Hotărârea nr. 68/2011

Hotãrârea nr. 68 privind aprobarea listelor de prioritãti în solutionarea cererilor de locuinte pentru tineri, destinate închirierii

ROMANIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTIHOT ARAREA NR.68______

privind aprobarea listelor de priorități in soluționarea cererilor de locuințe pentru tineri, destinate închirierii

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

Vazand Expunerea de Motive a domnului Viceprimar Cristian Dumitru si a domnilor consilieri Mateescu Radu, Stanciu Marilena si Horghidan Costel, Raportul de Specialitate al Direcției de Gestiune Patrimoniu si Procesele Verbale nr.2/13.12.2010, 3/25.01.201, 4/14.02.2011 si 5/22.02.2011 ale Comisiei Sociale pentru analizarea cererilor privind repartizarea de locuințe pentru tineri, destinate închirierii, prin care se propune aprobarea listelor de priorități in soluționarea cererilor de locuințe pentru tineri, destinate închirierii;

Conform art.8 alin. (2) si (3) din Legea nr. 152/1998 privind infiintarea Agenției Naționale pentru Locuințe, republicata, cu modificările si completările ulterioare;

Potrivit prevederilor art. 14 alin (1), (2), (7) si art. 15 alin (1) , (2), (3) și (4) din Hotararea de Guvern nr.962/2001 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind infiintarea Agenției Naționale pentru Locuințe, cu modificările si completările ulterioare;

Ținând cont de prevederile Legii nr. 114/1996 - privind locuințele, republicata, cu modificările si completările ulterioare si Hotărârii de Guvern nr. 1275/2000 privind aprobarea normelor metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor Legii privind locuințele;

în temeiul art.36, alin (5) lit.”a” si alin (6) lit.”a”, pct. 5 si 17 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală republicată, cu modificările si completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aproba listele de priorități in soluționarea cererilor de locuințe pentru tineri, destinate închirierii, conform Anexelor nr. 1 si 2 ce fac parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2 Direcția de Gestiune Patrimoniu va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotarari.

Art. 3 Direcția Administrație Publica Juridic Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștința publica prevederile prezentei hotarari.

Data in Ploiești, astazi, 28 februarie 2011

Președintă ședința, Adina Gn&yrghe

*           i '
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI DIRECȚIA DE GESTIUNE PATRIMONIU


//s \ fi“

WObat, VlteSPRIMAR Crisfiân;JZ)umitru


RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotarare privind aprobarea listelor de priorități in soluționarea cererilor de locuințe pentru tineri, destinate inchirierii

Locuințele pentru tineri destinate închirierii se realizează conform prevederilor Legii nr. 152/1998 și a Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.962/2001, cu modificările și completările ulterioare.

Conform art.8 alin.(2) si (3) din Legea nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, republicată, cu modificările și completările ulterioare locuințele pentru tineri destinate închirierii, fac parte din proprietatea privată a statului și sunt administrate de autoritățile administrației publice locale.

Repartizarea locuințelor pentru tineri destinate închirierii, construite și date în exploatare prin programele derulate de Agenția Națională pentru Locuințe se face după criterii stabilite și adoptate de autoritățile administrației publice locale, cu avizul Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului, pe baza unor criterii-cadru de acces la locuințe și, respectiv, de prioritate în repartizarea locuințelor, aprobate prin hotărâre a Guvernului.

în vederea punerii în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998, Consiliile locale trebuie să stabilească măsurile necesare pentru luarea în evidență și analiza solicitărilor de locuințe pentru tineri destinate închirierii.

Cererile privind repartizarea de locuințe pentru tineri, destinate închirierii, se înregistrează în ordinea primirii acestora și se analizează de comisii sociale. La nivel local, comisiile sociale se constituie prin dispoziție a primarilor. Trebuie făcută precizarea că aceste comisii sociale nu sunt comisii de specialitate ale consiliului local, în sensul prevederilor Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a consiliilor locale.

Structura pe specialități a membrilor comisiilor sociale se aprobă de consiliul local, la propunerea primarului. Ca atare, în data de 08.06.2010 Comisiei pentru Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale i s-a prezentat o propunere privind componenta pe specialități a Comisiei sus amintite, care a fost avizată favorabil.

*■ .< >

Un alt aspect analizat de Comisia pentru Valorificarea Patrimoniului; Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultura, Promovare Operațiuni Comerciale a fost acela al propunerilor de criterii pentru stabilirea ordinii de prioritate in repartizarea locuințelor pentru tineri destinate închirierii, ț/

I                                                                                          *

Comisia a luat act de faptul ca potrivit Legii nr. 152/1998, stabilirea solicitanților care au acces la locuințe și a ordinii de prioritate în soluționarea cererilor înregistrate, precum și repartizarea locuințelor pentru tineri, destinate închirierii, se realizează în mod obligatoriu după criterii care vor respecta criteriile-cadru cuprinse în anexa nr. 11 la H.G. nr.962/2001 urmând sa fie adoptate, cu avizul Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului, de Consiliul Local al Municipiului Ploiești.

In urma dezbaterilor, Comisia pentru Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale a aprobat criteriile de acces și de ierarhizare în forma prevăzută la Anexa nr. 11 la Hotărârea de Guvern nr. 962/2001, avizând nefavorabil modificarea din punct de vedere al cuprinderii teritoriale a criteriilor de acces la locuință.

Potrivit prevederilor art. 14 lit.”d” din Normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.962/2001, cu modificările si completările ulterioare, „criteriile pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor de locuințe și în repartizarea locuințelor pentru tineri, destinate închirierii, se adoptă sub formă de propuneri care se transmit spre avizare Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului, însoțite de o copie a actului prin care au fost adoptate”.

în sensul celor mai sus prezentate Consiliul Local al municipiului Ploiești a adoptat Hotărârea nr. 235/28.07.2010 prin care:

 • 1. A aprobat criteriile pentru stabilirea ordinii de prioritate în repartizarea locuințelor pentru tineri, destinate închirierii;

 • 2. A aprobat structura pe specialități a membrilor Comisiei Sociale pentru analizarea cererilor privind repartizarea de locuințe pentru tineri, destinate închirierii.

Pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri Primarul municipiului Ploiești a emis Dispoziția nr. 7572/22.10.2010 privind componența Comisiei Sociale pentru analizarea cererilor privind repartizarea de locuințe pentru tineri, destinate închirierii, modificata prin Dispoziția nr. 7990/09.11.2010, iar prin adresa nr.

14372/17.08.2010 a transmis spre avizare Ministerului Dezvoltării si Turismului propunerile de criterii aprobate prin hotararea sus


Regionale amintita.

adresa nr.55660/IA/01.09.2010 s-a primit avizul din partea

Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului, iar in ședința din data de


Prin

r-.


29.11.2010 a Consiliului Local al municipiului Ploiești a fost aprob^^^l®taraî^ nr. 406 privind aprobarea criteriilor pentru stabilirea ordinii de-prioritate îrP soluționarea cererilor de locuințe și în repartizarea locuințelor} pentru tineri, f = destinate închirierii, în municipiul Ploiești și a listei cu actele justifkfatiye pe care solicitanții de locuințe trebuie să le prezinte în vederea analizării cererilor;.

Prevederile acestei hotarari au fost aduse la cunoștința publica pri&^bllcMre pe site-ul www.ploiesti.ro si prin afișare la avizierele municipalității situate in:

 • -  Str.Emile Zolla nr.8 - Halele Centrale, Intrarea principal - parter (sediul Direcției de Gestiune Patrimoniu);

 • -  B-dul Republicii nr.2 - Palatul Administrativ, Intrările “B” si “C”;

 • -  B-dul Independentei nr. 16 - Serviciul Public Finanțe Locale;

 • -  Str. Basarabilor nr.5 - Casieria Serviciului Public Finanțe Locale;

 • -  Șoseaua Vestului nr. 19 - Serviciul Public Finanțe Locale, fapt confirmat de Procesul Verbal de Afișare nr. 55/14.12.2010.

Totodată, titularilor dosarelor depuse la Primăria municipiului Ploiești in vederea obținerii unei locuințe pentru tineri, destinate închirierii le-au fost comunicate notificări scrise, recomandate, referitoare la prevederile Hotărârii Consiliului Local nr.406/29.11.2010.

In baza prevederilor art. 15 din Hotărârea nr. 962/2001 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, cu modificările și completările ulterioare, în urma analizării cererilor de locuințe pentru tineri, destinate închirierii, comisiile sociale vor prezenta consiliilor locale, lista solicitanților care au acces la locuințele pentru tineri, destinate închirierii, precum și propuneri privind ordinea și modul de soluționare a cererilor.Analizarea cererilor și stabilirea listei de priorități în soluționarea acestora se fac anual, până la sfârșitul lunii februarie a anului respectiv, luându-se în considerare cererile depuse până la sfârșitul anului precedent.

Lista de priorități se întocmește sau se reface anual numai în cazul în care în anul respectiv urmează să se finalizeze și sâ se repartizeze locuințe noi pentru tineri, destinate închirierii, și se aprobă, după caz, prin hotărâre a consiliului local.

Listele privind solicitanții care au acces la locuințe și cele cu privire la stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor, criteriile care au stat la baza stabilirii respectivelor liste, precum și hotărârile sau ordinele prin care au fost aprobate vor fi date publicității prin afișare într-un loc accesibil publicului.

Contestațiile cu privire la stabilirea accesului la locuințe, precum și la acordarea priorităților în soluționarea cererilor se vor adresa, primarului, în termen de 7 zile de la afișarea listelor . Soluționarea contestațiilor se va asigura în termen de 15 zile de la primire, în condițiile legii.

— , ■ )

Ca atare, Comisia Sociala pentru analizarea cererilor privind repartizarea de locuințe pentru tineri, destinate închirierii, a procedat la analizarea cererilor înregistrate până la data de 31.12.2010, ocazie cu care a constatat faptul ca doar 335 de titulari de cereri de locuințe pentru tineri, destinate închirierii au actualizat

► dosarele conform prevederilor Hotărârii Consiliului Local nr.406/29.ÎL.^OIO, Ca atare, pentru aceste dosare Comisia a întocmit listele de priorități în soluționarea acestora.

In acest sens, comisia a adoptat hotărâri care fac obiectul Proceselor Verbale nr. 2/13.12.2010, 3/25.01.2011,4/14.02.2011 si 5/22.02.2011.

Celelalte 1195 de dosare depuse in vederea obținerii unei locuințe pentru tineri, destinate închirierii, înregistrate la Primăria municipiului Ploiești nu au fost incluse in listele de prioritari din următoarele motive:

 • -  Dosarele nu au fost actualizate conform Hotărârii Consiliului Local al municipiului Ploiești nr.406/2010;

 • -  Titularii au împlinit varsta de 36 de ani;

 • -  Titularii au detinut sau dețin in proprietate locuințe;

 • -  Titularii nu au făcut dovada îndeplinirii criteriilor de acces.

DIRECȚIA DE GESTIUNE PATRIMONIU

DIRECTOR ADJUNCT, FLORIN AMEDEO TABIRCA


AVIZAT


DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ JURIDIC ACHIZIȚII

PUBLICE, CONTRACTE


DIRECȚIA MANAGEMENT FINANCIAR CONTABIL, CONTRACTEDIRECTOR

NICOLETA CRACIUNOIU

întocmit: Mitrea Luminița

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTIEXPUNERE DE MOTIVE             z z

la proiectul de hotarare privind aprobarea listelor de prioritari in^taridiiarea

cererilor de locuințe pentru tineri, destinate închirierii

Asigurarea fondului de locuințe pentru tineri destinat închirierii reprezintă un obiectiv de maxima importanta al administrației ploiestene.

Având in vedere faptul ca in cursul anului 2011 vor fi finalizate un număr de 140 de locuințe pentru tineri destinate închirierii in str. Libertății nr. 1, se impune adoptarea tuturor masurilor premergătoare repartizării acestora persoanelor indreptatite.

Ca atare, Consiliul Local al Municipiului Ploiești a adoptat Hotărârea nr. 235/28.07.2010 prin care a aprobat criteriile pentru stabilirea ordinii de prioritate în repartizarea locuințelor pentru tineri destinate închirierii și structura pe specialități a membrilor Comisiei Sociale pentru analizarea cererilor privind repartizarea de locuințe pentru tineri, destinate închirierii.

Pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor hotărârii sus amintite, prin Dispoziția nr.7572/22.10.2010 modificată prin Dispoziția nr.7990/09.11.2010 a fost constituita Comisia Socială pentru analizarea cererilor privind repartizarea de locuințe pentru tineri destinate închirierii, iar prin adresa nr. 14372/17.08.2010 s-a solicitat Ministerului Dezvoltării Regionale si Turismului avizarea propunerilor de criterii aprobate prin hotărârea de consiliu sus amintită.

In baza avizului favorabil primit din partea Ministerului Dezvoltării Regionale si Turismului comunicat prin adresa nr. 55660/IA/01.09.2010, Consiliul Local al municipiului Ploiești a aprobat Hotararea nr. 406/29.11.2010 privind aprobarea criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor de locuințe și în repartizarea locuințelor pentru tineri, destinate închirierii, în municipiul Ploiești și a listei cu actele justificative pe care solicitanții de locuințe trebuie să le prezinte în vederea analizării cererilor.

In baza acestei hotărâri, Comisia Socială pentru analizareaXereriloriprivind repartizarea de locuințe pentru tineri destinate inchirierii a procedat la analizarea cererilor de locuința pentru tineri, destinate inchirierii. Pentru Coșarele actualitate de titulari conform prevederilor Hotărârii Consiliului Local al municipiului Ploiești nr.406/29.11.2010 a procedat la întocmirea listelor de priorități; in soluționarea cererilor, conform anexelor la prezentul proiect de hotărâre. '</

Ca atare, conform prevederilor art.15 din Hotărârea de Guvern nr.962/2001 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, supunem spre aprobare Consiliului Local al municipiului Ploiești prezentul proiect de hotarare privind aprobarea listelor de priorități in soluționarea cererilor de locuințe pentru tineri, destinate inchirierii.


CONSILIERI: Mateescu Radu -


Stanciu Marilena -

Horghidan Costel -


Cc^2 (5Cf (°\             f'c\r /•>

mV /" c^~' r>*-ț r-i rc

<b


r r

7'


*,


<T/7

----


4««


r5


■7*4/cX^           /7? (Zf/'O**/

'LfrUU&ty )

&*

f'C'CtU^" G\

V ►

M C^ f CU / fafKJ

U’UC&Cf C^>

f*r • —A'


7<rsu&f       c

}oct 4<^4v a <yPRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI DIRECȚIA DE GESTIUNE PATRIMONIU NR.        / A.PROCES VERBAL DE AFIȘARE

încheiat astazi //-2>, <2 £?//*

Subsemnatii: Cristian Dumitru in calitate de Președinte al Comisiei Sociale pentru analizarea cererilor privind repartizarea de locuințe pentru tineri destinate închirierii constituita prin Dispoziția nr. 7572/22.10.2010 a Primarului municipiului Ploiești, cu modificările si completările ulterioare si Mitrea Luminița in calitate de membru al comisiei sus amintite am procedat la data de 14.12.2010 la afișarea Anunțului referitor la Hotararea Consiliului Local nr. 406.29.11.2010 privind aprobarea criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor de locuințe și în repartizarea locuințelor pentru tineri, destinate închirierii, în municipiul Ploiești și a listei cu actele justificative pe care solicitanții de locuințe trebuie să le prezinte în vederea analizării cererilor si a Anexelor 1 si 2 la hotararea sus menționata la avizierele municipalității situate in:

 • -  Str. Emile Zolla nr.8 - Halele Centrale, Intrarea principala - parter ( sediul

Direcției de Gestiune Patrimoniu)

 • -  B-dul Republicii nr.2 - Palatul Administrativ, Intrările „B” si „C”;

 • -  B-dul Indpendentei nr. 16 - Serviciul Public Finanțe Locale;

 • -  Str. Basarabilor nr.5 - Casieria Serviciului Public Finanțe Locale;

 • -  Șoseaua Vestului nr. 19 - Serviciul Public Finanțe Locale

PREȘEDINTE COMISIE, CRISTIAN DUMITRU

MEMBRU COMISIE MITREA LUMINIȚA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


ANEXA NR.l(I


l"LISTA

DE PRIORITĂȚI IN SOLUȚIONAREA CERERILOR DE LOCUINȚE PENTRU TINERI, DESTINATE ÎNCHIRIERII - STRUCTURA 1 CAMERA

PUNCTE OBȚINUTE PENTRU CRITERIILE DE IERARHIZARE

SITU-

NR.

CRT

POZ.

NUMELE SI PRENUMELE TITULARULUI CERERII

DATA NAȘTERII

NUMĂRUL ÎNREGISTRĂRII

DATA ÎNREGISTRĂRII

SITUAȚIA LOCATIV A

STAREA CIVILA

STAREA SĂNĂ

TĂȚII

VECHI MEA CERE RII

NIV.S TU-

DII-LOR

ATU DEOSE

BITE

TOTAL PUNCTAJ

CERERII

CERERII

chiriaș

tolerat

supraf. locuibila mp/loc.

casat.

ne

casat

pers, in. intretin ere

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

1

1

HAIVEI CĂTĂLIN FLORIN

15.05.1979

4738

2001.10.16

7

9

8

29

15

68

2

2

PĂUN CIPRIAN VALENTIN

13.03.1981

7590

2001.11.30

7

5

8

29

15

64

3

3

PALADE VIOREL

23.10.1977

6741

2002.12.14

7

9

8

25

13

62

4

4

COSTACHE ELENA LOREDANA

15.09.1978

217641

2003.11.12

7

10

8

21

15

61

5

5

GAIBAR FLORIN ADRIAN

09.03.1977

995

2002.08.06

7

10

8

25

10

60

6

MEREZEANU MONICA

02.08.1979

198797

2003.09.16

7

9

8

21

15

60

7

GEORGESCU ANDREEA IOANA

18.11.1984

207736

2003.10.14

7

9

8

21

15

60

8

SANDRU MELANIA

18.04.1979

298821

2004.07.07.

10

10

8

17

15

60

9

ISTRATE RAZVAN CRISTIAN

21.06.1984

206297

2003.10.09

7

9

8

21

15

60

10

6

COȚOFANA CĂTĂLIN CONSTANTIN

03.12.1981

11382

2003.10.15

7

10

8

21

13

59

11

MARINOIU DANIELA

18.01.1977

346857

2004.12.17

7

10

8

2

17

15

59

12

7

VARZARU CĂTĂLIN MARCEL

28.03.1979

3292

2002.10.03

7

5

8

25

13

5823..05.1978


321162


2004.10.07


17


15r Vx

Tudor anAi^Ăria

—.—-———

(dimache ORAG^S cristian

FANASE An a daniela


14.04.1979


19.07.1977


04.05.1980


27.06.1978


25.04.1981


2004.07.1978


21


2211IMINEA BOGDAN IONUT


12IGHEORGHE ELENA


232513IBRATOSIN PETRUSTREAJA VASILE CIPRIAN


NECULA GEORGE SPIRU


31


34


35


38


323210


2004.10.15


17


15242655


2004.01.29


17


15259945


2004.03.11


17


15529531


2005. J 0.03


ioio

1356


288891


2004.06.04


10


1755


242649


2004.01.29


1703.07.1975


20.03.1980


07.07.1980


05.09.1975


09.05.1975


27.08.1980


29.05.1980


15.07.1983


15.12.1978


489577


2005.05.09


1352


377786


2005.02.28


1352


1467


2007.01.22
51


30195


2001.02.28


1350


322644


2004.10.14


1750


368814


2005.01.31


1350


366949


2005.01.31


1350


208574


2003.10.152115482


2006.12.1210


16


17


09.09.1976


17.07.1981


31.10.1976


09.05.1979


3797


2007.02.2210


10132


2007.05.30io
1549


367035


2005.01.31


13


1548


13573


2006.11.02


15SERSEA LUCIAN VICTOR


GOGONEA DANIEL


DUTA IULIANA ELENA


MARES O ANA RAMONA RALUCA


23.01.1982


28.06.1985


16.03.1977


27.04.1977


18.10.1976


19.09.1982


06.01.1979


16028


2006.12.22


3265


2006.03.03


1518483


2008.09.29192782


2003.08.27


14913


2006.11.292839


2008.02.123542


2008.02.22

10


io


10


10
21


13


1515


15


15a°L

NAN ADRIAN

18.10.1984

17697

2008.09.17

ț 4at   u s

1

.GHEORGHE MARINA CRISTINA

04.12.1980

5204

2008.03.19

V

MATEI MARCELA RAMONA

19.05.1975

7098

2008.04.16

> ■ U

prifccu CRISTINA VALERIA

*       f “

11.03.1983

16694

2008.09.02

. *»| 7<C

J$BRE SORIN MARIAN

10.09.1975

17466

2008.09.12

//

1ONESCU LOREDANA

19.02.1988

21762

2008.10.30

19

NECULA ALINA ELENA

08.03.1981

782

2007.01.12

47

BUCUR MARIN DANIEL OVIDIU

25.12.1984

16807

2007.10.01

48

POPESCU LARISA

08.04.1984

13960

2008.07.23

49

STOICA MARIUS GABRIEL

17.04.1982

24198

2008.12.03

50

RIZEA ADRIANA DORINA

26.02.1987

14483

2010.08.19

51

20

DINU FLORIN GABRIEL

09.11.1978

21736

2008.10.30

52

BOZDOG DIANA FLORENTINA

17.02.1982

1157

2009.01.16

53

OPREA CRISTINA

15.07.1984

5748

2009.03.19

54

SAMSON DANIEL

11.07.1980

8251

2009.04.10

55

21

RACOVEANU CONSTANTA

03.05.1978

30164

2006.11.28

56

ȘTEFAN MIHAELA CRISTINA

24.08.1978

4147

2009.02.25

57

TEOHARESCU PETRONELA ALINA

29.06.1981

8784

2009.04.16

58

IVANOVICI ELENA CRISTINA

29.01.1983

15226

2009.07.16

59

BREZEANU DRAGOS FLORIN

28.02.1984

15716

2009.07.23

60

FALICA ELENA ARGENTINA

22.05.1983

25466

2009.11.20

61

CISMARU ANDREEA MIHAELA

18.09.1984

26366

2009.12.02

62

22

MITROI ELENA DENISA

16.04.1982

2434

2009.02.03

63

VOICU NICOLETA MIRELA

08.02.1978

8078

2009.04.09

64

DINU ALEXANDRU

06.01.1987

10477

2009.05.08

65

BLAGOI EUGENIA CRISTINA

30.08.1980

6602

2010.04.13

66

METELEANU REASILVIA- ELENA

05.01.1979

17635

2010.10.07


6t


 • 6904.12.1977


20618


2010.11.18
SIMA MARIANA

țCQ^TESCU CRISTIAN ADRIAN

1LUNGU ANDREI


26.08.1979


22.12.1982


07.11.1984


22.10.1981


73


74


75


76


77


78


79


80


81


8223IMASTRAGOCIU RADU


31.12.1982


12.08.1985


30,04.1987


08.11.1986


07.01.1985


22.02.1977


19.12.1984


09.09.1986


25.09.1988


04.04.1982


83


8524IRADUCANU MIHAI


20.11.1976


02.08.1978


06.02.1977


91


9225ITABIRCA CĂTĂLIN IONUT


26IBUGOI MIRELA LARISA


93271 ISPAS ELENA21059


21664


21883


23487


5364


1710


14703


15274


15797


17061


17996


17995


23334


23486


16113


9207


18378


2010.11.25


2010.12.03


2010.12.07


2010.12.29


2009.03.16


2010.01.28


2010.08.25


2010.09.02


2010.09.13


2010.09.30


2010.10.13


2010.10.13


2010.12.27


2010.12.29


2006.12.27


2010.05.21


2010.10.19


30.05.1986


31.12.1981


29.01.1986


11.07.1987


26.04.1981


01.08.1981


16.04.1984


13.01.1984


13.05.1978


359


5821


9121


17531


17820


22053


23488


3986


25192


2009.01.16


2010.03.30


2010.05.20


2010.10.07


2010.10.12


2010.12.09


2010.12.29


2009.02.24


2008.12.12
94

RADULESCU ELENA BIANCA

25.04.1988

13441

2009.06.19

7

5

8

3

13

36

95

28

MOLDOVEANU LUCIANA OANA

15.05.1988

23529

2010.12.29

7

9

1

10

35

96

29

ANDREI GEORGIANA NICOLETA

27.11.1989

23479

2010.12.29

7

5

8

1

13

34

ARSENE CRISTINA RODICA

19.06.1986

1663

2010.01.28

7

8

1

15

31

k          \          .          I

4                  —

pODOSIU IONUT

V ■

27.05.1978

22318

2010.12.13

7

8

1

15

31COMISIA SOCIALA PENTRU ANALIZAREA CERERILOR PRIVIND REPARTIZAREA


DE LOCUINȚE PENTRU TINERI, DESTINATE ÎNCHIRIERIIGABRIELA MANDIț^TIU


ELENA BRINZALUMINIȚA MITREA
ANEXA NR.2 LISTA                                      LA HCL NR.       Ac

DE PRIORITĂȚI IN SOLUȚIONAREA CERERILOR DE LOCUINȚE                           '

PENTRU TINERI, DESTINATE ÎNCHIRIERII - STRUCTURA 2 -3 CAMERE

NR.

CRT

POZ.

NUMELE SI PRENUMELE TITULARULUI CERERII

DATA NAȘTERII

NUMĂRUL ÎNREGISTRĂRII CERERII

DATA ÎNREGISTRĂRII CERERII

1       PUNCTE OBȚINUTE PENTRU CRITERIILE DE IERARHIZARE

TOTAL PUNCTAJ

SITUAȚIA LOCATIVA

STAREA CIVILA

STAREA SĂNĂ

TĂȚII

VECHIM EA CERE

RII

NIV.S TU-

DII-LOR

SITU-ATII DEOSEBITE

casat.

chiriaș

tolerat

supraf. locuibila mp/loc.

necasat

pers, in. intreti nere

0

*

2

3

4

5

6

7

8

9

10

12

’3

14

15

L 16 1

1

1

NICA DANIELA

01.12.1975

30993

1997.08.04

7

10

10

8

45

5

85

2

2

CECEL LOREDANA ELENA

05.05.1975

4001

2005.10.15

10

10

10

4

2

25

15

76

3

3

CIOBANU MIHAIL

27.06.1977

7690

2001.11.30

10

10

10

3

29

13

75

4

4

CALDARARU GABRIELA ILEANA

29.07.1976

4892

2001.10.18

10

10

10

2

29

13

74

5

SERBAN MARIUS GELU LUCIAN

28.01.1976

7373

2001.11.28

10

10

10

2

29

13

74

6

5

POPA EMILIA

11.03.1976

6405

2002.12.10

10

10

10

3

25

15

73

7

6

MUSAT GABRIELA

04.09.1975

7205

2001.11.27

7

10

10

3

29

13

72

8

PALIVAN ROBERT

26.12.1975

744

2001.11.29

7

10

10

3

29

13

72

9

PANA VASILICA SEBASTIAN

25.03.1979

4035

2002.10.15

10

10

10

2

25

15

72

10

7

FILIPACHE SORIN

31.05.1979

7247

2001.11.27

7

10

10

2

29

13

71

11

GHEORGHE PARASCH1VA CLAUDIA

07.03.1979

30775

2000.11.23

10

10

10

3

33

5

71

12

MORARU COSTIN

03.09.1977

7543

2001.11.29

7

10

10

2

29

13

71

13

8

GHEORGHE FERNANDO

15.07.1976

30023

2001.01.10

7

10

10

6

29

8

70

14

ION RAZVAN CRISTIAN

25.03.1981

7979

2002.06.18

10

9

10

3

25

13

70


I)
22.03.1978


06.04.1977


03.10.1976


28.11.1977


15.08.1980


02.12.1975


20.03.1978


17.08.1977


22.03.1981


15.11.1979


19.03.1977


14,12.1979


11.06.1979


23.06.1978


04.11.1982


07.03.1982


10.08.1978


09.04.1978


22.05.1975


08.08.1978


17.10.1978


17.03.1976


06.11.1978


13.11.1980


03.08.1979


29.04.1979


20.10.1979


419


6624


5135


1488


2813


5289


206672


6606


2656


5788


295


2790


3607


6744


2744


30727


5452


206095


206602


207401


208380


3646


6698


1368


2214


6566


195549


2003.01.16
10


102002.12.12


2002.04.10


2002.08.14


2003.03.1910


10


10


10


10


10


10


10


2003.04.04


2003.10.15


2001.11.19


2002.02.26


2002.04.25


2002.07.19


2002.09.18


2002.10.10


2002.12.14


2003.03.17


2000.11.15


2003.04.07


2003.10.09


2003.10.10


2003.10.13


2003.10.15


2002.10.10


2002.12.13


2003.02.06


2003.02.27


2003.04.17


2003.09.04


1010


10


101010


1010


1010


1010


10


10


10


10


10


10


10


10


10


10


10


10


10


10


10


10


10


10


10


10


10


10


10


10


10


10


1010


10


10


10


21


1525


1525


1325


1321


21


21


22


25


25


25


25


25


25


21


25


21


21


21


21


21


25


25


21


21


21


21


15


15


15


15


15


15


15


15
70

69

68

68

68

68

68

67

67

67

67

67

67

67

67

66

66

66

66

66

66

65

65

65

65

65NEAMTU-RIZEA ADRIAN PETRE


21.09.1980


203128


2003.10.0110
21


1565


43DUMITRACHE MARIA CAMELIA


08.12.1977


207983


2003.10.1410


10
21


1565


44CIOCOTOIU OANA


28.01.1978


208727


2003.10.1510


104509.06.1980


217535


2003.11.1210


ioV46


4704.05.1978


26.03.1982


4819.11.1977


4905.05.1976


50


5120.09.1976


06.04.1978


52UNGUREANU GEORGIANA RALUCA


13.06.1978


53MINCULESCU ROXANA ELENA


09.02.1982


54MARINICA SILVIA ELENA


05.04.1982


5524.03.1981


5605.10.1978


5714.02.1977


58


16


CHELEMEN CRISTIANA MIHAELA


04.11.1977


59


17


MANOLACHE MARIA DANIELA


31.01.1978


6021.05.1979


6124.06.1975


6217.10.1976


63


6403.09.1976


20.11.1977


6515.12.1984


6720.09.1976


361


2002.07.2221


1565


21


1365


256-


9543


2003.05.28331816


2004.11.15


10io


10


342318


2004.12.07


101040


2003.01.3010


206160


2003.10.09io


206633


2003.10.10207641


2003.10.1410


208254


2003.10.15


208299


2003.10.15io


283032


366278


1824


256145


321863


323006


334979


6988


205683


291499


302731


2004.05.19


2005.01.31


2002.08.22


2004.03.02


2004.10.11


2004.10.15


2004.11.19


2002.12.19


2003.10.08


2004.06.14


2004.07.22


DELESCU EUGEN


MUNTEANU MARIANA


4.031975


206984


2003.10.13


05.03.1979


266088


2004.03.26


io


io


io


1010


10


21


17


17

64


6-


64


21


21


21


21


21

63


63


63


63


63


63


io


10


10


io


10


10


1010


io


10


10


10


10


10


10


10


10


10


10


10


10


10


1017631363

17


17


17


17


25


21


17


17

15


15


15


15


13


15
62


61


61


61


61


60


60


60


60


59


_______

TOIA MART A GABRIELA

15.03.1977

280812

2004.05.12

10

10

10

2

17

10

59

X   1

*                    z    . 1

1 .     70

\ >

A\

\x

ANDRONESCU MIHAELA DANIELA

16.06.1979

327884

2004.11.02

7

10

10

17

15

59

. -'V    .1

7t

20

COCIONE NICOLAE CIPRIAN

12.02.1977

208717

2003.10.15

7

9

10

3

21

58

• • *      / J J

> ' ' 72

______Z-J

> ^7/

PIRVU LUMINIȚA EMILIA

12.06.1978

2865

2003.03.20

7

5

10

21

15

58

-W

STOICA DANIEL NICOLAE

24.05.1980

300452

2004.07.14

10

10

10

3

17

58

\u A

OLTEANU ȘTEFAN

29.08.1977

15891

2007.09.12

10

10

10

2

2

9

15

58

75

21

IONESCU ROBERT EDUARD

16.03.1976

248565

2004.02.10

7

10

10

3

2

17

57

76

CONSTANTIN ILEANA

27.03.1977

366135

2005.01.31

7

10

10

2

13

15

57

77

OANCEA GEORGETA ALINA

01.09.1978

378615

2005.03.02

7

10

10

2

13

15

57

78

22

VRABIOIU BOGDAN

17.12.1975

319548

2004.10.01

7

7

10

17

15

56

79

BICU MIHAELA FLORINA

19.02.1980

362163

2005.01.25

7

10

10

3

13

13

56

80

ILINCA FLORIAN COSMIN

09.06.1977

485695

2005.04.22

7

10

10

3

13

13

56

81

ION OANA ANDREEA

10.11.1978

503761

2005.06.22

7

10

10

3

13

13

56

82

SARBU CRISTINA

22.07.1982

15625

2006.12.14

10

10

10

2

9

15

56

83

23

IONITA ILIE CRISTIAN

11.02.1982

371830

2005.02.11

7

10

10

2

13

13

55

84

TARTACUTA COSTEL

22.11.1980

469415

2005.03.11

7

10

10

2

13

13

55

85

TOMA MIHAI MADALIN

15.10.1980

511905

2005.07.20

7

10

10

2

13

13

55

86

NISTOR ANDREEA EUGENIA

07.05.1980

21434

2008.10.27

10

10

10

2

2

6

15

55

87

24

RADUCANU FLORENTINA

12.09.1980

7557

2001.11.29

7

10

10

2

25

54

88

BANITIU TATIANA

11.03.1976

331348

2004.11.12

7

10

10

2

17

54

89

MIHAI NICOLETA MIHAELA

27.05.1975

364974

2005.01.28

7

9

10

2

13

13

54

90

SAVA GEORGIAN PETRICA

24.02.1977

8449

2006.06.27

10

10

10

2

9

13

54

91

ONEA LOREDANA IOANA

08.04.1981

11771

2006.09.20

10

10

10

9

15

54

92

TANASE CAMELIA

05.09.1980

15031

2006.12.04

10

10

10

9

15

54

93

CIOLPAN MIRELA CONSTANTINA

09.07.1976

7999

2007.04.27

10

10

8

2

9

15

54

94

25

ANGHEL GABRIEL CĂTĂLIN

13.02.1977

193653

2003.08.29

7

10

2

21

13

53

95

POPESCU LOREDANA GEORGIANA

24.07.1982

2418

2006.02.14

7

10

10

2

9

15

53

r*1

10


13


13


15


13

V1-


\ x\15.07.1979


23613


2008.11.2528ITUDORACHE ELENA BOGDANA

■ . ;;IVAN IOANA CAMELIA

-

* V

fa            ***

I                  . ’s *

' \ 'A.

i S t

Xo

/7 Idobre mariana27.07.1978


08.10.1976


24.12.1981


09.07.1977


01.04.1982


05.11.1981


131


132


133


134


135


136


137


138


139


140


141


142


143


144


145


146


147


14829ICATAVELA VERONICA


30INICULAE GEORGIANA ADINA


31IARDELEANU LUISA DANIELA


13046


2685


11653


22327


5993


11517


13.05.1985


26.04.1977


18.09.1975


05.10.1977


09.07.1983


29.09.1982


03.02.1985


17.06.1981


13.03.1983


28.08.1975


13.07.1976


06.10.1978


21.12.1981


08.01.1981


30.04.1982


14.05.1982


20.09.1976


10.02.1979


10.09.1975


03.01.1978


23952


5887


15670


10532


5125


6533


21438


14887


168


7899


17491


3154


3742


22201


22903


23231


23390


16374


7225


1440


2006.10.23


2007.02.05


2007.06.26


2007.11.26


2008.03.31


2008.06.19


2008.11.28


2006.04.27


2006.12.15


2007.06.06


2008.03.18


2008.04.08


2008.10.27


2009.07.13


2004.11.11


2006.06.14


2007.10.10


2008.02.16


2008.02.27


2008.11.05


2008.11.14


2008.11.19


2008.11.21


2009.08.05


2001.11.27


2006.01.30

L

150

ILIE MIRELA NUTICA

30.07.1981

22255

2007.11.23

V "V-c. isf ’ * 1

CHIRCU CRISTINA ELENA

04.11.1977

14720

2008.08.04

152

- 1

ARDELEANU RAZVAN GABRIEL

01.04.1980

16880

2008.09.04

151

r                    ț

, F - i -—-—t

DAVID DANIEL MIHAI

11.05.1982

17383

2008.09.11

‘ .r-3

154

> *

/ * > / i *//

LUNGU FLORENTINA

25.09.1978

23862

2008.11.27

STROE ANDREI

27.05.1981

12975

2009.06.12

-—T56

PAVEL ADRIANA

26.07.1977

23024

2009.10.21

157

32

GOIEA MARIUS CRISTIAN

14.03.1984

18361

2007.10.25

158

KLEIN MIHAELA MADALINA

26.03.1979

6841

2008.04.14

159

DARIE CRISTIAN FLORIN

25.03.1985

8014

2008.05.06

160

POPESCU GEORGIAN

20.10.1984

8439

2008.05.12

161

DINU ELISABETA

22.11.1983

9369

2008.05.26

162

POPESCU ANA MARIA

11.01.1984

15552

2008.08.29

163

IAN CU IOANA

01.08.1978

15458

2009.07.21

164

COADA ANCA RAMONA

05.07.1979

3524

2010.02.25

165

NITU GABRIEL

28.11.1977

9070

2010.05.19

166

PĂUN MARIA ADELINA

23.11.1980

9550

2010.05.27

167

33

NITU TRAIAN

07.04.1977

12380

2007.07.09

168

MARIN ANA MARIA

31.10.1984

16085

2008.08.22

169

BITON HORATIU DANIEL

13.12.1978

25841

2008.12.22

170

IOAN GEORGE LAURENTIU

26.06.1979

49

2009.01.05

171

OPREA ELENA ADRIANA

26.09.1983

6200

2009.04.03

172

PATRASCU MARIAN PAUL

28.10.1976

15740

2009.07.24

173

CLUCERESCU FLORITA CĂTĂLINĂ

11.05.1981

16103

2009.07.31

174

PARNIU MIHAI

05.08.1981

17801

2009.09.02

175

VUTA VIOREL MARIUS

2008.12.1981

19496

2009.09.28

176

BILICA MARIAN

11.04.1981

24628

2009.11.12


183
204SAVULESCU ANA MARIA


03.05.1983


19021


2010.10.28ONEL NICOLETA CRISTINA


23.02.1981


23501


2010.12.29


GHEORGHE AURELIAN


17.08.1976


10726


2006.08.23


BREZOI ALINA GABRIELA


12.09.1983


13061


2008.07.09


MILITARU PETRE


29.06.1980


18521


2008.09.30


PAVEL CARMEN GEORGIANA


06.03.1986


22997


2008.11.17


PERCA EUSEBIU


28.02.1983


5526


2010.03.24
09.07.1982


16952


2010.09.28


216


217


218


219


220


221


222


223


224


225


226


227


228


229

41


42
11.12.1987


10.07.1981


23.07.1987


08.03.1975


18.07.1980


10.08.1981


25.06.1980


05.08.1983


14.08.1986


05.10.1987


03.07.1978


13.10.1986


04.05.1977


22.03.1987


01.07.1983


18606


23507


373520


4960


3853


6089


24055


2017


22139


23508


3294


23554


3689


21405


22218


2010.10.21


2010.12.29


2005.02.16


2008.03.14


2009.02.20


2009.03.24


2009.11.04


2010.02.02


2010.12.09


2010.12.29


2010.02.23


2010.12.30


2009.02.19


2010.11.30


2010.12.10


DRAGOI DANIELA


23.05.1975


12549


2009.06.04


PETRE LAURENTIU IULIAN


04.06.1982


17.08.1976


225


16229


2005.02.16


2007.09.19


SLUJITORU RODICA


03.11.1975


28023


2009.12.2241
40
39

39

38

38

38

37


231SOARE MARIA


01.01.1976


1572


2010.01.2710


10

232ANDREI TUDORITA MADALINA


02.08.1980


10706


2010.06.1510


10


36


36


233FERARU MIHAELA


07.11.1975


4802


2009.03.0510


10


35


•A


n V VTQPREA L1LIANA MIHAELA


25.09.1986


5112


2008.03.18
25.05.1987


9943


2007.05.2810


10


33


31

14.03.1985


01.10.1980


23478


2010.12.29


13121


2009.06.16COMISIA SOCIALA PENTRU ANALIZAREA CERERILOR PRIVIND REPARTIZAREA


DE LOCUINȚE PENTRU TINERI, DESTINATE ÎNCHIRIERII31


30
RAPORT

Comisia a luat în discuții proiectul de hotărâre privind aprobarea listelor de priorități în soluționarea cererilor de locuințe pentru tineri, destinate închirierii și a listei cererilor de locuințe pentru tineri, destinate închirierii, soluționate nefavorabil

și a emis:

PREȘEDINTE, Mateescu Radu

SECRETAR, Stanciu Marilena
\fj * (FI

Data: /

•L


•F


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 1

\x -         ______,      -

W ,'^OVA W COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRAREA DOM^NLULUI

PUBLIC ȘI PRIVA T, STUDII, STRA TEGII ȘI PROGNOZE

RAPORT

Comisia a luat in discuții proiectul de hotărâre privind aprobarea listelor de priorități în soluționarea cererilor de locuințe pentru tineri, destinate închirierii

SECRETAR, Popa GheorgheData: Z               //