Hotărârea nr. 71/2011

Hotãrârea nr. 71 privind aprobarea trecerii unor bunuri din domeniul public în domeniul privat al municipiului Ploieşti în vederea scoaterii din functiune

'A


ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

lY


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 71

privind aprobarea trecerii unor bunuri din domeniul public în domeniul privat al municipiului Ploiești în vederea scoaterii din funcțiune

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive a domnului viceprimar Cristian Dumitru și a domnilor consilieri Radu Mateescu, Marilena Stanciu, Costel Horghidan și Raportul de specialitate al Direcției de Gestiune Patrimoniu, prin care se propune trecerea unor bunuri din domeniul public în domeniul privat al municipiului Ploiești în vederea scoaterii din funcțiune;

Având în vedere adresa nr. 11/2011 a Direcției Management Financiar -Contabil din cadrul Primăriei municipiului Ploiești, referitoare la casarea bunurilor aferente Sistemului de alimentare cu apă și canalizare, transmise de S.C. Apa Nova S.A.;

în conformitate cu prevederile Ordonanței de Guvern nr. 112/2000, privind reglementarea procesului de scoatere din funcțiune, casare și valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului și al unităților administrați v-teritoriale;

în baza prevederilor art.8 al Legii nr.213/1998, privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art.36, alin.(2), litera “c” și art. 123 din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare:

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Aprobă trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Ploiești a bunurilor aferente Sistemului de alimentare cu apă și canalizare identificate în anexa nr. 1 si anexa nr. 2, ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Aprobă scoaterea din funcțiune și, după caz valorificarea sau casarea bunurilor menționate la art. 1.

Art.3. Direcția de Gestiune Patrimoniu și Direcția Management Financiar -Contabil, Contracte din cadrul Primăriei municipiului Ploiești vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.4. Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Data in Ploiești, astazi, 28 februarie 2011

. .1

Presedin Adina (


ședința, eprghe


ContrasemneazăSecretar, Oana Cristina lacob


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI DIRECȚIA DE GESTIUNE PATRIMONIU

VICEPRIMAR, Cristian Dumitru .......


RAPORT DE SPECIALITATE

privind aprobarea trecerii unor bunuri din domeniul public în do municipiului Ploiești in vederea scoaterii din funcțiuni/* G Z' ■>--___■■._______t -

Prin adresa nr.l 1/2011, Direcția Management Financiar - Contabil din cadrul Primăriei municipiului Ploiești a transmis propunerile de casare a unor bunuri inaintate de S.C. Apa Nova S.A, in suma totala de 20.739,60 lei.

Bunurile aferente Sistemului de alimentare cu apa si canalizare, propuse spre casare fac parte din domeniul public al municipiului Ploiești si sunt transmise in administrarea S.C. Apa Nova S.A .

Potrivit prevederilor art.2, art.3 si art.4 din Ordonanța de Guvern nr. 112/2000, cu privire la reglementarea procesului de scoatere din funcțiune, casare si valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului si al unităților administrativ-teritoriale, pentru scoaterea din funcțiune, in vederea valorificării si, după caz, casarii, acestea vor fi trecute in domeniul privat al localității, in conformitate cu reglementările privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia.

Trecerea este posibila potrivit art.8 din Legea nr.213/1998, privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare si se face prin hotarare a consiliului local.

După scoaterea din funcțiune a acestor bunuri se va proceda la valorificarea, si după caz, casarea acestora potrivit prevederilor legale.

Având in vedere cele prezentate, supunem spre analiza si aprobare consiliului local proiectul de hotarare alaturat.


Direcția de Gestiune PatrimoniuSef Serviciu, Gabriela MindrutiuDirecția Management F inanciar-Contabil,Contracte

EXPUNERE DE MOTIVE

privind aprobarea trecerii unor bunuri din domeniul public în domeniul prLvat al

municipiului Ploiești in vederea scoaterii din funcțiune ■

daca nu sunt declarate prin lege bunuri de uz sau de interes public național ori județean.

