Hotărârea nr. 70/2011

Hotãrârea nr. 70 privind aprobarea modificãrii prin act aditional a contractului de asociere nr. 9167/29.09.2010, încheiat între Municipiul Ploiesti si SC Terraverde SRL

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTĂRÂREA NR. 70 privind aprobarea modificării prin act adițional a contractului de asociere nr. 9167/29.09.2010, încheiat între Municipiul Ploiești și S.C. Terraverde S.R.L.

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive a domnului Viceprimar Dumitru Cristian și a domnilor consilieri Mateescu Radu, Stanciu Marilena, Horghidan Costel și Raportul de specialitate al Direcției de Gestiune Patrimoniu referitoare la modificarea prin act adițional a contractului de asociere nr. 9167/29.09.2010, încheiat între Municipiul Ploiești și S.C. Terraverde S.R.L.;

Luând în considerare adresa S.C. Terraverde S.R.L. înregistrată la Primăria municipiului Ploiești sub nr. 1890/27.01.2011;

în baza prevederilor art. 10 din contractul de asociere nr. 9167/29.09.2010 încheiat între Municipiul Ploiești și S.C. Terraverde S.R.L.;

Având în vedere Procesul verbal al Comisiei nr. 2 a Consiliului Local pentru valorificarea patrimoniului, servicii către populație, comerț, turism, agricultură și promovare operațiuni comerciale din data de 01.02.2011;

în temeiul art. 36, alin. (2), lit. d) și e), alin. (6), lit. a), pct. 2, alin (7), lit. a) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Aprobă modificarea art. 4, lit. o) din Anexa la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 285/30.08.2010 după cum urmează:

“o) să depună documentația în vederea obținerii autorizației de construire în termen de 9 luni de la semnarea contractului de asociere”.

Art. 2 - Aprobă modificarea prin act adițional a contractului de asociere nr. 9167/29.09.2010 încheiat între Municipiul Ploiești și S.C. Terraverde S.R.L. și împuternicește Primarul municipiului Ploiești să semneze actul adițional nr. 1 care constituie anexa la prezenta hotărâre.

Art. 3. Direcția de Gestiune Patrimoniu va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.


Direcția Administrație Publică, Juridic


- Contencios Achiziții Publice,


Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotărâri.administrației publice locale nr. 215/2001 republicată, consiliul local hotărăște, în condițiile legii, cooperarea sau asocierea cu persoane juridice române sau străine, în vederea finanțării și realizării în comun a unor acțiuni, lucrări, servicii sau proiecte de interes public local.

Prin Hotararea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 229/28.07.2010,

modificata prin Hotararea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 285/30.08.2010, s-a aprobat asocierea intre Municipiul Ploiești si S.C. Terraverde S.R.L. pentru realizarea in comun a unor activitati de ordin social, de utilitate publica pentru municipiul Ploiești, constând in asigurarea, lunar, in mod gratuit, a unui număr de 200 de pachete de hrana pentru pensionari din municipiul Ploiești de către S.C. Terraverde S.R.L., care va amenaja o cafenea cu terasa pe terenul proprietatea municipiului Ploiești, situat in str. Mihail Kogalniceanu - Pasaj Pietonal, langa fantana arteziana, pe o perioada de 1 (un) an, cu drept de prelungire, in condițiile stabilite prin contractul de asociere - anexa la hotarare.

In acest sens a fost încheiat contractul de asociere nr. 9167/29.09.2010 intre Municipiul Ploiești si S.C. Terraverde S.R.L.

Potrivit art. 4, pct. o) din contractul de asociere nr. 9167/29.09.2010, S.C. Terraverde S.R.L. avea obligația sa depună documentația in vederea obținerii autorizației de construire in termen de 30 de zile de la semnarea contractului de asociere.

Prin scrisoarea nr. 1890/27.01.2011, S.C. Terraverde S.R.L. a comunicat faptul ca nerespectarea termenului de obținere a autorizației de construire este cauzata de problemele legate de poziționarea tramvaiului, numeroasele modificări de amplasament, avizele nefavorabile sau condiționările proprietarilor rețelelor de utilitari privind amplasamentul tramvaiului si a terasei, solicitând totodată eliminarea art. 4, pct. o) al contractului de asociere nr. 9167/29.09.2010.

Comisia nr. 2 a Consiliului Local pentru valorificarea patrimoniului, servicii către populație, comerț, turism, agricultură și promovare operațiuni comerciale a analizat solicitarea si a dat aviz favorabil pentru prelungirea termenului de depunere a documentației in vederea obținerii autorizației de construire, respectiv in termen de 9 luni de la data semnării contractului de asociere.

Fata de cele prezentate, supunem spre aprobare Consiliului Local al municipiului Ploiești proiectul de hotarare alaturat.

VICEPRIM *"Dumitru Cristiarj^^^; CONSILIERE

Mateescu Radu

ha A ■*


Stanciu Marilena Horghidan Costel

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI DIRECȚIA DE GESTIUNE PATRIMONIU


RAPORT DE SPECIALITATE


la proiectul de hotarare privind aprobarea modificării prin act adițional a c


asociere nr. 9167/29.09.2010, încheiat între Municipiul Ploiești și S.C. T^^VerdeȘ.R.L ll, I 'i '' ?

i -

Prin Hotararea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. modificata prin Hotararea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 28 s-a aprobat asocierea intre Municipiul Ploiești si S.C. Terraverde S.R.L. pentru realizarea in comun a unor activitati de ordin social, de utilitate publica pentru municipiul Ploiești.

în acest sens a fost încheiat contractul de asociere nr. 9167/29.09.2010 intre

Municipiul Ploiești si S.C. Terraverde S.R.L.

Aportul Municipiului Ploiești la asociere consta in punerea la dispoziția S.C. Terraverde S.R.L. a unui teren ce aparține domeniului public al municipiului Ploiești in suprafața de 121 m.p. situat in Ploiești, str. Mihail Kogalniceanu - pasaj pietonal, langa fantana arteziana, si a tramvaiului amplasat pe acesta, in vederea amenajării unei cafenele cu terasa.

Aportul S.C. Terraverde S.R.L. consta in:

•Acordarea, lunar, in mod gratuit, a unui număr de 200 de pachete de hrana, cu o valoare de minim 20 lei/pachet (inclusiv TVA) către Administrația Serviciilor Sociale Comunitare.

•Efectuarea de lucrări privind amenajarea si intretinerea terenului si tramvaiului corespunzător destinației, pe cheltuiala proprie a societarii, fara pretenții de recuperare a cheltuielilor efectuate in acest sens, cu obținerea tuturor avizelor si autorizațiilor prevăzute de legislația in vigoare;

•Dotarea tramvaiului cu doua monitoare LCD si aparatura video - audio, prin intermediul carora, la interval de 2 ore, Asociatul trebuie sa difuzeze/sa proiecteze timp de 25 de minute informații despre istoria transportului local din Ploiești - informații care vor fi puse la dispoziție de către Primăria municipiului Ploiești.

•Menținerea in bune condiții a tramvaiului, precum si a accesoriilor acestuia, sa nu le degradeze sau deterioreze;

•Amenajarea pe cheltuiala proprie a societarii, fara pretenții de recuperare a cheltuielilor efectuate in acest sens, cu obținerea tuturor avizelor si autorizațiilor prevăzute de legislația in vigoare, a unei scene (ale cărei dimensiuni si specificații tehnice se vor stabili împreuna cu Arhitectul Sef al orașului si Comisia nr. 4 a Consiliului Local al municipiului Ploiești), adiacenta cafenelei, pentru desfasurarea de activitati cu caracter cultural.

Conform ari. 4, pct. o) din contractul de asociere nr. 9167/29.09.2010, S.C. Terraverde S.R.L. avea obligația sa depună documentația in vederea obținerii autorizației de construire in termen de 30 de zile de la semnarea contractului de asociere.

