Hotărârea nr. 77/2011

Hotãrârea nr. 77 privind transmiterea în concesiune cãtre SC Servicii de Gospodãrire Urbanã SRL Ploiesti a 2 (douã) autocisterne, marca IVECO EUROCARGO cu seriile de sasiu ZCFA1LG0402574859 si ZCFA1LG0402574860, numere de omologare B5172K1212BC0R5 si B5172K1211BC0R5 si numere de înmatriculare PH-44-PMP si PH-43-PMP

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA Nr. 77 privind transmiterea în concesiune către S.C. Servicii de Gospodărire Urbană S.R.L. Ploiești a 2 (două) autocisterne, marca IVECO EUROCARGO cu seriile de șasiu ZCFA1LG0402574859 și ZCFA1LG0402574860, numere de omologare B5172K1212BC0R5 și B5172K1211BC0R5

și numere de înmatriculare PH-44-PMP și PH-43-PMP

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive a domnului Viceprimar Dumitru Cristian și a domnilor consilieri Mateescu Radu, Stanciu Marilena, Popa Constantin și Horghidan Costel și Raportul de specialitate al Direcției de Gestiune Patrimoniu prin care se propune transmiterea în concesiune către S.C. Servicii de Gospodărire Urbană S.R.L. Ploiești a 2(două) autocisterne, marca IVECO EUROCARGO cu seriile de șasiu ZCFA1LG0402574859 și ZCFA1LG0402574860, numere de omologare B5172K1212BC0R5 și B5172K1211BC0R5 și numere de înmatriculare PH-44-PMP și PH-43-PMP;

în baza prevederilor art.4 din Legea nr.213/1998, privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, cu modificările și completările ulterioare;

A

In temeiul art. 36 alin (2) litera c) din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘT E:

Art.l. Aprobă includerea în „Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Ploiești” a 2 (doua) autocisterne marca IVECO EUROCARGO cu seriile de șasiu ZCFA1LG0402574859 și ZCFA1LG0402574860, numere de omologare B5172K1212BC0R5 și B5172K1211BC0R5și numere de înmatriculare PH-44-PMP și PH-43-PMP;

Art.2. (1) Aproba transmiterea în concesiune către S.C. Servicii de Gospodărire Urbană S.R.L. Ploiești a bunurilor identificate la art.l;

(2) Aprobă completarea corespunzătoare a anexei la Contractul de delegare a gestiunii prin concesiune a serviciului de utilitate publică de administrare a domeniului public și privat al municipiului Ploiești nr. 14782/2010, potrivit prevederilor alin.(l), restul prevederilor contractului rămânând neschimbate;

Art.3.(l) S .C. Servicii de Gospodărire Urbană S.R.L. Ploiești va utiliza cele 2 (doua) autocisterne în următoarele condiții:

  • -  va păstra destinația celor 2 (două) autocisterne;

  • -  va asigura exploatarea eficientă, în regim de continuitate și de permanență a autocisternelor transmise;

  • -  va efectua la timp lucrările de întreținere și reparații, în conformitate cu cartea tehnică a bunurilor și a legislației în vigoare;

  • -  va instrui personalul de deservire al celor două bunuri, în scopul exploatării normale și în condiții de siguranță a acestora;

- va asigura utilizarea autocisternelor în conformitate cu prevederile legale în vigoare și cu necesitățile și obiectivele municipalității, întreaga răspundere cu privire la aceste bunuri revenindu-i în exclusivitate.

(2) Predarea-primirea celor două autocisterne se va face pe bază de proces-verbal de predare-primire.

Art.4. Direcția de Gestiune Patrimoniu, Direcția Management Financiar -Contabil, Contracte și S.C. Servicii de Gospodărire Urbană S.R.L. Ploiești vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.5. Direcia Administrație Publică, Juridic Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Data in Ploiești, astazi, 28 februarie 2011

Președinte «ețlinta, Adina GheorgheContrasemnează Se Oana Cristina Iac


tar,


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI DIRECȚIA DE GESTIUNE PATRIMONIU

ev

</

APROBAT, VICEPRIMAR, CristianPumiW ■; >


____"X /

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind transmiterea în concesiune către S.C. Servicii de Gospodărire Urbană S.R.L. Ploiești a 2 (două) autocisterne, marca IVECO EUROCARGO cu seriile de șasiu ZCFA1LG0402574859 și ZCFA1LG0402574860, numere de omologare B5172K1212BC0R5 și B5172K1211BC0R5 și numere de înmatriculare PH-44-PMP și PH-43-PMP

Potrivit prevederilor art.4 din Legea nr.213/1998, privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, cu modificările și completările ulterioare, domeniul privat al unităților administrațiv-teritoriale este alcătuit din bunuri aflate în proprietatea lor și care nu fac parte din domeniul public.

