Hotărârea nr. 69/2011

Hotãrârea nr. 69 privind aprobarea unui schimb de locuinte

ROMANIA


JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTARAREA NR. 69 privind aprobarea unui schimb de locuințe

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

Vazand Expunerea de Motive a domnului Viceprimar Cristian Dumitru si a domnilor consilieri Radu Mateescu, Stanciu Marilena si Horghidan Costel precum si Raportul de Specialitate al Direcției de Gestiune Patrimoniu prin care se propune aprobarea unui schimb de locuințe ;

Având in vedere prevederile Legii nr. 114/1996, privind locuințele, republicata, cu modificările si completările ulterioare, Hotărârii de Guvern nr 1275/2000 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor Legii Locuinței si Legii nr. 152/1998 privind Înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe cu modificările si completările ulterioare ;

In temeiul art. 36, alin. 5, lit. b si alin 6, lit. a, pct. 5 si 17 si art. 123 din Legea nr. 215 privind administrația publica locala republicata, cu modificările si completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE :

Art 1. Aproba schimbul de locuințe pentru tineri, destinate închirierii, intre doamna Lazar Daniela Marina care deține cu chirie locuința situata in Ploiești, str. Sabinelor nr. 18, bl. 12 B, ap. 7 si domnul Ciutacu Sorin, care deține cu chirie locuința situata in Ploiești, str. Sabinelor nr. 18, bl. 12 B, ap. 2.

Art. 2. împuternicește Primarul municipiului Ploiești sa semneze contractele de inchiriere pentru locuințele prevăzute la articolul 1.

Art. 3. Direcția de Gestiune Patrimoniu va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotarari.

Art. 4. Direcția Administrație Publica, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotarari.

Data in Ploiești, astazi, 28 februarie 2011


inta, h^orghe \ ?

I


(I


.1


Contrasemnează Oana Cristinecretar, cobCONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI DIRECȚIA DE GESTIUNE PATRIMONIU
RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotarare privind aprobarea unui schimb de locuințe

In exercitarea atribuțiilor stabilite la art.36 din Legea 215/2001 privind administrația publica locala, republicata Consiliul Local asigura potrivit competentei sale cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes local privind locuințele sociale si celelalte unitati locative aflate in administrarea sa.

Blocul 12B din str. Sabinelor nr. 18, a fost preluat de la Agenția Naționala a Locuințelor, iar prin Hotararea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 213/29.11.2005 s-a aprobat repartizarea spatiilor cu destinația de locuința pentru tinerii cu varsta de pana la 35 ani.

In baza repartiției nr. 6888/12.12.2005, s-a închiriat doamnei Lazar Daniela Marina, locuința situata in str. Sabinelor nr. 18, bloc 12B, ap. 7 si s-a perfectat contractul de închiriere nr. 13513/16.12.2005 si actul adițional nr. 22870/20.01.2011, in care figurează împreuna cu soțul Lazar Dragos Dumitru si fiul Lazar Dragos Ioan. Spațiul se compune din 2(doua) camere in suprafața de 34,65 m.p. si dependințe in suprafața de 24,27 m.p. Chiria aferenta spațiului inchiriat a fost stabilita conform Hotărârii Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 407/2010, in cuantum de 312,57 lei si este achitata la zi. De asemenea, cotele de intretinere sunt achitate la zi.

Potrivit repartiției nr. 7498/12.12.2005, s-a inchiriat domnului Ciutacu Sorin, locuința situata in str. Sabinelor nr. 18, bloc 12B, ap. 2 si s-a perfectat contractul de inchiriere nr. 13509/16.12.2005 si actul adițional nr. 20836/19.01.2011, in care figurează împreuna cu soția Ciutacu Lacramioara Viorica si fiul Ciutacu Sorin Dragos. Spațiul este format din 2(doua) camere in suprafața de 34,65 m.p. si dependințe in suprafața de 24,27 m.p. Chiria aferenta spațiului inchiriat a fost stabilita conform Hotărârii Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 407/2010, in cuantum de 21,30 lei si este achitata la zi. De asemenea, cotele de intretinere sunt achitate la zi.

