Hotărârea nr. 57/2011

Hotãrârea nr. 57 privind aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul Amenajare pavaj pietonal Complex Nord si parcãri

ROMANIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTARAREA NR. 57 privind aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul “Amenajare pavaj pietonal Complex Nord si parcară

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Vazand Expunerea de motive a doamnei viceprimar Cătălină Bozianu si Raportul de specialitate al Direcției Tehnic Investiții prin care se propune aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico economici pentru obiectivul de investiție “Amenajare pavaj pietonal Complex Nord si porcari”

Având in vedere prevederile art.44, alin.l din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale modificata si completata;

In temeiul art.36 alin.4, lit.d, din Legea nr.215/2001, privind administrația publica locala, republicata si reactualizata,

HOTĂRĂȘTE:

Artl: Aproba studiul de fezabilitate si indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiție “Amenajare pavaj pietonal Complex Nord si porcari” conform anexa ce face parte integranta din prezenta hotarare.

Art»2: Direcția Tehnic Investiții va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotarari.

Art,3 : Direcția Administrație Publica, Juridic Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prezenta hotarare.

Data in Ploiești, astazi, 28 februarie 2011

Presedime ședința, Adina GțWtrgheContrasemnează Sehritar, Oana Cristina Ia


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTIEXPUNERE DE MOTIVE privind aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul “Amenajarepavajpietonal Complex Nord siparcari”

Serviciul Dezvoltare Cai Rutiere si Rețele Edilitare, din cadrul Direcției Tehnic Investiții a Primăriei Municipiului Ploiești, propune spre aprobare studiul de fezabilitate si indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiție “Amenajare pavajpietonal Complex Nord siparcari”.

Șoseaua Nordului este o artera de circulație foarte importanta a Municipiului Ploiești. Prin documentația tehnica s-a studiat modalitatea de reabilitare a spațiului pietonal din incinta si din vecinătatea Complexului Comercial Nord si a Complexului Nord 1, precum si a circulațiilor carosabile din vecinătatea Complexului Comercial Nord, strada Brebenei si Aleea Arinului.

Principalele lucrări propuse a se realiza sunt:

  • -  Reabilitarea pasajului pietonal din incinta Complexului Comercial Nord

  • -  Reabilitarea trotuarelor adiacente Complexului Comercial Nord si a Complexului Nord 1

  • -  Reabilitarea trotuarului adiacent Grădiniței nr. 49 - strada Brebenei - S = 160 mp

  • -  Reabilitarea străzii Brebenei si Aleea Arinului

  • -  Realizarea parcării pe strada Brebenei -adiacent Complexului

Principaliiindicatori tehnico - economici ai investiției sunt:

Nr.

crt

Nr.crt

V aloare totala - lei (inel TVA)

Eșalonare investiție

Durata înv. Luni

Capacitati

0

1

2

3

4

5

Amenajare pavajpietonal Complex Nord si parcari

1 024 908

2011

2

S.totala=7500mp

Fata de cele prezentate inaintam Consiliului Local al municipiului Ploiești spre analiza si aprobare proiectul de hotarare “Amenajare pavajpietonal Complex Nord si parcari”.


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


RAPORT DE SPECIALITĂȚIprivind aprobarea studiului de fezal

si a indicatorilor tehnico economici pentr “Amenajare pavajpietonal Complex Nord

Șoseaua Nordului este o artera de circulație foarte importanta a Municipiului Ploiești. Documentația tehnica propune soluții pentru reabilitarea spațiului pietonal din incinta si din vecinătatea Complexului Comercial Nord si a Complexului Nord 1, precum si a circulațiilor carosabile din vecinătatea Complexului Comercial Nord, strada Brebenei si Aleea Arinului.

Strada Brebenei este o strada infundata care face legătură intre Șoseaua Nordului si blocurile adiacente, pe prima sa porțiune asigurandu-se accesul auto la Piața Agroalimentara Nord.

Spatiile pietonale din incinta Complexului Comercial Nord sunt realizate din placi de beton mozaicat care in prezent sunt deteriorate.

Majoritatea trotuarelor existente in jurul Complexului Comercial Nord si a Complexului Nord 1, sunt din beton asfaltic, prezentând denivelări, dislocări, spargeri, fisuri accentuate etc.

Pe strada Brebenei si Aleea Arinului au fost identificate prin examinare vizuala multiple degradări: fisuri, crăpături, exfolieri, gropi etc.

Trotuarul adiacent străzii Brebenei, in vecinătatea Complexului Comercial Nord, este folosit in prezent si ca parcare.

Se propune desfacerea pavajului existent pe zona pietonala din jurul celor doua complexe comerciale si înlocuirea acestuia cu un pavaj din pavele de beton, repararea jardinierelor din cadrul pasajului pietonal din incinta Complexului Comercial Nord, inlocuirea gardurilor metalice de protecție din lungul Șoselei Nordului si reparația străzilor Brebenei si Aleea Arinului.

