Hotărârea nr. 67/2011

Hotãrârea nr. 67 privind aprobarea închirierii unui imobil cu destinatia de grãdinitã

ROMANIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIE ȘTI


,A

’ I


I iT-


.Sm


HOTARAREA NR. 67

privind aprobarea închirierii unui imobil cu destinația de grădiniță

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

de


văzând Expunerea de Motive a primarului Municipiului Ploiești și Raportul Specialitate al Direcției Tehnic - Investiții, prin care se propune aprobarea închirierii imobilului situat în Ploiești, B-dul Independenței, nr. 7 între Municipiului Ploiești și proprietarul imobilului din Ploiești, în vederea continuării activităților instructiv educative din unitățiile de învățământ preșcolar;

în conformitate cu art. 112, alin. (2) din Legea educației naționale nr. 1/2011;

în conformitate cu art. 16 din Hotărârea nr. 2192/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice privind finanțarea și administrarea unităților de învățământ preuniversitar de stat;

în conformitate cu art. 22, alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 36, alin. (2) , lit „c” din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și actualizată;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Aprobă închirierea imobilului situat în B-dul Independenței, nr. 7, cu destinația de grădiniță, între Municipiul Ploiești în calitate de chiriaș și S.C. Conpet S.A. în calitate de proprietar, pentru perioada de l(unu) an, după finalizarea lucrărilor de reparații și reamenajare a spațiului.

Art. 2. (1) Aprobă constituirea unei comisii de negociere a clauzelor contractuale privind închirierea imobilului situat în Ploiești, B-dul Independenței, nr. 7.

(2) Componența comisiei de negociere va fi următoarea:

  • - Adina Gheorghe

  • - Costel Horghidan

  • - Iulian Bolocan

Art. 3. Aprobă execuția lucrărilor de reparații și reamenajarea spațiului, cu sume provenite din contracte de sponsorizare, în vederea folosirii imobilului pentru desfășurarea activității de grădiniță.

Art. 4. La data aprobării prezentei hotărâri, prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 37/2011 își încetează aplicabilitatea.

Art. 5. Direcția Management Financiar - Contabil, Contracte si Direcția Tehnic -Investiții vor asigura aducerea la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 6. Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte, va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Data in Ploiești, astazi, 28 februarie 2011ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIE ȘTI


EXPUNERE DE MOTIVE la proiectul de hotărâre privind aprobarea închirierii unui imobil cu destinația de grădiniță

Conform Hotărârii de Guvern nr. 1359/2001 privind atestarea domeniului public al județului Prahova precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Prahova, unitățile de învatamant preuniversitar de stat au trecut în patrimoniul municipiului Ploiești, fiind incluse în domeniul public.

în baza Ordonanței nr. 20/1994, privind luarea de măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor, au fost expertizate tehnic unități de învățământ din municipiul Ploiești, în urma cărora imobilele situate in strada Mihai Bravu, nr. 22 și strada Poștei, nr. 36, în care funcționează Grădinițele nr. 1 si nr. 29, au fost încadrate în clasa I de rism seismic.

Ținând cont de numeroasele solicitări ale părinților pentru înscrierea preșcolarilor cât și de numărul redus al grădinițelor din zona centrală, municpalitatea a găsit ca soluție provizorie închirierea unui imobil în aceasă zonă.

Având în vedere necesitatea negocierii clauzelor contractuale privind închirierea imobilulului mai sus menționat, supunem spre adoptare Consiliului Local al Municipiului Ploiești proiectul de hotărâre alăturat.


DIRECȚIA TEHNIC-1NVESTIȚII

Cătălin


RAPORT DE SPECIALITATET R, IANU

la proiectul de hotărâre priviind aprobarea închirierii unurimobil/

cu destinația de grădiniță

5          ”           9

Potrivit art. 112 alin (2) din Legea nr. 1 - Legea educației naționale.-,, Terenurile și clădirile unităților de educație timpurie, de învățământ preșcolar, școlilor primare, gimnaziale și liceale, inclusiv ale celorlalte niveluri de învățământ din cadrul acestora, înființate de stat, fac parte din domeniul public local și sunt administrate de către consiliile locale

Principiului autonomiei locale, stipulat expres în art. 3 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și actualizată, precizează că: „autoritatea administrației publice locale are dreptul și capacitatea efectivă de a soluționa și de a gestiona, în numele si în interesul colectivității locale pe care o reprezintă, treburile publice, în condțiile legii

în baza Ordonanței nr. 20/1994, privind luarea de măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor, au fost expertizate tehnic unităti de învățământ din municipiul Ploiești, în urma carora imobilele situate în strada Mihai Bravu, nr. 22 și strada Poștei, nr. 36, în care funcționează Grădinițele nr. 1 si nr. 29, au fost încadrate în clasa I de risc seismic.

Având în vedere retrocedări ale unor imobile din zona centrală a municipiului, în care funcționau unități de învățământ preșcolar și ținând cont de numărul crescut de solicitări din partea părinților pentru înscrierea preșcolarilor, s-a impus găsirea unui spațiu pentru desfășurarea activității de învățământ preșcolar.

Totodată, luând în considerație necesitatea continuării activităților din unitățile preșcolare, cu mențiunea că neputându-se întrerupe procesul de învățământ preșcolar, este necesară constituirea comisiei de negociere privind clauzele contractului de închiriere a imobilulului situat în B-dul Independenței, nr. 7.

Față de cele menționate avizăm favorabil proiectul de hotărâre privind aprobarea închirierii unui imobil cu destinația de grădiniță.

Direcția Tehnic - Investiții

9                                                      9

Director, Teodora MARIN I «.                                        I                                 <•


Direcția Management Financiar Contabil, Contracte


Director, Nicoleta CRĂCIUNOIU


Avizat,


Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 2RAPORT

Comisia a luat în discuții proiectul de hotărâre privind aprobarea închirierii unui imobil cu destinația de grădiniță

și a emis:

)

PREȘEDINTE, Mateescu Râdu ,

SECRETAR,

Stanciu MarilenaData:

rr*

V'**’ ■ ''

S-;.

’j i»'

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 1


, i ■ f

i A

ț

V

L

'

<:

•? <4 'O v A

COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVA T, STUDII, STRA TEGII ȘI PROGNOZE

RAPORT

Comisia a luat in discuții proiectul de hotărâre privind aprobarea închirierii unui imobil cu destinația de grădiniță