Hotărârea nr. 55/2011

Hotãrârea nr. 55 privind aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico economici pentru obiectivul de investitie Amenajare parcãri strada Gh. Lazar si intersectia cu strãzile Stefan cel Mare si Bagdazar

ROMANIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTARAREA NR. 55 Privind aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico economici pentru obiectivul de investiție “Amenajare parcari strada Gh.Lazar si intersecția cu străzile Ștefan cel Mare si Bagdazar”

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Vazand Expunerea de motive a doamnei viceprimar Cătălină Bozianu si Raportul de specialitate al Direcției Tehnic Investiții prin care se propune aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico economici pentru obiectivul de investiție « Amenajare parcari strada Gh.Lazar si intersecția cu străzile Ștefan cel Mare si Bagdazar»

Având in vedere prevederile art. 44, alin.l din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale modificata si completata;

In temeiul art. 36 alin. 4, lit. d, din Legea nr. 215/2001, privind administrația publica locala, republicata si reactualizata,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l: Aproba studiul de fezabilitate si indicatorii tehnico economici pentru obiectivul de investiție «Amenajare parcari strada Gh.Lazar si intersecția cu străzile Ștefan cel Mare si Bagdazar» conform anexei ce face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2: Direcția Tehnic - Investiții va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărârii.

Art.3 : Direcția Administrație Publica, Juridic Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prezenta hotarare.

Data in Ploiești, astazi, 28 februarie 2011


Președintă ședința, gheContrasemnează Secretar, Oana Cristina Iaoob


•J

%


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTIEXPUNERE DE MOTIVE Privind aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico economici pentru obiectivul de investiție “Amenajare parcari strada Gh.Lazar si intersecția cu străzile Ștefan cel Mare si Bagdazar”

Serviciul Dezvoltare Cai Rutiere si Rețele Edilitare din cadrul Direcției Tehnic Investiții a Primăriei Municipiului Ploiești propune spre aprobare studiul de fezabilitate si indicatorii tehnico economici pentru obiectivul de investiție « Amenajare parcari strada Gh.Lazar si intersecția cu străzile Ștefan cel Mare si Bagdazar».

Strada Gheorghe Lazar face legătură intre Bulevardul Independentei la vest si strada Nicolae Balcescu la est. Este o strada intens circulata, are doua benzi de circulație pe sens din care o banda este ocupata de autoturisme care stationeaza si strangulează circulația.

Se propune amenajarea de locuri de parcare pe strada Gh.Lazar si amenajarea intersecției cu străzile Ștefan cel Mare si Bagdazar, pentru fluenta traficului in zona.

Avantaj ele modernizării sunt:

 • > Creșterea gradului de funcționalitate pentru trafic,

 • > Siguranța traficului

 • > Confortul traficului

 • > Siguranța pietonilor

 • > Reducerea zgomotelor

 • > Reducerea prafului

 • > Sporirea gradului de comfort a imobilelor situate in aceasta zona

Principalii indicatori tehnico - economici ai investiției sunt:

Nr.

crt

Nr.crt

Valoare totala - lei (inel TVA)

Eșalonare

investiție

Durata înv. Luni

Capacitati

0

1

2

3

4

5

1

Amenajare parcari strada Gh.Lazar si intersecția cu străzile Ștefan cel Mare si Bagdazar

182 307

2011

2

Sparcari=352 mp

Fata de cele prezentate inaintam Consiliului Local al municipiului Ploiești spre analiza si aprobare proiectul de hotarare « Amenajare parcari strada Gh.Lazar si intersecția cu străzile Ștefan cel Mare si Bagdazar».

VICEP1 CĂTĂLINĂ

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


VIZAT VIC CATAL


OZIANU


RAPORT DE SPECIALITATE Privind aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico economici pentru obiectivul de investiție “Amenajare parcari strada Gh.Lazar si intersecția cu străzile Ștefan cel Mare si Bagdazar”

Strada Gheorghe Lazar face legătură intre Bulevardul Independentei la vest si strada Nicolae Balcescu la est. Este o strada intens circulata, are doua benzi de circulație pe sens din care o banda este ocupata de autoturisme care stationeaza si strangulează circulația.

Se propune amenajarea de locuri de parcare pe strada Gh.Lazar si amenajarea intersecției cu străzile Ștefan cel Mare si Bagdazar, pentru fluenta traficului in zona. Parcarea se realizează de o partea si de alta a carosabilului.

Suprafața ocupata de parcari este de 352 mp suprafața ce aparține domeniului public al municipiului Ploiești.

Prezentul proiect continua amenajarea locurilor de parcare de pe strada Gh.Lazar pana la intersecția cu strada Bagdazar si Ștefan cel Mare si amenajarea intersecției prin realizarea unui punct de întoarcere pentru turisme.

Parcările se realizează prin micșorarea trotuarelor si crearea de alveole in jurul copacilor si a stâlpilor electrici.

Sistemul rutier adoptat este:

-20 cm balast

-15 cm balast stabilizat cu 6% ciment

 • - 6 cm beton asfaltic BAD25

 • - 4 cm beton asfaltic BA 16

Se frezează stratul de asfalt de pe carosabil pe 4cm grosime si se așterne un strat de 4cm beton asfaltic de uzura BA16.

Trotuarele se vor face prin astemerea unui strat de 4 cm de asfalt BA8.

Avantaj ele modernizării sunt:


Creșterea gradului de funcționalitate pentru trafic,

> Siguranța traficului > Confortul traficului > Siguranța pietonilor

 • > Reducerea zgomotelor

 • > Reducerea prafului

 • > Sporirea gradului de comfort a imobilelor situate in aceasta zona

Principalii indicatori tehnico -

economici ai investiției sunt:

Nr. crt

Nr.crt

V aloare totala - lei (inel TVA)

Eșalonare investiție

Durata înv. Luni

Capacitati

0

1

2

3

4

5

1

Amenajare parcari strada Gh.Lazar si intersecția cu străzile Ștefan cel Mare si Bagdazar

182 307

2011

2

Sparcari=352 mp

DIRECTOR TEHNIC INVESTIȚII

SERVICIUL DEZVOLTARE

CAI RUTIERE SI REȚELE EDILITARE LIVIU GHEORGHIU


DEVIZ GENERAL

privind cheltuielile necesare realizării:

AMENAJARE PARCARI STRADA GHEORGHE LAZAR SI INTERSECȚIA CU STRĂZILE ȘTEFAN CEL MARE SI BAGDAZAR PLOIEȘTI

In mii lei / mii euro la cursul 4,2621 lei / euro din 25.01.2011CAPITOLUL 1


| Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA) |

l Mii lei |      3

Mii euro

4

Mii lei

5

Mii lei

6

| Mii euro |

|      7     1


Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

| 1.1

Obținerea terenului                                I

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000 I

I 12

Amenajarea teritoriului                              I

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

[ 13

Amenajări pentru prot. mediului si aducerea la stare

0.000

0.000

0.000

0.000

ctooo |

Itotal CAPITOL 1                                  I

■                                                                                                                                                                                                              f!

0.000

0.000

I

0.000

0.000

0.000 |


Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului


0.


TOTAL CAPITOL 2


0.

I

0.000

0.000

0.000

0.000 |

0.000

0.000

0.000

0.000 |


Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

I 31

Studii teren                                           î

s

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000 |

I 32

Taxe pentru obținerea de avize,acorduri si autorizai

5.000

1.173

1.200

6.200

1.455 I

j 33

Proiectare si inginerie                               1

4.135

0.970

0.992

5.128

1.203  |

I 34

Organizarea procedurilor de achiziție              l

0.059

0.014

0.014

0.073

0.017  |

| 35

Consultanta                                     |

1.181

0.277

0.284

1.465

0.344  |

j 36

Asistenta tehnica                                  j

1.772

0.416

0.425

2.198

0.516  |

Itotal capitol 3                                 |

12.148

|   2.850

2.915

15.063

3.534  |

CAPITOLUL 4


Cheluieli pentru investiția de baza


Construcții si instalații


Montaj utilaje tehnologice


25.374

0.000 | 0.000

J


! 108.146

F tl ir f ■h


Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale cu q 10.000


Utilaje fara montaj si echipamente de transport


Active necorpcrale


TOTAL CAPITOL 4


CAPITOLUL 5


Alte cheltuieli


;;


I. !

r


0.000


0.000


0.000


118.1461


2.346


0.000


0.000


0.000Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli


Valoare (fara TVA)

TVA

Val^(l

Mii lei | Miieuro

Mii lei

4 JF  ♦ w ■ ■ ▼ ■


5.2


Organizare de șantier


Cheltuieli conexe organizării șantierului


Comisioane, cote, taxe, costul creditului


TOTAL CAPITOL 5


0.000


0.000


0.000


Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare ia beneficiar


6.2


Probe tehnologice si teste


TOTAL CAPITOL 6


TOTAL GENERALSEF PROIECT ing. DOINA BANASEF BIROU AVIZE, AU1

ing. MARIA P^UNQUREL

>

r
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 4


COMISIA PENTRU ORGANIZARE ȘI DEZVOLTARE URBANISTICĂ, REALIZAREA LUCRĂRILOR PUBLICE, CIRCULAȚIE RUTIERĂ, CONSERVAREA MONUMENTELOR ISTORICE ȘI DE ARHITECTURĂ

RAPORT

Comisia a luat in discuții proiectul de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico economici pentru obiectivul de investiție “Amenajare parcări strada Gheorghe Lazăr și intersecția cu străzile Ștefan cel Mare și Bagdazar

și a emis:PREȘEDINTE, Elisabeta Popovici

< C(i

Data: 2JjL Qî ,      )

SECRETAR, Florin SicoieCONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 1


COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVA T, STUDII, STRA TEGII ȘI PROGNOZE

RAPORT

Comisia a luat in discuții proiectul de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico economici pentru obiectivul de investiție “Amenajare parcări strada Gheorghe Lazăr și intersecția cu străzile Ștefan cel Mare și Bagdazar