Lucrările de reabilitare a zonei analizate vor consta in:

4 Refacerea completa a pavajului zonei pietonale si a trotuarelor prin montarea de pavele de beton de diferite forme si culori

4 Aducerea la cota a capacelor căminelor si rasuflatorilor .

4» Asigurarea pantei transversale spre carosabil sau rigola astfel ca apele pluviale sa se poata scurge in sistemul de canalizare.

4înlocuirea bordurilor cu borduri noi.

4 înlocuirea gardului metalic existent.

y* ’4


•(,

4


* ■P


J ■;


fi


h,

S


■l

P


4 Amenajare de rigole in zona jardinierelor existente.

4 Reparații crăpături la jardiniere

4 T encuirea j ardinierelor cu similipiatra                              _________

4Montare dulapi lemn deasupra jardinierelor pentru a putea fi folosite si ca spatii de odihna

4-Reparația treptelor existente

4 Asfaltarea străzii Brebenei - cu reparații punctiforme in zonele cu prăbușiri si tensionări.


t.


«•


ir


t r

V.

, »


•f

1


%

d

. '• </ '


4Ranfbrsarea străzii Brebenei prin asigurarea pantelor transversale, astfel incat apele pluviale sa se scurgă spre gurile de scurgere existente.

4 Amenajare trotuare adiacente străzii Brebenei

4Amenajare parcare strada Brebenei (pe partea de N-E a Complexului Comercial Nord)

4 Asfaltarea aleii de legătură intre strada Brebenei si strada Arinului-cu reparații punctiforme in zonele cu prăbușiri si tensionări.

Principalii indicatori tehnico - economici ai investiției simt:

Nr. crt

Nr.crt

Valoare totala - lei (inel TVA)

Eșalonare investiție

Durata înv. Luni

Capacitati

0

1

2

3

4

5

Amenajare pavajpietonal Complex Nord si parcari

1 024 908

2011

2

Stotala=7500m P

DIRECTOR TEHNIC INVESTIȚII TEODO


SERVICIUL DEZVOLTARE

CAI RUTIERE SI REȚELE EDILITARE LIVIU GHE ORGII IU


DEVIZ GENERAL

privind cheltuielile necesare realizării:

AMENAJARE PIETONAL, PARCARE SI REABILITARE ALEI CAROSABILE PIAȚA NORD

In mii lei / mii euro ia cursul 4,2621 lei / euro din 25.01.2011I      Nr.

|       crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

Mii lei

Mii euro

Mii lei

Mii lei

Mii euro

I 1

2

3

4

5

6

7

[capitolul 1

[Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

J 1.1

Obținerea terenului

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

I 12

Amenajarea teritoriului

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

[     1.3

Amenajări pentru prot. mediului si aducerea la starea inițiala

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

|TOTAL CAPITOL 1

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

[CAPITOLUL 2

[Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

TOTAL CAPITOL 2

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000


Taxe pentru obținerea de avize.acorduri si autorizații


Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale cu montaj


Utilaje fara montaj si echipamente de transport


TOTAL CAPITOL 4
5.2.1


5.2.2


5.3


Comision ISC 0,8 %


Cota aferenta CSC 0,5 %


Cheltuieli diverse si neprevăzute 10 %


TOTAL CAPITOL 5


AP1TOLUL 6


Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar


6.15.380


3.362


73.123


95.314


1.262


0.789


17.156


22.363


1.291


0.807


17.549


22.875


Pregătirea personalului de exploatare


Probe tehnologice si teste


TOTAL CAPITOL 6


TOTAL GENERAL


0.000


0.000


0.000


0.000


0.000


0.000


0.000


0.000


0.000


6.671 L.    1.56,5 ;■

---—

4.169      '0.97.8


90.672 '


118.189


0.000


0.000


0.000


•b


.tf—7^-------

,21.274

277780....


r

‘9

*

* '1.

  • V       ...

  • V

*

f


b

i

L

p

P

/

/

/

* /


0.000


0.000


0.000CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 1


COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRAREA DOMENIULUI

PUBLIC ȘI PRIVA T, STUDII, STRA TEGII ȘI PROGNOZE

RAPORT

Comisia a luat in discuții proiectul de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico economici pentru obiectivul “Amenajare pavaj pietonal Complex Nord și parcări”

și a emis:
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 4COMISIA PENTRU ORGANIZARE ȘI DEZVOLTARE URBANISTICĂ, REALIZAREA LUCRĂRILOR PUBLICE, CIRCULAȚIE RUTIERĂ, CONSERVAREA MONUMENTELOR ISTORICE ȘI DE ARHITECTURĂ

RAPORT

Comisia a luat in discuții proiectul de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico economici pentru obiectivul “Amenajare pavaj pietonal Complex Nord și parcări”

și a emis:


PREȘEDINTE, Elișabeta Popovici

Data:         Z .    4 1

SECRETAR, Florin Sicoie