Prin cererile nr. 1591/21.01.2011 si nr. 1590/21.01.2011, doamna Lazar Daniela Marina si domnul Ciutacu Sorin au solicitat aprobarea schimbului de locuințe.


Agricultura, Promovare Operațiuni Comerciale, a propus aprobarea solicitărilor doamnei Lazar Daniela Marina si domnului Ciutacu Sorin.

f

Conform prevederilor art. 33 din Legea nr. 114/1996 — privind locuințele, republicata, cu modificările si completările ulterioare, titularii contractelor de inchiriere pot face intre ei schimb de locuințe, cu avizul autoritarii care au aprobat inchirierea sau, după caz, al proprietarului locuinței.

DIRECȚIA DE GESTIUNE PATRIMONIU

DIRECTOR ADJUNCT Amedeo Florin Tabirca

DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE PUBLICA DIRECȚIA MANAGEMENT, JURIDIC CONTENCIOS, ACHIZIȚII     FINANCIAR - CONTABIL,

PUBLICE, CONTRACTE DIRECTOR, Simona Albu

CONTRACTE DIRECTOR,


Nicoleta CraciunoiuCONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotarare privind aprobarea unui schimb de locuințe

In infaptuirea atribuțiilor conferite de Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicata, cu modificările si completările ulterioare, Consiliul Local hotărăște ca bunurile ce aparțin domeniului public sau privat de interes local, sa fie date in administrarea regiilor autonome si instituțiilor publice, sa fie concesionate ori sa fie închiriate.

Locuințele pentru tineri destinate închirierii au fost realizate in conformitate cu prevederile Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe si Hotararea Guvernului României nr. 962/2001 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998, cu modificările si completările ulterioare.

Prin cererile nr. 1591/21.01.2011 si nr. 1590/21.01.2011, doamna Lazar Daniela Marina, care deține locuința situata in Ploiești, str. Sabinelor nr. 18, bl. 12B ap. 7 compusa din 2 (doua) camere in suprafața de 34,65 m.p. si dependințe in suprafața de 24,27 m.p. si domnul Ciutacu Sorin, care deține locuința situata in Ploiești ,str. Sabinelor nr. 18, bl. 12B, ap. 2, formata din 2(doua) camere in suprafața de 34,65 m.p. si dependințe in suprafața de 24,27 m.p., au solicitat efectuarea schimbului de locuințe.

Potrivit prevederilor art. 33 din Legea nr. 114/1996 - legea locuinței, republicata, cu modificările si completările ulterioare, titularii contractelor de inchiriere pot face intre ei schimburi de locuințe, cu avizul autoritarilor care au aprobat închirierea sau, după caz, al proprietarului locuinței.

Fata de cele prezentate mai sus, supunem spre analiza si aprobare proiectul de hotarare alaturat.Horghidan Costelvj

’>••••A

■<<


•z/

•V

«$<

x::

,•

■ A


• ¥

•Z


Comerț, Turism,


r«'."

ei


•l .-I1 y-

>Ti'

/


•?:

V


: x■ ■ ■ v-rx..;S.

o?:

Agricultura, Promovare Operațiuni Comerciale

'           z

'              r

*


p


J,-

k**'


•s


PROCES VERBAL încheiat astazi 01.02.2011

Madalina


  • 1. Cu privire la solicitarea inaintata de doamna Naum Mihaela, vă comunic amur motoarele:

Doamna Naum Madalina Mihaela deține in str.Lupeni, nr.7, bl.M5A, ap. 7 spațiul format din 2 camere in suprafața de 35,41 m.p. si dependințe in b

suprafața de 32,80 | im.p., in baza contractului de închiriere nr. 360350/21.01.2005.

Contractul de închiriere a fost încheiat pe o perioada de 5 ani, prelungit prin actul adițional nr. 707/09.03.2010 pe o perioada de 1 an, expirând la data de 13.01.2011.

b

Chiria lunara a fost calculata conform Hotărârii Guvernului României nr. 310/2007, respectiv 120,00 lei si este achitata pana expirarea termenului • ?

contractual.

Prin cererea nr. 36035/24.01.2011 doamna Naum Madalina Mihaela a b               ■

solicitat prelungirea terrhenului contractual si includerea in contract a fiului Iova Filip Mihail.

Având in vedere) (cele prezentate mai sus propunem aprobarea cererii conform procesului verbal al Comisia nr. 2 - Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație;, | Comerț, Turism, Agricultura, Promovare Operațiuni Comerciale din data de 0^.05.2009.

< £

B <•                                                                                                                                                                              i              Jb

>                                                                            p

b                    i

i s i < • ?

l '

E t

i               r

P               b

£ ; i ’ l i p               ■

p

f

  • >

  • >

5

*

p

A

p

  • 2. Cu privire la solicitările doamnei Lazar Daniela Marina si domnului ? •

Ciutacu Sorin, va comunicam următoarele :

Blocul 12B din str. Sjabinelor nr. 18 a fost preluat de la Agenția Naționala a Locuințelor cu destinatja| de locuințe destinate închirierii tinerilor cu vârste sub p

35 ani si aparține domeniului public al municipiului Ploiești.

Prin Hotararea Consiliului local al municipiului Ploiești nr. 213/2005 s-a aprobat repartizarea apartamentului 7, bl. 12B din str. Sabinelor nr.18 către doamna Lazar Daniela către domnul Ciutacu i

țarina si apartamentul 2, bl. 12B din str. Sabinelor nr.18 b

jrin. In baza hotărârii amintite mai sus si a repartiției nr.


6888/12.12.2005 pentru! apartamentul 7, bl. 12B din str. Sabinelor nr.18, s-a perfectat contractul de | închiriere nr. 13513/16.12.2005 titular Lazar Daniela

JEMBaMSiaMBgllMKrâ


a

Comisia nr. 2 - Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Comerț, Turism, Agricultura, Promovare Operațiuni Comerciale:


Consilieri:     dl. Mateescu Radu


MUNICIPIUL PLOIEȘTI "1 ÎNREGISTRARE I 045.9.te........ 21 ja4”

■                / Z> -'•

x . > *                     / y*■

%

4

r

»
7^,/ Cju HlCi/ Jcxrî^ c:lt..,-r>,(.t hni

<fr ■ \k bîoe-/a/- r>r-       &/- !2&

porter o<zono/ cw ■/roc.'/u/ afe r'r^ten-/

nr. /      / /( /2-2oe>J~ \/a roj

r                m/6<7/zOO' cJo fV) ) Q_j/t '<J /a,  "1

f >              /a       i^q/yj<^n'/1-^'    r■      faa~f~


4ce

Ctel tvhd

O. Ol'


7)& k

f(2 £)

\'f~ h/ ta

lo//


>

dectctiwe. \Jetei’h>~i t in fu h<te‘eo.\jan<2 b-fa co^/°r o


4 A?

^.<ZyQcti^ de>t£<£C &<■

ASOCIAȚIA DE LOCATARI BL 12B PLOIEȘTI, STR. SABINELOR , NR.18


ADEVERINȚA

PRIN PREZENTA VA COMUNICAM CA LA DATA DE 20 .01 .2011, D-NA(D-NUL) CIUTACU SORIN, LOCATAR AL APARTAMENTULUI NR 2,BL 12B-DIN PLOIEȘTI. STR SABINELOR NR. 18, NU FIGUREAZĂ IN EVIDENTELE NOASTRE CU ÎNTREȚINERE RESTANTA .SE ELIBEREAZĂ PREZENTA PENTRU AI SERVI LA PRIMĂRIE.


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI DIRECȚIA DE GESTIUNE PATRIMONIU NR. 20836/          ȚÎ h


ACT ADIȚIONAL NR. 1

La contractul de închiriere nr. 13509/16.12.2005


•f Z

/' <,

ff-►                                                 .                         ■

r - .                              .                                                                              ,

I'

. r r»

1 \<'

, .

