, impozitele si taxele locale, imprumuturile, veniturile si cheltuielile;

asigura evidenta decontărilor cu bugetul statului privind TVA, impozitul pe profit si elaborează lunar/trimestrial decontul de taxa pe valoare adaugata respectiv declarația privind obligațiile de plata privind impozitul pe profit;

elaborează statele de salarii, intocmeste si depune declarația privind obligațiile de plata a contribuțiilor sociale, a impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate, asigura decontarea cu BASFS (Bugetul de asigurări sociale si fonduri speciale) respectiv BS (Bugetul statului) a obligațiilor ce decurg din remunerarea personalului;


/''A.

9. derulează si monitorizează activitatea privind evidenta disponibilităților in/fei/yalut

/ / f                      -*

4,-


conturi la banei si in casierie ;                                                 H'"

 • 10. asigura evidenta deconturilor privind deplasările si a celor de aprovizionare; i M

 • 11. elaborează bugete de venituri si cheltuieli, le rectifica, urmărește irkâ^rarea

aprobate si bugetare pe tipuri de activitati, de costuri;                              ''

 • 12. raportează pe baza de analiza pe activitati si tipuri de costuri privind incefe^-ă^ț^iiț^ifor comparativ cu prevederile aprobate;

 • 13. monitorizează realizarea politicii de investiții din punct de vedere al incadrarii in sursele de finanțare aprobate si a obiectivelor de investiții cuprinse in listele anuale;

 • 14. elaborează analize privind disponibilitățile bănești pentru susținerea activitatii financiare necesare desfășurării activitatii proprii Regiei;

 • 15. asigura gestiunea si urmărirea garanțiilor bancare, a altor titluri de valoare si a altor valori;

 • 16. derulează activitatii de incasari si plăti prin casierie ;

 • 17. derulează activitati privind disponibilitățile bănești si mișcarea acestora: transferuri bancare si rentabilizarea sub forma de depozite bancare, s.a.;

 • 18. intocmeste bilanțul contabil, contul de profit si pierderi, date informative, situația activelor imobilizate, situația amortizării activelor imobilizate, supus aprobării, verificării si avizării șefului ierarhic si Conducerii;

 • 19. elaborează anual declarația privind impozitul pe profit;

 • 20. asista la auditarea activitatii si a bilanțului;

 • 21. elaborează analize privind evoluția mișcărilor patrimoniale, a costurilor si a veniturilor pe tipuri de activitati si pe perioade;

 • 22. elaborează fundamentări - baza pentru negociere a tarifelor pornind de la costuri înregistrate si influente nefavorabile/favorabile;

 • 23. asigura evidenta veniturilor si a cheltuielilor inregistrate pe tipuri de activitati;

 • 24. elaborează si transmite raportări către Institutul National de Statistica, cu respectarea prevederilor legale in vigoare, avizate de șeful ierarhic ;

 • 25. asigura evidenta scriptica pentru inventarierea patrimoniului unitatii;

 • 26. asigura furnizarea, publicarea, pastrarea - după caz - a informațiilor cu privire la situația patrimoniului si rezultatele financiare obținute de Regie ;

 • 27. furnizează date de specialitate la negocierea contractelor;

 • 28. urmărește derularea din punct de vedere economic a contractului cu Primăria Municipiului Ploiești, conform clauzelor specifice;

 • 29. furnizează informații pentru intocmirea de tarife si asista negocierea lor cu autoritatile de reglementare in domeniu;

 • 30. răspunde de corectitudinea inregistrarilor efectuate in conturile din balanța contabila si corespondenta analiticelor cu contul sintetic ;

 • 31. informează șeful ierarhic asupra tuturor problemelor privind deficiente intampinate in derularea activitatii in vederea analizei si rezolvării lor.


COMPARTIMENT DESERVIRE AUTO :

Relații de colaborare si subordonare:


Relații de colaborare:

cu celelalte compartimente funcționale din cadrul Regiei

Relații de subordonare:

se subordonează Conducerii Regiei

ART. 38. Compartimentul Deservire Auto are următoarele atribuții:

 • 1.  organizează activitatea de exploatare, intreținere și reparare a mijloacelor de transport auto din dotare, monitorizează verificarea stării tehnice a acestora și remedierea deficiențelor constatate;

 • 2.  monitorizează incadrarea in resursele aprobate a cheltuielilor privind transportul in interes de serviciu si după caz transportul mărfurilor cu autoturismele din dotare, analizeaza rezultatele si propune Conducerii masuri de optimizare;

Z —          ,

•J.


J. BIROUL ADMINISTRATIV :

Relații de colaborare si subordonare:

 • a) Relații de colaborare:

 • •  cu celelalte compartimente funcționale din cadrul Regiei

 • b) Relații de subordonare:

 • •  se subordonează Conducerii Regiei


//

//

; •'

/ /

■ d

i T

!

U

•• 1

I

\\


ART. 39. Biroul Administrativ are următoarele atribuții:


1.


2.


3.


 • 4.

 • 5.


6.


7.


8.