In conformitate cu prevederile Legii nr.215/2001 privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare, în exercitarea atribuțiilor prevăzute la art.36 alin.(2) lit.c), referitoare la administrarea domeniului public și privat, consiliul local hotărăște darea în administrare, concesionarea sau închirierea bunurilor proprietate publică a comunei, orașului sau municipiului, după caz, precum și a serviciilor publice de interes local, în condițiile legii. De asemenea, consiliul local hotărăște ca bunurile ce aparțin domeniului public sau privat, de interes local sa fie date in administrarea regiilor autonome si instituțiilor publice, sa fie concesionate ori sa fie închiriate.

Astfel, prin Hotărârea nr.219/2010, Consiliul Local al municipiului Ploiești a aprobat înființarea S.C. Servicii de Gospodărire Urbană S.A. în temeiul acestei hotărâri, s-a procedat la semnarea Contractului de delegare a gestiunii prin concesiune a serviciului de utilitate publică de administrare a domeniului public și privat al municipiului Ploiești nr. 14782/25.08.2010, contract în a cărui anexă se regăsesc toate bunurile deținute anterior înființării societății de către Administrația Domeniului Public și Privat Ploiești.

Ulterior, prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr.306/2010 s-a aprobat modificarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Ploiești nr.219/2010, în sensul schimbării formei juridice a S.C. Servicii de Gospodărire Urbană S.A., din societate pe acțiuni în societate cu răspundere limitată, respectiv S.C. Servicii de Gospodărire Urbană S.R.L., cu unic asociat-Municipiul Ploiești.

întrucât pentru buna desfășurare a activitatii Societarii Comerciale Servicii de Gospodărire Urbana Ploiești S.R.L. nu era necesară deținerea în concesiune a

tuturor bunurilor care s-au aflat în administrarea Administrației Domeniului Public și Privat Ploiești, situație ce ar fi condus și la plata unor obligații fiscale ăl căror cuantum nu putea fi suportat de către societate, s-a constatat necesitatea obiectivă de modificare corespunzătoare a anexei cuprinzând bunurile transmise în concesiune, în sensul cuprinderii în aceasta doar a bunurilor strict necesare desfășurării activității societății. Astfel, prin Hotărârea nr.385/2010 Consiliul Local

t.


**   *               r

al municipiului Ploiești a aprobat modificarea corespunzătoare a anexelor la Contractul de delegare a gestiunii prin concesiune. Prin Hotărârea nr.395/2010 a Consiliului Local al municipiului Ploiești, s-a aprobat preluarea de către municipiul Ploiești a investițiilor finanțate de la bugetul local aflate în derulare de la S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L.. Printre acestea se regăsesc și două cisterne auto pentru apă. Acestea au fost achiziționate conform facturilor nr. 69029/2010 și 69030/2010, bunurile fiind recepționate conform Procesului verbal încheiat în data de 07.12.2010, aflându-se în curs de desfășurare operațiunea de înmatriculare a acestora.

Având în vedere cele mai sus menționate, este necesară transmiterea în concesiune către S.C. Servicii de Gospodărire Urbană S.R.L. Ploiești a celor 2 (două) autocisterne, marca IVECO EUROCARGO cu seriile de șasiu ZCFA1LG0402574859 și ZCFA1LG0402574860, numere de omologare B5172K1212BC0R5 și B5172K1211BC0R5 și numere de înmatriculare PH-44-PMP și PH-43-PMP și completarea corespunzătoare a anexei la Contractul de delegare a gestiunii prin concesiune a serviciului de utilitate publică de administrare a domeniului public și privat al municipiului Ploiești nr.14782/2010.

S.C. Servicii de Gospodărire Urbană S.R.L. Ploiești va utiliza cele 2 (două) autocisterne în următoarele condiții:

  • -  va păstra destinația celor 2 (două) autocisterne;

  • -  va asigura exploatarea eficientă, în regim de continuitate și de permanență a autocisternelor transmise;

  • -  va efectua la timp lucrările de întreținere și reparații, în conformitate cu cartea tehnică a bunurilor și a legislației în vigoare;

  • -  va instrui personalul de deservire al celor două bunuri, în scopul exploatării normale și în condiții de siguranță a acestora;

  • -  va asigura utilizarea autocisternelor în conformitate cu prevederile legale în vigoare și cu necesitățile și obiectivele municipalității, întreaga răspundere cu privire la aceste bunuri revenindu-i în exclusivitate.

Predarea-primirea celor două autocisterne se va face pe bază de proces-verbal de predare-primire.

Direcția de Gestiune Patrimoniu


Direcția Management Financiar-Contabil, Contracte Director, Nicoleta CracfanoiuDirector Adjunct,  Amedeo Florin T ăbîrcă

AVIZAT,


Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte, Director,

Simona Albu


EXPUNERE DE MOTIVE

* R O

la proiectul de hotărâre privind transmiterea în concesiune căt$fȘ^C. Șer  Gospodărire Urbană S.R.L. Ploiești a 2 (două) autocisternd^Gdarca:T^EC(> G0402^859

EUROCARGO cu seriile de șasiu ZCFA1L

ZCFA1LG0402574860, numere de omologare B5172KK B5172K1211BC0R5 și numere de înmatriculare PH-44-PM1


I"


prin s-a aprobat înființarea societății


Hotărârea Consiliului Local nr.219/28.07.2010, modificată

Consiliului Local nr.306/2010,


Prin Hotărârea comerciale Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești SRL, prin reorganizarea Administrației Domeniului Public și Privat Ploiești, având ca asociat unic Municipiul Ploiești.

A

In exercitarea atribuțiilor de instituție subordonată Consiliului Local, Administrația Domeniului Public și Privat Ploiești a încheiat o serie de contracte având ca obiect numeroase investiții necesare la nivelul Municipiului Ploiești.

întrucât reorganizarea Administrației Domeniului Public și Privat Ploiești ca societate comercială cu răspundere limitată presupune un alt regim juridic, dar și economic, și ținând cont de faptul că procedurile de achiziție publică și contractele au fost încheiate de Administrația Domeniului Public și Privat Ploiești, instituție în subordinea Consiliului Local finanțată din bugetul local și nu din bugetul noii societăți recent înființate, prin Hotărârea nr.395/2010 s-a aprobat preluarea de către municipiul Ploiești a investițiilor finanțate de la bugetul local aflate în derulare de la S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L.. Printre acestea se regăsesc și două cisterne auto pentru apă, necesare desfășurării activității specifice.

Având în vedere cele menționate este oportună și necesară transmiterea în concesiune către S.C. Servicii de Gospodărire Urbană S.R.L. Ploiești a celor 2 (două) autocisterne, marca IVECO EUROCARGO cu seriile de șasiu ZCFA1LG0402574859 și ZCFA1LG0402574860, numere de omologare B5172K1212BC0R5 și B5172K12UBC0R5 și numere de înmatriculare PH-44-PMP și PH-43-PMP și completarea corespunzătoare a anexei la Contractul de delegare a gestiunii prin concesiune a serviciului de utilitate publică de administrare a domeniului public și privat al municipiului Ploiești nr. 14782/2010, drept pentru care supunem aprobării Consiliului Local al municipiului Ploiești proiectul de hotărâre alăturat.

VICEPRIMAR, Cristian Dumit


MINISTERUL ADMINISTRAȚIEI ȘI INTERNELOR

INSTITUȚIA PREFECTULUI JUD. PRAHOVA

Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere și înmatricularea Vehiculelor

DOVADĂ ÎNLOCUITOARE


a certificatului de înmatriculare seria


P00374897HNumăr de înmatriculare: Marcă:

Descriere comercială: Categorie vehicul: Total locuri:


PH-44-PMP

IVECO EUROCARGO

AUTOUTILITARA N3


Nr. de identificare: Tip:

Nr. omologare: Serie CIV:Capacitate cilindrică [cmc| 5880


Masă maximă autorizată [kg]: 15000


Culoare:Proprietar Unic:


MUNICIPIUL PLOIEȘTI


CUI: 2844855, Adresă: Bdul Republicii Nr. 2-4, Mun Ploiești, Jud. Prahova

Observații:


MASA MAX. TH. ADM. PT. ANS. DE VEH. 18500KG

Data emiterii: 07.01.2011, valabilă 15 zile, expiră la data de: 21.01.2011, orele 24:00.