Astfel, din patrimoniul municipiului Ploiești fac parte si bunurile aferente Sistemului de alimentare cu apa si canalizare, care fac parte din domeniul public al localității, acestea fiind transmise in administrarea S.C. Apa Nova S.A. Conform prevederilor legale S.C. Apa Nova S.A. a transmis Primăriei municipiului Ploiești propuneri de casare a unor bunuri, in suma totala de 20.739,60 lei.

In conformitate cu prevederile art.2 din Ordonanța de Guvern nr. 112/2000 pentru scoaterea din funcțiune a bunurilor menționate este necesara trecerea din domeniul public in domeniul privat al municipiului Ploiești.

Având in vedere cele prezentate, propunem spre analiza si aprobare consiliului local proiectul de hotarare alaturat.


DIRECȚIA MANAGEMENT FINANCIAR CONTABIL CONTRACTE SERVICIUL

2 6. IAN. 2011


CĂTRE,

DIRECȚIA DE GESTIUNE PATRIMONIU

SERVICIUL INVENTARIERE SI EVIDENTA BUNURI DIN DOMENIUL PUBLIC SI PRIVAT

Prin prezenta va înaintam adresa dfc/eo nr.317/2009 emisa de SC Apa Nova Ploiești SRL ce cuprinde propuneri casare - mijloace fixe aflate in concesiune , si va rugam sa procedați la întocmirea unei hotarari de consiliu de trecere a acestor bunuri din domeniul public in domeniul privat in vederea casarii.

Va mulțumim pentru colaborare.


SEP SERV.FINANCIAR Cristina VLAICU

I

*

i t
CĂTRE

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI,


x l /            •' »

PRIMĂRIA MUNICIPIULUlf PLOIEȘTI lc"“"E......8.2.439
In atentia:

- Alina BOTEZATU

DFC/EO/ .'.<fzT2009

Prin prezerta, va înaintam copiile PROCESELOR VERBALE DE PROPUNERI CASARE mijloce fixe in valoare totala de = 20 041,73 Lei.

Direcția Financiar Contabilitate Elena OGREZEANU


PROPUNERI CASĂRI OBIECTE INVENTAR


*•Nr. Inv.


Denumiri


180


BRANȘAMENT 3/4 APOMETRU - B87 RUBINELOR


10


11


12


13


14


15


16


17


193


196


197


204


247


676


679


687


1640


1546


2139


3357


3106

3573


TOTAL:


RANSAMENT 3/4 APOMETRU - B12 BOBILNA


RANSAMENT 3/4 APOMETRU - B2 GRIGORE CANTACUZINO


RANSAMENT 3/4 APOMETRU - B201 GHIGHIULUI


RANSAMENT 3/4 APOMETRU - B3 GR. CANTACUZINO


RANSAMENT APA 3/4 - B249 HANIBAL


BRANȘAMENT APA 3/4 - B353 8 MARTIE

BRANȘAMENT DE APA DNQ3/4.L8M. OTEL ZINCAT. - STRADA VASILE LUCACIU NR.


RANSAMENT 3/4 APOMETRU - B225 RUBINELOR


RANSAMENT 3/4 APOMETRU - B34 CODRUL COSMINULUI


RANSAMENT 3/4 APOMETRU - B7 ANA IPATESCU


RANSAMENT 1 APOMETRU - B131 DUMBRĂVENI


RANSAMENT 1 APOMETRU - B182 ROMANA


RANSAMENT 3/4 APOMETRU - B72 POSADA


BRANȘAMENT 1 APOMETRU - B184 VASILE LUCACIU

BRANȘAMENT DE APA DNQ1 ".L3M. OTEL ZINCAT. - STRADA

EROILOR NR.115._____________________________________

BRANȘAMENT 3/4 APOMETRU - B117 ZMEULUI85.55 ;


0.99


.82


189.03

0.99


697.87
W>1 WX.2- HPROPUNERI CASARE139 A


RANSAMENT APA


Str. INOTESTI, nr. 1


25005


CONDUCTA APA


CONDUCTA APA


RANSAMENT APA


HIDRANT INCENDIU


CONDUCTA APA


RANSAMENT APA


RANSAMENT APA


RANSAMENT APA


RANSAMENT APA


RANSAMENT APA


RANSAMENT APA


RANSAMENT APA


RANSAMENT APA


RANSAMENT APA


RANSAMENT APA


RANSAMENT APA


BRANȘAMENT APA


RANSAMENT APA


RANSAMENT APA


RANSAMENT APA


RANSAMENT APA


BRANȘAMENT APA


RANSAMENT APA


RANSAMENT APA


RANSAMENT APA


BRANȘAMENT APA


BRANȘAMENT APA


BRANȘAMENT APA


RANSAMENT APA


RANSAMENT APA


RANSAMENT APA


BRANȘAMENT APA


CONDUCTA APA STR ORZARI=56ML


CONDUCTA APA STR MORENI=590ML


CONDUCTA APA STR ORZARI=145ML,


Str. CARPENULUI, nr.


CONDUCTA APA STR ORZARI=145ML\\


Str. PACURETI, nr. 14


Str. IZVOARE, nr. 6


Str. PACURETI, nr. 5


Str. PACURETI, nr. 36


Str. TUNARI, nr. 21


Str. ROZMARIN, nr. 4


Str. ORZARI, nr. 10


Str. PACURETI, nr. 2


Str. PACURETI, nr. 6B


Str. INOTESTI, nr. 13


Str. IZVOARE, nr. 59A


Str. MORENI, nr. 27


Str. PACURETI, nr. 30A


Str. PACURETI, nr. 45


Str. PACURETI, nr. 51


Str. INOTESTI, nr. 2


Str. PACURETI, nr. 22


Str. PACURETI, nr. 32


Str. ȚIȚEIULUI, nr. 9


Str. ȚIȚEIULUI, nr. 10


Str. MORENI, nr. 44


Str. PACURETI, nr. 30


RAN, nr. 4


Str. MIHAl BRAVU, nr. 169


Str. INOTESTI, nr. 9


Prelungirea Mihai Bravu, Stare: O Str.:


Str. CRÂNGULUI, nr. 7


Str. PACURETI. nr. 10


Str. CRÂNGULUI, nr.


Str. CRIVATULUI, nr. 21


Str. VASILE CONTA, nr. 4


Str. CARPENULUI, nr. 1


Str. CARPENULUI, nr. 3


Str. CARPENULUI, nr. 6


Str. CARPENULUI, nr. 12


Str. CARPENULUI, nr. 1


Str. Dorobanți, nr. 30


Str. FANTANELE, nr. 17


Str. FANTANELE. nr. 13


Str. GRĂDINARI, nr. 30


Str. Gageni, nr. 41


Str. Gaaeni, nr.


Str. MARASESTI, nr. 57


Str. MARASESTI, nr. 60


V

z

IX


\S y


1.171,67


2.094.65


10,5653

205200

54

205201

55

[205202

56

205255

57

205300

58

205301

59


RANSAMENT APA


Str. MARASESTI, nr. 11


RANSAMENT APA


Str. INOTESTI, nr. 23


BRANȘAMENT APA


Str. INOTESTI, nr. 26


RANSAMENT APA


Str. INOTESTI. nr. 14


RANSAMENT APA


Str. INOTESTI, nr. 12


BRANȘAMENT APA


Str. PICTOR ISCOVESCU, nr. 21

RANSAMENT APA


Toma lonescu, Stare: O Str.:

RANSAMENT APA


Toma lonescu, Stare: O Str.:

RANSAMENT APA


Str. ANA IPATESCU, nr. 36

RANSAMENT APA


Str. ANA IPATESCU, nr. 1


RANSAMENT APA


Str. IZVOARE, nr. 27, Ap. 1

BRANȘAMENT APA


Str. IZVOARE, nr. 51, Ap. 1

RANSAMENT APA


Str. IZVOARE, nr. 58


RANSAMENT APA


Str. IZVOARE, nr. 71, Ap. 1

BRANȘAMENT APA


Str. IZVOARE, nr. 65, Ap. 1

RANSAMENT APA


Str. IZVOARE, nr. 17


BRANȘAMENT APA


Str. IZVOARE, nr. 31


RANSAMENT APA


Str. INDEPENDENTEI, nr. 23

RANSAMENT APA


Str. LOGOFĂT TAUTU, nr. 7

BRANȘAMENT APA


Str. LOGOFĂT TAUTU, nr. 10

BRANȘAMENT APA


Str. LOGOFĂT TAUTU. nr. 14

RANSAMENT APA


Str. MORENI, nr. 3


BRANȘAMENT APA


Str. MERCURULUI, nr. 14, Ap. 2

206869 206965 206989 207169 207183 207209 207215 207221 207246 207247


Str. MUZICANȚILOR, nr. 8

Str. ION NECULCE, nr. 20, Et. P, Ap. 1

Str. BARBU DELAVRANCEA, nr. 7

Str. UDRISTE NĂSTUREL, nr. 37, Ap. 1

Str. UDRISTE NĂSTUREL, nr. 39, Ap. 1

Str. NEAJLOV, nr. 1___________________

Str. NEAJLOV, nr. 13_________________

Str. NUCILOR, nr. 8___________________

Str. ORZARI, nr. 8, Et. P 1, Ap. 1

Str. ORZARI, nr. 9_____________________

Str, ORZARI, nr. 11, Et. P, Ap. 1

Str. ALEXANDRU ODOBESCU, nr. 33

>•


V-'


Vz


Str. PACURETI, nr. 25

Str. PACURETI, nr. 16

Str. PACURETI, nr, 19

IStr. PACURETI, nr. 4

Str. PACURETI. nr. 8

  • 97

  • 98

  • 99

  • 100

101

102

  • 103

  • 104

  • 105

  • 106Str, PACURETI, nr. 21___________

Str. RARES VODĂ, nr. 7________

Str. RAHOVEI, nr. 25, Ap. 1

Traian -Baia Publica, Stare: O Str.:

Str. TUNARI, nr. 22, Et. P, Ap. 1

Str. TUNARI, nr. 24, Et. P, Ap. 1

Str. TUNARI, nr. 25, Ap. 1_________

Str. TUNARI, nr. 28, Et. P, Ap. 1

Str. TUNARI, nr. 16, Et. P, Ap. 1

Str. TUNARI, nr. 17_______________

Str. TUNARI, nr. 20, Et. P, Ap. 1

Str, TRANSILVANIEI, nr. 108

Str. LOGOFĂT TAUTU, nr. 3

Str. LOGOFĂT TAUTU, nr. 12

y xZ

210399


TOTAL:


RANSAMENT APA


RANSAMENTAPA


RANSAMENT APA


BRANȘAMENT APA


BRANȘAMENT APA


RANSAMENT APA


BRANȘAMENT APA


RANSAMENT APA


RANSAMENT APA


Str. VICTORIEI, nr. 15


Str. VICTORIEI, nr. 17


Str. VICTORIEI, nr. 20


Str. VICTORIEI, nr. 22


Str. VICTORIEI, nr. 23


Str. VICTORIEI, nr. 24


Str. VICTORIEI, nr. 26


Str. VICTORIEI, nr. 2


Str. VICTORIEI, nr. 30


Str. INOTESTI. nr. 25


Str. ARCAȘI, nr. 19, Ap. 1


Str. PLAIULUI, nr. 6


Str. PLAIULUI, nr. 1


Str. PLAIULUI, nr. 3


Str. PLAIULUI, nr. 2


Str. INOTESTI, nr. 16


598,13


20.041.73


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 1COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVA T, STUDII, STRA TEGII ȘI PROGNOZE

RAPORT

Comisia a luat in discuții proiectul de hotărâre privind aprobarea trecerii unor bunuri din domeniul public în domeniul privat al municipiului Ploiești în vederea scoaterii din funcțiune

SECRETAR, Popa Gheorghe
RAPORT

Comisia a luat în discuții proiectul de hotărâre privind aprobarea trecerii unor bunuri din domeniul public în domeniul privat al municipiului Ploiești în vederea scoaterii din funcțiune

și a emis:

PREȘEDINTE, Mateescu Radu,


SECRETAR, Stanciu Marilena