Hotărârea nr. 65/2011

Hotãrârea nr. 65 privind aprobarea planului anual de actiuni de interes local pentru repartizarea orelor de muncã prestate de beneficiarii de venit minim garantat

ROMANIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTARAREA NR.65 privind aprobarea planului anual de acțiuni de interes local pentru repartizarea orelor de munca prestate de beneficiarii de venit minim garantat

Consiliul Local al Municipiului Ploiești;

Vazand Expunerea de motive a domnului Viceprimar Cristian Dumitru si Raportul de specialitate a Administrației Serviciilor Sociale Comunitare, prin care se propune planul anual de acțiune de inters local pentru repartizarea orelor de munca prestate de beneficiarii de venit minim garantat;

In conformitate cu prevederile articolului 28, alineatul (3) din Hotararea Guvernului nr.50/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat;

In baza articolului 36, alineatele (1) si (2), litera “d”si alineatul (6), punctul 2, precum si in temeiul articolului 45, alineatul (1) din Legea nr.215/2001 privind administrația publica locala, republicata in 2007, cu modificările si completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Aproba planul anual de acțiuni de interes local pentru repartizarea orelor de munca prestate de beneficiarii de venit minim garantat, conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2. Stabilește ca S.C. “Servicii de Gospodărire Urbana” S.R.L. Ploiești prin șefii punctelor de lucru sa tina evidenta efectuării orelor de munca, intocmind lunar pontaje, iar prin persoana imputemicita sa asigure instructajul privind normele de tehnica a securității

muncii.

Art.3. Administrația Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești asigura întocmirea si transmiterea la S.C. “Servicii de Gospodărie Urbana” S.R.L. Ploiești a listelor cuprinzând persoanele care urmeaza sa efectueze acțiuni de interes local, precum si numărul de ore stabilite, liste care vor fi afișate la punctele de lucru de șefii acestora.

Art.4. S.C. “Servicii de Gospodărire Urbana” S.R.L. Ploiești si Administrația Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Art.5. Direcția Administrație Publică, Juridic Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Data in Ploiești, astazi, 28 februarie 2011

Președinte ședința,

AqinaJ>ți4bfgheADMINISTRAȚIA SERVICIILOR SOCIALE COMUNITARE PLOIEȘTI

.z

J1

■7

s


ih

i*RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotarare privind aprobarea planului anual de acțiuni de interes

local pentru repartizarea orelor de munca prestate de beneficiarii de venit minim

garantat

Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările si completările ulterioare prevede ca pentru sumele acordate ca ajutor social, una dintre persoanele majore apte de munca din familia beneficiara are obligația de a presta lunar, la solicitarea primarului, acțiuni sau lucrări de interes local, fara a se depăși regimul normal de lucru si cu respectarea normelor de securitate si igiena a muncii.

Potrivit articolului 6, alineatul (7) din Legea nr.416/2001 coroborat cu articolul 28, alineatul (3) din Hotararea Guvernului nr.50/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, planul anual de acțiuni sau de lucrări de interes local se aproba prin hotarare a consiliului local si poate fi reactualizat pe parcursul anului.

Planul de acțiuni sau de lucrări de interes local va fi afișat la loc vizibil, împreuna cu lista beneficiarilor de ajutor social, precum si cu persoanele care urmeaza sa efectueze acțiuni sau lucrări de interes local.

Având in vedere cele menționate mai sus, supunem spre analiza si aprobare prezentul proiect de hotarare.

DIRECTOR,

SEF SERVICIU, ELENA /68sCORNEA


BRINDUSA CONSTANT! N-PIETRARU

EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotarare privind aprobarea planului anual de acțiuni de interes

local pentru repartizarea orelor de munca prestate de beneficiarii de venit minim

garantat

Potrivit prevederilor articolului 6, alineatul (2) din Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările si completările ulterioare, pentru sumele acordate ca ajutor social, una dintre persoanele majore apte de munca din familia beneficiara are obligația de a presta lunar, la solicitarea primarului, acțiuni sau lucrări de interes local, fara a se putea depăși regimul normal de lucru si cu respectarea normelor de securitate si igiena a muncii.

In vederea aplicării prevederilor de mai sus, in conformitate cu articolul 28, alineatul (3) din Hotararea Guvernului nr.50/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul mnim garantat, planul anual de acțiuni sau de lucrări de interes local se aproba prin hotarare a consiliului local si poate fi reactualizat pe parcursul anului.

Având in vedere cele menționate mai sus, supunem spre analiza si aprobare prezentul proiect de hotarare.

VICEPRIMAR, CRISTIAN DUMITRU

ANEXA

LA HOTARAREA CONSILIULUI LOCAL NR

( PLANUL DE ACȚIUNI (LUCRĂRI DE INTERES LOCAL )

PENTRU PERSOANELE BENEFICIARE DE AJUTOR SOCIAL , CONFORM LEGII NR.416/2001, PRIVIND VENITUL MINIM GARANTAT, CU MODIFICĂRILE SI COMPLETĂRILE ULTERIOARE, DIN CADRUL : „ S.C. SERVICII DE GOSPODĂRIRE URBANA S.R.L. PLOIEȘTI.

Nr.crt.

Denumire zona

Obiective

1.

Pepiniera Est (Mihai Bravu)

 • - curatat alei si poteci de zapada, noroi sau frunze după caz

 • - scuturat culturi cu frunze persistente sau rasinoase, de zapada -carat cu roaba diferite materiale

 • - incarcat in mijloace de transport material dendro

 • - degajat teren de diferite materiale (resturi vegetale, pietre, pet-uri)

 • - udat cu furtunul răsadnițe, semănături, alei

 • - in condiții meteo nefavorabile, activitatea se desfasoara la formația Sera cu executarea unor lucrări asemanatoare cu cele mai sus menționate.

2.

Sera

 • - carat cu roaba diferite materiale (ghivece, lăzi, pamant, resturi vegetale,)

 • - curatat teren

 • - defrișat diferite culturi

 • - strâns ghivece si depozitate

 • - sapat si plivit diferite culturi

 • - desfundat teren

 • - sapat șanțuri pentru a fi acoperite solarii cu folie

 • - mutat plante la ghiveci

 • - pregătit amestecuri de pamant

 • - făcut curățenie in soproane, curte


Zone verzi est


Curățenie :

 • - adunat harții, resturi menajere si vegetale, -greblat frunze

 • - maturat alei betonate in parcuri

Punctele de lucru :

 • - Parc Obor


 • - Zona verde Dambu

 • - Zona verde blocuri

 • - Str. Comatei, Sabinelor, Chimiei, Metalurgistilor, Petrochimistilor


Zone verzi centru


Curățenie:


 • - adunat harții, resturi menajere si vegetale -greblat frunze

 • - maturat alei betonate in parcuri Punctele de lucru :

 • - Parc Jianu,

 • - Parc Eminescu,

 • - Parc Sud- Melc


Zone verzi vest


- curățenie (igienizare) in spațiul verde aferent blocurilor din sector


 • - văruit arbori aliniamente

 • - văruit borduri

 • - maturat alei in parcuri

 • - greblat resturi vegetale, peluze parcuri, aliniamente

 • - indepartat zapada, spart gheata de pe aleile pietonale Puncte de lucru :

 • - Parcul Tineretului ( Sala Sporturilor )

 • - Parcul Eroi

 • - Parcul Bolovani6.

- \

A

l, : - r»

■' -r f|

'"' f

b >1

4 .

b                              •      >

•' /

Zone verzi nord

curatat alei de zapada in parcuri

 • - spart gheata de pe alei

 • - degajat teren si incarcat crengi in tractor

 • - maturat alei in parcuri

 • - degajat teren de resturi menajere in Liziera

 • - lucrări de igienizare - Dambu

 • - curățenie spatii verzi aferente blocurilor

 • - greblat peluze si aliniamente

Puncte de lucru :

 • - Parcul CFR

 • - Parcul Mc. Donald’s

 • - Parcul Andrei Muresanu

 • - Scuarul din str. Rapsodiei

7.

