Hotărârea nr. 56/2011

Hotãrârea nr. 56 privind aprobarea studiilor de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivele de investitie Modernizare locuri de joacã in municipiul Ploiesti

ROMANIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTARAREA NR. 56 privind aprobarea studiilor de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivele de investiție “Modernizare locuri de joaca in municipiul Ploiești”

Consiliul Local al Municipiului Ploiești :

Vazand Expunerea de motive a doamnei viceprimar Cătălină Bozianu si Raportul de specialitate al Direcției Tehnic Investiții prin care se propune aprobarea studiilor de fezabilitate si indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivele de investiție “Modernizare locuri de joaca in municipiul Ploiești”.

Având in vedere prevederile art. 44, alin.l din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale modificata si completata;

In temeiul art. 36 alin. 4, lit. d , din Legea nr. 215/2001, privind administrația publica locala, republicata si reactualizata,

HOTĂRĂȘTE:

Artl: Aproba studiile de fezabilitate si indicatorii tehnico-economici pentru obiectivele de investiție “Modernizare locuri de joaca in municipiul Ploiești” in următoarele locații:

/

 • 1. Modernizare loc de joaca Bulevardul București

 • 2. Modernizare loc de joaca strada Lacul Balea

 • 3. Modernizare loc de joaca Jianu-strada Teleajen

 • 4. Modernizare loc de joaca Strada Cibinului

 • 5. Modernizare loc de joaca strada Spatar Milescu (bloc 121 D- bloc 12IE)

 • 6. Modernizare loc de joaca Aleea Ciucului

 • 7. Modernizare loc de joaca Piața 9 Mai (intersecție strada Domnișori cu Aleea Vitioarei)

 • 8. Modernizare loc de joaca strada Ploilor (intersecție strada Gh.Asachi cu strada Bunavestire)

 • 9. Modernizare loc de joaca strada Marasesti (bloc 26B)

 • 10. Modemizare loc de joaca Complex Meșteșugăresc (Șoseaua Nordului)

11 .Modernizare loc de joaca strada Cameliei (bloc 111)

 • 12. Modernizare loc de joaca strada Spatar Milescu (bloc 141G)

 • 13. Modernizare loc de joaca strada Biruinței

 • 14. Modemizare loc de joaca Sala Sporturilor

 • 15. Modernizare loc de joaca strada Zimbrului (bloc 133)

 • 16. Modemizare loc de joaca Ploiesti-Triaj

 • 17. Modernizare loc de joaca Parc Dendrologic, conform anexelor nr. 1-17 ce fac parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2: Direcția Tehnic - Investiții va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotarari.

Art.3 : Direcția Administrație Publica, Juridic Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prezenta hotarare.

Data in Ploiești, astazi, 28 februarie 2011


Preseâin Adina G

t.PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTIRAPORT DE SPECIALITATE privind aprobarea studiilor de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivele de investiție “Modernizare locuri de joaca in municipiul Ploiești”

Serviciul Dezvoltare Cai Rutiere si Rețele Edilitare din cadrul Direcției Tehnic Investiții a Primăriei Municipiului Ploiești propune spre aprobare studiile de fezabilitate si indicatorii tehnico-economici pentru obiectivele de investiție “Modernizare locuri de joaca in municipiul Ploiești” in următoarele locații:

 • 1. Modernizare loc de j oaca Bulevardul București

 • 2. Modernizare loc de joaca Lacul Balea

 • 3. Modernizare loc de joaca Jianu-strada Teleajen

 • 4. Modernizare loc de joaca Strada Cibinului

 • 5. Modernizare loc de joaca strada Spatar Milescu (bloc 121 D-121E)

 • 6. Modernizare loc de joaca Aleea Ciuculuiu

 • 7. Modernizare loc de joaca Piața 9 Mai (intersecție strada Domnișori cu Aleea Vitioarei)

 • 8. Modernizare loc de joaca strada Ploilor (intersecție strada Gh.Asachi cu strada Buna V estire)

 • 9. Modernizare loc de joaca strada Marasesti (bloc 26B)

 • 10. Modemizare loc de joaca complex Meșteșugăresc (Șoseaua Nordului)

11 .Modernizare loc de joaca strada Cameliei (bloc 111)

 • 12. Modemizare loc de joaca strada Spatar Milescu (bloc 141G)

 • 13. Modernizare loc de joaca strada Biruinței

 • 14. Modemizare loc de joaca Sala Sporturilor

 • 15. Modemizare loc de joaca Zimbrului (bloc 133)

lâ.Modemizare loc de joaca Ploiesti-Triaj

17.Modernizare loc de joaca Parc Dendrologic

Principalele disfunctii la nivel zonal in municipiul Ploiești sunt:

 • •  lipsa spatiilor publice in zonele de locuit (in special cele cu densități mari) dintre care enumerăm: parcuri complexe cu locuri de joaca, terenuri de sport, spatii verzi, spatii plantate, spatii pentru recreere, bazine de inot, locuri de parcare insuficiente, etc.

Necesitatea si opțiunile populației, susținute de administrația locala privind politica de dezvoltare durabila a localității, sunt următoarele :

 • •  terenuri de joaca si sport;

 • •  spatii verzi in zonele de locuințe;

 • •  spatii pentru recreere;


 • •  bazine de inot;

 • •  locuri de parcare, etc.

Proiectul propune dezvoltarea si modernizarea locurilor de j oaca existente prin reutilarea spatiilor cu echipamente noi utilizând la maxim toate suprafețele, precum si crearea unor locuri de joaca noi.

 • 1. Modernizare loc de joaca Bulevardul București

Zona si amplasamentul: Bulevardul București, Municipiul Ploiești

Statutul juridic: teren apartinand domeniului public si privat al Municipiului Ploiești Suprafața propusa pentru modernizarea locului de joaca este de aproximativ 403 mp. Situația ocupărilor de teren: aproximativ 403 mp reprezentând terenuri din intravilan - nu se vor ocupa spatii noi de teren, se va amenaja locul de joaca existent.

Analizând disfunctionalitatile identificate s-a considerat ca amenajarea locului de joaca trebuie sa se faca in următoarele etape:

 • •  Realizarea unor alei noi cu pavimente ecologice;

 • •  înlocuirea solului si refacerea pe o suprafața de contact de aproximativ 268 mp, care va fi din nisip cu o grosime de 20 cm;

 • •  Igienizarea amplasamentului;

 • •  Executarea lucrărilor de montaj a echipamentelor de joaca propuse.

Pentru imbunatatirea calitativa a amplasamentului din punct de vedere funcțional, urbanistic, constructiv si estetic se propun următoarele lucrări:

 • •  Curatarea si nivelarea terenului, inclusiv adaosurile de pamant;

 • •  Reamenajarea spațiului de joaca, retrasarea contururilor, extragerea plantelor degradate.

 • 2. Modernizare loc de joaca strada Lacul Balea

Zona si amplasamentul: Str. Lacul Balea, Municipiul Ploiești

Statutul juridic: teren apartinand domeniului public si privat al Municipiului Ploiești Suprafața propusa pentru modernizarea locului de joaca este de aproximativ 280 mp. Situația ocupărilor de teren: aproximativ 280 mp reprezentând terenuri din intravilan - nu se vor ocupa spatii noi de teren, se va amenaja locul de joaca existent.

Analizând disfunctionalitatile identificate s-a considerat ca amenajarea locului de joaca trebuie sa se faca in următoarele etape:

 • •  Realizarea unor alei noi cu pavimente ecologice;

 • •  înlocuirea solului si refacerea pe o suprafața de contact de aproximativ 223 mp, care va fi din nisip cu o grosime de 20 cm;

 • •  Igienizarea amplasamentului;

 • •  Executarea lucrărilor de montaj a echipamentelor de joaca propuse.

Pentru imbunatatirea calitativa a amplasamentului din punct de vedere funcțional, urbanistic, constructiv si estetic se propun următoarele lucrări:

 • •  Curatarea si nivelarea terenului, inclusiv adaosurile de pamant;

 • •  Reamenajarea spațiului de joaca , retrasarea contururilor, extragerea plantelor degradate.

 • 3. Modernizare loc de joaca Jianu-strada Teleajen

Zona si amplasamentul: Jianu, Str. Teleajen, Municipiul Ploiești

Statutul juridic: teren apartinand domeniului public si privat al Municipiului Ploiești Situația ocupărilor de teren: aproximativ 600 mp reprezentând terenuri din intravilan - nu se vor ocupa spatii noi de teren, se va amenaja locul de joaca existent.

Suprafața propusa pentru modernizarea locului de joaca este de aproximativ 600 mp. Analizând disfunctionalitatile identificate s-a considerat ca amenajarea locului de joaca trebuie sa se faca in următoarele etape:

 • •  Realizarea unor alei noi cu pavimente ecologice;

 • •  înlocuirea solului si refacerea pe o suprafața de contact de aproximativ 360 mp, care va fi din nisip cu o grosime de 20 cm;

 • •  Igienizarea amplasamentului;

 • • Executarea lucrărilor de montaj a echipamentelor de joaca propuse.

Pentru imbunatatirea calitativa a amplasamentului din punct de vedere funcțional, urbanistic, constructiv si estetic se propun următoarele lucrări:

 • •  Curatarea si nivelarea terenului, inclusiv adaosurile de pamant;

 • •  Reamenajarea spațiului de joaca , retrasarea contururilor, extragerea plantelor degradate.

 • 4. Modernizare loc de joaca Strada Cibinului

Zona si amplasamentul: Str. Cibinului (spate bl. A8), Municipiul Ploiești

Statutul juridic: teren apartinand domeniului public si privat al Municipiului Ploiești Situația ocupărilor de teren: aproximativ 525 mp reprezentând terenuri din intravilan - nu se vor ocupa spatii noi de teren, se va amenaja locul de joaca existent.

Suprafața propusa pentru modernizarea locului de joaca este de aproximativ 525 mp.

Analizând disfunctionalitatile identificate s-a considerat ca amenajarea locului de joaca trebuie sa se faca in următoarele etape:

 • •  Realizarea unor alei noi cu pavimente ecologice, unde este cazul;

 • •  înlocuirea solului si refacerea pe o suprafața de contact de aproximativ 225 mp, care va fi din nisip cu o grosime de 20 cm;

 • •  Igienizarea amplasamentului;

 • •  Executarea lucrărilor de montaj a echipamentelor de joaca propuse.

Pentru imbunatatirea calitativa a amplasamentului din punct de vedere funcțional, urbanistic, constructiv si estetic se propun următoarele lucrări:

 • •  Curatarea si nivelarea terenului, inclusiv adaosurile de pamant;

 • •  Reamenajarea spațiului de joaca , retrasarea contururilor, extragerea plantelor degradate.

5. Modernizare loc de joaca strada Spatar Milescu (bloc 121 D-121E)

Suprafața propusa pentru modernizarea locului de joaca este de aproximativ 702 mp.

Zona si amplasamentul: Str. Spatar Milescu (bloc 121D - 121E), Municipiul Ploiești

Statutul juridic: teren apartinand domeniului public si privat al Municipiului Ploiești Situația ocupărilor de teren: aproximativ 702 mp reprezentând terenuri din intravilan - nu se vor ocupa spatii noi de teren, se va amenaja locul de joaca existent.

Analizând disfunctionalitatile identificate s-a considerat ca amenajarea -locului de joaca trebuie sa se faca in următoarele etape:

 • •  Realizarea unor alei noi cu pavimente ecologice;

 • •  înlocuirea solului si refacerea pe o suprafața de contact de aproximativ 547 mp, care va fi din nisip cu o grosime de 20 cm;

 • •  Igienizarea amplasamentului;

 • •  Executarea lucrărilor de montaj a echipamentelor de j oaca propuse.

Pentru imbunatatirea calitativa a amplasamentului din punct de vedere funcțional, urbanistic, constructiv si estetic se propun următoarele lucrări:

 • •  Curatarea si nivelarea terenului, inclusiv adaosurile de pamant;

 • •  Reamenajarea spațiului de joaca , retrasarea contururilor, extragerea plantelor degradate.

 • 6. Modernizare loc de joaca Aleea Ciucului

Zona si amplasamentul: Aleea Ciucului, Municipiul Ploiești

Statutul juridic: teren apartinand domeniului public si privat al Municipiului Ploiești Situația ocupărilor de teren: aproximativ 2775 mp reprezentând terenuri din intravilan -nu se vor ocupa spatii noi de teren, se va amenaja locul de joaca existent.

Suprafața propusa pentru modernizarea locului de joaca este de aproximativ 2775 mp.

Analizând disfunctionalitatile identificate s-a considerat ca amenajarea locului de joaca trebuie sa se faca in următoarele etape:

 • •  Realizarea unor alei noi cu pavimente ecologice, unde este cazul;

 • •  înlocuirea solului si refacerea pe o suprafața de contact de aproximativ 983 mp, care va fi din nisip cu o grosime de 20 cm;

 • •  Igienizarea amplasamentului;

 • • Executarea lucrărilor de montaj a echipamentelor de joaca propuse.

Pentru imbunatatirea calitativa a amplasamentului din punct de vedere funcțional, urbanistic, constructiv si estetic se propun următoarele lucrări:

 • •  Curatarea si nivelarea terenului, inclusiv adaosurile de pamant;

 • •  Reamenajarea spațiului de joaca , retrasarea contururilor, extragerea plantelor degradate.


  Modernizare loc de joaca Piața 9 Mai (intersecție strada Doi  nisori cu Aleea


Vitioarei)

Zona si amplasamentul: Piața 9 Mai (intersecție str. Domnișori cu Aleea Vitioarei), Municipiul Ploiești

Statutul juridic: teren apartinand domeniului public si privat al Municipiului Ploiești Situația ocupărilor de teren: aproximativ 1337 mp reprezentând terenuri din intravilan -nu se vor ocupa spatii noi de teren, se va amenaja locul de joaca existent.

Suprafața propusa pentru modernizarea locului de joaca este de aproximativ 1337 mp.

Analizând disfunctionalitatile identificate s-a considerat ca amenajarea locuim de joaca trebuie sa se faca in următoarele etape:

 • •  Realizarea unor alei noi cu pavimente ecologice, unde este cazul;

 • •  înlocuirea solului si refacerea pe o suprafața de contact de aproximativ 1044 mp, care va fi din nisip cu o grosime de 20 cm;

 • •  Igienizarea amplasamentului;

 • •  Executarea lucrărilor de montaj a echipamentelor de joaca propuse.

Pentru imbunatatirea calitativa a amplasamentului din punct de vedere funcțional, urbanistic, constructiv si estetic se propun următoarele lucrări:

 • •  Curatarea si nivelarea terenului, inclusiv adaosurile de pamant;

 • •  Reamenajarea spațiului de joaca , retrasarea contururilor, extragerea plantelor degradate.

 • 8. Modernizare loc de joaca strada Ploilor (intersecție strada Gh.Asachi cu strada Bunavestire)

Zona si amplasamentul: Str. Ploilor (intersecție Str. Gh. Asachi cu Bunavestire), Municipiul Ploiești

Statutul juridic: teren apartinand domeniului public si privat al Municipiului Ploiești Situația ocupărilor de teren: aproximativ 1082 mp reprezentând terenuri din intravilan -nu se vor ocupa spatii noi de teren, se va amenaja locul de joaca existent.

Suprafața propusa pentru modernizarea locului de joaca este de aproximativ 1082 mp.

Analizând disfunctionalitatile identificate s-a considerat ca amenajarea locului de joaca trebuie sa se faca in următoarele etape:

 • •  Realizarea unor alei noi cu pavimente ecologice, unde este cazul;

 • •  înlocuirea solului si refacerea pe o suprafața de contact de aproximativ 876 mp, care va fi din nisip cu o grosime de 20 cm;

 • •  Igienizarea amplasamentului;

 • •  Executarea lucrărilor de montaj a echipamentelor de joaca propuse.

Pentru imbunatatirea calitativa a amplasamentului din punct de vedere funcțional, urbanistic, constructiv si estetic se propun următoarele lucrări:

 • •  Curatarea si nivelarea terenului, inclusiv adaosurile de pamant;

 • •  Reamenajarea spațiului de joaca , retrasarea contururilor, extragerea plantelor degradate.

 • 9. Modernizare loc de joaca strada Marasesti (bloc 26B) Zona si amplasamentul: Str. Marasesti (bl. 26B), Municipiul Ploiești Statutul juridic: teren apartinand domeniului public si privat al Municipiului Ploiești Situația ocupărilor de teren: aproximativ 476 mp reprezentând terenuri din intravilan - nu se vor ocupa spatii noi de teren, se va amenaja locul de joaca existent.

Suprafața propusa pentru modernizarea locului de joaca este de aproximativ 476 mp. Analizând disfunctionalitatile identificate s-a considerat ca amenajarea locului de joaca trebuie sa se faca in următoarele etape:

• Realizarea unor alei noi cu pavimente ecologice, unde este cazul;


• înlocuirea solului si refacerea pe o suprafața de contact de a

care va fi din nisip cu o grosime de 20 cm;

 • •  Igienizarea amplasamentului;

 • • Executarea lucrărilor de montaj a echipamentelor de joaca propuse.

Pentru imbunatatirea calitativa a amplasamentului din punct de vedere funcțional, urbanistic, constructiv si estetic se propun următoarele lucrări:

 • •  Curatarea si nivelarea terenului, inclusiv adaosurile de pamant;

 • •  Reamenajarea spațiului de joaca , retrasarea contururilor, extragerea plantelor degradate.

 • 10.Modernizare loc de joaca complex Meșteșugăresc (Șoseaua Nordului) Zona si amplasamentul: Complex Meșteșugăresc (Sos. Nordului), Municipiul Ploiești Statutul juridic: teren apartinand domeniului public si privat al Municipiului Ploiești Situația ocupărilor de teren: aproximativ 1467 mp reprezentând terenuri din intravilan -nu se vor ocupa spatii noi de teren, se va amenaja locul de joaca existent. Suprafața propusa pentru modernizarea locului de joaca este de aproximativ 1467 mp.

Analizând disfunctionalitatile identificate s-a considerat ca amenajarea locului de joaca trebuie sa se faca in următoarele etape:

 • •  Realizarea unor alei noi cu pavimente ecologice, unde este cazul;

 • •  înlocuirea solului si refacerea pe o suprafața de contact de aproximativ 767 mp, care va fi din nisip cu o grosime de 20 cm;

 • •  Igienizarea amplasamentului;

 • •  Executarea lucrărilor de montaj a echipamentelor de joaca propuse.

Pentru imbunatatirea calitativa a amplasamentului din punct de vedere funcțional, urbanistic, constructiv si estetic se propun următoarele lucrări:

 • •  Curatarea si nivelarea terenului, inclusiv adaosurile de pamant;

 • •  Reamenajarea spațiului de joaca , retrasarea contururilor, extragerea plantelor degradate.

11. Modernizare loc de joaca strada Cameliei (bloc 111)

Zona si amplasamentul: Str. Cameliei (bloc 111), Municipiul Ploiești

Statutul juridic: teren apartinand domeniului public si privat al Municipiului Ploiești

Situația ocupărilor de teren: aproximativ 421 mp reprezentând terenuri din intravilan - nu se vor ocupa spatii noi de teren, se va amenaj a locul de j oaca existent.

Suprafața propusa pentru modernizarea locului de joaca este de aproximativ 421 mp.

Analizând disfunctionalitatile identificate s-a considerat ca amenajarea locului de joaca trebuie sa se faca in următoarele etape:

 • •  Realizarea unor alei noi cu pavimente ecologice, unde este cazul;

 • •  înlocuirea solului si refacerea pe o suprafața de contact de aproximativ 317 mp, care va fi din nisip cu o grosime de 20 cm;

 • •  Igienizarea amplasamentului;

 • •  Executarea lucrărilor de montaj a echipamentelor de joaca propuse.

/ '

-’                                           .L

! : /

b

f

i ■'.'                                                                                    ! ■' -• '

Pentru imbunatatirea calitativa a amplasamentului din ■ punct funcțional, urbanistic, constructiv si estetic se propun următoarele lucrări: v '

 • •  Curatarea si nivelarea terenului, inclusiv adaosurile de pamant; v ; '

 • •  Reamenajarea spațiului de joaca , retrasarea contururilor, extragerea degradate.


t.


r %

s, <

x (

s.

•u


•                                                                              V


ta

de vedere

. •■                     I

I •

. 1                                                                                                                 /


‘b


 • 12. Modernizare loc de joaca strada Spatar Milescu (bloc 141G) Zona si amplasamentul: Str. Spatar Milescu (bloc 141G), Municipiul Ploiești Statutul juridic: teren apartinand domeniului public si privat al Municipiului Ploiești Situația ocupărilor de teren: aproximativ 364 mp reprezentând terenuri din intravilan - nu se vor ocupa spatii noi de teren, se va amenaja locul de joaca existent.

Suprafața propusa pentru modernizarea locului de joaca este de aproximativ 364 mp. Analizând disfunctionalitatile identificate s-a considerat ca amenajarea locului de joaca trebuie sa se faca in următoarele etape:

 • •  Realizarea unor alei noi cu pavimente ecologice, unde este cazul;

 • •  înlocuirea solului si refacerea pe o suprafața de contact de aproximativ 273.4 mp, care va fi din nisip cu o grosime de 20 cm;

 • •  Igienizarea amplasamentului;

 • •  Executarea lucrărilor de montaj a echipamentelor de joaca propuse.

Pentru imbunatatirea calitativa a amplasamentului din punct de vedere funcțional, urbanistic, constructiv si estetic se propun următoarele lucrări:

 • •  Curatarea si nivelarea terenului, inclusiv adaosurile de pamant;

 • •  Reamenajarea spațiului de joaca , retrasarea contururilor, extragerea plantelor degradate.

 • 13. Modernizare loc de joaca strada Biruinței

Zona si amplasamentul: Str. Biruinței (bloc 135), Municipiul Ploiești

Statutul juridic: teren apartinand domeniului public si privat al Municipiului Ploiești Situația ocupărilor de teren: aproximativ 432 mp reprezentând terenuri din intravilan - nu se vor ocupa spatii noi de teren, se va amenaja locul de joaca existent.

Suprafața propusa pentru modernizarea locului de joaca este de aproximativ 432 mp.

Analizând disfunctionalitatile identificate s-a considerat ca amenajarea locului de joaca trebuie sa se faca in următoarele etape:

 • •  Realizarea unor alei noi cu pavimente ecologice, unde este cazul;

 • •  înlocuirea solului si refacerea pe o suprafața de contact de aproximativ 365 mp, care va fi din nisip cu o grosime de 20 cm;

 • •  Igienizarea amplasamentului;

 • •  Executarea lucrărilor de montaj a echipamentelor de joaca propuse.

Pentru imbunatatirea calitativa a amplasamentului din punct de vedere funcțional, urbanistic, constructiv si estetic se propun următoarele lucrări:

 • •  Curatarea si nivelarea terenului, inclusiv adaosurile de pamant;

 • •  Reamenajarea spațiului de joaca , retrasarea contururilor, extragerea plantelor degradate.

14. Modernizare loc de joaca Sala Sporturilor

1              s

Zona si amplasamentul: Sala Sporturilor, Municipiul Ploiești

Statutul juridic: teren apartinand domeniului public si privat al Municipiului Ploiești

w-

Situația ocupărilor de teren: aproximativ 1363 mp reprezentând terenuri din intravilan -nu se vor ocupa spatii noi de teren, se va amenaja locul de joaca existent.

Suprafața propusa pentru modernizarea locului de joaca este de aproximativ 1363 mp.

Analizând disfunctionalitatile identificate s-a considerat ca amenajarea locului de joaca trebuie sa se faca in următoarele etape:

 • •  Realizarea unor alei noi cu pavimente ecologice, unde este cazul;

 • •  înlocuirea solului si refacerea pe o suprafața de contact de aproximativ 856 mp, care va fi din nisip cu o grosime de 20 cm;

 • •  Igienizarea amplasamentului;

 • •  Executarea lucrărilor de montaj a echipamentelor de joaca propuse.

Pentru imbunatatirea calitativa a amplasamentului din punct de vedere funcțional, urbanistic, constructiv si estetic se propun următoarele lucrări:

 • •  Curatarea si nivelarea terenului, inclusiv adaosurile de pamant;

 • •  Reamenajarea spațiului de joaca , retrasarea contururilor, extragerea plantelor degradate.

 • 15. Modernizare loc de joaca Zimbrului (bloc 133)

Zona si amplasamentul: Str. Zimbrului (bloc 133), Municipiul Ploiești

Statutul juridic: teren apartinand domeniului public si privat al Municipiului Ploiești Situația ocupărilor de teren: aproximativ 1116 mp reprezentând terenuri din intravilan -nu se vor ocupa spatii noi de teren, se va amenaja locul de joaca existent.

Suprafața propusa pentru modernizarea locului de joaca este de aproximativ 1116 mp.

Analizând disfunctionalitatile identificate s-a considerat ca amenajarea locului de joaca trebuie sa se faca in următoarele etape:

 • •  Realizarea unor alei noi cu pavimente ecologice, unde este cazul;

 • •  înlocuirea solului si refacerea pe o suprafața de contact de aproximativ 956 mp, care va fi din nisip cu o grosime de 20 cm;

 • •  Igienizarea amplasamentului;

 • •  Executarea lucrărilor de montaj a echipamentelor de joaca propuse.

Pentru imbunatatirea calitativa a amplasamentului din punct de vedere funcțional, urbanistic, constructiv si estetic se propun următoarele lucrări:

 • •  Curatarea si nivelarea terenului, inclusiv adaosurile de pamant;

 • •  Reamenajarea spațiului de joaca , retrasarea contururilor, extragerea plantelor degradate.

 • 16. Modernizare loc de joaca Ploiesti-Triaj

Zona si amplasamentul: Ploiești - Triaj, Municipiul Ploiești

Statutul juridic: teren apartinand domeniului public si privat al Municipiului Ploiești Situația ocupărilor de teren: aproximativ 220 mp reprezentând terenuri din intravilan. Suprafața propusa pentru infiintarea locului de joaca este de aproximativ 220 mp.


Analizând disfunctionalitatile identificate s-a considerat ca a joaca trebuie sa se faca in următoarele etape:

 • •  Realizarea unor alei cu pavimente ecologice;

 • •  înlocuirea solului si refacerea pe o suprafața de contact de aproxi

care va fi din nisip cu o grosime de 20 cm;

 • •  Igienizarea amplasamentului;

 • •  Executarea lucrărilor de montaj a echipamentelor de joaca propuse.

Pentru imbunatatirea calitativa a amplasamentului din punct de vedere funcțional, urbanistic, constructiv si estetic se propun următoarele lucrări:

 • •  Curatarea si nivelarea terenului, inclusiv adaosurile de pamant;

 • •  Amenajarea spațiului de joaca , trasarea contururilor, extragerea plantelor degradate.

 • 17. Modernizare loc de joaca Parc Dendrologic

Zona si amplasamentul: Parc Dendrologic, Municipiul Ploiești

Statutul juridic: teren apartinand domeniului public si privat al Municipiului Ploiești Situația ocupărilor de teren: aproximativ 298 mp reprezentând terenuri din intravilan - nu se vor ocupa spatii noi de teren, se va amenaja locul de joaca existent.

Suprafața propusa pentru modernizarea locului de joaca este de aproximativ 298 mp.

Analizând disfunctionalitatile identificate s-a considerat ca amenajarea locului de joaca trebuie sa se faca in următoarele etape:

 • •  Realizarea unor alei noi cu pavimente ecologice, unde este cazul;

 • •  Igienizarea amplasamentului;

 • • Executarea lucrărilor de montaj a echipamentelor de joaca propuse.

Pentru imbunatatirea calitativa a amplasamentului din punct de vedere funcțional, urbanistic, constructiv si estetic se propun următoarele lucrări:

 • •  Curatarea si nivelarea terenului, inclusiv adaosurile de pamant;

 • •  Reamenajarea spațiului de joaca , retrasarea contururilor, extragerea plantelor degradate.

Principalii indicatori tehnico - economici ai investiției sunt:


Nr.crt


Valoare totala -lei (inel.

TVA)

2


Eșalonare investiție


Durata înv. Luni

Modernizare loc de j oaca Bulevardul București


37 360


2011


Capacitati
Modernizare loc de j oaca Lacul

Balea______________________

Modernizare loc de joaca Jianu-strada T eleaj en________________

Modernizare loc de j oaca strada


40 432


53 339


142 593


2011


2011


2011


Stotala=403 mp

Sdalaj=140 mp

Stotala=280 mp

Sdalaj=41,5 mp

Stotala=600 mp

Sdalaj=238 mp

Stotala=525 mp


Cibinului

--------u—

1 V*'

Sdalaj ■■

80 mp

5

Modernizare loc de j oaca strada Spatar Milescu (bloc 121 D-121E)

69 936

2011

_

2

Stotala=

Sdalaj*

=702 mp

132 mp

6

Modernizare loc de j oaca Aleea Ciucului

100 473

2011

2

S total a= Sdalaj=

=2775 mp

368 mp

7

Modernizare loc de j oaca Piața 9 Mai (intersecție strada Domnișori cu Aleea Vitioarei)

103 315

2011

2

Stotala=

Sdalaj=

=1337 mp

148 mp

8

Modernizare loc de j oaca strada Ploilor (intersecție strada Gh.Asachi cu strada

Bunavestire)

105 748

2011

2

Stotala1

Sdalaj=

=1082 mp

193,2 mp

9

Modernizare loc de j oaca strada

Marasesti (bloc 26B)

54 248

2011

2

Stotala:

Sdalaj=

=476 mp

423 mp

10

Modernizare loc de j oaca complex Meșteșugăresc (Șoseaua Nordului)

127 197

2011

2

Stotala:

Sdalaj=

=1467 mp

:393 mp

11

Modernizare loc de joaca strada

Cameliei (bloc 111)

47 812

2011

2

Stotala=421 mp

Sdalaj=92 mp

12

Modernizare loc de j oaca strada

Spatar Milescu (bloc 141G)

49 089

2011

2

Stotala:

Sdalaj=

=364 mp

:83 mp

13

Modernizare loc de j oaca strada Biruinței

43 237

2011

2

Stotala:

Sdalaj=

=432 mp

:32 mp

14

Modernizare loc de joaca Sala Sporturilor

102 928

2011

2

Stotala:

Sdalaj=

=1363 mp

:240 mp

15

Modernizare loc de j oaca

Zimbrului (bloc 133)

71 780

2011

2

Stotala:

Sdalaj=

=1116 mp

450 mp

16

Modernizare loc de joaca

Ploiesti-Triaj

55 389

2011

2

Stotala:

Sdalaj=

=220 mp

:72 mp

17

Modernizare loc de j oaca Parc

Dendrologic

18 772

2011

2

Stotala:

Sdalaj=

=298 mp

:61 mp

Valoare totala (cu TVA) =

223
DIRECTOR TEHNIC INVESTIȚIISERVICIUL DEZVOLTARE

CAI RUTIERE SI REȚELE EDILITARE

LI VIU GIIEOBGHIU

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

EXPUNERE DE MOTIVE privind aprobarea studiilor de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivele de investiție “Modernizare locuri de joaca in municipiul Ploiești”

Serviciul Dezvoltare Cai Rutiere si Rețele Edilitare din cadrul Direcției Tehnic Investiții a Primăriei Municipiului Ploiești propune spre aprobare studiile de fezabilitate si indicatorii tehnico-economici pentru obiectivele de investiție “Modernizare locuri de joaca in municipiul Ploiești”, in următoarele locații:

 • 1. Modernizare loc de j oaca Bulevardul București

 • 2. Modernizare loc de joaca strada Lacul Balea

 • 3. Modernizare loc de joaca Jianu-strada Teleajen

 • 4. Modernizare loc de joaca Strada Cibinului

 • 5. Modernizare loc de joaca strada Spatar Milescu (bloc 121 D-bloc 12IE)

 • 6. Modernizare loc de joaca Aleea Ciucului

 • 7. Modernizare loc de joaca Piața 9 Mai (intersecție strada Domnișori cu Aleea Vitioarei)

 • 8. Modernizare loc de joaca strada Ploilor (intersecție strada Gh.Asachi cu strada Bunavestire)

 • 9. Modernizare loc de joaca strada Marasesti (bloc 26B)

 • 10. Modemizare loc de joaca Complex Meșteșugăresc (Șoseaua Nordului)

11 .Modernizare loc de joaca strada Cameliei (bloc 111)

 • 12. Modemizare loc de joaca strada Spatar Milescu (bloc 141G)

 • 13. Modernizare loc de joaca strada Biruinței

 • 14. Modernizare loc de joaca Sala Sporturilor

 • 15. Modemizare loc de joaca strada Zimbrului (bloc 133)

lâ.Modemizare loc de joaca Ploiesti-Triaj

17.Modemizare loc de joaca Parc Dendrologic

Principalele disfunctii la nivel zonal in municipiul Ploiești sunt:

 • •  lipsa spatiilor publice in zonele de locuit (in special cele cu densități mari) dintre care enumerăm: parcuri complexe cu locuri de joaca, terenuri de sport, spatii verzi, spatii plantate, spatii pentru recreere, bazine de inot, locuri de parcare insuficiente, etc.

Necesitatea si opțiunile populației, susținute de administrația locala privind politica de dezvoltare durabila a localității, sunt următoarele :

 • •  terenuri de j oaca si sport;

 • •  spatii verzi in zonele de locuințe;

 • •  spatii pentru recreere;

 • •  bazine de inot;

 • •  locuri de parcare, etc.Proiectul propune dezvoltarea si modernizarea locurilor de j reutilarea spatiilor cu echipamente noi utilizând la maxim toate supr crearea unor locuri de joaca noi.

1. Modernizare loc de joaca Bulevardul București

Zona si amplasamentul: Bulevardul București, Municipiul Ploiești Statutul juridic: teren apartinand domeniului public si privat al Municipiului Ploiești Suprafața propusa pentru modernizarea locului de joaca este de aproximativ 403 mp. Situația ocupărilor de teren: aproximativ 403 mp reprezentând terenuri din intravilan - nu se vor ocupa spatii noi de teren, se va amenaj a locul de j oaca existent.

2. Modernizare loc de joaca strada Lacul Balea

Zona si amplasamentul: Str.Lacul Balea, Municipiul Ploiești Statutul juridic: teren apartinand domeniului public si privat al Municipiului Ploiești Suprafața propusa pentru modernizarea locului de joaca este de aproximativ 280 mp. Situația ocupărilor de teren: aproximativ 280 mp reprezentând terenuri din intravilan - nu se vor ocupa spatii noi de teren, se va amenaja locul de joaca existent.

3. Modernizare loc de joaca Jianu-strada Teleajen

Zona si amplasamentul: Jianu Str.Teleajen, Municipiul Ploiești Statutul juridic: teren apartinand domeniului public si privat al Municipiului Ploiești Situația ocupărilor de teren: aproximativ 600 mp reprezentând terenuri din intravilan - nu se vor ocupa spatii noi de teren, se va amenaja locul de joaca existent.

Suprafața propusa pentru modernizarea locului de joaca este de aproximativ 600 mp.

4. Modernizare loc de joaca Strada Cibinului

Zona si amplasamentul: Str. Cibinului (spate bl. A8), Municipiul Ploiești Statutul juridic: teren apartinand domeniului public si privat al Municipiului Ploiești Situația ocupărilor de teren: aproximativ 525 mp reprezentând terenuri din intravilan - nu se vor ocupa spatii noi de teren, se va amenaja locul de joaca existent.

Suprafața propusa pentru modernizarea locului de joaca este de aproximativ 525 mp.

 • 5. Modernizare loc de joaca strada Spatar Milescu (bloc 121 D-121E) Suprafața propusa pentru modernizarea locului de joaca este de aproximativ 702 mp. Zona si amplasamentul: Str.Spatar Milescu (bloc 121D - 121E), Municipiul Ploiești Statutul juridic: teren apartinand domeniului public si privat al Municipiului Ploiești Situația ocupărilor de teren: aproximativ 702 mp reprezentând terenuri din intravilan - nu se vor ocupa spatii noi de teren, se va amenaja locul de joaca existent.

6. Modernizare loc de joaca Aleea Ciucului

Zona si amplasamentul: Aleea Ciucului, Municipiul Ploiești Statutul juridic: teren apartinand domeniului public si privat al Municipiului Ploiești Situația ocupărilor de teren: aproximativ 2775 mp reprezentând terenuri din intravilan -nu se vor ocupa spatii noi de teren, se va amenaja locul de joaca existent. Suprafața propusa pentru modernizarea locului de joaca este de aproximativ 2775 mp.

 • 7. Modernizare loc de joaca Piața 9 Mai (intersecție strada Domnișori cu Aleea Vitioarei)

Zona si amplasamentul: Piața 9 Mai (intersecție str. Domnișori cu Aleea Vitioarei), Municipiul Ploiești

r

i J                                                                                     . i

Statutul juridic: teren apartinand domeniului public si privat al Municipiului Ploiești / Situația ocupărilor de teren: aproximativ 1337 mp reprezentând terenuri din intravilap -nu se vor ocupa spatii noi de teren, se va amenaja locul de joaca existent. >..ț,. Suprafața propusa pentru modernizarea locului de joaca este de aproximativ 1337 mp.

 • 8. Modernizare loc de joaca strada Ploilor (intersecție strada Gh.Asachi cu strada Bunavestire)

Zona si amplasamentul: Str.Ploilor (intersecție Str.Gh.Asachi cu Str.Bunavestire), Municipiul Ploiești

Statutul juridic: teren apartinand domeniului public si privat al Municipiului Ploiești Situația ocupărilor de teren: aproximativ 1082 mp reprezentând terenuri din intravilan -nu se vor ocupa spatii noi de teren, se va amenaja locul de joaca existent.

Suprafața propusa pentru modernizarea locului de joaca este de aproximativ 1082 mp.

9. Modernizare loc de joaca strada Marasesti (bloc 26B) Zona si amplasamentul: Str. Marasesti (bl. 26B), Municipiul Ploiești

Statutul juridic: teren apartinand domeniului public si privat al Municipiului Ploiești Situația ocupărilor de teren: aproximativ 476 mp reprezentând terenuri din intravilan - nu se vor ocupa spatii noi de teren, se va amenaja locul de joaca existent.

Suprafața propusa pentru modernizarea locului de joaca este de aproximativ 476 mp.

10. Modernizare loc de joaca Complex Meșteșugăresc (Șoseaua Nordului)

Zona si amplasamentul: Complex Meșteșugăresc (Sos.Nordului), Municipiul Ploiești Statutul juridic: teren apartinand domeniului public si privat al Municipiului Ploiești Situația ocupărilor de teren: aproximativ 1467 mp reprezentând terenuri din intravilan -nu se vor ocupa spatii noi de teren, se va amenaja locul de joaca existent.

Suprafața propusa pentru modernizarea locului de joaca este de aproximativ 1467 mp.

11 .Modernizare loc de joaca strada Cameliei (bloc 111)

Zona si amplasamentul: Str.Cameliei (bloc 111), Municipiul Ploiești

Statutul juridic: teren apartinand domeniului public si privat al Municipiului Ploiești Situația ocupărilor de teren: aproximativ 421 mp reprezentând terenuri din intravilan - nu se vor ocupa spatii noi de teren, se va amenaja locul de joaca existent.

Suprafața propusa pentru modernizarea locului de joaca este de aproximativ 421 mp.

12. Modernizare loc de joaca strada Spatar Milescu (bloc 141G)

Zona si amplasamentul: Str.Spatar Milescu (bloc 141G), Municipiul Ploiești Statutul juridic: teren apartinand domeniului public si privat al Municipiului Ploiești Situația ocupărilor de teren: aproximativ 364 mp reprezentând terenuri din intravilan - nu se vor ocupa spatii noi de teren, se va amenaja locul de joaca existent.

Suprafața propusa pentru modernizarea locului de joaca este de aproximativ 364 mp.

 • 13. Modernizare loc de joaca strada Biruinței

Zona si amplasamentul: Str.Biruinței (bloc 135), Municipiul Ploiești

Statutul juridic: teren apartinand domeniului public si privat al Municipiului Ploiești Situația ocupărilor de teren: aproximativ 432 mp reprezentând terenuri din intravilan - nu se vor ocupa spatii noi de teren, se va amenaja locul de joaca existent.

Suprafața propusa pentru modernizarea locului de joaca este de aproximativ 432 mp.

 • 14. Modernizare loc de joaca Sala Sporturilor

Zona si amplasamentul: Sala Sporturilor, Municipiul Ploiești

Statutul juridic: teren apartinand domeniului public si privat al Municipiului Ploiești Situația ocupărilor de teren: aproximativ 1363 mp reprezentând terenuri              -

nu se vor ocupa spatii noi de teren, se va amenaja locul de joaca existent.

Suprafața propusa pentru modernizarea locului de joaca este de aproximativ 1363 mp.

 • 15. Modernizare loc de joaca strada Zimbrului (bloc 133)

Zona si amplasamentul: Str. Zimbrului (bloc 133), Municipiul Ploiești Statutul juridic: teren apartinand domeniului public si privat al Municipiului Ploiești Situația ocupărilor de teren: aproximativ 1116 mp reprezentând terenuri din intravilan -nu se vor ocupa spatii noi de teren, se va amenaja locul de joaca existent.

Suprafața propusa pentru modernizarea locului de joaca este de aproximativ 1116 mp.

 • 16. Modernizare loc de joaca Ploiesti-Triaj

Zona si amplasamentul: Ploiești - Triaj, Municipiul Ploiești

Statutul juridic: teren apartinand domeniului public si privat al Municipiului Ploiești Situația ocupărilor de teren: aproximativ 220 mp reprezentând terenuri din intravilan. Suprafața propusa pentru înființarea locului de joaca este de aproximativ 220 mp.

lî.Modernizare loc de joaca Parc Dendrologic

Zona si amplasamentul: Parc Dendrologic, Municipiul Ploiești

Statutul juridic: teren apartinand domeniului public si privat al Municipiului Ploiești Situația ocupărilor de teren: aproximativ 298 mp reprezentând terenuri din intravilan - nu se vor ocupa spatii noi de teren, se va amenaja locul de joaca existent.

Suprafața propusa pentru modernizarea locului de joaca este de aproximativ 298 mp.

Principalii indicatori tehnico


- economici ai investiției simt:


Nr. crt


Nr.crtValoare totala -lei (inel TVA) 2


Esalonar Durat


CapacitatiModernizare loc de joaca Bulevardul București


Modernizare loc de j oaca Lacul Balea


37 360


40 432


e investiție
2011


2011Modernizare loc de j oaca Jianu-strada Teleajen____________________________

Modernizare loc de joaca strada Cibinului___________________________

Modernizare loc de joaca strada Spatar Milescu (bloc 121 D-121E) Modernizare loc de joaca Aleea Ciucului _____________________

Modernizare loc de j oaca Piața 9 Mai


53 339


142 593


69 936


100 473


103 315


2011


2011


2011


2011


2011


înv.

Luni

45

S.totala=403mp

S.dalaj=140mp


S.totala=280mp

S.dalaj=41,5mp

S.totala=600mp

S.dalaj=238mp

S.totala=525mp

S.dalaj=80mp S .totala=702mp S.dalaj=132mp S.totala=2775mp S.dalaj=368mp S.totala=l 337mp


(intersecție strada Domnișori cu Aleea Vitioarei)

S.dalaj=148mp

8

Modernizare loc de joaca strada Ploilor (intersecție strada Gh.Asachi cu strada Buna Vestire)

105 748

2011

2

S.totala=1082mp

S.dalaj=193,2mp

9

Modernizare loc de joaca strada Marasesti (bloc 26B)

54 248

2011

2

Stotala=476mp

S.dalaj=123mp

10

Modernizare loc de joaca Complex Meșteșugăresc (Șoseaua Nordului)

127 197

2011

2

S.totala=1467mp

S.dalaj=393mp

11

Modernizare loc de joaca strada Cameliei (bloc 111)

47 812

2011

2

S.totala=421mp

S.dalaj=92mp

12

Modernizare loc de joaca strada Spatar Milescu (bloc 141G)

49 089

2011

2

S.totala=364mp

S.dalaj=83mp

13

Modernizare loc de joaca strada Biruinței

43 237

2011

2

Stotala=432mp

Sdalaj=32mp

14

Modernizare loc de joaca Sala Sporturilor

102 928

2011

2

S.totala=1363mp

S.dalaj=240mp

15

Modernizare loc de joaca Zimbrului (bloc 133)

71 780

2011

2

S.totala=1116mp

S.dalaj=150mp

16

Modernizare loc de joaca Ploiești-

rp *  *

Triaj

55 389

2011

2

S ,totala=220mp

S.dalaj=72mp

17

Modernizare loc de j oaca Parc Dendrologic

18 772

2011

2

S.totala=298 mp

S.dalaj=61 mp

Valoare totala (cu TVA) =

223Fata de cele prezentate înaintam Consiliului Local al municipiului Ploiești spre analiza si aprobare proiectul de hotarare “Modernizare locuri de joaca in municipiul Ploiești”.

VICEPRIMAR CĂTĂLINĂ BOZIANU


DEVIZ GENERAL


privind cheltuielile necesare realizării:


MODERNIZARE LOC DE JOACA BULEVARDUL BUCUREȘTI


In mii lei / mii euro la cursul 4,2621 lei / euro din 25.01.2011


SUPRAFAȚA TOTALA

403

mp

Nr. crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

Mii lei

Mii euro

Mii lei

Mii lei

Mii euro

__1    ______________i

2

3

4

5

6

7

CAPITOLUL 1

Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

1.2

Amenajarea teritoriului

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

1.3

Amenajări pentru prot. mediului si aducerea la starea inițiala

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

TOTAL CAPITOL 1

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

CAPITOLUL 2


0.000

0.000

0.000 0.000

0.000

0.000

0.000

0.0003.1

Studii teren

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000 I

3.2

Taxe pentru obținerea de avize,acorduri si autorizații

5.000

1.173

1.200

6.200

1.455

3.3

Proiectare si inginerie

1.018

0.239

0.244

1.262

0.296 I

3.4

Organizarea procedurilor de achiziție

0.010

0.002

0.002

0.013

0.003

3.5

Consultanta

0.204

0.048

0.049

0.252

0.059

3.6

Asistenta tehnica

0.305

0.072

0.073

0.379

0.089   |

|total CAPITOL 3

6.537

1.534

1.569

8.106

1.902   |

CAPITOLUL 4

Cheluieli pentru investiția de baza


Montaj utilaje tehnologice


Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale cu montaj ______________________

Utilaje fara montaj si echipamente de transport


Nr. crt.

1


Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli I Valoare (fara TVA) TVA


5.1


Organizare de șantier


5.1.1


Lucrări de construcții


5.1.2


Cheltuieli conexe organizării șantierului5.2


Comisioane, cote, taxe, costul creditului


5.2.1


Comision ISC 0,8 %


0.163


0.038


0.039


0.202


0.047


5.2.2Cota aferenta CSC 0,5 %


Cheltuieli diverse si neprevăzute 10 %


0.102


0.024


0.024


0.126


0.030


0.631


0.646


3.335


0.783


TOTAL CAPITOL 5                                  | 3.232

CAPITOLUL 6

Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar


0.758  0.776


4.00


0.940


6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000 I

6.2

Probe tehnologice si teste

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000 |

[total CAPITOL 6                                  I

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000 |

[total general

30.129

7.069

7.231

37.360

8.766   |

Din care C

,/s' . ' .    '          X X

/ ș    _____________ .< X. >.

14.158

3.322

3.398

17.555

4.119  |


c

DIRECTOR GENERAL ,


/

SEF serv: proiectare ing. LILIANA STANESCUSEF PROIECT^

SILVIU sWlCA

/


SEF BIROU AVIZE, AUTORIZAȚII

PRUND REL


DEVIZ GENERAL

privind cheltuielile necesare realizării: MODERNIZARE LOC DE JOACA LACUL BALEA

In mii lei / mii euro la cursul 4,2621 lei / euro din 25.01.2011

SUPRAFAȚA TOTALA

280

mp

Nr. I     cri

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA) |

Mii lei

Mii euro

Mii lei

Mii lei |

Mii euro |

I 1

2

3

4 I

5

6

7        |

ICAPITOLUL 1

[Cheltuieli p

>entru obținerea si amenajarea terenului

Obținerea terenului

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000 |

1 12

Amenajarea teritoriului

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000 |

1.3

Amenajări pentru prot. mediului si aducerea la starea inițiala

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

|total CAPITOL 1

I 0.000

0.000

0.000

0.000

0.000 |

CAPITOLUL 2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

TOTAL CAPITOL 2

CAPITOLUL 3

Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica


0.000


0.000


0.000


0.000


0.000


I 31

Studii teren

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000 I

I     3.2

Taxe pentru obținerea de avize,acorduri si autorizații

5.000

1.173

1.200

6.200

1.455

3.3

Proiectare si inginerie

1.119

0.263

0.269

1.388

0.326   |

I     3.4

Organizarea procedurilor de achiziție

0.011

0.003

0.003

0.014

0.003 I

[    3.5

Consultanta

0.224

0.053

0.054

0.278

0.065   |

|     3.6

Asistenta tehnica

0.336

0.079

0.081

0.416

0.098   |

Itotal CAPITOL 3

6.690

1.570

1.606

8.295

1.946   |

Cheluieii


4.1


entru investiția de baza

Construcții si instalații


16.812


3.945


4.035


20.847


4.891


4.2


4.3


4.4


Montaj utilaje tehnologice

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale cu montaj________________________

Utilaje fara montaj si echipamente de transport


0.000


0.000


0.000


4.5


4.6


0.000


0.000


0.000


0.000


0.000


0.000


0.000


0.000


0.000


0.000


0.000


0.000


Dotări


Active necorporale


5.570


0.000


22.382


1.307


0.000


5.251


1.337


0.000


5.372


6.907


0.000


27.754


1.621


0.000


6.512Organizare de șantier


Cheltuieli conexe organizării șantierului


Comisioane, cote, taxe, costul creditului


Comision ISC 0


Cota aferenta CSC 0,5 %


Cheltuieli diverse si neprevăzute 10 %


TOTAL CAPITOL 5


CAPITOLUL 6


SEF PROIECT

SILVIU^SEF BIROU AVIZE, AUTORIZAȚII ing. MARIA PRUNDU■\

)DEVIZ GENERAL

privind cheltuielile necesare realizării: MODERNIZARE LOC DE JOACA JIANU - STR. TELEAJEN

In mii lei / mii euro la cursul 4,2621 Iei / euro din 25.01.2011


p

t.


SUPRAFAȚA TOTALA

600

mp

Nr. I      crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli I

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA) |

Mii lei |

Mii euro

Mii lei

Mii lei

Mii euro |

1 1

2 |

3 I

4

5

6

7        |

CAPITOLU

L1

(Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

| 11

Obținerea terenului

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000 I

I 12

Amenajarea teritoriului

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000 I

1.3

Amenajări pentru prot. mediului si aducerea la starea inițiala

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

Itotal CAPITOL 1

I 0.000

0.000

0.000

0.000

0.000 |

CAPITOLUL 2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare■*


VA


*

ectivului

| 0.000

0.000

0.000

0.000

0.000 |

I 0.000

0.000

0.000

0.000

0.000 |


si asistenta tehnica

TOTAL CAPITOL 2

CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru o

I 31

Studii teren                                            I

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000 I

I   32

Taxe pentru obținerea de avize,acorduri si autorizații

5.000

1.173

1.200

6.200

1.455

33

Proiectare si inginerie

1.549

0.363

0.372

1.921

0.451 I

I 34

Organizarea procedurilor de achiziție

0.015

0.004

0.004

0.019

0.005 I

I     3.5

Consultanta

0.310

0.073

0.074

0.384

0.090

|   36

Asistenta tehnica

0.465

0.109

0.112

0.576

0.135   |

|TOTAL CAPITOL 3

7.339

1.722

1.761

9.101

2.135   |

Cheluieli pentru investiția de bazaConstrucții si instalații


22.854


5.362


28.339


6.649


j A

.

A

i


,s


t

*

• l“

f

.          * I

• • V *


Montaj utilaje tehnologice

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale cu montaj________________________

Utilaje fara montaj si echipamente de transport


Dotări


Active necorporale


0.000


0.000


0.000


0.000


30.984


0.000


0.000


0.000


1.90


0.000


7.270


0.000


0.000


0.000


0.000


0.000


1.951


0.000


7.436


0.000


0.000


10.081


0.000


38.420


0.000


0.000


2.365


0.000


9.014Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieliw14


2

C7

/■

5.1

Organizare de șantier

; -H             I

n____ibi j 1

5.1.1

Lucrări de construcții

0.457

0.107

0.110

0.567

^z6433../<'1

5.1.2

Cheltuieli conexe organizării șantierului

0.000

0.000

0.000

0.000

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000 ]

5.2.1

Comision ISC 0,8 %

0.248

0.058

0.059

0.307

0.072

5.2.2

Cota aferenta CSC 0,5 %

0.155

0.036

0.037

0.192

0.045

5.3

Cheltuieli diverse si neprevăzute 10 %

3.832

0.899

0.920

4.752

1.115   |

TOTAL CAPITOL 5                                 i

| 4.692

1.101

1.126

5.818

1.365   |

CAPITOLUL 6

Cheltuieli p

>entru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000 I

6.2

Probe tehnologice si teste

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000 |

TOTAL CAPITOL 6

| 0.000

0.000

0.000

0.000

0.000 |

TOTAL GENERAL

43.015

10.093

10.324

53.339

12.515 |

Din care C

+ M

23.311

5.469

5.595

28.906

6.782   |

l

4

rV-

t,

t

7

4

i

1

/ /


• ?t

■ y *•

r

/>

t4

f '

• * f

. *

■ • >

i : '• ?

f

4 ,

«


iiLI

DIRECTOR GENȘJRA4»S^ vțOvtSt


DAN IONITASEF SERV. PR ECTARE ing. LILIANA STANESCUSEF BIROU AVIZE, AUTORIZ

RUN
d*


I*

s


•s


<•


■v


t,

'■?

I

+-\i

O . 4

F 1


4*

r

•A


DEVIZ GENERAL

privind cheltuielile necesare realizării :

MODERNIZARE LOC DE JOACA STR. CIBINULUî (SPATE BL.A8)

in mii lei / mii euro la cursul 4,2621 tei / euro din 25.01.2011Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1

Studii teren

0.000

ț                                     1

0.000

0.000

0.000 î

0.000   I

3.2

Taxe pentru obținerea de avize,acorduri si autorizații

!                              1

5.000 1

1                                          i

1.173

1.200

I

6.200

1.455

|     3.3

Proiectare si inginerie

| 4.526

1.062

1.086

5.613

1.317   |

I 34

Organizarea procedurilor de achiziție

0.045

0.011

0.011

0.056

0.013   |

|     3.5

Consultanta

0.905

0.212

0.217

1.123

0.263   |

|     3.6

Asistenta tehnica

| 1.358

0.319

0.326

1.684

0.395 I

TOTAL CAPITOL 3

14.675 i

1SUPRAFAȚA TOTALA

525

mp

1      Nr.

|       crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA )

TVA

Valoare (inclusiv TVA) [

Mii lei

Mii euro

Mii tei

Mii iei

Mii euro |

1

2

3

4

5

6

7

CAPITOLUL 1

Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

I 1.1

Obținerea terenului                                 |

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

1.2

Amenajarea teritoriului

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

1.3

Amenajări pentru prot. mediului si aducerea la starea inițiala

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

TOTAL CAPITOL 1

0.000

0.000

0.000

0.000

I 0.000 |

CAPITOLUL 2                                                                              |

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

j 0.000

0.000

0.000

0.000

0.000 |

TOTAL CAPITOL 2

| 0.000

0.000

0.000

0.000

I 0.000 I

î                                                         4

ea

e

CAPITOLUL 4

Cheîuieîi pentru investiția de baza                                                                           |

4.1

Construcții si instalații                                 | 60.908

14.291

14.618

75.526

i

17.720 I

§

| 4-2

Montaj utilaje tehnologice                          | 0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

£

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice si                |

funcționale cu montaj                             |

0.000

J ----1

1

0.000

0.000

0.000

*

4.4

Utilaje fara montaj si echipamente de transport    | 0.000

---—— 8 .

0.000

0.000

0.000

---------------------------------------------------------îl

0.000 j

I     4.5

Dolari                                            | 29.620

6.950

7.109

36.729

8.618 |

|    4.6

Active necorporale                               I 0.000

0.000

0.000

0.000

0.000 |

ITOTAL CAPITOL 4                                  I 90.528

21.240

21.727

II     ■INII

112.255

26.338

i

Alte cheltuieli

Nr. crt.

1


Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli


Valoare j^xjuyrvTVA)

Mii lefa


/ Mii euro ,


5.1


Organizare de șantier


5.1.1


Lucrări de construcții5.1.2


Cheltuieli conexe organizării șantierului


0.000


0.000


0.000


5.2


Comisioane, cote, taxe, costul creditului


5.2.1


Comision ISC 0,8 %


5.2.2


Cota aferenta CSC 0,5 %


0.000

i- - * • — — - •             -

0.724

I________________________________________________________

0.453


0.000


0.000


0.000 \

0.000


5.3


Cheltuieli diverse si neprevăzute 10 %10.236


TOTAL CAPITOL 5

CAPITOLUL 6

Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar

6.1


Pregătirea personalului de exploatare


6.2


Probe tehnologice si teste


TOTAL CAPITOL 6

62.126


0.170


0.106


2.402


2.964


0.000


0.000


0.000


26.981


14.576


0.174


0.109


2.457


3.032


0.000


0.000


0.000


27.599


14.910


0.898


0.561


12.693


15.663


0.000


0.000


0.000


142.593


77.036


0.211


0.132


2.978


3.675


0.000


0.000


0.000


33.456


18.075


1 £

SEF PROIECT

SILVIUIS OICA
SEF SERV. PROIECTĂRI ing. LILIANA STANESCU


SEF BIROU AVIZE, AUTORIZAȚII ing. MARIA PRp UREL
DEVIZ GENERAL privind cheltuielile necesare realizării: MODERNIZARE LOC DE JOACA STR. SPATAR MILESCU (BL.121D-121E)

In mii lei / mii euro la cursul 4,2621 lei / euro din 25.01.2011


SUPRAFAȚA TOTALA

702

mp

I      Nr.

I      crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli I

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA) |

Mii lei

Mii euro

Mii lei

Mii lei

Mii euro |

1

2 |

i          3

4

5

6

7       |

CAPITOLU

L1

Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000 I

1.2

Amenajarea teritoriului

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000 |

1.3

Amenajări pentru prot. mediului si aducerea Ia starea inițiala

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

TOTAL CAPITOL 1

I 0.000

0.000

0.000

0.000

0.000 |

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare
ului

I 0.000

0.000

0.000

0.000

0.000 |

I 0.000

0.000

0.000

0.000

0.000 |


TOTAL CAPITOL 2 CAPITOLUL 3 Cheltuieli

I 31

Studii teren                                         | 0.000

0.000

0.000

0.000

0.000 |

I     3.2

Taxe pentru obținerea de avize,acorduri si autorizații

5.000

1.173

1.200

6.200

1.455

I     3.3

Proiectare si inginerie

2.099

0.492

0.504

2.603

0.611

3.4

Organizarea procedurilor de achiziție              i 0.021

0.005

0.005

0.026

0.006 I

|     3.5

Consultanta

0.420

0.098

0.101

0.521

0.122

|     3.6

Asistenta tehnica

0.630

0.148

0.151

0.781

0.183   |

|TOTAL CAPITOL 3                                  | 8.169

1.917

1.961

10.130

2.377   |
I 51

Organizare de șantier

/ z ' 1

|    5.1.1

Lucrări de construcții

0.695

0.163

0.167

0.861

' s 3.202 ‘ I

! t **                      1

|   5.1.2

Cheltuieli conexe organizării șantierului

0.000

0.000

0.000

0.000

Kq.oocr |

\\ ' 1

I 52

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

0.000

0.000

0.000

0.000

‘Z    ----1

Wow

V. ■  '    1

5.2.1

Comision ISC 0,8 %

0.336

0.079

0.081

0.416

^7  :  |

0.0§» |

5.2.2

Cota aferenta CSC 0,5 %

0.210

0.049

0.050

0.260

0.061

|     5.3

Cheltuieli diverse si neprevăzute 10 %

5.015

1.177

1.203

6.218

1.459   |

|total CAPITOL 5

6.255

1.468

1.501

7.756

1.820 |

Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar


Pregătirea personalului de exploatare


Probe tehnologice si teste


TOTAL CAPITOL 6


TOTAL GENERAL


Din care C + M


DAN IONITAj
0.000


0.000


56.400


35.421


SEF SILVIU

iSEF BIROU AVIZE, AUTjc

ing. MARIA PRUN

de


- < • . •. ,

■*J- .. "■


DEVIZ GENERAL privind cheltuielile necesare realizării: MODERNIZARE LOC DE JOACA ALEEA CIUCULUI

In mii lei / mii euro la cursul 4,2621 lei / euro din 25.01.2011mp

Nr.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare ( fara TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA) |

|      crt.

Mii lei

| Mii euro

Mii lei

Mii lei

| Mii euro |

I 1

2

3

I 4

I 5 -

6

7        |


1

Cheltuieli pentru obținerea si

I 1.1

Obținerea terenului

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000 I

I 12

Amenajarea teritoriului

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

1.3

Amenajări pentru prot. mediului si aducerea la starea inițiala

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

Itotal CAPITOL 1

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000 |


2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului    I 0.000

0.000

0.000 0.000 0.000 |

TOTAL CAPITOL 2                                  | 0.000

0.000

0.000

0.000

0.000 |

CAPITOLUL 3                                                                              I

Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica                                                             |

3.1

Studii teren

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000 |

3.2

Taxe pentru obținerea de avize, acord uri si autorizații

5.000

1.173

1.200

6.200

1.455

3.3

Proiectare si inginerie

3.112

0.730

0.747

3.859

0.905  |

3.4

Organizarea procedurilor de achiziție

0.031

0.007

0.007

0.039

0.009   |

|    3.5

Consultanta

0.622

0.146

0.149

0.772

0.181

|    3.6

Asistenta tehnica

0.934

0.219

0.224

1.158

0.272   |

|TOTAL CAPITOL 3

9.700

2.276

2.328

12.028

2.822 |


CAPITOLUL 4 Cheluieli pentru investiția de baza

I     4.1

Construcții si instalații

53.817

12.627

12.916

66.733

15.657 |

4.2

Montaj utilaje tehnologice

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale cu montaj

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

4.4

Utilaje fara montaj si echipamente de transport

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000 |

4.5

Dotări

8.430

1.978

2.023

10.453

2.453   |

4.6

Active necorporale

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000 |

TOTAL CAPITOL 4

62.247

14.605

14.939

77.186

18.110 |Valoare (fara TVA)

Mii lei Mii euro

Pregătirea personalului de exploatare


Probe tehnologice si teste


TOTAL CAPITOL 6


TOTAL GENERAL


Din care C + M


i!

DIRECTOR GENERAI^" DAN IONITA^ ' J hr
SEF BIROU AVIZE, AUTORIZAȚII ing. MARIA PRUND^
" l ,.

s                           '

- ?

r

*1


-> • /

DEVIZ GENERAL

privind cheltuielile necesare realizării: MODERNIZARE LOC DE JOACA PIAȚA 9 MAI (INTERSECȚIE STR. DOMNIȘORI CU ALEEA VITIOAREI In mii lei / mii euro la cursul 4,2621 lei / euro din 25.01.2011

SUPRAFAȚA TOTALA

1337

mp

Nr. crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA) |

Mii lei

Mii euro

Mii lei

Mii lei

Mii euro |

1 I

2

3

4

5

6

7        |

CAPITOLUL 1

Cheltuieli p

>entru obținerea si amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000 |

1.2

Amenajarea teritoriului

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000 |

1.3

Amenajări pentru prot. mediului si aducerea la starea inițiala

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

|total CAPITOL 1

| 0.000

0.000

0.000

0.000

0.000 |

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

0.000

0.000

0.000

2

0.000 0.000

TOTAL CAPITOL 2

CAPITOLUL 3

Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica


0.000


0.000


0.000


0.000


0.000Studii teren


0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

3.2


3.3


Taxe pentru obținerea de avize.acorduri si autorizații____________________________________

Proiectare si inginerie


5.000


3.209


3.4


Organizarea procedurilor de achiziție


0.032


3.5


Consultanta


0.642


3.6


Asistenta tehnica


0.963


1.173


0.753


0.00


0.151


0.226


1.200


0.770


0.008


0.154


0.231


6.200


3.979


0.040


0.796


1.194


1.455


0.934


0.009


0.187


TOTAL CAPITOL 3 CAPITOLUL 4

Cheluieli pentru investiția de baza


9.845


2.310


2.363


12.208


2.864


I 41

Construcții si instalații                                   |

; 53.174

12.476

12.762

65.936

15.470 I

4.2

Montaj utilaje tehnologice

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale cu montaj                              |

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

|    4.4

Utilaje fara montaj si echipamente de transport

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

|   45

Dotări

11.000

2.581

2.640

13.640

3.200   |

|    4.6

Active necorporale

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000 |

|total CAPITOL 4                                  |

I 64.174

15.057

15.402

79.576

18.671  |I 51

Organizare de șantier

\ r

|    5.1.1

Lucrări de construcții

1.063

0.250

0.255

i.3i$r^

ifO e

'/ 0.309   [

■ ’>

5.1.2

Cheltuieli conexe organizării șantierului

0.000

0.000

0.000

< l      ***

0.0(50 7

•'-.T .

, f 0.000   1

• 1

I 52

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

0.000

0.000

0.000

O.OOOy;

\\

k 0.000’ |

|    5.2.1

Comision ISC 0,8 %

0.513

0.120

0.123

0.637

|   5.2.2

Cota aferenta CSC 0,5 %

0.321

0.075

0.077

0.398

0.093   |

|    5.3

Cheltuieli diverse si neprevăzute 10 %

7.402

1.737

1.776

9.178

2.153   |

Itotal CAPITOL 5

| 9.300

2.182

2.232

11.532

2.706   |

AP ȚOLUL 6

" l lh ui i MII    w B        11 1W                 M       FI  iM i H rid


Pregătirea personalului de exploatare


Probe tehnologice si teste


DIRECTO DAN IONFTASEF RR SILVIUCT

OICA


x-f - •

SEF SERV. PROIECTAR'&S^Aj^ ing. LILIANA STA^ESCUSEF BIROU AVIZE, AUT ing. MARIA PRjdNV

ÎNTOCMIT

ANDREEA DIACONITA
C.U.I. 27449967

J29/1212/01.10.201 O " ''Ploiești, Str.X/aleni or, 32, tel:O244-544212, 525252, fax:0244-510353 cod postai 100046


DEVIZ GENERAL

privind cheltuielile necesare realizării:


MODERNIZARE LOC DE JOACA STR. PLOILOR


(INTERSECȚIE STR.GH.ASACHI CU STR.UNA VESTIRE)


In mii lei / mii euro la cursul 4,2621 lei / euro din 25.01.2011


SUPRAFAȚA TOTALA

1082

mp

Nr.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

| Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

crt

| Mii lei

Mii euro

Mii lei

Mii lei

| Mii euro

1

2

I

4

5

6

7

1.1


Obținerea terenului


0.000


<■


*b
t'Amenajarea teritoriului


1.3

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

Amenajări pentru prot mediului si aducerea la starea inițiala

TOTAL CAPITOL 1

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

CAPITOLUL 2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

TOTAL CAPITOL 2

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

CAPITOLUL 3

Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica


Taxe pentru obținerea de avize,acorduri si


Proiectare si inginerie


Organizarea procedurilor de achiziție


Cheluieli pentru investiția de baza


Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale cu montaj

Utilaje fara montaj si echipamente de transportNr. crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli I

Valoare (fara TVA)

TVA I

Valoare (inclUsi^TVA

Mii lei

Mii euro

Mii lei |

Mii lei |

\^l^dȚO\; 1

1 I

2 |

3

4 |

5 |

6 |

[Alte cheltui

eli

5J

Organizare de șantier

5.1.1

Lucrări de construcții

1.000

0.235

0.240

1.240

0.291

5.1.2

Cheltuieli conexe organizării șantierului

0.000

0.000

0.000

0.000

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

|    5.2.1

Comision ISC 0,8 %

0.527

0.124

0.126

0.653

0.153   |

|    5.2.2

Cota aferenta CSC 0,5 %

0.329

0.077

0.079

0.408

0.096   |

|     5.3

Cheltuieli diverse si neprevăzute 10 %

7.584

1.779

1.820

9.404

2.206 |

|total CAPITOL 5

| 9.441

2.215

2.266

| 11.706

I 2747


CAPITOLUL 6

Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar

Pregătirea personalului de exploatare             I 0.000


6.1


0.000


0.000


0.000


0.000


6.2


Probe tehnologice si teste


0.000


0.000


0.000


0.000


0.000


TOTAL CAPITOL 6


0.000


0.000


0.000


0.000


0.000


TOTAL GENERAL


5.281


20.009


20.467  105.74


24.811


51.017


11.970


12.244


14.843

/


DIRECTOR GENERAL DAN IONITA

X

SEF SERV. PROIECTARE ing. LILIANA ST SCUSEF PROIECT SIL 'STOICA

SEF BIROU AVIZE, AUTOI^Z

ing. MARIA PRUNț)UR


^^wqwtWSwhT5»y

■^*5y3t*Xt4 tx£*


<s.c


(I


SUPRAFAȚA TOTALADEVIZ GENERAL privind cheltuielile necesare realizării: MODERNIZARE LOC DE JOACA STR. MARASEST1 (BL.26B)

In mii lei / mii euro la cursul 4,2621 Iei / euro din 25.01.2011


. C ;

,j

*

i

•f


Denumirea capitolelor si


476

mp

apitoîeh

or de cheltuieli | Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA) |

| Mii lei

Mii euro

Mii lei

Mii lei

| Mii euro |

I 3

4

5

6

7        |2

terenului

CAPITOLUL 1

Cheltuieli pentru obținerea si

I 1.1

Obținerea terenului

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000 I

I 12

Amenajarea teritoriului

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000 |

1.3

Amenajări pentru prot mediului si aducerea la starea inițiala

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

|TOTAL CAPITOL 1

I 0.000

0.000

0.000

0.000

0.000 |

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

2


0.000

0.000

0.000

0.000

0.000 |

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000 |


TOTAL CAPITOL 2

CAPITOLUL 3

Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

I 31

Studii teren

| 0.000

0.000

0.000

0.000

0.000 |

I     3.2

Taxe pentru obținerea de avize,acorduri si autorizații

| 5.000

1.173

1.200

6.200

1 455

3.3

Proiectare si inginerie

| 1.577

0.370

0.378

1.955

0.459 I

L 34

Organizarea procedurilor de achiziție

| 0.016

0.004

0.004

0.020

0.005

3J5

Consultanta

0.315

0.074

0.076

0.391

0.092

I     3.6

Asistenta tehnica

| 0.473

0.111

0.114

0.587

0.138

|TOTAL CAPITOL 3

J 7.381

1.732

1.771

9.152

2.147

CAPITOLUL 4

[Cheluieli p<

antru investiția de baza

Zi

Construcții si instalații

| 26.486

6.214

6.357

32.843

7.706   |

4.2

Montaj utilaje tehnologice

I 0.000

0.000

0.000

0.000

0.000 I

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale cu montaj ________________________

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

<4

Utilaje fara montaj si echipamente de transport

0.000

0.000

0.000

0.000

0 000 |

|    4 5

Dotări

5.050

1.185

1.212

6.262

1.469   |

1 <6

Active necorporale

j 0.000

0.000

0.000

0.000

0.000 |

|total CAPITOL 4

| 31.536

7.399

7.569

39.105

9.175   |

Alte cheltuieliDenumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli


Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare (incluj

Mii lei

3

Mii euro

4

Mii lei

5

Mii lei

6
2

Nr. crt.

1

I 51

Organizare de șantier

li r* i /; *    1

*7      >     >',■        ■ 1

1 ț S—        1      ■ -* v       1

|    5.1.1

Lucrări de construcții

0.530

0.124

0.127

0.657

\v \ \ ' ■   1

5.1.2

Cheltuieli conexe organizării șantierului

0.000

0.000

0.000

0.000

< 1*

1 1 1

1

I 52

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000 |

|    5.2.1

Comision ISC 0,8 %

0.252

0.059

0.061

0.313

0.073

|   5.2.2

Cota aferenta CSC 0,5 %

0.158

0.037

0.038

0.196

0.046   1

|    5.3

Cheltuieli diverse si neprevăzute 10 %

3.892

0.913

0.934

4.826

1 132   |

|TOTAL CAPITOL 5                                  I 4.831

1.134

1.160

5.991

1.406   |

<

,1*


CAPITOLUL 6

Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar

6.1


6.2


DIRECTOR GENERAL s

r \ \ -?SEF SERV. PROIECTARE ing. LILIANA STANESCU0.000


0.000


0.000


10.265


6.339


0.000


0.000


0.000


10.500


6.484


0.000


0.000


0.000


54.248


33.499


0.000


0.000


0.000


12.72


7.860SEF P CT

SILVIJ^STOICA


SEF BIROU AVIZE, AUTORIZAȚII ing. MARI^j PRUN

C.U.I. 27440^67  __

J29/1212/01,10.2010 RO27449967

DEVIZ GENERAL

privind cheltuielile necesare realizării:

MODERNIZARE LOC DE JOACA COMPLEX MEȘTEȘUGĂRESC (SOSEAUA NORDULUI),

In mii lei / mii euro la cursul 4,2621 lei / euro din 25.01.2011
1467

mp

Nr. crt.

|       ț    ""

CAPITOLU Icheltuîeli p

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli |

2

tentru obținerea si amenajarea terenului

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA) |

^^MiHeilMiieuro

3       |       4      |

Mii lei

5

Mii lei     |    Mii euro |

6    |     7   n

1.1

Obținerea terenului

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000 I

1.2

Amenajarea teritoriului

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

1.3

Amenajări pentru prot. mediului si aducerea la starea inițiala

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

TOTAL CAPITOL 1

I 0.000

0.000

0.000

0.000

0.000 |

CAPITOLUL 2                                                                            |

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

0.000

0.000

0.000 0.000 0.000 |

jTOTAL CAPITOL 2

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000 |CAPITOLUL 4 Cheluieli pentru investiția de baza


Montaj utilaje tehnologice

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale cu montaj________________________

Utilaje fara montaj si echipamente de transport


TOTAL CAPITOL 4 CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli


0.000


0.000


0.000


1.173


1.200


6.200


4.007


0.040


0.801


0.000


0.000


0.000


18.615


0.000


0.940


0.962


4.96


0.009


0.010


0.050


0.188


2.593


14.435


0.000


0.000


0.000


4.368


0.000


0.192


0.9942.652


14.765


0.000


0.000


0.000


4.468


0.000


18.802 19.233


1.491


13.702


76.287


0.000


0.000


0.000


23.083


0.000


99.370Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli


Valoare (fara TVA)

Mii lei Mii euro


1 51

Organizare de șantier

v4

|    5.1.1

Lucrări de construcții

1.230

0.289

0.295

1.526 'L

L

5 0.3^71

5.1.2

Cheltuieli conexe organizării șantierului

0.000

0.000

0.000

0.000

A

< O O^Tfcl

I 52

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

0.000

0.000

0.000

0.000

|    5.2.1

Comision ISC 0,8 %

0.641

0.150

0.154

0.795

wa

|   5.2.2

Cota aferenta CSC 0,5 %

0.401

0.094

0.096

0.497

0.117 I

|    5.3

Cheltuieli diverse si neprevăzute 10 %

9.119

2.139

2.188

11.307

2.653  |

|total CAPITOL 5

| 11.391

| 2.673

2.734

14.125

3.314   |

6

a i un f i lșu »iq ti j m»] <•]      i 11 !•] r»i» j wsm a        ■ >1        rl   tra i M k w


Pregătirea personalului de exploatare


Probe tehnologice si teste


TOTAL CAPITOL 6


DIRECTOR^ DAN IONITĂS "SEF PROIECT

SILVIWSTOICASEF BIROU AVIZE, AUTORIZAȚII ing. MARIA PRU
z'


A,.


z"
A.

' b r ' /.

Â

J

d*


«• r


DEVIZ GENERAL privind cheltuielile necesare realizării: MODERNIZARE LOC DE JOACA STR. CAMELIEI (BL.111)

In mii lei / mii euro la cursul 4,2621 lei / euro din 25.01.2011

terenului

I 11

Obținerea terenului

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000 J

I 12

Amenajarea teritoriului

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000 I

1.3

Amenajări pentru prot. mediului si aducerea la starea inițiala

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

|total CAPITOL 1

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000 |

CAPITOLUL 2

I Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000 |

jTOTAL CAPITOL 2

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000 |

CAPITOLUL 3 Cheltuieli pen


SUPRAFAȚA TOTALA

421

mg

I     Nr.

I      crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

| Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA) |

| Mii lei | Mii euro

Mii lei

Mii lei | Mii euro I

I 1

2

|      3            4

5

6 | 7 |

CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obținerea si

si asistenta tehnica

I 31

Studii teren

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000 I

I 3.2

Taxe pentru obținerea de avize, acord uri si autorizații.

5.000

1.173

1.200

6.200

1.455

I 3.3

Proiectare si inginerie

1.362

0.320

0.327

1.689

0.396   |

I     3.4

Organizarea procedurilor de achiziție

0.014

0.003

0.003

0.017

0.004

I     3.5

Consultanta

0.272

0.064

0.065

0.338

0.079

[    3.6

Asistenta tehnica

0.409

0.096

0.098

0.507

0.119   |

|total CAPITOL 3

7.057

1.656

1.694

8.751

2.053   |

Cheluieli

[

Construcții si instalații

23.580

5.532

5.659

29.239

6.860 |

42

Montaj utilaje tehnologice

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale cu montaj

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

I     4.4

Utilaje fara montaj si echipamente de transport

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000 |

[    4.5

Dotări

3.665

0.860

0.880

4.545

1.066 I

|   46

Active necorporale

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000 |

[TOTAL CAPITOL 4

27.245

6.392

6.539

33.784

7.927   |

Alte cheltuieli


I 51

Organizare de șantier

n

/V-       <1

< .4                          1

1

5.1.1

Lucrări de construcții

0.472

0.111

0.113

0.585 \v

\X

-''<>0.137   1

* i?               1

|   5.1.2

Cheltuieli conexe organizării șantierului

0.000

0.000

0.000

0.000

.     f îl

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

0.000

0.000

0.000

0.000

O^OOU” j

|    5.2.1

Comision ISC 0,8 %

0.218

0.051

0.052

0.270

0.063

I 5.2.2

Cota aferenta CSC 0,5 %

0.136

0.032

0.033

0.169

0.040

|    5.3

Cheltuieli diverse si neprevăzute 10 %

3.430

0.805

0.823

4.253

0.998   1

|total CAPITOL 5

| 4.256

0.999

1.021

5.277

1.238   |

CAPITOLUL 6r61

Pregătirea personalului de exploatare

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000 |

I 62

Probe tehnologice si teste

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000 |

|total CAPITOL 6

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000 |

JTOTAL GENERAL

I 38.558

9.047

9.254

47.812

11.218 |

|Din care C

-------------------------------------------------------------------------------?

| 24.052

5.643

5.772

29.824

6.997   |

~ cSEF P SILVIU/


OIECT

TOI CA
SEF SERV. PROIECTARE ing. LILIANA STANESCU


DEVIZ GENERAL privind cheltuielile necesare realizării: MODERNIZARE LOC DE JOACA STR. SPATAR MILESCU (BL.141G)

In mii lei / mii euro la cursul 4,2621 lei / euro din 25.01.2011

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000


SUPRAFAȚA TOTALA

364

mp

Nr. I crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

Mii lei

Mii euro

Mii lei

Mii lei

Mii euro

I 1

2

3

4

5

6

7

[CAPITOLUL 1

|Cheltuielî pentru obținerea si amenajarea terenului

I 1.1

Obținerea terenului

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

1.2

Amenajarea teritoriului

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

1.3

Amenajări pentru prot. mediului si aducerea la starea inițiala

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

|total CAPITOL 1

I 0.000

0.000

0.000

0.000

0.000 |

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

0.000

A

TOTAL CAPITOL 2

CAPITOLUL 3  ‘ "—————————

Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1


3.2


3.3


3.4


3.5


3.6


Studii teren

Taxe pentru obținerea de avize,acorduri si autorizații_____________________________________

Proiectare si inginerie


Organizarea procedurilor de achiziție


Consultanta


Asistenta tehnica


TOTAL CAPITOL 3

CAPITOLUL 4

Cheluieli pentru investiția de baza


4.1


Construcții si instalații


4.2


4.3


4.4


Montaj utilaje tehnologice

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale cu montaj _____________________

Utilaje fara montaj si echipamente de transport


Dotări


0.000


5.000


1.407


0.014

_


0.281


0.422


7.125


0.000


1.173


0.330


0.003


0.066


0.099


1.672


0.000


0.000


0.000


1.200


6.200


1.455


0.33


0.003


0.068


0.101


1.710


1.745


0.017


0.349


0.524


8.835


0.409


0.004


0.082


0.123


2.073Active necorporale


TOTAL CAPITOL 4 CAPITOLUL 5

Alte cheltuieli


21.117

4.955

5.068

26.185

6.144 I

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

CLOOO

7.030

1.649

1.687

8.717

2.045

0.000

0.000

0.000

0.000

O.OOO^j

28.147

6.604

6.755

34.902

8.189   |I     Nr.

|      crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA) |

Mii lei

Mii euro

Mii lei

Mii lei | Mii euro |

|           1

I     5/î

2

Organizare de șantier

3

4

5

6 |

4# V V '[

' / 1

|    5.1.1

Lucrări de construcții

0.422

0.099

0.101

0.524 f

e 6.123

1

|   5.1.2

Cheltuieli conexe organizării șantierului

0.000

0.000

0.000

0.000 o

0.000

/ / 1

L          Zi--              1

I 52

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

0.000

0.000

0.000

0.000 ;v.

\ 1

4 0:000 '

. < > . 1

| 521

Comision ISC 0,8 %

0.225

0.053

0.054

0.279

1

|   5.2.2

Cota aferenta CSC 0,5 %

0.141

0.033

0.034

0.175

—'-C’-—

oXwr |

I     5.3

Cheltuieli diverse si neprevăzute 10 %

3.527

0.828

0.847

4.374

1.026 |

|îOTAL CAPITOL 5                                  | 4.315

1.013

1.036

5.351

1.256   |

CAPITOLUL 6

Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar


0.000


0.000


0.000


0.000


Probe tehnologice si teste


TOTAL CAPITOL 6


TOTAL GENERAL


SEF SERV. PROIECTARE ing. LILIANA STANESCU i.
0.000


0.000


0.000


0.000


0.000


39.588


21.539


0.000 0.000


0.000


9.2!


9.501


49.089


5.054


5.169


26.709SEF PROIECT SILVIU jfa ICA / u ix /

SEF BIROU AVIZE, AUT ZATII

ing. MARI
ÎNTOCMIT

ANDREEA DIACONITA

DEVIZ GENERAL


C.U.I. 27449907 J29/1212/O1 .10.2010 RO27449967

:02»44-Sdl03S3 cod postai 100046


privind cheltuielile necesare realizării: MODERNIZARE LOC DE JOACA STR. BIRUINȚEI (BL.135)

In mii lei / mii euro la cursul 4,2621 lei / euro din 25.01.2011


SUPRAFAȚA TOTALA

432

mp

I     Nr.

I      crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA) |

Mii lei

Mii euro

Mii lei

Mii lei |

Mii euro |

I 1

2

3 I

4 I

5

6

7       |

CAPITOLU

L1

(Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

I 1.1

Obținerea terenului

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000 I

I 12

Amenajarea teritoriului

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

1.3

Amenajări pentru prot. mediului si aducerea Ia starea inițiala

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

Itotal CAPITOL 1

| 0.000

0.000

0.000

0.000

0.000 |

0.000

0.000 0.0000.000

0.000

0.000

0.000

0.000


0.000I 31

Studii teren

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000 I

I     3.2

Taxe pentru obținerea de avize,acorduri si autorizații

5.000

1.173

1.200

6.200

1.455

I 3.3

Proiectare si inginerie

1.212

0.284

0.291

1.503

0.353 I

I 34

Organizarea procedurilor de achiziție

0.012

0.003

0.003

0.015

0.004   |

|   35

Consultanta

0.242

0.057

0.058

0.301

0.071

|     3.6

Asistenta tehnica

0.364

0.085

0.087

0.451

0.106 |

|total CAPITOL 3

| 6.831

1.603

1.639

8.470

1.987   |

Cheluieli pentru investiția de baza


Construcții si instalații


Montaj utilaje tehnologice


18.456

4.330

4.429

22.885

5.370 I

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

5.790

1.358

1.390

7.180

1.685   |

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000 |

24.246

5.689

5.819

30.065

7.054   |Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare (inclus]

Mii lei

3

Mii euro

4

Mii lei

i     5__.

Mii lei

6


/ .


I 51

Organizare de șantier

/f M T

5.1.1

Lucrări de construcții

0.369

0.087

0.089

0.458

-S0.W7  [

V      '                   I. •. 1.

5.1.2

Cheltuieli conexe organizării șantierului

0.000

0.000

0.000

0.000 ’

I 52

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

0.000

0.000

0.000

0.000

Wl

5.2.1

Comision ISC 0,8 %

0.194

0.046

0.047

0.241

0.056   1

5.2.2

Cota aferenta CSC 0,5 %

0.121

0.028

0.029

0.150

0.035   |

|     5.3

Cheltuieli diverse si neprevăzute 10 %

3.108

0.729

0.746

3.853

0.904  1

Itotal CAPITOL 5

| 3.792

0.890

0.910

4.702

1.103   |

6


DIRECTOR GENERAL I DAN IONITA


SEF SERV. PROIECTARE ing. LILIANA STANESCUT

OICA
SEF BIROU AVIZE, AUTORIZAȚII

ing. MARI NDURELÎNTOCMIT

ANDREEA DIACONITA
l.

>


b*’’

f


DEVIZ GENERAL

privind cheltuielile necesare realizării:

MODERNIZARE LOC DE JOACA SALA SPORTURILOR

In mii lei / mii euro la cursul 4,2621 lei / euro din 25.01.2011

SUPRAFAȚA TOTALA

1363 mp


Valoare (inclusiv TVA)

Nr.

TVA

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli I Valoare (fara TVA)

I      crt.

| Mii lei

Mii euro

Mii lei

Mii lei |

Mii euro |

I 1

2 |

3        |

4

5

6

7        |

ICAPITOLUL1                                                                                  1

{Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului                                                        |

I 11

Obținerea terenului

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000 I

1.2

Amenajarea teritoriului

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

1.3

Amenajări pentru prot. mediului si aducerea la starea inițiala

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

ITOTAL CAPITOL 1

I 0.000

0.000

0.000

0.000

0.000 |

I Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

I 0.000

0.000

0.000

0.000

0.000 |

|TOTAL CAPITOL 2

I 0.000

0.000

0.000

0.000

0.000 |

Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

I 31

Studii teren                                            I

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000 I

I   32

Taxe pentru obținerea de avize,acorduri si autorizații

5.000

1.173

1.200

6.200

1.455

I     3.3

Proiectare si inginerie

3.209

0.753

0.770

3.979

0.934

|     3.4

Organizarea procedurilor de achiziție

0.032

0.008

0.008

0.040

0.009 I

3.5

Consultanta

0.642

0.151

0.154

0.796

0.187

|     3.6

Asistenta tehnica

0.963

0.226

0.231

1.194

0.280 |

Itotal CAPITOL 3

9.845

2.310

2.363

12.208

2.864   |

CAPITOLUL 4                                 "" ......  *

|Cheluieli p<

entru investiția de baza

I 41

Construcții si instalații

| 37.564

8.813

9.015

46.579

10.929 I

4J2

Montaj utilaje tehnologice

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale cu montaj

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

4.4

Utilaje fara montaj si echipamente de transport

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000 |

<5

Dotări

I 26.610

6.243

6.386

32.996

7.742 I

|    4.6

Active necorporale

| 0.000

0.000

0.000

0.000

0 000 |

jTOTAL CAPITOL 4

| 64.174

15.057

15.402

79.576

18.671  |

Alte cheltuieli

■.


*r.


*•

P.l

i

ț


1     Nr

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

|      crt.

Mii lei

| Mii euro

Mii lei

Mii lei

Mii euro

1 1

2

3

I 4

5

6

7

1
CAPITOLUL 6

Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar

Pregătirea personalului de exploatare
SEF F SILVIUCT /TOICA


1/SEF SERV. PROIECTARE ing. LILIANA SȚANESCUSEF BIROU AVIZE, AUTORIZAȚII

ing. MARIAP URELÎNTOCMIT

ANDREEA DIACONITA
fb


DEVIZ GENERAL

privind cheltuielile necesare realizării:

MODERNIZARE LOC DE JOACA STR. ZIMBRULUI (BL.133)

In mii lei / mii euro la cursul 4,2621 lei / euro din 25.01.2011
>

rs

X

1 "]

2 |

i          3

4 |

5

6

7        I

CAPITOLUL 1

Cheltuieli p

entru obținerea si amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000 |

1.2

Amenajarea teritoriului

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000 |

1.3

Amenajări pentru prot. mediului si aducerea la starea inițiala

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

TOTAL CAPITOL 1

I 0.000

0.000

0.000

0.000

0.000 I


7,

.» L

CAPITOLUL 2______________________________________

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000 |

TOTAL CAPITOL 2

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000 |

CAPITOLUL 3

Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1

Studii teren

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000 |

3.2

Taxe pentru obținerea de avize,acorduri si autorizații

5.000

1.173

1.200

6.200

1.455

3.3

Proiectare si inginerie

2.171

0.509

0.521

2.691

0.631   |

3.4

Organizarea procedurilor de achiziție

0.022

0.005

0.005

0.027

0.006 |

3.5

Consultanta

0.434

0.102

0.104

0.538

0.126 |

3.6

Asistenta tehnica

0.651

0.153

0.156

0.807

0.189   |

TOTAL CAPITOL 3

| 8.278

1.942

| 1.987

10.264

|   2.408   |


Și

£

kS

jr>

| [Cheluieli pentru investiția de baza

 • 5 <■

fcș,

 • 6

fXk*| ITOTAL CAPITOL 4 IpAPITOLUL 5 l|Alte cheltuieli

!.b

I

kA.

J _ ,

£;

vi

*I ♦

•! •


g?

*

L>

p*

tțr


5.1


5.1-2


5.2


Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli


Organizare de șantier


Lucrări de construcții


Cheltuieli conexe organizării șantierului


Comisioane, cote, taxe, costul creditului


total CAPITOL 5

Valoare (fara TVA)


Mii euro


M le


0.465


0.109


0.112


0.577


0.000


0.000


0.000


0.000


0.000


0.000


0.000


0.000


6.198


1.454


7.686


clusiyTvA V


------

O


0.000


o.ooo


1.803SEF BIROU AVIZE, AUTORIZAȚII ing. MARIA PRUNÎNTOCMIT

ANDREEA DIACONITA

DEVIZ GENERAL privind cheltuielile necesare realizării: ÎNFIINȚARE LOC DE JOACA PLOIEȘTI - TRIAJ

In mii lei / mii euro la cursul 4,2621 lei / euro din 25.01.2011


*4


220

mp

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

Mii lei | Mii euro

Mii lei

Mii lei | Mii euro

4 T 5
Obținerea terenu luila starea iniția la


TOTAL CAP TOL 1


0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000 1


Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului


TOTAL CAPITOL 2


0.000

0.000

0.000

0.000

0.000 |

0.000

0.000

0.000

0.000 |

0.000 |


3.4


Organizarea procedurilor de achiziție


0.016


0.004


0.004


3.5


Consultanta


0.325


0.076


0.078


0.020

......

0.402


0.005


0.094î ITOTAL CAPITOL 3


CAPITOLUL 4 Cheluieli pentru investiția de baza

4.1

Construcții si instalații

17.796

4.175

4.271

22.067

5.178

4.2

Montaj utilaje tehnologice

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale cu montaj

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

4.4

Utilaje fara montaj si echipamente de transport

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

4.5

Dotări

14.655

3.438

3.517

18.172

4.264

4.6

Active necorporale

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

TOTAL CAPITOL 4

32.451

7.614

40.239

9.441CAPITOLUL 5 Alte cheltuieliNr. crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli I

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare (incl^iVTVA) ]

Mii lei |

Mii euro

Mii lei

Mii lei |

1

2 |

3

4

;        5

r 6      |

5.1

Organizare de șantier

\V%. -r J

5.1.1

Lucrări de construcții

0.356

0.084

0.085

0.441

- I

5.1.2

Cheltuieli conexe organizării șantierului

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000 |

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000 |

5.2.1

Comision ISC 0,8 %

0.260

0.061

0.062

0.322

0.076  |

5.2.2

Cota aferenta CSC 0,5 %

0.162

0.038

0.039

0.201

0.047  |

5.3

Cheltuieli diverse si neprevăzute 10 %

3.990

0.936

0.958

4.948

1.161 |

TOTAL CAPITOL 5                                  | 4.768

1.119

1.144

5.912

1.387   |


CAPITOLUL 6

Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar

0.000


6.1


Pregătirea personalului de exploatare


0.000


0.000


0.000


0.000TOTAL CAPITOL 6


1TOTAL GENERAL


DIRECTOR GENERAL DAN IONITA
SEF PROIECT  SILVIU STOICASEF SERV. PROIECTARE ing. LILIANA STANESCU
SEF BIROU AVIZE, AUTORIZ ing. MARIAflRUND

C.U.I. 274-A9967


DEVIZ GENERAL privind cheltuielile necesare realizării: MODERNIZARE LOC DE JOACA PARC DENDROLOGIC

In mii lei / mii euro la cursul 4,2621 lei / euro din 25.01.2011
Valoare (fara TVA) TVA


Valoare (inclusiv TVA)


terenului

[ 1J

Obținerea terenului

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000 I

I 12

Amenajarea teritoriului

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

1.3

Amenajări pentru prot. mediului si aducerea la starea inițiala

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

|total CAPITOL 1

I 0.000

0.000

0.000

0.000

0.000 |


0.000

0.000

0.000

0.000


si asistenta tehnica

Cheltuieli

I 3.1

Studii teren

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000 |

3.2

Taxe pentru obținerea de avize,acorduri si autorizații

i 5.000

1.173

1.200

6.200

1.455

3.3

Proiectare si inginerie

0.399

0.094

0.096

0.495

0.116

r 3.4

Organizarea procedurilor de achiziție

0.004

0.001

0.001

0.005

0.001 I

I 3.5

Consultanta

0.080

0.019

0.019

0.099

0.023

(    3.6

Asistenta tehnica

| 0.120

0.028

0.029

0.149

0.035   |

|TOTAL CAPITOL 3

[ 5.603

1.315

1.345

6.947

1.630   |

CAPITOLUL 4

Cheluieli pentru investiția de baza


Construcții si instalații


Montaj utilaje tehnologice


Utilaje, echipamente tehnologice si


funcționale cu montaj


Utilaje fara montaj si echipamente de transport I 0.000


Active necorporale


TOTAL CAPITOL 4


CAPITOLUL 5


Alte cheltuieli


Nr. crt.

1

DenUm 1 rea caPito'elor si subcapitolelor ae cheltuieli


5.1


5.1.15.2.1


5.2.2Organizare de șantier

Lucrări de construcții

Comisioane, cotejaxe, costul creditului Comision ISC 0,8 %

Cota aferenta CSC 0,5 % Cheltuje^erT7TTTT;, ,tP 1 n °/„

TOTAL CAPITOL 5 CAPITOLUL 6

Cheltuieli pentru probe tehn^i

6.1

_ regatirea personalului de exploatare

Probe tehnologice si teste


6.2


TOTAL CAPITOL 6 TOTAL GENERAL Din care C + M0.000

0.000

0.000

0.000

0.000 I

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000 I

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000 |

15.139

3.552

3.633

18.772

4.404 I

j 4.554

1.069

1.093

5.647

1.325 I


SEF

SILVIO®SEF BIROU AVIZE, AUTORIZAȚII ing. MARIA P UREL


ÎNTOCMIT

ANDREEA DIACONITA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 1


COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRAREA DOMENIULUI

PUBLIC ȘI PRIVA T, STUDII, STRA TEGII ȘI PROGNOZE

RAPORT

Comisia a luat in discuții proiectul de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico economici pentru obiectivul de investiție “Modernizare locuri de joacă în municipiul Ploiești”

și a emis:

fîA-b TtnpCtni"c

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 4                         % AsV

COMISIA PENTRU ORGANIZARE ȘI DEZVOLTARE URBANISTICĂ, REALIZAREA LUCRĂRILOR PUBLICE, CIRCULAȚIE RUTIERĂ, CONSERVAREA MONUMENTELOR ISTORICE ȘI DE ARHITECTURĂ

RAPORT

Comisia a luat in discuții proiectul de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico economici pentru obiectivul de investiție “Modernizare locuri de joacă în municipiul Ploiești”

și a emis:


PREȘEDINTE,

Elisabeta Popovici

Data:      r ^'2. »