Hotărârea nr. 53/2011

Hotãrârea nr. 53 privind modificarea Hotãrârii Consiliului Local al municipiului Ploiesti nr. 307/2010 privind aprobarea contractãrii unui `mprumut intern `n valoare de 172.000 mii lei (40.000 mii euro)

ROMANIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTĂRÂREA

Nr. 53 din 11 februarie 2011

privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 307/ 2010 privind aprobarea contractării unui împrumut intern în valoare de 172.000 mii lei (40.000 mii Euro)

In temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) și alin. (4) lit. b, ale art. 45 alin. (2), art. 63 alin. (1) lit. c și alin. (4) lit. c, precum și ale art. 115 alin. (1) lit. b, alin. (3), (5) și (6) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată;

Având în vedere prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu cele ale cap. IV din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu cele ale Hotărârii de Guvern nr. 9/2007 privind constituirea, componența și funcționarea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama de prevederile art. 41 alin. (4) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare prevederile art. 9 pct. 8 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;

Ținând seama de prevederile art. 942 și următoarele din Codul Civil, referitoare la contracte sau convenții;

Luând act de expunerea de motive a primarului municipiului Ploiești, în calitatea sa de inițiator, precum și de raportul comisiei de specialitate a Consiliului local al municipiului Ploiești;

Constatând necesitatea de a asigura resursele financiare pentru realizarea investițiilor publice de interes local;

Consiliul local al municipiului Ploiești adoptă prezenta hotărâre:

Art.l. - Anexa la Hotărârea Consiliului Local nr. 307/2010 se înlocuiește cu anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local nr. 307/2010 rămân neschimbate.

Art. 3. - Primarul municipiului Ploiești va aduce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Art. 4. - Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului municipiului Ploiești, în termenul prevăzut de lege, primarului municipiului Ploiești și prefectului județului Prahova și se aduce la cunoștință publică pe pagina de internet www.ploiesti.ro.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotarare privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 307/ 2010 privind aprobarea contractării unui împrumut intern în valoare de 172.000 mii lei (40.000 mii Euro)

Strategia de dezvoltare a Municipiului Ploiești 2007-2025, materializata in Planul Integrat de Dezvoltare Urbana cuprinde programele si proiectele care se concentrează pe coeziunea economica, sociala si pe eficacitatea redistributiei efectelor investițiilor. Pentru o parte dintre proiectele cuprinse in Planul Integrat de Dezvoltare Urbana, Primăria Municipiului Ploiești a demarat implementarea proiectelor evaluate si avizate de Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Regional (AMPOR) cu finanțare nerambursabila, a proiectelor de reabilitare a cartierelor Bereasca si Mitica Apostol si a proiectului Refacere stadion Ilie Oana.

Pentru susținerea finanțării acestora, este necesara contractarea unui credit intern in valoare de 172.000 lei (40.000 mii euro), care va fi utilizat pentru acoperirea cheltuielilor neeligibile (TVA si coparticipatia de 2% a Primăriei Municipiului Ploiești) din proiectele cu finanțare nerambursabila.

Valoarea totala estimata a proiectelor care vor fi finanțate din acest credit, este de 775.250 mii lei inclusiv TVA.

In urma analizei efectuate asupra nivelului veniturilor si cheltuielilor din bugetul de venituri si cheltuieli - execuție preliminată pentru anul 2010 si a previziunilor pentru anii 2011-2012, s-a stabilit ca veniturile proprii ale Primăriei Municipiului Ploiești, după deducerea cheltuielilor, sunt insuficiente pentru acoperirea sumelor necesare de finanțat. In aceste condiții, varianta de finanțare o reprezintă creditul intern in valoare de 172.000 mii lei (40.000 mii euro) contractat cu o banca comerciala.

Estimarea gradului de îndatorare după contractarea creditului in valoare de 172.000 mii lei (40.000 mii euro) a avut in vedere valoarea împrumuturilor existente (credite contractate cu BCR si Alpha Bank si creditul furnizor acordat de SC Baustrada), o dobanda de 3,58% si 12 ani perioada de contractare cu 2 ani de gratie pentru creditul solicitat si o diminuare de 10% a veniturilor proprii estimate a se realiza in anul 2010. Din anexa nr. 2 “Calculul gradului de indatorare a bugetului local” rezulta faptul ca in perioada de creditare indicatorul înregistrează un nivel maxim de 24,15% in anul 2013, înregistrând valori in descreștere in următorii ani.

Fata de cele aratate, propun aprobarea contractării unui împrumut intern in valoare de 172.000 mii lei (40.000 mii euro).


JUDEȚUL PRAHOVA


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI DIRECȚIA ECONOMICA

DIRECȚIA TEHNIC INVESTII

RAPORT DE SPECIALITATE la proiectul de hotarare privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 307/ 2010 privind aprobarea contractării unui împrumut intern în valoare de 172.000 mii lei (40.000 mii Euro)

Strategia de dezvoltare a Municipiului Ploiești 2007-2025, materializata in Planul Integrat de Dezvoltare Urbana cuprinde programele si proiectele care se concentrează pe coeziunea economica, sociala si pe eficacitatea redistributiei efectelor investițiilor. Pentru o parte dintre proiectele cuprinse in Planul Integrat de Dezvoltare Urbana, Primăria Municipiului Ploiești a demarat implementarea proiectelor evaluate si avizate de Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Regional (AMPOR) cu finanțare nerambursabila, a proiectelor de reabilitare a cartierelor Bereasca si Mitica Apostol si a proiectului Refacere stadion Ilie Oana.

Pentru susținerea finanțării acestora, este necesara contractarea unui credit intern in valoare de 172.000 lei (40.000 mii euro), care va fi utilizat pentru acoperirea cheltuielilor neeligibile (TVA si coparticipatia de 2% a Primăriei Municipiului Ploiești) din proiectele cu finanțare nerambursabila.

Valoarea totala estimata a proiectelor care vor fi finanțate din acest credit, este de 775.250 mii lei inclusiv TVA.

In urma analizei efectuate asupra nivelului veniturilor si cheltuielilor din bugetul de venituri si cheltuieli - execuție preliminată pentru anul 2010 si a previziunilor pentru anii 2011-2012, s-a stabilit ca veniturile proprii ale Primăriei Municipiului Ploiești, după deducerea cheltuielilor, sunt insuficiente pentru acoperirea sumelor necesare de finanțat. In aceste condiții, varianta de finanțare o reprezintă creditul intern in valoare de 172.000 mii lei (40.000 mii euro) contractat cu o banca comerciala.

Estimarea gradului de îndatorare după contractarea creditului in valoare de 172.000 mii lei (40.000 mii euro) a avut in vedere valoarea împrumuturilor existente (credite contractate cu BCR si Alpha Bank si creditul furnizor acordat de SC Baustrada), o dobanda de 3,58% si 12 ani perioada de contractare cu 2 ani de gratie pentru creditul solicitat si o diminuare de 10% a veniturilor proprii estimate a se realiza in anul 2010. Din anexa nr. 2 “Calculul gradului de indatorare a bugetului local” rezulta faptul ca in perioada de creditare indicatorul înregistrează un nivel maxim de 24,15% in anul 2013, înregistrând valori in descreștere in următorii ani.

Fata de cele aratate, propun aprobarea contractării unui valoare de 172.000 mii lei (40.000 mii euro).DIRECȚIA TEHNIC INVESTIȚII, Teodora Marin

y                                    *

DIRECȚIA MANAGEMENT FINANCIAR - CONTABIL, CONTRACTE,


DIRECȚIA RELAȚII INTERNATIONALE, Milena Perpelea


MUNICIPIUL PLOIEȘTI


DENUMIREA OBIECTIVELOR DE

SURSE DE FINANȚARE, din care:


NVESTTI


nerambursabil EXSTENT


CRED T SOLICITAT -


Reabilitarea cartierului Bereasca prin lucrări de construcție si reabilitare a infrastructurii de utihtati publice, apa potabila, canalizare si

  • 2 Reabilitarea cartierului Mitica Apostol prin

lucran de construcție si reabilitare a infrastructurii de utilitati publice, canalizare si

  • 3 Refarcere stadion llie Oana Ploiești

  • 4 Realizarea Darcului municÎDal Ploiești Vest

  • 5 Reabilitarea / modernizarea si echiparea

specifica a Centrului de primire in regim de uraenta (C resani) din Ploiești

  • 6 Creșterea mobilității transportului public prin

reabilitarea traseului tramvaiului 102, cu lucrări vizând calea de rulare, statii adaptate persoanelor cu dizabilitati, material rulant

7 Centrul de excelenta in afaceri

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUIPLOIE{TI COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 1


■ / r -z

■ * ,f j


!■


t'


1

'J

► : 1

COMISIA DE BUGET FINAN}E, CONTROL, ADMINISTRAREA DOMENIULUI

PUBLIC {I PRIVA T, STUDII, STRA TEGII {I PROGNOZE .

RAPORT

Comisia a luat in discuție proiectul de hotarare privind privind


modificarea

Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 307/ 2010 privind aprobarea contractării unui împrumut intern in valoare de 172.000 mii Iei (40.000 mii Euro)
SECRETAR, Popa Gheorghe