Cimitirul Mihai Bravu

 • - curățenie la Rampa de gunoi

 • - maturat alei

 • - colectarea hârtiilor si gunoaielor din afara cimitirului ( pe langa gard)

 • - colectarea gunoaielor din coșuri si transportat la Rampa de gunoi

 • - defrișare manuala

 • - cosire vegetație ierboasa

-curățire zapada (alei, Rampa de gunoi, poarta principala )

 • - văruit gardul împrejmuitor

 • - văruit rigole alei

 • - văruit pomi

 • - vopsit banei

 • - adunat pet-uri in saci speciali

 • - din 15 martie, curățenie in Parcela nr.8


8.

;■

> 1

-

k

c..4'

'/

Cimitirul Viisoara

-colectarea gunoaielor din coșuri si transportat la rampa de gunoi

 • - maturat alei

 • - colectarea peturilor, gunoaielor,si hârtiilor din incinta si din afara cimitirului de pe trotuar

 • - defrișat manual (inclusiv morminte părăsite )

 • - scoaterea cu mijloace manuale rădăcini

 • - curățirea trotuarului din jurul cimitirului

 • - ridicat gunoi la rampa

-văruit alei, pomi si gardul împrejmuitor al cimitirului

 • - curățire teren de iarba si buruieni (alei printre morminte)

 • - îndepărtat zapada si gheata de pe aleile principale si trotuarul din jurul cimitirului

 • - împrăștiat material antiderapant

9.

Cimitirul Bolovani

 • - făcut curățenie pe rândurile de morminte

 • - făcut curățenie pe mormintele părăsite

 • - adunat mizeria de pe marginea gardulu ce imprejmuieste cimitirul

 • - transportat resturi vegetale la rampa de gunoi

-taiat vegetație dintre rânduri

 • - taiat vegetație de jurul împrejurul gardului din interior si exterior

 • - dezapezirea aleilor principale si secundare

 • - dezapezirea trotuarului din jurul cimitirului

 • - spart gheata de pe trotuare si alei

 • - ridicat gunoi in rampele de gunoi

 • - adunat sticlele de plastic si candele in saci speciali

10.

.1

r

Cimitirul Eternitatea

 • - maturat alei

 • - colectarea gunoaielor din coșuri si transportat la rampa de gunoi

 • - curățire teren de iarba si buruieni (alei printre morminte )

 • - taiat iarba cu secera (inclusiv de pe morminte )

 • - doborâre arbuști cu toporul

 • - colectarea hârtiilor, peturilor si gunoaielor din incinta cimitirului si din afara gardului, de pe trotuar

-curățirea trotuarelor din jurul cimitirului

 • - ridicat gunoi la rampa

 • - văruit aleile principale, gardul împrejmuitor al cimitirului si pomi

 • - îndepărtat zapada si gheata de pe aleile principale si dintre morminte

 • - imprastiat material antiderapant

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 1


COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRAREA DOMENIULUI

PUBLIC ȘI PRIVA T, STUDII, STRA TEGII ȘI PROGNOZE

RAPORT

Comisia a luat in discuții proiectul de hotărâre privind aprobarea planului anual de acțiuni de interes local pentru repartizarea orelor de muncă prestate de beneficiarii de venit minim garantat

și a emis:CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 5


f/r- r.‘/ f '

V ■

b * <

‘\z •

* * -

COMISIA PENTRU PROTECȚIE ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ, ORDINE "PUBLICĂ, RESPECTAREA DREPTURILOR ȘI LIBERTĂȚILOR CETĂȚENEȘTI, PETIȚII ȘI RECLAMA ȚII

RAPORT

Comisia a luat în discuții proiectul de hotărâre privind aprobarea planului anual de acțiuni de interes local pentru repartizarea orelor de muncă prestate de beneficiarii de venit minim garantat

și a emis:

4- Vi }


PREȘEDINTE, Nicolescu Sava Mihai


Data: