Hotărârea nr. 54/2011

Hotãrârea nr. 54 privind modificarea indicatorilor tehnico-economici aprobati prin Hotãrârea Consiliului Local nr. 27/31.01.2011 pentru obiectivul de investitie Amenajare esplanadã Casa de Culturã a Sindicatelor

ROMANIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTARAREA NR. 54

privind modificarea indicatorilor tehnico-economici aprobați prin Hotararea Consiliului Local numărul 27/31.01.2011 pentru obiectivul de investiție “Amenajare esplanada Casa de Cultura a Sindicatelor”

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Vazand Expunerea de motive a doamnei viceprimar Cătălină Bozianu si Raportul de specialitate al Direcției Tehnic Investiții prin care se propune modificarea indicatorilor tehnico-economici, aprobați prin H.C.L.nr. 27/31.01.2011 pentru obiectivul de investiție «Amenajare esplanada Casa de Cultura a Sindicatelor».

Având in vedere prevederile art.44, alin.l din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale modificata si completata;

In temeiul art. 36 alin.4, lit. d, din Legea nr.215/2001, privind administrația publica locala, republicata si reactualizata,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l: Aproba modificarea indicatorilor tehnico-economici aprobați prin hotararea consiliului local numărul 27/31.01.2011 pentru obiectivul de investiție «Amenajare esplanada Casa de Cultura a Sindicatelor» conform anexei ce face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2: Direcția Tehnic Investiții va duce la indeplinire prevederile prezentei hotar ari.

Art.3 : Direcția Administrație Publica, Juridic Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prezenta hotarare.

Data in Ploiești, astazi, 28 februarie 2011

Președinți ședința, Adina Ghepi^he

1

k

V

A
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


EXPUNERE DE MOTIVE

Privind modificarea indicatorilor tehnico-economici aprobați prin Hotararea Consiliului Local numărul 27/31.01.2011 pentru obiectivul de investiție “Amenajare esplanada Casa de Cultura a Sindicatelor”

Serviciul Dezvoltare Cai Rutiere si Rețele Edilitare, din cadrul Direcției Tehnic Investiții a Primăriei Municipiului Ploiești, propune modificarea indicatorilor tehnico economici aprobați prin Hotararea Consiliului Local numărul 27/31.01.2011 pentru obiectivul de investiție “Amenajare esplanata Casa de Cultura a Sindicatelor”.

Casa de Cultura a Sindicatelor Ploiești a fost executata după planurile arhitectului Gheorghe Dorin in anul 1972.

Trecerea anilor si-a pus amprenta asupra esplanadei din fata Casei de Cultura a Sindicatelor Ploiești, in sensul tasarii diferite a pavajului si deteriorării marmurei existente perimetral. Deasemeni exista multe spatii nepuse in valoare din punct de vedere arhitectural.

Prin Hotararea de Consiliu Local numărul 27/31.01.2011 a fost aprobata varianta C unde era prevăzută refacerea pavajului cu pavele abnorme (piatra cubica).

Modificarea consta in realizarea pavajului din dale cu adaos de criblura din piatra naturala (nuanța bej) si pavele terca klincher (roșu nuantat, neted).

Principalii indicatori tehnico - economici ai investiției sunt:

Nr.

crt

Nr.crt

V aloare totala -lei(inel TVA)

Eșalonare investiție

Durata înv.

Luni

Capacitati

0

1

2

3

4

5

1

Esplanada Casa de Cultura a Sindicatelor - varianta C-

580 431

2011

2

Suprafata=2.641 mp

Fata de cele prezentate inaintam Consiliului Local al municipiului Ploiești, spre analiza si aprobare, proiectul de hotarare “Amenajare esplanata Casa de Cultura a Sindicatelor”.


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

CAT


RAPORT DE SPECIALITAPrivind modificarea indicatorilor tehnico-economici aprobați prin Hotararea

Consiliului Local numărul 27/31.01.2011 pentru obiectivul de investiție “Amenajare esplanada Casa de Cultura a Sindicatelor”

Casa de Cultura a Sindicatelor a fost proiectata in anul 1968 si finalizata in anul

1972.

Trecerea anilor si-a pus amprenta asupra esplanadei din fata Casei de Cultura a

Sindicatelor Ploiești, in sensul tasarii diferite a pavajului si deteriorării marmurei

existente perimetral. Deasemeni exista multe spatii nepuse in valoare din punct de vedere arhitectural.

Prin Hotararea de Consiliu Local numărul 27/31.01.2011 a fost aprobata varianta C unde era prevăzută refacerea pavajului cu pavele abnorme (piatra cubica).

Modificarea consta in realizarea pavajului din dale cu adaos de criblura din piatra naturala (nuanța bej) si pavele terca klincher (roșu nuantat, neted).

Investiția propusa presupune executarea următoarelor lucrări:

 • - desfacerea pavaj elor din mozaic si marmura existente;

 • - desfacerea pavajului din cărămidă aparenta si a mozaicului de pe zidul de sprijin existent pe latura sudica a a mplasamentului;

 • - decopertarea a 25 cm de pamant pentru realizarea straturilor necesare montării pavajului nou;

 • - desfacerea stratului de asfalt situat pe latura sudica;

 • - eliminarea tasarilor diferite prin completarea cu pamant;

 • - realizarea pavajului si reconfîgurarea spatiilor verzi in funcție de soluția aleasa;

 • - refacerea finisajelor zidului de sprijin;

 • - realizarea instalațiilor electrice de iluminat architectural pentru punerea in valoare a

amenajărilor propuse;

 • - plantarea arborilor ornamentali, a arbuștilor, semanarea gazonuluj;

'                                                                        . i

a                                                          4

' r'

 • - montarea mobilierului urban propus

  Principalii indicatori tehnico -


  economici ai investiției sunt:


Nr.

crt

Nr.crt

V aloare totala - lei (inel. TVA)

Eșalonare investiție

Durata înv. Luni

Capacitati

0

1

2

3

4

5

1

Esplanada Casa de Cultura a

Sindicatelor-varianta C-

580.431 lei

2011

2

Suprafata=2641 mp

DIRECTOR TEHNIC INVESTIȚII TEODORA


SERVICIUL DEZVOLTARE

CAI RUTIERE SI REȚELE EDILITARE

LIVIU GHEbR^HIl


privind cheltuielile necesare realizării:

AMENAJARE ESPLANADA CASA DE CULTURA A ASINDICATELOR


■/>


Valoare ț fara TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA) |

Mii lei

| Mii euro

Mii lei

Mii lei | Mii euro |


Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

e

>

1

2 |

3I

4 I

5 |

6 n

7

CAPITOLUL 1

Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

oiooo

0.000

0.000

0.000

0.000

1.2

Amenajarea teritoriului

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

1.3

Amenajări pentru prot. mediului si aducerea Ia starea inițiala

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

[TOTAL CAPITOL 1

6"ooo

oW

owo

o"ooo

| o^ool


CAPITOLUL 2

: Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

ITOTAL CAPITOL 2

? CAPITOLUL 3

Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica


0.000    0.000   0.000

oW   o?ooo1 0^000


0.000

0.000


0.000

0.000


m’


 • 3.1

 • 3.2

 • 3.3

 • 3.4

 • 3.5

 • 3.6


Studii teren ______________________________________

Taxe pentru obținerea de avize,acorduri si autorizații

Proiectare si inginerie

Organizarea procedurilor de achiziție_______________

Consultanta __________________________________

Asistența tehnica


0.000

2.000 19.90

2.500

3.982

5.972


0.000

0.470

4.678

0.588

0.936

1.404


0.000

0.480

4.778

0.600

0.956

1.433


0.000

2.480

24.686

3.100

4.937

7.406


0.000

0.583

5.801

0.729

1.160

1.740TOTAL CAPITOL 3


 • 4.1

 • 4.2

 • 4.3

 • 4.4

45

4.6


Construcții si instalații_________________________________________

Montaj utilaje tehnologice_______________________________

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale cu montaj

Utilaje fara montaj si echipamente de transport_________

Dotări            _________________________________________

Active necorporale


34.362


.162

0.000

0.000

0.000


10.000


0.000


8.075


.247


93.159

0.000

0.000

0.000

2.400

0.000


42.609


481.321

0.000

0.000

0.000

12.400

0.000


10.013


113.111

0.000

0.000

0.000

2.914

0.000TOTAL CAPITOL 4


93.56


95.559


493.721


116.025


Alte cheltuieli5,1,2, Cheltuieli conexe organizării șantierului

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

 • 5.2.1, Comision ISC 0,8 %_________________

 • 5.2.2, Cota aferenta CSC 0,5 %____________

Cheltuieli diverse si neprevăzute 5 %


5.3

ITOTAL CAPITOL 5


7.763


0.000

0.000

3.185

1.991

21.6261.824


0.000

0.000

0.749


1.863


9.6262.262


0.000

0.000

0.764

0.478

5.190CAPITOLUL 6

Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar

 • 6.1 Pregătirea personalului de expl o a ta re

 • 6.2 Probe tehnologice si teste


1.000

0.000


0.236

0.000

0.236


0.240

0.000

0.240


1.240

0.000


0.293

0.000: ITOTAL CAPITOL 6 ITOTAL general


DIRECT


SEfJVtC’’ OF


1.000


1.240

0.293

580.431

136.404


întocmit,

ing. Liliana STANESCU


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 1


COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRAREA DOMENIULUI

PUBLIC ȘI PRIVA T, STUDII, STRA TEGII ȘI PROGNOZE

RAPORT

Comisia a luat in discuții proiectul de hotărâre privind modificarea indicatorilor tehnico economici aprobați prin Hotărârea Consiliului Local numărul 27/31.01.2011 pentru obiectivul de investiție “Amenajare esplanadă Casa de Cultură a Sindicatelor”

și a emis:
SECRETAR, Popa Gheorghe


Data:

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 4


COMISIA PENTRU ORGANIZARE ȘI DEZVOLTARE URBANISTICĂ, REALIZAREA LUCRĂRILOR PUBLICE, CIRCULAȚIE RUTIERĂ, CONSERVAREA MONUMENTELOR ISTORICE ȘI DE ARHITECTURĂ

RAPORT

Comisia a luat in discuții proiectul de hotărâre privind modificarea indicatorilor tehnico economici aprobați prin Hotărârea Consiliului Local numărul 27/31.01.2011 pentru obiectivul de investiție “Amenajare esplanadă Casa de Cultură a Sindicatelor”

și a emis:Data: 2 $ • 0 2- < 2g /I 1