Prin adresa nr. 309788/22.12.2010, Direcția Generala de Dezvoltare^UrbarreȚ^. comunicat faptul ca pe data de 29.11.2010 prin cererea nr. 309788, Sz^/Tcrraverdc S.R.L. a solicitat autorizație de construire pentru amenajare cafenea sn*tdr£tf^Wstr2


11                           J\\

Mihail Kogalniceanu nr. FN. Deoarece documentația prezentata era incom^etâ^o^a a fost retumat, urmând sa fie redepus cu o noua cerere, după completare.             ,

/ < •

• <0”

V


Prin scrisoarea nr. 1890/27.01.2011, S.C. Terraverde S.R.L. a comum^f^ nerespectarea termenului de obținere a autorizației de construire este cauzata de problemele legate de poziționarea tramvaiului, numeroasele modificări de amplasament, avizele nefavorabile sau condiționările proprietarilor rețelelor de utilitati privind amplasamentul tramvaiului si a terasei, solicitând totodată eliminarea art. 4, pct. o) al contractului de asociere nr. 9167/29.09.2010.

Comisia nr. 2 a Consiliului Local pentru valorificarea patrimoniului, servicii către populație, comerț, turism, agricultură și promovare operațiuni comerciale a analizat solicitarea si a dat aviz favorabil pentru prelungirea termenului de depunere a documentației in vederea obținerii autorizației de construire, respectiv in termen de 9 luni de la data semnării contractului de asociere.

Față de cele prezentate, vă supunem spre analiza și aprobare proiectul de hotărâre alăturat.

DIRECȚIA DE GESTIUNE PATRIMONIUAVIZAT,

DIRECȚIA MANAGEMENT FINANCIAR - CONTABIL, CONTRACTE

Director,


DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ, JURIDIC - CONTENCIOS ACHIZIȚII PUBLICE, CONTRACTE Director, Simona/Albu


întocmit: Carmen Bucur

Anexa nr. 1 la H.C.L. nr.

ACT ADIȚIONAL Nr. 1

la contractul de asociere nr. 9167/29.09.2010

încheiat astazi_____________________

in baza Hotărârii Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. /__


Intre:

MUNICIPIUL PLOIEȘTI, cu sediul in Ploiești, Bd. Republicii nr. 2, in calitate de proprietar, reprezentat prin domnul Primar Andrei Li viu Volosevici, pe de o parte si

S.C. TERRA VERDE S.R.L. cu sediul in Ploiești, str. Stadionului nr. 26, Jud.

Prahova inregistrata la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J29/1042/12.07.1996, C.U.I. 8734681 reprezentata legal prin domnul Dragos Magirescu, in calitate de Director General, denumita in cele ce urmeaza Asociat, pe de alta parte,

a intervenit prezentul act adițional prin care se modifica prevederile art. 4, lit. o) din contractul de asociere nr. 9167/29.09.2010, după cum urmeaza:

“o) sa depună documentația in vederea obținerii autorizației de construire in termen de 9 luni de la semnarea contractului de asociere.”

Celelalte clauze ale contractului de asociere nr. 9167/29.09.2010 raman

neschimbate.

Prezentul act adițional face parte integranta din contractul de asociere nr. 9167/29.09.2010 si s-a incheiat in 2 exemplare cate unul pentru fiecare parte.

Municipiul Ploiești

PRIMAR,

Andrei Liviu Volosevici

SECRETAR, Oana Cristina Iacob


S.C. Terraverde S.R.L.

DIRECTOR GENERAL,

Dragoș Magirescu


Direcția Management Financiar - Contabil, Contracte DIRECTOR,

Nicole1ta1Crăciunoiu

Lw

Direcția Administrație Publica, Juridic Contencios Achiziții Publice, Contracte

DIRECTOR,

Simona Albu

Direcția de Gestiune Patrimoniu DIRECTOR ADJUNCT,     SEF SERVICIU,

Amedeo Florin Tabirca      Viorica Pătrașcu

întocmit, Carmen Bucur

ROMANIA

JUDEȚUL PRAHOVA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTĂRÂREA NR. 285 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 229/2010

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive a domnului Viceprimar Dumitru Cristian și a domnilor consilieri Mateescu Radu, Stanciu Marilena și Raportul de specialitate comun al Direcției Evidență și Valorificare Patrimoniu referitoare la modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 229/2010 privind asocierea între Municipiul Ploiești și S.C. Terraverde S.R.L. pentru realizarea în comun a unor activități de ordin social, de utilitate publică pentru municipiul Ploiești;

în temeiul art. 36, alin. (2), lit. d) și e), alin. (6), lit. a), pct. 2, alin (7), lit. a) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Aprobă modificarea art. 1.2 din anexa la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 229/2010 care va avea următorul conținut:

Art. 1.2. Aportul S.C. Terraverde S.R.L. consta in :

• Acordarea, lunar, in mod gratuit, a unui număr de 200 de pachete de hrana, cu o valoare de minim 20 lei/pachet (inclusiv TVA) către Administrația Serviciilor Sociale Comunitare. Produsele vor fi luate în primire în condițiile art. 4.1it. b) din prezentul contract.

Art. 2. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 229/2010 rămân neschimbate.

Art. 3. Direcția Evidență și Valorificare Patrimoniu si Direcția Generală de Dezvoltare Urbană vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 4. Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios va aduce la cunoștința celor interesați prezenta hotărâre.

Dată în Ploiești, astăzi, 30 august 2010


Președinte de ședință Valentin
Contrasemnează Șecretar, Oana Cristi

:<

" ;r *’

•’ ■;

X 1                 <

■■ y

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotarare privind modificarea         < a

Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 229/2010

în exercitarea atribuțiilor conferite prin art. 36 alin. (2) lit. d) si alin. (6), lit. a), pct. 2 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publica locala, republicata, cu modificările si completările ulterioare, consiliul local are atribuții privind gestionarea serviciilor furnizate către cetateni, in sensul asigurării, potrivit competentelor sale si in condițiile legii, a cadrului necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes local privind serviciile sociale pentru protecția copilului, a persoanelor cu handicap, a persoanelor vârstnice, a familiei si a altor persoane sau grupuri aflate in nevoie sociala.

Prin Hotararea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 229/28.07.2010 s-a aprobat asocierea intre Municipiul Ploiești si S.C. TERRAVERDE S.R.L. pentru realizarea in comun a unor activitati de ordin social, de utilitate publica pentru municipiul Ploiești, constând in asigurarea, lunar, in mod gratuit, a unui număr de 200 de pachete de hrana pentru pensionarii din municipiul Ploiești de către S.C, TERRAVERDE S.R.L., care va amenaja o cafenea cu terasa pe terenul proprietatea municipiului Ploiești, situat in str. M. Kogalniceanu - Pasaj Pietonal, langa fantana arteziana, pe o perioada de 1 an, cu drept de prelungire, in condițiile stabilite prin contractul de asociere - anexa la aceasta.

In plenul ședinței Consiliului Local, domnul consilier Iulian Teodorescu a propus un amendament in sensul ca suma aferenta unui pachet de hrana sa fie de minim 20 de lei.

Amendamentul a fost inserat numai in cuprinsul art. 4 lit. a) din proiectul contractului de asociere, fiind omis ca acest aspect sa fie modificat si in cuprinsul art. 1.2 din anexa.

Fata de cele prezentate, supunem spre aprobare Consiliului Local al municipiului Ploiești proiectul de hotarare alaturat.

Stanciu Marileria


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

DIRECȚIA EVIDENTA SI VALORIFICARE PATRIMONIU ADMINISTRAȚIA SERVICIILOR SOCIALE COMUNITARE

Prin scrisoarea nr. 9167/2010, S.C. TERRAVERDE S.R.L. a solicitat asocierea cu Municipiul Ploiești in vederea realizării unui proiect social constând in oferirea de către companie a unui număr de porții de hrana in schimbul dreptului de folosința temporara a tramvaiului situat in zona pietonala din centrul orașului, in vederea amenajării unei terase.

Comisia nr. 2 a Consiliului Local pentru valorificarea patrimoniului, servicii către populație, comerț, turism, agricultură și promovare operațiuni comerciale a analizat solicitarea S.C. Terraverde S.R.L. si a fost de acord cu asocierea, cu condiția amenajării unui spațiu pentru desfasurarea unor activitati culturale.

A

In data de 21.06.2010, solicitarea S.C. Terraverde S.R.L. a fost analizata de către Comisia nr. 4 a Consiliului Local pentru organizare si dezvoltare urbanistica, realizarea lucrărilor publice, circulație rutiera, conservarea monumentelor istorice si de arhitectura, care a emis aviz favorabil, conform legislației in vigoare, pentru amplasare terasa.

Terenul situat in Ploiești, str. Mihail Kogalniceanu - pasaj pietonal, langa fantana arteziana, in suprafața de 121 mp, face parte din domeniul public al municipiului Ploiești.

Prin Hotararea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 229/28.07.2010 s-a aprobat asocierea intre Municipiul Ploiești si S.C. TERRAVERDE S.R.L. pentru realizarea in comun a unor activitati de ordin social, de utilitate publica pentru municipiul Ploiești, constând in asigurarea, lunar, in mod gratuit, a unui număr de 200 de pachete de hrana pentru pensionarii din municipiul Ploiești de către S.C. TERRAVERDE S.R.L., care va amenaja o cafenea cu terasa pe terenul proprietatea municipiului Ploiești, situat in str. M. Kogalniceanu - Pasaj Pietonal, langa fantana arteziana, pe o perioada de 1 an, cu drept de prelungire, in condițiile stabilite prin contractul de asociere - anexa la aceasta.

In plenul ședinței Consiliului Local, domnul consilier Iulian Teodorescu a propus un amendament in sensul ca suma aferenta unui pachet de hrana sa fie de minim 20 de lei.

Amendamentul a fost inserat numai in cuprinsul art. 4 lit. a) din proie^twG M " contractului de asociere, fiind omis ca acest aspect sa fie modificat si in cupifinsul art. 1.2 din anexa.                                                                               g / .    ■;

A                                                                                                                                                                                                                                                                      l 1 • —t                                     ,

In exercitarea atribuțiilor conferite prin art. 36 alin. (2) lit. d) si aliii? (6),lit. aM pc£ 2 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publica locala, r^ublieăU,.,.^ modificările si completările ulterioare, consiliul local are atribuții privirid-^ățiti^ r" serviciilor furnizate către cetateni, in sensul asigurării, potrivit competentelor "sîIF si in condițiile legii, a cadrului necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes local privind serviciile sociale pentru protecția copilului, a persoanelor cu handicap, a persoanelor vârstnice, a familiei si a altor persoane sau grupuri aflate in nevoie sociala.


Față de cele prezentate, vă supunem spre analiza și aprobare proiectul de hotărâre alăturat.

DIRECȚIA EVIDENȚĂ ȘI VALORIFICARE PATRIMONIU

AVIZAT,

DIRECȚIA ECONOMICĂ


DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ, JURIDIC CONTENCIOS

Director, Nicoleta Crăciunoiu

Director, Simona Albu


ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTĂRÂREA NR. 229

privind asocierea între Municipiul Ploiești și S.C. Terraverde S.R.L.

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive a domnului Viceprimar Dumitru Cristian și a domnilor consilieri Mateescu Radu, Stanciu Marilena și Raportul de specialitate comun al Direcției Evidență și Valorificare Patrimoniu și Administrației Serviciilor Social Comunitare referitoare la asocierea între Municipiul Ploiești și S.C. Terraverde S.R.L. pentru realizarea în comun a unor activități de ordin social, de utilitate publică pentru municipiul Ploiești;

în temeiul art. 36, alin. (2), lit. d) și e), alin. (6), lit. a), pct. 2, alin (7), lit. a) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Aprobă asocierea între Municipiul Ploiești și S.C. Terraverde S.R.L. pentru realizarea în comun a unor activități de ordin social, de utilitate publică pentru municipiul Ploiești, constând în asigurarea, lunar, in mod gratuit, a unui număr de 200 de pachete de hrana pentru pensionari din municipiul Ploiești de către S.C. Terraverde S.R.L., care va amenaja o cafenea cu terasa pe terenul proprietatea municipiului Ploiești situat în str. Mihail Kogălniceanu - pasaj pietonal, lângă fântâna arteziană, pe o perioada de 1 (un) an, cu drept de prelungire, în condițiile stabilite prin contractul de asociere - anexă ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. împuternicește Primarul municipiului Ploiești să semneze contractul de asociere în condițiile prevăzute în prezenta hotărâre.

Art. 3. Direcția Evidență și Valorificare Patrimoniu si Direcția Generală de Dezvoltare Urbană vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 4. Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios va aduce la cunoștința celor interesați prezenta hotărâre.

Dată în Ploiești, astăzi, 28 iulie 2010..

■""'o M


Valentin,’S.


’*F|


A z"


u

rj.

F Z.


d*


/•


•l


t.


X.

r


!*■


,v


IJ.


z*


z.

1


A.


•z -


•z


l.


Contrasemnează Secretar, Maria Magdalena MazâluCONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


■s.-

'd


•-                         “l»

r .4

/ ■■■</

S....


«•


O*


<.

■*

IJ.


< ’l


«,■ ț


*k


t

< :

r i“


<•

t


EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotarare privind asocierea între Municipiul Ploiești și S.C. Terraverde S.R.L.

în exercitarea atribuțiilor conferite prin art. 36 alin. (2) lit. d) si alin. (6), lit. a), pct. 2 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publica locala, republicata, cu modificările si completările ulterioare, consiliul local are atribuții privind gestionarea serviciilor furnizate către cetateni, in sensul asigurării, potrivit competentelor sale si in condițiile legii, a cadrului necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes local privind serviciile sociale pentru protecția copilului, a persoanelor cu handicap, a persoanelor vârstnice, a familiei si a altor persoane sau grupuri aflate in nevoie sociala.

Prin scrisoarea nr. 9167/2010, S.C. TERRAVERDE S.R.L. a solicitat aprobarea pentru asocierea cu Municipiul Ploiești in vederea realizării unui proiect social, aceasta asociere constând in oferirea de către companie a unui număr de porții de hrana in schimbul dreptului de folosința temporara a tramvaiului situat in zona pietonala din centrul orașului, in vederea amenajării unei terase.

Comisia nr. 2 a Consiliului Local pentru valorificarea patrimoniului, servicii către populație, comerț, turism, agricultură și promovare operațiuni comerciale a analizat solicitarea S.C. Terraverde S.R.L. si a fost de acord cu asocierea cu condiția amenajării unui spațiu pentru desfasurarea unor activitati culturale.

în data de 21.06.2010, solicitarea S.C. Terraverde S.R.L. a fost analizata de către Comisia nr. 4 a Consiliului Local pentru organizare si dezvoltare urbanistica, realizarea lucrărilor publice, circulație rutiera, conservarea monumentelor istorice si de arhitectura, care a emis aviz favorabil, conform legislației in vigoare, pentru amplasare terasa.

Aportul S.C. Terraverde S.R.L. la asociere consta in:

•Acordarea, lunar, in mod gratuit, a unui număr de 200 de pachete de hrana, cu o valoare cuprinsa intre minim 19 lei si maxim 20 lei/pachet (inclusiv TVA) către Administrația Serviciilor Sociale Comunitare.

•Efectuarea de lucrări privind amenajarea si întreținerea terenului si tramvaiului corespunzător destinației, pe cheltuiala proprie a societății, fara pretenții de recuperare a cheltuielilor efectuate in acest sens, cu obținerea tuturor avizelor si autorizațiilor prevăzute de legislația in vigoare;

•Dotarea tramvaiului cu doua monitoare LCD si aparatura video - audio, prin intermediul carora, la interval de 2 ore, Asociatul trebuie sa difuzeze/sa proiecteze timp de 25 de minute informații despre istoria transportului local din Ploiești - informații care vor fi puse la dispoziție de către Primăria municipiului Ploiești.

•Menținerea in bune condiții a tramvaiului, precum si a accesoriilor acestuia, sa nu le degradeze sau deterioreze;

• ••• •.

/.:■ V,

•Amenajarea pe cheltuiala proprie a societății, fara pretenții de recuperare a cheltuielilor efectuate in acest sens, cu obținerea tuturor avizelor si autorizațiilor, :            v •                         • '■      :• j                          r ’ /'              <

prevăzute de legislația in vigoare, a unei scene (ale cărei dimensiuni și specificații tehnice se vor stabili impreuna cu Arhitectul Sef al orașului si Cemisjăa Consiliului Local al municipiului Ploiești), adiacenta cafenelei, pentru desfasurărea de activitati cu caracter cultural.

Având în vedere oferta societății comerciale Terraverde S.R.L. înregistrata la Primăria municipiului Ploiești cu numărul 9167/2010, conform careia compania poate oferi, lunar, un număr de 200 de pachete de hrana, cu o valoare de maxim 20 lei/pachet (inclusiv TVA), necesitatea asigurării si imbunatatirii calitatii serviciilor sociale oferite către populația municipiului Ploiești, interesul societății comerciale Terraverde S.R.L. de a amenajare a unei terase in Ploiești, str. Mihail Kogălniceanu - pasaj pietonal, lângă fântâna arteziană, precum si prevederile art. 36 alin. (7) lit. a) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicata, cu modificările si completările ulterioare, potrivit cărora Consiliul Local al Municipiului Ploiești hotărăște, in condițiile legii, cooperarea sau asocierea cu persoane juridice romane sau străine, in vederea finanțării si realizării in comun a unor acțiuni, lucrări, servicii sau proiecte de interes public local, se constata ca este oportuna asocierea intre Muncipiul Ploiești si S.C. rr-5               -1 O      T

Terraverde S.R.L.

Fata de cele prezentate, supunem spre aprobare Consiliului Local al municipiului Ploiești proiectul de hotarare alaturat.

VICEPRIMAR:

Dumitru Cristia


CONSILIERI:

Mateescu Radu


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

DIRECȚIA EVIDENTA SI VALORIFICARE PATRIMONIU ADMINISTRAȚIA SERVICIILOR SOCIALE COMUNITARE

RAPORT DE SPECIALITATE la proiectul de hotarare privind asocierea între Municipiul Ploiești și S.C. Terraverde S.R.L.

Prin scrisoarea nr. 9167/2010, S.C. TERRAVERDE S.R.L. a solicitat asocierea cu Municipiul Ploiești in vederea realizării unui proiect social constând in oferirea de către companie a unui număr de porții de hrana in schimbul dreptului de folosința temporara a tramvaiului situat in zona pietonala din centrul orașului, in vederea amenajării unei terase.

Comisia nr. 2 a Consiliului Local pentru valorificarea patrimoniului, servicii către populație, comerț, turism, agricultură și promovare operațiuni comerciale a analizat solicitarea S.C. Terraverde S.R.L. si a fost de acord cu asocierea, cu condiția amenajării unui spațiu pentru desfasurarea unor activitati culturale.

în data de 21.06.2010, solicitarea S.C. Terraverde S.R.L. a fost analizata de către Comisia nr. 4 a Consiliului Local pentru organizare si dezvoltare urbanistica, realizarea lucrărilor publice, circulație rutiera, conservarea monumentelor istorice si de arhitectura, care a emis aviz favorabil, conform legislației in vigoare, pentru amplasare terasa.

Terenul situat in Ploiești, str. Mihail Kogalniceanu - pasaj pietonal, langa fantana arteziana, in suprafața de 121 mp, face parte din domeniul public al municipiului Ploiești.

Pe acest teren Municipiul Ploiești amplaseaza un tramvai in suprafața de cca. 21 mp. (lOm x 2,Im).

în acest tramvai se va amenaja o cafenea, iar pe terenul adiacent tramvaiului în suprafață de 100 mp. (10m*10m) va fi amenajata de către S.C. Terraverde S.R.L. o terasa.

Tramvaiul a fost dat in folosința gratuita a Municipiului Ploiești de către Regia Autonoma de Transport Public Ploiești, in acest sens fiind încheiat contractul de comodat (împrumut de folosința gratuita) nr. 11065/21.06.2010.

Aportul Municipiului Ploiești va consta în punerea la dispoziția societății comerciale Terraverde S.R.L. a unui teren ce aparține domeniului public al municipiului Ploiești in suprafața de 121 m.p. situat in Ploiești, str. Mihail Kogalniceanu - pasaj pietonal, langa fantana arteziana, si a tramvaiului amplasat pe acesta, in vederea amenajării unei cafenele cu terasa.


Pachetele vor conține produse de baza (ulei, zahar, faina, malai, orez, gris, etc.)

•Efectuarea de lucrări privind amenajarea si întreținerea terenului si tramvaiului corespunzător destinației, pe cheltuiala proprie a societății, fara pretenții de recuperare a cheltuielilor efectuate in acest sens, cu obținerea tuturor avizelor si autorizațiilor prevăzute de legislația in vigoare;

•Dotarea tramvaiului cu doua monitoare LCD si aparatura video - audio, prin intermediul carora, la interval de 2 ore, Asociatul trebuie sa difuzeze/sa proiecteze timp de 25 de minute informații despre istoria transportului local din Ploiești - informații care vor fi puse la dispoziție de către Primăria municipiului Ploiești.

•Menținerea in bune condiții a tramvaiului, precum si a accesoriilor acestuia, sa nu le degradeze sau deterioreze;

•Amenajarea pe cheltuiala proprie a societății, fara pretenții de recuperare a cheltuielilor efectuate in acest sens, cu obținerea tuturor avizelor si autorizațiilor prevăzute de legislația in vigoare, a unei scene (ale cărei dimensiuni si specificații tehnice se vor stabili impreuna cu Arhitectul Sef al orașului si Comisia nr. 4 a Consiliului Local al municipiului Ploiești), adiacenta cafenelei, pentru desfasurarea de activitati cu caracter cultural.

In certificatul de urbanism nr. 1128/2010, emis de Primăria municipiului Ploiești pentru acest amplasament se prevede:

Destinația terenului conform planurilor urbanitice actuale este zonă cai de comunicație aferente zonelor de locuințe.

h.'mwi . - r.rz-w. /k-.-. k-.-.-.-. --.•-\rt                                                          k<-•>.■.       aVv^^Xy\<>vV-Aww«>^^...........................                              • V.•.' V^Ar*.‘


Utilizările permise: orice construcție si amenajare pentru cai de comunicații rutiere, parcaje publice, unitati ale intreprinderilor de transporturi teritoriale, orice construcții sau amenajari adiacente cailor de circulație si in zona de protecție a acestora care se fac in baza planurilor urbanistice si de amenajare teritoriala.

Utilizări interzise: orice construcție care prin amplasare, configurație sau exploatare deranjează buna desfășurare a traficului pe drumurile publice sau prezintă riscuri de accidente.