9.


asigura aprovizionarea cu rechizite, materiale necesare pentru intretinere si alte materiale in vederea executării reparațiilor din Regie ;

urmărește respectarea aplicării cerințelor legale referitoare la confecționarea ștampilelor, folosirea si evidenta acestora in colaborare cu Biroul Financiar Contabilitate si consilierul juridic;

monitorizează derularea contractelor privind alimentarea cu apa, energie electrica, energie si canalizare si asigura continuitatea prin masuri privind reparația si mentenanta instalațiilor, urmărește executarea lor si participa la recepții;

participarea la inventarierea periodica, casarea mijloacelor fixe si a obiectelor de inventar; monitorizează (cantitativ si calitativ) derularea contractelor privind aprovizionarea compartimentelor funcționale cu necesarul de resurse materiale aprobat de conducere prin emiterea comenzilor si a bonurilor de consum si participare la recepții;

coordonarea permanenta a activitatii arhivarului, privind întocmirea a nomenclatorului arhivistic, verificarea și confirmarea acestuia de Arhivele Statului, verificarea și preluarea documentata a inregistrarilor de la compartimentele funcționale, asigurarea evidentei din depozitul de arhiva, in conformitate cu cerințele legale si de reglementare specifice; monitorizează încadrarea in resursele aprobate a cheltuielilor privind convorbirile pe baza abonamentelor de telefonie mobile si linii directe, consumurile de apa, energie termica si electrica, analizeaza rezultatele si propune Conducerii masuri de optimizare;

coordonează derularea activitatii de secretariat, inregistrarea si repartizarea documentelor interne si externe prin personal specializat;

asigura comunicarea operative cu toate compartimentele funcționale ale Regiei prin centrala telefonica.


K. COMPARTIMENT INFORMATIZARE :

Relații de colaborare si subordonare:

 • a) . Relații de colaborare:

 • •  cu celelalte compartimente funcționale din cadrul Regiei

 • b) Relații de subordonare:

 • •   se subordonează Conducerii Regiei.


ART. 40. Compartimentul Informatizare are următoarele atribuții:


1.


2.


3.


4.


 • 5.

 • 6.


7.


instalează, menține și intretine calculatoarele din rețeaua locală administrată, în acord cu contractele de licențiere;

creeaza si administrează conturile de utilizatori pe

comunicații din Regie;

asigura securitatea rețelei administrate și previne calculatoarelor din rețea, întreține și administrează echipamentele de conectare;

intervine prompt in localizarea, izolarea, remedierea si restaurarea funcționării rețelei parametrii maximi optimi;

contribuie la extinderea rețelei locale asigurând integrarea noilor echipamentelor de calcul; coordonează / realizează activitatile de intretinere a echipamentelor din cadrul rețelei pe care o coordonează;

consiliază și asista personalul din Regiei asupra modului de utilizare a software-lui, atat a celui destinat aplicațiilor locale cat si a celui dedicat serviciilor Internet, a diverselor programe deja instalate si funcționale;


rețeaua locala si pe serverele de


/ rezolva situațiile de virusare rețeaua locală de calculatoare 1


a

Și


la


s

•l


7.


 • 9.

 • 10.


11.


12.


13.


14.


consiliază și asista personalul din Regiei asupra modului de utilizare a software-lui, atat a celui destinat aplicațiilor locale cat si a celui dedicat serviciilor Internet, a diverselor

,                                                                                                          I

programe deja instalate si funcționale;

asigura asistenta software, pentru aplicațiile existente sau nou achiziționate în măsură competentelor sau contactează firmele specializate sau persoanele autorizate care au realizat aplicațiile respective;

administrează securitatea domeniului local, prin gestionarea resurselor si a utilizatorilor; concepe si actualizeaza site-ul R.A.S.P - www.ratsp.ro pe baza informațiilor aprobate de consilierul de comunicare;

colaborează cu personalul Compartimentului Informatizare din PMP pentru întreținerea soft-urilor dedicate, asigurând configurările hard și soft necesare instalării și funcționarii acestora;

urmărește depanarea hardware a echipamentelor defecte impreună cu furnizorii de echipamente de calcul;

instalează în rețeaua administrata, în colaborare cu furnizorii, dispozitive periferice specifice: scannere, inscriptoare de CD, imprimante etc.;

elaborează specificațiile tehnice necesare elaborării documentațiilor de atribuire pentru achizițiile de tehnica de calcul.


L. BIROUL MANAGEMENTUL INTEGRAT

Relații de colaborare si subordonare:

 • a) Relații de colaborare:

 • •  cu celelalte birouri/servicii/compartimente funcționale

 • b) Relații de subordonare:

 • •   se subordonează Conducerii Regiei


ART. 41. Biroul Management Integrat are următoarele atribuții:


1.


2.


3.


4.


5.


6.

