Hotărârea nr. 60/2011

Hotãrârea nr. 60 privind alocarea din veniturile proprii ale bugetului local a sumelor datorate de Municipiul Ploiesti cãtre societãtile de constructii care au executat lucrãri de reabilitare termicã

ROM ANIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTARAREA NR. 60

privind alocarea din veniturile proprii ale bugetului local a sumelor datorate de Municipiul Ploiești către societățile de construcții care au executat lucrări de reabilitare termica

Consiliul Local al Municipiului Ploiești

Văzând expunerea de motive a Primarului municipiului Ploiești și raportul de specialitate al Direcției Tehnice Investiții si Direcției Management Financiar Contabil, Contracte prin care se propune aprobarea preluării sumelor datorate de Municipiul Ploiești pe baza contractelor de lucrări incheiate cu operatori economici,

avand in vedere prevederile art. 18 din Ordonanța de Urgenta a Guvernului nr. 18/2009 privind creșterea performantei energetice a blocurilor de locuințe;

avand in vedere prevederile Legii 286/2011a bugetului de stat pe anul 2011; avand in vedere prevederile Legii 273/2006 prvind finanțele publice locale;

In temeiul cu art. 36 alin. 4 lit.a si art.45 alin.2 lit.a din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și actualizată,

HOTĂRĂȘTE :

Art.l. Aprobă alocarea din venituri proprii ale bugetului local a sumei restante de 428.102,41 lei datorate către societățile de construcții care au executat lucrări de reabilitare termica;

Art. 2 Direcția Tehnic Investiții si Direcția Management Financiar- Contabil, Contracte vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotarari.

Art. 3. Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotărâri.


Contrasemnează Secretar, Oana C riști nat Iacob

C YYI^

DIRECȚIA TEHNICĂ INVESTIȚII

DIRECȚIA MANAGEMENT FINANCIAR-CONTABIL, CONT


RAPORT DE SPECIALITATE

privind alocarea din veniturile proprii ale bugetului local a sumelor datorate de Municipiul Ploiești către societățile de construcții care au executat lucrări de reabilitare termica

Guvernul Romanici, prin Ministerul Dezvoltării Regionale si Turismului are in dcslasurare Programul privind creșterea performantei energetice a blocurilor de locuințe, prin care se urmărește asigurarea confortului termic in apartamente, concomitent cu reducerea consumurilor de energie termica pentru incalzire si prepararea apei calde menajere.

In anul 2009, în conformitate cu Ordinul ministrului nr. 362/27.05.2009, Municipiului Ploiești i-au fost alocate fonduri în valoare de 5.000.000 lei credite de /N

angajament, din care credite bugetare 2.000.000 lei. In baza fondurilor alocate s-au încheiat contracte de lucrări în valoare de 5.652.398,44 lei, la care contribuția Ministerului Dezvoltării Regionale si Turismului, în conformitate cu OUG 18/2009, cu completările ulterioare, era de 2.826.199,24 lei. Toate contractele au fost transmise la minister.

Prin Ordinul ministrului nr. 1045/9.12.2009 (afișat pe www.mdrt.ro) ne-au fost diminuate fondurile alocate cu mult sub valoarea contractelor semnate până la acea dată, rectificare ce nu ne-a fost comunicată.

Creditele bugetare alocate municipiului Ploiești în anul 2010 au fost la nivelul creditelor de angajament alocate în anul 2009, diminuate prin Ordinul ministrului 1045/9.12.2009, respectiv suma 1.018.042,45 lei. Acest fapt a condus la blocarea plăților către firmele contractante, primăria nedispunând la acel moment de fonduri pentru a acoperi contribuția MDRT pentru aceste contracte. Totodată, am fost obligați să sistăm lucrările aflate în stadii avansate de execuție până la asigurarea în totalitate a fondurilor, fapt ce a generat costuri suplimentare legate de conservarea și protejarea acestora.

Situația sumelor datorate de municipiul Ploiești, reprezentând obligația de plata a MDRT este următoarea:

  • 1. SC Constil SA Ploiești - contract nr. 22264/08.10.2009 - Reabilitare termica bloc 67 bis str. înfrățirii nr. 5 A - rest plata din cota MDRT: 396.343,94 lei;

  • 2. SC Calliope SRL Ploiești - contract nr. 22222/08.10.2009 - Reabilitare termica bloc 13 str. Levantica - rest plata din cota MDRT:24 800 lei;

  • 3. SC Bivasim Construct SRL Ploiești - contract nr. 18251/09.09.2009 - Reabilitare termica bloc 48 str. Cameliei nr. 3A - rest plata din cota MDRT: 6.958,47 lei;

Menționam ca obligația de plata fata de societățile de ÂxopSțrij^ț^car£Aau executat lucrările de reabilitare termica se datoreaza lipsei fonduri Iot ge tr^tdM alfecate de către bugetul de stat, motiv pentru care au fost incheiateww^Jtd^Me^ pîȘy/nd eșalonarea sumelor restante pana la data de 28.02.2011 cu societățileț^sf^toar^^/

Având in vedere prevederile art.14 alin.6 din Legea 273/2006 priyind<âfîantele publice locale in care se menționează ca “ la elaborarea bugetelor, ordonatorii de credite si autoritatile deliberative au obligația sa prevada distinct credite bugetare destinate stingerii plăților restante la finele anului anterior celui pentru care se intocmeste bugetul precum si prevederile art. 18 din Ordonanța de Urgenta a Guvernului nr. 18/2009 privind creșterea performantei energetice a blocurilor de locuințe in care se precizează ca “ autoritatile administrației publice locale pot hotari si preluarea cheltuielilor aferente lucrărilor de intervenție, corespunzătoare cotei de 50% ce revine Ministerului Dezvoltării Regionale si Locuinței, in limita fondurilor aprobate anual cu aceasta destinație in bugetele locale, propunem spre aprobarea Consiliului Local proiectul de hotarare privind alocarea din veniturile proprii ale bugetului local a sumelor datorate de Municipiul Ploiești către societățile de construcții care au executat lucrări de reabilitare termica, sume reprezentând obligația de plată ce revenea MDRT.

DIRECȚIA TEHNIC INVESTIȚII

1


DIRECȚIA MANAGEMENT FINANCIAR CONTABIL CONTRACTE

Director Tehnic Investiții Teodora MarinVIZAT

Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios

ț                                               ț                                 7

Dir. Simona Albu


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTIEXPUNERE DE MOTIVE

privind alocarea din veniturile proprii ale bugetului local a sumelor datorate de Municipiul Ploiești către societățile de construcții care au executat lucrări de reabilitare termica

Guvernul României, prin Ministerul Dezvoltării Regionale si Turismului are in desfășurare Programul privind creșterea performantei energetice a blocurilor de locuințe, prin care se urmărește asigurarea confortului termic in apartamente, concomitent cu reducerea consumurilor de energie termice pentru incalzire si prepararea apei calde menajere.

In anul 2009, în conformitate cu Ordinul ministrului nr. 362/27.05.2009, Municipiului Ploiești i-au fost alocate fonduri în valoare de 5.000.000 lei credite de angajament, din care credite bugetare 2.000.000 lei. In baza fondurilor alocate s-au încheiat contracte de lucrări în valoare de 5.652.398,44 lei, la care contribuția Ministerului Dezvoltării Regionale si Turismului, în conformitate cu OUG 18/2009, cu completările ulterioare, era de 2.826.199,24 lei. Toate contractele au fost transmise la minister.

Creditele bugetare alocate municipiului Ploiești în anul 2010 au fost la nivelul creditelor de angajament alocate în anul 2009, diminuate prin Ordinul ministrului 1045/9.12.2009, respectiv suma 1.018.042,45 lei. Acest fapt a condus la blocarea plăților către firmele contractante, primăria nedispunând la acel moment de fonduri pentru a acoperi contribuția MDRT pentru aceste contracte.

Situația sumelor datorate de municipiul Ploiești, reprezentând obligația de plata a MDRT este următoarea:

  • 1. SC Constil SA Ploiești - contract nr. 22264/08.10.2009 - Reabilitare termica bloc

67 bis str. înfrățirii nr. 5 A - rest plata din cota MDRT: 396.343,94 lei;

  • 2. SC Calliope SRL Ploiești - contract nr. 22222/08.10.2009 - Reabilitare termica bloc 13 str. Levantica - rest plata din cota MDRT:24 800 lei;

  • 3. SC Bivasim Construct SRL Ploiești - contract nr. 18251/09.09.2009 - Reabilitare termica bloc 48 str. Cameliei nr. 3A - rest plata din cota MDRT: 6.958,47 lei;

Menționam ca obligația de plata fata de societățile de construcții care au executat lucrările de reabilitare termica se datoreaza lipsei fondurilor ce trebuiau alocate de către bugetul de stat, motiv pentru care au fost incheiate protocoale privind eșalonarea sumelor restante pana la data de 28.02.2011 cu societățile prestatoare.

Având in vedere prevederile art.14 alin.6 din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale in care se menționează ca “ la elaborarea bugetelor, ordonatorii de credite si autoritatile deliberative au obligația sa prevada distinct credite bugetare destinate


stingerii plăților restante la finele anului anterior celui pentru care se intoc

* A

I

privind creșterea performantei energetice a blocurilor de locuințe in car

ca “

lucrărilor de intervenție, corespunzătoare cotei de 50% ce revine Minist Dezvoltării Regionale si Locuinței, in limita fondurilor aprobate anual cu destinație in bugetele locale, propunem spre aprobarea Consiliului Local proiectul de hotarare privind alocarea din veniturile proprii ale bugetului local a sumelor datorate de Municipiul Ploiești către societățile de construcții care au executat lucrări de reabilitare termica, sume reprezentând obligața de plată ce revenea MDRT.


. precum si prevederile art. 18 din Ordonanța de Urgenta a Guvernului "ț'BZZOOQ-j

• _ j ________c________<     ________4.:___ i_i______:i___i____„„„js    /___Lci'r*___.i'

S ■‘ autoritatile administrației publice locale pot hotari si preluarea chelw&Jilor aferent^Feb. 28 2011 12:59PM Pi

i

I

I

1

r

I

£

i
A/4.--

Ministerul Dezvoltării

qnale și Turismului

.d                                                         . . p ■ .—

Cabinet Secretar Generai


i

d

*

!

j

b

* !

Ltz‘ ;

i£.* *     . s                 '

3.


sc-^r-r-.-

"ii > •« f u,x .

JAN ?(!țț

UN1CÎPÎUL îOÎE

Înregistrare

<♦***•'**- .................. %

\\Referitor la actul dumneavoastră nr. 649/10.01.2011, menționăm următoarele:

; Potrivit prevederilor art. 12 din Ordonanța de urgență a

I

s

Y

r

Guvernului nr. 18/2009


I

intervenție prevăzute la art. 4 și 6, din


prfc id creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, cu completările t                  j

l:

k


ulte> oare, finanțarea proiectării lucrărilor

or<ic| lapță, se asigură din bugetele locale ale unităților adtmnistrativ-teritoriale,

E- J                   b                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Î

■ I ;

reslp cțiv ale sectoarelor municipiului București, în condițiile legiiț

i                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     f

In ceea ce privește finanțarea integrală a executării lucrurilor de intervenție

Irtr» Ir, „tU. A       Z                                           ~________- î J ' I________r . 1 t____1  *


!

8 din actul normativ menționat mai sus.


i

! |

uliilor aferente lucrărilor de intervenție, corespunzătoare cotei de 50% ce revine

j              J        t                                    *              J »-- 1                                   *     ---l.           A                     _       .         _          ~  „                           -- .  ’        _


I

J

I

i

pr<h izute la art. 4 și 6 din ordonanță, aceasta se poate asigura |din bugetul local în sitji. ;ia in care sunt îndeplinite condițiile prevederilor art. 14 coroborate cu prevederile art‘.

|! Astfel, considerăm că autoritatea publică locala poate, hotărî și preluarea chib:

I! ,           .

Mp:' stprului Dezvoltării Regionale și Tunsmului, în limita fondurilor aprobate anual

<4


I !                                                                     t 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ■

cui ' ceasta destinație în bugetul local pentru blocurile de lpcuinte neincluse în | ■

prp! raptul național pentru anul 2011.

> mciipunuui va, nuanțarea programului național pentru anin zui 1, prin bugetul Miri sterului Dezvoltării Regionale și Turismului este aprobată ptjin legea bugetului de stAt- cej anul 2011, Ja nivel minim (se va asigura finanțare executării lucrărilor doar la

I

prpj îcțele existente în programul național aprobate pentru anul 2010 prin Hotărârea

I

I                                      I

1

•l

I

I i

i Menționăm că, finanțarea programului național pentru any! 2011, prin bugetul


•.PRIMĂRIA PLOIEȘTI


FAX NO. :0244510731


Feb.rnului nr. 148/2010, aflate în diferite stadii de execuție)

L se în programul pe anul acesta clădiri noi.

Cu deosebită considerație,

SECRETAR GENERAL \ GHEORGHE NASTASIA /

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 1


COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVA T, STUDII, STRA TEGII ȘI PROGNOZE

RAPORT

Comisia a luat in discuții proiectul de hotărâre privind alocarea din veniturile proprii ale bugetului local a sumelor datorate de Municipiul Ploiești către societățile de construcții care au executat lucrări de reabilitare termică

Data: