Hotărârea nr. 75/2011

Hotãrârea nr. 75 privind transmiterea unei locuinte proprietatea municipiului Ploiesti în folosinta gratuitã a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitarã Polul de crestere Ploiesti-Prahova

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTARAREA NR. 75 privind transmiterea unei locuințe proprietatea municipiului Ploiești în folosința gratuită a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Polul de creștere Ploiești-Prahova”

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive a domnului Viceprimar Cristian Dumitru și a domnilor consilieri Radu Mateescu, Marilena Stanciu, Costel Horghidan și Raportul de specialitate al Direcției de Gestiune Patrimoniu, prin care se propune transmiterea unei locuințe proprietatea municipiului Ploiești în folosința gratuită a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară,,Polul de creștere Ploiești-Prahova” ;

Având în vedere adresa nr.2779/2011 a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Polul de creștere Ploiești-Prahova”;

în conformitate cu prevederile art.17 al Legii nr.213/1998, privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art.36, alin.(2), litera c și art.124 din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare:

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Aprobă transmiterea unei locuințe proprietatea municipiului Ploiești în folosința gratuită a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Polul de creștere Ploiești - Prahova”, identificată potrivit anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. împuternicește Primarul municipiului Ploiești să semneze contractul de comodat ce va fi încheiat între municipiul Ploiești și Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Polul de creștere Ploiești - Prahova” potrivit prevederilor art. 1.

Art.3. Direcția de Gestiune Patrimoniu și Direcția Management Financiar -Contabil, Contracte din cadrul Primăriei municipiului Ploiești vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.4. Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Data in Ploiești, astazi, 28 februarie 2011

Presedin

Adina (


r“

Contrasemnează Ște etar, Oana Cristina IăcfobNR. CRT.

ADRESA SPAȚIULUI LOCATIV

ELEMENTE DE IDENTIFICARE

OBSERVAȚII

1.

Ploiești, str.Gageni nr.ll5C, bl. 128, sc.A, parter, ap.4

2 camere si dependințe Suprafața utila de 49,10 mp Nr. inventar 12 S6 0018 Valoare 12.852,46 lei

Proprietate privată a municipiului Ploiești


Prin Hotărârea nr.230/2008 Consiliul Local al municipiului Ploiești aHotărârea Consiliului Local al Municipiului


Ploiești nr.299/2008 asociația este persoană juridică română de drept privat și de utilitate publică.

Prin cererea înregistrată la Primăria municipiului Ploiești la nr.2779/2011, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Polul de creștere Ploiești - Prahova” a


solicitat punerea la dispoziția instituției a uneiAvând în vedere prevederile art.17 din Legea nr.213/1998, privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, cu modificările și completările ulterioare și art.124 din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, propunem spre analiză și aprobare consiliului local proiectul de hotărâre privind transmiterea unei locuințe proprietatea municipiului Ploiești în folosința gratuită a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Polul de creștere Ploiești - Prahova”.


Viceprimar: Cristian


Consilieri: Radu Mateescu Marilena Stanciu


Costel HorghidanPRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI DIRECȚIA DE GESTIUNE PATRIMONIU

RAPORT DE SPECIALITATE      '   ■

la proiectul de hotărâre privind transmiterea unei locuințe proprietatea municipiului Ploiești în folosința gratuită a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Polul de creștere Ploiești - Prahova”

în conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local al municipiului Ploiești nr.230/2008 s-a aprobat participarea municipiului Ploiești la constituirea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ” Polul de creștere Ploiești - Prahova” în vederea cooperării cu unități administrativ - teritoriale pentru dezvoltarea economică și socială durabilă, modernizarea infrastructurii publice, protecția mediului și îmbunătățirea serviciilor către cetățeni.

Parteneriatul creat prin constituirea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Polul de creștere Ploiești-Prahova” va asigura o identificare și evaluare reală a priorităților de rezolvare a problemelor cu care se confruntă localitățile aferente polului de creștere și va genera dezvoltarea economico-socială a acestora.

Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr.299/2008 s-a aprobat Actul constitutiv și Statutul Asociației.Potrivit statutului modificat în data de 11.11.2010 asociația este persoană juridică română de drept privat și de utilitate publică. Asociația s-a constituit în temeiul dispozițiilor Ordonanței Guvernului nr.26/2000 cu privire la asociații și fundații, aprobată prin Legea nr.246/2005, a Legii nr.215/2001, a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare și a Legii nr. 151/1998 privind dezvoltarea regională în România, cu modificările și completările ulterioare, și funcționează în conformitate cu prevederile actului constitutiv, a statutului și a legislației române în materie, în vigoare.

Prin cererea înregistrată la Primăria municipiului Ploiești la nr.2779/2011, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Polul de creștere Ploiești - Prahova” a solicitat punerea la dispoziția instituției a unei locuințe de serviciu. Se precizează faptul ca :« locuința este necesara pentru a fi folosita de către directorul executiv, al cărui domiciliu se afla la peste 100 de km fata de municipiul Ploiești, iar activitatile curente necesită prelungirea programului de lucru peste programul normat, în mod frecvent ».

Solicitarea a fost analizată în data 22.02.2011 de către Comisia nr.2 a Consiliului

Local al municipiului Ploiești - Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale, care a acordat aviz favorabil acesteia, propunându-se transmiterea în folosința gratuită a


lor, în folosință gratuită, pe termen limitat, persoanelor juridice fără scop lucrativ, care desfășoară activitate de binefacere sau de utilitate publică, ori serviciilor publice. De asemenea, în conformitate cu prevederile art. 124 din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Consiliile locale și consiliile județene pot da în folosință gratuită, pe termen limitat, bunuri mobile și imobile proprietate publică sau privată locală ori județeană, după caz, persoanelor juridice fără scop lucrativ, care desfășoară activitate de binefacere sau de utilitate publică ori serviciilor publice.

Direcția de Gestiune Patrimoniu


AVIZAT,


Sef Serviciu, Gabriela Mindrutiu

Direcția Administrație Publica, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte,

Director, Simona Albu

Direcția Management F inanciar-Contabil,Contracte Director,.&SWBȘ&

O&

(/) ■

4


XI PLOIEȘTI \

PRAHOVA j


wmK

Iul >

F

V ♦ROMANIA


/ .

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară

 • •    J '

“Polul de Creștere Ploiești-Prahoya”

<■


_______________________ f

Ploiești, Bd Republicii nr. 2-4, et.8, camera 824, COD;<țQ8066,

? »> / j               '              ■’/

* i                   -* •        ’            ■

Tel/Fax: 0244.522 999; email: adipolcrestereph@yahoo.coiTi


'i'


J

1

I

i

T t

< r

i.

■■

h

I

J

I

p t

*


Către ,

Consiliul Local Municipal Ploiești


(SSi A OE DEZVOLTARE TOCOMWA»

PMLDECreSWLOBl'IW™* (intrare nr y"?______

|iESiRE fy      z;^ MU^Jj


Va rugam sa aveți amabilitatea de a pune la dispoziția instituției noastre, Asociația de Dezvoltare Intercomunitara ” Polul de Creștere Ploiești- Prahova”, o locuința de serviciu .

Facem precizarea ca aceasta locuința de serviciu este necesara pentru a fi folosita de către directorul executiv, al cărui domiciliu se afla la peste 100 km fata de Municipiul Ploiești, iar activitatile curente necesita prelungirea programului de lucru peste programul normat, in mod frecvent.

Facem aceasta solicitare in virtutea art. 8 din Statutul A.D.I."Polul de Creștere Ploiești- Prahova”.


Cu stima,


Director executiv,
O ■ ''

7/      '                          r 1,ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE IM ERCOMI NITARA “POLUL DE CREȘTERE PLOIEȘTI-PRAHOVJ0 ,


I

J


>      y


STATUT MODIFICAT în data de 11.11.2010

1. Denumirea, sediul, membrii fondatori și durata Asociației

Prezenta Asociație reprezintă voința membrilor fondatori de a pune în comun voluntar, în mod activ, constructiv și permanent și fără un drept individual de restituire, contribuția lor materială, cunoștințele și aportul lor în muncă, pentru realizarea scopului Asociației.

 • 1.1 Denumirea completă a Asociației este ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA „POLUL DE CREȘTERE PLOIEȘTI-PRAHOVA”, denumită în continuare Asociația. Toate actele redactate ?i emise de Asociație vor purta această denumire și specificația sediului social, sigla, numărul sentinței civile de înființare, numărul de înregistrare fiscală, valoarea inițială a patrimoniului și ștampila rotundă a acesteia, precum și semnăturile olografe ale reprezentanților legali ai Asociației, condiții fără de care nu va putea fi angajată răspunderea juridică administrativă, civilă sau penală a Asociației.

 • 1.2 Sediul Asociației este situat în județul Prahova, Municipiul Ploiești, Bd. Republicii nr. 2-4. Sediul Asociației va putea fi mutat în orice alt loc aflat pe raza Municipiului Ploiești, în baza unei hotărâri a Adunării Generale a Asociației sau a Consiliului Director, conform prezentului Statut.

Asociația este persoană juridică romană de drept privat și de utilitate publică.

Asociația s-a constituit în temeiul dispozițiilor Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, aprobată prin Legea nr. 246/18.07.2005, a Legii nr. 215/23.04.2001 a administrației publice locale, cu modificările și completările ulterioare, și a Legii nr. 151/1998 privind dezvoltarea regională în Romania, cu modificările și completările ulterioare și funcționează în conformitate cu prevederile prezentului Act Constitutiv, a Statutului și a legislației române în materie, în vigoare.

 • 1.3 Membrii fondatori ai Asociației sunt:

MUNICIPIUL PLOIEȘTI, cu sediul în municipiul Ploiești, Bd Republicii nr. 2-4, reprezentat prin primar Andrei Liviu VOLOSEVICI, act de identitate seria PH, nr. 317101, cod numeric personal 1760326293161, domiciliat in Ploiești, str. Rudului nr. 152, reprezentant legal al Municipiului Ploiești, împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr. 299/30.10.2008;

JUDEȚUL PRAHOVA, prin CONSILIUL JUDEȚEAN PRAHOVA, cu sediul în municipiul Ploiești, Bd Republicii nr. 2-4, județul Prahova, reprezentat prin Președinte Mircea COSMA, act identitate seria PH, nr. 554402, cod numeric personal 1451201293114, domiciliat in Ploiești, str. Alexandru Lăpușnearu nr. 48, Bl. P7, Sc. A, et. 1, Ap. 3, reprezentant legal al Consiliului Județean Prahova, împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Județean nr. 109/09.09.2008;

ORAȘUL BĂICOI, cu sediul în localitatea Băicoi, str. Unirii nr 21, reprezentat prin primar Ciprian Gheorgehe STĂTESCU, act de identitate seria PH, nr. 743169, cod numeric personal 1700410290087, cu domiciliu în Băicoi, str. Arieșului nr. 6, reprezentant legal al orașului Băicoi, împuternicit în acest >cop prin Hotărârea Consiliului Local nr. 49/30.10.2008;

sediul în localitatea Eoldești Scăieni, str.


ORAȘUL BOLDEȘTI SCĂIENI, cu

Podgoriei nr. 7, reprezentat prin primar Constantin BUCUROIU, act de identitate seria PH, nr. 294084, cod numeric personal 1600424290458, cu domiciliul în orașul Boldești Scăieni, str. Dealului nr. 5, reprezentant legal al orașului Boldești Scăieni, împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr. 98.'30.09.2008;

ORAȘUL PLOPENI, cu sediul în localitatea Plopeni, str. Independenței nr. 12, reprezentat prin primar Dragoș NIȚĂ, act de identitate seria PH, nr. 452346, cod numeric personal 1691112295881, domiciliat în Plopeni, str. Tineretului nr. 9, Bl. A7, sc. A, et. 2, Ap. 10, reprezentant legal al orașului Plopeni, împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr. 123/29.09.2008;

COMUNA ARICEȘTII-RAHTIVANI, cu sediul în localitatea Ariceștii-Rahtivani, str. Principală. Nr. 75, reprezentată prin primar Alexandru CRISTEA, act de identitate seria PH, nr. 738989, cod numeric personal 15211017293110, domiciliat în Comuna Ariceștii-Rahtivani, Sat Ariceștii Rahtivani nr. 91, reprezentant legal al comunei Ariceștii-Rahtivani, împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr. 29/29.10.2008;

COMUNA BÂRCĂNEȘTI, cu sediul în localitatea Bărcănesti, str. DN1 nr. 72, reprezentată prin primar Gheorghe DIMA, act de identitate seria PH, nr. 319112, cod numeric personal 1480921293149, domiciliat în Bărcănești, sat Românești nr. 166, reprezentant legal al comunei Bărcănești, împuternicit în aces: scop prin Hotărârea Consiliului Local nr. 33/25.09.2008;

COMUNA BERCENI, cu sediul în localitatea Berceni, reprezentată prin primar Constantin Bucur, act de identitate seria PH, nr. 696488, cod numeric personal 1530126293202, domiciliat în Comuna Berceni, Sat Berceni nr. 225, reprezentant legal al comunei Berceni, împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr. 67/24.10.2008;

COMUNA BLEJOI, cu sediul în localitatea Blejoi, reprezentată prin primar Adrian DUMITRU, act de identitate seria PH, nr. 458427, ccd numeric personal 1710108293123, domiciliat în Comuna Blejoi, Sat Blejoi nr. 490, reprezentant legal al comunei Blejoi, împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr. 35/30.09.2008COMUNA BRAZI, cu sediul în localitatea Brazi, str. Teilor nr. 80, repre^r^tă priș .. primar Ilie RADU, act de identitate seria PH, nr. 737630, cod numejjț ^ersdnal j? 1460304293199, domiciliat în Comuna Brazi, Sat Brazii de Jos, str.           9,

reprezentant legal al comunei Brazi, împuternicit în acest scop priri JjjpțăKfrea J Consiliului Local nr. 42/03.10.2008;                                                <


i / / f


COMUNA BUCOV, cu sediul în localitatea Bucov, reprezentată prin primar Ion SAVU, act de identitate seria PH, nr. 288216, cod numeri personal 1590410293181, domiciliat în comuna Bucov, sat Chițorani nr. 178, reprezentant legal al comunei Bucov, împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Loca’, nr. 75/27.10.2008;

COMUNA DUMBRĂVEȘTI, cu sediul în localitatea Dumbrăvești, str. Principală reprezentată prin domnul Valentin STATE, act de identitate seria PH, nr. 285913, cod numeric personal 1550211295880, domiciliat în comuna Dumbrăvești, Sat Dumbrăvești, nr. 14, reprezentant legal al comunei Dumbrăvești, împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr. 56/15.10.2008;

COMUNA PÂULEȘTI, cu sediul în localitatea Păulești, str. Principală nr. 650, reprezentată prin primar Ion DRAGUȘIN, act de identitate seria PH, nr. 116348, cod numeric personal 1520705293149, domiciliat în comuna Păulești, Sat Păuleștii Noi nr. 51, reprezentant legal al comunei Păulești, împuternicit în aces: scop prin Hotărârea Consiliului Local nr. 59/19.09.2008;

COMUNA TÂRGȘORUL VECHI, cu sediul în localitatea Târgșorul Vechi, sat Strejnicu, nr. 753B, reprezentată prin primar Nicolae DRĂGAN, act de identitate seria PH, nr. 077111, cod numeric personal 1641010293106, damiciliat în comuna Târgșorul Vechi, sat Strejnicu nr. 449 A, reprezentant legal al comunei Târgșorul Vechi, împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr. 36/13.10.2008;

COMUNA VALEA CĂLUGĂREASCĂ, cu sediul în localitatea Valea Călugărească, reprezentată prin primar Vasilică NEACȘU, act de identitate seria PH, nr. 664923, cod numeric personal 1640420293172, domiciliat în comuna Valea Călugărească, Sat Arva nr. 7, împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr. 42/24.10.2008.

Asociația, prin hotărâre a Adunării Generale, poate deschide filiale, ca structuri teritoriale, în orice localitate din țară și din străinătate, cu ui număr minim de 3 membrii, organe de conducere proprii și patrimoniu distinct, frindu-le aplicabile dispozițiile actelor normative în vigoare.

 • 1.4 Asociația a fost constituită și urmează să funcționeze pe durată nedeterminată începând cu data înscrierii în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor, iar dizolvarea nu poate avea loc mai devreme de 31 decembrie 2020.

2. Scopul și obiectivele Asociației


Asociația își va desfășură activitatea în concordanță :u Planul Național de

Dezvoltare 2007-2013, Planul Operațional Regional (Regiunea 3 Sud Muntenia), Planul Integrat de Dezvoltare Urbană, Planul de Dezvoltare

Durabilă a Județului precum și celelalte strategii și planuri elaborate la nivel central, regional și local.

 • 2.2    Scopul Asociației este de a facilita cooperarea între unitățile administrativ-teritoriale membre pentru exercitarea în comun a compete ațelor ce le revin prin lege, cu respectarea principiilor dezvoltării durabile:

 • - progresul social, în concordanță cu nevoile comunității;

 • - protejarea eficientă a mediului;

 • - utilizarea rațională a rezervelor naturale;

 • - păstrarea unui nivel ridicat și sigur de creștere economică șl ocupare a forței de muncă.

 • 2.3    Obiectivele prin care Asociația își propune să își aducă la îndeplinire scopul sunt:

 • a) Sprijinirea dezvoltării economico - sociale a arealului „Polul de Creștere Ploiești-Prahova”;

 • b) Identificarea căilor și mijloacelor de îmbunătățire a infrastructurii unităților administrativ teritoriale membre;

 • c) Valorificarea potențialului economic local și identificarea unor surse de finanțare interne și externe;

 • d) Sprijinirea dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii;

 • e)  Stimularea și atragerea capitalului străin;

 • f)  Promovarea imaginii și potențialului de dezvoltare ale zonei;

 • g) Orice alte activități care conduc la dezvoltarea economică, socială și culturală și care au ca scop final creșterea calității vieții;

 • h) Protej area și dezvoltarea patrimoniului cultural;

 • i)  Protejarea și valorificarea mediului natural;

 • j)  Dezvoltarea turismului în zonă;

 • k) Realizarea de parteneriate cu alte entități juridice publice și private în scopul atingerii obiectivelor Asociației;

 • l)  Implementarea, monitorizarea, evaluarea și adaptarea la schimbări socio-economice a Planului Integrat de Dezvoltare Urbană și a strategiilor/planurilor de dezvoltare durabilă a județului/localităților.

 • m) înființarea, organizarea,reglementarea, finanțarea,exploatarea,monitorizarea,si gestionarea in comun a serviciului de transport public

 • 2.4     Asociația are următoarele atribuții:

 • a) stimulează și sprijină desfășurarea activităților la nivel regional;

 • b) contribuie la înființarea de filiale ale Asociației și/sau a centrelor de consultare în afaceri în localitățile județului;

 • c) asigură cadrul specific necesar stabilirii de contacte între partenerii români și între aceștia și partenerii străini;

 • d) promovează programele de finanțare naționale și internaționale în vederea finanțării din domeniile economic și social;

 • e) contribuie la activități specifice domeniului de activitate în scopul realizării obiectivelor Asociației;

  Asociația de Dezvoltare Intercomunitara “Pol jI


  ..

  e *


  •c


  va

  s X x %

  • X

  I b X

  ? %


 • f) alte activități potrivit scopului.

3. Calitatea de membru. Drepturi și obligații ale membrilor.

 • 3.1 Poate deveni membru al Asociației orice persoană juridică publică, care cunoaște și respectă prevederile actelor de constituire și se declară de acord să sprijine material și moral Asociația. Calitatea de membru se solicită prin completarea unei cereri tip de înscriere, adresată Consiliului Director și înregistrată la secretariatul Asociației, care va funcționa la sediul Asociației.

 • 3.2 Solicitantul persoană juridică publică, va formula cererea de înscriere în Asociație prin reprezentantul său legal și va atașa acesteia acordul scris, exprimat anterior, al organelor sale de conducere, precum și specificarea persoanei delegată să reprezinte instituția în Asociație și perioada de timp pentru care aceasta a fost mandatată.

 • 3.3  Calitatea de membru este dovedita printr-un Certificat de Membru, emis de Secretariatul Asociației.

 • 3.4  Membrii Asociației sunt:

  • 3.4.1 Membrii fondatori - persoanele juridice nominalizate în Actul Constitutiv și în Statutul Asociației. Ei beneficiază prin Statut de unele drepturi și obligații specifice. Membrii fondatori pierd aceasta calitate prin lichidarea sau dizolvarea Asociației, precum și prin excludere, la comiterea unor abateri statutare grave.

  • 3.4.2   Membrii - persoanele cărora Consiliul Director le-a avizat cererea de a deveni

membrii ai Asociației, doar după ce se va obține aprobarea Adunării Generale. Ei își asumă obligația de a sprijini Asociația în mod activ, precum și plata la zi a taxelor și cotizațiilor de membru, în cuantumul stabilit anual de către Adunarea Generală și la termenele prevăzute prin prevederile prezentului Statut.

 • 3.5 Calitatea de membru al Asociației se pierde prin retragere, excludere sau neplata cotizației.

  • 3.5.1 Retragerea unui membru se formulează în scris, motivat, și se înregistrează la secretariatul Asociației cu cel puțin 30 de zile înaintea datei preconizată pentru retragerea efectivă. Cererea va fi avizată întâi de către Consiliul Director în prima ședință lunară a acestuia, urmând a fi aprobată în următoarea Adunare Generală.

  • 3.5.2 Excluderea unui membru are loc la propunerea Consilialui Director, numai prin hotărârea Adunării Generale, în următoarele situații:

 • a) Neplata taxelor și cotizațiilor datorate Asociației pe o perioada de 2 ani calendaristici consecutivi;

 • b) Nerespectarea de către membrul în cauză a clauzelor acte.or constitutive și a regulamentelor de funcționare ale Asociației;

 • c) Prejudicierea prin orice mijloace a imaginii morale a Asociației, a scopului și obiectivelor acesteia;

 • d) Săvârșirea unor fapte nedemne, nelegale sau neloiale față de Asociație, sau față de oricare dintre membrii acestiea.

 • 3.6     Drepturile garantate prin Statut ale membrilor Asociației sunt:

 • a) Să participe la lucrările Adunării Generale, prin reprezentanții lor legal desemnați;

 • b) Să aleagă și să fie aleși în organele de administrare și control ale Asociației;

 • c) Să participe de drept la orice manifestări sau programe organizate de Asociație;

 • d) Să reprezinte Asociația în limitele mandatului încredințat, la manifestări angajate cu terți;

 • e) Să beneficieze de bunurile și sprijinul Asociației în îndeplinirea sarcinilor delegate sau încredințate de Adunarea Generală sau Consiliul Director;

 • f)  Să aibă acces la toate informațiile de interes colectiv referitore la acțiunile Asociației, la actele constitutive și hotărârile adoptate de către Adunarea Generală sau Consiliul Director și să le folosească pentru promovarea acelor interese proprii, care nu contravin Statutului, intereselor celorlalți membrii și intereselor Asociației;

 • g) Să beneficieze de drept de toate actele cu caracter individual emis ? de Asociație;

 • h) Să primească recompense și sancțiuni din partea Asociației, prin procedurile legale, convenite de Adunarea Generală;

 • i)  Să conteste deciziile adoptate, inclusiv cea de excludere din Asociație;

 • j)  Să se retragă din Asociație, cu obligația de a notifica în prealabil acest lucru cu cel puțin 30 de zile anterior datei preconizate pentru retragerea efectivă.

 • 3.7     Obligațiile statutare ale membrilor Asociației sunt:

  a)


  b)


  c)


  d)


  e)


  g)


  h)


  i)


  Să participe activ și constructiv la lucrările Adunării Generale, cu respectarea normelor statutare;

  Să respecte prevederile actelor constitutive, a regulamentelor Asociației, a normelor de procedură, precum și a altor angajamente convenite;

  Să se abțină de la disputa și confruntarea politică în cadrul activ itaților promovate de Asociație;

  Să promoveze eficiența și buna credință în toate acțiunile de realizare a obiectivelor Asociației;

  Să-și îndeplinească la nivel de lucru bine făcut sarcinile asumat? sau încredințate de Consiliul Director și Adunarea Generală;

  Să-și însușească și să-și adopte o conduită etica fermă, de integritate morală, conform normelor sociale democratice și standardelor de conviețurire îr comunitățile multi-etnice, multi-confesionale și multi-partinice;

  Să nu întreprindă acțiuni care prin natura lor pot leza interesele morale și patrimoniale ale Asociației;

  Să nu angajeze prin adresare verbală sau manifestări publice, agresarea demnității și integrității membrilor Asociației sau din alte organizații;

  Să achite la termenele stabilite contribuțiile materiale și cotizațiile datorate;


  Asociația de Dezvoltare Intercomunitara “Pol j! de  j) Să anunțe în termen de 15 zile, la secretariatul Asociației, ori/fe ^fiodi: survenit în legătură cu persoana sa ( schimbare de sediu, nu ‘'^ep etc).

  W'T- -£>\

  V

  vxz


  STATUT șj^șB-Prahova” - ■. r

  ' z' A» itarit legafi

  11

  . ■ /              r - 1 f


  4.


  Adunarea Generală a Asociației


  b

  P

  f

  4--


Adunarea Generală a Asociației poate mandata Consiliul Directcr să îndeplinească în numele său unele din atribuțiile sale în scopul funcționării operative a activității.

 • 4.1 Adunarea Generală este organul suprem de conducere al Asociației, constituită sub forma unei întruniri de analiză și hotărâri, cu participarea rep rezentanților legali ai membrilor Asociației, personal sau prin mandatar.

 • 4.2 Adunarea Generală se întrunește în ședință ordinară o dita pe an, în ultimul trimestru al anului curent și ori de cate ori este necesar, în șed nță extraordinară, la convocarea Consiliului Director sau la cererea a cel puțin 20% din numărul membrilor Asociației.

 • 4.3 Convocarea membrilor se face cu cel puțin 10 zile înainte de data stabilită pentru adunare în cazul ședințelor ordinare și cu trei zile înainte de data stabilită sau imediat în cazul unei ședințe extraordinare.

 • 4.4       Pentru ca hotărârile Adunării Generale să fie valide, este necesară participarea a 2/3 din numărul membrilor Asociației prezenți personal sau prin reprezentant. Dacă acest cvorum nu este întrunit la data primei convocări, Adunarea Generală va fi convocată din nou, la o dată ulterioară, dar nu la mai mult de 10 zile de la data primei convocări. în acest din urmă caz, membrii activi pot hotărî în problemele înscrise pe ordinea de zi, indiferent dacă cvorumul de 2/3 este sau nu întrunit, în condițiile impuse de prezentul Statut.

Hotărârile Adunării Generale sunt luate prin vot deschis, cu votul a 50% +1 din numărul membrilor Asociației prezenți.

 • 4.5      Hotărârile Adunării Generale referitoare la excluderea unwi membru se iau cu majoritate simplă, în urma unui referat întocmit de către Consiliul Director în legătură cu motivele excluderii.

Excluderea unui memebru fondator va fi susținută în Adunarea Generală printr-un referat scris și semnat de 2/3 din membrii fondatori.

 • 4.6       Hotărârile Adunării Generale referitoare Ia dizolvarea Asociației, la modificarea Statutului și a Actului Constitutiv, sau la schimbarea scopului social al acesteia, se iau cu o majoritate de 2/3 din numărul total al membrilor activi.

 • 4.7 Hotărârile Adunării Generale se afișează la sediu, socotindu-se astfel aduse la cunoștiința tuturor membrilor Asociației. Un exemplar al fiecărei io târâri, semnată de Președinte și de Secretar, se va arhiva într-un Dosar al Hotărârilo r Adunării Generale ale Asociației într-o ordine crescătoare a numărului lor de înregistrare și cu consemnarea datei adoptării hotărârii. Responsabilitatea ținerii acestei evidențe se stabilește în sarcina Secretarului Asociației și sub supraveghere directă a Consiliului Director.

 • 4.8       Contestațiile se vor soluționa conform prevederilor cuprinse la pct. 4.12.

 • 4.9      Deliberările Adunării Generale sunt consemnate în procese verbale păstrate de persoana desemnată din aparatul executiv și semnate de către Președintele Asociației și de către Secretar.

 • 4.10     Adunarea Generală ia hotărâri cu privire la:

 • -  Alegerea componenței Consiliului Director și alegerea cenzorului, potrivit prezentului Statut;

Stabilirea strategiei și planificarea obiectivelor generale, pentru aducerea la îndeplinire a scopului Asociației;

 • -  Analiza și evaluarea activității și aprobarea raportului de activitate, pentru perioada supusă discuției;

 • -   Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli, a bilanțului contabil și raportului cenzorului;

Descărcarea de gestiune a Consiliului Director pentru anul bugetar precedent;

 • -  Modificarea Actului Constitutiv și a Statutului, conform procedurilor specificate la art. 4.6;

 • -  Alegerea și revocarea membrilor Consiliului Director;

 • -  Alegerea și revocarea cenzorului;

 • -   Stabilirea, la propunerea Consiliuliu Director, a numărului de an ?aj ați cu rol executiv ai Asociației, a retribuției acestora, a valorii diurnei de deplasare, precum și, după caz, a indemnizației de reprezentare plătite membrilor Consiliului Director și cenzorului;

 • -   înființarea de filiale ale Asociației;

 • -  Aprobarea mandatelor de afliliere la uniuni sau federații de asociații;

 • -  Dizolvarea și lichidarea Asociației, precum și stabilirea destinației bunurilor rămase după lichidare, conform procedurilor specificate la art 4.6;

 • -  Recompensa, sancțiunea sau excluderea membrilor, la propunerea motivată a Consiliului Director și a prevederilor art. 4.6;

 • -  Orice alte atribuții permise de lege sau de Statut, la propunerea membrilor, cenzorului sau ale Consiliului Director;

 • 4.11    Hotărârile luate de Adunarea Generală, în limitele legii, ale Actului Constitutiv și/sau ale Statutului, sunt obligatorii chiar și pentru asociații care nu au luat parte la Adunarea Generală sau care au votat împotrivă.

 • 4.12    Hotărârile Adunării Generale, contrare legii, Actului Constitutiv sau dispozițiilor cuprinse în Statut, pot fi contestate în justiție de :ătre oricare dintre asociați în termen de 30 zile de la data afișării.

5. Atribuțiile Consiliului Director al Asociației

Pentru realizarea scopului și a obiectivelor sale, Asociația va constitui și va aproba un aparat executiv propriu. Aparatul executiv este condus de un directo - executiv numit de Consiliul Director. Membrii aparatului executiv vor avea statutul de salariați ai Asociației.

Directorul executiv îndeplinește:

 • a) Reprezintă Asociația în relația cu terții, corespunzător scopului

  ■ ' \

  Asociației;

  •••Kf


 • b) Atribuțiuni de natură operațională atribuite prin ROF CD;

 • c) încheie acte juridice în numele și pe seama Asociației;

 • d) Atribuțiunile delegate de Președintele Consiliului Director;

 • e) îndeplinește orice alte sarcini dispuse de Președinte și de Consiliul Director.

 • 5.1 Consiliul Director, menționat în continuare în cuprinsul prezentului act CD, este ales prin votul deschis, cu majoritate simplă a Adunării Generale, pentru un mandat de patru ani și asigură conducerea Asociației în intervalul dintre Adunările Generale.

 • 5.2 Membrii CD sunt aleși dintre reprezentanții legali ai membrilor Asociației și au dreptul de a fi realeși în CD pentru noi mandate. Aceștia pot mandata, la rândul lor, o persoană cu atribuții de reprezentare în CD.

 • 5.3 CD este constituit din cinci membrii plini și un membru supleant, desemnați în ordinea descrescătoare a numărului de voturi primit în Adunarea Generală. în cazul în care în timpul duratei mandatului rămân locuri vacante în CD, ele vor fi preluate de membrul supleant, care își va exercita activitatea doar pană la sfârșitul mandatului respectiv.

 • 5.4 Membrii CD pot fi aleși exclusiv din rândul membrilor activi ai Asociației.

 • 5.5 Directorul executiv al Asociației este membru cu drept de vot consultativ în Consiliul Director.

 • 5.6 CD se întrunește în ședințe de lucru lunare, ca și imediat, îr. situații speciale, la convocarea Președintelui sau a doi dintre membrii săi.

 • 5.7 Consiliul Director lucrează valabil în prezența tuturor membrilor săi și decide valabil cu votul a minimum trei dintre membrii. Deciziile CD se consemnează în scris. Procesul Verbal al ședinței și deciziile CD se întocmesc și se păstrează de către persoana desemnată de către Consiliul Director, de regulă consilierul juridic din structura executivă.

 • 5.8      Atribuțiile Consiliului Director:

  1.

  2.


Asigură punerea în executare a hotărârilor AdunăriiGenerale;

Transmite instituțiilor abilitate de lege modificările statutare, schimbările de componență a CD, a conturilor bancare precum și a adresei de funcționare;

3. Analizează cererile de înscriere în Asociație și le înaintează spre aprobarea Adunării Generale, face propuneri motivate cu privire la excluderea membrilor; Aprobă formatul certificatului care atestă calitatea de membru a Asociației; Stabilește cuantumul taxelor de înscriere și a cotizațiilor;

 • 4.

 • 5.

 • 6.

7.


Soluționează contestațiile formulate împotriva hotărârilor Adunării Generale; Aprobă fișele posturilor și derulează procedurile de angajare a personalului executiv aprobat de Adunarea Generală sau convenit prin prevederile contractelor de finanțare;

8.


Supune aprobării Regulamentul de Organizare și Funcționare al CD - ROF/CD -și al personalului angajat ROF/PA;

9.


Asigură funcționarea eficientă a serviciilor administrative ale Asociației ( secretariat, contabilitate și administrare financiară, activitițile contractate sau programate, etc);

 • 10. Asigură rapoartele periodice prevăzute de legislație sau de obligațiile contractuale;

 • 11. Stabilește și aprobă calendarul programelor de acțiuni și ia măsurile curente necesare pentru derularea activităților planificate; răspunde de calitatea, legalitatea și încadrarea în costuri a acestor activități;

 • 12. Angajează cu instituțiile publice, organizațiile neguvemamentale sau cu alti parteneri, corespondența necesară pentru îndeplinirea obiectivelor Asociației;

 • 13. Angajează programe de parteneriat cu terțe instituții sau asociații;

 • 14. Decide cu privire la oportunitatea angajării juridice a Asociației în contracte cu terțe părți;

 • 15. Gestionează patrimoniul material, societățile comerciale, conturile bancare și activitățile financiare curente ale Asociației;

 • 16. Decide cu privire la participarea Asociației la concursuri de finanțare și asigură implementarea programelor conform prevederilor proiectelo' aprobate, bugetelor și legislației naționale și europene;

 • 17. Acceptă donațiile făcute Asociației;

 • 18. Prezintă anual, în cadrul Adunării Generale ordinare, un raport cu privire la activitatea CD si a cenzorului, precum și cu privire la situația financiară a Asociației;

 • 19. Decide în orice problemă curentă care nu este specificată prin Statut ca fiind de competența Adunării Generale.

6. Atribuțiile membrilor Consiliului Director al Asociației.

 • 6.1  Președintele Consiliului Director al Asociației este Președinte statutar al Asociației. Președintele reprezintă și angajează administrativ și juridic interesele Asociației.

A

 • 6.2    In cazul lipsei justificate a Președintelui Asociației, acesta poate delega în scris, pe durată determinată, atribuțiile sale Vicepreședintelui.


 • 6.3 Secretarul Asociației se ocupă de păstrarea hotărârilor și prin intermediul persoanei desemnate din cadrul structurii execuți

 • 6.4 Pentru îndeplinirea obligațiilor sale, Președintele emite delegări -scrișft,^a^e membrii Consiliului Director, membrii Asociației și către directorul cgxgfetifiv. Delegările scrise ale Președintelui vor fi păstrate de către persoana desemnată din cadrul structurii executive.

 • 6.5 Principalele atribuții ale Presșdintelui sunt:


  1.


  2.

  3.


  • 4.

  • 5.


  6.

  7.


  8.


  9.


  Exercită întreaga sa autoritate și competența pentru a determina înfăptuirea scopului Asociației, respectarea prevederilor Statutului și a legislației;

  Conduce lucrările Consiliului Director și ale Adunării Generale a Asociației;

  Reprezintă Asociația, pe baza mandatului încredințat de Adunarea Generală, la demersurile de aderare în uniuni, federații sau grupări de persoane juridice cu caracter ne-guvemamental și apolitic, convenabile atingerii scopului Asociației; Angajează Asociația în relațiile juridice și de colaborare cu terții;

  Veghează asupra modului de gestionare a conturilor curente ale Asociației prin intermediul structurii executive;

  Stabilește, conform procedurilor din ROF-CD, sarcini pentru membrii CD;

  Delegă sarcini către membrii Asociației, în conformitate cu p rogramul de activități aprobat;

  întocmește împreună cu CD rapoarte anuale de activitate, pe care le prezintă spre aprobare Adunării Generale;

  întocmește rapoarte cu caracter periodic cerute prin contracte;


10. îndeplinește orice alte atribuții stabilite de Adunarea Generală sau de Consiliul Director.

7. Atribuțiile Cenzorului Asociației

 • 7.1    Cenzorul Asociației este desemnat prin Hotărâre a Adunării Generale a Asociației.

 • 7.2    Poate fi ales în funcția de cenzor numai un reprezentam al unui membru al Asociației, care are o pregătire de specialitate și nu este membru a. CD.

 • 7.3    Cenzorul asigură controlul financiar intern al Asociație: și este subordonat direct Adunării Generale a Asociației. Activitatea cenzorului este reglementată printr-un Regulament de Funcționare a Cenzorului Asociației aprobat prin Hotărârea Adunării Generale.

 • 7.4    Atribuțiile principale ale Cenzorului sunt:

a) Verifică sursele de venituri ale Asociației, conform prevederilor bugetare, programelor de asistență și documentelor primare ale Asociației;

b)


c)


d)


e)


f)


g)


h)


i)


j)


k)


Verifică, inopinat și periodic, legalitatea modului în care sunt cheltuite și gestionate resursele materiale și financiare ale Asociației, conform documentelor de evidență și urmărire;

Verifică încadrarea cheltuielilor Asociației în limitele bugetului aprobat de Adunarea Generală sau de programele de finanțare angajate de Asociație;

Verifică legalitatea și conformitatea întocmirii documentelor bancare și a extraselor de cont;

Verifică legalitatea, conformitatea și încadrarea în termene a rapoartelor financiare cerute de lege și de prevederile contractelor de finanțare ale Asociației;

Verifică legalitatea si conformitatea documentelor de plată a salariilor și indemnizațiilor aprobate, cu prevederile bugetare;

Prezintă periodic Consiliului Director rapoarte scrise asupra activității sale, conform prevederilor înscrise în Regulamentul de Funcționare a Cenzorului și obligațiilor din fișele de post ale an gaj ați lor;

Face propuneri de ameliorare a procedurilor de lucru ale administrației Asociației, pentru o mai eficientă gestiune a resurselor și respectarea cadrului legal; întocmește Rapoarte Anuale de Control a Gestiunii Asociației și le prezintă Adunării Generale;

Poate participa la ședințele CD, cu drept de vot consulta’iv, pe probleme din domeniul său de competență;

A

îndeplinește orice alte atribuții prevăzute de lege sau stabilite de Adunarea Generală a Asociației.


8.


Resursele financiare și Patrimoniul Asociației

8.1

întregul patrimoniu de resurse al Asociației se va utiliza, prin grija Consiliului


Director și a Cenzorului, în vederea realizării exclusive a scopului pentru care s-a constituit Asociația.

8.2 Patrimoniul inițial al Asociației este reprezentat de aportul în numerar al membrilor fondatori în valoare de 2600 RON constituit astfel:

Județul Prahova și Municipiul Ploiești - 500 RON fiecare

Orașe Comune

 • - 200 RON fiecare

 • - 100 RON fiecare

 • 8.3     Cuantumul taxei de înscriere și a cotizației anuale datorate de către membrii Asociației se stabilește de către Adunarea Generală la propunerea Consiliului Director, în ultima ședința anuală, pentru anul următor.

 • 8.4      Categoriile de resurse patrimoniale ale Asociației sunt:

 • a) Taxa de înscriere, plătită o singură dată, la depunerea Cererii de înscriere în Asociație, în valoare inițială cu echivalentul în lei a 150 EURO;

 • b) Cotizația anuală în valoare inițială cu echivalentul în lei astflel:

Județul Prahova și Municipiul Ploiești - 5000 EURO fiecare;

C)

 • d)

 • e)

 • f)

 • g)

 • h)

 • i)

 • j)

 • k)

 • l)


R O

-1003 EUROonecare.

f" ;       -7.'

-o:s

»•


x\ \\ w

4 A

r* \\

i

j

Finanțarea prin contribuții din bugetele locale ale unităților admini^fr^V-ț^țtrfiâle 4

s/

>

v,


Orașe Comune
membre;                                                                      - 'o'

Dobânzi bancare;                                                     7 o

Donații, sponsorizări, subvenții sau subscripții publice din țara și din străinătâtef Sprijin material și financiar acordat de alte asociații sau fundații, naționale sau internaționale;

Finanțări din programe angajate a fi implementate de Asociație;

Finanțări de la bugetele locale sau bugetul național, angajate conform legii; Contravaloarea unor servicii de instruire sau consultanță pentru terți;

Dispoziții testamentare făcute de terțe persoane în favoarea Asociației; încasări rezultate în urma unor publicații sau manifestări cu taxa, organizate de


vC'


Asociație;

Finanțarea prin contribuții din bugetele locale ale unităților adbninistrativ teritoriale membre.


 • 8.5     Cotizația de membru se va achita pană la data fixată în Adunarea Generală.

 • 8.6     începând cu data de 1 iulie a fiecărui an curent, membrii care nu și-au achitat cotizația datorată, devin membrii consultativi ai Asociației.

9.      Dizolvarea și lichidarea Asociației

 • 9.1     Dizolvarea și lichidarea Asociației se vor face conform prevederilor legale în vigoare în momentul intervenit dizolvării, respectiv a lichidării.

în cazul dizolvării Asociației, bunurile ramase în urma lichidării pot fi transmise către persoane juridice de drept public cu scop identic sau asemănă-or, prin atribuire de către instanța competentă.

10.     Dispoziții finale și tranzitorii

 • 10.1    Primul mandat al membrilor Consiliului Director și al Cenzorului curge de la data rămânerii definitive a sentinței prin care s-a dispus dobândirea personalității juridice a Asociației și a înregistrării acesteia în registrul special al instanței. Următoarele mandate încep să curgă de la data rămânerii definitive a hotărârii de desemnare a membrilor CD de către Adunarea Generală a Asociației.

 • 10.2    Mandatul membrilor Consiliului Director, al Cenzorului sau al Președintelui Asociației poate înceta înaintea duratei pentru care au fost aleși, prin revocarea hotărârii de numire a acestora de către o Adunare Generală extraordinară, prin pierderea calității de membru al Asociației sau prin deces.

 • 10.3 La sfârșitul mandatului toți membrii CD și Cenzorul Asociației sunt obligați să predea actele și documentele Asociației cu care au lucrat sau la care au avut acces, în baza unui proces verbal întocmit în acest sens de Secretarul Asociației.

Asociația de Dezvoltare Intercomunitara “Polul de Creștere Ploiesti-Prahova”

10.4

Anul fiscal al Asociației coincide cu anul calendaristic.


 • 10.5    Litigiile Asociației cu persoane fizice sau juridice, dacă nu pot fi rezolvate pe cale amiabilă, sunt de competența instanțelor judecătorești de drep: comun.

 • 10.6    Toate prevederile prezentului Statut se completează cu prevederile legale în vigoare.


Semnăturile de validare a Statutului de către membrii fondatori:


Municipiul Ploiești Prin


Andrei Liviu Volosevici PrimarJudețul Prahova

Prin


Mircea COSMA

Președinteal Consiliului Județean Prahova


Orașul Băicoi

Prin


f-

/

Ciprian STĂTESCU

Primar


Orașul Boldești-Scăieni

PrinConstantin BUCUROIU PrimarOrașul Plopeni

Prin


Dragoș NIȚĂ

PrimarComuna Ariceștii Rahtivani Prin


Alexandru CRISTEA PrimarComuna Bărcănești

Prin


Gheorghe DIMA PrimarComuna Berceni Prin


Comuna Blejoi Prin


Comuna Brazi Prin


Comuna Bucov Prin


Comuna Dumbrăvești Prin


Comuna Păulești

Prin


Comuna Târgșorul Vechi

Prin


Comuna Valea Călugărească Prin


Constantin BUCUR Primar


Adrian DUMITRU


Primar


Ilie RADU Primar


Ion SAVU Primar


Valentin STATE Primar


Ion DRÂGUȘIN Primar


Nicolae DRĂGAN Primar


Vasilică NEACȘU

Primar

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 1

a h \

COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRAREA DOMENIULUI i PUBLIC ȘI PRIVAT, STUDII, STRATEGII ȘI PROGNOZE     ,/ i

' ■■ ‘f

— /

c ;

RAPORT

Comisia a luat in discuții proiectul de hotărâre privind transmiterea unei locuințe proprietatea municipiului Ploiești în folosința gratuită a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Polul de creștere Ploiești-Prahova”Data:CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 2

COMISIA PENTRU VALORIFICAREA PATRIMONIULUI, SERVICII CĂTRE POPULAȚIE, COMERȚ, TURISM, AGRICULTURĂ ȘI PROMOVARE OPERAȚIUNI COMERCIALE

RAPORT

Comisia a luat în discuții proiectul de hotărâre privind transmiterea unei locuințe proprietatea municipiului Ploiești în folosința gratuită a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Polul de creștere Ploiești-Prahova”

și a emis:

PREȘEDINTE, Mateescn Radu .Data:    0//