Dovada devine nulă de drept în momentul primirii certificatului de înmatriculare, titularul acesteia avândgația să o distrugă.

. % • - •        ' * ;      , ’ *.                ’ * ( f

'3 b<:.   -.J/J

BA cifcttrfla

*•’ *<!► rW jâJV


(I


târâi

,j-


WV

l flf* ■■țj/r-1


Tipul

Varianta


L150

365/W80CAI80

a®* zcFAir

aaaaaa

4859

o>


hoptr , 5200    isșar 15000

9800 ’l cîrligul (^Tremorcare


Sarcină utilă max. autoriz.


remorcare


•*


j ;

•         .h


UJ

4)

vi

CV


Maximă autorizată pe axe


Remorcai dlsp. defri


10


f* 5300 Spate 1Q7 00

Numărul |tnlaI    o

de locuri |lotal     O

-    ' ie dej, *7


Mijloc


Pe rolă de șenilă


*as' .3500 |SBgWr750

in Q fațiO


pe 3 scauriv7072

|t.pui F4AE3681B


*2450

I) picioare 2900


Sene 0780078


ST" 5880 ÎSST' 160/ 2700

O

o

Sursa de energie

MOTORINA

11

Numărul axelor

2           11 2 Tracțiunea

SPATE

| Fata q?_____’

285/70R19.5

145/143M

13

d>

>

saut

“                           • •                                                                               J        1

K*

CV

</>

Mijloc-spate

285/70R19.5

145/143M

E O

Sau       ' .

. /; . - • . . ’ > • ; . . 1

A

Zgomotul (dB(A))

1 ' tn mers

in staționare


14


15


Presiunea aerului ia cupla de frtnare


io


II


13


14


12


t.


► -- t


16


('**) (conductă

90

cu două conducte


15


18


19


E£b

ISM

MMMI*F

O


16


17


18


19


Modificări ce nu afectează performanțele și caracteristicile de folosința ale vehiculului9

10

• *

*1

J-     ■

• n

f 1

11

12

—,—■—.—-------------tti

iii

13

. -        r-                                           L‘                                                                                                                                                                                                                                              P                |

r ’                ’s.--/ .  ’                   ■             ’   .      "                                                                                                                                     ' b';                                   1

, p     . -i           1

•                                                                                                                                                        ’                   .i L

14

15

b

16

17


Modificări ce nu afecteaza performanțele și caracteristicile de folosința ale vehiculului

H 8   1   8   2   4   7

OMOLOGARE DE TIP PENTRU CIRCULAȚIE

Vehiculul avînd datele prezentate în tabelul A corespui tipului omologat de Registrul Auto Român conform c tificatului de omologare nr. .........

OMOLOGARE INDIVIDUALĂ PENTRU CIRCULAI

Vehiculul avînd datele prezentate în tabelul A. corespunt rivind admiterea în circulație pe drumuri

23.46.6... d a t aQ 9 ”. 2L 2 ~20.1
STAm’A......;.....;....-?;..;:.;-:

natura și

J^^fampila

’Ghiculul avînd datele prezentate în tabelul B corespund feglementărilor privind admiterea în circulație pe drumuril publice.

Vehiculul avînd datele prezentate în tabelul C corespund* reglementărilor privind admiterea în circulație pe drumuril* publice.


Deținător


Inspectoratul de poliție al


ștampila


Deținător

Inspectoratul dc poliție al

Data înmatriculării

Data nașterii

(Nr. de mm. la Reg. Com.)

Semnătura și ștampila

Adresa

MențiuniCARTEA DE IDENTITATE A VEHICULULUI


Deținător

EUxmICIMUL


iivusjn


n . C1E x£44$55

Data nașterii                  *

(Nr. de înm. la Rzg. Com.) .


WUBLICII


Semnătura și


ștampila


înmatriculare


,v1*-

. -r -*Deținător


Inspectoratul de poliție al


Data înmatriculării


Data nașterii

(Nr. de mm. Ia Reg, Corn.)


Adresa


Semnătura și ștampilar*

*

■■ ■

CÂRTEA DE IDENTITATE A VEHICULULUI

4Deținător

KUwICItlUL


2~4..£ȚâJ

mmatnci


,L


(I


<r-l .     . • *

J.•_’*.*    <


«•


.iz •   -

><•

b

I ’d. •


(I


b

L

/* •’        -

;

■. > - ■ T* L ■ -L - * ’ r ta •*  \ .   ...

*♦ :*     %b*,. j-

Deținător

Data nașterii

(Nr. de mm. la Reg. Com.)

Adresa

Data înmatriculării

Inspectoratul de poliție al


Semnătura și ștampila
H 8   1   8  2  4  6


Caroseria


îdentFfia?^ ZCFA1LG0402574B60

S15Q00

Proprie

Sarcină utilă max. autorîz.

9800

Sarcina pe                              1

crrligul de remorcare

Maximă auto-

Fatâ 5300

Mijloc                                j

rizată pe axe

Spate 10700

Pe rolă de șenilă

Remarcabilă cu disp. deîrlnare   OuUv

Remorcabilă fără»7 k disp. de frinare < uy

pe o scaune-

Numărul


de ocuri


imensțunile de I »f7 Â7O abar f mmî 1 V I Z


Tipui F4AE3681


SeneQQ780080


g at9 5880       160/ 2700
MOTORINĂ

energie


Numărul axelor


Fată


sau


Mijloc -spate


Zgomotul (dB(A))


1 2 Tracțiunea


285/70R19,5 145/143M

5 145/143M

staționare

A • •


ia aerului la


^ar) conductă


conducte


vit. max. con


structivă (km/h)


Culoarea 7 VLB


rimei înm./


rul de mm.


|7 [Capacitate^ 200

■ > rezervorului (I)


18

19


Modificări ce nu afectează performantele și caracteristicile de folosință ale vehiculului


MASA MAX.TH.ADM.PT.ANS.de VEL: 18500 KG


OA0823503 09-12-2010


• <’k •” .•*<’

*■ •                                                                      • J            •

, ■ ■ ‘ .Modificări ce nu afectează perftxmanțeie și caracteristicile de folosință ale vehiculului


IIIIII IUI lllll lllll 1 HI IUI Iii


-3- H 8  1   8   2   4  6


OMOLOGARE DE TIP PENTRU CIRCULAȚIE


Vehiculul avînd datele prezentate în tabelul A corespunde


tipului omologat de Registrul Auto Român conform cer-


OMOLOGARE INDIVIDUALĂ PENTRU CIRCULAȚIE


Vehiculul avînd datele prezentate în tabelul A corespunde


reglementărilor privind admiterea în circulație pe drumurile


0R. CqX.


v Mjr


j- 12


Modificări ce nu afectează performanțele și caracteristicile de folosință ale vehiculului


^hiculul/fvmd datele prezentate în tabelul B corespunde


egleme


public/


Nr


rilor privind admiterea în circulație pe drumurile


e înreg


Vehiculul avînd datele prezentate în tabelul C corespunde


reglementărilor privind admiterea în circulație pe drumurile


MINISTERUL ADMINISTRAȚIEI ȘI INTERNELOR


INSTITUITA PREFECTULUI JUD. PRAHOVA


A                                       e

Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere și înmatricularea Vehiculelor


DOVADĂ ÎNLOCUITOARE a certificatului de înmatriculare seria P00374896H’ %


Număr de înmatriculare:

PH-43-PMP

Nr. de identificare:

Marcă:

IVECO

Tip:

Descriere comercială:

EUROCARGO

Nr. omologare:

Categorie vehicul:

AUTOUTILITARA N3

Serie CIV:

Total locuri:

Masă maximă autorizată [kg]: 15000


V •    • *' • %

ZCFAlL^0402574860

ML150E22ENO365 /

B5172K1211BC0R5

H818246Capacitate cilindrică [cmc’ 5880


Culoare:/■

f r Jl


Proprietar Unic: 'MUNICIPIUL PLOIEȘTI

CUI: 2844855, Adresă: Bdul Republicii Nr. 2-4, Mun Ploiești, Jud. Prahova


Observații:


