Hotărârea nr. 66/2011

Hotãrârea nr. 66 privind stabilirea veniturilor potentiale care se pot obtine din valorificarea bunurilor ce depãsesc cantitativ categoriile de bunuri ce sunt considerate de strictã necesitate, în vederea determinãrii venitului net lunar al beneficiarilor de ajutor social si/sau alocatiei de sustinere

ROMANIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTIH O T A R A R E A NR» 66 privind stabilirea veniturilor potențiale care se pot obține din valorificarea bunurilor ce depasesc cantitativ categoriile de bunuri ce sunt considerate de stricta necesitate, in vederea determinării venitului net lunar al beneficiarilor de ajutor social si/sau alocației de susținere

Consiliul Local al Municipiului Ploiești;

Vazand Expunerea de motive a domnului Viceprimar Cristian Dumitru si Raportul de specialitate al Administrațiilor Serviciilor Sociale Comunitare prin care se propune stabilirea veniturilor potențiale care se pot obține din valorificarea bunurilor ce depasesc cantitativ categoriile de bunuri ce sunt considerate de stricta necesitate, in vederea determinării venitului net lunar al beneficiarilor de ajutor social si/sau alocației de susținere;

In conformitate cu prevederile articolului 8 din Legea nr.416/2001, actualizata, si al articolului 14 din Legea nr.277/2010 coroborate cu prevederile articolului 22 din Hotararea Guvernului nr.50/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat;

In conformitate cu articolul 7 din Hotararea Guvernului nr.38/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.277/2010 privind alocația pentru susținerea familiei;

In temeiul articolului 36, alineatul (1) si (9) din Legea nr.215/2001 privind administrația publica locala, republicata in 2007, cu modificările si completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Aproba nivelul veniturilor potențiale care se pot obține din valorificarea bunurilor ce depasesc cantitativ categoriile de bunuri ce sunt considerate de stricta necesitate, in vederea determinării venitului net lunar al beneficiarilor de ajutor social si/sau alocației de susținere, conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2. Administrația Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești va duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Art.3. Direcția Administrație Publica, Juridic Contencios, Achiziții Publice, Contracte va duce la cunoștința publica prevederile prezentei hotarari.

Data in Ploiești, astazi, 28 februarie 2011A *

t

'■ /(I


Contrasemnează Stecretar, Oana CristinANEXA


LA HOTARAREA CONSILIU

//A ***

// <-■’/ /' fc>; ■.

\v <. VALORILE


3 z>;

veniturilor potențiale provenite din valorificarea bunurilor ce depasesc cantit Mg bunuri considerate de stricta necesitate pentru nevoile unei fa mi li i''*=7

BUNURI MOBILE NECESARE INTR-0 GOSPODĂRIE

VALOARE Lei/buc

Peste 24 luni

Valoare lei/buc

l.masina de gătit

640

320

2. frigider

1064

532

3. combina frigorifica

1450

725

4. congelator

758

379

5. mașina de spalat automata

1250

625

6. televizor color

1140

570

7. video

945

472,5

8. calculator personal

2489

1244,5

VENITURILE POTENȚIALE PROVENITE DIN VANZAREA TERENURILOR SI DIN VALORIFICAREA CULTURILOR AGRICOLE

Valoare lei/ha

l.terenuri arabile

14300

2. teren intravilan

111000

3. teren forestier

6250

4. pășuni

13750

5. fanete

13750

6. vii nobile

32500

7 . culturi agricole -UM - VENIT NET/ha/an

- grâu

129,5

porumb

108

- fasole

117,8

- orz

149,3

- floarea soarelui

101,2

cartofi

2850

pepeni

2200

sfecla

242

vie - struguri de masa

600

struguri de vin

300

- tutun

645

- soia

125

8. livezi

600

9. legume

1000

l.bovine

2.porcine______

3.ovine/caprine 4.cabaline

CATEGORII DE ANIMALE6.familii de albine


7.iepuri de casaEXPUNERE DE MOTIVEla proiectul de hotărâre privind stabilirea veniturilor potențiale care se pot obține din valorificarea bunurilor ce depășesc cantitativ categoriile de bunuri ce sunt condiderate de strictă necesitate, in vederea determinării venitului net lunar al beneficiarilor de ajutor social si/sau alocației de susținere

Potrivit art.8 din Legea nr.416/2001, actualizată, și al art.14 din Legea nr.277/2010 coroborate cu prevederile art.22 din Hotărârea Guvernului nr.50/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat și a art.7 alin.l din Hotărârea Guvernului nr.3 8/2011 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.277/2010 privind alocația pentru susținerea familiei, la stabilirea venitului net lunar al familiei și, după caz, al persoanei singure se iau in considerare toate veniturile pe care aceștia le realizează, cu excepția burselor de studiu si a burselor sociale, precum și a sprijinului financiar “bani de liceu’’.

De asemenea, legislația în vigoare prevede în mod clar și categoriile de bunuri considerate de strictă necesitate și a celor care duc la neacordarea dreptului de asistență socială, precum și a criteriilor privind limitele minime și maxime ale veniturilor potențiale provenite din valorificarea bunurilor ce depășesc cantitativ categoria de bunuri considerate de strictă necesitate pentru nevoile unei familii.

Prin prezentul proiect de hotărîre se propun limitele veniturilor potențiale provenite din valorificarea bunurilor ce depășesc cantitativ categoriile de bunuri considerate de strictă necesitate pentru nevoile unei familii, luate ca medie între limita minimă si maximă a veniturilor potențiale.

f

-r .Z'

A

Trebuie menționat faptul că, potrivit Hotărârii Guvernul#^- bunurile

ți <“*

menționate trebuie sa fie in stare de funcționare, iar pentru cele folosite mai mult de 24 de luni, limitele trebuie stabilite la jumătatea valorilor.

