Hotărârea nr. 73/2011

Hotãrârea nr. 73 privind acceptarea donatiei din partea SC Kaufland Romania Societate în Comanditã cãtre Municipiul Ploiesti a imobilului (teren) în suprafatã de 2819 mp, situat în Ploiesti, Bulevardul Republicii nr. 138

ROMÂNIA


JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTĂRÂREA NR. 73
privind acceptarea donației din partea S.C.Kaufland Romania Societate in Comandită către municipiul Ploiești a imobilului (teren) în suprafață de 2819 mp, situat in Ploiești, Bulevardul Republicii nr. 138

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive a domnilor consilieri Mateescu Radu, Stanciu Marilena și Horghidan Costel și Raportul de Specialitate al Direcției de Gestiune Patrimoniu, prin care se propune acceptarea donației S.C.Kaufland România Societate în Comandită către municipiul Ploiești a imobilului(teren) in suprafață de 2819 mp, situat in Ploiești, Bulevardul Republicii nr.138;

In baza prevederilor art.7 din Legea nr.213/1998, privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art.36 alin.l și art.121 alin.3 din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:


Art.l.(l) Acceptă donația din partea S.C.Kaufland Romania Societate in Comandită către municipiul Ploiești a imobilului(teren) în suprafață de 2819 mp, situat in Ploiești, Bulevardul Republicii nr. 138, in vederea edificării unei intersecții cu sens giratoriu și a unor accese.

(2) Imobilul(teren) menționat la alineatul 1 se identifică potrivit planului care constituie Anexa nr. 1 la prezenta hotărâre.

Art.2. împuternicește Primarul municipiului Ploiești să semneze actul de donație a imobilului identificat la art. 1.


Art.3. Direcția de Gestiune Patrimoniu, Direcția Management Financiar-Contabil, Contracte și Direcția Administrație Publică, Juridic Contencios, Achiziții Publice, Contracte vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.4. Direcția Administrație Publică, Juridic Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.


Data in Ploiești, astazi, 28 februarie 2011


Președinte ședința,

; \ ' 7

Adina Gheorghen

f

Contrasemneaza/S^cretar,

Oana Cristina/ț^cob

C) nPRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI DIRECȚIA DE GESTIUNE PATRIMONIU


Cristian Dumitru,

1

RAPORT DE SPECIALITATE la proiectul de hotarare privind acceptarea donației din partea S.C.Kaufland Romania Societate in Comandita către municipiul Ploiești a imobilului(teren) in suprafața de 2819 mp, situat in Ploiești, Bulevardul Republicii nr.138

Prin cererea inregistrata la Primăria municipiului Ploiești la nr.2991/2011, S.C.Kaufland Romania Societate in Comandita, in calitate de proprietar al terenului din Ploiești, Bulevardul Republicii nr.138, in suprafața de 31.036 mp, a comunicat acordul de a transmite către Municipiul Ploiești, cu titlu de donație, dreptul de proprietate asupra unei parcele de teren in suprafața de 2819 mp, identificat potrivit planului care constituie Anexa nr.l la prezentul proiect de hotarare, in vederea edificării unei intersecții cu sens giratoriu si a unor accese.

Societatea Kaufland a precizat ca este proprietar exclusiv al terenului categoria curti-constructii, situat in intravilanul Municipiului Ploiești, B-dul Republicii nr.138, Parcela: A 8/1...A 8/6; A 8/20...A 8/23, Tarlaua 65, inscris in Cartea funciara a municipiului Ploiești la nr.57763, cu nr.cadastral 5608-5609-5610-4988-2899/3, in suprafața totala de 31.036 mp, din care face parte si parcela de teren in suprafața de 2819 mp ce va face obiectul donației.

Donația se va realiza in urma efectuării dezlipirii parcelei de teren de către S.C.Kaufland Romania Societate in Comandita.

Menționam faptul ca pentru terenul sus menționat Primăria municipiului Ploiești a eliberat Autorizația de Construire nr.927/20.12.2010 prin care se autorizează executarea lucrărilor de construire pentru: Ansamblu comercial compus din Hipermarket si galerii comerciale, cu instalații interioare, platforme parcare, cai de comunicație in incinta, imprejmuire, cu anumite condiții printre care se numără si “realizarea sensului giratoriu cu revizuirea instalației de iluminat public”.

Solicitarea S.C.Kaufland Romania Societate in Comandita a fost analizata in

data 15.02.2011 de către Comisia nr.2 a Consiliului Local al municipiului Ploiești - Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Turism, Agricultura, Promovare Operațiuni Comerciale, care a acordat aviz favorabil acesteia.

In conformitate cu art.7 alin.d din Legea nr.213/1998, privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare, dreptul de proprietate publica se dobândește si prin acte de donație acceptate de consiliul local daca bunul in cauza intra in domeniul public.

Potrivit prevederilor art.121 alin.3 din Legea nr.215/^0^^p&^in^^ *     -a.                                                             a.                                                 -A                    j y-

V

f


administrația publica locala, republicata, cu modificările si completurile ultcrnj^re donațiile si legatele cu sarcini pot fi acceptate numai cu aprobarea $oh£il| sau, după caz, a consiliului județean, cu votul majorității consiliâpdbr județeni, după caz, in funcție.                                        V ' 'Sef Serviciu,

Gabriela Mindrutiu

AVIZAT,

Direcția Administrație Publica, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte, Direc

Simo


4 i

Direcția Manageme Financiar-Contabil,Contracte Director,


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

EXPUNERE DE MOTIVE la proiectul de hotarare privind acceptarea donației din partea S.C.Kaufland Romania Societate in Comandita către municipiul Ploiești a imobilului(teren) in suprafața de 2819 mp, situat in Ploiești, Bulevardul Republicii nr.138

Prin cererea inregistrata la Primăria municipiului Ploiești la nr.2991/2011, S.C.Kaufland Romania Societate in Comandita, in calitate de proprietar al terenului din Ploiești, Bulevardul Republicii nr.138, in suprafața de 31.036 mp, a comunicat acordul de a transmite către Municipiul Ploiești, cu titlu de donație, dreptul de proprietate asupra unei parcele de teren in suprafața de 2819 mp, identificat potrivit planului care constituie Anexa nr.l la prezenta hotarare, in vederea edificării unei intersecții cu sens giratoriu si a unor accese.

Pentru terenul sus menționat Primăria municipiului Ploiești a eliberat Autorizația de Construire nr.927/20.12.2010 prin care se autorizează executarea lucrărilor de construire pentru: Ansamblu comercial compus din Hipermarket si galerii comerciale, cu instalații interioare, platforme parcare, cai de comunicație in incinta, imprejmuire, cu anumite condiții printre care se numără si “realizarea sensului giratoriu cu revizuirea instalației de iluminat public”.

Având in vedere faptul ca terenul se afla situat adiacent Bulevardului Republicii, artera principala de circulație care asigura tranzitarea municipiului pe direcția Sud-Nord si care inregistreaza in mod constant valori ridicate de trafic, valori ce vor creste si prin fluxul de clienti la noul magazin Kaufland, se constata necesitatea sistematizării zonei prin crearea unui sens giratoriu care sa contribuie la fluidizarea traficului rutier.

Fata de cele prezentate mai sus, propunem spre analiza si aprobare Consiliului Local al municipiului Ploiești, proiectul de hotarare alaturat.

Consilieri

Către

Consiliul Local al Municipiului Ploiești Primăria Municipiului Ploiești

B-dul. Republicii nr. 1-2

Municipiul Ploiești, Județul Prahova


București, 14.01.2011


ACORD

Subscrisa, S.C. KAUFLAND ROMANIA SOCIETATE IN COMANDITĂ, persoană juridică română, cu sediul social în București, Str. Barbu Văcărescu nr. 120-144, Sîctor 2, înmatriculată la Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/-17052/2003, cod de înregistrare fiscală RO 15991149, având un capital social de 1.673.694.308,02 RON („Kaufland”), reprezentată prin dl. Thomas Konstantin Schick și prin dna. Mihaela Elena Dumitru,

având în vedere că societatea Kaufland este proprietar exclusiv al terenului categoria curți-construcții, situat în intravilanul Municipiul Ploiești, B-dul Republicii nr. 138, Parcela: A8/1...A8/6; A 8/20...A 8/23, Tarla: 65, Județul Prahova, înscris în cartea funciară cu C.F. nr. 57763 a Municipiului Ploiești, cu nr. cadastral 5608-5609-5610-4988-2899/3, în suprafață totală de 31.036 mp (denumit în continuare „Terenul”), dorim să vă comunicăm prin prezenta acordul Kaufland de a transmite Municipiului Ploiești, cu titlu de donație, dreptul de proprietate asupra unei parcele de teren care se va dezmembra din Teren conform planului anexat (denumită în continuare „Parcela de teren”), în vederea edificării unei intersecții cu sens giratoriu și a unor accese pe Parcela de teren cât si pe terenul învecinat care se află în proprietatea Municipiu ui Ploiești, conform dispozițiilor din Autorizația de construire Nr. 927 din 20.12.2010.

Donația Parcelei de teren se va realiza în baza unui act autentic ce sa va încneia între Kaufland și Municipiul Ploiești în urma efectuării dezlipirii Parcelei de teren de către Kaufland.

Parcela de teren urmează a fi donată Municipiului Ploiești liberă de sarcrii, cu toate taxele și impozitele achitate la zi, Kaufland urmând a garanta Municipiului Ploiești împotriva oricăror vicii și evicțiuni totale sau parțiale. Kaufland se angajează de asemenea, să suporte costurile legate de donația Parcelei de teren.

♦’


Anexăm prezentei o copie a planului cu privire Teren.


p 4

jV ■'

*          t

la Parcela de teren care se va dezmembra~3mVă mulțumim pentru sprijin.


Nr. cadastral:


Plan de amplasament si delimitare a imobilului cn propunere de dezlipii e/alipire Scara 1:2000


Suprafața mas.: Adresa imobilului:


608-5609-5610-4988-2899/3


31036mp


Cartea Funciara nr.


57763
Ploiești,Bld Republicii ar. 138.T-65.P-A 8/1,.., A 8/6; A 8/20,.. A 8/23


UAT PLOIEȘTI


V

■r                            .

/

1. —T • *- "X=384600.00a o:Tabel de mișcare parcelara pentru dezlipire/alipire imobilSituatia actuala (înainte de dezlipiie/alipire)

IRI iii


Suprafața

(mp)


B28217

# • R • ♦      '    •          *

'2819 .;


31036Situația viitoare (dup a dezlipire/alipife)


Categoria de folosința

Cc

Cc


S        -        k

'■   T    f ' R. * b •

■:  4  . * f'   L : :

f »7 H v l t


T?

J.

iTerenJntravilan-LOT 1 TerenJntravilln-LOT 2!^QXSROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

Nr. 309964 din 07.12.2010


AUTORIZAȚIE DE CONSTRUIRE

XT A- 20. DEC. 2010 Nr. 927 din

* licu domiciliul / sediul în județul ___________municipiul/orasul/comuna BUCUREȘTI

satul sectorul 2 cod poștal__Btr. Barbu Vacarescu____jir. 12M44

bl.__sc._____et____ap, telefon / fax _______ e-mail

iM


înregistrată la nr. 309964, din O7.12.2O1G,

în conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

SE AUTORIZEAZĂ:

EXECUTAREA LUCRĂRILOR DE CONSTRUIRE pentru: goblu comercial compus din Hioemiarket si Galerii comerciale, cu instalații interioare.

ne parcare, cai de comunicație in incinta. împrejmuire, cu următoarele condiții:

Următoarele lucrări, vor face obiectul unei.....

realizarea sensului giratoriu, cu revizuirea instalației de Iluminat public

amplasarea publicitarii specifice (totem, semne de circulație, etc.)

I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ’

TOenaiam grupurilor sanitare oertru spatiile comerciale dinGaleriil^comerciale in funcție de specificul Nota tProcesul Verbal de recentie la terminarea lucrări

ac. Abjectul prezentei AC, sc va realiza


numai cu condiția ca lucrările de execuție pentru sensul giratoriu, rețeaua de iluminat public, branșamente, racorduri, totem si publicitate specifica, sa se fi autorizat, realizat si recepționat anterior.

Pe imobilul - teren și/snu construcții - situat în județul P'

cod poștal____,str._________ REPUBLICII

nr. 138


bl. -______sc. - et._____- ap - Cartea funciara

Fișa bunului imobil sau nr. cadastral Lucrări în valoare de

8 473 872 lei


în baza documentației tehnice - D.T. pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (D.TA.C. + D.T.O.E.),__162___din 29.09.2009 a fost elaborată de

MG Building Deși an SRL       ,__________k, cu sediul în județul        Timiș:

municipiul / orașul Timișoara scctorui / satul__         cod poștal , -

strada__Ion Ionescu de la Brad_______________nr. 1. , bl. - sc. et. ap.

respectiv de - arhitect arh. Cristian Costache arhitect cu drept de semnătură, înscris în Tabloul Național al Arhitecților cu nr.____328    ___, în conformitate cu prevederile Legii

nr. 184Z2001 privind organizarea și exercitarea profesiei de arhitect, republicană, aflat în evidența Filialei teritoriale a Ordinului Arhitecților din România,

Z/

.* , - p /v ?

*

’ ■ '' ■ 5 J

ț ' *;

r.;

.4

4'

* <

i ;

CU PRIVIRE LA AUTORIZAREA EXECUTĂRII LUCRĂRILOR SE FAC URMĂTOARELE FRECI :

A.     DOCUMENTAȚIA TEHNICĂ - D.T.(D.TXC * D.T.O.E) - vteatX ipre n schimbare - «Jtpreuna c» « dsjzelt yi

acordurile obțtante, precum ți actul Kuiibitrtth' si autorității eonpetttte pentru preftepa rodiului, face'pritsț..'- -totcCTntă dlt proeit» antortoțle.... .....__. ________ .       .,• >'


Ntftspecîmt trtwmri a docmnentaflel - JX T..vteată spre neKHtmbare (Ineluste a tvi&tor ți Mtâirifof abfittnte) twtttitate infracțiune mh A/l cke țin temeiulprcvedetHor <«L 2/ utinffy r&petâr an 26 ttin(l) f&n Legea *r 50/1 Ml,privinddatn^fna auxtăm tocriMtor tte cotntrvtcțU, rtuMtoM                                                             __________

_____ --■ -           . . - -      --    ------ - B--!■- - ,  -    r i—TRBMWnrTn--~“l — — r—---——      , , -----,       ■ ■ "■    ■ ■■—a-^rororo—■■ ■■     >'—» ■' li ■■ * 11 ■*■ ■      *    1 ■'     1 * I             ........


jii cea/onntar* <w pwvmfcrifc «rt 7 «Un. (15) -(15') dbt Legat ar, SM991 li cu ropectereu 1 egolatrii pentru e/genree Direriiwi CbneSUei I S3/357/CEE (Dtnatea EIA) privind nabuuea efectelor nuniler proiecte pabUe* fi private asupra medMui, in riteefla &■ c®* timpul ‘ execnOril lucrărilor fi munci ht perioada de wMWUtt a aaorbaflri de emutnire survin mMgfleărt ie ntnrf privind lucrările ie coiatnuiU ■ auloriuie, cerc canine U neeeriuua modificării acestora, tMeml an obligate ic « soUrita o nouă autoriuglc ae camtndn. ___________|

-----.■             ---------------_ ■- ■ —_ ■ ■ - ....... .                Ju— ll II ■ I II I < I          i 1                                         I ■W^R'— '■—*'<               - ■ ■ - -

B TITULARUL AUTORIZATEI ESTE OBLIGAT:

  • 1.  Si anunțe dlltt începerii lucrărilor autorizate, prin trimiterea înștiințării conform formularului anexat tutorizatfei (fcnualaral -model

F, 17) In ffutoriUtw. Bdrninistratici publice locale emitente a autorizației.

  • 2. Sa animte dau începerii lucrărilor autorizata, prin trinuwm înștiințării conform formularului anexat autorizației (formularul -model

*

F.1S) la Inspectoratul >1 Construcții al județului, îraptcunil cu dovada achitării cotai legale dc 0,1^4 din valoarea autorizata a lucrurilor dc eonatrucții ți inNtftkțn aferente acestora

  • 3.  SI aminte data finalizării lucrărilor autorizate, prin trimiterea înștiințării, conform formuUmlui an sat autorizației (formularul -model F l ta Inspectoratul în Construcții al județului, odată cu convocarea comisiei de recepție.

  • 4. $5 păstmw pc șantier - în perfectă sure- eutorreatia de construire și docamtnteiția tehnici - D.T.țD.Î AC. + V.T.O.E.) vizată spre ncschiiubaro, pc care le va prezenta la cererea orgtwiefor dc contact, potrivit legii, pc toată durata cxwutarii lucrărilor.

  • 5. în cml ta care, pe parcursul executării lucrări for, se descoperă vestigii arheologice (fragmente dc riduri, ancadramente dc goluri, foncUții, pietre cioplite sau sculptata, oseminte, inventar monetar, ceramic etc.), să sisteze executarea lucrărilor, să î i măsuri de pază si de protecție și să anunțe imediat emitentul autorizației, pracum și Direcția județeană pentre cultură, culte șt patrimoniu cultural național

6: SI respecte condițiile impuse de utilîurea și protejarea domeniului pubiic, precum și de protecție a mediului, potrivit normelor generale și focale

7. Să transporte fa Ramiu. HcJdegti S^.ieni . materialele oare nu se pot recupera sau valorifice, rămase ta arma executării lucrărilor dc construcții.

?, Să desființeze construcțiile provizorii de șantier ta termen de * silo dc la terminarea efectivă a tac Jrilor.

  • 9. La începerea execuției lucrărilor, să monte» la toc vizibil ” Panoul dc identificare a investiției * (veri anexa nr.8 la normefc fttetodofogîce).

  • 10. La final ixarca execuției lucrurilor, să monteze ” Plăcuta de identificare a investiți*» ”

  • 11. în Situația ncttaalteăru înecărilor în termenul previtut de autorizație, $3 solicite prelungirea v?labilițfitii accștcia, cu cel puțin 15 nto înaintea termcmîfui de expirare a valabilității autorizației de conâtnrire (inclusiv durau dc cocecupe & lucrărilor).

  • 12. Să prezinte * Certificatul de performentă «iergctfoă a clădirii* la efectuarea recepției î® terminarea hulirilor.

13 Sa plicite "Autorizația dc sacuriatc la incendiu” dup« efectuare» recepției la terminarea lucranior sau Sainte <fc nun^r»* fo funcțiune « clădirilor pentru care s-a obpturt "Avizul de securitate la incendiu" realfcârii jniXC8U1MiW* nX' aUtOfMSreVln8 Mlitartl1Ui’       Si W*eWle °b)i,atii ic plKâ nvM> P**™'     «•       <

«■b«do J5' ^./‘T WSStmOții,t pn”’fietatc          »«”»*                  la organele flaandare teritorii Mn ia unmpto

ccnsmur, (hwlasIv dp                     ’’                “ ** * ’* «piriln’                       ‘           d«

C. DURATA DE EXECUȚIE A LTTC&Inn.ni>      it

(anunțata fc prealabil), «tusțic ta careperioad*de valabilitate r <r.rt, • • **   * -_-<_ !*>“* «*lwtat4 de ta da-a Începerii efective a lucrărilor

—•...,.                     wuz*t™ »»-


’l


- <-


construire (inclusiv durata do execuție a IncrJrilor)


i1


LH


12


luni de la data emiterii,
VQLOSEVICI


SECRETAR, IACOB OANA CRKHTNa arhitect sef. SHMO----


r,


iJTaxa dc autorizare ta valoare de Ici R471 ft 11 r mrtonzațto a ft« treasmi» w!icitlMuhJi d!recf; prfs

<* împreun» cu aV1«la ți acordurile obținute, viate spre newhimbare intocmjt R,         udu / 2042 2010        * v

ț\o

4
directo mtamarc®


DEC 2010


1117.2010


ta»,*» »e () «wmptace) din documentați.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIUL UI PLOIEȘTI

1 f

COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 2                     i

■'4 !

'1- <

S \

■1 f

’  \               L _X   *

COMISIA PENTRU VALORIFICAREA PATRIMONIULUI, SERVICII CĂTRE POPULAȚIE, COMERȚ, TURISM, AGRICULTURĂ ȘI PROMOVARE OPERAȚIUNI

COMERCIALE

RAPORT

Comisia a luat în discuții proiectul de hotărâre privind acceptarea donației din partea S.C.Kaufland România Societate în Comandită către municipiul Ploiești a imobilului(teren) în suprafață de 2819 mp, situat in Ploiești, Bulevardul Republicii nr.138

și a emis:

1


PREȘEDINTE, Mateescu Radu


li

X

b

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 1


/l

t r

1

s

COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVAT, STUDII, STRATEGII ȘI PROGNOZE

RAPORT

Comisia a luat in discuții proiectul de hotărâre privind acceptarea donației din partea S.C.Kaufland România Societate în Comandită către municipiul Ploiești a imobilului(teren) în suprafață de 2819 mp, situat in Ploiești, Bulevardul Republicii nr.138