MASA MAX. TH. ADM. PT. ANS. DE VEH. 18500KG


Data emiterii: 07.01.2011, valabilă 15 zile, expiră la data de: 21.01.2011, orele 24:00.Dovada devine nulă de drept în momentul primirii


certificatului de înmatriculare, titularul acesteia având obligația să o distrugă.
DIRECȚIA MANAGEMENT FINANCIAR-CONTABIL .CONTRACTE SERVICIUL FINANCIAR

NR.DE.T.... / 05.01.2011Către,

Direcția de Gestiune Patrimoniu

Serviciul Inventariere si Evidenta Bunuri din DomPublic si PrivatPrin prezenta va comunicam ca am înregistrat in evidenta cantabila autocisternele

IVECO EUROCARGO, serie


sasiu:ZCFA 1LG0402574859


cu nr.inv.4032


si IVECO


EUROCARGO,serie sasiu:ZCFAlLG0402574860 cu nr.inv.4033 , in domeniul privat conform adresei dumneavoastră nr.122/2010. Anexam la prezenta situația “Situația mijloacelor fixe, achiziționate conform contract de furnizare nr.60/20363/30,08,2010 cu actaditonal nr. 1/27,10,2010 si act.aditonal nr.2/ 22167/09,12,2010 de la SC PROTRUCK S.R.L.,apartinand domeniului privat al municipiului Ploiești ce va fi dat in administrare SC Servicii de Gospodărire Urbana Ploiești S.R.L. “

Va mulțumim pentru colaborare.Director Economic, Nicoleta iunoiu


Sef Serv. Financiar ,

I                                                     *
DIRECȚIA ECONOMICA SERVICIUL FINANCIAR


Situația mijloacelor fixe,achiziționate conform contract de furnizare

nr.60/20363/30,08,2010 cu act.aditonal nr.1/27,10,2010


si act.aditonal nr.2/22167/09,12,2010 de la SC PROTRUCK S.R.L,apartinand domeniului privat al municipiului Ploiești

ce va fi dat In administrare SC Servicii de Gospodărire Urbana Ploiești S.R.L

Nr crt

Nrinv

Mijloace fixe

Finanțare

An P.I.F.

Cod clasificare

Valoare de Inentar

FF/ Proces verbal

0

1

2

3

4

S

6

7

1

4032

Autocisterna IVECO EUROCARGO,serie sasiu:ZCFA1LG0402574859;nr.de omologare B5172K1212BC0R5

B.L.

2010

2.1.24.2

308.450,00

69029/06,12,2010; 1/07,12,2010

2

4033

Autocisterna IVECO EUROCARGO.serie sasiu:ZCFA1LG0402574860 ;nr.de omologare B5172K1211BC0R5

B.L.

2010

2.1.24.2

308.450,00

69030/06,12,2010;l/07,12,2010

TOTAL

616.900,00

OBSERVAȚII

culoare alba,motor diesel,putere 160 Kw,turatie 2700 ;norma poluare curo 5;transmisie 4*2;Cabina:scaun ergonomie șofer cu suspensie,cabina 2 + 1 locuri;iluminare interioara, aer conditîonat;tahograf digital; geam uri acționate electric ,girofar; Caroseria -capacitate= 10,0001 itri ;posibilitate umplere hidrant sau cădere libera cu gura de umplere la partea superioara prevăzută cu capac de vizitare,inst. de stropire prevăzută cu pompa de apa cu debit Q 150-250 litri/min actionata cu sistem hidraulic cu PTO;echipament de selectare a modului de lucru acționate electro-pneumatic din cabina ;robineti,conducte,supape siguranța -inst stropit;bara spalat montata frontal cu duze spalat stradal;bara stropit posterioara cu stropire prin cădere libera si comanda jet din cabina,girofar;kit siguranța:trusa sanitara,stingator,triunghiuri reflectorizante,vesta reflectorizanta;omologare RAR71.01.30Furnizor: SC PROTRUCK SRL

Nr, ord. rcg. corn./an: J23/2610/2006

C.I.F.: RO13462656

Sediul: Str. Căminului Nr. 54, Sat Manolache. Com. Clina, Jud. Ilfov

Capital Social: L257.690 LEI

Tel: 0750 210 300; Fax: 0750 210 310

E-mail: office^ protruck.ro

IBAN: RO41 BRDE 441SV 769 2661 4410

Banca; BRD UNIREA

IBAN: RO40 TREZ 7005 069X XX00 4392

Banca: Trezoreria Municipiului București


Cota T.V.A ............%


/ A N

4W

■ -.vt* >

f TUV s

ISO 9001:2000

■« nur ;

TUV fatuM


FACTURA


FISCALĂ


Nr. facturii ....Q£&Șu2Q.................................

