Hotărârea nr. 59/2011

Hotãrârea nr. 59 privind rectificarea bugetului local al municipiului Ploiesti pe anul 2011

ROMANIA


JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA Nr. 59

privind rectificarea bugetului local al municipiului Ploiești pe anul 2011

Consiliul Local al municipiului Ploiești

văzând Expunerea de motive a Primarului municipiului Ploiești si raportul de specialitate al Direcției Management Financiar Contabil intocmit pe baza notelor de fundamentare ale Direcției Tehnic- Investiții, prin care se propune rectificarea bugetului local;

având în vedere prevederile Legii nr. 286/2010 - Legea bugetului de stat pe anul 2011 și Legii nr. 273/2006 - Legea privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 36 alin. 4 lita și art. 45 alin. 2 lit.a din Legea nr. 215/2001-republicată, privind administrația publică locală, republicata si actualizata:

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobă rectificarea bugetulului local al municipiului Ploiești pe anul 2011, conform Anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Aprobă rectificarea listei de investiții din bugetul local pe anul 2011, conform Anexei 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Aprobă rectificarea bugetului fondurilor externe nerambursabile al municipiului Ploiești pe anul 2011, conform Anexei nr. 3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4Aprobă rectificarea listei de investiții a bugetului fondurilor externe nerambursabile al municipiului Ploiești pe anul 2011, conform Anexei nr. 4 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5 Ordonatorul principal de credite, serviciile de specialitate din aparatul primăriei municipiului Ploiești vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Art.6 Direcția Administrație Publica, Juridic Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotarari.

Data in Ploiești, astazi, 28 februarie 2011

Președinte ședința,

Adina Glț^Tghe

/Contrasemnează Secretar, Oana Cristina IaPRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI DIRECȚIA MANAGEMENT FINANCIAR CONTABIL

VIZAT: VICEP CAT/ BOZI


RAPORT DE SPECIALITATE la proiectul de hotarare privind rectificarea bugetului local al municipiului Ploiești pe anul 2011

In conformitate cu prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2011 - Legea nr. 286/2010 și Legii privind finanțele publice locale-Legea nr. 273/2006 cu modificările și completările ulterioare bugetul local al municipiului Ploiești a fost aprobat conform HCLNr. 50/11.01.2011.

Veniturile totale ale bugetului local al municipiului Ploiești sunt in suma de 416.310,00 mii lei si vor ramane neschimbate.

Cheltuielile bugetului local sunt estimate în sumă de 436.310,00 mii lei și vor ramane neschimbate, in structura producandu-se următoarele modificări:

 • 1. Capitolul „Autorități publice si acțiuni externe” - se majoreaza prevederea bugetara cu suma de 130,00 mii lei reprezentând servicii de concepere si editare a unei publicații locale conform notelor de fundamentare intocmite de Direcția Tehnic -Investiții si Anexei nr. 2 in suma de 100,00 mii lei si 30,00 mii lei pentru acordarea unui ajutor pentru o persoana fizica aflata in extrema dificultate;

2. Capitolul „Alte servicii publice generale” - se diminuează prevederea bugetara cu suma de 3.420,00 mii lei reprezentând:- diminuarea activelor nefinanciare apartinand bugetului fondurilor externe nerambursabile conform notelor de fundamentare intocmite de Direcția Tehnic - Investiții si Anexei nr. 2 precum si bugetului rectificat al fondurilor externe nerambursabile in suma de 3.290,00 mii lei si diminuarea cu suma de 130,00 mii lei a fondului de rezerva;

 • 3.Capitolul „Locuințe, servicii si dezvoltare publica” - se majoreaza prevederea bugetara inițiala cu suma de 850,00 mii lei reprezentând active nefinanciare conform notelor de fundamentare intocmite de Direcția Tehnic - Investiții

si Anexei nr. 2;

4. Capitolul „Transporturi” - se majoreaza prevederea bugetara inițiala cu suma de 2.440,00 mii lei reprezentând active nefinanciare conform notelor de fundamentare intocmite de Direcția Tehnic - Investiții si Anexei nr.2;

In cadrul sumei alocate pentru servicii de monitorizare trafic are loc o rearanjare a sumelor intre activitati conform notei de fundamentare a Direcției Tehnic-Investitii;

Față de cele prezentate mai sus, propunem aprobarea proiectului de hotărâre alăturat.

VIZAT

DIRECTOR,

Direcția Management Financiar -Contabil, ContracteDIRECTOR,

Direcția Ad-tie Publica, Juridic -Contencios, Achiziții Publice, ContracteJUDEȚUL PRAHOVA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului local al municipiului Ploiești pe anul 2011

In conformitate cu prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2011 - Legea nr. 286/2010 și Legii privind finanțele publice locale-Legea nr. 273/2006 cu modificările și completările ulterioare,bugetul local al municipiului Ploiești a fost aprobat conform HCLNr. 50/11.01.2011.

Veniturile totale ale bugetului local al municipiului Ploiești sunt in suma de 416.310,00 mii lei si vor ramane neschimbate.

Cheltuielile bugetului local sunt estimate în sumă de 436.310,00 mii lei și vor ramane neschimbate, in structura producandu-se următoarele modificări la inițiativa Direcției Tehnic -Investiții in sensul diminuării sumei alocate activelor financiare pentru capitolul “alte servicii publice generale” si anume 3.290,00 mii lei si majorarea activelor financiare pentru capitolul “locuințe, servicii si dezvoltare publica” cu suma de 850,00 mii lei , “transporturi” cu suma de 2.440,00 mii lei; de asemenea se diminuează cu suma de 130,00 mii lei capitolul “alte servicii publice generale”si se majoreaza cu suma de 100,00 mii lei capitolul “autoritati publice si acțiuni externe” in vederea realizării unor servicii de concepere si editare a unei publicații locale precum si cu suma de 30,00 mii lei pentru acordarea unui ajutor unei personae aflata in extrema dificultate.

Față de cele prezentate, supunem spre aprobare Consiliului Local, bugetul Primăriei Municipiului Ploiești pe anul 2011.


tr* ltfsevici

JUDEȚUL PRAHOVA

/


/M/ W .'.O

W <’, v-1' v ' '              1 .                   I l'l      •'*


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

BUGET LOCAL - 2011

venituri

mii lei

DENUMIREA INDICATORILOR

COD

buget 2011cf.

HCL nr.

50/11.02.2011

influiente +/-

buget rectificat

1

VENITURI - TOTAL

0001

416.310,00

0,00

416.310,00

2

VENITURI PROPRII - TOTAL

4802

277.649,20

0,00

277.649,20

3

I. VENITURI CURENTE

0002

370.057,00

0,00

370.057,00

4

A. VENITURI FISCALE

0003

349.045,60

0,00

349.045,60

5

Al. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT ȘI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL

0004

168.811,00

0,00

168.811,00

6

Al.l. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT ȘI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERS. JURIDICE

0005

3.332,00

0,00

3.332,00

7

IMPOZIT PE PROFIT

0102

432,00

0,00

432,00

8

Impozit pe profit de la agenți economici

010201

432,00

432,00

9

IMPOZIT PE VENIT

0302

2.900,00

0,00

2.900,00

10

Impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal

030218

2900

2900

11

A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT ȘI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERS. FIZICE

0006

164.877,00

0,00

164.877,00

12

COTE ȘI SUME DEFALCA TE DIN IMPOZITUL PE VENIT

0402

164.877,00

0,00

164.877,00

13

Cote defalcate din impozitul pe venit

040201

163.027,00

163.027,00

14

Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit ptr. echilibrarea bugetelor locale

040204

1.850,00

1.850,00

15

A1.3. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT ȘI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL

0007

602,00

0,00

602,00

16

ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT ȘI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERS. FIZICE

0502

602,00

0,00

602,00

17

Alte impozite pe venit, profit și câștiguri din capital

050250

602,00

602,00

18

A3. IMPOZITE ȘI TAXE PE PROPRIETATE

0009

65.907,90

0,00

65.907,90

19

IMPOZITE ȘI TAXE PE PROPRIETA TE

0702

65.907,90

0,00

65.907,90

20

Impozitul și taxa pe clădiri

070201

54.600,00

0,00

54.600,00

21

Impozit pe clădiri de la pers, fizice

07020101

10.900,00

10.900,00

22

Impozitul și taxa pe clădiri de la pers, juridice

07020102

43.700,00

43.700,00

23

Impozitul și taxa pe teren

070202

7.505,40

0,00

7.505,40

24

Impozit pe terenuri de la pers, fizice

07020201

2.300,00

2.300,00

25

Impozitul și taxa pe teren de la pers, juridice

07020202

5.200,00

5.200,00

26

Impozit pe terenul din extravilan

07020203

5,40

5,40

27

Taxe judiciare de timbru și alte taxe de timbru

070203

3.800,00

3.800,00

28

Alte impozite și taxe pe proprietate

070250

2,50

2,50

 • 29

 • 30

A4. IMPOZITE ȘI TAXE PE BUNURI ȘI SERVICII

0010

114.326,70

0,00

114.326,70

SUME DEFALCA TE DIN T. V.A.

1102

98.037,00

0,00

98.037,00

31

Sume defalcate din T.V.A ptr. finanțarea cheltuielilor descentralizate la niv. județelor

110201


37


38


 • 39

 • 40

 • 41

 • 42


43


44


45


46


47


Sume defalcate din T.V.A ptr. finanțarea cheltuielilor descentralizate la niv. comunelor, orașelor, municipiilor, și sect. Mun. București_________________

Sume defalcate din T.V.A ptr.subvenționarea energiei termice livrate populației_______________________________

Sume defalcate din T.V.A ptr.sistemele centralizate de producere și distribuție a energiei termice____________

Sume defalcate din T.V.A ptr. drumuri______________

Sume defalcate din T.V.A ptr. echilibrarea bugetelor locale__________________________________________________

Sume defalcate din T.V.A ptr. finanțarea Programului de dezvoltare a infrastructurii din spațiul rural_________

ALTE IMPOZITE ȘI TAXE GENERALE PE BUNURI ȘI SER VICII____________________

Taxe hoteliere_______________________________________

TAXE PE SER VICII SPECIFICE____________

Impozit pe spectacole_______________________________

Alte taxe pe servicii specifice_________________________

TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZĂRII BUNURILOR SAU PE DESFĂȘURAREA DE ACTIVITĂȚI_______

Impozit pe mijloacele de transport_______________

Impozitul pe mijloacele de transport deținute de pers. fizice______________________________________________________

Impozitul pe mijloacele de transport deținute de pers. juridice__________________________________________________

Taxe și tarife ptr. eliberarea de licențe și autorizații de funcționare


110202


110203


110204


110205


110206


110207


1202


120207

1502

150201

150250


1602


160202


16020201


16020202


160203


48


Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurarea de activități


160250


49


A6. ALTE IMPOZITE ȘI TAXE FISCALE


0011
1.560,00413,00


413,00

30,00

30,00


15.846,70


11.410,00


5.900,00


5.510,00


4.233,70


203,00


 • 50

 • 51

 • 52

 • 53


ALTE IMPOZITE ȘI TAXE FISCALE Alte impozite și taxe


C. VENITURI NEFISCALE______

CI. VENITURI DIN PROPRIETATE


1802

180250

0012

001321.011,40

11.594,00


54


VENITURI DIN PROPRIETA TE


3002


11.594,0055


 • 56

 • 57

 • 58


Vărsăminte din profitul net al regiilor autonome, societăților și companiilor naționale________________

Restituiri de fonduri din finanțarea bugetară a anilor precedenți________________________________________

Venituri din concesiuni și închirieri_________________

Venituri din dividende


 • 59  Alte venituri din proprietate

 • 60 VENITURI DIN DOBÂNZI


61


62


 • 63

 • 64

 • 65


66


Alte venituri din dobânzi_________________________

C2. VÂNZĂRI DE BUNURI ȘI

SERVICII____________________

VENITURI DIN PRESTĂRI DE SER VICII ȘI

ALTE ACTIVITĂȚI____________________

Venituri din prestări de servicii_____________________

Contribuția părinților sau susținătorilor legali ptr. întreținerea copiilor în creșe________________________

Contibuția pers, beneficiare ale cantinelor de ajutor social


300201


300203

300205

300208


300250

3102

310203

0014


3302

330208

330210


5.000,00


5.000,00


6.594,00

0,00


0,009.417,40


3.217,40

3159,00


0,00


0,00


6.594,00

0,009.417,40


3.217,40

3159,00


 • 67

 • 68


 • 69

 • 70

 • 71


Taxe din activități cadastrale și agricultură___________

Contibuția lunară a părinților ptr. întreținerea copiilor în unitățile de protecție socială________________________

Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecată, imputații și despăgubiri______________________________

Alte venituri din prestări de servicii și alte activități VENITURI DIN TAXE ADMINISTRA TIVE, ELIBERĂRI PERMISE


330212

330224

330227


330228

330250

3402


50,00


50,00


8,40

1.200,00


8,40
 • 72

 • 73

 • 74


 • 78

 • 79


80


81

82


83


84 • 85

 • 86

87


88


89


9091


9294


95


96
2Z

98


99


100

101


102


 • 103

 • 104


105


106


Taxe extrajudiciare de timbru________________________

Alte venituri din taxe administrative, eliberări permise AMENZI, PENALITĂȚI ȘI CONFISCĂRI______

Venituri din amenzi și alte sancțiuni aplicate potrivit dispozițiilor legale_______________________________________

Penalități ptr. nedepunerea sau depunerea cu întârziere a declarației de impozite și taxe_______________________

încasări din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate și alte sume constatate odată cu confiscarea potrivit legii________________________________________________

Alte amenzi, penalități și confiscări____________________

DIVERSE VENITURI_____________________

Vărsăminte din veniturile și/sau disponibilitățile instituțiilor publice_______________________________________

taxe speciale__________________________________________

varsaminte din amortizarea mijloacelor fixe___________

Venituri din ajutoare de stat recuperate________________

Alte venituri__________________________________________

TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECÂT SUBVENȚIILE_________________________

Donații și sponsorizări________________________________

varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare(-)____________________

varsaminte din secțiunea de funcționare______________

Alte transferuri voluntare______________________________

 • II. VENITURI DIN CAPITAL_________

VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR______

Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice______________________________________________

Venituri din vânzarea locuințelor construite din fondurile statului_______________________________________

Venituri din privatizare________________________________

Venituri din vânzarea unor bunuri aparținând domeniului privat al statului___________________________

Depozite speciale pentru construcții de locuințe_______

 • III. OPERAȚIUNI FINANCIARE______

ÎNCASĂRI DIN RAMBURSAREA

ÎMPRUMUTURILOR ACORDATE__________

încasări din rambursarea împrumuturilor ptr.

înființarea unor instituții și serv, publice de interes local sau a unor activ, finanțate integral din venituri A                                                                      #

încasări din rambursarea microcreditelor de la pers. fizice șj juridice____________________________________________

împrumuturi temporare din trezoreria statului_________

sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale secțiunii de sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale secțiunii de

J _ ---- -----

sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare_________

încasări din rambursarea altor împrumuturi acordate

 • IV. SUBVENȚII____________________

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE______________

SUBVENȚII DE LA BUGETUL DE STA T______

A. De capital_____________________________________

Retehnologizarea centralelor termice și elecrice de termoficare___________________________________________

Investiții finanțate parțial din împrumuturi externe Planuri și regulamente de urbanism___________________

Străzi care se vor amenaja în perimetrele destinate construcțiilor de cvartale de locuințe noi_______________

Finanțarea studiilor de fezabilitate aferente proiectelor SAPARD


340202

340250

3502


350201


350202


350203


350250

3602


360205


360206

360207

360211

360250


3702


370201


370203


370204

370250

0015

3902


390201


390203


390204


390207


390210

0016


4002


400206


400207


400210


400211


400213


400214


400250

0017


0018


4202

0019


420201


420203

420205


420206


4202075.500,00
5.629,20

5.629,20


19,20


110,005.500,00

40.623,80


40.623,80


40.623,80


40.623,80


 • 40.623.80

 • 25.577.80

107

Finanțarea programului de pietruire a drumurilor comunale și alimentare cu apă a satelor

420209

P               • •            "V T-b

'z w

108

Finațarea acțiunilor privind reducerea riscului seismic al comunicațiilor existente cu destinație de locuință

420210

i.ooo,(k>

o '        '4:-J

nj

-5-Ty-- LOGQ.OO

109

Subvenții pentru reabilitarea termică a clădirilor de locuit

420212

977,8a

r '      •

’       X -

-----

110

Subvenții pentru finanțarea programelor multianuale prioritare de mediu și gospodărire a apelor

420213

23.600,00

xC , M MV

^73.600,00

111

Finanțarea unor cheltuieli de capital ale unităților de învățământ preuni verși tar

420214

112

Subvenții primite din Fondul Național de Dezvoltare

420215

113

B. Curente

0020

15,046,00

0,00

15.046,00

114

Finanțarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap

420221

115

Subvenții primite din Fondul de Intervenție

420228

116

Finanțarea lucrărilor de cadastru imobiliar

420229

0

117

Subvenții ptr. compensarea creșterilor neprevizionate ale prețurilor la combustibili

420232

15.000,00

15.000,00

118

Sprijin financiar ptr. constituirea familiei

420233

119

Subvenții ptr. acordarea ajutorului ptr. încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri

420234

120

Subvenții din bugetul de stat ptr. finanțarea sanatatii

420241

46,00

46,00

Subvenții ptr. acordarea trusoului ptr. nou-născuți

420236

121

subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru achitarea obligațiilor restante ale centralelor de termofîcare

420246

122

SUBVENȚII DE LA ALTE ADMINISTRAȚII

4302

0,00

0,00

0,00

123

Subvenții primite de la bugetele consiliilor județene pentru protecția copilului

430201

124

Subvenții de la bug. asigurărilor ptr. șomaj către bugetele locale, ptr. finanțarea programelor ptr. ocuparea temporară a forței de muncă și subvenționarea locurilor de muncă

430204

125

Subvenții primite de la alte bugete ptr. instituțiile de asistență socială ptr. persoanele cu handicap

430207

126

Subvenții primite de la bugetele consiliilor locale județene ptr. ajutoare în situații de extremă dificultate

430208

127

JUDEȚUL PRAHOVA

//

// $ ''

- / C:r 'r 'i 1 *r’*, *

W /

• J \ 'A     T 7

A


(I


I.


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

BUGET LOCAL 2011 CHELTUIELI


r

L

K Z3j'

mii lei

DENUMIREA INDICATORILOR

COD

buget 2011 cf. HCL nr.50/11.02.2011

influiente +/-

buget rectificat

1

1

1

CHELTUIELI - TOTAL

5002

436.310,00

0,00

436.310,00

A UTORITĂȚI PUBLICE ȘI A CȚIUNI EXTERNE

5102

15.694,00

130,00

15.824,00

Cheltuieli de personal

10

6.029,00

6.029,00

Bunuri si servicii - total, din care:

20

9.165,00

100,00

9.265,00

Bunuri si servicii

7.194,00

100,00

7.294,00

bunuri si serviciip

1.971,00

1.971,00

Transferuri curente (transferuri din bugetele consiliilor

51

0,00

Ajutor social (sprijin persoana fidea in extrema

57

0,00

30,00

30,00

Cheltuieli de capital - total, din care:

70

500,00

0,00

500,00

Active nefinanciare

71

500,00

500,00

cisterne auto pentru apa

Active financiare

72

Active nefinanciare - din excedent

71

Plăti efect an precedenti an curent

85

J

ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE

5402

28.808,55

-3.420,00

25.388,55

Bunuri si servicii - total, din care:

20

4.655,00

0,00

4.655,00

Bunuri si servicii - alegeri si alte acțiuni

0,00

bunuri si servicii (ani precenenti)

0,00

Comisioane si alte costuri aferente împrum ext.

4.655,00

4.655,00

Fonduri de rezerva

50

781,78

-130,00

651,78

Transferuri către Serviciul public de evidență a nersoanelnr

51

440,00

440,00

Alte transferuri -Proiecte fonduri externe n erambursab ile

55

5.531,77

-3.290,00

2.241,77

Rambursări de credite - total din care:

81

17.400,00

0,00

17.400,00

Rambursare credit Alpha Bank

6.000,00

6.000,00

Rambursare credit B.C.R.

11.400,00

11.400,00

Plăti efect an precedenti an curent

85

0,00

0,00

TRANZACȚII PRIVIND DATORIA PUBLICĂ ȘI ÎMPRUMUTURI

5502

6.700,00

0,00

6.700,00

Bunuri si servicii (comisioane)

20

500,00

500,00

Dobânzi

30

6.200,00

6.200,00

0,00

ORDINE PUBLICĂ ȘI SIGURANȚĂ NA ȚIONALĂ

6102

8.497,00

0,00

8.497,00

Bunuri si servicii - total, din care:

20

60,00

0,00

60,00

Bunuri si servicii (Protecția civilă)

60,00

60,00

Bunuri si servicii (ani precedenti)

0,00

Transferuri către Poliția Locala

51

7.433,40

7.433,40

Transferuri către Poliția Comunitară

51

943,60

943,60


_____________ÎNVĂȚĂMÂNT________ Cheltuieli de personal

Bunuri si servicii - total, din care:

Bunuri si servicii_____________________________________

reparații curente scoli(buget PMP)__________________

Bunuri si servicii2____________________________________

Transferuri către instituții publice__________________

Finanțare POSDRUpt.Grup Școlar Victor Slavescu Ploiești_______________________________________________

Asistență socială___________________________________

Alte cheltuieli (burse)_______________________________

Plăti efect an precedenti an curent_________________

Active nefinanciare - total din care:________________

Investiții centre financiare_____________________________

Investiții centre financiare (PMP)


SĂNĂTATE


Cheltuieli de personal - asistenta medicala comunitaraASSC____________________________

Bunuri și servicii - total din care:___________________

reparații spitale___________________________________________

bunuri si servicii -asistenta medicala comunitaraASSC bunuri si servicii p_____________________________________

Transferuri către instituții publice___________________

Spitalul de Boli Infectioase Ploiești___________________

Spitalul Municipal Ploiești___________________________

Asistență socială (Centrul de transfuzie)____________

Active nefinanciare


CULTURĂ, RECREERE ȘI RELIGIE


Bunuri și servicii - total- din care:__________

Bunuri si servicii(ani precedenti)____________

ch. din donații și sponsorizări________________

iluminat ornamental________________________

spectacole artificii______________________________

acțiuni culturale______________________________

Transferuri către instituții publice, din care: Casa de Cultură___________________________

Teatrul "Toma Caragiu"___________________

Filarmonica "Paul Constantinescu"__________

Club Sportiv Municipal____________________

Administrația Parcului C-tin Stere___________

Alte cheltuieli - total din care:_______________

ch. Asociat SC FC Petrolul_________________

reparații unități de cult________________________

Active nefinanciare - total din care:

active nefînanciare

Plat efect an precedenti an curent


ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ


Cheltuieli de personal - total din care:


6502

10


20


51


56


57

59

85

71


6602


10


20


51


57

71


6702

20


51


59


71


85


6802


10


113.415,40

66.008,00

37.811,00

13.600,00

2.500,00

21.711,00

550,0090,00

415,00


8.541,40


8.541,40

5.589,00


2.344,00

1.181,00

260,00

150,00

771,00

1.344,00

344,00

1.000,00

70,00

650,00


34.652,20

2.354,50


0,00

1.106,00 94,00

1.154,50

22.903,00

661,00

5.716,00

5.128,00

5.002,00

6.396,00

6.600,00

5.000,00

1.600,00

2.794,70


2.794,70

0,00


30.809,00

5.252,00


0,00


0,00


113.415,40

66.008,00

37.811,00

13.600,00

2.500,00

21.711,00 550,00
0,0090,00

415,00

0,00

8.541,40

0,00

8.541,40

5.589,00


0,00


0,00

0,00


0,00


0,00


0,00


0,00

0,00


2.344,00

1.181,00

260,00

150,00

771,00

1.344,00

344,00

1.000,00

70,00

650,00

0,00

34.652,20

 • 2.354.50

0,00

0,00

1.106,00

94,00

 • 1.154.50

22.903,00

661,00

5.716,00

5.128,00

5.002,00

6.396,00

6.600,00

5.000,00

1.600,00

2.794,70

2.794,70

0,00

0,00

30.809,00

5.252,00DENUMIREA INDICATORILOR

COD

buget 2011 cf HCL nr.50/11.02.2011

influiente +/-

-

// bugel/recfificat h *   "

' o c ti ,

i .......\

Asistenta sociala in caz de invaliditate

3.973,00

1             ’V'*1                  *

|         .3'9^3,00

Crese

1.279,00

1^55,00

Bun uri si servicii - total din care:

20

2.513,00

0,00

2.513,0^

Bunuri și servicii (Creșe)

460,00

460,00

Bunuri și servicii p cresa si assc 1307 +421

1.728,00

1.728,00

reparații curente crese (buget PMP)

200,00

200,00

Finanțare proiecte cf. Legii 350/2005

125,00

125,00

Transferuri - total din care:

51

14.544,00

0,00

14.544,00

Adm.Serv.Soc.Comunitare

14.544,00

14.544,00

Asistență socială- total din care:

57

8.500,00

0,00

8.500,00

Asistenta sociala in caz de invaliditate

8.180,00

8.180,00

Ajutoare pentru locuințe

200,00

200,00

Ajutoare sociale

0,00

1 0,00

Alte cheltuieli in domeniul asigurărilor si asistentei sociale

120,00

1 120,00

Active nefinanciare - total

71

0,00

0,00

0,00

Plat iefect an precedenti an curent

85

0,00

| 0,00

LOCUINȚE, SERVICII ȘI DEZV. PUBLICĂ

7002

70.245,30

850,00

71.095,30

Bunuri și servicii- total din care:

20

18.961,50

0,00

1      18.961,50

iluminat public

06

5.372,00

5.372,00

Alte cheltuieli - total din care:

50

13.589,50

0,00

13.589,50

întreținere ceasuri publice

39,50

39,50

Reparații curente(fond imobiliar)

1.550,00

1.550,00

Bunuri și servicii (ani precedenti)

0,00

0,00

prestări servicii SGU PI.

12.000,00

12.000,00

Transferuri către instituții publice, din care:

51

8.908,00

0,00

8.908,00

Serviciul Public Finanțe Locale

8.908,00

8.908,00

Active nefinanciare - total din care:

71

42.375,80

850,00

43.225,80

Locuințe

03

41.131,80

850,00

41.981,80

active nefinanciare

41.131,80

850

41.981,80

Iluminat public

06

1.244,00

0,00

1.244,00

Reabilitare iluminat public

1.244,00

1.244,00

Plat iefect an precedenti an curent

85

0,00

0,00

0,00

PROTECȚIA MEDIULUI

7402

44.090,00

0,00

44.090,00

Bunuri și servicii -total din care:

20

15.300,00

0,00

15.300,00

Salubritate

14.800,00

14.800,00

apa meteo

500,00

500,00

Active nefinanciare total din care:

71

28.790,00

0,00

28.790,00

Canalizarea și tratarea apelor reziduale

06

28.790,00

0,00

28.790,00

active nefinanciare

28.790,00

28.790,00

COMBUSTIBILI ȘI ENERGIE

8102

32.910,00

0,00

|      32.910,00

Subvenții- dif. de preț și tarif la en. termică livrată pop.

40

32.910,00

32.910,00

Active nefinanciare

71

0,00

0,00

| 0,00

0,00

| 0,00

0,00

TRANSPORTURI

8402

44.899,55

2.440,00

47.339,55

Bunuri și servicii - din care:

20

9.300,00

0,00

9.300,00

reparații curente străzi

7.000,00

|        7.000,00

serv monitorizare trafic

2.300,00

1

Suhventii- dif. de nret si tarif fRATP)

40

Alte transferuri (leasing-RATP)

55

45,25

45,25

45,25

(din care)Amplasare copertine refugiu calatori in stațiile RATP PI.

DENUMIREA INDICATORILOR

COD

buget 2011 cf.

HCL

nr.50/11.02.2011

influiente +/-

b ugeWe&ifiCaC

f §/#□

//O            1

—ir î-----i

o C h-' J

-...... u r

Plăti efect an precedenti an curent

85

0,00

Q/W 1

Active nefinanciare

71

12.249,30

2.440,00

12.249,30

2440
1 Valoare

Valoare

1     totala

totala

Surse

I conform S.F

actuali/..

a

proprii

2
finanțate din:

TOTAL

din care:          |

BUGET

de la bugetul local

4

transf. 1

bug. Stat]

Influente


OLOSEVjei

BUGET


(+/-)


LOCAL


Inițial


4 -                                    *

<

•        .                    r        .                                         .        .        .   '   .        .

4      ■                      ,      ■

0.00 : << ■-

' ’ k • • • •......

: 0.00

0.00


95.961.20 <


85.413.00

0.00

52313.96

0,06

7,000.00

000

8,500.00

0.00

36,813.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22,100.00

0.00

11,000.00

0.00o.oo:

1 . 8,541.40

■ 8,541.40 :<■

0.00 . 1

. 0.00

| 854L40

0.00

] 6.570.00

6.5M00

0.00 I

(600

I 6,570.00

0.00

1 2,400.00

2,400.00

0.00 I

0.00

1 2,400.00

0.00

1 4,070.00

4,070.00

0.00 I

0.00

I 4,070.00

0.00

| 100.00

100.00

0.00 I

0.00

100.00

O.ifO

1 1,610.00

PUPI)

0.00 I

0.00

I 1.610.00

0.00

I 200.00

200.00

0.00 1

0.00

I 200.00

0.00

1 100.00

100 00

0.00 1

0 00

I 100.00

0.00

I 10.00

10.00

0.00 1

0.00

1 10.00


DENUMIREA

OBIECTIVELOR

DE INVESTIȚII

HCentrale termice si instalații de incalzire: Grup Școlar Transporturi, Școala nr. 1 4 Radu Stanian, Școala lenachita Vacarescu, Școala nr. 11 Florin Comisei, Școala / Inr. 13, Școala nr. 19, Școala Sf. Vineri-anexa, Grădinițele nr 1.5.7. 9 Nichita

Stanescu, Cheita de Aur, Casuta de Povesti, nr.24, nr.29.nr.37.nr.38


j Branșamente utilitati Școala Rares Vodă


 • 2   I Proiectare -refacere parțiala acoperiș Colegiul Mi hai Viteazul

 • 3   IDocumentație AC. Construire campus școlar Colegiul Virgil Madgearul

 • 4   Documentație AC. Construire Grădiniță nr.20


 • 5   [Proiectare -reabilitare coip anexa Colegiul Mihai Viteazul

 • 6   SF+PT+DE înlocuire tamplarie Colegiul l.L.Caragiale


7 Proiectare Liceul de Arta-Sala de concerte


8 [Studiu de prefezabilitate-extindere Școala Sf.Vasile


 • 9   [Expertize tehnice-unitati de invatainant

 • 10   Dotări


Proiectare centrale termice si instalații de incalzire unitati de invatainant

11

Cap.66.02-71


SANATATE


TOTAL


din care:


1 Reabilitare secția de oncologie Spitalul Municipal Scliuller


1 Proiectare -reabilitare secția de oncologie Spitalul Municipal


Cap.67.02-71


CULTURA RECREERE SI RELIGIE


din care:


A Lucrări in continuare

Consolidare si extindere sala de concerte inclusiv balcon Filarmonica Paul

1 Constantinescu Ploiești


 • 2   [Proiectare si execuție pavilioane de vara

 • 3   IProiectare si execuție pista de atletism, Parc Tineretului


B   11.. ucrari noi


1 [Reabilitare statuii: -Statuia Libertății, Statuia l.L.Caragiale


Valoare

totala

conform S.F.

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


0.00

0.00

8,039:90

Valoare

totala

actualiz.

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


0.00


0.00

0.00

0.00

8,039.90  1

0.00

8,039.90 I

0.00

0.00 1

0.00

0.00 I

0.00

o.oo 1

ojso

0.00 1

000


Surse

proprii

Credite

Credite

Bancare

Bancare

Interne

Externe


0.00

finanțate din:

Alte surse

constituite

c f. Legi

TOTAL

din

care:          |

BUGET

de la bugetul local

transf. 1

bug. Stat|

*

I


9=8+10+11


1,300.00


10

11

1,300.00

0.00

Influente

(+/-)

0.00

BUGET


LOCAL


Inițial


12


1,300.00


P

0.00 I

30.00

3000

0.00 1

0.00

30.00

0.00 1

26.40

26.40

•                                                                                 -p . .

0.00 I

0.00

26.40

H

0.00 I

50.00

50.00

0.00 |

0.00

50.00

0.00 I

50.00

50.00

0.00

50.00

0.00 I

30.00

30.00

0.00 I

0.00

1   30.00

0.00 I

30.00

30.00

0.00 I

0.00

I 30.00

0.00 1

5.00

5.00

0.00 I

0.00

I 5.00

0.00 I

10.00

10.00

0.00 I

0.00

I 10.00

0.00

10.00

10.00

0.00 I

0.00

1 10.00

0.00 I

40.00

40.00

0.00 |

0.00

40.00

0.00

80.00

80.00

0 00 1

0.00

80.00


0.00 j

650.00

650.00

0.00 1

0.60

ii00 I

591100

500.00

0.00 I

<L00

0.00

500.00

500.00

0.00 I

0.00


650.00

500.00

500.00


0.00

•: 0v00

150.00


150.00

0.00

0 00

150.00


2.794.70

2,794.70

0,00

0.00 I 2.794,70


0.00

2,270.00

2,270.00

0.00 1

0.00

I 2,270.00

0.00

2,000.00

2,000.00

0.00 I

0.00

2,000.00

0.00

230.00

230.00

0.00 I

0.00

230.00

0.00

40.00

40.00

0.00 I

0.00

I 40.00

o.oo

519.-0

519.7(1

0.00 1

0.00

1  51970

0.00

519.70

519.70

0.00 1

0.00

1   519.70


J K -        1

:: (T

i

1


DENUMIREA

OBIECTIVELOR

I   Valoare

I     totala

Valoare

totala

Surse

Credite

Credite

DE INVESTIȚII

1 conform S.F.

actual iz.

proprii

Bancare

Bancare

interne

Externe

cf.Legi


finanțate din:


TOTAL

din care:          1

BUGET

de la bugetul local

transf. 1

bug. Stat]

I

I


Consolidare si reabilitare termica Bloc A7 str.Cibinului nr.2Ploiesti


Reabilitare termica bloc 135A str.Zimbrului


Reabilitare termica bloc M 10 str. Arhip Nicolae


Reabilitare termica bloc 67 bis str.Înfrățirii nr.5A


Reabilitare termica bloc 48 str.Cameliei nr.3A


Reabilitare termica bloc 13 str. Levantica nr 1


Deviere rețea apa str.Libertății nr. 1


: MO • d

43,225.80;

<; 35.7-400

<7.477; 80-

I .       < I :%37&80

0.00

1 17,317.80

10,840.00

6,477.80

1 0.00

I 17,317.80

0.00

10,800.00

5,300.00

5,500.00

0.00

I 10,800.00

0.00

290.00

150.00

140.00

0.00

I 290.00

0.00

1.00

1.00

0.00 1

0.00

1.00

000

38.00

38.00

0.00 1

0.00

I 38.00

0.00

1,568.20

798.20

' 770.00

0.00

1,568.20

0.00

87.00

44.00

43.00

0.00

87.00

0.00

49.60

24.80

24 80

0.00

49.60

0.00

30.00

30.00

0.00

0.00 1

30.00

0.00

| 2,800.00

2,800.00

0.00

0.00

2,800.00

0.00

1 110.00

110.00

0.00

0.00

1 110.00

0.00

I 30.00

30.00

0.00 I

0.00

1 30-00

0.00

100.00

*

100.00

0.00 1

0.00

100.00

0.00

90.00

90.00

0.00

0.00

90.00

0.00

I 80.00

80.00

0.00 1

0.00

80.00

0.00

I 1,244.00

1,244 00

0.00 I

0.00

I 1,244.00

li x. ii •fc si N

* S î îțj

N - <• \     '

I

2 Lo i 9,00

0..00 1

X A .\ • * • v ’• ’ *

I 20,760310

0.00

1 20,850.00

20,850.00

0.00 I

850.00

I 20,000.00

0.00

1   50.00

50.00

0.00 1

0.00

I 50.00

0.00

I 75.00

75,00

0.00 I

0.00

I 75.00

0.00

600.00

600.00

■ 0.00 1

0.00

600.00

0.00

35.00

35.00

0.00 1

0.00

I 35.00

0.00

1 1000

10.00

0.00 ]

0.00

I 10.00

0.00

[   50.00

50.00

0.00 I

0.00

I 50.00

0.00

50.00

50.00

0.00 I

0.00

50.00

0.00

20.00

20.00

0.00 I

0.00

20.00

0.00

300.00

300.00

0.00 I

0.00

I 300.00

0.00

500.00

0.00

500.00 I

0.00

1   500.00


DENUMIREA

OBIECTIVELOR


DE INVESTIȚII


SF.PT. DE consolidare blocuri locuințe


Documentație tehnica pentru execuție lucrări de creștere a performantei energetice a blocurilor (og. 18/2009-og.69/2010)


Reactualizare PUG


Cap.74.02-71


PROTECȚIA MEDIULUI

TOTAL

din care


Lucrări in continuare


Modernizare sistem de colectare si epurare a apelor uzate in mun. Ploiești -PMP

Modernizare strada Gârlei -canalizare


Cap. 84.02.71


TRANSPORTURI ;

din care


Lucrări in continuare

Execuție alei cimitire Mihai Bravu, str. Mihai Bravu nr.228, Viisoara- str C-tin

Brezeanu nr. 14


Modernizare strada Rafov


Modernizare strada Șantierului


Modernizare strada Izvoare


Modernizare strada Jupiter tr. I


Modernizare strada Neptun


Modernizare strada Traian

Refacere sistem rutier str. Petre Negulescu, Refacere sistem rutier str. Petroniu, Refacere sistem rutier str. Vasile Boierescu, Modernizare strada Posada, Modernizare strada Fecioarei, Modernizare strada Petru Poni, Modernizare strada Cicero, Modernizare strada Principatele Unite)

Drumuri si accese Cartier Ghighiului (Brazi, Tinosu, Pietrosani, Tataram, Alunis, Sirna, Draganesti)


Modernizare strada Alecu Russo


Modernizare/Refacere sistem rutier străzi Cartier Petrolului (Refacere sistem rutier str. Inotesti, Modernizare strada Livezilor, Modernizare strada Țintea, Modernizare strada Țițeiului, Refacere sistem rutier str. Morem, Refacere sistem rutier str Transformatorului, Modernizare strada Gândului, Modernizare strada Baicoi, Modernizare strada Vitileanca, Modernizare strada Ghighiului)


Valoare totala


conform S.F.


0.00


0.00


0.00


624.14


624.14

0.00

624.14


4     .......“  ■ a »

' 85.137.53


21,761.23

0.00


2,175.00


216 10


2,112 58


556.00


301.00


1,647.00


2,193.13


2,430.22


375.00


6,706.27


Valoare totala actualiz.


3

0.00

0.00

0.00


0.00

0.00

0.00


0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


0.00

0 00

0.00


0 00


Surse


propm


Credite


Bancare


Interne


Credite


Bancare


Externe


Alte surse


constituite


cf Legi


0.00


0.00


0.00


________finanțate din:

TOTAL

BUGET


9=8+10+11


500.00


2,000.00


868.00


din care:


de la bugetull transf

local Ibug. Stat


10

11

0.00


500.00


Influente


(+/-)


0.00


2,000.00


868.00


0.00


0.00


0;o.o J 28.790,00: •:: '5,190.00: :■ 23,600.00 •


0.00

0.00

0.00


0.00


o.oo

0 00


0.00


0.00.


0 00


0.00


0.00


0 00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


9.00


28,790.00


28,600.00

190.00


14,689.30


4.604.30


15.00


385.00


51.00


330.00


134.00


72.00


200.00


150.00


1,270.00


105.00


1,379.30


5,190.00

5,000.00

190 00


<b »              ■      <      ■      4      ■      b

14,689.30 :


4,604.30

15.00


385.00


51.00


330.00


134.00


72.00


200.00


150.00


1.270.00


105.00


1,379.30


23,600.00

23,600.00

0.00


0.00:


0.00

0 00


0.00


0.00


0.00


0.00


0 00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00

0.00

0.00


2,440.00


0.00

0 00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


BUGET

LOCAL


Inițial


12


500.00


2,000.00


868.00


28.790.00


28,600.00 190.00


4,604,30


15.00


385.00


51.00


330.00


134.00


72.00


200.00


150.00


1,270.00


105.00


1379.30


DENUMIREA

OBIECTIVELOR


Valoare


totala


DE INVESTIȚII


conform S.F.


Valoare

totala

actualiz.

Surse

Credite

Credite

proprii

Bancare

Bancare

interne

Externe

5

6

7


Modernizare strada Sevastopol


Modernizare strada Gârlei


Modernizare strada Titan


Lucrări noi


Modernizare strada Saturn, etapa II (proiectare+executie)

Modernizare strada Jupiter, etapa II(proiectare+executie)

Modernizare strada Vârful cu Dor(proiectare+executie)

Modernizare strada Neajlov , inclusiv canalizare (proiectare+executie)

Modernizare strada Cheia, inclusiv canalizare (proiectare+executie)

Modernizare strada Olteni, inclusiv canalizare (proiectare+executie)

Modernizare Aleea Strejnic bloc 26,27,28(proiectare+executie)

Amenajare loc de joaca pentru Copii Bulevardul Republicii (langa Cimitirul Sovietic), Amenajare loc de joaca pentru copii strada Grindului - Complex Cina )- proiectare+executie


2

3

245.20   1

0.00

1,387.16 J

0.00

1,416.57   1

0.00

63,3%30

tUHI

109.79   |

0.00

592.20 1

0.00

79.95    1

0.00

523.46 J

0.00

377.84 I

0.00

583.83 J

0.00

371.50

0.00


322.43


0.00


finanțate din:

Alte surse constituite

TOTAL BUGET

din care:          1

Influente

(+/-)

BUGET LOCAL

de la bugetul

transf. 1

cf.Legi

local

| bug. Stat|

| Inițial

8

9=8+10+11

L .

10

11T

1 12

0.00

42.00

42.00

-

0 00 1

0.00

42.00

0.00

340.00

1 • -

340.00

0.00 1

0.00

340.00

0.00

131.00

... 1

131.00

0.00 1

0.00

131.00

0,00

8.580.00

S,58U3 h»

OJHÎ    1

2.440.00

6,140.00

0.00

50.00

50.00

0.00 I

0.00

50.00

0.00

150.00

150.00

000 I

0.00

150.00

0.00

50.00

50.00

000 I

0.00

50.00

0.00

150.00

150.00

0.00 I

0.00

150.00

0.00

150.00

150.00

0.00 1

0.00

150.00

0.00

150.00

150.00

0.00

0.00

150.00

0.00

100.00

100.00

0.00

0.00

100.00

I

i


0.00


300.00


300.00


0 00


0.00


300.00


Amenajare loc de joaca pentru copii

Amenajare loc de joaca pentru copii proiectare+executie

Amenajare loc de joaca pentru copii


zona

zona


zona


Malu Roșu - grădiniță 21, Parc Modern-


Mihai Bravu, Amenajare loc


de joaca pentru copii zona Mihai Eminescu, Amenajare loc de joaca pentru copii zona Parc Muzicanți - proiectare+executie

Amenajare parc Caineni in municipiul Ploiești


Reparatii pasaj Gara de Sud, municipiul Ploiești (proiectare+executie)

Refacere sistem rutier str Van


Modernizare strada Vasile Lucaciu


Demolare pod rutier vechi Obor


Reparații capitale: strada Glie. Gr Cantacuzino (tronson Sos. Vestului- limita oraș), B-dul Republicii (tronson str Sos. Nordului-limita oraș), strada Strandului( str Pasaj Bucov-limita orasj.strada Marasesti (tronnson cuprins intre Eoiior-Plaiesilor), strada Cuza Vodă, stradă Lapusna, strada C-tin Brezeanu, strada Podul Inalt-proiectare+executie

Amenajare parcari spate blocuri B-dul Republicii si spate blocuri strada Ghe. Doja- proiectare+executie

Modernizare străzi Cartier Gageni (Leului, Lirei, Redutei, Spiru Haret, Vântului, Vornicul Beldiman, Zborului, Stăruinței, Morilor. Podetului.Tabla Butii. Titeica) )

Modernizare străzi Cartier Ghe. Doja (Amurgului, Austrului, Azurului. Frunzelor, Fundeni, Matasari, Muzelor, Dogarilor, Victor Babes, Florarilor, Doamna Stanca. Dorobanți, Italiana)

Amenajare esplanada Casa de Cultura a Sindicatelor (proiectare+executie)


324.34


517.64


700.00


0.00


476.42


330.00


245.00


43,000 00


9.166,60


2,021.54


1,647.31


580.43


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


300.00


300.00


0.00


0 00


300.00


0.00

500.00

500.00

0 00 1

0.00

1   500.00

0.00

600.00

600.00

0.00

0.00

I 600.00

0.00

1,700.00

1,700.00

0.00 1

0 00

1,700.00

0.00

150.00

150.00

• ♦ •

0.00 1

0.00

150.00

0.00

50.00

50.00

0 00 1

0.00

I 50.00

0.00

50.00

50.00

0.00

0.00

I 50.00


0.00 1

240.00

240.00

0.00

0.00

1   240.00

0.00

550.00

550.00

0.00

500.00

50.00


0.00


500.00


500.00


0.00


0.00


500.00


000 1

500.00

500.00

000

0 00

1   500.00

0.00

500.00

500.00

0.00

150.00

350.00Nr.

crt.


DENUMIREA

OBIECTIVELOR

DE INVESTIȚII


0

21

22.

 • 23

*

*

24

A

*

 • 25

26

1

Amenajare parcari strada Gheorghe bazar si intersecția cu străzile Ștefan cel Mare si Bagdazar (proiectare+executie)

Modernizare locuri de joaca in municipiul Ploiești: B-dul București, Jianu- strada Teleajen, strada Ploilor (intersecție str. Ghe. Asachi cu strada Buna Vestire; înființare loc de joaca Ploiești - Triaj (proiectare+executie).

Modernizare locuri de joaca in municipiul Ploiești: str. Lacul Balea, Aleea Ciucului, P-ta 9 Mai (intersecție str. Domnișori cu Aleea Vitioarei), str. Marasesti (bl. 26 B), Sala Sporturilor (proiectare+executie).

Modernizare locuri de joaca in municipiul Ploiești: str.Cibinului, Complex Meșteșugăresc (Sos. Nordului), Cameliei bl. III, Parc Dendrologic (proiectare+executie).

* Modernizare locuri de joaca in municipiul Ploiești: str. Spatar Milescu bl. 121 D- bl. 121 E, bl. 141 G, str. Biruinței, str. Zimbrului bl 133 (proiectare+executie).

Amenajare pavaj pietonal Complex Nord si parcari (proiectare si execuție)


 • 1   Actualizarea bazei de date stadale

Expertize tehnice străzi, inclusiv prelevare de probe si analize de

 • 2 . laborator

SF+PT-rDE Modernizare pasaj B-dul București (2 buc) Timken,

 • 3    intersecție Petrolului

 • 4   SF Modernizare locuri de joaca in municipiul Ploiești (18 buc.)


 • 5   SF+PT4 DE Modernizare Colonia Teleajen, inclusiv canalizare

SF Reabilitare trotuare Cartier 9 Mai, Cartier Enachita Vacarescu. Cartier Malu

 • 6   Roșu


SF Reparații capitale: strada Ghe Gr. Cantacuzino (tronson Sos. Vestului-limita oraș), B-dul Republicii (tronson str. Sos. Nordului-limita oraș), strada Strandului(

• Pasaj Bucov -limita orasj.strada Marasesti (tronnson cuprins intre Eoilor-Plaiesilor), strada Cuza Vodă, strada Lapusna, strada C-tin Brezeanu. strada

 • 7 . Podul Înalt

SF Amenajare parcari spate blocuri B-dul Republicii si spate blocuri

 • 8   strada Ghe. Doja


PT +DE+CS+Documentatie atribuire+DTAC+Documentatii obținere avize, Parcare supraterana str. Cuza VodăPT +DE+CS+Documentație atribuire+DTAC+Documentatii obținere avize Extindere rețea de apa, rețea canalizare si modernizare străzi Cartier Mitica Apostol (Violetelor. Viilor. Trestioarei. Răchitei, Prigoriei. Plutelor, Paltinului, Mierlei, Lăstunului, Gaterului, Fluturilor. Ferigii, Energiei. Delfinului. Ciocârliei, Cetinei, Cerbului. Canarului, Brândușelor,Drum exploatare modernizat. Acces serviciu. Acvilei)


Valoare totala conform S.F.

2

182.31

251.84

401.40

336.37

234,10

000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00


Valoare totala actualiz.

3

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

•l

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


Surse

Credite

Credite

Alte surse

proprii

Bancare

Bancare

constituite

Interne

Externe

1

cf. Legi j

________finanțate din:

TOTAL

BUGET


0 00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0 00


0.00


0.00


0 00


0.00


0.00


0 00


0.00


0 00


0.00


din care:


de la bugetul

local


transf.

bug. Stat


Influente

(+/-)


9=8+10+11


200.00


200.00


350.00


4

250.00


200.00


640.00


100.00


.100.00


150.00


100.00


100.00


80.00


80.00


80.00


65.00


100.00


10

11

200.00


200.00


350.00


250.00


200.00


640.00


100.00


100.00


150.00


100.00


100.00


80.00


80.00


80.00


65.00


100.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0 00


0.00


150.00

200.00

350.00

250.00

200.00

640.00

0.00

000

0.00

-80.00

000

0.00

0.00

000

0.00

0,00


12

50.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

100.00

100.00

150.00

180.00

100.00

80.00

80.00

80.00

65.00

100.00DENUMIREA

OBIECTIVELOR13


14


15


16

17


DE INVESTIȚII


1

SF Modernizare străzi: Pens (inclusiv canalizare;, Ecoului, Dâmbului, Lacului, Drum acces Ploiești Triaj, Barzava, Aurora, Vidinului, Zânelor, Caineni, Brazdei, Berzei, Dambovita (inclusiv canalizare), Horatiu


SF Refacere sisteme rutiere străzi: Cartier Rafov( Petru Cercel, Jiului, Ghimpați, Ghe. Petrescu, Crisului, Cosmesti, Bihorului, Argeș, Intr. Sticlarului, Intr. Clubului), Cartier Ghe. DojafDorobanți, Italiana,), Cartier Gageni(Morilor, Podețului, Tabla Butii, Titeica)


SF Modernizare srazi Cartier Mitica Apostol

Documentație de intervenție Pasaj superior pe strada Mihai Bravu (zona Isover- Remat)

SF+PT+DE Modernizare Cartier Buna Vestire (Rares Vodă, Plevnei, Bistrița,Arcașilor, Ion Rusu Sirianu, Avram lancu, Globului, Spatari, Vanatori, Alexandru cel Bun, G ’Asachi, Brates, Simion Barnutiu, Bicazului, Soveja, lalomitei, Prut)

SF Amenajare pavaj pietonal Complex Nord si parcari. Actualizare SF Amenajare parcari strada Gheorghe Lazar si intersecția cu străzile Ștefan cel Mare si Bagdazar

Actualizare SF.DALI.PT.CS.DTAC-Consolidare podul de lemn.Valoare totala conform S F.


0.00


0.00


0.00


0.00

0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00

0.00


actual iz

3

Valoare

totala

Surse

Credite

Credite

proprii

Bancare

Bancare

Interne

Externe

5

6

1

7

cf. Legi

8    9=8+10+11


I___________finanțate din:

Alte surse I TOTAL constituite I BUGET


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00

0 00


din care:


de la bugetull transf

local Ibug. Stat


10

11

Influente


(+/-)


BUGET

LOCAL


Inițial


12


80.00


80.00


80.00


50.00


80.00


80.00

100.00


80.00


80.00


80.00


50.00


80.00


80.00

100.00


0.00


0.00


0 00-


0.00 ■


0.00


0.00

0 00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


80 00

0.00


RiîXîIi]


80.00


80.00


50.00


80.00


0.00

100.00


DIRECTOR TEHNIC INVESTIȚII


Teodora MARINPRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


APRQBAy pra^ast

Andrei liviu VON-O


pe categorii de bunuri


LISTA 2011

poziția Alte cheltuieli de investiții, defalcata


mii RON

Nominalizarea achizițiilor de bunuri si altor cheltuieli de investiții


______________0

l. Achiziții de imobile


II. Dotări independente


Calculatoare cu licențe de Sistem Operare Windows si Microsoft Office Basic (unitate, monitor, tastatura.mouse)


Server + rack


Soluție stocare


Imprimanta laser A3


Copiator A3 - alb-negru

Scanere A3


Infrastructura de rețea


Microsoft Forefront


Dotări ALA


Modernizare sistem de alarmare


III. Consolidări imobile


Expertize tehnice blocuri locuințe


Expertize tehnice imobile din patrimoniu


IV. Cheltuieli de proiectare pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate si a studiilor de fezabilitate aferente obiectivului


r-


Branșamente utilitati Școala Rares Vodă


Proiectare -refacere parțiala acoperiș Colegiul Mihai Viteazul

Documentație AC. Construire campus școlar Colegiul Virgil Madgearul


Documentație AC. Construire Grădiniță nr.20


Proiectare -reabilitare corp anexa Colegiul Mihai Viteazul


SF+PT+DE înlocuire tamplarie Colegiul I.L.Caragiale


Proiectare Liceul de Arta-Sala de concerte


Studiu de prefezabilitate-extindere Școala Sf. Vasile

Expertize tehnice-unitati de invatamant


buc


buc


buc


buc


buc


buc


buc


buc


buc


251

1

1

3

I___....     .

1

1

1

2


I .. -+..


Plăti efectuate


Valoare

3_________

0,00


Nr. si data document


500,00


Suma

5buc

buc

buc

1

1

1
buc


buc


i--..


buc


173,29

4

k

111,97

i

1

42,66

8,00

b

8,00

16,00

60,09

80,00

60,00

4

1

1

60,00

800,00

r k

500,00

i

1 i

300,00

5.519,40

30,00

26,40

H-............

50,00

i

i

50,00

■ --........- ■■■ ;

30,00

I

■l

30,00

5,00

1

4

i

10,00

10,00

i

i
Nr. Crt


Nominalizarea achizițiilor de bunuri si altor cheltuieli de investițiiCantitate


Valoare


Plăti efectuate


Nr. si data document


10

Dotări

buc

1

40,00

11

Proiectare centrale termice si instalații de incalzire unitati de invatamant

buc

1

80,00

12

Proiectare -reabilitare secția de oncologie Spitalul Municipal

buc

1

150,00

r

13

SF,PT,DE Reabilitare statuia Libertății

• ----------------------------------------------------------------------|

buc

1

5,00Suma


14

15


Certificat energetic blocuri Cartier Libertății

SF,PT,DE Bocuri locuințe sociale str.Cosminele


buc


16


SF,PT,DE,RTE Locuințe str.Cosminele


buc


17


Documentație tehnica PAD, strada Cosminele


buc18


19

20


SF,PT, DE consolidare blocuri locuințe

Documentație tehnica pentru execuție lucrări de creștere a performantei energetice a blocurilor (og. 18/2009-og.69/2010)

Reactualizare PUG10,00

50,00

50,00

20,00

500,00

t

I

I
21


Actualizarea bazei de date stadale


22


23


Expertize tehnice străzi, inclusiv prelevare de probe si analize de laborator SF+PT+DE Modernizare pasaj B-dul București (2 buc) Timken, intersecție Petrolului


24

25


SF Modernizare locuri de joaca in municipiul Ploiești (18 buc.)


SF+PT+DE Modernizare Colonia Teleajen, inclusiv canalizarej ky.c

buc

i


2.000,00

868,00


buc


buc


100,00


100,00


z>* — •


buc


buc buc


ISO,00


100,00

100,00


SF Reabilitare trotuare Cartier 9 Mai, Cartier Enachita Vacarescu, Cartier Malu Roșu


buc


80,00
SF Reparații capitale: strada Ghe. Gr. Cantacuzino (tronson Sos. Vestului-limita oraș), B-dul Republicii (tronson str. Sos. Nordului-limita oraș), strada Strandului( Pasaj Bucov -limita oraș),strada Marasesti (tronnson cuprins intre Eoilor- Plaiesilor), strada Cuza Vodă, strada Lapusna, strada C-tin Brezeanu,

27

strada Podul înalt

buc

1

80,00

28

SF Amenajare parcari spate blocuri B-dul Republicii si spate blocuri strada Ghe. Doja

buc

1

I

80,00

29

PT +DE+CS+Documentatie atribuire+DTAC+Documentatii obținere avize, Parcare supraterana str.Cuza Vodă

buc

1

65,00

30

PT +DE+CS+Documentatie atribuire+DTAC+Documentatii obținere avize Extindere rețea de apa, rețea canalizare si modernizare străzi Cartier Mitica Apostol (Violetelor, Viilor, Trestioarei, Răchitei, Prigoriei, Plutelor, Paltinului, Mierlei, Lăstunului, Gaterului, Fluturilor, Ferigii, Energiei, Delfinului, Ciocârliei, Cetinei, Cerbului, Canarului, Brândușelor,Drum exploatare modernizat, Acces serviciu, Acvilei)

buc

1

100,00

31

SF Modernizare străzi: Peris (inclusiv canalizare), Ecoului, Dâmbului, Lacului, Drum acces Ploiești Triaj, Barzava, Aurora, Vidinului, Zânelor, Caineni, Brazdei, Berzei, Dambovita (inclusiv canalizare), Horatiu

buc

1

80,00

32

SF Refacere sisteme rutiere străzi: Cartier Rafov(Petru Cercel, Jiului, Ghimpați, Ghe. Petrescu, Crisului, Cosmesti, Bihorului, Argeș, Intr. Sticlarului, Intr. Clubului), Cartier Ghe. Doja(Dorobanți, Italiana,), Cartier Gageni(Morilor, Podețului, Tabla Butii, Titeica)

I                           «- . —L —— 1

buc

1

80,00

33

SF Modernizare srazi Cartier Mitica Apostol

buc

1

80,00

34

Documentație de intervenție Pasaj superior pe strada Mihai Bravu (zona Isover-Remat)

buc

_ 1

...... ....                       ,.l___

50,00

Nr. Crt

Nominalizarea achizițiilor de bunuri si altor cheltuieli de investiții

U/M

Cantitate

Valoare

|    Plăti efectuate |

Nr. si data document

Suma

SF+PT+DE Modernizare Cartier Buna Vestire (Rares Vodă, Plevnei,

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

J

35

Bistrița, Arcași lor, Ion Rusu Sirianu, Avram Iancu, Globului, Spatari, Vanatori, Alexandru cel Bun, G. Asachi, Brates, Simion Bamutiu, Bicazului, Soveja, Ialomitei, Prut)

buc

1

80,00

SF Amenajare pavaj pietonal Complex Nord si parcari, Actualizare SF Amenajare parcari strada Gheorghe Lazar si intersecția cu străzile Ștefan cel

36

Mare si Bagdazar

buc

1

80,00

37

Actualizare SF,DALI,PT,CS,DTAC-Consolidare podul de lemn.

buc

1

| 100,00

TOTAL                 |     |        |   6.879,40|          |

DIRECTOR TEHNIC INVESTIȚII Teodora MARINSERVICIUL INFORMATICA

BUGETUL FONDURILOR EXTERNE NERAMBURSABILE PE ANUL

2011

(mii RON)

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod

Cod

Propuneri

Tr

Tr

|L«

llC -r-A

\\ ~ C-

Tr    W ț

1 • "• * ■

1

Tr < ■ .. < \ /O

rând

indicator

2011

I

n

m W

)         rv y -

TOTAL VENITURI (rd. 2+10)

1

2,283.37

2,052.14

101.46

‘y-----——■

L VENITURI CURENTE (rd. 3)

2

2,241.77

2325.16

9639

51.43

C. VENITURI NEFISCALE (rd. 4+7)

3

2,241.77

2,025.16

9639

51.43

6839

CI. VENITURI DIN PROPRIETATE (rd. 5)

4

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Venituri din dobânzi (rd. 6)

5

31.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Alte venituri din dobânzi

6

31.08.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

C2 VÂNZĂRI DE BUNURI ȘI SERVICII (rd 8)

7

2,241.77

2325.16

9639

51.43

6839

Diverse venituri (rd. 9)

8

36.08

2,241.77

2325.16

9639

51.43

6839

Alte venituri

9

36.08.50

2,241.77

2^)25.16

9639

5133

6839

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile

10

37,08

0.00

0.00

0.00

0.00

030

Donații și sponsorizări

37,08.01

0.00

0.00

0.00

0.00

030

Alte transferuri voluntare

37.08,50

0.00

0.00

0.00

0.00

030

IV. SUBVENȚII (rd. 11)

10

41.60

2638

437

437

438

Donații din străinătate (rd. 12 la 14)

11

44.08

41.60

2638

437

437

438

Donații din străinătate

12

44.08.01

0.00

0.00

0.00

0.00

030

De la guverne străine

13

44.08.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

De la alte administrații

14

44.08.03

41.60

2638

437

437

438

TOTAL CHELTUIELI (rd 31)

15

2,283.37

2,052.14

101.46

56.30

73.47

CHELTUIELI CURENTE

16

51930

28797

10136

5630

73.47

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

17

10

125.00

63.68

5032

1030

0.00

Cheltuieli salariate in bani (cod 1031.01 la 10.0130)

10.01

10531

54.02

4131

938

0.00

Salarii de baza

10.01.01

10531

54.02

4131

938

0.00

Fond pt posturi ocupate prin cumul

10.01.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

1939

9.66

941

032

0.00

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

14.05

637

637

031

0.00

Contribuții de asigurați de șomaj

10.03.02

031

049

0.18

0.04

0.00

Contribuții de asigurați sociale de sanatate

10.03.03

3.42

139

1.70

0.03

0.00

Contrib asig accidente si boli prof

10.03.04

030

0.17

0.14

0.19

0.00

Contribuții pt concedii si indemnizații

10.03.06

141

034

032

0.05

0.00

Contribuții la fondul de garantare

10.03.07

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII (rd. 34)

18

20

39430

22449

5034

4530

73.47

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 203130)

20.01

26.70

22.00

4.70

0.00

0.00

Furnituri de birou

20.01.01

6.00

6.00

0.00

0.00

0.00

Materiale pentru curățenie

20.01.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

încălzit, iluminat si forța motrica

20.01.03

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

Apa, canal, salubritate

20.01.04

2.00

2.00

030

0.00

030

Posta, telefon, telex, radio, televizor, telefax

20.01.08

3.00

3.00

0.00

0.00

0.00

Materiale si prest serv cu caracter funct

20.01.09

10.70

6.00

4.70

0.00

0.00

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare

20.01.30

0.00

0.00

030

0.00

0.00

Hrana

20.03

0.00

0.00

030

0.00

0.00

Hrana pentru oameni

20.03.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Bunuri de natura obiectelor de inventar

20.05

0.00

0.00

030

0.00

030

Alte obiecte de inventar

20.05.30

0.00

0.00

030

0.00

0.00

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01 + 20.06.02)

20.06

117.10

2934

2932

2932

29.02

Deplasări interne, detasari, transferări

20.06.01

1.00

030

030

0.00

0.00

Deplasări in străinătate

20.06.02

116.10

29.04

2932

29.02

2932

Studii si cercetări

20.16

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Alte cheltuieli (cod 2030.01 la 203030)

2030

250.40

172.75

16.72

16.48

44.45

Reclama si publicitate

20,30.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Protocol si reprezentare

20.30.02

0.00

0.00

030

0.00

030

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

250.40

172.75

16.72

16.48

44.45

CHELTUIELI DE CAPITAL

19

70

1,764.17

1,764.17

0.00

0.00

030

ACTIVE NEFINANCIARE

20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Active fixe

21

71.01

1,764.17

1,764.17

0.00

0.00

030

Construcții

22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Mașini, echipamente și mijloace de transport

23

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Mobilier, aparaturii birotică și alte active corporale

24

71.01

1,764.17

1,764.17

0.00

0.00

0.00

Alte active fixe (inclusiv reparații capitale)

25

71.01,30

1,764.17

1,764.17

030

0.00

030

Titlul vn alte transferuri

22

55

0.00

0.00

0.00

0.00

030

A. TRANSFERURI INTERNE

23

55.01

0.00

0.00

030

0.00

0.00

Programe comunitare

24

55.01.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Transferuri din bugetul local către asociațiile de dezvoltare intercom unitară

25

55.01.42

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Sef Serv. Proiecte cu finanțare internaționala -

întocmit,


ONG-uri,

Milena Andreia Perpelea
OrdonatorBUGETUL FONDURILOR EXTERNE NERAMBURSABILE PE ANUL

2011* ►

(mii RON)

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod

rând

Cod

indicator

Propuneri

inițiate 2011

Influente

+/-

-

P'.pw’mfkț»,

finale 2011

\\° <

\\

TOTAL VENITURI (rd 2+10)

1

5,573.37

-3,290.00

2,28^ (

L VENITURI CURENTE (rd. 3)

2

5,531.77

-3,290.00

2,241.7^ '

C. VENITURI NEFISCALE (rd. 4+7)

3

5,531.77

-3,290.00

2,241.77

CI. VENITURI DIN PROPRIETATE (rd. 5)

4

0.00

0.00

0.00

Venituri din dobânzi (rd. 6)

5

31,08

0.00

0.00

0.00

Alte venituri din dobânzi

6

31.08,03

0.00

0.00

0.00

C2. VÂNZĂRI DE BUNURI ȘI SERVICII (rd. 8)

7

5,531.77

-3,290.00

2,241.77

Diverse venituri (rd. 9)

8

36.08

5,531.77

-3,290.00

2,241.77

Alte venituri

9

36.08.50

5,531.77

-3,290.00

2,241.77

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile

10

37.08

0.00

0.00

0.00

Donații și sponsorizări

37.08.01

0.00

0.00

0.00

Alte transferuri voluntare

37,08,50

0.00

0.00

0.00

IV. SUBVENȚII (rd. 11)

10

41.60

0.00

41.60

Donații din străinătate (rd. 12 la 14)

11

44.08

41.60

0.00

41.60

Donații din străinătate

12

44.08.01

0

0.00

0.00

De la guverne străine

13

44.08.02

0

0.00

0.00

De la alte administrații

14

44.08.03

41.6

0.00

41.60

TOTAL CHELTUIELI (rd 31)

15

5,573.37

-3,290.00

2,283.37

CHELTUIELI CURENTE

16

1,375.60

-856.40

519.20

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

17

10

125.00

0.00

125.00

Cheltuieli salariate in bani (cod 10.01.01 la 10.01.30)

10.01

105.31

0.00

105.31

Salarii de baza

10.01.01

105.31

0.00

105.31

Fond pt posturi ocupate prin cumul

10.01.10

0.00

0.00

0.00

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

19.69

0.00

19.69

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

14.05

0.00

14.05

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

0.51

0.00

0.51

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

3.42

0.00

3.42

Contrib asig accidente si boli prof

10.03.04

0.50

0.00

0.50

Contribuții pt concedii si indemnizații

10.03.06

1.21

0.00

1.21

Contribuții la fondul de garantare

10.03.07

0.00

0.00

0.00

TITLUL H BUNURI ȘI SERVICH (rd. 34)

18

20

1,250.60

-856.40

394.20

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.0130)

20.01

26.70

0.00

26.70

Furnituri de birou

20.01.01

6.00

0.00

6.00

Materiale pentru curățenie

20.01.02

0.00

0.00

0.00

încălzit, iluminat si forța motrica

20.01.03

5.00

0.00

5.00

Apa, canal, salubritate

20.01.04

2.00

0.00

2.00

Posta, telefon, telex, radio, televizor, telefax

20.01.08

3.00

0.00

3.00

Materiale si prest serv cu caracter funct

20.01.09

10.70

0.00

10.70

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare

20.01.30

0.00

0.00

0.00

Hrana

20.03

0.00

0.00

0.00

Hrana pentru oameni

20.03.01

0.00

0.00

0.00

Bunuri de natura obiectelor de inventar

20.05

0.00

0.00

0.00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

0.00

0.00

0.00

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01 + 20.06.02)

20.06

117.10

0.00

117.10

Deplasări interne, detasari, transferări

20.06.01

1.00

0.00

1.00

Deplasări in străinătate

20,06.02

116.10

0.00

116.10

Studii si cercetări

20.16

0.00

0.00

0.00

Alte cheltuieli (cod 2030.01 la 203030)

2030

1,106.80

-856.40

250.40

Reclama si publicitate

20.30.01

0.00

0.00

0.00

Protocol si reprezentare

20,30,02

0.00

0.00

0.00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

1,106.80

-856.40

250.40

CHELTUIELI DE CAPITAL

19

70

4,197.77

-2,433.60

1,764.17

ACTIVE NEFINANCIARE

20

0.00

0.00

0.00

Active fixe

21

71.01

4,197.77

-2,433.60

1,764.17

Construcții

22

0.00

0.00

0.00

Mașini, echipamente și mijloace de transport

23

0.00

0.00

0.00

Mobilier, aparaturii birotică și alte active corporale

24

71.01

4,197.77

-2,433.60

1,764.17

Alte active fixe (inclusiv reparații capitale)

25

71.01.30

4,197.77

-2,433.60

1,764.17

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

22

55

0.00

0.00

0.00

A. TRANSFERURI INTERNE

23

55.01

0.00

0.00

0.00

Programe comunitare

24

55.01.08

0.00

0.00

0.00

Transferuri din bugetul local către asociațiile de dezvoltare

intercomunitară

25

55.01.42

0.00

0.00

0.00

Sef Serv. Proiecte cu finanțare internaționalaONG-uri,

Milena Andreia PerpeleaBUGETUL FONDURILOR EXTERNE NERAMBURSABILE PE ANULd' o


2011

(mii RON)

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod

Cod

PRACTTSE

X'-.

rând

indicator

Total

I

n

m

\\ .V

TOTAL VENITURI (rd. 2+10)

1

22.11

22.11

0.00

0.00

L VENITURI CURENTE (rd. 3)

2

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

C. VENITURI NEFISCALE (rd. 4+7)

3

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

CI. VENITURI DIN PROPRIETATE (rd. 5)

4

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Venituri din dobânzi (rd. 6)

5

31.08

Alte venituri din dobânzi

6

31.08.03

C2. VÂNZĂRI DE BUNURI ȘI SERVICII (rd. 8)

7

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Diverse venituri (rd. 9)

0

36.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Alte venituri

9

36.08,50

0

0.00

0,00

0.00

0.00

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile

10

37.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Donații și sponsorizări

37.08.01

Alte transferuri voluntare

37.08.50

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

IV. SUBVENȚII (rd. 11)

10

22.11

22.11

0.00

0.00

0.00

Donații din străinătate (rd. 12 la 14)

11

44.08

22.11

22.11

0.00

0.00

0,00

Donații din străinătate

12

44.08.01

De la guverne străine

13

44.08.02

De la alte administrații

14

44.08.03

22,11

22.11

TOTAL CHELTUIELI (rd. 31)

15

22.11

22.11

0.00

0.00

0.00

CHELTUIELI CURENTE

16

22.11

22.11

0.00

0.00

0.00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

17

10

CbeJtu

k i

li salariate in bani (cod 10.01.01 la 10.0130)

10.01

Salarii de baza

10.01.01

Fond pt posturi ocupate prin cumul

10.01.10

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

Contrib asig accidente si boli prof

10.03.04

Contribuții pt concedii si indemnizații

10.03.06

Contribuții la fondul de garantare

10.03.07

II BUNURI ȘI SERVICII (rd. 34)

18

20

22.11

22.11

0.00

0.00

0.00

Bunuri si serv

i (cod 20.01.01 la 20.0130)

20.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Furnituri de birou

20.01.01

Materiale pentru curățenie

20.01.02

încălzit, iluminat si forța motrica

20.01.03

Apa, canal, salubritate

20.01.04

Posta, telefon, telex, radio, televizor, teiefax

20.01.08

Materiale si prest serv cu caracter funct

20.01.09

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare

20.01.30

Hrana

20.03

Hrana pentru oameni

20.03.01

Bunuri de natura obiectelor de inventar

20.05

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

Deplasări, del

ari, transferări (cod 20.06.01 + 20.06.02)

20.06

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Deplasări interne, detasari, transferări

20.06.01

Deplasări in străinătate

20.06.02

0

0.00

0.00

0.00

0,00

Studii si cercetări

20.16

Alte di

tuieli (cod 2030.01 la 203030)

2030

22.11

22.11

0.00

0.00

0.00

Reclama si publicitate

20.30.01

Protocol si reprezentare

20.30.02

1

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

22.11

22.11

0.00

0.00

0.00

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

ACTIVE NEFINANCIARE

20

Active fixe

21

71.01

Construcții

22

Mașini, echipamente și mijloace de transport

23

Mobilier, aparaturii birotică și alte active corporale

24

71.01

Alte active fixe (inclusiv reparații capitale)

25

71,01.30

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

22

55

A. TRANSFERURI INTERNE

23

55.01

Programe comunitare

24

55,01.08

Transferuri din bugetul local către asociațiile de dezvoltare intercomunitară

25

55.01.42

Sef Serv. Proiecte cu finanțare internaționala -

întocmit,ONG-uri,

Milena Andreia Perpelea


Mihai Mihaila


2011


(mii RON)


cb

V p


C ' o


Cod

Cod

DENUMIREA INDICATORILOR

GRUNDTVIG

t r

*

,t l

—u.

* r ! I

rând

indicator

Total

I

n

m u

-------y-w

' 11 . IV .'

TOTAL VENITURI (rd 2+10)

1

40.95

2.15

10.21

L VENITURI CURENTE (rd. 3)

2

4035

2.15

1031

XXk €>

C. VENITURI NEFISCALE (rd. 4+7)

3

40 35

2.15

1031

1031'

---5^838

CI. VENITURI DIN PROPRIETATE (rd. 5)

4

0.00

030

0.00

030

030

Venituri din dobânzi (rd. 6)

5

31.08

Alte venituri din dobânzi

6

31,08,03

C2 VÂNZĂRI DE BUNURI ȘI SERVICII (rd. 8)

7

4035

2.15

1031

1031

1838

Diverse venituri (rd. 9)

8

36.08

4035

2.15

1031

1031

1838

Alte venituri

9

36.08.50

40,85

2.15

10.21

10.21

18.28

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile

10

37.08

030

0.00

030

0.00

0.00

Donații și sponsorizări

37.08.01

Alte transferuri voluntare

37.08.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

IV. SUBVENȚII (rd. 11)

10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Donații din străinătate (rd. 12 la 14)

11

44.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Donații din străinătate

12

44.08.01

De la guverne străine

13

44.08.02

De la alte administrații

14

44.08.03

TOTAL CHELTUIELI (rd. 31)

15

40.95

2.15

10.21

10.21

19.29

CHELTUIELI CURENTE

16

4035

2.15

1031

1031

1838

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

17

10

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.0130)

10.01

Salarii de baza

10.01,01

Fond pt posturi ocupate prin cumul

10.01.10

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03,01

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

Contrib asig accidente si boli prof

10.03.04

Contribuții pt concedii si indemnizații

10.03.06

Contribuții la fondul de garantare

10.03.07

TITLUL H BUNURI ȘI SERVICII (rd. 34)

18

20

4035

2.15

1031

1031

1838

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.0130)

20.01

0.00

0.00

030

030

030

Furnituri de birou

20.01.01

Materiale pentru curățenie

20.01 02

încălzit, iluminat si forța motrica

20.01.03

Apa, canal, salubritate

20.01.04

Posta, telefon, telex, radio, televizor, telefax

20.01.08

..

Materiale si prest serv cu caracter funct

20.01.09

Alte bunuri si servicii pentru Întreținere si funcționare

20.01.30

Hrana

20.03

Hrana pentru oameni

20.03.01

Bunuri de natura obiectelor de inventar

20.05

0.00

0.00

030

0.00

030

Alte obiecte de inventar

20,05.30

20.06

3235

0.00

836

8.06

16.13

1/VpiWlț         11*11*1^1*11     *VtW<Vl •

Deplasați interne, detasari, transferări

20.06.01

Deplasări in străinătate

20.06.02

32.25

0.00

8.06

8.06

16.13

Studii ti cercetări

20.16

Alte cheltuieli (cod 2030.01 te 203030)

2030

830

2.15

2.15

2.15

2.15

Reclama si publicitate

20.30.01

Protocol si reprezentare

20.30.02

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

8.6

2.15

2.15

2,15

2.15

CHELTUIELI DE CAPITAL

19

70

ACTIVE NEFINANCIARE

20

Active fixe

21

71.01

Construcții

22

Mașini, echipamente și mijloace de transport

23

Mobilier, aparatură birotică alte active corporale

24

71,01

Alte active fixe (inclusiv reparații capitale)

25

71.01.30

TITLUL VH ALTE TRANSFERURI

22

55

A. TRANSFERURI INTERNE

23

55.01

Programe comunitare

24

55.01.08

Transferuri din bugetul local către asociațiile de dezvoltare intercomunitară

25

55.01.42

Sef Serv Proiecte cu finanțare internaționala -

întocmit,

DENUMIREA INDICATORILOR


Cod


rând


Cod


indicator


TOTAL VENITURI (rd 2+10)

L VENITURI CURENTE (rd. 3)________

C. VENITURI NEFISCALE (rd. 4+7)

CI. VENITURI DIN PROPRIETATE (rd. 5)


Venituri din dobânzi (rd. 6)

Alte venituri din dobânzi


31.08


31.08.03


C2. VÂNZĂRI DE BUNURI ȘI SERVICII (rd. 8)


Diverse venituri (rd. 9)

Alte venituri


36.08


36.08,50


Transferuri voluntare, altele decât subvențiile


10


37.08


Donații și sponsorizări

Alte transferuri voluntare


37.08.01


37.08.50


IV. SUBVENȚII (rd. 11)


Donații din străinătate (rd. 12 la 14)


Donații din străinătate De la guverne străine De la alte administrații


TOTAL CHELTUIELI (rd 31)

CHELTUIELI CURENTE


TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL


Cheltuieli Mieriile în bani (cod IOjOIjOI la 10.0130)


Salarii de baza


Fond pt posturi ocupate prin cumul

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

Contribuții de asigurări sociale de stat

Contribuții de asigurări de șomaj

Contribuții de asigurări sociale de sanatate Contrib asig accidente si boli prof

Contribuții pt concedii si indemnizații

Contribuții la fondul de garantare

i . . • .                        — _• i__i~ - j t             uinTi'i .jlt _ i_ a t _ j _ a _mib_ .. . _ m ■_ ■_ • .

TITLUL H BUNURI ȘI SERVICII (rd. 34) Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.0130) Furnituri de birou


Materiale pentru curățenie încălzit, iluminat si forța motrica


Apa, canal, salubritate

Posta, telefon, telex, radio, televizor, teiefax


Materiale si prest serv cu caracter funct

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare

Hrana


Hrana pentru oameni

Bunuri de natura obiectelor de inventar


Alte obiecte de inventar


Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01 + 20.06.02)

Deplasări interne, detasari, transferări________________________

Deplasări in străinătate

Studii ri cercetări


Alte cheltuieli (cod 2030.01 la 203030)

Reclama si publicitate

Protocol si reprezentare

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii


CHELTUIELI DE CAPITAL


ACTIVE NEFINANCIARE


Active fixe


Construcții____________________________________________

Mașini, echipamente și mijloace de transport__________

Mobilier, aparaturii birotică și alte active corporale Alte active fixe (inclusiv reparații capitale)

TITLUL VH ALTE TRANSFERURI


A. TRANSFERURI INTERNE


Programe comunitare

Transferuri din bugetul local către asociațiile de dezvoltare intercomunitară


Sef Serv. Proiecte cu finanțare internaționala -10


11


12


13


14


15


16


1718


19


20


21


22


23


24


25


22


23


24


25


44.08


44.08.01


44.08.02


44.08.03


10


10.01


10.01.01


10.01.10


10.03


10.03.01


10.03.02


10.03.03


10.03.04


10.03.06


10.03.07


20


20.01


20.01.01


20.01.02


20.01.03


20.01.04


20.01.08


20.01.09


20.01.30


20.03


20.03.01


20.05


20.05.30


20.06


20.06.01


20.06.02


20.16


2030


20.30.01


20.30.02


20.30.30


70


71.01


71.01

71.01.30


55


55.01


55.01.08


55.01.42
CATS

Total__

25.00

631

631

0.00


631

631

6,31

030


000

19.49

19.49


19.49

25.00

2SJOO


2530

0.00


0.00


2530


25,8


030


6.45

138

138

030


138

138

1,58

0.00


0.00

437

4.87


4.87

6.45

645


645

0.00


030


645


6.45


0.00

4.87


6.45


645


645

030


030


6.45


6.45


030


4.87


7.45


745


745

0.00


030


745


7.45


0.00


4.88


5.45


545


545

030


0.00


545


5.45


030
(mii RON)

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod

rând

POS DRU Coleriiil Elie Stnwii de nractica si coi

---------+T2-----

derea fadlitdrd mtegrari

<             V.-

î                .....

isiiicfc pentru ckvi m ve

hbt unpnoara m nu

Cod

Radu

ma

5, —

■          : -’ț          |

indicator

Total

1

II

1 i

m   '*a

11 I

IV.'.      /<

£

TOTAL VENITURI (rd. 2+10)

1

31.00

5.10

13.60

'3.30

b

I. VENITURI CURENTE (rd. 3)

2

31.00

5.10

13.60

330

C. VENITURI NEFISCALE (rd. 4+7)

3

31.00

5.10

13.60

330

9<00

CI. VENITURI DIN PROPRIETATE (rd. 5)

4

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Venituri din dobânzi (rd. 6)

5

31.08

Alte venituri din dobânzi

6

31.08.03

C2. VÂNZĂRI DE BUNURI ȘI SERVICB (rd. 8)

7

31.00

5.10

13.60

330

9.00

Diverse venituri (rd. 9)

8

36.08

31.00

5.10

13.60

330

9.00

Alte venituri

9

36.08.50

31.00

5.1

13.6

3.3

9.00

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile

10

37.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Donații și sponsorizări

37.08.01

Alte transferuri voluntare

37.08.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

IV. SUBVENȚII (rd. 11)

10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Donații din străinătate (rd. 12 la 14)

11

44.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Donații din străinătate

12

44.08.01

De la guverne străine

13

44.08.02

De la alte administrații

14

44.08.03

TOTAL CHELTUIELI (rd. 31)

15

31.00

5.10

13.60

3.30

9.00

CHELTUIELI CURENTE

16

31.00

5.10

13.60

330

9.00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

17

10

22

5.1

13.6

3.3

0

14   ? - 1

lf                              ♦ Z     1 -d Zk Zk-d             Zk Ad d^Zkk

10.01

19.84

4.44

12.52

2.88

0

LJttiHl

teu Miinue in nani icoa lu.ui.ui ia iu.ui^u>

Salarii de baza

10.01.01

19.84

4.44

12.52

2.88

0.00

Fond pt posturi ocupate prin cumul

10.01,10

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

2.16

0.66

1.08

0.42

0

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

1.5

0.47

0.82

0.21

0.00

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

0.04

0.02

0.02

o

0.00

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

0.32

0.12

0.2

0

0.00

Contrib asig accidente si boli prof

10.03.04

0.2

0.02

0.01

0.17

0.00

Contribuții pt concedii si indemnizații

10.03.06

0.1

0,03

0.03

0.04

0.00

Contribuții la fondul de garantare

10.03.07

TITLUL H BUNURI ȘI SERVICII (rd. 34)

18

20

9.00

0.00

0.00

0.00

9.00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.0130)

20.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Furnituri de birou

20.01.01

Materiale pentru curățenie

20.01.02

încălzit, iluminat si forța motrica

20.01.03

Apa, canal, salubritate

20.01.04

Posta, telefon, telex, radio, televizor, telefax

20.01.08

Materiale si prest serv cu caracter funct

20.01.09

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare

20.01.30

Hrana

20.03

Hrana pentru oameni

20.03,01

Bunuri de natura obiectelor de inventar

20.05

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01 + 20.06.02)

20.06

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Deplasări interne, detasari, transferări

20.06.01

Deplasări in străinătate

20.06.02

Studii si cercetări

20.16

Alte eh

1

țuicii (cod 2030.01 la 203030)

2030

9.00

0.00

0.00

0.00

9.00

Reclama si publicitate

20,30.01

Protocol si reprezentare

20.30.02

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

9.00

9.00

CHELTUIELI DE CAPITAL

19

70

0

ACTIVE NEFINANCIARE

20

Active fixe

21

71.01

0

Construcții

22

Mașini, echipamente și mijloace de transport

23

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

24

71.01

0

Alte active fixe (inclusiv reparații capitale)

25

71.01.30

TITLUL VH ALTE TRANSFERURI

22

55

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

A. TRANSFERURI INTERNE

23

55.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Programe comunitare

24

55.01.08

0.00

Transferuri din bugetul local către asociațiile de dezvoltare intercomunitară

25

55.01.42

Sef Serv. Proiecte cu finanțare internaționala -


ONG-uri,


Milena Andreia Perpelea


întocmit, Mihai MihailaDENUMIREA INDICATORILOR

Cod

rând

Cod

indicator

POS DRU V. Slavescu

"Camera de Comerț Virtuala a Elevilor Anteprenori"               \

V.y       $ ■

Total

I

n

m

TOTAL VENITURI (ni 2+10)

1

80.00

48.50

31.50

0.00

L VENITURI CURENTE (rd. 3)

2

80.00

4830

3130

0.00

C. VENITURI NEFISCALE (rd. 4+7)

3

80.00

4830

3130

0.00

0.00

CI. VENITURI DIN PROPRIETATE (rd. 5)

4

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Venituri din dobânzi (rd. 6)

5

31.08

Alte venituri din dobânzi

6

31.08.03

C2. VÂNZĂRI DE BUNURI ȘI SERVICII (rd. 8)

7

80.00

4830

3130

0.00

0.00

Diverse venituri (rd. 9)

8

36.08

80.00

4830

3130

0.00

0.00

Alte venituri

9

36.08.50

80.00

48.5

31.5

0.00

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile

10

37,08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Donații și sponsorizări

37.08.01

Alte transferuri voluntare

37.08.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

IV. SUBVENȚII (rd. 11)

10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Donații din străinătate (rd. 12 la 14)

11

44.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Donații din străinătate

12

44.08.01

De la guverne străine

13

44.08.02

De la alte administrații

14

44.08.03

0

0

0.00

TOTAL CHELTUIELI (rd 31)

15

80.00

48.50

31.50

0.00

0.00

CHELTUIELI CURENTE

16

80.00

4830

3130

0.00

0.00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

17

10

50

26

24

0

0,00

Cheltuieli salariate in bani (cod 10.01.01 la 10.0130)

10.01

383

20

183

0

0

Salarii de baza

10.01.01

38.5

20

18.5

0.00

Fond pt posturi ocupate prin cumul

10.01.10

0.00

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10X13

113

6

53

0

0.00

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

8.5

4.4

4.1

0.00

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

0.3

0.2

0.1

0.00

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

2.1

1.1

1

0

0.00

Contrib asig accidente si boli prof

10.03.04

0.2

0.1

0.1

0.00

Contribuții pt concedii si indemnizații

10.03.06

0.4

0.2

0.2

0.00

Contribuții la fondul de garantare

10.03.07

0

0

0

0.00

TITLUL II BUNURI ȘI SERVICH (rd. 34)

18

20

30.00

2230

730

0.00

0.00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.0130)

20.01

26.70

22.00

4.70

0.00

0.00

Furnituri de birou

20.01.01

6

6

i--------111 ---------j-.". .-.•.L -urr-.-iarj-ruu

0.00

Materiale pentru curățenie

20.01.02

. ... .

0.00

încălzit, iluminat si forța metrica

20.01.03

5

5

0.00

Apa, canal, salubritate

20.01.04

2

2

0.00

Posta, telefon, telex, radio, televizor, telefax

20.01,08

3

3

0.00

Materiale si prest serv cu caracter fund

20.01.09

10.7

6

4.7

0.00

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare

20.01.30

0.00

Hrana

20.03

0.00

Hrana pentru oameni

20.03.01

0.00

Bunuri de natura obiectelor de inventar

20.05

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Alte obiecte de inventar

20,05.30

0.00

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01 + 20.06.02)

20.06

1.00

030

030

0.00

0.00

a     s                   i                   is                       si                i                          i

Deplasări interne, detasari, transferări

20.06.01

1.00

0.50

0.50

0.00

Deplasări in străinătate

20.06.02

0.00

Studii si cercetări

20.16

0.00

Aht cheltuieli (cod 2030.01 la 203030)

2030

230

0.00

230

0.00

0.00

Reclama si publicitate

20.30.01

0.00

Protocol si reprezentare

20.30.02

0.00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

2.30

2.3

0.00

CHELTUIELI DE CAPITAL

19

70

0

0

0

0

0

ACTIVE NEFINANCIARE

20

0.00

Active fixe

21

71.01

0

0

0

0

0

Construcții

22

0.00

Mașini, echipamente și mijloace de transport

23

0.00

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

24

71.01

0

0

0

0

0

Alte active fixe (inclusiv reparații capitale)

25

71.01.30

0.00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

22

55

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

A. TRANSFERURI INTERNE

23

55.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Programe comunitare

24

55.01.08

0.00

Transferuri din bugetul local către asociațiile de dezvoltare intercomunitară

25

55.01.42

0.00

Sef Serv. Proiecte cu finanțare internaționala -

ONG-un,

Milena Andreia Perpelea

întocmit, Mihai Mihaila

t.

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod

Cod

ALTE FONDURI

-------u—

\\

\\c \\ <

---------1 . V >» ■                       1

•; * •• • ; 1

b r \ ’ . • * > ’ ' Z • 1

I      !      , r .   1 .       A       i, 5                /

a •? b / y

rând

indicator

Total

I

n

m v?

TOTAL VENITURI (rd. 2+10)

1

16607

107.09

2629

|l VENITURI CURENTE (rd. 3)

2

166.07

1073)8

2638

2537

C. VENITURI NEFISCALE (rd. 4+7)

3

166.07

107.08

2638

2537

7.44

CI. VENITURI DIN PROPRIETATE (rd. 5)

4

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

| Venituri din dobânzi (rd. 6)

5

31.08

|        Alte venituri din dobânzi

6

31.08.03

C2, VÂNZĂRI DE BUNURI ȘI SERVICII (rd. 8)

7

166.07

107.08

2638

2537

744

| Diverse venituri (rd. 9)

8

36.08

166.07

1073)8

2638

2537

744

|        Alte venituri

9

36.08.50

166.07

107.08

26.28

25.27

7.44

| Transferuri voluntare, altele decât subvențiile

10

37.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

[        Donații și sponsorizări

37.08.01

|        Alte transferuri voluntare

37.08.50

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

IV. SUBVENȚII (rd. 11)

10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

|       Donații din străinătate (rd. 12 la 14)

11

44.08

0.00

0,00

|                Donații din străinătate

12

44.08.01

|               De la guverne străine

13

44.08,02

|                De la alte administrații

14

44.08.03

TOTAL CHELTUIELI (nL 31)

15

16607

107.09

2629

25.27

7.44

1 CHELTUIELI CURENTE

16

166.07

107.08

2629

744

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

17

10

Cheltuieli salariate in bani (cod 10.01.01 la 10.0130)

10.01

| Salarii de baza

10.01.01

|Fond pt posturi ocupate prin cumul

10.01.10

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10313

| Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

{Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

{Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

| Contrib asig accidente si boli prof

10.03.04

| Contribuții pt concedii si indemnizații

10.03.06

| Contribuții la fondul de garantare

10.03.07

TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII (rd. 34)

18

20

166.07

107.08

2638

2537

744

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.0130)

20.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

{Furnituri de birou

20.01.01

Materiale pentru curățenie

20.01,02

{încălzit, iluminat si forța motrica

20.01.03

|Apa, canal, salubritate

20.01,04

| Posta, telefon, telex, radio, televizor, telefax

20.01.08

| Materiale si prest serv cu caracter funct

20.01.09

{Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare

20.01.30

0.00

{Hrana

20.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Hrana pentru oameni

20,03.01

0.00

Bunuri de natura obiectelor de inventar

20.05

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

| Alte obiecte de inventar

20.05.30

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01 + 20.06.02)

20.06

58.05

2239

1431

1331

744

| Deplasări interne, detasari, transferări

20.06.01

Deplasări in străinătate

20.06.02

58.05

22.59

14.51

13.51

7.44

1 Studii si cercetări

20.16

Alte cheltuieli (cod 2030.01 la 203030)

20 30

108.02

8449

11.77

11.76

0.00

|Reclama si publicitate

20.30.01

| Protocol si reprezentare

20.30.02

| Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

108.02

84.49

11.77

11.76

0.00

CHELTUIELI DE CAPITAL

19

70

ACTIVE NEFINANCIARE

20

{Active fixe

21

71.01

{Construcții

22

|Mașini, echipamente și mijloace de transport

23

| Mobilier, aparaturii birotică și alte active corporale

24

71.01

| Alte active fixe (inclusiv reparații capitale)

25

71.01.30

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

22

55

A. TRANSFERURI INTERNE

23

553)1

| Programe comunitare

24

55.01.08

{Transferuri din bugetul local către asociațiile de dezvoltare intercomunitară

25

55.01.42


Sef Serv. Proiecte cu finanțare internaționala -

ONG-un,

Milena Andreia Perpelea


întocmit,


Mihai Mihaila!► »BUGETUL FONDURILOR EXTERNE NERAMBURSABILE PE ANUL
2011

(mii RON)

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod

Cod

Reabititare/modemizarea HIPODROMULUI din Ploieiti - Centrii hipic ri de a^mpent T''

      li    -

rând

indicator

Total

I

n

m     \\

TOTAL VENITURI (rd. 2+10)

1

399.58

399.58

0.00

0.00

0.00

L VENITURI CURENTE (rd. 3)

2

39938

39938

0.00

0.00

C. VENITURI NEFISCALE (rd. 4+7)

3

39938

39938

0.00

0.00

CI. VENITURI DIN PROPRIETATE (rd. 5)

4

0.00

0.00

0.00

0.00

030

Venituri din dobânzi (rd. 6)

5

31.08

Alte venituri din dobânzi

6

31.08.03

C2. VÂNZĂRI DE BUNURI ȘI SERVICII (rd. 8)

7

39938

39938

0.00

0.00

0.00

Diverse venituri (rd. 9)

8

36.08

39938

39938

0.00

0.00

0.00

Alte venituri

9

36.08.50

399.58

399,58

0.00

0,00

0.00

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile

10

37.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Donații și sponsorizări

37.08.01

Alte transferuri voluntare

37.08.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

IV. SUBVENȚII (rd. 11)

10

0.00

0.00

0.00

0.00

030

Donații din străinătate (rd. 12 la 14)

11

44.08

Donații din străinătate

12

44.08.01

De la guverne străine

13

44.08.02

De la alte administrații

14

44.08.03

TOTAL CHELTUIELI (rd 31)

15

399.58

399.58

0.00

0.00

0.00

CHELTUIELI CURENTE

16

0.00

0.00

0.00

030

0.00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

17

10

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.0130)

10.01

Salarii de baza

10.01.01

Fond pt posturi ocupate prin cumul

10,01.10

Contribuții (cod 10.03.01 Ia 10.03.06)

10.03

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

Contrib asig accidente si boli prof

10,03,04

Contribuții pt concedii si indemnizații

10.03.06

Contribuții la fondul de garantare

10.03.07

TITLUL H BUNURI ȘI SERVICII (rd. 34)

18

20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Bunuri să sen

ricii (cod 20.0131 la 20.0130)

20.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Furnituri de birou

20.01.01

Materiale pentru curățenie

20.01,02

încălzit, iluminat si foita motrica

20.01.03

Apa, canal, salubritate

20.01.04

Posta, telefon, telex, radio, televizor, telefax

20.01.08

Materiale si prest serv cu caracter funct

20.01.09

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare

20,01.30

0.00

Hrana

20.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Hrana pentru oameni

20.03.01

0.00

Bunuri de natura obiectelor de inventar

20.05

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01 + 20.06.02)

20.06

0.00

0.00

0.00

0.00

030

Deplasări interne, detasari, transferări

20.06.01

Deplasări in străinătate

20.06.02

Studii si cercetări

20.16

Alte cheltuieli

i (cod 2030.01 la 203030)

2030

0.00

0.00

0.00

030

0.00

Reclama si publicitate

20.30.01

Protocol si reprezentare

20.30.02

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

CHELTUIELI DE CAPITAL

19

70

399.58

399.58

0

0

0

ACTIVE NEFINANCIARE

20

Active fixe

21

71.01

399.58

399.58

0

0

0

Construcții

22

Mașini, echipamente și mijloace de transport

23

Mobilier, aparaturii birotică ți alte active corporale

24

71.01

399.58

399.58

0

0

0

Alte active fixe (inclusiv reparații capitale)

25

71.01.30

399.58

399,58

0

0

0.00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

22

55

A. TRANSFERURI INTERNE

23

55.01

Programe comunitare

24

55.01,08

Transferuri din bugetul local către asociațiile de dezvoltare intercomunitară

25

55.01.42

L        .................... ■    ■

Sef Serv. Proiecte cu finanțare internaționala -


întocmit,


ONG-un,


Milena Andreia Perpelea
DENUMIREA INDICATORILOR

Cod

Cod

Centrul de primire in regim de urgenta dresării

---------------1 P '.----"    .....■ ‘—T—

I l      V-,                    H                          '.

Wr         - 'v . -y „•

rând

indicator

Total

I

n

. m Xk

3 < X. tv........

TOTAL VENITURI (rd. 2+10)

1

2.43

2.43

0.00

0.0$

L VENITURI CURENTE (rd. 3)

2

2.43

2.43

0.00

0.00

C. VENITURI NEFISCALE (rd. 4+7)

3

2.43

2.43

0.00

0.00

0.00

CI. VENITURI DIN PROPRIETATE (nl. 5)

4

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Venituri din dobânzi (rd. 6)

5

31.08

Alte venituri din dobânzi

6

31.08.03

C2. VÂNZĂRI DE BUNURI ȘI SERVICII (rd. 8)

7

2.43

2.43

0.00

0.00

0.00

Diverse venituri (rd. 9)

8

36.08

2.43

2.43

0.00

0.00

0.00

Alte venituri

9

36.08.50

2.43

2.43

0.00

0.00

0.00

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile

10

37.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Donații și sponsorizări

37.08.01

Alte transferuri voluntare

37.08.50

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

IV. SUBVENȚII (rd. 11)

10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Donații din străinătate (rd. 12 la 14)

11

44.08

Donații din străinătate

12

44.08.01

De la guverne străine

13

44.08.02

De la alte administrații

14

44.08.03

TOTAL CHELTUIELI (rd. 31)

15

2.43

2.43

0.00

0.00

0.00

CHELTUIELI CURENTE

16

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

17

10

Cheltuieli salariate in bani (cod 10.01.01 la 10.0130)

10.01

Salarii de baza

10.01.01

Fond pt posturi ocupate prin cumul

10.01.10

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

Contribuții de asigurări sociale de stat

10,03.01

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

Contrib asig accidente si boli prof

10.03.04

Contribuții pt concedii si indemnizații

10.03.06

Contribuții la fondul de garantare

10.03,07

TITLUL II BUNURI Șl SERVICII (rd. 34)

18

20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.0130)

20.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Furnituri de birou

20.01.01

Materiale pentru curățenie

20.01.02

încălzit, iluminat si forța motrica

20.01.03

Apa, canal, salubritate

20,01,04

Posta, telefon, telex, radio, televizor, telefax

20.01.08

Materiale si prest serv cu caracter funct

20.01.09

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare

20.01.30

0.00

Hrana

20.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Hrana pentru oameni

20.03.01

0.00

Bunuri de natura obiectelor de inventar

20.05

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

Deplasări* de

tasari* transferări (cod 20.06.01 + 20.06.02)

20.06

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Deplasări interne, detasari, transferări

20.06.01

Deplasări in străinătate

20.06.02

Studii si cercetări

20.16

Alte cheltuiri

i (cod 2030.01 la 203030)

2030

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Reclama si publicitate

20.30.01

Protocol si reprezentare

20.30.02

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

CHELTUIELI DE CAPITAL

19

70

2.43

2.43

0

0

0

ACTIVE NEFINANCIARE

20

Active fixe

21

71.01

2.43

2.43

0

0

0

Construcții

22

Mașini, echipamente și mijloace de transport

23

Mobilier* aparaturii birotică și alte active corporale

24

71.01

2.43

2.43

0

0

0

Alte active fixe (inclusiv reparații capitale)

25

71.01.30

2.43

2.43

0

0

0.00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

22

55

A. TRANSFERURI INTERNE

23

55.01

Programe comunitare

24

55.01.08

Transferuri din bugetul local către asociațiile de dezvoltare intercomunitară

25

55.01.42

Sef Serv. Proiecte cu finanțare internaționala -

întocmit,


Mihai Mihaila


ONG-uri,

Milena Andrei a Perpelea     .

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod

Cod

Parc Municipal Ploiești Vest + Centru excelenta in afaceri

Cl

1 u.?     ,         • . /

,          ■           i>\.

rând

indicator

Total

I

n

UI

Bl** l \ b *

TOTAL VENITURI (ni 2+10)

1

881.53

881.53

0.00

I. VENITURI CURENTE (rd. 3)

2

88133

88133

0.00

0.00

x V ** n J ’   \ l

L 1 VU#

C. VENITURI NEFISCALE (rd. 4+7)

3

88133

88133

0.00

0.00

^ 0.00

CI. VENITURI DIN PROPRIETATE (rd. 5)

4

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Venituri din dobânzi (rd. 6)

5

31.08

Alte venituri din dobânzi

6

31.08.03

C2 VÂNZĂRI DE BUNURI ȘI SERVICII (rd. 8)

7

88133

88133

0.00

0.00

0.00

Diverse venituri (rd. 9)

8

36.08

88133

88133

0.00

030

0.00

Alte venituri

9

36.08.50

881.53

881.53

0.00

0,00

0.00

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile

10

37.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Donații și sponsorizări

37.08.01

Alte transferuri voluntare

37.08.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

IV. SUBVENȚII (rd. 11)

10

0.00

0.00

0.00

030

0.00

Donații din străinătate (rd. 12 la 14)

11

44.08

Donații din străinătate

12

44.08.01

De la guverne străine

13

44.08.02

De la alte administrații

14

44.08.03

7VZ4£ CHELTUIELI (rd 31)

15

881.53

881.53

0.00

0.00

0.00

CHELTUIELI CURENTE

16

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

17

10

Cheltuieli

i salariate in bani (cod 10.01.01 la 10.0130)

10.01

Salarii de baza

10.01.01

Fond pt posturi ocupate prin cumul

10.01.10

Contribuții (cod 10.03.01 Ia 10.03.06)

10.03

Contnbutu de asigurări sociale de stat

10.03.01

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

Contrib asig accidente si boli prof

10.03.04

Contribuții pt concedii si indemnizații

10.03.06

Contribuții la fondul de garantare

10.03.07

TITLUL □ BUNURI ȘI SERVICU (rd. 34)

18

20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.0130)

20.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Furnituri de birou

20.01.01

Materiale pentru curățenie

20,01.02

încălzit, iluminat si forța motrica

20.01.03

Apa, canal, salubritate

20.01.04

Posta, telefon, telex, radio, televizor, telefax

20.01.08

Materiale si prest serv cu caracter funct

20.01.09

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare

20.01.30

0.00

Hrana

20.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Hrana pentru oameni

20.03.01

0.00

Bunuri de natura obiectelor de inventar

20.05

0.00

0.00

030

0.00

0.00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01 + 20.06.02)

20.06

0.00

0.00

030

0.00

0.00

Deplasări interne, detasari, transferări

20,06,01

Deplasări in străinătate

20.06.02

Studii si cercetări

20.16

Alte cheli

uieii (cod 2030.01 la 203030)

2030

0.00

0.00

030

0.00

0.00

Reclama si publicitate

20,30.01

Protocol si reprezentare

20.30.02

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

CHELTUIELI DE CAPITAL

19

70

881.53

881.53

0

0

0

ACTIVE NEFINANCIARE

20

Active fixe

21

71.01

881.53

881.53

0

0

0

Construcții

22

Mașini, echipamente și mijloace de transport

23

Mobilier, aparaturii birotică și alte active corporale

24

71.01

881.53

881.53

0

0

0

Alte active fixe (inclusiv reparații capitale)

25

71.01.30

881.53

881.53

0

0

0.00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

22

55

A. TRANSFERURI INTERNE

23

55.01

Programe comunitare

24

55.01.08

Transferuri din bugetul local către asociațiile de dezvoltare intercomunitară

25

55.01.42

întocmit,

Sef Serv. Proiecte cu finanțare internaționala -

ONG-uri,

Milena Andrei a Perpelea


Mihai Mihaila

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod

Cod

Cre^^TiUtiitr»„p<^p^pri.raM<™tr^țrmOWl02

' -m

rând

indicator

Total

I

n

ni     \\

7^         r :           .

IV            '

TOTAL VENITURI (rd. 2+10)

1

480.63

480.63

0.00

ftoib

*

; V 0.00

L VENITURI CURENTE (rd. 3)

2

480.63

0.00

0.00

‘ .* 0.00

C. VENITURI NEFISCALE (rd. 4+7)

3

480.63

48KHS3

0.00

0.00

• -Tir • 0>00

CI. VENITURI DIN PROPRIETATE (rd. 5)

4

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Venituri din dobânzi (rd. 6)

5

31,08

Alte venituri din dobânzi

6

31.08.03

C2 VÂNZĂRI DE BUNURI ȘI SERVICII (rd. 8)

7

480.63

480.63

0.00

0.00

0.00

Diverse venituri (rd. 9)

8

36.08

480.63

480.63

0.00

0.00

0.00

Alte venituri

9

36.08.50

480.63

480.63

0.00

0.00

0.00

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile

10

37.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Donații și sponsorizări

37.08,01

Alte transferuri voluntare

37.08.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

IV. SUBVENȚII (rd. 11)

10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Donații din străinătate (rd. 12 la 14)

11

44.08

Donații din străinătate

12

44.08.01

De la guverne străine

13

44.08.02

De la alte administrații

14

44.08.03

TOTAL CHELTUIELI (rd. 31)

ÎS

480.63

480.63

0.00

0.00

0.00

CHELTUIELI CURENTE

16

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

17

10

a

tuieti salariate in bani (cod 10.01.01 la 10.0130)

10.01

Salarii de baza

10.01.01

Fond pt posturi ocupate prin cumul

10.01.10

Contribuții (cod 10.03.011* 10.03.06)

10.03

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

Contrib asig accidente si boli prof

10.03.04

Contribuții pt concedii si indemnizații

10.03.06

Contribuții la fondul de garantare

10.03.07

TITLUL H BUNURI ȘI SERVICII (rd. 34)

18

20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Bunuri si serv

ici

u (cod 20.01.01 la 20.0130)

20.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Furnituri de birou

20.01.01

Materiale pentru curățenie

20.01.02

încălzit, iluminat si forța motrica

20.01,03

Apa, canal, salubritate

20,01.04

Posta, telefon, telex, radio, televizor, telefax

20.01.08

Materiale si prest serv cu caracter funct

20,01,09

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare

20.01.30

0.00

Hrana

20.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Hrana pentru oameni

20.03.01

0.00

Bunuri de natura obiectelor de inventar

20.05

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

Deplasări, det

ari, transferări (cod 20.06.01 + 20.06.02)

20.06

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Deplasări interne, detasari, transferări

20.06.01

Deplasări in străinătate

20.06.02

SI

Iii si cercetări

20.16

Alte cheltuieli (cod 2030.01 la 203030)

2030

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Reclama si publicitate

20.30.01

Protocol si reprezentare

20.30.02

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

CHELTUIELI DE CAPITAL

19

70

480.63

480.63

0

0

0

ACTIVE NEFINANCIARE

20

Active fixe

21

71.01

480.63

480.63

0

0

0

Construcții

22

Mașini, echipamente și mijloace de transport

23

Mobilier, aparaturi birotică și alte active corporale

24

71.01

480.63

480.63

0

0

0

Alte active fixe (inclusiv reparații capitale)

25

71.01.30

480.63

480.63

0

0

0.00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

22

55

A. TRANSFERURI INTERNE

23

55.01

Programe comunitare

24

55.01.08

Transferuri din bugetul local către asociațiile de dezvoltare intercomunitară

25

55.01.42

Sef Serv. Proiecte cu finanțare internaționala -
întocmit,

Mihai Mihaila

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod

Cod

Q-CmES

<   ■ rjffi .t     * i

l      r-* r

l                  >                    ;    -                            w ‘

rând

indicator

Total

I

n

III

; '..fy ■ jv "    ... ?

TOTAL VENITURI (rd. 2+10)

1

64.50

64.00

0.50

0.00

L VENITURI CURENTE (rd. 3)

2

6430

64.00

030

0.00

C. VENITURI NEFISCALE (rd. 4+7)

3

6430

64.00

030

030

0.00

CI. VENITURI DIN PROPRIETATE (rd. 5)

4

0.00

0.00

0.00

030

0.00

Venituri din dobânzi (rd. 6)

5

31.08

Alte venituri din dobânzi

6

31.08.03

C2. VÂNZĂRI DE BUNURI ȘI SERVICII (rd. 8)

7

6430

64.00

030

0.00

0.00

Diverse venituri (rd. 9)

8

36.08

6430

64.00

030

0.00

0.00

Alte venituri

9

36.08.50

64.5

64.00

0.50

0.00

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile

10

37.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Donații și sponsorizări

37.08.01

Alte transferuri voluntare

37.08.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

IV. SUBVENȚII (rd. 11)

10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Donații din străinătate (rd. 12 la 14)

11

44.08

Donații din străinătate

12

44.08.01

De la guverne străine

13

44,08.02

De la alte administrații

14

44.08.03

TOTAL CHELTUIELI (rd. 31)

15

64.50

64.00

0.50

0.

0.00

CHELTUIELI CURENTE

16

6430

6430

OJSO

030

0.00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

17

10

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.0130)

10.01

Salarii de baza

10.01.01

Fond pt posturi ocupate prin cumul

10.01.10

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10,03.03

Contrib asig accidente si boli prof

10.03.04

Contribuții pt concedii si indemnizații

10.03.06

Contribuții la fondul de garantare

10.03.07

TITLUL n BUNURI ȘI SERVICII (rd. 34)

18

20

6430

64.00

030

0.00

0.00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 ia 20.0130)

20.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Furnituri de birou

20.01.01

Materiale pentru curățenie

20.01.02

încălzit, iluminat si forța motrica

20.01.03

Apa, canal, salubritate

20.01.04

Posta, telefon, telex, radio, televizor, telefax

20.01.08

Materiale si prest serv cu caracter funct

20.01.09

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare

20.01,30

0.00

Hrana

20.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Hrana pentru oameni

20.03.01

0.00

Bunuri de natura obiectelor de inventar

20.05

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01 + 20.06.02)

20.06

0.00

0.00

030

0.00

0.00

Deplasări interne, detasari, transferări

20.06.01

Deplasări in străinătate

20.06.02

Studii si cercetări

20.16

Alte cheltuieli (cod 2030.01 la 203030)

2030

6430

64.00

030

0.00

0.00

Reclama si publicitate

20.30,01

Protocol si reprezentare

20.30.02

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

64.50

64.00

0.50

0

CHELTUIELI DE CAPITAL

19

70

0

0

0

0

ACTIVE NEFINANCIARE

20

Active fixe

21

71.01

0

0

0

0

0

Construcții

22

Mașini, echipamente și mijloace de transport

23

Mobilier, aparaturi birotică și alte active corporale

24

71.01

0

0

0

0

0

Alte active fixe (inclusiv reparații capitale)

25

71.01.30

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

22

55

A. TRANSFERURI INTERNE

23

55.01

Programe comunitare

24

55.01.08

Transferuri din bugetul local către asociațiile de dezvoltare intercomunitară

25

55.01.42

Sef Serv. Proiecte cu finanțare internaționala


întocmit,
'*Rb


BUGETUL FONDURILOR EXTERNE NERAMBURSABILE PE ANUL

2011

(mii RON)

. *  > 3

. .x\ • K.

* s

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod

Cod

POSDRU GrSclMai

-

Stagii de practica si consiliere pentru elevi in vederea facilitării integrarț muncii             U

ilpT ulterioare pe piața x d

rând

indicator

Total

I

n

m    v

V                 *

IV

TOTAL VENITURI (rd. 2+10)

1

33.87

10.87

5.81

3.38

' P >   >13.81

L VENITURI CURENTE (rd. 3)

2

3337

1037

531

338

--

I    1331

C. VENITURI NEFISCALE (rd. 4+7)

3

3337

1037

531

338

'1331

CI. VENITURI DIN PROPRIETATE (rd. 5)

4

0.00

0.00

030

0.00

0.00

Venituri din dobânzi (rd. 6)

5

31.08

Alte venituri din dobânzi

6

31.08.03

C2. VÂNZĂRI DE BUNURI ȘI SERVICII (rd. 8)

7

3337

1037

531

338

1331

Diverse venituri (rd. 9)

8

36.08

3337

1037

531

338

1331

Alte venituri

9

36.08.50

33.87

10.87

5.81

3.38

13,81

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile

10

37.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Donații și sponsorizări

37.08.01

Alte transferuri voluntare

37.08.50

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

IV. SUBVENȚII (rd. 11)

10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Donații din străinătate (rd. 12 la 14)

11

44.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Donații din străinătate

12

44.08.01

De la guverne străine

13

44.08.02

De la alte administrații

14

44.08.03

TOTAL CHELTUIELI (rd 31)

15

33.87

10.87

5.81

3.38

13.81

CHELTUIELI CURENTE

16

3337

1037

531

338

1331

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

17

10

20.06

1 ■

10.87

5.81

3.38

0.00

Cheltuieli salariate in bani (cod 10.01.01 la 103)130)

10.01

1835

104

5

335

0

Salarii de baza

10.01.01

18.55

10.2

5

3.35

0.00

Fond pt posturi ocupate prin cumul

10.01.10

0.00

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

131

037

031

033

0.00

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

1.1

0.5

0.6

0

0.00

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

0.04

0.02

0.02

0

0.00

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

0.3

0.12

0.15

0.03

0.00

Contrib asig accidente si boli prof

10.03.04

0.02

0.01

0.01

0

0.00

Contribuții pt concedii si indemnizații

10.03,06

0.05

0.02

0.03

0

0.00

Contribuții la fondul de garantare

10.03.07

TITLUL H BUNURI ȘI SERVICII (rd. 34)

18

20

1331

0.00

030

0.00

1331

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.0130)

20.01

030

0.00

030

0.00

030

Furnituri de birou

20.01.01

Materiale pentru curățenie

20.01.02

încălzit, iluminat si forța motrica

20.01.03

Apa, canal, salubritate

20.01.04

Posta, telefon, telex, radio, televizor, telefax

20.01.08

Materiale si prest serv cu caracter funct

20.01.09

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare

20.01.30

Hrana

20.03

Hrana pentru oameni

20.03.01

Bunuri de natura obiectelor de inventar

20.05

0.00

0.00

030

0.00

0.00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01 + 20.06.02)

20.06

030

0.00

030

0.00

0.00

Deplasări interne, detasari, transferări

20.06.01

Deplasări in străinătate

20.06.02

Studii si cercetări

20.16

Alte cheltuieli (cod 2030.01 La 203030)

2030

1331

030

030

0.00

1331

Reclama si publicitate

20.30.01

Protocol si reprezentare

20.30.02

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

13.81

0

13.81

CHELTUIELI DE CAPITAL

19

70

0

0

0

0

0

ACTIVE NEFINANCIARE

20

Active fixe

21

71.01

0

0

0

0

0

Construcții

22

Mașini, echipamente și mijloace de transport

23

Mobilier, aparaturii birotică și alte active corporale

24

71.01

0

0

0

0

0

Alte active fixe (inclusiv reparații capitale)

25

71.01.30

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

22

55

030

0.00

030

0.00

030

A TRANSFERURI INTERNE

23

55.01

0.00

030

030

0.00

0.00

Programe comunitare

24

55.01.08

0.00

Transferuri din bugetul local către asociațiile de dezvoltare intercomunitară

25

55.01.42

Sef Serv. Proiecte cu finanțare internaționala -

întocmit,

ONG-un,


MihaiMihaila


Mi lena Andreia PerpeleaDENUMIREA INDICATORILOR

Cod

Cod

POS DRU Colegiul Edeteanu

Stagii de practica si consiliere pentru elevi in vederea fadiitarii integri!] muncii

(lor Mteriwiiț^pii^-.,

1                                                          i | 1 \

rând

indicator

Total

I

n

m     \\

< :T iv

TOTAL VENITURI (ni 2+10)

1

25.00

10.14

3.30

3.31T

\ r                    jt rjt

_

I. VENITURI CURENTE (rd. 3)

2

2530

10.14

330

338

C. VENITURI NEFISCALE (rd. 4+7)

3

25.00

10.14

330

338

' 8.J8

CI. VENITURI DIN PROPRIETATE (rd. 5)

4

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Venituri din dobânzi (rd. 6)

5

31.08

Alte venituri din dobânzi

6

31.08.03

C2. VÂNZĂRI DE BUNURI ȘI SERVICII (rd. 8)

7

25.00

10.14

330

338

8.18

Diverse venituri (rd. 9)

8

36.08

25.00

10.14

330

338

8.18

Alte venituri

9

36.08.50

25.00

10.14

3.3

3.38

8.18

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile

10

37.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Donații și sponsorizări

37.08.01

Alte transferuri voluntare

37.08.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

IV. SUBVENȚII (rd. 11)

10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Donații din străinătate (rd. 12 la 14)

11

44.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Donații din străinătate

12

44.08.01

De Ia guverne străine

13

44.08.02

De la alte administrații

14

44.08.03

TOTAL CHELTUIELI (rd 31)

15

25.00

10.14

3.30

3.38

8.18

CHELTUIELI CURENTE

16

25.00

10.14

330

338

8.18

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

17

10

15.63

10.14

3.3

2.19

0.00

Ch

ct

țuicii salariate in bani (cod 10.01.01 la 103130)

10.01

1334

835

231

2.18

0

Salarii de baza

10.01.01

13.54

8.85

2.51

2.18

0.00

Fond pt posturi ocupate prin cumul

10.01.10

0.00

Contribuții (cod 10.03.01 Ia 10.03.06)

10.03

2.09

139

0.79

031

0.00

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

1.45

1

0.45

0

0.00

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

0.05

0.03

0.02

0

0.00

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

0.4

0.2

0.2

0

0,00

Contrib asig accidente si boli prof

10.03.04

0.03

0.02

0.01

0

0.00

Contribuții pt concedii si indemnizații

10.03.06

0.16

0.04

0.11

0.01

0.00

Contribuții la fondul de garantare

10.03.07

LUL H BUNURI ȘI SERVICH (rd. 34)

18

20

937

0.00

0.00

1.19

8.18

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 203130)

20.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Furnituri de birou

20.01.01

Materiale pentru curățenie

20.01.02

încălzit, iluminat si forța motrica

20.01.03

Apa, canal, salubritate

20.01,04

Posta, telefon, telex, radio, televizor, telefax

20.01.08

Materiale si prest serv cu caracter fonct

20.01.09

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare

20.01.30

Hrana

20.03

Hrana pentru oameni

20.03.01

Bunuri de natura obiectelor de inventar

20.05

0.00

0.00

030

030

0.00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01 + 20.06.02)

20.06

0.00

0.00

0.00

030

0.00

Deplasări interne, detasari, transferări

20.06.01

Deplasări in străinătate

20.06.02

Studii si cercetări

20.16

Alte cheltuieli (cod 2030.01 la 203030)

2030

937

0.00

0.00

1.19

8.18

Reclama si publicitate

20.30.01

Protocol si reprezentare

20.30.02

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

9.37

1.19

8.18

a

u

CLTUIELI DE CAPITAL

19

70

0

0

0

0

0

ACTIVE NEFINANCIARE

20

Active fixe

21

71.01

0

0

0

0

0

Construcții

22

Mașini, echipamente și mijloace de transport

23

Mobilier, aparaturii birotici și alte active corporale

24

71.01

0

0

0

0

0

Alte active fixe (inclusiv reparații capitale)

25

71.01.30

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

22

55

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

A. TRANSFERURI INTERNE

23

55.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Programe comunitare

24

55.01.08

0.00

Transferuri din bugetul local către asociațiile de dezvoltare intercomunitară

25

55.01.42

Sef Serv. Proiecte cu finanțare internaționala -


întocmit, Mihai Mihaila


BUGETUL FONDURILOR EXTERNE NERAMBURSABILE PE ANUL

2011
(mii RON)

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod

rftnd

Cod indicator

POS DRU Gr Sc Auto Stagii de practica n consiliere pentru elevi in vederea fadKtarii integiUrii ^ulterioare pe piața muncii                  \\ Zi.        . *

V        . . •

Total

I

n

m

■ 1.  \ ’b J'

TOTAL VENITURI (ni 2+10)

1

30.00

11.57

3.81

3.31

U J 1J», r

L VENITURI CURENTE (rd. 3)

2

30.00

1137

331

331

1131

C. VENITURI NEFISCALE (rd. 4+7)

3

30.00

1137

331

331

1131

CI. VENITURI DIN PROPRIETATE (rd. 5)

4

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Venituri din dobânzi (rd. 6)

5

31,08

Alte venituri din dobânzi

6

31.08,03

C2 VÂNZĂRI DE BUNURI ȘI SERVICII (rd. 8)

7

30.00

1137

331

331

1131

Diverse venituri (rd. 9)

8

36.08

30.00

1137

331

331

1131

Alte venituri

9

36.08.50

30.00

11.57

3.81

3.31

11.31

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile

10

37.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Donații și sponsorizări

37.08.01

Alte transferuri voluntare

37.08.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

IV. SUBVENȚII (rd. 11)

10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Donații din străinătate (rd. 12 la 14)

11

44.08

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

Donații din străinătate

12

44,08.01

De la guverne străine

13

44.08.02

De la alte administrații

14

44.08.03

TOTAL CHELTUIELI (rd. 31)

15

30.00

11.57

3.81

3.31

11.31

CHELTUIELI CURENTE

16

30.00

1137

331

331

1131

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

17

10

17.31

11.57

3.81

1.93

0.00

Cbcttuidi salariate in bani (cod 10.01.01 ia 10.0130)

10.01

1438

1033

2.78

137

0.00

Salarii de baza

10.01.01

14.88

10.53

2.78

1.57

0.00

Fond pt posturi ocupate prin cumul

10.01.10

0.00

Contribuții (cod 10.03.01 ta 10.03.06)

10.03

2.43

1.04

1.03

036

0

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

1.5

0.6

0.6

0.3

0.00

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

0.08

0.02

0.02

0.04

0.00

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

0.3

0,15

0.15

0

0.00

Con trib asig accidente si boli prof

10.03.04

0.05

0.02

0,01

0.02

0.00

Contribuții pt concedii si indemnizații

10.03.06

0.5

0.25

0.25

0

0.00

Contribuții la fondul de garantare

10.03.07

0.00

TITLUL n BUNURI $1 SERVICII (rd. 34)

18

20

1239

0.00

030

138

1131

Bunuri ri servicii (cod 20.01.01 la 20.0130)

20.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Furnituri de birou

20.01.01

Materiale pentru curățenie

20.01.02

încălzit, iluminat si forța motrica

20.01.03

Apa, canal, salubritate

20.01.04

Posta, telefon, telex, radio, televizor, telefax

20.01.08

Materiale si prest serv cu caracter fund

20,01.09

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

Hrana

20.03

Hrana pentru oameni

20.03.01

Bunuri de natura obiectelor de inventar

20.05

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01 + 20.06.02)

20.06

0.00

0.00

030

0.00

0.00

Deplasări interne, detasari, transferări

20.06.01

Deplasări in străinătate

20.06.02

Studii si cercetări

20.16

Alte cheltuieli (cod 2030.01 ta 203030)

2030

1239

0.00

0.00

138

1131

Reclama si publicitate

20.30.01

Protocol si reprezentare

20.30.02

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

12.69

1.38

11.31

CHELTUIELI DE CAPITAL

19

70

0

0

0

0

0

ACTIVE NEFINANCIARE

20

Active fixe

21

71.01

0

0

0

0

0

Construcții

22

Mașini, echipamente și mijloace de transport

23

Mobilier, aparaturii birotică și alte active corporale

24

71,01

0

0

0

0

0

Alte active fixe (inclusiv reparații capitale)

25

71.01.30

TITLUL VH ALTE TRANSFERURI

22

55

0.00

0.00

0.00

030

0.00

A. TRANSFERURI INTERNE

23

55.01

0.00

0.00

0.00

030

0.00

Programe comunitare

24

55.01.08

0.00

Transferuri din bugetul local către asociațiile de dezvoltare intercomunitară

25

55.01.42


Sef Serv. Proiecte cu finanțare internaționala -

ONG-uri,

Milena Andrei a Perpelea


întocmit,


Mihai Mihaila
NOTA DE FUNDAMENTARE
Bugetul fondurilor externe nerambursabile cuprinde sumele utilizate in cadrul proiectelor coiînantate direct de către Uniunea Europeana, proiecte la care Municipiul Ploiești este partenera.

55

-A\ - /

\W’LISTA

obiectivelor de investiții pe anul 2011 cu finanțare de la

BUGETUL FONDURILOR EXTERNE NERAMBURSABILE

- mii lei -

4

Nr. crt

DENUMIREA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII

Valoare totala conform S.F.

Valoare

totala

actualizata

Valoare contract

Surse proprii

Credite bancare interne

Credite bancare externe

Alte surse constituite conform legii

finanțate din:

TOTAL /

BUGET

din care:

de la bugetul local

transf. bug. Stat

0

1

2

3

4

5

6

7

9=8+10+11

10

11

.• • >••• .• r.

AA7A7.(7.r(.”.r.(.V.

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1,764.18

0.00

din care:

c

Alte cheltuieli de investiții

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

399.58

399.58

0.00

1.

Servicii de consultanta si proiectare tehnica pentru realizarea documentațiilor de finanțare (documentații tehnico-economice fazele SF/DALI/PTh+CS/DTAC, cereri de finanțare, studii de impact de mediu, documente de licitație etc.) pentru proiecte de dezvoltare/modemizare a infrastructurii in municipiul Ploiești pentru obiectivul Reabilitare/modemizarea HIPODROMULUI din Ploiești - Centru hipic si de agrement

399.58

399.58


.f*
•r

■s

Nr.

.....-............ —

■.^ //

■ °* *7/

i’*7 //

^Dl^ilMIREA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII

Valoare totala conform S.F.

Valoare totala actualizata

Cap. 68.08

ASISTENTA SOCIALA PENTRU FAMILIE SI coptt

•.•./••••."I"A

0.00

din care:

a

î

Alte cheltuieli de investiții

0.00

0.00

Servicii de consultanta si proiectare tehnica pentru realizarea documentațiilor de finanțare (documentații tehnico-economice fazele SF/DALI/PTh+CS/DTAC, cereri de finanțare, studii de impact de mediu, documente de licitație etc.) pentru proiecte de dezvoltare/modemizare a infrastructurii in municipiul Ploiești pentru obiectivul Reabilitarea/modemizarea si echiparea specifica a Centrului de Primire in regim de urgenta Ciresarii Ploiești

Cap. 70.08

ALTE SERVICH IN DOMENIILE LOCUINȚELOR, SERVICIILOR SI DEZVOLTĂRII COMUNALE

’• • ■':>:/ ' ■   -f, '.'f\

0.00

din care-

c

Alte cheltuieli de investiții

o. oo

0.00

1

Servicii de consultanta si proiectare tehnica pentru realizarea documentațiilor de finanțare (documentații tehnico-economice fazele SF/DALI/PTh+CS/DTAC, cereri de finanțare, studii de impact de mediu, documente de licitație etc.) pentru proiecte de dezvoltare/modemizare a infrastructurii in municipiul Ploiești pentru obiectivul Realizarea parcului municipal Ploiești Vest (Proiect integrat alcătuit din proiecte 9.1, Infrastructura urbana domeniul public si 9.2 Centrul de excelenta in afaceri pentru tinerii intreprinzatori)


Valoare contract

Surse proprii

Credite bancare interne

Credite bancare externe

Alte surse constituite conform legii

finanțate din:

TOTAL

BUGET

din care:

de la bugetul local

transf. bug. Stat

0.00

. 0.00

/ ■ ■ ■;

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2.44

2.44

0.00

2.44

2.44

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

lilillBM

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

881.53

881.53

0.00

881.53

881.53


d *

1

i

4

1 ’


Valoare


totala


DE


IREA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII

4

A


conform S.F.

Valoare


totala


actualizata

Cap. 84.08_______

TRANSPORTURI

•«. • ■j •!,..P

din care:                  _______________________________

AUe cheltuieli de investiții

Servicii de consultanta si proiectare tehnica pentru realizarea documentațiilor de finanțare (documentații tehnico-economice fazele SF/DALI/PTh+CS/DTAC, cereri de finanțare, studii de impact de mediu, documente de licitație etc.) pentru proiecte de dezvoltare/modemizare a infrastructurii in municipiul Ploiești pentru obiectivul Crederea mobilității transportului public prin reabilitarea traseului tramvaiului 102, cu lucrări vizând calea de rulare, statii adaptate persoanelor cu dizabilitati, material rulant, elemente de semnalizare si automatizareSef Serv. Proiecte cu finanțare externa,

Mi lena Andrei a Perpelea

Valoare contract

Surse proprii

Credite bancare interne

Credite

bancare

externe

Alte surse constituite conform legii

finanțate din:

TOTAL

BUGET

din care:

de la bugetul local

transf. bug. Stat

0.00

o.oo

0.00

■iifo®

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

480.63

480.63

0.00

480.63

480.63

Compartiment Contabilitate proiecte europene,

Mihai Mihai laMUNICIPIUL PLOIEȘTI

Direcția Tehnic Investiții

Serviciul Dezvoltare Cai Rutiere si Rețele EdilitareNOTA DE FUNDAMENTARE

a obiectivelor de investiții finanțate in anul 2011

RECTIFICARE 1

Capitolul 84.02.71 - TRANSPORTURI SI COMUNICĂRI

B. Lucrări noi

Amenajare parcari spate blocuri B-dul Republicii si spate blocuri strada Gh.Doja - proiectare si execuție

întrucât zona Bulevardului Republicii si a străzii Gh.Doja este o mare aglomerare urbana, in urma numeroaselor cereri adresate municipalității de către cetateni, este necesara execuția lucrărilor privind marirea numărului de locuri de parcare in zona blocurilor amplasate pe aceste artere majore de circulație.

Pentru proiectarea si executarea lucrărilor propunem majorarea alocației bugetare cu suma de 500.000 lei.

Amenajare esplanada Casa de Cultura a Sindicatelor (proiectare si execuție)

Investiția propusa urmărește reabilitare esplanadei prin inlocuirea pavajelor deteriorate si montarea unui pavaj nou, reconfigurarea spatiilor verzi, refacerea finisajelor zidului de sprijin, realizarea instalațiilor electrice de iluminat architectural pentru punerea in valoarea a amenajărilor propuse, plantarea arborilor ornamentali, a arbuștilor, semanarea gazonului, montarea mobilierului urban propus.

Pentru proiectarea si executarea lucrărilor propunem majorarea alocației bugetare cu suma de 150.000 lei.

Amenajare parcari strada Gheorghe Lazar si intersecția Ștefan cel Mare si Bagdazar - proiectare si execuție


Dezvoltarea exploziva a parcului auto al Municipiului Ploiești solicita

autoritarilor locale gasirea unor soluții viabile pentru creșterea numărului de locuri de parcare in zona centrala.

Pentru elaborarea proiectării si executarea lucrărilor se propune majorarea alocației bugetare cu suma de 150.000 lei.

Modernizare locuri de joaca in municipiul Ploiești: B-dul București, Jianu - strada Teleajen, strada Ploilor (intersecție str.Gh.Asachi cu str .Buna vestire);

înființare loc de joaca Ploiesti-Triaj - proiectare si execuție

Proiectul propune dezvoltarea si modernizarea locurilor de joaca existente sau infiintarea unor locuri de joaca prin reutilarea spatiilor cu echipamente noi, utilizând judicios toate suprafețele.

In vederea elaborării documentației tehnice si executarea lucrărilor se propune introducerea unei poziții bugetare noi cu o alocație de 200.000 lei.

Modernizare locuri de joaca in municipiul Ploiești: str.Lacul Balea, Aleea Ciucului, Piața 9 Mai (intersecție str.Domnișori cu Aleea Vitioarei), str.Marasesti (bloc 26B), Sala Sporturilor - proiectare si execuție

Proiectul propune dezvoltarea si modernizarea locurilor de joaca existente prin reutilarea spatiilor cu echipamente noi, utilizând judicios toate suprafețele.

In vederea elaborării documentației tehnice si executarea lucrărilor se propune introducerea unei poziții bugetare noi cu o alocație de 350.000 lei.

Modernizare locuri de joaca in Municipiul Ploiești: str.Cibinului, Complex Meșteșugăresc (Șoseaua Nordului), str.Cameliei (bloclll), Parc Dendrologic - proiectare si execuție

Proiectul propune dezvoltarea si modernizarea locurilor de joaca existente prin reutilarea spatiilor cu echipamente noi, utilizând judicios toate suprafețele.

In vederea elaborării documentației tehnice si executarea lucrărilor se propune introducerea unei poziții bugetare noi cu o alocație de 250.000 lei.

Proiectul propune dezvoltarea si modernizarea locurilor de joaca existente prin reutilarea spatiilor cu echipamente noi, utilizând judicios toate suprafețele.

In vederea elaborării documentației tehnice si executarea lucrărilor se propune introducerea unei poziții bugetare noi cu o alocație de 200.000 lei.

Amenajare pavaj pietonal Complex Nord si parcari - proiectare si execuție

Zonele adiacente Complexului Comercial Nord prezintă deteriorări majore ale pavajului pietonal existent si trotuarelor.

Numărul insuficient de locuri de parcare induce o stare de aglomerare a acestei zone comerciale intens circulata, intrucat autoturismele sunt parcate si pe trotuare.

Pentru modernizarea zonei este necesara execuția lucrărilor privind reabilitarea trotuarelor, a pasajului pietonal din incinta Complexului Comercial Nord, a carosabilului străzilor Brebenei si Aleea Arinului si realizarea unei parcari noi pe strada Brebenei.

In vederea elaborării documentației tehnice si executarea lucrărilor se propune introducerea unei poziții bugetare noi cu o alocație de 640.000 lei.

C - Alte cheltuieli de investiții

Studiu de fezabilitate - Modernizare locuri de joaca in Municipiul Ploiești (18 buc.)

In vederea elaborării documentației tehnice (faza studiu de fezabilitate) avand ca obiect modernizarea a 18 locuri de joaca in Municipiul Ploiești a fost aprobat referat de necesitate pentru organizarea procedurii de atribuire a contractului de servicii.

Fata de suma alocata inițial se constata o economie, astfel incat propunem redistribuirea sumei de 80.000 lei.

F*

Ă

\\c            y

Amenajare pavaj pietonal Complex Nprd siStudiu de fezabilitate - “ parcari” si actualizare Studiu de fezabilitate “Amenajare pâre str.Gh.Lazar si intersecția cu străzile Ștefan cel Mare si Bagdazar”

In vederea elaborării documentației tehnice (faza studiu de fezabilitate) se propune introducerea unei poziții bugetare noi cu o alocație de 80.000 lei.

DIRECTOR TEHNIC INVESTIȚII Ing.Teodora MA       /


SEF SERVICIU DEZVOLTARE CAI RUTIERE SI REȚELE EDILITARE Ing.Liviu '''"'ORGIIIU


DIRECȚIA TEHNICĂ INVESTIȚII Serviciul InvestițiiNicoleta CatalmazBozianu


NOTA DE FUNDAMENTARE

- Rectificare buget -


Capitolul 70.02-71 - Locuințe, servicii si dezvoltare publica

B. Lucrări noi

 • 1. Reabilitare termică blocuri locuințe

Pentru blocurile inscrise in Programul multianual privind creșterea performantei energetice a blocurilor de locuințe se pot efectua etapele de proiectare in prima parte a anului 2011 și se poate trece la etapa de execuție lucrări in trim. III 2011.

Realizarea lucrărilor de intervenție are drept scop reducerea consumurilor energetice pentru incalzirea apartamentelor in condițiile asigurării si menținerii climatului termic interior precum si ameliorerea aspectului urbanistic al municipiului.

Având in vedere importanta economica a realizării acestui obiectiv propunem majorarea fondurilor alocate cu 850.000 lei, rezultați in urma reevaluării alocației bugetare acordate unor obiective de investiții a căror realizare se va finanța din credit BRD.

Suma totala prevăzută in bugetul local: 20.850.000 lei, (inclusiv TVA)

DIRECȚIA TEHNICA INVESTIȚII TEODORA MARIN

SEF SERVICIUL INVESTIȚII SORINA SOM


NOTA DE FUNDAMENTAREPrimăria Municipiului Ploiești derulează proiecte si investiții importante pentru dezvoltarea municipiului. In procesul administrativ, in vederea realizării obiectivelor propuse, autoritatea publica locala emite acte administrative.

Pentru asigurarea unei bune relationari cu cetățenii, informarea corecta si implicarea acestora in viata publica, promovarea proiectelor, a actelor administrative, este nevoie de realizarea unei publicații locale.

Publicația va conține 16 pagini color, va fi tipărită in 80.000 de exemplare si va

avea o apariție pe luna.

In acest sens, se urmărește incheierea contractelor de prestări servicii pentru :

 • -  conceperea si editarea publicației locale (concept creativ, concepție grafică, prelucrare text, machetare, tehnoredactare, DTP, pre-press, realizare și prelucrare imagini, pregătire pentru tipar);

 • -  tipărirea publicației locale ;

 • -  distribuția publicației locale.

In vederea atribuirii contractelor si decontării serviciilor, se propune suplimentarea cu suma de 100.000 lei a capitolului 51.02 - autoritati publice si acțiuni externe.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 1


COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVAT, STUDII, STRATEGII ȘI PROGNOZE

RAPORT

Comisia a luat in discuții proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al municipiului Ploiești pe anul 2011


"7

f

DIRECȚIA TEHNIC - INVESTIȚII

COMPARTIMENT AUTORIZARE TRANSPORT PUBLIC LOCAL

CATPL 142 /28.02.2011

Aprobat, Viceprimar Nicoleta Cătălina Bozianu

Note de fundamentare 2011

 • 1. INDICATOARE RUTIERE

In conformitate cu suma de 250.000 lei alocată prin bugetul local al municipiului Ploiești pe 2011 pentru activitatea de indicatoare rutiere, vă prezentăm calculul financiar de justificare defalcat pe obiecte de inventar și prestări servicii.

3A OBIECTE DE INVENTAR

 • I. Indicatoare de avertizare (formă triunghiulară și dreptunghiulară)

  150 buc x 90 lei/buc =

  - 13.500 lei (fără TVA) - formă triunghiulară

  36 buc x 82 lei/buc =

  = 3.000 lei (fără TVA) - formă dreptunghiulară

  (balize - 250mm x lOOOmm)

  70 buc x 120 lei/buc:

  = 8.400 lei (fără TVA) - formă dreptunghiulară

  (650mm x 500mm)

100 buc x 30 lei/buc = 3000 lei (fără TVA) - formă dreptunghiulară (450mm x 200mm)

23 m2 x 360 lei/m2 = 8.300 lei (fără TVA) - panouri indicatoare de diverse forme

Total parțial = 36.2001ei (fără TVA) TVA 24 % = 8.688 lei

Total I = 44.888 lei (inclusiv TVA)

 • II. Indicatoare de interzicere, restricție și obligare (formă rotundă)

214 buc x 120 lei/buc — 25.6801ei (fără TVA)

Total parțial = 25.680 lei (fără TVA) TVA 24%= 6.163 lei

 • III. Indicatoare de informare (formăpătrată)

30 buc x 1.100 lei/buc = 33.000 lei (fără TVA) — trecere pietoni cu led-uri

50 buc x 130 lei/buc = 6.500 lei (fără TVA) (650mm x 650mm)

75 buc x 120 lei/buc = 9.000 lei (fara TVA) (600mm x 600mm)

Total parțial = 48.500 lei (fără TVA)

TVA 24 % = 11.640 lei

Total III = 60.140 lei (inclusiv TVA)

 • IV. Indicatoare de reglementare prioritate (formă octogonală)

75 buc x 120 lei/buc = 9.000 lei (fără TVA)

Total parțial = 9.000 lei (fără TVA)

TVA 24%= 2.160 lei

Total IV = 11.160 lei (inclusiv TVA)

 • V. Ansamblu reflectorizant cu indice ridicat de retroreflexie pentru semnalizarea zonelor/obstacolelor deosesbit de periculoase (cu un singur indicator)

10 buc x 418 lei/buc = 4.180 lei (fără TVA)

Total parțial = 4.180 lei (fără TVA)

TVA 24%= 1.0031ei

Total V = 5.183 lei (inclusiv TVA)

 • VI. Ansamblu reflectorizant cu indice ridicat de retroreflexie pentru semnalizarea zonelor/obstacolelor deosesbit de periculoase (cu două indicatoare)

5 buc x 631 lei/buc = 3.155 lei (fără TVA)

Total parțial =3.155 (fără TVA)

TVA 24%= 757 lei

Total VI = 3.912 lei (inclusiv TVA)

VIL Stâlpi de susținere (confecționat)

Total parțial = 18.460 lei (fără TVA) TVA 24 % = 4.430 lei

Total VII = 22.890 lei (inclusiv TVA)

TOTAL GENERAL(obiecte inventar)


180.000 LEI


PRESTĂRI SERVICII: 70.000 lei (demontat si montat indicatoare rutiere si

plantat stâlpi de susținere)

TOTAL GENERAL :    (06. inventar) + (prestări servicii) : 250.000 lei

2.INDICATOARE STRADALE

In conformitate cu suma de 158.000 lei alocată prin bugetul local al municipiului Ploiești pe 2011 pentru activitatea de indicatoare stradale, vă prezentăm calculul financiar de justificare defalcat pe obiecte de inventar și prestări servicii.

JA OBIECTE DE INVENTAR

Confecționare ind. stradale(650 buc estimativ) și stâlpi de susținere:

I. Confecționat (pe zid) plăcute stradale :

10 buc x 50 lei/buc = 500 lei (fără TVA)

Total parțial =500 lei (fără TVA) TVA 24%= 120 lei

Total I = 620 lei (inclusiv TVA)

 • II. Confecționat (in consola pe stâlpi din beton existenti) ind. stradale:

650 buc x 1301ei/buc = 84.500 lei

650 buc x 130 lei/buc = 84.500 lei (fără TVA)

Total parțial = 84.500 lei (fără TVA)

TVA 24 % = 20.280 lei

 • III. Confecționat stâlpi de susținere:

Total VII = 2.480 lei (inclusiv TVA)


(obiecte inventar)


108.000 LEI


S. PRESTĂRI SERVICII: 50.000 lei (demontat indicatoare stradale uzate

și montat indicatoare stradale și stâlpi de susținere)

TOTAL GENERAL; J4


(06. inventar) + B (prestări servicii) :


158.00 lei


3.MOBILIER STRADAL

In conformitate cu suma de 191.000 lei alocată prin bugetul local al municipiului Ploiești pe 2011 pentru activitatea de mobilier stradal, vă prezentăm calculul financiar de justificare defalcat pe obiecte de inventar și prestări servicii.


OBIECTE DE INVENTAR


I. Confecționat limitatoare de viteză

200 buc (piese centrale) x 155 lei/buc = 31.400 lei (fără TVA)

60 buc (piesă de capăt) x 45 lei/buc = 2.700 lei (fără TVA)

Total parțial = 28.8701ei (fără TVA)

TVA 24%= 8.100 lei

Total I = 41.800 lei (inclusiv TVA)

 • II. Confecționat stâlpi ornamentali ficși

200 buc x 60 lei/buc = 12.000 lei (fără TVA)

Total parțial = 12.000 lei (fără TVA)

TVA 24 % = 2.880 lei

Total II = 14.880 lei (inclusiv TVA)

 • III. Confecționat stâlpi ornamentali demontabili

Total III = 5.704 lei (inclusiv TVA)

 • IV. Confecționat stâlpi ornamentali metalici pentru delimitare și protecție [0(48 — 51) mm și grosimea peretelui de 3 mm]

300 buc x 38 lei/buc = 11.4001ei (fără TVA)

Total parțial = 11.400 lei (fără TVA) TVA 24 % = 2.736 lei

Total IV= 14.136 lei (inclusiv TVA)

 • V. Confecționat separatori de sens (elemente din cauciuc)

100 buc x 40 lei/buc = 4.000 lei (fără TVA)

Total parțial = 4.000 lei (fără TVA) TVA 24 % = 960 lei

Total V = 4.960 lei (inclusiv TVA)

 • VI. Confecționat separator de sens (parapet din mat plastic)

50 buc x 132 lei/buc = 6.600 lei (fără TVA)

Total parțial = 6.600 lei (fără TVA) TVA 24%= 1.584 lei

VIL Confecționat markeri solari

Total parțial = 17.790 lei (fără TVA) TVA 24 % = 4.270 lei

Total VII = 22.060 lei (inclusiv TVA)

VIII. Dispozitive semisferice de limitare a vitezei:

378 buc x 411ei/buc = 15.498 lei (fără TVA)

Total parțial = 15.498 lei (fără TVA) TVA 24%= 3.719 lei

Total VIII = 19.217 lei (inclusiv TVA)

TOTAL GENERAL TA {obiecte inventar) : 131.000 lei

S. PRESTĂRI SERVICII: 60.000 lei

TOTAL GENERAL: TA (06. inventar) + U (prestări servicii) : 191.000 lei

 • 4.MARCAJE RUTIERE

A

In conformitate cu suma de 500.000 lei alocată prin bugetul local al municipiului PloieDti pe 2011 pentru activitatea de marcaje rutiere, vă prezentăm calculul financiar de justificare.

I. Execuție marcaje rutiere cu vopsea clasică

12.046 mp x 12,5 lei/mp = 150.575 lei (fără TVA)

Total parțial = 150.575 lei (fără TVA)

TVA 24%= 36.138 lei

 • II. Execuție marcaje rutiere pe bază de material termoplastic

Total II - 166.587 lei (inclusiv TVA)

 • III. Execuție marcaje rutiere pe bază de vopsea bicomponentă

1.000 mp x 105 lei/mp = 105.000 lei (fără TVA)

Total parțial = 105.000 lei (fără TVA)

TVA 24%= 25.200 lei

Total III - 130.200 lei (inclusiv TVA)

 • IV. Neutralizare marcaje rutiere

100 mp x 12,5 lei/mp = 12.500 lei (fără TVA)

Total parțial = 12.500 lei (fără TVA)

TVA 24 % = 3000 lei

Total IV = 15.500 lei (inclusiv TVA)

TOTAL GENERAL: 500.000 lei

 • 5.TARIF ANUAL DE MONITORIZARE A AUTORIZAȚIEI ELIBERATA DE AUTORITATEA NAȚIONALA DE REGLEMENTARE PENTRU SERVICIILE COMUNITARE DE UTILITATIPUBLICE - 1.000 lei

 • 6. SEMA F ORI ZA RE

A

In conformitate cu suma de 1.200.000 lei alocată prin bugetul local al municipiului Ploiești pe 2011 pentru activitatea de semaforizare, vă prezentăm calculul financiar de justificare defalcat pe obiecte de inventar și prestări servicii.

1. Cheltuieli privind contractul de revizii și reparații sisteme de semaforizare:

• Revizii semafoare - 420.000 lei (inclusiv TVA) - MANOPERĂ (prestări servicii);

• Reparații la sistemul de semaforizare - 645.000 lei (inclusiv TVA); din care:

Șl

450.000 lei - MATERIALE (ob. de inventar).

2. Cheltuieli pentru consumul de energie electrică a semafoarelor - 80.000 lei (inclusiv TVA ) — MANOPERĂ (prestări servicii).

3. Cheluieli pentru consumul de energie electrică a semaforului de la UPG - 7.000 lei (inclusiv TVA ) — MANOPERĂ (prestări servicii).

4. Cheltuieli pentru abonamentul serviciului de internet - 48.000 lei (inclusiv TVA ) -MANOPERĂ (prestări servicii).

Total obiecte de inventar: 450.000 lei

Total prestări servicii: 750.000 lei

CENTRALIZATOR

Director, Teodora Marin
Liviu GNe


Nr. crt.

Denumire activitate

Obiecte inventar

Prestări serviciu

Suma pe activități (lei)

1

Indicatoare rutiere

200.000

50.000

250.000

2

Indicatoare denumire străzi

108.000

50.000

158.000

3

Mobilier stradal

131.000

60.000

191.000

4

Marcaj e rutiere

500.000

500.000

5

Tarif anual de monitorizare a autorizației eliberata de Autoritatea Naționala de Reglementare pentru serviciile comunitare de Utilitari Publice

1.000

1.000

6

Semaforizare (service + lucrări + consum energie electrica + abonament internet camere video semaforizare)

450.000

750.000

1.200.000

TOTAL GENERAL

889.000

1.411.000

2.300.000

întocmit, Mihăilescu

2 ex.