Hotărârea nr. 64/2011

Hotãrârea nr. 64 privind stabilirea domeniilor serviciilor publice si locul în care contravenientii vor presta activitãti în folosul comunitãtii

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTIprivind stabilirea domeniilor serviciilor publice și locul în care contravenienții vor presta activități în folosul comunității


Consiliul Local al Municipiului Ploiești:


văzând Expunerea de motive a primarului Andrei Li viu Volosevici și Raportul de specialitate al Direcției Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte prin care se propune ca cei condamnați la închisoare contravențională să execute pedeapsa prin prestarea unei activități în folosul comunității în cadrul S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L.;


având în vedere dispozițiile art. 2 și art. 16 din Ordonanța nr. 55/2002 privind regimul juridic al sancțiunilor prestării unei activități în folosul comunității și închisorii contravenționale, actualizată, și modificată prin Legea nr. 294/2009;

în temeiul art. 36 alin. 1 din legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și actualizată;HOTĂRĂȘTE:


Art. 1 (1) Stabilește domeniile serviciilor publice și locurile în care contravenienții vor presta activități în folosul comunității, după cum urmează:

  • ■  efectuarea și întreținerea curățeniei în parcuri, cimitire, zone verzi

  • ■  întreținerea locurilor de agrement, efectuarea lucrărilor de ecologizare în pepiniere

  • ■  asigurarea curățeniei pe drumurile publice precum și pe aleile de acces pietonal și auto

  • ■  acțiuni de deszăpezire pe trotuare.


(2) Activitățile în folosul comunității se vor presta prin intermediul S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L.

Art. 2 Orice altă prevedere contrară își încetează aplicabilitatea.

Art. 3 S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L. și Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 4 Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prezenta hotărâre.


Președintdde.ședință, Adiija Gfti^prgheie 2011.

4   .

/A

L *edretar,ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

EXPUNERE DE MOTIVE


la proiectul de hotărâre privind stabilirea domeniilor serviciilor publice și locul în care contravenienții vor presta activități în folosul comunitățif'


în conformitate cu art. 2 din Ordonanța nr. 55/2002, actualizată: „activitatea în folosul comunității se prestează în domeniul serviciilor publice, pentru întreținerea locurilor de agrement, a parcurilor și a drumurilor, păstrarea curățeniei și igienizarea localităților, desfășurarea de activități în folosul căminelor pentru copii și bătrâni, al orfelinatelor, creșelor, grădinițelor, pcolilor, spitalelor și al altor așezăminte social-culturale”.

Ordonanța nr. 55/2002 prevede în art. 16 obligația Consiliului Local de a stabili prin hotărâre domeniile serviciilor publice și locurile în care contravenienții vor presta activități în folosul comunității,

Totodată, sancțiunea prestării unei activități în folosul comunității se execută după programul de muncă ori, după caz, programul școlar al contravenientului, pe o durată cuprinsă între 50 de ore și 300 de ore, de maximum 3 ore pe zi, iar în zilele nelucrătoare de A

6-8 ore pe zi. In cazul în care contravenientul are posibilitatea să execute sancțiunea în fiecare zi din cursul săptămânii, iar autoritățile publice locale, prin persoanele împuternicite, pot asigura supravegherea activității contravenientului, durata maximă de lucru nu poate depăși 8 ore pe zi.

în baza prevederilor legale, Consiliul Local al Municipiului Ploiești a adoptat Hotărârea nr. 231/2002, hotărâre prin care au fost stabilite domeniile serviciilor publice în care contravenienții vor presta activități în folosul comunității, acestea fiind efectuarea și întreținerea curățeniei în parcuri, cimitire, zone verzi cu alei de acces pietonal și auto, acțiuni de deszăpezire pe trotuare, precum și locul în care contravenientul va presta activitatea în folosul comunității, aceasta prestându-se prin intermediul Administrației Domeniului Public și Privat Ploiești.

Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006 a impus necesitatea reorganizării serviciilor publice în sensul organizării acestora pe baza principiilor: dezvoltării durabile și corelării cerințelor cu resursele; protecției și conservării mediului natural și construit; administrarea eficientă a bunurilor din proprietatea publică sau privată a unităților administrativ - teritoriale, etc., astfel încât să asigure: adaptabilitate la cerințele utilizatorilor; funcționarea optimă, în condiții de siguranță a persoanelor și a serviciului, de rentabilitate și eficiență economică', introducerea unor metode modeme de management; introducerea unor metode modeme de elaborare și implementare a strategiilor, politicilor, programelor și/sau proiectelor din sfera serviciului public; protejarea domeniului public și privat și a mediului etc. Astfel, prin Hotărârea Consiliul Local nr. 219/2010 a fost înființată S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L. prin reorganizarea Administrației Domeniului Public și Privat Ploiești și parțială a Oficiului Public Proiect, având ca acționar unic Municipiul Ploiești.

Ca urmare, este necesară adoptarea unei noi hotărâri de consiliu privind stabilirea domeniilor serviciilor publice și locul în care contravenienții vor presta activități în folosul comunității, cu mențiunea că activitățile în folosul comunității se vor presta prin intermediul S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L., fapt pentru care supunem atenției Consiliului Local proiectul de hotărâre alăturat.


olosevici


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE PUBLICA, JURIDIC ACHIZIȚII PUBLICE, CONTRACTE


RAPORT DE SPECIALITATE la proiectul de hotărâre privind stabilirea domeniilor serviciilor publice și locul în care contravenienții vor presta activități în folosul comunității

Cadrul legal pentru prestarea unei activități în folosul comunității a fost creat de Legea nr. 82/1999 privind înlocuirea închisorii contravenționale cu sancțiunea obligării contravenientului la prestarea unei activități în folosul comunității, lege care a fost ulterior abrogată. Scopul urmărit de legiuitor prin adoptarea acestei legi a fost ca cei condamnați la închisoare contravențională, deci având de executat pedepse ușoare, să evite regimul de detenție din penitenciar, considerându-se că reeducarea și reintegrarea socială se pot realiza prin prestarea unei munci în folosul comunității.

Sancțiunea prestării unei activități în folosul comunității și sancțiunea închisorii contravenționale pot fi prevăzute numai în legi sau ordonanțe prin care se stabilesc și se sancționează anumite fapte ce constituie contravenții, întotdeauna alternativ cu amendă și pot fi aplicate numai de instanțele judecătorești.

Sancțiunea prestării unei activități în folosul comunității se aplică numai dacă există acordul contravenientului, după programul de muncă sau după programul școlar al contravenientului(întrucât măsura poate fi dispusă și în cazul minorului care a împlinit vârsta de 16 ani) pe o durată cuprinsă între 50 și 300 de ore, de maximum 3 ore pe zi, iar în zilele nelucrătoare, de 6 - 8 ore pe zi. Dacă contravenientul are posibilitatea, iar autoritățile publice locale, prin persoanele împuternicite pot asigura supravegherea activității contravenientului, sancțiunea se poate executa zilnic, durata maximă de lucru neputând depăți 8 ore pe zi.

Potrivit art. 15 din ordonanța Guvernului nr. 55/2002, sancțiunea prestării unei activități în folosul comunității se pune în executare de către instanța care a pronunțat hotărârea, prin emiterea unui mandat de executare, care va conține durata și natura activității ce urmează să fie prestată de contravenient.

O copie de pe dispozitivul hotărârii, însoțită de mandatul de executare, va fi comunicată și primăriei în a cărei raza teritorială își are domiciliul sau reședința contravenientul.

Potrivit art. 17 din actul normativ menționat, Primarul localității este cel căruia îi revine obligația de a duce la îndeplinire mandatul de executare, stabilind conținutul activității ce urmează să fie prestată de contravenient, condițiile de muncă și programul de lucru, având în vedere pregătirea profesională și starea sănătății contravenientului, având de asemenea obligația să nu repartizeze minorul la prestarea unei activități care comportă riscuri sau este susceptibilă să îi afecteze educația, să îi dăuneze sănătății sau dezvoltării sale fizice, mentale, spirituale, morale sau sociale.

Supravegherea executării sancțiunii prestării activității în folosul comunității se asigură de Primar, prin persoane împuternicite în acest scop, cu sprijinul unității de poliție în a cărei rază teritorială se execută sancțiunea.

Astfel, activitatea se efectuează prin intermediul Administrației Domeniului Public și Privat Ploiești în cadrul a trei sectoare spații verzi (nord, vest, centru) în parcurile din Municipiul Ploiești, aflate în administrarea Administrației Domeniului Public și Privat Ploiești, la sediul acesteia și în cimitire. Principalele activități constau în efectuarea și menținerea curățeniei, curățatul arborilor, întreținerea spațiilor verzi, etc. în timpuI Jargii. contravenienții fără probleme de sănătate vor efectua acțiuni de deszăpezire pcțr^oareA /V

De repartizarea efectivă la muncă a contravenienților, supraveghci7 efectuarea protecției muncii, precum și de rezolvarea oricăror probleme ce/bgt ap^rfeâ timpul efectuării pedepsei, se ocupa șefii de sectoare și administratorii dfeffimitirc din cadrul Administrației Domeniului Public și Privat Ploiești.                    ~Aceștia au obligația să anunțe imediat Primăria Municipiului Ploiești,'Respectiv Serviciul Administrație Publică, Reglementare și Monitorizare, Asociații de Proprietari, despre orice probleme apărute pe perioada efectuării muncii de către contravenienți și pot cere sprijinul organelor de poliție, daca situația impune acest lucru.

La sfârșitul perioadei de muncă, Administrația Domeniului Public și Privat are obligația să informeze Primăria despre efectuarea mandatului, aceasta înștiințând la rândul său instanța care a emis mandatul, organele de poliție și va elibera contravenientului o adeverință care să ateste executarea sancțiunii.

A

In baza prevederilor legale, Consiliul Local al Municipiului Ploiești a adoptat Hotărârea nr. 231/2002, hotărâre prin care au fost stabilite domeniile serviciilor publice în care contravenienții vor presta activități în folosul comunității, acestea fiind efectuarea și întreținerea curățeniei în parcuri, cimitire, zone verzi cu alei de acces pietonal și auto, acțiuni de deszăpezire pe trotuare, precum și locul în care contravenientul va presta activitatea în folosul comunității, acesta prestându-se prin intermediul Administrației Domeniului Public și Privat Ploiești.

Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006 a impus necesitatea reorganizării serviciilor publice în sensul organizării acestora pe baza principiilor: dezvoltării durabile și corelării cerințelor cu resursele; protecției și conservării mediului natural și construit; administrarea eficientă a bunurilor din proprietatea publică sau privată a unităților administrativ - teritoriale, etc., astfel încât să asigure: adaptabilitate la cerințele utilizatorilor; funcționarea optimă, în condiții de siguranță a persoanelor și a serviciului, de rentabilitate și eficiență economică', introducerea unor metode modeme de management; introducerea unor metode modeme de elaborare și implementare a strategiilor, politicilor, programelor și/sau proiectelor din sfera serviciului public; protejarea domeniului public și privat și a mediului etc. Astfel, prin Hotărârea Consiliul Local nr. 219/2010 a fost înființată S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L. prin reorganizarea Administrației Domeniului Public și Privat Ploiești și parțială a Oficiului Public Proiect, având ca acționar unic Municipiul Ploiești.

Ca urmare, este necesară adoptarea unei noi hotărâri de consiliu privind stabilirea domeniilor serviciilor publice și locul în care contravenienții vor presta activități în folosul comunității, cu mențiunea că activitățile în folosul comunității se vor presta prin intermediul S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L., fapt pentru care avizăm favorabil proiectul de hotărâre alăturat.

DIRECTOR, DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE PUBLICA, JURIDIC CONTENCIOS, ACHIZIȚII PUBLICE, CONTRACTE

Simona Albu


întocmit A.A.

ROMANIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTIHOTARAREA Nr. JJ/         A a

privind stabilirea domeniilor serviciilor publice si locul iiUcarfe contravenientii vor presta activitati in folosul comunității

Consiliu) Local al Municipiului Ploiești:

Vazand Expunerea de Motive a domnului Primar Emil Calota si Raportul de Specialitate al Direcției Administrație Publica, Juridic - Contencios si al Administrației Domeniului Public si Privat Ploiești, prin care se propune ca cei condamnați la inchisoare contravenționala sa execute pedeapsa prin prestarea unei activitati in folosul comunitarii in cadrul Administrației Domeniului Public si Privat Ploiești;

Având in vedere dispozițiile art.2 si art. 16 din Ordonanța nr. 55/2002, privind regimul juridic al sancțiunilor prestării unei activitati in folosul comunității si inchisorii contravențional e;

In temeiul art. 38 din legea nr. 215/2001, privind Administrația Publica Locala,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Stabilește domeniile serviciilor publice si locurile in care contravenientii vor presta activitati in folosul comunității, după cum urmeaza:

  • -  efectuarea si intretinerea curățeniei in parcuri, cimitire, zone verzi,

  • -  intretinerea locurilor de agrement, efectuarea lucrărilor de ecologizare in pepiniere;

  • -  asigurarea curățeniei pe drumurile publice precum si pe aleile de acces pietonal si auto;

- acțiuni de deszăpezire pe trotuare.

Activitățile in folosul comunității se vor presta prin intermediul Administrației Domeniului Public si Privat Ploiești.

Art. 2. - Administrația Domeniului Public si Privat Ploiești si Direcția Administrație Publica, Juridic - Contencios vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Art 3. - Direcția Administrație Publica, Juridic - Contencios va aduce la cunoștința celor interesați prezenta hotarare.

Data in Ploiești, astazi 31 octombrie 2002.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA,

/■ *

t ■

* ' *

*

\ * *

V <
CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR, ’ •5 Maria Magdalena MazaluCOMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVA T, STUDII, STRA TEGII ȘI PROGNOZE

RAPORT

Comisia a luat in discuții proiectul de hotărâre privind stabilirea domeniilor serviciilor publice și locul în care contravenienții vor presta activități în folosul comunității

și a emis:                                         ! L-


COMISIA PENTRU VALORIFICAREA PATRIMONIULUI, SERVlCÎi CĂTRE POPULAȚIE, COMERȚ, TURISM, AGRICULTURĂ ȘI PROMOVARE OPERAȚIUNI COMERCIALE

RAPORT

Comisia a luat în discuții proiectul de hotărâre privind stabilirea domeniilor serviciilor publice și locul în care contravenienții vor presta activități în folosul comunității


PREȘEDINTE,

Mateescu Radu

* f

> i ■

I. j


SECRETAR, Stanciu Marilena
Zz

cu

I * r j

  • 10 c.,

  • 11    r” ’

\\^ \ \ v


d*


■ț


\\<P         ’ .

‘ Xz • -

s\/

' ' X? f' .

> 1

COMISIA PENTRU PROTECȚIE ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ, ORDINE PUBLICĂ,


RESPECTAREA DREPTURILOR ȘI LIBERTĂȚILOR CETĂȚENEȘTI, PETIȚII ȘI RECLAMA ȚII


RAPORT


Comisia a luat în discuții proiectul de hotărâre privind stabilirea domeniilor serviciilor publice și locul în care contravenienții vor presta activități în folosul comunității


și a emis:

-4-V /


PREȘEDINTE, Nicolescu Sava Mihai