Data (ziua, luna, anul) 4.........

Nr. aviz de însoțire a mărfii.........................

(dacă este cazul)Seria PRO nr. 0069029


Cumpărător.......MUNl.CIP.lUL.PLOiESTl.


(denumire, formă juridică)

Nr.ord-registru com./an............................

Cod fiscal............:-RQ2.344855.............

Sediul......Ar2*4v F Iciesti

Județul                           ..........

Contul .................................

1> ' •                                                                                                                                                                         *

Banca

* . «


1

I

Nr. cit

Dănumirea produselor . )șau a servidîilor .    .

>F          An ,>     *                        ' . /             ;        - -

U.M.

1

Cantitatea

Prețul unitar

(fără T.V.A.) -LEI-

Valoarea

-LEI -

Valoarea

T.V.A. -LEI-

0

, ,....-------T.---------------.—■— ------------------, -----— --------------------

bl          t    0      *      •            <■               1                                              ,     * .

2

3

!

4

5(3x4)

6

■i

4

, _ £<>.>.■ - •>

' * — i i ;                    . r wirr 1 *i! i i ” * * i     v / .*/i ; :            • , *

* ■ * * • 1 ■* *

4          '

1

»       fr p           '"a   t    % b

/j w; *T         >**L P;

Z*tO.Jjb

■w t“-   *’’’            1*!

* !"_*    | ; t i î 1 i: :

- C* . r    %l î’J'—

k

4

r

p

A

r74858

ț*.»     ►       -       "


^iesasiuiZQFĂ

1 '                        n'J..


1 c

V,'


in


*     * r

V -


b

/■r y


r +

i

t,

1 (


I

I

I

I


•i


b

s

i

i


<1

5


Semngțjura și ștampila" ' fu mi


va ra

Buletinul / cartea de identitate

seria.......nr................eliberat(ă)..........................

Mijlocul de transport...............................................

nr............................................................................

Expedierea s-a efectuat în prezența noastră la data de........................................ora....................


din care accize


Semnătura de primire


t | r. 11 r*t r- A r J U i m t r\ r- X

248.750,00

5S.7^Q,QG


Total de plată

(-:ol. 5 + col 6)


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 1


COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRAREA DOMENIULUI

PUBLIC ȘI PRIVA T, STUDII, STRA TEGII ȘI PROGNOZE

RAPORT

ZCFA1LG0402574859 B5172K1212BC0R5


Comisia a luat in discuții proiectul de hotărâre privind transmiterea în concesiune

către S.C. Servicii de Gospodărire Urbană S.R.L. Ploiești a 2 (două) autocisterne, marca

Și Și

IVECO EUROCARGO cu seriile de șasiu

ZCFA1LG0402574860, numere de omologare B5172K1211BC0R5 și numere de înmatriculare PH-44-PMP și PH-43-PMP

SECRETAR, Popa GheorgheCONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 2

COMISIA PENTRU VALORIFICAREA PATRIMONIULUI, SERVICII CĂTRE POPULAȚIE, COMERȚ, TURISM, AGRICULTURĂ ȘI PROMOVARE OPERAȚIUNI COMERCIALE

RAPORT

Comisia a luat în discuții proiectul de hotărâre privind transmiterea în concesiune către S.C. Servicii de Gospodărire Urbană S.R.L. Ploiești a 2 (două) autocisterne, marca Și Și

ZCF A1LG0402574859 B5172K1212BC0R5


IVECO EUROCARGO cu seriile de șasiu ZCFA1LG0402574860, numere de omologare B5172K1211BC0R5 și numere de înmatriculare PH-44-PMP și PH-43-PMP


și a emis:

PREȘEDINTE, Mateescu Radu
SECRETAR, Stanciu /MarilenaData: