Hotărârea nr. 63/2011

Hotãrârea nr. 63 privind sistematizarea domeniului public prin desfiintarea pe cale administrativã a constructiilor ilegal executate, în scopul satisfacerii nevoilor urbanistice ale municipiului Ploiesti

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTĂRÂREA NR. 63

privind sistematizarea domeniului public prin desființarea pe cale administrativă a construcțiilor ilegal executate, în scopul satisfacerii nevoilor urbanistice ale municipiului Ploiești

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive a primarului Andrei Liviu Volosevici și Raportul de specialitate al Direcția Administrație Publică, Juridic- Contencios, Achiziții Publice, Contracte, prin care se propune sistematizarea domeniului public prin desființarea pe cale administrativă a construcțiilor ilegal executate, în scopul satisfacerii nevoilor urbanistice ale municipiului Ploiești;

Având în vedere prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, actualizată;

Ținând cont de prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, actualizată;

în baza Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată și actualizată;

A

In conformitate cu Hotărârea Consiliului Local nr. 9/31 ianuarie 2011 privind aprobarea organigramei, a numărului de personal și a statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului, ca urmare a reorganizării activității instituției;

în baza prevederilor Hotărârii Consiliului Local nr. 219/28.07.2010 privind înființarea Societății Comerciale Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.A., modificată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 306/2010;

în temeiul prevederilor art. 36(6) lit. a) pct. 11 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și actualizată,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Aprobă desființarea pe cale administrativă a construcțiilor ilegale, edificate pe terenuri ce aparțin domeniului public și privat al municipiului Ploiești.

Art. 2. Cheltuielile efectuate pentru dezafectarea construcțiilor precizate la art. 1 vor fi suportate de către deținători pe bază de devize.

Art. 3. Direcția Generală de Dezvoltare Urbană și S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L. vor identifica și vor propune desființarea construcțiilor prevăzute la art. 1 din prezenta hotărâre.

Art.4. Mandatează Primarul municipiului Ploiești să întreprindă toate măsurile

necesare pentru aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri

Art. 5. începând cu data prezentei, Hotărârea Consiliului Local nr. 359/2010 privind sistematizarea domeniului public prin desființarea pe cale administrativă a construcțiilor ilegal executate, în scopul satisfacerii nevoilor urbanistice ale municipiului Ploiești își încetează aplicabilitatea.

Art. 6. Direcția Administrație Publică, Juridic- Contencios, Achiziții Publice, Contracte va duce la cunoștință publică prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi 28 februarie 2011.

ințăContrasemnează Secretar Oana C ristina/lacob


ROMÂNIA JUDEȚUL PRAHOVA

EXPUNERE DE MOTIVEla proiectul de hotărâre privind sistematizarea domeniului public prin desființarea pe cale administrativă a construcțiilor ilegal executate, în scopul satisfacerii nevoilor urbanistice ale municipiului Ploiești

Potrivit prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, „construcțiile executate fără autorizație de construire pe terenuri aparținând domeniului public sau privat al statului, cât și construcțiile, lucrările și amenajările cu caracter provizoriu executate pe terenuri aparținând domeniului public sau privat al județelor, municipiilor, orașelor și comunelor vor putea fi desființate pe cale administrativă de autoritatea administrației publice de pe raza unității administrativ-teritoriale unde se află construcția, fără emiterea unei autorizații de desființare, fără sesizarea instanțelor judecătorești și pe cheltuiala contravenientului”.

Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 9/2011 privind aprobarea organigramei, a numărului de personal și a statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului, ca urmare a reorganizării activității instituției a fost desființată Direcția Control, aceasta devenind compartiment în cadrul Direcției Generale de Dezvoltare Urbană Ploiești, iar prin Hotărârea nr. 219/2010 modificată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 306/2010 a fost înființată Societatea Comercială Servicii de Gospodărire Urbana Ploiești S.R.L.

Ca urmare a reorganizării aparatului de specialitate al primarului, se impune încetarea aplicabilității Hotărârii Consiliului Local nr. 359/2010 privind sistematizarea domeniului public prin desființarea pe cale administrativă a construcțiilor ilegal executate, în scopul satisfacerii nevoilor urbanistice ale municipiului Ploiești. Astfel, vor fi împuternicite Direcția Generală de Dezvoltare Urbană și S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L. cu identificarea și propunerea spre desființare a construcțiilor ilegal edificate pe terenuri ce aparțin domeniului public și privat al municipiului Ploiești.

In acest sens, propunem spre aprobare proiectul de hotărâre anexat.A? S

O ^3/

< Zi


ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ, JURIDIC- CONTEN ACHIZIȚII PUBLICE, CONTRACTE

RAPORT DE SPECIALITATE la proiectul de hotărâre privind sistematizarea domeniului public prin desființarea pe cale administrativă a construcțiilor ilegal executate, în scopul satisfacerii nevoilor urbanistice ale municipiului Ploiești

Potrivit prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, „construcțiile executate fără autorizație de construire pe terenuri aparținând domeniului public sau privat al statului, cât și construcțiile, lucrările și amenajările cu caracter provizoriu executate pe terenuri aparținând domeniului public sau privat al județelor, municipiilor, orașelor și comunelor vor putea fi desființate pe cale administrativă de autoritatea administrației publice de pe raza unității administrativ-teritoriale unde se află construcția, fără emiterea unei autorizații de desființare, fără sesizarea instanțelor judecătorești și pe cheltuiala contravenientului”.

Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 9/2011 privind aprobarea organigramei, a numărului de personal și a statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului, ca urmare a reorganizării activității instituției a fost desființată Direcția Control, aceasta devenind compartiment în cadrul Direcției Generale de Dezvoltare Urbană Ploiești. Totodată, prin Hotărârea nr. 219/2010 modificată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 306/2010 a fost înființată Societatea Comercială Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L. și desființată Administrația Domeniului Public și Privat Ploiești.

Potrivit hotărârilor mai sus menționate, cu identificarea și propunerea spre desființare a construcțiilor au fost împuternicite Direcția Generală de Dezvoltare Urbană și Societatea Comercială Servicii de Gospodărire Urbana Ploiești S.R.L.

Drept urmare reorganizării activității aparatului de specialitate al primarului, se impune încetarea aplicabilității Hotărârii Consiliului Local nr. 359/2010 privind sistematizarea domeniului public prin desființarea pe cale administrativă a construcțiilor ilegal executate, în scopul satisfacerii nevoilor urbanistice ale municipiului Ploiești și se împuternicesc Direcția Generală de Dezvoltare Urbană și S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L. cu identificarea și propunerea spre desființare a construcțiilor ilegal edificate pe terenuri ce aparțin domeniului public și privat al municipiului Ploiești.

A

In acest sens, avizăm favorabil prezentul proiect de hotărâre.

întocmit A. A.


ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTARAREA NR. 359 privind sistematizarea domeniului public prin desființarea pe cale administrativă a construcțiilor ilegal executate, în scopul satisfacerii nevoilor urbanistice ale municipiului Ploiești

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive a primarului Andrei Li viu Volosevici și Raportul de specialitate al Direcția Administrație Publică, Juridic- Contencios, Achiziții Publice, Contracte, prin care se propune sistematizarea domeniului public prin desființarea pe cale administrativă a construcțiilor ilegal executate, în scopul satisfacerii nevoilor urbanistice ale municipiului Ploiești;

Având în vedere prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, actualizată;

Ținând cont de prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, actualizată;

In baza Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată și actualizată;

în conformitate cu Hotărârea Consiliului Local nr. 264/16 august 2010 privind aprobarea organigramei și a statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului ca urmare a reorganizării activității instituției și cu Hotărârea Consiliului Local nr. 219/28.07.2010 privind înființarea Societății Comerciale Servicii de Gospodărire Urbana Ploiești S.A., modificată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 306/2010;

în temeiul prevederilor art. art. 36(6) lit. a) pct. 11 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și actualizată,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Aprobă desființarea pe cale administrativă a construcțiilor ilegale, edificate pe terenuri ce aparțin domeniului public și privat al municipiului Ploiești.

Art. 2. Cheltuielile efectuate pentru dezafectarea construcțiilor precizate la art. 1 vor fi suportate de către deținători pe bază de devize.

Art. 3. Direcția Control și S.C. Servicii de Gospodărire Urbana Ploiești S.R.L. vor identifica și vor propune desființarea construcțiilor prevăzute la art. 1 din prezenta hotărâre.

Art.4. Mandatează Primarul municipiului Ploiești să întreprindă toate măsurile

necesare pentru aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri

— —

Art. 5. începând cu data prezentei, Hotărârea Cor^tlliR0 182/30.08.2000 privind sistematizarea domeniului public prin/^§fiiijL


kpOal nr. ea ’pc' cale în scopul /p^tisfâ^ej^>nQyinilor urbanistice ale municipiului Ploiești completată prin Hotărâreayî^h^lMO       nr.


administrativă a construcțiilor ilegal executate,•-


241/23.11.2000 își încetează aplicabilitatea.

Art. 6. Direcția Administrație Publică, Juridic- Contencios Contracte va duce la cunoștință publică prevederile prezentei hotărâri.Dată în Ploiești, astăzi 28 octombrie 2010.


Președinte de Ședință Adina Gheorghe


Contrasemnează Secretar, Oana Cristina Iacob


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 1


f

|T


■b

S J

COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRAREA DOMINI ULUI PUBLIC ȘI PRIVA T, STUDII, STRA TEGII ȘI PROGNOZE

RAPORT

Comisia a luat in discuții proiectul de hotărâre privind sistematizarea domeniului public prin desființarea pe cale administrativă a construcțiilor ilegal executate, în scopul satisfacerii nevoilor urbanistice ale municipiului Ploiești
SECRETAR, Popa Gheorghe
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 4


I

COMISIA PENTRU ORGANIZARE ȘI DEZVOLTARE URBANISTICĂ, LUCRĂRILOR PUBLICE, CIRCULAȚIE RUTIERĂ, CONSERVAREA

MONUMENTELOR ISTORICE ȘI DE ARHITECTURĂ

RAPORT

Comisia a luat in discuții proiectul de hotărâre privind sistematizarea domeniului public prin desființarea pe cale administrativă a construcțiilor ilegal executate, în scopul satisfacerii nevoilor urbanistice ale municipiului Ploiești

și a emis:

PREȘEDINTE, Elisabeta Popovici

^"3 ■

Data: Z $ > 2. , 2-&/1 5