Având in vedere cele menționate mai sus, supunem spre analiză și aprobare prezentul proiect de hotărîre.

VICEPRIMAR,

ADMINISTRAȚIA SERVICIILOR SOCIALE COMUNITARE

la proiectul de hotărâre privind stabilirea veniturilor potențiale care se pot obține din valorificarea bunurilor ce depășesc cantitativ categoriile de bunuri ce sunt condiderate de strictă necesitate, in vederea determinării venitului net lunar al beneficiarilor de ajutor social si/sau alocației de susținere

Printre principalele măsuri de reducere a impactului crizei economice si financiare asupra economiei si grupurilor vulnerabile se găsește si asigurarea venitului minim garantat ca formă de protecție a grupurilor vulnerabile ale populației

In anul 2001 a fost adoptată Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat care a intrat in vigoare la 1 ianuarie 2002 și care reglementează acordarea ajutorului social pentru asigurarea unui venit minim pentru toți cetățenii si se bazează pe testarea veniturilor populației. Ajutorul social se acordă tuturor persoanelor singure si familiilor sarace, lipsite de mijloace de subzistentă, ca diferență între veniturile realizate de aceștia si nivelul minim garantat prevăzut de lege.

In urma propunerilor făcute de Ministerul Muncii, Familiei si Protecției Sociale si a Ministerului Finanțelor Publice care au observat probleme in aplicarea programului de acordare a ajutorului social, în decembrie 2010 a fost aprobată Legea nr. 276/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat si Hotărârea de Guvern nr.50/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, care stabilesc beneficiarii de ajutor social, modalitatea de stabilire a dreptului si cuantumului ajutorului social de către primar.

Aceasta se face ținând seama de bunurile familiei, sau după caz a persoanei singure, cuprinse in lista bunurilor considerate de strictă necesitate pentru nevoile familiale - Anexa 4 din Normele metodologicei c -it- _ și în lista bunurilor care nu sunt de strictă necesitate, cuprinse in Anexa ’5, la Norme. Bunurile care depășesc cantitativ categoriile .de bunuri considerate de strictă necesitate pentru nevoile familiale sunt evaluate conform criteriilor stabilite in Anexa nr.6 la Norme.

în conformitate cu art.22 din Hotărârea de Guvern nr.50/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, Consiliul local trebuie să aprobe veniturile potențiale care se pot obține din valorificarea bunurilor cuprinse in anexa nr.6, luând în considerare limitele minime si maxime prevăzute în aceasta, fără a le depăși.

De asemenea, pentru sprijinirea familiilor sărace cu copii au fost introduse de-a lungul timpului o serie de alocații al căror scop principal a fost suplimentarea veniturilor familiei pentru asigurarea unor condiții mai bune pentru creșterea, ingrijirea și educarea copiilor. O astfel de măsură a fost Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 105/2003 privind alocația familială complementară și alocația de susținere pentru familia monoparentală. Această alocație se acorda tuturor familiilor cu copii ale căror venituri pe membru de familie erau de pană la 4701ei. Pentru sprijinirea mai focalizată a familiilor celor mai sărace in decembrie 2010 a fost aprobată Legea nr.277/2010 privind alocația privind susținerea familiei, care abrogă prevederile Ordonanța de urgență nr. 105/2003. Noua lege prevede in principal stabilirea limitei maxime de venituri pană la care se acordă alocația la 3701ei/pers, diferențierea acordării alocațiilor familiale in funcție de veniturile familiilor și numărul de copii din familie, cu accentuarea sprijinului pe familiile cu venituri mai mici, evaluarea veniturilor familiei ca și in cazul acordării ajutorului social, acordarea alocației bazandu-se și pe testarea mijloacelor sau bunurilor familiei. Astfel potrivit art.14 din Legea nr.277/2010 privind alocația pentru susținerea familiei si a art. 7, alin.l din Hotărârea de guvern nr.38/2011 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.277/2010 privind alocația pentru susținerea familiei, la stabilirea venitului mediu lunar pe membru de familie se iau în considerare toate veniturile pe care membrii acestora le realizează sau, după caz, le-au


Trebuie menționat faptul că, potrivit Hotărârii Guvernului, bunurile menționate trebuie sa fie in stare de funcționare, iar pentru cele folosite mai mult de 24 de luni, limitele trebuie stabilite la jumătatea valorilor.

Având in vedere cele menționate mai sus, supunem spre analiză și aprobare prezentul proiect de hotărâre.

DIRECTOR,


SEF SERVICIU,


ELENA


ORNEA


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 5

f

COMISIA PENTRU PROTECȚIE ȘI ASISTENȚĂ S()CIALÂ,ORDINE PUBLICĂ, RESPECTAREA DREPTURILOR ȘI LIBERTĂȚILOR CETĂȚENEȘTI, PETIȚII ȘI RECLAMA ȚII            -

RAPORT

Comisia a luat în discuții proiectul de hotărâre privind stabilirea veniturilor potențiale care se pot obține din valorificarea bunurilor ce depășesc cantitativ categoriile de bunuri ce sunt considerate de strictă necesitate, în vederea determinării venitului net lunar al beneficiarilor de ajutor social și/sau alocației de susținere

și a emis:


PREȘEDINTE, Nicolescu Sava Mihai


Data:

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 1


COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVA T, STUDII, STRA TEGII ȘI PROGNOZE

RAPORT

Comisia a luat in discuții proiectul de hotărâre privind stabilirea veniturilor potențiale care se pot obține din valorificarea bunurilor ce depășesc cantitativ categoriile de bunuri ce sunt considerate de strictă necesitate, în vederea determinării venitului net lunar al beneficiarilor de ajutor social și/sau alocației de susținere