Utilizări permise cu condiții: orice construcție, in zona de protecție a drumurilor publice, cu respectarea art. 18 si 20 din R.G.U., conform avizului organelor de specialitate ale administrației publice.

/*■          z %

A <.         7 «c—'■< **T ’A

In exercitarea atribuțiilor conferite prin art. 36 alin. (2) lit. d) și |lin.'^®'^n.'aX pct. 2 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publica local^p țepdte|pa,/^u, modificările si completările ulterioare, consiliul local are atribuții serviciilor furnizate către cetateni, in sensul asigurării, potrivit competeîft^^^^^^in condițiile legii, a cadrului necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes local privind serviciile sociale pentru protecția copilului, a persoanelor cu handicap, a persoanelor vârstnice, a familiei si a altor persoane sau grupuri aflate in nevoie sociala.

Față de cele prezentate, vă supunem spre analiza și aprobare proiectul de hotărâre alăturat.

f-


DIRECȚIA EVIDENȚĂ ȘI VALORIFICARE PATRIMONIU Director*

Luminița Gjaborfi

/

______ 4


Șef Serviciu, Viorica Pățrașcu


ADMINISTRAȚIA SERVICIILOR SOCIALE COMUNITARE


DIRECȚIA ECONOMICĂ


Director, Nicoleta Crăciunoiu


Zu-X-Z <

.v


■ 7

Z^’ y*-

j

"i * *

V

. .<Z'


'H

J.


_<b

X


> ’’ <

'd*

; • ’

■ ? jr


foHZn

LAf,

DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ,

JURIDIC CONTENCIOS Director, Simona Albu

’ 11

ț-Z |4            ■■■

•>


<•


>!


J.


•y •>


DIRECȚIA GENERALA DE DEZVOLTARE URBANA ARHITECT SEF, Simona Elena Munteanu

•s

t.

t,

c

t.

1*

/

t,

t,

>

?

»

1*

<

J

s

îJ

■Z

J •l i

A

z

r

<

I

A

ș

?z

l

j

.s

<;


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


fr


Comisia nr. 2 - Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație/1 2 3 4 5 6^ Comerț, Turism, Agricultura, Promovare Operațiuni Comerciale


PROCES VERBAL încheiat astazi 01.02.2011

1. Cu privire la solicitarea inaintata de doamna Naum Madalina Mihaela, vă comunicam următoarele:

Doamna Naum Madalina Mihaela deține in str.Lupeni, nr.7, bl.M5A, ap. 7 spațiul format din 2 camere in suprafața de 35,41 m.p. si dependințe in suprafața de 32,80  m.p., in baza contractului de închiriere nr.

360350/21.01.2005.

Contractul de închiriere a fost incheiat pe o perioada de 5 ani, prelungit prin actul adițional nr. 707/09.03.2010 pe o perioada de 1 an, expirând la data de 13.01.2011.

Chiria lunara a fost calculata conform Hotărârii Guvernului României nr. 310/2007, respectiv 120,00 lei si este achitata pana expirarea termenului contractual.

Prin cererea nr. 36035/24.01.2011 doamna Naum Madalina Mihaela a solicitat prelungirea termenului contractual si includerea in contract a fiului Iova Filip Mihail.

Având in vedere cele prezentate mai sus propunem aprobarea cererii conform procesului verbal al Comisia nr. 2 - Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultura, Promovare Operațiuni Comerciale din data de 05.05.2009.


faptul ca este persoana cu handicap gradul accentuat, asa cum re Certificatul de incadrare in gradul de handicap cu caracter nr.5266/09.12.2003.

din ^imanentAvând in vedere Legea nr.359/20.11.2009 pentru modificare^ art.20 alin 7 (2) lit.b) din Legea nr.448/2006 privind protecția si promovarea/ drepturilor < persoanelor cu handicap care prevede „scutirea de la plata chima/pentru. suprafețele locative cu destinație de locuințe deținute de stat sau deiltatile^ ^ administrativ-teritoriale ale acestuia si care sunt in folosința acestor persoane”, se constata ca persoana sus menționata este indreptatita sa beneficieze de scutirea de la plata chiriei.         z                                    .

/(Mt&A ■                  ' '

 • 13. Cu privire la solicitarea nr. 1890/27.01.2011 inaintata de către S.C. Terraverde S.R.L., va comunicam următoarele:

Intre Municipiul Ploiești si S.C. Terraverde S.R.L. a fost incheiat contractul de asociere nr. 9167/29.09.2010 pentru realizarea in comun a unor activitati de ordin social, de utilitate publica pentru municipiul Ploiești, constând in asigurarea, lunar, in mod gratuit, a unui număr de 200 de pachete de hrana pentru pensionari din municipiul Ploiești de către S.C. Terraverde S.R.L., care va amenaja o cafenea cu terasa pe terenul proprietatea municipiului Ploiești situat in str. Mihail Kogalniceanu - pasaj pietonal, langa fantana arteziana, pe o perioada de 1 (un) an, cu drept de prelungire.

Potrivit art. 4, lit. o) din contractul de asociere nr. 9167/29.09.2010, S.C. Terraverde S.R.L. avea obligația sa depună documentația in vederea obținerii autorizației de construire in termen de 30 de zile de la semnarea contractului de asociere.

Prin adresa nr. 309788/22.12.2010, Direcția Generala de Dezvoltare Urbana comunica faptul ca in data de 29.11.2010 prin cererea nr. 309788, S.C. Terraverde S.R.L. a solicitat autorizație de construire pentru amenajare cafenea si terasa pe str. Mihail Kogalniceanu nr. FN. Deoarece documentația prezentata era incompleta, dosarul a fost retumat, urmând sa fie redepus cu o noua cerere, după completare.

Prin adresa inregistrata la Primăria municipiului Ploiești la nr. 1890/27.01.2011, S.C. Terraverde S.R.L. propune eliminarea obligației prevăzută la rt. 4, lit. o) din contractul de asociere.


/ s

X

t.


 • 14. Cu privire la solicitarea nr. 1841/26.01.2011, inaintată degd Coral — MS.R.L., vă comunicam următoarele:                     G.,/.

  ic


  t.


între municipiul Ploiești si S.C. Coral - M S.R.L. a fcW^ichMat contractul de închiriere nr. 7606/06.06.2006, pentru terenul aferent^n^tițduicomercial vândut, in suprafața de 9,15 mp, situat in Ploiești, str. N* Kogalniceanu, nr. 2, bl. B, parter. Termenul acestui contract va expira la data de 28.02.2011.

Prin adresa nr. 1841/26.01.2011, S.C. Coral - M S.R.L. solicita prelungirea contractului de inchiriere nr. 7606/06.06.2006.

Precizăm faptul că pentru contractul de închirirere mai sus menționat chiria este achita la zi.

Având in vedere ca terenul ce a făcut obiectul contractului de inchiriere nr. 7606/26.01.2006, reprezintă cota indiviza din suprafața de teren situata sub imobilul din Ploiești, str. Mihail Kogalniceanu, nr. 2, bl. B, parter si nu poate fi valorificat in alt mod, propunem prelungirea termenului de valabilitate a acestui contract pe o perioada de 3 ani. y

întocmit: Nicolae Tudose               /i

J

 • 15. Cu privire la solicitarea nr.06/27.01.2011 a Partidului Democrat Liberal- Organizația Județeană Prahova, prin Președinte Roberta Alma Anastase

Partidul Democrat Liberal - Organizația Județeană Prahova solicita aprobarea si sprijinul pentru programul de audiente la Centrul de Informare pentru Cetateni si Spațiu de Recreere pentru pensionari din str.Magurii, Cartier Malu Roșu. Audientele urmeaza a fi tinute in fiecare zi de joi a saptamanii, intre orele 17,00 si 20,00 de către Președintele Camerei Deputatilor, doamna Roberta Alma Anastase.

Spațiul solicitat face parte din domeniul privat al municipiului Ploiești si in ședința din data de 31.01.2011 Consiliul Local al municipiului Ploiești a aprobat trecerea Comunitare,

acestuia in administrarea Administrației Serviciilor Sociale c           <0
Consilieri:


dl. Popa Constantin

dl. Horghidan Costel

93

Către,

Primăria municipiului Ploiești

Direcția Evidenta si Valorificare Patrimoniu


Nr. inreâ.:    / O

Data :-^~/6/ /    / /

M U NI CIPIULTLOÎEȘTTn ÎNREGISTRARE | 001890 I

Referitor la contractul de asociere nr. 9167 încheiat intre societatea noastra si

Primăria Ploiești va comunicam faptul ca nerespectarea termenului de obținere a autorizației de construcție este cauzata de problemele legate de poziționarea tramvaiului, numeroasele modificări de amplasament, avizele nefavorabile sau condiționările proprietarilor rețelelor de utilitati privind amplasamentul tramvaiului si a terasei. Toate aceste probleme si rezolvarea lor nu tin de societatea noastra.

Având in vedere cele menționate mai sus, propunem eliminarea art.4 Obligațiile Asociatului pct. o) “sa depună documentația in vederea obținerii autorizației de construire in termen de 30 zile de la semnarea contractului de asociere”.
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI DIRECȚIA GENERALA DE DEZVOLTARE URBANA Str. St Greceanu nr. 11 bloc K8 ' 100166 tel/fax: 0244 596128 www.ploiesti.ro I 309788/2Ș.

CĂTRE,

DIRECȚIA DE EVIDENTA SI VALORIFICARE PATRlâ&NIU

Cu privire la emiterea Autorizației de construire pentru Amenajare cafenea si terasa

str. Mihail Kogalniceanu nr.FN, Ploiești, jud. Prahova

Va rugam sa ne transmiteți punctul dumneavoastră de vedere, cu privire la Contractul de

asociere nr.9167/29.09.2010, art.4 alin (o), avand in vedere ca :

Pe data de 29.11.2010 prin Cererea nr.309788, SC TERRAVERDE SRL, a solicitat Autorizație de construire pentru Amenajare cafenea si terasa pe str. Mihail Kogalniceanu nr.FN

Deoarece documentația prezentata era incompleta, dosarul a fost Returnat, urmând sa fie redepus cu o noua cerere, după completare

Conform termenului prevăzut in Contractul de asociere nr.9167/29.09.2010, la Art.4 alin.(o), data prevăzută pentru solicitarea Autorizației de construire era de 30 zile de la data semnării contractului.

ARHITECT SEF,
CONTRACT DE ASOCIERE IAR,, încheiat astazi         2 9. SEP 20101

t


J* / Ahuf <o/£)Zo 4^'    ' '■jȘ'

r 't > . 5

Jf?*' 3< - A.

p *        ;

1


r*


In temeiul art. 36, alin. (2), lit. d) si e), alin. (6), lit. a), pct. 2 si alnf,(7)>liț.,a'd|ri Legea nr.215/2001 privind administrația publica locală, republicata, cu modifibarile si completările ulterioare, s-a incheiat prezentul contract de asociere in baza Hotărârilor nr. 229/2010 si 285/2010 ale Consiliului Local al municipiului Ploiești.

I. PĂRȚILE CONTRACTANTE

MUNICIPIUL PLOIEȘTI, cu sediul in Ploiești, Bd. Republicii nr. 2, in calitate de proprietar, reprezentat prin domnul Primar Andrei Liviu Volosevici, pe de o parte

si

S.C. TERRA VERDE S.R.L. cu sediul in Ploiești, str. Stadionului nr. 26, Jud. Prahova înregistrata la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J29/1042/12.07.1996, C.U.I. 8734681 reprezentata legal prin domnul Dragos Magirescu, in calitate de Director General, denumita in cele ce urmeaza Asociat, pe de alta parte.

H. OBIECTUL CONTRACTULUI

Art. 1 - Obiectul contractului il constituie asocierea Municipiului Ploiești cu S.C. Terraverde S.R.L. fara a constitui o noua persoana juridica, pentru realizarea in comun a unor activitati de ordin social, de utilitate publica pentru Municipiul Ploiești.

 • 1.1.  Aportul Municipiului Ploiești la asociere consta in punerea la dispoziția S.C. Terraverde S.R.L. a unui teren ce aparține domeniului public al municipiului Ploiești in suprafața de 121 m.p. situat in Ploiești, str. Mihail Kogalniceanu - pasaj pietonal, langa fantana arteziana, si a tramvaiului amplasat pe acesta, identificat prin planul de situație - anexa nr. 1 la prezentul contract, in vederea amenajării unei cafenele cu terasa.

1.2. Aportul S.C. Terraverde S.R.L. consta in:

•Acordarea, lunar, in mod gratuit, a unui număr de 200 de pachete de hrana, cu o valoare de minim 20 lei/pachet (inclusiv TVA) către Administrația Serviciilor Sociale Comunitare. Produsele vor fi luate in primire in condițiile art. 4 lit. b) din prezentul contract.R 0 w'X

/Z\ "x^A •Efectuarea de lucrări privind amenajarea si intretinerea terenului^! corespunzător destinației, pe cheltuiala proprie a societății, fara pretentipM           aU

cheltuielilor efectuate in acest sens, cu obținerea tuturor avizelor prevăzute de legislația in vigoare;

•Dotarea tramvaiului cu doua monitoare LCD si aparatura video - audio, prin intermediul carora, la interval de 2 ore, Asociatul trebuie sa difuzeze/sa proiecteze timp de 25 de minute informații despre istoria transportului local din Ploiești - informații care vor fi puse la dispoziție de către Primăria municipiului Ploiești.

•Menținerea in bune condiții a tramvaiului, precum si a accesoriilor acestuia, sa nu le degradeze sau deterioreze;


•Amenajarea pe cheltuiala proprie a societarii, fara pretenții de recuperare a cheltuielilor efectuate in acest sens, cu obținerea tuturor avizelor si autorizațiilor prevăzute de legislația in vigoare, a unei scene (ale cărei dimensiuni si specificații tehnice se vor stabili împreuna cu Arhitectul Sef al orașului si Comisia nr. 4 a Consiliului Local al municipiului Ploiești), adiacenta cafenelei, pentru desfasurarea de activitati cu caracter cultural.

1.3. Predarea-primirea amplasamentului se va consemna in procesul verbal de predare-primire ce va fi încheiat de parti la data semnării prezentului contract.

III. DURATA CONTRACTULUI

Art. 2 - Durata asocierii este de 1 an de la data semnării prezentului contract de asociere, cu drept de prelungire.

înainte de expirarea termenului de valabilitate al contractului, Asociatul va notifica Municipiul Ploiești despre intenția sa cu privire la prelungirea termenului contractului de asociere. In lipsa acestei notificări contractul inceteaza la expirarea termenului de 1 (un) an de la data semnării acestuia.

IV. OBLIGAȚIILE PÂRTILOR

Art. 3 Obligațiile Municipiului Ploiești:

 • a) sa predea amplasamentul prevăzut la art. 1.1 prin proces verbal de predare -primire la termenul convenit de parti;

 • b) sa nu stanjeneasca pe Asociat in exercitarea dreptului de folosința asupra

terenului încredințat pentru perioada stabilita in contract;                                          ;

 • c) are dreptul sa controleze periodic modul cum este intretinuta si folosita de către        1

Asociat locația, in sensul folosirii acesteia potrivit destinației sale si a scopului pentru

care a fost încheiat contractul de asociere;


p I

• ■*


X

A....... • d) sa distribuie lunar, prin Administrația Serviciilor Sociale Co pachete de hrana in termen de 15 zile de la primirea acestorahă^, pensionarilor din Municipiul Ploiești cu pensie mai mica sau egala cu 40p1fei

Art. 4 Obligațiile Asociatului:

 • a)    sa asigure, lunar, in mod gratuit, un număr de 200 de pachete de hrana, cu o valoare de minim 20 lei/pachet (inclusiv TVA) către Administrația Serviciilor Sociale Comunitare. Pachetele vor conține produse de baza (ulei, zahar, faina, malai, orez, gris, etc.)

Asociatul are obligația ca pentru produsele de baza ce vor forma conținutul pachetelor de hrana sa prezinte certificate de garanție si calitate eliberate de organele abilitate precum si documente care sa ateste prețul de achiziționare al alimentelor.

 • b)    sa asigure, pana la data de 10 ale lunii in curs, transportul pachetelor de hrana la Cantina Sociala a municipiului Ploiești situata in str. Mihai Bravu nr. 231 unde se vor preda persoanelor desemnate din cadrul unitatii respective; predarea - primirea pachetelor se ve face in baza unui proces-verbal a cărui forma va fi agreata de ambele parti;

 • c)    sa folosească terenul numai potrivit destinației sale si a scopului pentru care a fost încheiat contractul de asociere si sa nu depaseasca suprafața de teren ce face obiectul prezentului contract de asociere;

 • d)    sa efectueze lucrări privind amenajarea si Întreținerea terenului si tramvaiului corespunzător destinației, pe cheltuiala proprie a societății, fara pretenții de recuperare a cheltuielilor efectuate in acest sens, cu obținerea tuturor avizelor si autorizațiilor prevăzute de legislația in vigoare;

 • e)    sa asigure protecția bunului ce face obiectul contractului de asociere;

 • f)    se obliga, ca pe toata durata asocierii, sa păstreze in bune condiții tramvaiul, precum si a accesoriile acestuia, sa nu le degradeze sau deterioreze;

 • g)    sa înștiințeze in maxim 24 de ore Municipiul Ploiești despre orice acțiune a unei terte persoane care ii tulbura folosința;

 • h)    sa răspundă de distrugerea totala sau parțiala a pavajului si tramvaiului care s-ar datora culpei sale;

 • i)    sa ia toate masurile impuse de normele P.S.I. si sa răspundă de pagubele pricinuite de incendiu, daca nu se va dovedi ca incendiul a provenit din caz fortuit, forța majora sau defect de construcție, ori prin comunicarea focului de la un spațiu vecin;

 • j)     sa încheie contracte ferme cu furnizorii de utilitari si sa respecte obligațiile asumate prin contracte. Repararea oricărui prejudiciu pe care Asociatul il va cauza acestora ii revine in exclusivitate;

 • k)    sa execute la timp si in bune condiții lucrările de întreținere si reparații de cate ori este cazul;

 • l)    sa răspundă de menținerea curățeniei, igienei si ordinii pe suprafața ocupata efectiv si in jurul acesteia;

 • m)   sa amenajeze pe cheltuiala proprie a societarii, fara pretenții de recuperare a cheltuielilor efectuate in acest sens, cu obținerea tuturor avizelor si autorizațiilor prevăzute de legislația in vigoare, a unei scene (ale cărei dimensiuni si specificații tehnice se vor stabili împreuna cu Arhitectul Sef al orașului si Comisia nr. 4 aZa'Z

' R-*1

. -HT. .

s y

W. '/

f

I

I J

"■V

/

 • X.

X


•y •j


kv


.•X'

’fc I


V

y,


, / 7 b.

X“»

>x

r^By’


. z>

b

Z

’y


• •.

.•;•• z ■7

Consiliului Local al municipiului Ploiești), adiacenta cafenelei, pentru activitati cu caracter cultural.                          .

k* x

sa amplaseze terasa si scena cu respectarea următoarelor reguli:

•> •             1      ’. -r

•.%<*“' ■"•                     • ***• '‘■s’ Z ’"r--*X

Locația se delimitează ca suprafața utilizata prin realizarea unui eșafodaj usor, ciin elemente ușoare si demontabile, eu inaltimea maxima de 15 cm (o trehptaXJi^pe dimensiuni modulate, mobilat corespunzător. Pentru scena, detaliile privind dimensiunile si specificațiile tehnice se vor stabili împreuna cu Arhitectul Sef al orașului si Comisia nr. 4 a Consiliului Local al municipiului Ploiești.

Estetica se realizează prin alegerea unui mobilier adecvat:


n)


i*


*■


X

X

. iV.'

J“ .•

/

%•

V

A'


/,'


 • •  Elemente originale de design, din lemn sau fier forjat, ori diferite aliaje, nu din material plastic;

 • •  Delimitarea terasei de zonele de circulație se va realiza prin jardiniere de mici dimensiuni sau prin mobilier ușor, dar nu din material plastic;

 • •  Spațiul care urmeaza a fi amenajat trebuie sa dispună de utilitati si de grupuri sanitare atat pentru personal cat si pentru clienti.

 • • Dotarea tramvaiului cu doua monitoare LCD si aparatura video - audio, prin intermediul carora, la interval de 2 ore, Asociatul trebuie sa difuzeze/sa proiecteze timp de 25 de minute informații despre istoria transportului local din Ploiești - informații care vor fi puse la dispoziție de către Primăria municipiului Ploiești.

 • •  Sunt impuse condiții de buna vecinătate, astfel incat sa nu creeze disconfort riveranilor.

 • •  Se va respecta legislația privind liniștea si ordinea publica;

 • •  Se va prezenta contractul încheiat cu operatorul de salubritate, Municipiul Ploiești rezervandu-si dreptul de a rezilia contractul imediat si fara alte pretenții in cazul nementinerii curățeniei.

 • •  Conform adresei Direcției de Sanatate Publica Prahova nr. 3443/25.03.2010, «condițiile igienico - sanitare reglementate de legislația in vigoare - Ordinul Ministrului Sanatatii nr. 976/1998 si Hotararea Guvernului nr. 924/2005 -necesare funcționarii teraselor de vara cu profil de alimentație publica in condiții de protecție sanitara a alimentelor si consumatorilor sunt următoarele:

 • - Sa fie racordate la rețele publice de apa potabila, de colectare si evacuare in condiții igienice a apei uzate;

 • - Șa fie racordate la sisteme de alimentare cu energie electrica;

 • - Sa dispună de chiuvete destinate spălării mâinilor angajatilor si de grupuri sanitare racordate la un sistem eficient de evacuare; chiuvetele pentru spalarea mâinilor vor fi separate de chiuvetele pentru spalarea produselor alimentare si de cele pentru vesela, pahare, ustensile;

 • - Chiuvetele trebuie sa dispună de alimentare cu apa curenta, calda si rece, de mijloace de spalare si uscare igienica a ustensilelor, veselei, după caz; de mijloace de spalare si uscare igienica a mâinilor;

 • - Sa asigure dotarea cu ustensile si utilaje adecvate profilului si volumului unitatii de alimentație;

 • - Sa fie dotate cu recipiente cu capac etanș pentru colectarea reziduurilor exterior cu coșuri pentru aruncarea hârtiilor si resturilor;

 • - Sa aiba angajat personal calificat in profilul care lucrează si instruit^M^k^^^ insusirii noțiunilor fundamentale de igiena si a formarii unui comportamen^^ie^

 • - Sa asigure angajatilor echipamentul de protecție sanitara a alimentelor;

 • - Sa aiba evidenta controlului medical pentru tot personalul din subordine.

o) sa depună documentația in vederea obținerii autorizației de construire in termen de 30 de zile de la semnarea contractului de asociere.


p) sa solicite eliberarea autorizației de funcționare de la departamentul specializat din cadrul Primăriei municipiului Ploiești - Direcția Evidenta si Valorificare Patrimoniu, departament care, in urma analizării cererii si a constatării din teren, va elibera un program de funcționare tipizat.


•.- *-A".V bbAb.'^.-.’P.'         A"AA’ ■AA «-%AV • «A^Orarul de funcționare pentru cafenea se Stabilește de către comerciant si se avizeaza de către Primăria municipiului Ploiești.

Terasa poate funcționa pana la orele menționate in autorizația de funcționare a punctului de lucru (cafenelei), dar nu mai târziu de orele 2200.

q) In conformitate cu prevederile art. 268 din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările si completările ulterioare, si punctului 159" 1 din Hotararea Guvernului nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările si completările ulterioare, coroborate si cu hotărârile Consiliului Local al municipiului Ploiești privind stabilirea impozitelor si taxelor locale, agenții economici care desfasoara activitatea, potrivit Clasificării Activităților din Economia Naționala CAEN, clasa 5610 (vechi 5530) - restaurante si 5630 (vechi 5540) - baruri, datoreaza bugetului local in raza caruia este amplasata unitatea sau standul de comercializare o taxa de eliberare pentru autorizația privind desfasurarea activității de alimentație publica, taxa pe care Asociatul se obliga sa o achite in cuantumul stabilit de către Consiliul Local.


r)    sa declare prezentul contract la Serviciul Public Finanțe Locale Ploiești si sa achite in conformitate cu prevederile Codului fiscal si taxa (stabilita in condiții similare impozitului) pe teren, precum si orice alte obligații către bugetul local prevăzute de lege.

s)    la incetarea contractului, sa desființeze terasa, sa elibereze si sa aduca amplasamentul la starea inițiala


V. SUBLOCATIUNEA SI ÎNCHIRIEREAVI. încetarea asocierii


Art. 6. Contractul inceteaza prin:

 • - expirarea termenului prevăzut in contract;

 • - acordul de voința, exprimat in scris, al pârtilor contractante, cu un pre^&z! calendaristice;

 • - desființarea titlului proprietarului; Municipiul Ploiești nu este răspunzător de schimbarea regimului juridic al spațiului ca urmare a unor reglementari legale adoptate după semnarea prezentului contract sau ca urmare a unor procese de revendicare, Asociatul nefiind in drept sa pretindă nici un fel de despăgubiri de la Municipiul Ploiești si nici atribuirea unui alt spațiu;

 • - prin reziliere, in caz de nerespectare a obligațiilor asumate de către parti;

 • - inceteaza de drept, când nevoile urbanistice, administrative sau interesul public impun acest lucru.

VII. RĂSPUNDEREA CONTRACTUALA

Art. 7. - Pentru nerespectarea obligațiilor asumate prin prezentul contract, partea in culpa datoreaza celeilalte parti daune. Daunele se vor determina in funcție de prejudiciul produs. Prejudiciul va fi evaluat printr-o expertiza tehnica.

Art. 8. — Pact comisoriu expres:

In caz de neexecutare, contractul se considera desființat de drept la solicitarea Municipiului Ploiești, fara punere in intarziere si fara nici o formalitate prealabila in cazul in care Asociatul nu-si executa obligațiile contractuale.

Prin urmare rezilierea intervine de drept, de indata ce a expirat termenul de executare, fara a fi necesara notificarea.

%

Art.9. - Nici una din părțile contractante nu răspunde de neexecutarea la termen sau de executarea necorespunzatoare, total sau parțial, a oricărei obligații, care ii revine in baza acestui contract, daca neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a obligației a fost cauzata de forța majora, asa cum este definita de lege, cu condiția notificării in termen de 10 zile de la producerea evenimentului.

VIII. DISPOZIȚII FINALE

Art. 10. - Modificarea contractului se poate face in limitele legislației romane, cu acordul pârtilor, prin act adițional, care face parte integranta din prezentul contract; excepție fac legi, hotarari de Guvern, ordonanțe, hotarari ale Consiliului Local al Municipiului Ploiești ale căror prevederi sunt imperative si operează de drept.

Prezentul contract produce efecte de la data încheierii âceștufaLS^

^****—a*- j

Art. 13. - Prezentul contract de asociere s-a încheiat in 2 (doua) exemplare, cate unul pentru fiecare parte.
/


Nicoleta Crăciunoiu " . A

11 AUG 2010


Direcția Administrație Publica, Juridic Contencios DIRECTOR,

( Simona Albu


Administrația Serviciilor Sociale Comunitare DIRECTOR, Doina Căpuz

Anexă parte integrantă din contractul de asociere


nr. 9167/

PROCES VERBALde predare - primire al terenului ce aparține domeniului public al municipiului Ploiești, in suprafața de 121 m.p. situat în str. Mihail Kogalniceanu - pasaj pietonal, langa fantana arteziana, si a tramvaiului amplasat pe acesta in vederea amenajării unei cafenele cu terasă.

în baza contractului de asociere înregistrat la nr. 91Q0 ^'0. se încheie prezentul proces verbal de predare - primire între Primăria municipiului Ploiești prin Direcția Evidență și Valorificare Patrimoniu, Serviciul Valorificare Patrimoniu, prin reprezentantul său Carmen Bucur, care predă și S.C. Terraverde S.R.L., în calitate de comodatar, prin reprezentantul său c1..            ilH CU - Ob ( /7^/Vcare primește

suprafața de teren situată în Municipiul Ploiești, stt. Mihail Kogalniceanu - pasaj pietonal, langa fantana arteziana, în suprafață de 121 m.p. si a tramvaiului amplasat pe acesta in vederea amenajării unei cafenele cu terasă. Vagonul de tramvai care se preda către S.C. Terraverde S.R.L. este in buna stare.

Acest proces verbal de predare primire s-a încheiat astăzi, 30 00 QOl'O < dublu exemplar, din care unul a fost predat asociatului.
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 2

COMISIA PENTRU VALORIFICAREA PATRIMONIULUI, SERVICII CĂTRE POPULA ȚIE, COMER T, TURISM, A GRICUL TURĂ ȘI PROMO VARE OPERA TIUNI COMERCIALE

RAPORT

Comisia a luat în discuții proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării prin act adițional a contractului de asociere nr. 9167/29.09.2010, încheiat între Municipiul Ploiești și S.C. Terraverde S.R.L.


PREȘEDINTEMateesCONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 1


COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVA T, STUDII, STRA TEGII ȘI PROGNOZE

RAPORT

Comisia a luat in discuții proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării prin act adițional a contractului de asociere nr. 9167/29.09.2010, încheiat între Municipiul Ploiești și S.C. Terra verde S.R.L.

Data: [ (■


1

Cu privire la solicitările doamnei Lazar Daniela Marina si domnului

2

Ciutacu Sorin, va comunicam următoarele :

3

Blocul 12B din str. Sabinelor nr. 18 a fost preluat de la Agenția Naționala a Locuințelor cu destinația de locuințe destinate inchirierii tinerilor cu vârste sub 35 ani si aparține domeniului public al municipiului Ploiești.

4

Prin Hotararea Consiliului local al municipiului Ploiești nr. 213/2005 s-a « *

5

aprobat repartizarea apartamentului 7, bl. 12B din str. Sabinelor nr.18 către doamna Lazar Daniela Marina si apartamentul 2, bl. 12B din str. Sabinelor nr.18 către domnul Ciutacu Sorin. In baza hotărârii amintite mai sus si a repartiției nr.

6

6888/12.12.2005 pentru apartamentul 7, bl. 12B din str. Sabinelor nr.18, s-a perfectat contractul de inchiriere nr. 13513/16.12.2005 titular Lazar Daniela