7.


planifica, menține si dezvolta sistemul de management integrat calitate-mediu-sanatate si securitate ocupationala la nivelul Regiei;

monitorizează elaborarea, implementarea si actualizarea documentației sistemului de management integrat:;

verifica menținerea eficace a sistemului de management integrat prin audituri interne, recomanda acțiunile de corecție si imbunatatire si supravegheeaza aplicarea acțiunilor corective si preventive;

pune de acord cu serviciile/birourile/compartimentele implicate, pilotarea, verificarea eficacității masurilor de management integrat inter-compartimentale;

asigura evaluarea periodica a realizării planurilor de obiective ale calitatii, mediului, sanatatii si securității ocupationale, a fiselor de neconformitati, rapoartelor de audit, rapoartelor de acțiuni corective, rapoartelor de acțiuni preventive si a altor inregistrari care cuprind informații privind conformitatea cu cerințele si satisfacția clientilor si a altor parti interesate si raportare către reprezentantul managementului integrat;

elaborează planificarea auditorilor interne ;

pregătește organizația si coordonează activitatea compartimentelor funcționale in vederea auditorilor de secunda/terta parte;

asigura permanent consultanta privind aplicarea cerințelor legale si de reglementare privind sistemul de management integrat calitate, mediu, sanatate si securitate ocupationala in toate serviciile/birourile/compartimentele organizației.


M. BIROUL DISPECERAT SI MONITORIZARE RECLAMATII Relații de colaborare si subordonare:

 • a) Relații de colaborare:

 • •  cu celelalte compartimente funcționale din cadrul Regiei;

 • b) Relații de subordonare:

 • •  se subordonează Conducerii Regiei


Z' v •? O

ART.42. Biroul Dispecerat si Monitorizare Reclamatii are următoarele atribjj® :

!!* ■ primește, înregistrează si verifica operativ sesizările telefonice din pakte§\ ce' informează directiile/serviciile/agentii economici din subordinea Primarteip Ploiești/ Consiliului Local Municipal, asupra necesității soluționării operativei^ aparute si monitorizează rezolvarea lor, aducand la cunoștința cetățenilor nu evidenta al sesizării cit si termenul estimativ de rezolvare ;

asigura evidenta sesizărilor, solicitărilor de servicii si/sau intervențiilor telefonice in regim de urgenta primite de la cetateni, date despre autorii apelurilor, descrierea si domeniul problemelor, cauza care a creat problema, operatorul serviciului public răspunzător de rezolvarea acesteia sau spre care s-a redirectionat apelul in vederea rezolvării; răspunsuri care presupun reveniri sau confirmări de rezolvare din partea celui care a emis apelul; evidenta, in format elecronic, se afiseaza permanent prin intermediul rețelelor de intranet a Regiei si a Primăriei municipiului Ploiești;

asigura , telefonic, consiliere cetățenilor constând in ghidarea si indrumarea cetățenilor privind parcursul diverselor etape birocratice in vederea rezolvării problemelor semnalate si informează cetățenii privind masurile luate de municipalitate în domeniul serviciilor publice si/sau activitatile de interes general sau local;

centralizează apelurile telefonice in funcție de tipul sesizării, iar acestea sunt transmise prin raportări zilnice/ saptamanale/ lunare/anuale directorului, primarului sau persoanelor desemnate de către aceștia ;

urmare apelurilor telefonice verifica disfunctionalitatile punctelor termice din municipiul Ploiești si transmite informații despre acestea celor interesați;

transmite imediat comunicatul privind by-pass-area apei uzate colectata in statia de epurare(deversare in emisar), cat si cauzele producerii acestuia celor in drept;

informează Primăria, conducerea si consilierul de comunicare ai Regiei despre avariile, evenimentele deosebite si/sau situațiile de urgenta aparute in prestarea serviciilor publice, masurile aplicate sau necesitatea adoptării masurilor operative de cei direct răspunzători;

asigura legătură cu organele de politie, pompieri, salvare, politie locala atunci când este cazul;

participa, in colaborare cu compartimentele funcționale ale Regiei, la evaluarea periodica a calitatii serviciilor publice pe baza monitorizării informațiilor culese de la cetateni.


1.


2.


3.


4.


5.


6.


7.


8.


9.N. COMPARTIMENTUL ACHIZIȚII PUBLICE SI URMĂRIRE CONTRACTE

Relații de colaborare si subordonare:

 • a) Relații de colaborare:

 • •  cu toate compartimentele funcționale;

 • b) Relații de subordonare:

 • •  se subordonează Conducerii Regiei

ART.43. Compartimentul Achiziții Publice si Urmărire Contracte are următoarele atribuții:


1.


2.


răspunde de lansarea, derularea și finalizarea procedurilor de achiziții publice de produse, servicii și lucrări, în conformitate cu actele normative ce reglementează activitatea de achiziții publice si face propunerile de validare a rezultatelor;

asigura respectarea cerințelor legale si de reglementare in ceea ce privește: inițierea procedurii de atribuire;

stabilirea criteriilor de calificare, selecție si atribuire; publicarea anunțurilor de intenție, participare si de atribuire; evaluarea ofertelor;

garanția de participare, garanția de buna execuție.


>

>

>

>

>


3.


propune conducerii, spre aprobare, componenta comisiilor de evaluare si adjudecare a ofertelor;

participă în comisiile de evaluare a ofertelor sau atribuirea contractelor de achiziții publice, în comisiile de recepție a bunurilor achiziționate, de recepție la terminarea lucrărilor și la recepția finală, după expirarea perioadei de garanție a lucrărilor;


5.


6.


7.


8.


 • 9.

 • 10.


11.

12.


13.


14.


 • 15.

 • 16.asigura evitarea apariției unor situații de natura sa determine existenta interese si/ sau manifestarea concurentei neloiale, asa cum sunt deftUit normative;                                                                     " a

asigura eficienta utilizării fondurilor publice, respectiv folosirea sistemului cd Oi^ntial si a criteriilor economice pentru atribuirea contractului de achiziție publica;         v < z '

elaborează programul anual al achizițiilor publice pe baza necesităților si priorităților comunicate prin referate de către compartimentele funcționale, in conformitate cu cerințele legale si de reglementare in vigoare;

elaborează sau, după caz, coordonează activitatea de elaborare a documentației de atribuire sau, in cazul organizării unui concurs de soluții, a documentației de concurs; îndeplinește obligațiile referitoare la publicitate, conform actelor normative in vigoare; organizează efectuarea studiului pieței si constituirea bazei de date cu privire la furnizori, executanti sau prestatori, potențiali si acceptați, al căror obiect de activitate poate asigura dobândirea produselor, lucrărilor sau serviciilor pe care Regia intenționează sa le achiziționeze;

elaborează note justificative, conform cerințelor legale,;

utilizează mijloacele electronice pentru aplicarea procedurilor de atribuire si pentru realizarea achizițiilor directe;

constituie si pastreaza dosarul achiziției publice pentru fiecare contract de achiziție publica atribuit, pe toata durata în care contractul produce efecte juridice;

elaborează, ulterior încheierii contractelor de achiziție publica, rapoartele, fisele si documentele care trebuie înaintate, conform prevederilor legale, la ANRMAP, Ministerul Finanțelor Publice, Direcția Generala a Finanțelor Publice;

asigura analiza si monitorizarea derulării proceselor de achiziții;

monitorizează derularea contractelor pana la recepția finala, pe baza informațiilor de la compartimentele de specialitate din Regie si informează conducerea, periodic, privind respectarea disciplinei contractuale.


O. UNITATEA DE IMPLEMENTAREA PROIECTULUI (UIP)

Relații de colaborare si subordonare:

 • a) Relații de colaborare:

 • •  cu cu direcțiile de specialitate din cadrul Ministerului Mediului si Pădurilor si Primăriei municipiului Ploiești;

 • b) Relații de subordonare:

 • •  se subordonează Conducerii Regiei


ART.44. Unitatea de implementare a proiectului are următoarele atribuții:


1.


2.


3.


4.


5.


6.


7.


răspunde de coordonarea implementării subprogramului, prelucrarea si managementul informațiilor și datelor statistice privind implementarea acestuia;

întocmește, în cursul verificărilor, documentele aferente dosarelor deconturilor de cheltuieli certificate, supuse avizării/aprobării factorilor de decizie și incluse ulterior în dosarul administrativ al subprogramului;

intocmeste documentația de verificare elaborata de structurile implicate pe parcursul efectuării verificărilor tehnice și financiare ale subprogramului;

asigura controlul operațional asupra derulării in condiții de eficacitate si eficienta a investiției;

respecta cerințele convenției încheiate cu MMP în vederea finanțării și implementării programelor multianuale prioritare de mediu și gospodărirea apelor;

răspunde de obținerea avizelor, acordurilor și autorizațiilor legale pentru execuția lucrărilor;

răspunde de gestionarea investiției, monitorizarea contractelor si realizarea lucrărilor, de recepția și punerea în funcțiune a obiectivului de investiții, utilizând in acest scop sistemul propriu de coordonare tehnico-economică, verificare și control cantitativ și calitativ privind lucrările executate, serviciile si produsele achiziționate;


8. elaborează prognozele pentru necesarul de resurse financiare (alocate din bugetul MMP si din bugetul local) in vederea derulării optime a contractelor

i                1

I

- - - . — —

$

• **

d, •

f

A ’

'*■ \


P. SERVICIUL INTERN DE PREVENIRE SI PROTECȚIE A MUNCII SI PSI Relații de colaborare si subordonare

 • a) Relații de colaborare:

 • •  cu toate compartimentele funcționale;

 • b) Relații de subordonare:

 • •  se subordonează Conducerii Regiei


•ț

\

’l,


ART.45. SERVICIUL INTERN DE PREVENIRE SI PROTECȚIE A MUNCII SI următoarele atribuții:


PSI are


asigura respectarea documentațiilor, reglementarilor, normelor si instrucțiunilor specifice la locurile de munca;

asigura cunoașterea si aplicarea politicii, responsabilitățile si atribuțiile privind securitatea si sanatea in munca, situații de urgenta, aparare impotriva incendiilor;

asigura conștientizarea aspectelor legate de calitate, mediu, securitate si sanatate in munca situații de urgenta, aparare impotriva incendiilor si face propuneri de imbunatatire;

identifica pericolele și evalueaza riscurile pentru fiecare componentă a sistemului de munca, respectiv executant, sarcină de munca, mijloace de munca/ echipamente de muncă și mediul de muncă pe locuri de munca/posturi de lucru;

elaborează și actualizeaza planul de prevenire și protecție;

elaborează instrucțiuni proprii pentru completarea și/sau aplicarea reglementarilor de securitate și sanatate în munca, situații de urgenta, aparare impotriva incendiilor, ținând seama de particularitățile activităților și ale Regiei, precum și ale locurilor de munca/ posturilor de lucru;

propune atribuții și răspunderi în domeniul securității și sanatatii in munca, situații de urgenta, aparare impotriva incendiilor, ce revin lucrătorilor, corespunzător funcțiilor exercitate, care se consemnează în fisa postului, cu aprobarea angajatorului;

. verifica cunoașterea și aplicarea de către toți lucratorii a masurilor prevăzute în planul de prevenire și protecție, precum și a atribuțiilor și responsabilităților ce le revin în domeniul securității si sanatatii in munca, situații de urgenta, aparare impotriva incendiilor;

9. întocmește necesarul de documentații cu caracter tehnic de informare și instruire a lucratorilor în domeniul securității și sanatatii în munca, situații de urgenta, aparare impotriva incendiilor;

elaborează tematici pentru toate fazele de instruire, stabilirea periodicității adecvate pentru fiecare loc de muncă, asigura instruirea personalului și verificarea cunoașterii și aplicării de către acesta a informațiilor primite;

elaborează programul de instruire-testare la nivelul organizației;

asigura intocmirea planului de acțiune în caz de pericol grav și iminent și asigurarea ca toti lucratorii să fie instruiți pentru aplicarea lui;

asigura evidenta zonelor cu risc ridicat și specific;

stabilește zonele care necesita semnalizare de securitate și sanatate în munca situații de urgenta, aparare impotriva incendiilor, precum si tipul de semnalizare necesar și amplasarea acestora;

asigura evidenta meseriilor și a profesiilor prevăzute de legislația specifica, pentru care este necesară autorizarea exercitării lor;

asigura evidenta posturilor de lucru care necesita examene medicale suplimentare si/ sau care, la recomandarea medicului de medicina muncii, necesită testarea aptitudinilor și/sau control psihologic periodic;

monitorizează funcționarea sistemelor și dispozitivelor de protecție, a aparaturii de măsură și control, precum și a instalațiilor de ventilare sau a altor instalații pentru controlul noxelor în mediul de muncă;

18. verifica starea de funcționare a sistemelor de alarmare, avertizare, semnalizare de urgenta, precum și a sistemelor de siguranța;


1.


2.


3.


4.


 • 5.

 • 6.


7.


10.


11.

12.


 • 13.

 • 14.


15.


16.


17.


informează Directorul, în scris, asupra deficiențelor constatate în timpul controalelor efectuate la locurile de munca și propune masuri de prevenire și protecție;

intocmeste rapoarte și/sau liste prevăzute de cerințele legale si de reglementare; asigura evidenta echipamentelor de munca și urmărește ca verificările periodice și, dacă este cazul, încercările periodice ale echipamentelor de munca sa fie efectuate de persoane competente;

identifica echipamentele individuale de protecție necesare pentru posturile din organizație și intocmeste necesarul de dotare a lucrătorilor cu echipament individual de protecție; urmărește intretinerea, manipularea și depozitarea adecvata a echipamentelor individuale de protecție și a înlocuirii lor la termenele stabilite, precum și în alte situații;

participa la cercetarea evenimentelor;

elaborează rapoarte privind accidentele de muncă suferite de lucratorii din organizație; urmărește realizarea masurilor dispuse de către inspectorii de muncă, cu prilejul vizitelor de control și al cercetării evenimentelor;

colaborează cu lucratorii și/sau reprezentanții lucratorilor, serviciile externe de prevenire și protecție, medicul de medicina muncii, în vederea coordonării măsurilor de prevenire și protecție;

colaborează cu lucratorii desemnați/serviciile interne/serviciile externe ai/ale altor angajatori, în situația în care mai mulți angajatori își desfășoară activitatea în același loc de munca; urmărește actualizarea planului de avertizare, planului de protecție și prevenire și a planului de evacuare;

propune sancțiuni și stimulente pentru lucrători, pe criteriul îndeplinirii atribuțiilor în domeniul securității și sanatatii in munca, situații de urgenta, aparare impotriva incendiilor;

propune clauze privind securitatea și sanatatea în munca, situații de urgenta, aparare impotriva incendiilor, la incheierea contractelor de prestări de servicii cu alți angajatori; efectuează activitati legate de supravegherea stării de sanatate a lucratorilor în conformitate cu cerințele legale in vigoare;

asigura comunicarea șefului locului de munca in cazul neconformitatilor si problemelor posibile sau existente referitoare la securitatea si sanatatea in munca, situații de urgenta, aparare impotriva incendiilor;

aduce la cunoștința șefului locului de munca orice defecțiune tehnica sau alta situație nedorita care constituie un pericol de accidentare sau imbolnavire profesionala;

aduce la cunoștința conducătorului locului de munca in cel mai scurt timp posibil accidentele de munca suferite de persoana proprie sau alti angajați sau accidentele de mediu;

oprește lucrul la apariția unui pericol iminent de producere a unui accident si informează imediat conducătorul locului de munca;

refuza intemeiat executarea unei sarcini care ar pune in pericol de accidentare sau imbolnavire profesionala persoana sa sau a celorlalți angajați;

asigura relații din proprie inițiativa sau la solicitarea organelor de control si de cercetare in domeniul sanatatii si securității ocupationale.

Șefii de serviciu/birou/compartiment funcțional au următoarele atribuții, răspunderi si competente:

conduc si asigura continuitatea activitatii curente a serviciului /biroului /compartimentului, in limitele competentelor legale aprobate, in condițiile minimizării riscurilor si consecințelor posibile ale acestora;

stabilesc sarcinile de lucru pentru personalul din subordine, care privesc realizarea activitatii proprii, urmăresc permanent realizarea acestora si iau masurile necesare pentru ducerea lor la indeplinire;

răspund direct in fata conducerii pentru buna organizare a activitatii serviciului /biroului /compartimentului, de derularea cu eficienta si eficacitate a activitatii personalului din subordine, de realizarea obiectivelor si sarcinilor ce ii revin in competenta;

răspund de derularea in conformitate cu cerințele legale si de reglementare a contractelor aferente serviciului public de a cărui monitorizare este răspunzător , raportează lunar Conducerii gradul de conformare si respecta bunul mers al relațiilor de colaborare cu operatorul de servicii publice;

au obligația notificării conducerii Regiei si Primăriei municipiului Ploiești, in timp util, oricăror aspecte importante ce tin de derularea contractelor aferente serviciului public de a cărui monitorizare este direct răspunzător;

asigura permanent derularea activitatii serviciului/biroului/compartimentului in conformitate cu cerințele legale si de reglementare, prin indrumare, verificare si avizare a tuturor inregistrarilor elaborate in activitatea proprie;

planifica anual activitatile care conduc la realizarea obiectivelor specifice activitatii proprii, cu termene si responsabilități pentru ducerea la indeplinire a acestora, urmărește si evalueaza periodic progresele inregistrate in scopul realizării politicilor si obiectivelor Regiei;

analizeaza anual riscurile care impiedica atingerea obiectivelor, documentate prin rapoarte si elaborează anual planuri corespunzătoare in direcția limitării posibilelor consecințe ale acestor riscuri, pe care le transmite conducerii in vederea avizării;

analizeaza anual gradul de respectare a cerințelor legale si de reglementare, transpunerea obiectivelor Regiei in activitatile realizate, stadiul de realizare al obiectivelor specifice, măsură in care au fost atinși indicatorii de performanta stabiliți, documentata prin raport;

in urma analizei “efort-efect" si revizuirea riscurilor, propune anual, spre aprobare Conducerii necesarul de resurse umane, materiale si financiare (alocate din bugetul Regiei sau din bugetul local), in scopul derulării optime a activitatii proprii si a programelor investitionale (de a căror monitorizare este răspunzător) si/sau masuri in vederea concentrării resurselor in zonele de interes pentru atingerea obiectivelor, evitând dispersarea acestora in zone nerelevante pentru strategia de dezvoltare a Regiei;

răspund de monitorizarea derulării activitatii proprii privind realizarea obiectivelor si îndeplinirea indicatorilor de performanta;

asigura culegerea datelor din activitatea proprie si din activitatea operatorului (de a cărui monitorizare este răspunzător), analiza rezultatelor obținute prin monitorizare, masurile corective luate pentru eliminarea neconformitatilor si propuneri de masuri preventive referitoare la posibile disfunctionalitati si/sau diminuare a riscurilor, documentata prin rapoarte de activitate lunare pe care le supune analizei si aprobării Conducerii;

aplica masuri corective si preventive pentru atingerea obiectivelor, pentru imbunatatirea performantelor, pentru reducerea șanselor de apariție a riscurilor;

propune spre analiza si aprobare conducerii, ori de cate ori considera necesar, masuri de optimizare, rentabilizare, eficientizare a activitatii (inclusiv masuri ce atenueaza manifestarea riscurilor si tratarea situațiilor dificile);

asigura instruirea personalului din subordine in conformitate cu cerințele legale si de reglementare in vigoare privind derularea activitatii proprii;

indruma si instruiește personalul din subordine privind asimilarea si abordarea conceptului de gestionare a riscului cat si atitudinea fata de risc;

conlucrează ierarhic cu personalul subordonat si verifica modul in care se aduc la indeplinire atribuțiile si competentele personalului din subordine,

desemnează un locțiitor pentru perioadele cat lipsește din Regie;

verifica indeplinirea recomandărilor, masurilor corective si preventive dispuse de echipele de control sau de auditori, in domeniul propriu de activitate;

analizeaza și răspunde de modul cum au fost indeplinite hotărârile Directorului si ale Consiliului de Administrație și dispune masurile pe care le considera necesare pentru realizarea obiectivelor nefinalizate, ce ii revin in competenta și propune spre aprobare conducerii sancțiunile aplicabile celor ce se fac vinovați de neîndeplinirea acestora; răspund, in activitatea proprie, de aplicarea politicilor cuprinse in Declarația si angajamentul directorului si respectarea cerințelor legale si de reglementare in domeniul gestionarii riscurilor, calitatii, protecției mediului, sanatatii si securității ocupationale;

răspundere privind asigurarea planificării, de menținerea integralității si imbunatatirea sistemelor de management integrat si managementul riscurilor, implementate in domeniul propriu de activitate;

elaborarea de programe de instruire, pregătire si perfecționare a personalului din subordine in conformitate cu cerințele si necesitățile activitatii, le transmite responsabilului de resurse umane, in vederea analizei si aprobării conducerii;

răspunde in ceea ce privește asigurarea ca sunt definite si comunicate in cadrul serviciului/biroului/ compartimentului, responsabilitățile si autoritatile;

25.


26.

27.


28.analizeaza si propun spre aprobare conducerii achiziționarea de materii utilaje etc,elaborează specificațiile tehnice pentru documentația de atribi//ne si 'Sete ofertele impreuna cu compartimentele funcționale de specialitate; asigura imbunatatirea comunicării, participării si consultării; asigura permanent si monitorizează derularea activitatii de relații cu piH? creșterii satisfacției cetățenilor; asigura documentarea derulării activitatii prin raportări:

 • •  saptamanale - transmise conducerii in vederea analizei si aprobării, in vederea publicării acestora pe site-ul Regiei si site-ul Municipiului Ploiești, cu scopul de creștere a gradului de informare si implicit de satisfacție a cetățenilor;

 • •  periodice - transmise conducerii in vederea monitorizării si evaluării progreselor înregistrate in scopul imbunatatirii performantelor, realizării politicilor si obiectivelor Regiei si dispunerea de masuri corective de eliminare a deficientelor si/sau masuri de imbunatatire a activitatii si diminuare a apariției riscurilor

 • •  anuale - transmise spre analiza, verificare, evaluare si aprobare conducerii si ulterior primarului, in scopul prezentării activitatii Regiei, conforme cu prevederile contractuale.


R.


Angajatii R.A.S.P. Ploiești au următoarele atribuții, răspunderi si competente:


1.


2.


3.


4.


5.


6.

7.


8.


9.


răspund de cunoașterea si aplicarea cerințelor legale si de reglementare specifice domeniului de activitate;

au obligația sa-si desfasoare activitatile cu profesionalism si spirit de răspundere , comportandu-se astfel incat Regia si Primăria municipiului Ploiești sa nu sufere nici o paguba sau prejudiciu moral;

răspund de cunoașterea, respectarea si aplicarea cerințelor sistemelor de management implementate;

răspund de indeplinirea recomandărilor, masurilor corective si preventive dispuse de echipele de control sau de auditori;

răspund, conform principiului subordonării ierarhice, pentru indeplinirea tuturor atribuțiilor, responsabilităților si competentelor incredintate, inclusiv a celor privind calitatea, protecția mediului, sanatatea si securitatea ocupationala si gestionarea riscurilor;

asigura necondiționat si intocmai deciziile scrise sau verbale ale șefilor ierarhici;

asigura cunoașterea si respectarea cadrul normativ specific funcției si atribuțiilor de serviciu care ii revin, precum si cel referitor la etica si conduita specifica activitatii sale;

executa lucrări de buna calitate, profesionale, complete, cu respectarea cerințelor legale si de reglementare si la termenele cerute sau, după caz, prevăzute in actele normative incidente in vigoare;

aplica masuri corective si preventive pentru atingerea obiectivelor, pentru imbunatatirea performantelor, pentru reducerea șanselor de apariție a riscurilor;


 • 10. comunica șefului ierarhic apariția neconformitatilor si problemelor posibile sau existente referitoare la calitate, mediu, sanatate si securitate ocupationala sau posibile disfunctionalitati ce duc la apariția riscurilor;

 • 11. informează șeful ierarhic de orice defecțiune tehnica sau alta situație nedorita care constituie un pericol de accidentare sau îmbolnăvire profesionala;

 • 12. informează șefului ierarhic, in cel mai scurt timp posibil, accidentele de munca suferite de persoana proprie sau alti angajați si/sau accidentele de mediu;

 • 13. oprește lucrul la apariția unui pericol iminent de producere a unui accident si informează imediat conducătorul locului de munca;

 • 14. refuza intemeiat executarea unei sarcini care ar pune in pericol de accidentare sau îmbolnăvire profesionala persoana sa sau a celorlalți angajați;

 • 15. utilizează echipamentele individuale de protecția muncii corespunzător scopului pentru care a fost acordat;

 • 16. in caz de pericol iminent, angajatul poate lua, in lipsa șefului ierarhic, masurile care se impun pentru protejarea propriei persoane sau a altor angajați.

  ț

  /

  J

  |T

  î A

  ART.46. R.A.S.P. Ploiești întocmește anual bugetul de venituri si cheltuieli, bilanțul contabil si contul de profit si pierderi, potrivit reglementarilor in vigoare.                        \"

  ART.47. Bugetul de venituri si cheltuieli se avizeaza de Consiliului de Administrație si se aproba de către Consiliul Local al Municipiului Ploiești.


  EVIDENTA CONTABILA SI BILANȚUL CONTABIL


  V


  s

  Y

  L k s

  c


ART.48. R.A.S.P. Ploiești tine evidenta contabila in lei, prin compartimentele de specialitate.

ART.49. Operațiile de incasari si plăti ale R.A.S.P. Ploiești se efectuează de regula prin conturi deschise la banei care sunt persoane juridice române sau prin banei finanțatoare străine in cazul unor imprumuturi avizate de Consiliul de Administrație si aprobate de Consiliul Local al Municipiului Ploiești. Pentru necesitați curente, R.A.S.P Ploiești poate efectua operațiuni de incasari si plăti in lei prin casieria proprie, in limitele stabilite de Banca Naționala a României.

ART.50. Relațiile comerciale ale R.A.S.P. Ploiești privind aprovizionarea, execuția de prestații si desfacerea serviciilor ce fac obiectul de activiate, se realizează pe baza de contracte guvernate de principiul libertății contractuale si de reglementările cuprinse in legislația româna, in Codul Civil, Codul Comercial Român si celelalte acte normative in vigoare.

CAPITOLUL VII

CALCULUL SI REPARTIZAREA PROFITULUI

ART.51. Profitul R.A.S.P. Ploiești se stabilește pe baza bilanțului contabil, aprobat de Consiliul Local al Municipiului Ploiești.

ART.52. Profitul impozabil se Stabilește conform legii.

ART.53. Repartizarea profitului net se stabilește de către Consiliul de Administrație, cu respectarea legii.

ART.54.ln cazul in care se înregistrează pierderi, Consiliul de Administrație va analiza cauzele si va dispune masurile care trebuie luate si perioadele de timp pentru recuperarea pierderilor, anunțând totodată Consiliul Local al Municipiului Ploiești despre aceasta.

CAPITOLUL VIII

MODIFICAREA FORMEI JURIDICE, DIZOLVARE, LICHIDARE, LITIGII

ART. 55. (1) R.A.S.P. Ploiești isi poate modifica forma juridica si se poate transforma in societate comerciala numai in conformitate cu legea si/ sau aprobarea Consiliului Local al Municipiului Ploiești.

 • (2) Reorganizarea R.A.S.P. Ploiești este de competenta Consiliului Local al Municipiului Ploiești.

ART.56. (1) Dizolvarea R.A.S.P. Ploiești poate avea loc in următoarele situații:

 • a) imposibilitatea realizării obiectului de activitate;

 • b) faliment;

 • c) in alte situații prevăzute de lege.

 • (2) Dizolvarea R.A.S.P. Ploiești trebuie sa respecte prevederile legale si sa fie înscrisa la Registrul Comerțului si publicata in Monitorul Oficial.

 • (3) Dizolvarea R.A.S.P. Ploiești are ca efect deschiderea procedurii lichidării judiciare.

 • (4) Lichidarea R.A.S.P. Ploiești si repartiția patrimoniului se vor face in condițiile si cu respectarea procedurii prevăzute de lege.

ART.57. Litigile R.A.S.P. Ploiești cu persoane fizice sau juridice române sau străine sunt de competenta instanțelor judecătorești din România.

Litigiile născute din raporturi contractuale comerciale dintre R.A.S.P. Ploiești si persoane române sau străine pot fi soluționate atat de instanțele de judecata, cat si prin arbitraj, potrivit legii.

-f

’ ’                       z

/ „ -...

CAPITOLUL IX

DISPOZIȚII FINALE

ART.58. Prezentul Regulament de Organizare si Funcționare se completează cu prevederile actelor normative in vigoare.

ART.59. Regulamentul de Organizare si Funcționare sta la baza intocmirii Regulamentului Intern al R.A.S.P. Ploiești.

Regulamentul de Organizare si Funcționare a fost avizat in ședința Consiliului de Administrație al R.A.S.P.PIoiesti din data de 28.02.2011 prin Hotararea nr. 3 si aprobat in ședința Consiliului Local al Municipiului Ploiești prin Hotararea nr........ din data de ...............

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 1


COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVA T, STUDII, STRA TEGII ȘI PROGNOZE

RAPORT

Comisia a luat in discuții proiectul de hotărâre privind modificarea organigramei, statului de funcții și a regulamentului de Organizare si Funcționare ale Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 3


COMISIA PENTRU UTILITĂȚI PUBLICE, CALITATEA VIEȚII ȘI PROTECȚIA MEDIULUI

RAPORT

Comisia a luat în discuții proiectul de hotărâre privind modificarea organigramei, statului de funcții și a regulamentului de Organizare si Funcționare ale Regiei Autonome de Servicii Publice PloieștiSECRETAR Sirbu Gheo
Data: