Hotărârea nr. 74/2011

Hotãrârea nr. 74 privind includerea unor mijloace de transport în comun în Inventarul bunurilor care alcãtuiesc domeniul public al municipiului Ploiesti si transmiterea acestora în administrarea Regiei Autonome de Transport Public Ploiesti

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTIHOTĂRÂREA nr. 74

privind includerea unor mijloace de transport în comun în „Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești” și transmiterea acestora în administrarea Regiei Autonome de Transport Public Ploiești

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive a domnului Viceprimar Dumitru Cristian și a domnilor consilieri Mateescu Radu, Stanciu Marilena și Horghidan Costel și Raportul de specialitate al Direcției de Gestiune Patrimoniu prin care se propune includerea unor mijloace de transport în comun în „Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești” și transmiterea acestora în administrarea Regiei Autonome de Transport Public Ploiești;

în temeiul art. 36 alin (2) litera c), alin.5 lit.a) si alin.6 lit.a), pct.14 și art. 123 din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE :

Art.l. Aprobă includerea mijloacelor de transport în comun identificate în Anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre în „Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești”,

Art.2. (1) Aprobă transmiterea bunurilor menționate la art.l în administrarea Regiei Autonome de Transport Public Ploiești.

(2) Mijloacele de transport in comun menționate vor fi utilizate in condițiile prevăzute in Anexa nr.2, care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.3. Predarea - primirea mijloacelor de transport în comun se face pe baza de proces verbal.

Art.4. Aprobă modificarea corespunzătoare a Contractului de administrare încheiat între municipiul Ploiești și Regia Autonomă de Transport Public Ploiești.

Art.5. Direcția de Gestiune Patrimoniu, Direcția Management Financiar -Contabil, Contracte și Regia Autonoma de Transport Public Ploiești vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.6. Direcția Administrație Publică, Juridic Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Data in Ploiești, astazi, 28 februarie 2011
/

b

Contrasemnează cretar,

Oana C riști na Țacob

J


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI DIRECȚIA DE GESTIUNE PATRIMONIU


APROBAT, VICEPRIMAR, Cristian Dumitru


RAPORT DE SPECIALITATE la proiectul de hotarare privind includerea unor mijloace de transport in comun in „Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești” si transmiterea acestora in administrarea Regiei Autonome de Transport Public Ploiești

Potrivit Legii nr.213/1998, privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia si a Hotărârii de Guvern nr.548/08.07.1999 “sistemele de transport public local, în comun, de persoane, cu terenurile aferente:

 • - rețelele electrice de contact, aeriene sau la șina;

 • - liniile de tramvai;

 • - stațiile electrice de transformare și racordurile de energie electrica;”

fac parte din domeniul public al localității si la nivelul municipiului Ploiești figurează in “Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești”, insusit prin Hotararea Guvernului nr. 1359/2001, privind atestarea domeniului public al județului Prahova, precum si al municipiilor, orașelor si comunelor din județul Prahova. Acest inventar a fost întocmit pe baza documentelor existente in evidentele serviciilor de specialitate ale Primăriei municipiului Ploiești.

Potrivit dispozițiilor art.14 din Legea nr.92/2007 a serviciilor de transport public local, serviciile de transport public local se realizează prin intermediul unei infrastructuri tehnico-edilitare specific care, împreună cu mijloacele de transport, formează sistemul de transport public local. Conform acestui act normativ, prin mijloace de transport destinate serviciului de transport public local de persoane se înțeleg:

 • a) autobuze - autovehicule destinate și echipate pentru transportul de persoane și al bagajelor acestora, asa cum sunt definite în Ordonanța de urgenta a Guvernului nr. 109/2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 102/2006 , cu modificările ulterioare;

 • b) tramvaie;

 • c) troleibuze;

 • d) trenuri de metrou;

 • e) mijloace specifice de transport, în cazul transportului pe cablu;

 • f) autoturisme;

 • g) nave de transport de pasageri sau mărfuri pe căile navigabile interioare.

r 1

U                                                                  1

Prin Hotararea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr.229/29.07.2009 ; s-a aprobat achiziția de autobuze si troleibuze pentru Regia Autonoma de Transport Public Ploiești. In baza acestei hotarari a fost incheiat Contractul de furnizare achiziție troleibuze nr.5691/26.03.2010, intre Municipiul Ploiești, prin Consiliul Local al municipiului Ploiești si S.C. MHS TRUCK&BUS S.R.L. ■

In temeiul acestui contract, s-au achiziționat un număr de 8 troleibuze care au fost incluse in “Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești” si transmise in administrarea Regiei Autonome de Transport Public Ploiești, conform Hotărârii nr.248/02.08.2010 a Consiliului Local al municipiului Ploiești.

In baza contractului menționat mai sus au mai fost achiziționate un număr de 10 troleibuze, enumerate cu toate datele de identificare in anexa la prezentul proiect de hotarare.

Prin adresele nr.126/2010 si nr.15/2011 Direcția Management Financiar-Contabil, Contracte a comunicat faptul ca valoare totala a celor 10 troleibuze a fost de 6.488.887,60 lei.

Legea nr.92/2007 prevede doar faptul ca “Componentele infrastructurii tehnico-edilitare aferente transportului public local se pot afla în proprietatea publica sau privată a statului, a unităților administrativ-teritoriale ori în proprietatea unor persoane juridice de drept privat.”

Chiar daca acest act normativ nu reglementează includerea mijloacelor de transport in comun in domeniul public sau privat al unitatii administrativ teritoriale, avand in vedere afectatiunea acestora, se constata ca troleibuzele menționate in Anexa 1 la prezentul proiect de hotarare trebuie incluse in “Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești”.

Avand in vedere cele sus menționate si faptul ca activitatea de transport public de persoane, la nivelul municipiului Ploiești este desfasurata de Regia Autonoma de Transport Public Ploiești, se impune transmiterea acestor bunuri in administrarea acestei regii, in vederea administrării si exploatării acestora.

Avand in vedere cele menționate mai sus, propunem spre analiza si aprobare Consiliului Local al municipiului Ploiești, proiectul de hotarare alaturat.

Direcția de Gestiune Patrimoniu

Director Adjunct^                               Șef Serviciu,

Amedeo Florin Tăbîrcă                       Gabriela Mîndruțiu
AVIZAT,


Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte, Director, Simona/ Albu


Direcția Management

Financiar-Contabil, Contracte


Director,EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de ho tarare privind includerea unor mijloace de transport in comun in „Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului PloiestfLsL-^. transmiterea acestora in administrarea Regiei Autonome de Transport P^^d^ AA Ploiești


•7\

1 1

't

iv>

MU ,1

/O / zk-v T/i


Necesitatea asigurării unui sistem de transport public de persoa la nivelul municipiului Ploiești constituie un obiectiv major al municip acest sens, in permanenta se realizează investiții in infrastructura tchnico-eW ^ , specifica si in modernizarea parcului auto.

Astfel, prin Hotararea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr.229/29.07.2009 s-a aprobat achiziționarea de autobuze si troleibuze pentru Regia Autonoma de Transport Public Ploiești. In temeiul acestei hotarari a fost incheiat Contractul de furnizare achiziție troleibuze nr.5691/26.03.2010, intre Municipiul Ploiești, prin Consiliul Local al municipiului Ploiești si S.C. MHS TRUCK&BUS S.R.L.

Având în vedere necesitatea modernizării sistemului de transport public in comun al municipiului Ploiești, precum si faptul că la nivelul municipiului Ploiești activitatea de transport public de persoane este desfasurata de Regia Autonomă de Transport Public Ploiești se impune ca mijloacele de transport achiziționate pana in prezent sa fie exploatate de aceasta.

Față de cele prezentate mai sus, propun spre aprobare proiectul de hotarare privind includerea unor mijloace de transport in comun in „Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești” si transmiterea acestora in administrarea Regiei Autonome de Transport Public Ploiești.Radu Mateescu

Marilena Stanciu

Costel Horghidan

Mijloace de transport in comun ce se includ in „Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești” si se transmit in administrarea Regiei Autonome de Transport Public Ploiești

Nr. crt

Denumirea Bunului

Nr. înv.

Date de identificare

An fabricație

Valoare

(lei)

Nr. si data factura

Nr. si data proces verbal de recepție

1

Troleibuz Neoplan Tip N6121

11

WAG 36121X1PN31974

2001

651.515,84

MHS

AF20101238/11.08.2010

12274/26.07.2010

2

Troleibuz Neoplan Tip N6121

12

WAG 36121X1PN31836

2001

651.515,84

MHS

AF20101237/11.08.2010

12273/26.07.2010

3

Troleibuz Neoplan Tip N6121

13

WAG 36121X1PN32624

2001

625.245,04

MHS

AF20100413/08.04.2010

12266/26.07.2010

4

Troleibuz Neoplan Tip N6121

14

WAG 36121X1PN31976

2001

651.515,84

MHS

AF20101376/06.09.2010

12276/26.07.2010

5

Troleibuz Neoplan Tip N6121

15

WAG 36121X1PN32620

2001

651.515,84

MHS

AF20101570/06.10.2010

12268/26.07.2010

6

Troleibuz Neoplan Tip N6121

16

WAG 36121X1PN31762

2001

651.515,84

MHS

AF20101569/06.10.2010

15510/16.09.2010

7

Troleibuz Neoplan Tip N6121

17

WAG 36121X1PN32170

2001

651.515,84

MHS

AF20101823/04.11.2010

15121/10.09.2010

8

Troleibuz Neoplan Tip N6121

18

WAG 36121X1PN31619

2001

651.515,84

MHS

AF20101822/04.11.2010

15123/10.09.2010

9

Troleibuz Neoplan Tip N6121

19

WAG 36121X1PN32172

2001

651.515,84

MHS

AF20102016/06.12.2010

15511/16.09.2010

10

Troleibuz Neoplan Tip N6121

19

WAG 36121X1PN31975

2001

651.515,84

MHS

AF20102015/06.12.2010

12271/26.07.2010

J/ —

;z < ;z

ANEXA


< /

p

r

î'

'! u

<•

\ * A * >•

privind condițiile de utilizare a mijloacelor de transport in comuit de către

■- V                                 *                            •

Regia Autonoma de Transport Public Ploiești                '

 • - va păstră destinația mijloacelor de transport in comun;

 • - va asigura exploatarea eficienta, in regim de continuitate si de permanenta a mijloacelor de transport transmise;

 • - va efectua la timp lucrările de intretinere si reparații, in conformitate cu cartea tehnica a bunurilor si legislația in vigoare;

 • - va instrui personalul de deservire a mijloacelor de transport in comun, in scopul exploatării normale si in condiții de siguranța a acestora;

 • - va asigura utilizarea mijloacelor de transport in comun in conformitate cu prevederile legale in vigoare si cu necesitățile si obiectivele municipalității, intreaga răspundere cu privire la aceste bunuri revenindu-i in exclusivitate;

 • - va lua orice alte masuri referitoare la aceste bunuri prevăzute de legislația in vigoare, intocmai ca un bun proprietar.


DIRECȚIA MANAGEMENT FINANCLAR-CONTABIL .CONTRACTE SERVICIUL FINANCIAR

NR.DE...../.X. / 27.01.2010Către,

Direcția de Gestiune Patrimoniu.^

Serviciul Inventariere si Evidenta Bunuri din Dom.Public si Privat

Prin prezenta va transmitem “Situația mijloacelor fixe, achiziționate conform contract nr.5691/26,03,2010 de la SC TRUCK &BUS SRL apartinand domeniului public al municipiului Ploiești-sistemul de transport public la 29.12.2010 pentru nrinv. 11-20 ® cu datele solicitate prin adresa dumneavoasta nr. 12/2011, si anexat copie xerox a proceselor verbale de recepție.

Va mulțumim pentru colaborare.


