Hotărârea nr. 76/2011

Hotãrârea nr. 76 privind includerea a unor locuinte din fondul locativ al municipiului Ploiesti în fondul de locuinte sociale destinate chiriasilor evacuati sau care urmeazã sã fie evacuati din locuintele retrocedate fostilor proprietari si repartizarea unor locuinte din acest fond conform prevederilor legale

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTARAREA NR. 76_______

privind includerea a unor locuințe din fondul locativ al municipiului Ploiești in fondul de locuințe sociale destinate chiriașilor evacuați sau care urmeaza sa fie evacuați din locuințele retrocedate foștilor proprietari si repartizarea unor locuințe din acest fond conform prevederilor legale

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de Motive a domnilor consilieri Popa Gheorghe, Tincu Marin, Nicolescu Sava Mihai, Calota Emil si Marcu Valentin, raportul comun de specialitate al Direcției de Gestiune Patrimoniu și Administrației Serviciilor Sociale Comunitare precum si procesul verbal din 24.02.2011 al Comisiei pentru protecție si asistenta sociala, ordine publica, respectarea drepturilor si libertăților cetatenesti, petiții si reclamatii prin care se propune repartizarea unor locuințe pentru chiriașii evacuați sau care urmeaza sa fie evacuați din casele restituite foștilor proprietari;

Având in vedere prevederile Legii nr. 114/1996, Legea locuinței republicată cu modificările si completările ulterioare și ale Hotărârii de Guvern nr. 1275/2000 privind aprobarea Normelor Metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii locuinței;

In baza Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.40/1999 privind protecția chiriașilor și stabilirea chiriei pentru spațiile cu destinația de locuință, aprobată prin Legea nr.241/2001 și Hotărârii de Guvern nr. 310/2007 privind actualizarea tarifului lunar al chiriei (lei/mp) practicat pentru spațiile cu destinația de locuință apartinand domeniului public sau privat al statului ori al unităților administrativ teritoriale ale acestuia;

In conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 68/13.09.2006 privind masuri pentru dezvoltarea activității in domeniul construcțiilor de locuințe prin programe la nivel național, aprobata prin Legea nr. 515/2006;

Având in vedere Hotararea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 418/2009 privind aprobarea listelor de prioritate pentru chiriașii imobilelor care au făcut obiectul legilor proprietății și listei de prioritate pentru locuințe sociale;

în baza Ordonanței de Urgență nr. 74/2007 privind asigurarea fondului de locuințe sociale destinate chiriașilor evacuați sau care urmeaza sa fie evacuați din locuințele retrocedate foștilor proprietari, aprobata prin Legea nr. 84/2008 cu modificările si completările ulterioare;

în temeiul art.36, alin (5) lit.”a” si alin (6) lit.”a”, pct.17 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală republicată, cu modificările si completările ulterioare

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Aprobă includerea in fondul de locuințe destinate chiriașilor evacuați sau care urmeaza sa fie evacuați din locuințele retrocedate foștilor proprietari a doua unitati locative identificate in Anexa nr. 1 care face parte integranta din prezentul proiect de hotarare.

Art. 2. Aproba trecerea din domeniul privat al municipiului Ploiești in domeniul public al municipiului Ploiești a unităților locative identificate in Anexa nr. 1 la prezenta hotarare.

Art. 3 (1) Aproba repartizarea unor spatii cu destinația de locuința persoanelor indreptatite conform Anexei nr. 2 care face parte integranta din prezentul proiect de hotarare.

(2) Persoanele îndreptățite au obligația ca, în termen de 15 zile de la aducerea la cunoștința a prezentei hotărâri, să se prezinte în vederea semnării contractelor dec închiriere.

Art. 4. împuternicește Primarul municipiului Ploiești sa semneze contractele de închiriere, in baza repartițiilor emise.

Art. 5. Direcția de Gestiune Patrimoniu si Administrația Serviciilor Sociale Comunitare vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 6. Direcția Administrație Publică Juridic Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotarari.

Data in Ploiești, astazi, 28 februarie 2011PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

DIRECȚIA DE GESTIUNE PATRIMONIU


CONSILIUL LOCALA! MUNICIPIULUI PLOIEȘTI ADMINISTRAȚIA SERVICIILOR SOCIALE COMUNITARE


RAPORT DE SPECIALITATE

privind includerea a unor locuințe din fondul locativ al municipiului Ploiești in fondul de locuințe sociale destinate chiriașilor evacuați sau care urmeaza sa fie evacuați din locuințele retrocedate foștilor proprietari si repartizarea unor locuințe din acest fond conform prevederilor legale

In exercitarea atribuțiilor stabilite la art.36 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările si completările ulterioare Consiliul local asigură potrivit competențelor sale si in condițiile legii cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes local privind locuințele sociale si celelalte unitati locative aflate in administrarea sa.

5

Prin Hotararea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 452/2010 s-a aprobat lista cu ordinea de prioritate pentru repartizarea locuințelor chiriașilor evacuați sau care urmeaza sa fie evacuați din locuințele retrocedate foștilor proprietari, întocmită potrivit criteriilor aprobate prin Hotararea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 289/2009;

In baza art.l lit. „a” din Ordonanța de Urgență nr. 68/13.09.2006 fondul de locuințe destinat închirierii către chiriașii evacuați sau care urmeaza sa fie evacuați din locuințele retrocedate foștilor proprietari se va constitui și prin redistribuirea cu prioritate a unor locuințe din fondul destinat închirierii, aflate in proprietatea unităților adminstrativ teritoriale si devenite vacante pe perioada exploatării.

Potrivit prevederilor Legii nr. 114/1996- legea locuinței- și a Hotărârii de Guvern nr. 1275/2000 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a Legii locuinței, locuințele se repartizează de către Consiliul Local.

Ordonanța de Urgentă nr. 74/2007 privind asigurarea fondului de locuințe sociale destinate chiriașilor evacuați sau care urmează să fie evacuați din locuințele 5                                     5                                                                                                             5                                        5


retrocedate foștilor proprietari prevede ca închirierea si administrarea'p urmează regimul stabilit prin Legea nr. 114/1996 republicată, completările ulterioare, iar stabilirea chiriei nominale se face ctr-reS^ectarea prevederilor cap.III din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 40/1999 coroborată cu prevederile art.31, 32, 44 si 45 din Legea nr.l 14/1996 republicată, la propunerea primarului cu aprobarea consiliului local, urmând ca nivelul chiriei pe care o vor plăti beneficiarii repartițiilor sa se stabilească odata cu încheierea contractelor de închiriere.

în evidența Compartimentului Evidență și Administrare Fond Locativ se află 5 unitati locative. în vederea repartizării acestora, Comisia pentru protecție si asistenta sociala, ordine publica, respectarea drepturilor si libertăților cetatenesti, petiții si reclamatii s-a întrunit in data de 24.02.2011 si a făcut următoarele propuneri de repartizare:

  • 1. Repartizarea către doamna Petrescu Elena care se afla la poziția 1 in lista cu ordinea de prioritate pentru familiile compuse dintr-o singura persoana, anexa la Hotararea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 452/2010, a spațiului situat in str. Democrației nr. 38 format din una camera in suprafața de 17,50 mp, dependințe in folosința exclusiva in suprafața de 6,80 mp. si cota indiviza de teren curte in suprafața de 33,05 m.p. Spațiul a devenit liber ca urmare a punerii in executare a Sentinței Civile nr. 7284/2008, pronunțata de Judecătoria Ploiești, privind evacuarea din spațiu a fostului chiriaș Cocos Sorin Gigi.

Doamna Petrescu Elena are dosar depus in vederea obținerii unei locuințe inregistrat la nr. 7754/08.05.2003. Din actele aflate la dosar rezulta ca doamna Petrescu Elena s-a născut la data de 15.04.1939, in loc. Cretesti, jud. Vaslui. Doamna Petrescu Elena locuiește in imobilul situat in str. Gheorghe Doja nr. 97, imobil ce a fost restituit foștilor proprietari. Veniturile se compun din pensia acesteia in suma de 649 lei. Conform Certificatului medical existent la dosar, doamna Petrescu Elena suferă de Hipertensiune Arteriala.

  • 2. Repartizarea către doamna Bogdan Elena care se afla la poziția 1 in lista cu ordinea de prioritate pentru familiile compuse din mai multe persoane, anexa la Hotararea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 452/2010, a spațiului situat in str. Poștei nr. 3 format din una camera in suprafața de 27,17 mp, dependințe in folosința exclusiva in suprafața de 19,02 m.p. si cota indiviza de teren curte in suprafața de 19,00 m.p. Spațiul a devenit liber ca urmare a punerii in executare a Sentinței Civile nr. 11961/2001 pronunțata de Judecătoria Ploiești privind evacuarea din spațiu a fostului chiriaș Rotam Claudiu.


// // < ;

//

l O ■ r ” •. yc r \ \ r'/

Doamna Bogdan Elena are dosar depus in vederea obținerii înregistrat la nr. 30385/30.09.1995. Din actele aflate la dosar rezulta Bogdan Elena s-a născut la data de 13.02.1963, in municipiul Ploiești si este divorțata. Petenta locuiește in str. Eremia Grigorescu nr. 2, bl. 26, ap. 49, intr-o camera de 12m.p. impreuna cu cei 4 copii ai sai. Doamna Bogdan Elena a fost evacuata din str. Roșiori nr. 24, imobil ce a fost restituit foștilor proprietari. Veniturile familiei se compun din salariul acesteia in suma de 461 lei si pensia pentru persoane cu handicap in suma de 293 lei pentru Teodor Marius Nicolae.

  • 3. Repartizarea către doamna Matei Cornelia care se afla la poziția 2 in lista cu ordinea de prioritate pentru familiile compuse din mai multe persoane, anexa la Hotararea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 452/2010, a spațiului situat in str. Ulierului nr. 9 format din una camera in suprafața de 20,80 mp si dependințe in folosința exclusiva si comuna in suprafața de 36,19 mp. Spațiul a devenit liber prin decesul fostei chiriașe Buzescu Elena.

Doamna Matei Cornelia are dosar depus in vederea obținerii unei locuințe înregistrat la nr. 334/07.10.2005. Din actele aflate la dosar rezulta ca doamna Matei Cornelia s-a născut la data de 19.11.1968 in comuna Peris, Județul Ilfov. Petenta locuiește impreuna cu soțul sau, Matei Gabriel si cei doi copii, Matei Alexandra Daniela in varsta de 21 ani si Matei Anca in varsta de 13 ani, in imobilul situat in str. Italiana nr. 2, imobil ce a fost restituit foștilor proprietari.

Veniturile familiei se compun din salariul domnului Matei Gabriel in suma de 996 lei, pensia doamnei Matei Cornelia in suma de 385 lei si indemnizația pentru persoane cu handicap in suma de 234 lei a acesteia.

Conform Certificatului medical existent la dosar, doamna Matei Cornelia suferă neoplasm mamar stâng operat.

  • 4. Repartizarea către doamna Vasile Mariana care se afla la poziția 3 in lista cu ordinea de prioritate pentru familiile compuse din mai multe persoane, anexa la Hotararea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 452/2010, a spațiului situat in str. Italiana nr. 18 format din una camera in suprafața de 18,40 mp ,dependințe in folosința exclusiva si comuna in suprafața de 37,02 mp. si cota indiviza de teren curte in suprafața de 53,25 m.p. Spațiul a devenit liber ca urmare a punerii in executare a Dispoziției nr. 2176/2010 emisa de Primarul municipiului Ploiești prin care s-a dispus evacuarea pe cale administrativa din spațiu a familiei Cardis Mihai si Saulea Virginia.

Doamna Vasile Mariana are dosar depus in vederea obținerii unei locuințe înregistrat la nr. 220/09.02.2005 Din actele aflate la dosar rezulta ca doamna Vasile Mariana s-a născut la data de 09.07.1955, in municipiul Ploiești. Petenta locuiește


împreuna cu soțul sau, Vasile Gheorghe si cei doi copii majori, Vasi varsta de 37 ani si Vasile Elena Cristina in varsta de 32 ani, in imobilul situâHir Marasesti nr. 145, imobil ce a fost restituit foștilor proprietari.

Veniturile familiei se compun din salariul acesteia in suma de 461 lei si pensia pentru persoane cu handicap in suma de 293 lei pentru Vasile Elena Cristina.

Conform Certificatului medical existent la dosar, fiica doamnei Vasile Mariana, Vasile Elena Cristina suferă de schele encefalopatie infantila parapareza spastica.

  • 5. Repartizarea către domnul Carlan Vasile care se afla la poziția 4 in lista cu ordinea de prioritate pentru familiile compuse din mai multe persoane, anexa la Hotararea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 452/2010, a spațiului situat in str. Neagoe Basarab nr. 6, format din doua camere in suprafața de 32,23 mp, dependințe in folosința exclusiva si comuna in suprafața de 4,20 mp si cota indiviza de teren curte in suprafața de 72,49 m.p. Spațiul a devenit liber ca urmare a punerii in executare a Sentinței Civile nr. 7822/2009 pronunțata de Judecătoria Ploiești privind evacuarea din spațiu a fostului chiriaș Zamfir Marian.

Domnul Carlan Vasile are dosar depus in vederea repartizării unei locuințe înregistrat sub numărul 12148/23.11.2005. Din actele aflate la dosar rezulta ca acesta s-a născut la 24.12.1929 in loc. Chisinau, Republica Moldova. Locuiește in imobilul situat in Ploiești str. Carpenului nr. 26, imobil ce a fost restituit foștilor proprietari. Este căsătorit cu doamna Carlan Magdalena născută la data de 29.06.1934 in loc. Cluj Napoca, jud. Cluj. Veniturile se compun din pensia acestora in suma de 2185 lei. Conform Certificatului medical existent la dosar, domnul Carlan Vasile suferă de Atropie Optica cu Ischemie Retiniana, iar doamna Carlan Magdalena suferă de Zona (herpes zoster) .

Având in vedere cele de mai sus, se constata necesitatea includerii in fondul de locuințe destinate chiriașilor evacuați sau care urmeaza sa fie evacuați din locuințele retrocedate foștilor proprietari a doua unitati locative identificate in Anexa nr. 1 la prezentul proiect de hotarare, trecerii acestor unitati locative din domeniul privat al municipiului Ploiești in domeniul public al municipiului Ploiești in conformitate cu prevederile art. 14 din Ordonanța de Urgenta nr. 74/2007 privind asigurarea fondului de locuințe sociale destinate chiriașilor evacuate sau care urmeaza sa fie evacuate din locuințele retrocedate foștilor proprietari, aprobata prin Legea nr. 84/2008, cu modificările si completările ulterioare ( întrucât celelalte locuințe deja fac parte din domeniul public al municipiului Ploiești si din fondul de locuințe pentru chiriași evacuați sau care urmeaza sa fie evacuați din locuințele retrocedate foștilor proprietari) si repartizării tuturor locuințelor sus menționate

// V //& o Uf,-c W\.

persoanelor indreptatite conform propunerilor Comisiei pentru protectîe sociala, ordine publica, respectarea drepturilor si libertăților cetatenesti;-ț reclamatii, propuneri identificate in Anexa 2 la prezentul proiect de Hotarare a Consiliului Local al municipiului Ploiești.


DIRECȚIA DE GESTIUNE PATRIMONIU DIRECTOR ADJUNCT, Amedeo Florin Vabirca

AVIZATDIRECȚIA ADMINISTRAȚIE PUBLICA JURIDIC CONTENCIOS, ACHIZIȚII PUBLICE, CONTRACTE DIRECTOR, Simona Albu


DIRECȚIA MANAGEMENT FINANCIAR CONTABIL, CONTABIL DIRECTOR,

Nicoleta Craciunoiu
JUDEȚUL PRAHOVA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


EXPUNERE DE MOTIVE

privind includerea a unor locuințe din fondul locativ al municipiului Ploiești in fondul de locuințe sociale destinate chiriașilor evacuați sau care urmeaza sa fie evacuați din locuințele retrocedate foștilor proprietari si repartizarea unor locuințe din acest fond conform prevederilor legale

In exercitarea atribuțiilor prevăzute de Legea nr. 215/2001 cu modificările si completările ulterioare, Consiliul local asigura potrivit competențelor sale și în condițiile legii cadrul necesar furnizării serviciilor publice de interes local privind locuințele sociale și celelalte unități locative aflate in proprietatea unității administrativ teritoriale sau în administrarea sa.

In conformitate cu prevederile art.l din Ordonanța de Urgența a Guvernului 68/2006 si Ordonanței de Urgentă nr. 74/2007 privind asigurarea fondului de locuințe sociale destinate chiriașilor evacuați sau care urmează să fie evacuați din locuințele retrocedate foștilor proprietari care prevăd ca fondul de locuințe destinat închirierii persoanelor evacuate sau care urmează să fie evacuate din locuințele retrocedate foștilor proprietari se constituie si prin redistribuirea cu prioritate a unor locuințe din fondul destinat închirierii, aflate în proprietatea unităților administrativ-teritoriale și devenite vacante pe perioada exploatării, precum si faptul ca închirierea si administrarea locuințelor urmează regimul stabilit prin Legea nr. 114/1996 republicată, cu modificările și completările ulterioare, se constata necesitatea completării fondului de locuințe destinat închirierii către chiriașii evacuați sau care urmeaza sa fie evacuați din locuințele retrocedate foștilor proprietari ca urmare a aplicării legilor proprietarii cu unitari locative din fondul de locuințe destinat închirierii devenite vacante identificate in Anexa nr. 1 la priectul de hotarare alaturat.

Repartizarea unităților locative se va realiza conform procesului verbal din 24.02.2011 al Comisiei pentru protecție si asistenta sociala, ordine publica, respectarea drepturilor si libertăților cetățenești, petitii si reclamării întocmit conform listelor de priorități aprobate prin Hotararea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 452/23.12.2010

Fată de cele prezentate mai sus, supunem spre analiză și aprobare Cosiliului

Local al municipiului Ploiești proiectul de hotărâre alăturat.

rj țSO

1 rt i           ii ■           r:                       ;

\ V*             r.                  '

V < ■ • •

z>:               s/

CONSILIERI:

X\ v M i -t         o#

</ ;Jav\

Nicolescu Sava Mihai

Marcu Valentin

Popa Gheorghe_____________

Tincu Marin________________

Calota Emil__________________


LA HOTARAREA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI NR._______

NR. CRT.

ADRESA SPAȚIULUI LOCATIV

ELEMENTE DE IDENTIFICARE

REGIMUL JURIDIC

1.

Str. Italiana nr. 18

1 camera in suprafața de 18,40 m.p.

dependințe in folosința comuna si exclusiva in suprafața de 37,02 m.p.

Cota indiviza de teren curte in suprafața de 53,25 m.p.

Imobil preluat in baza Decretului 92/1950

2

Str. Neagoe Basarab nr. 6

2 camere in suprafața de 32,23 m.p.

dependințe in folosința comuna si exclusiva in suprafața de 4,20 m.p.

Cota indiviza de teren curte in suprafața de 72,49 m.p.

Imobil preluat in baza Decretului 92/1950

Direcția de Gestiune Patrimoniu

ÎNTOCMIT BRANZA ELENALA HOTARAREA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI NR._______

NR. CRT.

NUMELE SI PRENUMELE

ADRESA SPAȚIULUI LOCATIV

ELEMENTE DE IDENTIFICARE

REGIMU L JURIDIC

1.

PETRESCU ELENA

Poziția 1 pe lista cu ordinea de prioritate pentru familii compuse dintr-o persoana aprobata prin H.C.L. nr.

452/2010

Str.

Democrației nr. 38

1 camera in suprafața de 17,50 mp

dependințe in folosința exclusiva in suprafața de 6,80 mp

Cota indiviza de teren curte in suprafața de 33,05 mp

Imobil preluat in baza Decretului 92/1950

2.

BOGDAN ELENA

Poziția 1 pe lista cu ordinea de prioritate pentru familiile compuse din mai multe persoane aprobata prin H.C.L nr. 452/2010

Str. Poștei nr.3

1 camera in suprafața de 27,17 mp

dependințe in folosința exclusiva in suprafața de 19,02 mp

Cota indiviza de teren curte in suprafața de 19,00 mp

Imobil preluat in baza Decretului 92/1950

*

3.

MATEI CORNELIA Poziția 2 pe lista cu ordinea de prioritate pentru familiile compuse din mai multe persoane aprobata prin H.C.L nr. 452/2010

Str. Ulierului nr.9

1 camera in suprafața de 20,80 mp

dependințe in folosința exclusive si comuna in suprafața de 36,19 mp

Imobil preluat in baza Decretului 92/1950

4.

VASILE MARIANA

Poziția 3 pe lista cu ordinea de prioritate pentru familiile compuse din mai

Str. Italiana nr. 18

1 camera in suprafața de 18,40 mp

dependințe in folosința

Imobil preluat in baza Decretului

x

multe persoane aprobata prin H.C.L nr. 452/2010

-----------------------------------------;---------------------

exclusiva si comunaG -in suprafața de 37,02 mp

Cota indiviza de teren curte in suprafața de 53,25 mp

-—.—

5.

CARLAN VASILE

Poziția 4 pe lista cu ordinea de prioritate pentru familiile compuse din mai multe persoane aprobata prin H.C.L nr. 452/2010

Str. Neagoe Basarab nr. 6

2 camere in suprafața de 32,23 mp

dependințe in folosința exclusiva si comuna in suprafața de 4,20 mp

Cota indiviza de teren curte in suprafața de 72,49mp

Imobil preluat in baza Decretului 92/1950


Direcția de Gestiune Patrimoniu

DIRECTOR ADJUNCT, Amedeo Florin Tabarca

/

j"

ÎNTOCMIT BRANZA ELENA


PROCES - VERBAL, încheiat astazi, 24.02.2011


Comisia nr. 5 pentru protecție si asistenta sociala, respectarea libertăților cetatenesti, petitii si reclamatii, constituita la nivelul Municipiului Ploiești, in temeiul art. 43 din Legea nr. 114/1996, republicata si actualizata -Legea privind locuințele, a H.G nr. 1275/2000, privind Normele Metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor Legii locuinței, s-a întrunit in următoarea componenta:

Președinte: Nicolescu Sava Mihai

* *

Membru:


Popa Gheorghe Tincu Marin Marcu Valentin

ORDINEA DE ZI: repartizarea unui număr de cinci unitati locative.

HOTĂRĂȘTE:

Nr. crt.

Nume și Prenume

Adresa imobil

Observații

................ ........................ ..... .............

1.

Petrescu Elena

Democrației, nr. 38

Poziția nr. 1 din Lista cu ordinea de prioritate pe anul 2011 privind chiriașii evacuați din imobile care au făcut obiectul legilor proprietății pentru familii compuse dintr-o singura persoana.

r ................................

4

4

?

X

(

2.

Bogdan Elena

Poștei, nr. 3

Poziția nr. 1 din Lista cu ordinea de prioritate pe anul 2011 privind chiriașii evacuați din imobile care au făcut obiectul legilor proprietății pentru familii compuse din mai multe persoane.

3.

Matei

Cornelia

1 1

Ulierului, nr. 9

Poziția nr. 2 din Lista cu ordinea de prioritate pe anul 2011 privind chiriașii evacuați din imobile care au făcut obiectul legilor proprietății pentru familii compuse din mai multe persoane.

4.

»

Vasile

Mariana

Italiana, nr. 18

Poziția nr. 3 din Lista cu ordinea de prioritate pe anul 2011 privind chiriașii evacuați din imobile care au făcut obiectul legilor proprietății pentru familii compuse din mai multe persoane.

..


*■*■*%•


’WnM*


5.


Carlan Vasile N. Basarab, nr. 6


)■ AMk*MWWWMAkM


Președinte: Nicolescu Sava Mihai


Z"*'iriasi


Sr


făcu


Membrii: Popa Gheorghe Tincu Marin Marcu Valentin

. I» » ■

s    *

/

z / //.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 5


  • i <          _> ?

  • ii      ” i i i ■'*- -

••

■ C-

-■ Z ■

" ' ■■

*«•>       . k .    '      •’R

r s ...     '

• - * c


Z ' ;

V -

COMISIA PENTRU PROTECȚIE ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ, ORDI^E PUBLICĂ, RESPECTAREA DREPTURILOR ȘI LIBERTĂȚILOR CETĂȚENEȘTI, PETIȚII ȘI RECLAMA ȚII

RAPORT

Comisia a luat în discuții proiectul de hotărâre privind includerea unor locuințe din fondul locativ al municipiului în fondul de locuințe sociale destinate chiriașilor evacuați sau care urmează să fie evacuați din locuințele retrocedate foștilor proprietari și repartizarea unor locuințe din acest fond conform prevederilor legale

și a emis:
PREȘEDINTE, /> Nicolescu Sava Mihai

/

SEC

Marcu Valentin