— *■ ’u

b

’ S

x         •

In baza contractului de închiriere nr. 13509/16.12.2005 si Hotărârii nr. 4077 29711.2010 a Consiliului Local al municipiului Ploiești,

Intre municipiul Ploiești prin Consiliul Local al municipiului Ploiești cu sediul in B-dul Republicii nr.2, reprezentat prin PRIMAR ANDREI LIVIU VOLOSEVICI

Si

. Dl. Ciutacu Sorin domiciliat in Ploiești, str. Sabinelor, nr.18, bl. 12B, ap. 2, in calitate de chiriaș a intervenit prezentul act adițional prin care se modifica Cap. III, art. 3 si Cap. IV, art. 4, paragraful 1, al contractului de inchiriere nr. 13509/16.12.2005, pentru suprafețele cu destinația de locuința, situata in Ploiești, str. sabinelor, nr. 18, bl. 12B, ap. 2, astfel:

Cap. III, art. 3 - Termenul contractului de inchiriere se prelungește pana la data de 11.12.2011 .

Cap. IV, art. 4 - Chiria lunara este in suma de 312,57 lei, fiind stabilita conform Anexei 2 din Hotararea nr.407/ 29.11.2010 a Consiliului Local al municipiului Ploiești, insa potrivit art. 31 din Ordonanța de Urgenta a Guvernului nr. 40/1999 privind protecția chiriașilor si stabilirea chiriei pentru spatiile cu destinația de locuințe, cu modificările si completările ulterioare, nivelul maxim al chiriei „ nu poate depăși 15% din venitul net lunar pe familie in cazul in care venitul mediu net lunar pe membru de familie nu depășește salariul mediu net lunar pe economie. In cazul in care venitul net lunar pe membru de familie se situează intre venitul mediu net lunar pe economie si dublul acestuia, nivelul maxim al chiriei lunare nu poate depăși 25% din venitul net lunar pe familie”. Ca atare, chiria lunara care trebuie achitata începând cu data de 01.01.2011, este in suma de 21,30 lei conform Anexei la prezentul. Chiria se achita in contul proprietarului nr._____________

deschis la_______________________pana la data de 10 a fiecărei luni, pentru luna in curs.

Restul clauzelor contractuale raman neschimbate.

Prezentul act adițional a fost încheiat astazi

in 2(doua) exemplare cate unul pentru fiecare parte.
DIRECȚIA DE GESTIUNE PATRIMONIU DIRECTOR ADJUNCT, Amedeo Florin-Tabirca

A

/. r 4

/7


DIRECTOR ECONOMIC, Nicoleta Craciunoiu

4 d .

1 e.


COMPARTIMENTUL EVIDENTA

SI ADMINISTRARE FOND LOCATIV Elena ÎBranza

ANEXA

La contractul de inchirier^ îb K'}î£^U •H


> /

I* < .

4

p •

%

•i

FISA DE CALCUL

A,


Jj


a chiriei lunare pentru locuința situata in Ploiești, str.                 (UZ

bl. (JLi6 i ap. d* deținuta de chiriașul Q/; j TU Pi l,

  • 1. Câștigul salarial mediu net lunar total pe economie: octombrie 2010 -

1.340 lei

  • 2. Venitul net lunar pe familie:


  • 3. Venitul mediu net lunar pe membru de familie:

142,00 lei: 3 = 47,33 lei

  • 4. Chiria lunara:

142,00 lei X 15% = 21,30 lei

DIRECȚIA DE GESTIUNE PATRIMONIU DIRECTOR ADJUNCT,

• 4 *

Amedeo Florin TabircaCOMPARTIMENTUL EVIDENTA SI

ADMINISTRARE FOND LOCATIV

ElenanBranza

)somnalcu Primar ol M unici pi

4

ASOCIAȚIA DE LOCATARI BL 12B PLOIEȘTI, STR. SABINELOR, NR.18


ADEVERINȚA

PRIN PREZENTA VA COMUNICAM CA LA DATA DE 20 .01 .2011, D-NA(D-NUL) LAZAR DANIELA, LOCATAR AL APARTAMENTULUI NR 7,BL 12B-DIN PLOIEȘTI. STR SABINELOR NR. 18, NU FIGUREAZĂ IN EVIDENTELE NOASTRE CU ÎNTREȚINERE RESTANTA .SE ELIBEREAZĂ PREZENTA PENTRU AI SERVI LA PRIMĂRIE.


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI DIRECȚIA DE GESTIUNE PATRIMONIU NR. 22870/ d. £ . 0 / . V .

ACT ADIȚIONAL NR. 1

La contractul de închiriere nr. 13513/16.12.

1           xyJ.

r ’ x

1    •                        V                                                                                                          •

In baza contractului de închiriere nr. 13513/16.12.2005 si Hotărârii nr. 407/ 29.11.2010 a

4 B

Consiliului Local al municipiului Ploiești,                                      : ; ;.

Intre municipiul Ploiești prin Consiliul Local al municipiului Ploiești' eti ‘sediul in B-dul

Republicii nr.2, reprezentat prin PRIMAR ANDREI LIVIU VOLOSEVICI

Si

D-na Lazar Daniela Marina domiciliata in Ploiești, str. Sabinelor, nr. 18, bl. 12B, ap. 7, in calitate de chiriaș a intervenit prezentul act adițional prin care se modifica Cap. III, art. 3 si Cap. IV, art. 4, paragraful 1, al contractului de închiriere nr. 13513/16.12.2005, pentru suprafețele cu destinația de locuința, situata in Ploiești, str. Sabinelor, nr. 18, bl. 12B, ap. 7, astfel:

Cap. III, art. 3 - Termenul contractului de închiriere se prelungește pana la data de 11.12.2011.

Cap. IV, art. 4 — Chiria lunara este in suma de 312,57 lei fiind stabilita conform ^Anexei 2

*                                                                                              f

din Hotararea nr. 407/29.11.2010 a Consiliului Local al municipiului Ploiești, începând cu data de 01.01.2011. Chiria se achita in contul proprietarului nr.____________deschis la

________________________pana la data de 10 a fiecărei luni, pentru luna in curs.

Restul clauzelor contractuale raman neschimbate.


Prezentul act adițional a fost încheiat in 2(doua) exemplare cate unul pentru fiecare parte.


i'AÂA/r?*

MUNICIPIUL /PLOIEȘTI

PRIMA' ICIPIUL

* :

3 -

<5Andrei Li viu Voios eviei

• d,F
DIRECȚIA DE GESTIUNE

PATRIMONIU

DIRECTOR ADJUNCT,


edeo Florin Tabirca
DIRECTORECONOMIC,

Nicoleta CraciunoiuVIZAT,

:i                                            :t*:, ț f ?       ■■■                            : 1                                                      \     -.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 5


•k


.7/         '             !>         X

.......

//' CV - ■'

? / A v

V’                                              .■ ■ \

' / .                                                                                                                        .'■ -1 i ’■

' r                -*fc                                      . .             .          '                                        ■      .

, > g                                                                                                             ,

► t                ’*•’                                                                                           ••                                      .

' J                                                                                                                                                y " r *

COMISIA PENTRU PROTECȚIE ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ, ORDINE PEJIILICĂ, RESPECTAREA DREPTURILOR ȘI LIBERTĂȚILOR CETĂȚENEȘTI, PETICII ȘI RECLAMAȚII

RAPORT

Comisia a luat în discuții proiectul de hotărâre privind aprobarea unui schimb de locuințe

și a emis:


PREȘEDINTE,      >

Nicolescu Sava Mihai/    !


SECRETAMarcu Valehtin

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 2

i

>r


V- \\

« •

■ 1. ....

ERA TIUNICOMISIA PENTRU VALORIFICAREA PATRIMONI

POPULA ȚIE, COMER Ț, TURISM, A GRICUL TURĂ ȘI PROMO VA COMERCIALE

RAPORT

Comisia a luat în discuții proiectul de hotărâre privind aprobarea unui schimb de locuințe

și a emis:

4l//Z


PREȘEDINTE,  Mateescu/Radu


SECRETAR, Stanciu Marilena


" z **

,<" VS.

Z A *' ' l **

/, X

'' -^r / Z

/' V

r \>

l | ■“ f                            J

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIUL UI PLOIEȘTI          f\ %

COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 1                      \ %.

1 f’-'Mno'l * .. 1.1

COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVA T, STUDII, STRA TEGII ȘI PROGNOZE•i


•i


RAPORT


\

: A ; ’ • i

> ;

s ’ *

I


>

h

\

bComisia a luat in discuții proiectul de hotărâre privind aprobarea unui schimb de locuințe