Sef Serv. Financiar ,

întocmit, Alina Botezata


DIRECȚIA MANAGEMENT FINANCIAR-CONTABIL,CONTRACTE SERVICIUL FINANCIAR


Situația mijloacelor fixe ,achlzltionate conform contract nr.5691/26,03,2010de ta SC TRUCK &BUS SRL apartlnand domeniului public al municipiului Ploiești sistemul de transport public ta 29,12,2010


Nfxrt

0


10


Nr.lnv

1


11


12


13


14


15


16


17


18


19


____20

TOTAL


Gestiune

2


R.A.T.P. Ploiești


RAT.P. Ploiești


RAT.P. Ploiești


RAT.P. Ploiești


RAT.P. Ploiești


RAT.P. Ploiești


R.A.T.P. Ploiești


RAT.P, Ploiești


RAT.P. Ploiești


RAT.P. Ploiești


Mflfeace/fie

3


TROLEIBUZ NEOPLAN TIP N6121 WAG36121X1PN31974


TROLEIBUZ NEOPLAN TIP N6121 WAG36121X1PN31836


TROLEIBUZ NEOPLAN TIP N6121 WAG36121X1PN32624


TROLEIBUZ NEOPLAN TIP N6121 WAG36121X1PN31976


TROLEIBUZ NEOPLAN TIP N6121 WAG36121X1PN32620


TROLEIBUZ NEOPLAN TIP N6121 WAG36121X1PN31762


TROLEIBUZ NEOPLAN TIP N6121 WAG36121X1PN32170


TROLEIBUZ NEOPLAN TIP N6121 WAG36121X1PN31619


TROLEIBUZ NEOPLAN TIP N6121 WAG36121X1PN32172


TROLEIBUZ NEOPLAN TIP N6121 WAG36121X1PN31975


An P.I.F.  I Valoare de Inentor ] Proces vet53

4


Nr/dota fad

7


01-JAN-2001


01-JAN-2001


01-JAN-2001


01-JAN-2001


01-JAN-2001


01-JAN-2001


01-JAN-2001


01-JAN-2001


01-JAN-2001


651.515,84| 12274/26-07-2010


651.515,84 12273/26-07-2010


MHSAF20101238/ll,08,2010


MHSAF20101237/ll,08,2010


625.245,04112266/26-07-2010   MHSAF20100413/08,04,2010


651.515,84 12276/26-07-2010   MHSAF20101376/06,09,2010


651.515,84 12268/26-07-2010 I MHSAF20101570/06,10,2010


651.515,84 15510/16-09-2010   MHSAF20101569/06,10,2010


651.515,84 15121/10,09,2010  | MHSAF20101823/04,11,2010


651.515,84 15123/10,09,2010


651.515,84 15511/16,09,2010


651.515,84112271/26,07,2010

6488487,60|


MHSAF20101822/04,ll,2010


MHSAF20102016/06,12,2010


MHSAF20102015/06,12,2010
DIRECȚIA MANAGEMENT FINANCIAR-CONTABIL .CONTRACTE SERVICIUL. FINANCIAR

NR.DEM£ / 29.12.2010


2 9. DEC. 2010

Către,

Direcția de Gestiune Patrimoniu

Serviciul Inventariere si Evidenta Bunuri din Dom.Public si Privat

Prin prezenta va transmitem “Situația mijloacelor fixe, achiziționate conform contract nr.5691/26,03,2010 de la SC TRUCK &BUS SRL apartinand domeniului public al municipiului Ploiești-sistemul de transport public la 29.12.2010“ pentru darea in adm infctrare.

Va mulțumim pentru colaborare.

Director. Economic,

L T *

iunoiu
Sef Serv. Financiar ,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 1


z1

b I

,1

COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRAREADOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVA T, STUDII, STRA TEGII ȘI PROGNOZE

RAPORT

Comisia a luat in discuții proiectul de hotărâre privind includerea unor mijloace de transport în comun în „Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești” și transmiterea acestora în administrarea Regiei Autonome de Transport Public Ploiești
Data:  2^ ^2 - ^//

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 2

COMISIA PENTRU VALORIFICAREA PATRIMONIULUI, SERVICII CĂTRE POPULAȚIE, COMERȚ, TURISM, AGRICULTURĂ ȘI PROMOVARE OPERAȚIUNI COMERCIALE

RAPORT

Comisia a luat în discuții proiectul de hotărâre privind includerea unor mijloace de transport în comun în „Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești” și transmiterea acestora în administrarea Regiei Autonome de Transport Public Ploiești

și a emis:


PREȘEDINTE,


Mateescu Radii
Data:          M_______