Hotărârea nr. 72/2011

Hotãrârea nr. 72 privind completarea anexei la Hotãrârea Consiliului Local al municipiului Ploiesti nr. 21/2011 privind transmiterea unor imobile din domeniul privat al municipiului Ploiesti în administrarea Administratiei Serviciilor Sociale Comunitare

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA Nr. 72


privind completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 21/2011 privind transmiterea unor imobile din domeniul privat al municipiului Ploiești în administrarea Administrației Serviciilor Sociale Comunitare

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive a domnului Viceprimar Dumitru Cristian și a domnilor consilieri Mateescu Radu, Stanciu Marilena și Horghidan Costel și Raportul de specialitate al Direcției de Gestiune Patrimoniu prin care se propune completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr.21/2011 privind transmiterea unor imobile din domeniul privat al municipiului Ploiești în administrarea Administrației Serviciilor Sociale Comunitare;

în baza prevederilor art.4 din Legea nr.213/1998, privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 36 alin (2) litera c) și art.123 din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Aprobă completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 21/2011 privind transmiterea unor imobile din domeniul privat al municipiului Ploiești în administrarea Administrației Serviciilor Sociale Comunitare, cu bunurile enumerate în Anexa nr. 1 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Aprobă modificarea corespunzătoare a anexelor la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 43/2007, cu modificările și completările ulterioare și a anexelor la Contractul de Administrare nr. 4654/2007 încheiat între municipiul Ploiești și Administrația Serviciilor Sociale Comunitare.

Art.3. Direcția de Gestiune Patrimoniu, Direcția Management Financiar -Contabil, Contracte și Administrația Serviciilor Sociale Comunitare vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.4. Direcția Administrație Publică, Juridic Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Data in Ploiești, astazi, 28 februarie 2011Contrasemnează Secretar, Oana Cristina ladob

ANEXA laHCL nr.


/                      v-J

V


Situația bunurilor ce urmează să fie transmise în administrarea Serviciilor Sociale Comunitare

iinistrației

c

if

Nr. crt.

Denumirea bunului

Adresa

Nr. inventar/ valoare (lei)

Observații

1

împrejmuire rame oțel beton cu sârmă stație Malu Roșu

Ploiești Cartier Malu Roșu, str.Măgurii

- nr. inventar -I-1 S8 0003

- valoare -

14.399,77 lei

Domeniu privat

2

Platformă betonată la stația de pompare Malu Roșu

Ploiești Cartier Malu Roșu, str.Măgurii

- nr. inventar -1-1 S8 0004 - valoare -9.376,80 lei lei

Domeniu privat

3

Alimentare energie electrică stație de pompare Malu Roșu

Ploiești Cartier Malu Roșu, str.Măgurii

- nr. inventar -I-1 S8 0005 - valoare-17.957,89 lei

Domeniu privat

-g

r

Racord termoficare la Stația de pompare Malu Roșu (club pensionari)

Ploiești Cartier Malu Roșu, str.Măgurii

- nr. inventar -2841

- valoare —

12.944,17 lei

Domeniu public

5

T eren aferent “Centrului de Informare pentru cetățeni și de spațiu de recreere pentru pensionari” în suprafață de 1976 mp

Ploiești Cartier Malu Roșu, str.Măgurii

-

Pe acest teren se afla amplasat un rezervor

 • - nr. inventar -202476

 • - valoare--354162,63 lei propus la casare, operațiune în curs de desfășurare

6

Racord termoficare la Punct Termic str. înfrățirii ( club pensionari)

Str. înfrățirii

nr.67Bis

 • - nr. inventar -

2842

 • - valoare-20.917,38 lei

Domeniu public

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

DIRECȚIA DE GESTIUNE PATRIMONIU

APROBAT, VICEPRIMAR, 1

RAPORT DE SPECIALITATE              ;;,

la proiectul de hotărâre privind completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr.21/2011 privind transmiterea unor imobile din domeniul privat al municipiului Ploiești în administrarea Administrației Serviciilor Sociale Comunitare

Potrivit Legii nr.213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, constituie domeniu public al unității administrativ-teritoriale bunurile de uz sau de interes public local, declarate ca atare prin hotărâre a consiliului local, dacă nu sunt declarate prin lege bunuri de uz sau de interes public național ori județean. Toate celelelate bunuri fac parte din domeniul privat al localității.

Printre bunurile ce fac parte din domeniul privat al municipiului Ploiești se numără și următoarele spații cu altă destinație decât aceea de locuință :

 • - spațiul cu alta destinație decât aceea de locuință situat în Ploiești str.Mihai Bravu nr.214, bl.24B, parter și terenul aferent acestuia în suprafață de 13,66 mp

(cotă indiviză)

 • - spațiul cu alta destinație decât aceea de locuința (punct termic dezafectat) situat în str.înfrățirii bl.67 bis

 • - spațiul cu alta destinație decât aceea de locuință ( fostă stație de pompare) situat în Cartierul Malu Roșu, str.Măgurii.

Prin Hotărârea nr. 118/2009, Consiliul Local al municipiului Ploiești a stabilit destinația de “Centru de Informare pentru cetățeni și de spațiu de recreere pentru pensionari” pentru spațiul situat în str.înfrățirii bl.67 bis și pentru cel situat în Cartierul Malu Roșu, str.Măgurii. De asemenea prin Hotărârea nr.350/2009 Consiliul Local a stabilit aceeași destinație și pentru spațiul situat în str.Mihai Bravu nr.214, bl.24B, parter.

Cele trei centre au făcut obiectul Contractului de administrare încheiat cu

Administrația Domeniului Public și Privat Ploiești conform Hotărârii nr. 118/2009, iar ulterior al Contractului de delegare a gestiunii prin concesiune a serviciului de utilitate publică de administrare a domeniului public și privat al municipiului Ploiești nr. 14782/25.08.2010.

Pentru buna desfășurare a activității Societății Comerciale Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L. nu a fost necesară deținerea în concesiune a tuturor bunurilor care s-au aflat în administrarea Administrației Domeniului Public și Privat Ploiești, astfel că, prin Hotărârea nr.385/2010, Consiliul Local al municipiului Ploiești a aprobat modificarea corespunzătoare a anexelor la Contractul de delegare a gestiunii prin concesiune, cele trei imobile menționate mai sus nemairegăsindu-se în anexele la actul adițional la contractul de delegare a gestiunii încheiat la data de 04.01.2011.

Administrația Serviciilor Sociale Comunitare, serviciu pu|jjie=^au personalitate juridică în subordinea Consiliului Local al municipiu^f^loi^tîț înființată potrivit Hotărârii Consiliului Local al municipiului Ploieștj/^^07/2002


are ca obiect principal de activitate asigurarea serviciilor sociale care/ag desfășoară la nivelul municipiului Ploiești.

Având în vedere cele menționate mai sus, specificul celor trdiviinpbile susx menționate și activitățile desfășurate, precum și prevederile Legii privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și comp ulterioare, s-a impus transmiterea în administrarea Administrației Serviciilor Sociale Comunitare a imobilelor cu destinația de centru de Informare pentru cetățeni și de spațiu de recreere pentru pensionari, modificarea corespunzătoare a anexelor la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr.43/2007, cu modificările și completările ulterioare și a anexelor la Contractul de Administrare nr.4654/2007 incheiat cu Administrația Serviciilor Sociale Comunitare, sens în care Consiliul Local al municipiului Ploiești a adoptat Hotărârea nr.21/2011.

Cu ocazia predării - primirii efective a spațiilor menționate pe bază de proces verbal s-a constatat faptul că pe lângă imobilele cu destinația de „Centru de Informare pentru Cetățeni și de Spațiu de Recreere pentru Pensionari” ce au făcut obiectul Hotărârii Consiliului Local al municipiului Ploiești nr.21/2011 se impune și transmiterea în administrarea Administrației Serviciilor Sociale Comunitare a bunurilor identificate în Anexa nr. 1 la prezentul proiect de hotărâre, acestea fiind necesare desfășurării în bune condiții a activității celor trei centre.
Direcția de Gestiune Patrimoniu

Director Adjunct,                                Șef Serviciu,

Amedeo Florin T ăbîrcă                        Gabriela Mîndruțiu

/ '               AVIZAT,
Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte, Director, Simona Albu

Direcția Management Financiar-Contabil, Contracte

EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind transmiterea unor imobile din domeniul;privat al municipiului Ploiești în administrarea Administrației Serviciilor Sociale

' r r ».     ** •

Comunitare                        1 ■

Potrivit prevederilor Legii nr.215/2001, privind administrația publică locală, , ’ republicată, consiliul local hotărăște cu privire la administrarea patrimoniului localității.»

în conformitate cu prevederilor art.4 din Legea nr.213/1998, privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, cu modificările și completările ulterioare, domeniul privat al unităților administrativ-teritoriale este alcătuit din bunuri aflate în proprietatea lor și care nu fac parte din domeniul public.

în patrimoniul privat al municipiului Ploiești figurează și spațiul cu alta destinație decât aceea de locuință, situat în Ploiești str.Mihai Bravu nr.214, bl.24B, parter și terenul aferent acestuia, spațiul cu alta destinație decât aceea de locuința (punct termic dezafectat) situat în str.înfrățirii bl.67 bis si spațiul cu alta destinație decât aceea de locuință ( fostă stație de pompare) situat în Cartierul Malu Roșu, str.Măgurii. Pentru aceste spații Consiliul Local a stabilit destinația de “Centru de Informare pentru cetățeni și de spațiu de recreere pentru pensionari” prin Hotărârea nr. 118/2009 și prin Hotărârea nr.350/2009.

Bunurile menționate mai sus au făcut obiectul Contractului de administrare încheiat cu Administrația Domeniului Public și Privat Ploiești conform Hotărârii nr. 118/2009, ele fiind incluse ulterior în Contractul de delegare a gestiunii prin concesiune a serviciului de utilitate publică de administrare a domeniului public și privat al municipiului Ploiești nr. 14782/25.08.2010, contract în a cărui anexă se regăsesc toate bunurile deținute anterior înființării societății de către Administrația Domeniului Public și Privat Ploiești.

întrucât pentru buna desfășurare a activității Societății Comerciale Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L. nu era necesară deținerea în concesiune a tuturor bunurilor care s-au aflat în administrarea Administrației Domeniului Public și Privat Ploiești, prin Hotărârea nr.385/2010 Consiliul Local al municipiului Ploiești a aprobat modificarea corespunzătoare a anexelor la Contractul de delegare a gestiunii prin concesiune, astfel că cele trei centre de informare pentru cetățeni și de spațiu de recreere pentru pensionari nu se mai regăsesc în anexele la contractul de delegare a gestiunii încheiat.

Având în vedere specificul acestor spatii, precum și faptul că Administrația Serviciilor Sociale Comunitare asigură serviciile sociale care se desfășoară la nivelul municipiului Ploiești, prin Hotărârea nr.21/2011 Consiliul Local al municipiului Ploiești a aprobat transmiterea imobilelor menționate în administrarea Administrației Serviciilor Sociale Comunitare, încheindu-se în acest sens un proces verbal de predare-primire. Astfel, cu această ocazie s-a constatat că este necesară completarea Anexei la actul normativ menționat cu bunurile identificate în Anexa nr.l la prezentul proiect de hotărâre, necesare bunei activități a celor trei centre, drept pentru care propunem spre aprobare Consiliului Local proiectul de hotărâre alăturat.

VICEPRIMAR, Cristian Dumitru


b' ■' iții

PROCES VERBAL


J* *'" _

’:■* ’V! ;\p GANTA3

MUNIC PîlJț?

 • i i -

 • ii

2^/3 ’


C1ALE COMUNITARE      :

«5^-44.46 1 .. 3* Oy j

* v * *                            J~]

v "jv,

1 \ ^ ;■ K

! L ? *-W ; f / ';

/ />

< I v / 1\ ’>z iT >


r w h

F

v

• * f-'•                  ’W * ♦ •

" ***


*■


fc V

r*


( <• / r» ..


de predare -prelulare a bunurilor ce nu fac obiectul Contractului de delegare a gestiunii prin concesiune a serviciului de utilitate publica de administrare a domeniului public si privat al municipiului Ploiești nr.l4782/25.08JZ010 încheiat cu S.C. S.G.U. S.R.L.

si concomitent de predare-preluare in administrarea A.S.S.C. conform H.C.L.21/ 2011 (Centre de informare pt cetateni si spatii de recreere pt pensionari)


Comisia numita prin Dispoziția Primarului municipiului Ploiești nr. Z01./24.01.2011 a convocat in data de 03.02.2010, ora 13.00, la sediul municipiului Ploiești reprezentanții S.C. S.G.U. S.R.L. numiți prin Decizia nr.25/26.01.2010 si reprezentanții A.S.S.G numiți prin Decizia nr. 16/02.02.2010, pentru a proceda la preluarea respectiv predarea celor irei spatii cu alta destinație

in care funcționează Centrele de informare pentru cetateni si spatii de ’ecreere pentru pensionari,

astfel:


Cartier Malu Roșu, str.


Măgurii F.N.


- nr. inv. 1-1 S8 0002


„Centru de informare pt cetateni si spatii de recreere pentru pensionari”


valoare inventar =212.101,81 lei ( domeniu privat) ;


- nr.inv. 1-1 S8 0003 „ împrejmuire rame otel beton cu sarma statie Malul Roșu”, valoare


inventar =14.399,77 lei ( domeniu privat);


- nr.inv. 1-10004 „Platforma betonata la statia de pompare Mihai 3ravu”, valoare inventar =.


9.376,80 lei ( domeniu privat) ;

*

 • - nr.inv. 1-1 S8 0005 „Alimentare energie electrica Statie de pompare Malu Roșu”, valoare inventar = 17.957,89 (domeniu privat)


 • - nr.inv .2841 „ Racord termoficare la Statia de pompare Malu Roșu iclub pensionari)” .valoare inventar =12.944,17 lei (domeniu public)

 • 2. Str. înfrățirii nr. 67Bis

nr.inv. 1-1 S3 0100 "Centru de informare pt cetateni si spatii de recreere pentru pensionari”, valoare de inventar = 65.911,30 lei ( domeniu priva:)

f

nr.inv. 2842 „Racord termoficare la Punct Termic str. înfrățirii ( club pensionari )” , valoare de inventar = 20.917,38 lei (domeniu public)

3. Str. Mihai Bravu nr. 21, bL24 B, parter -partea dreapta „Centri de informare pt cetateni

si spațiu de recreere pt pensionari”,nr.inv.I-1 SI 0098,valoare de inventar = 90.167,54 lei

* /

. *

- Teren aferent “Centrului de Informare pentru cetateni si spațiu de recreere pentru £ j

'                                                      J

pensionari” in suprafața de 13,66 mp ( cotă indiviză), bun fara valoare, existent in evidenta

. y z

cantitativa

la locațiile menționate mai sus si au


Reprezentanții celor trei instituții s-au deplasat constatat următoarele: 1. Cartier Malu Roșu ,str. Măgurii F.N.:

Toate bunurile menționate mai sus se regăsesc pe teren si sunt n stare buna de funcționare. Clădirea are instalație de furnizare a agentului termic, energie electrica si apa .Contorul de energie termica a putut fi citit si afișa un consum de 0820 Gcal. Contoarele de apa si energie termica nu au

A

putu fi citite deoarece cel electric este in punctul de transformare S.C. Electrica, la apa nu s-a putut deschide căminul. Spațiul este dotat cu lavoar si W.C. Nu au fost predate chei, accesul in imobil se face doar de către pensionari.

S.C. S.G.U. a predat cu titlu gratuit către A.S.S.C. si un oîiect de inventar „Banner -inscripționat” , S= 11.80 mp, valoare 56,52 lei.

2. Str. înfrățirii nr. 67Bis

Toate bunurile menționate mai sus se regăsesc pe teren si sunt m stare buna de funcționare. Clădirea are instalație de furnizare a agentului termic, energie electrica si apa . Contorii de energie termica aveau următorul consum : ACC =0.24 Gcal si ACI=50,86 Gcal. Contorul de apa nu a fost identificat iar contorul de energie electrica avea index 779 Kw. Spațiul este dotat cu lavoar si W.C . S.C. S.G.U. a predat către A.S.S.C. o bucata cheie de la usa de acces in imobil.

 • 3. Str. Mihai Bravu nr. 21, bl.24 B, parter -partea dreapta

In spațiu nu funcționează Centrul de informare pt cetateni si spatri de recreere pt pensionari. Clădirea are trei radiatoare, care nu sunt racordate la sistemul de incal sire centralizata. Acestea au

fost predate de S.C. S.G.U. cu titlu gratuit către A.S.S.C. fiind obiecte de inventar astfel : radiator

Kordo 600*1000 .valoare =290 lei ; radiator


Kordo 600*2000 =2 bux cu o valoare de 583 lei.


Instalația electrica funcționează si contorul afișa un index = 9.5 Kw. Contorii de apa sunt in număr de 4(2 pentru apa rece si 2 pentru apa calda ) cu următorul consum apa calda = 0.10 mc si apa rece = 40,75 mc iar contorii din W.C. nu au consum . Contorii au fost predati de S.C. S.G.U. către A.S.S.C., fiind obiecte de inventar fiecare avand o valoare de 49 lei/ bicata . Spațiul este dotat cu doua lavoare si un W.C . S.C. S.G.U. a predat către A.S.S.C. 6 rânduri de chei.


* b

o.v '

Bunurile aferente spatiilor predate, respectiv primite, ce de >Sc buna funcționare a

te -■ < x


acestora care nu au fost cuprinse in H.C.L. nr.21/2011, vor fi cuprinse; intr-o noua hotărâre a Consiliului Local al municipiului Ploiești.

* *■

•>>' * ■ -----

Prezentul proces-verbal a fost incheiat in 3 (trei) exemplare originale,-care unul pentru


AM PREDAT


S.C. S.G.U. S.R.L


AM PRIMIT /AM PREDAT PRIMĂRIA PLOIEȘTI


AM PRIMIT

A.S.S.C.Curteanu Dan ) Paraschiv Geor&taCorbu Iulia

Botezatu Alina*-^ <

Panait Georg^/^n/

Stroescu Lucian

DinaMihaela fi


Cristea Aurora ~-U]

Barcan Iuliana

Mindreanu Andreea


Stoica Andreea/V-// 'i

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 1


. Cr

\\c

\\ ■ ” 'A h y /                    .•

W iV .1

COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRAREA DOMENIULUI

PUBLIC ȘI PRIVA T, STUDII, STRA TEGII ȘI PROGNOZE

RAPORT

Comisia a luat in discuții proiectul de hotărâre privind completarea Anexei la Hotararea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr.21/2011 privind transmiterea unor imobile din domeniul privat al municipiului Ploiești în administrarea Administrației Serviciilor Sociale Comunitare

Ș1aemis:
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 2


’l


COMISIA PENTRU VALORIFICAREA PATRIMONIULUI, SEÎ&ICIICĂTRE POPULAȚIE, COMERȚ, TURISM, AGRICULTURĂ ȘI PROMOVARE OPERAȚIUNI COMERCIALE

RAPORT

Comisia a luat în discuții proiectul de hotărâre privind completarea Anexei la Hotararea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr.21/2011 privind transmiterea unor imobile din domeniul privat al municipiului Ploiești în administrarea Administrației Serviciilor Sociale Comunitare

și a emis:

PREȘEDINTE, Mateescu Radui_