Hotărârea nr. 52/2011

Hotãrârea nr. 52 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2011 al SC Servicii de Gospodãrire Urbanã Ploiesti SRL

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTĂRÂREA Nr. 52

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2011 al S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L.

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive a doamnei Viceprimar Cătălina Nicoleta Bozianu și a domnilor consilieri Paul Palaș și Gheorghe Popa, precum și Raportul de specialitate al S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L., prin care se propune aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2011;

Având în vedere prevederile Legii nr. 286/28.12.2010 - Legea bugetului de stat pe anul 2011 și ale Legii nr. 287/28.12.2010 - Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2011;

Respectând prevederile Ordonanței de Urgenta a Guvernului nr. 117/30.12.2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal și reglementarea unor măsuri financiar - fiscale;

Conform prevederilor Legii nr. 51/08.03.2006 - legea serviciilor comunitare de utilități publice, actualizată;

Luând în considerare prevederile Legii nr. 273/29.06.2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Respectând prevederile Legii nr. 31/16.11.1990 privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 5 din Ordonanță de Urgență a Guvernului nr. 79/18.06.2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, actualizată;

Văzând Ordinul nr. 616/2000 pentru aprobarea Normelor metodologice privind intocmirea bugetului de venituri si cheltuieli de către agenții economici;

Având în vedere Decizia nr. 1 (2321)/31.01.2011 a Consiliului de Administrație al S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L.;

în conformitate cu prevederile art. 36, alin 4, lit. a, art. 45, alin. 2, lit. a din Legea nr. 215/2001 - privind administrația publică locală, republicată și actualizată;

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1. - Aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2011 al S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L., conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Aprobă lista de investiții pe anul 2011 a al S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L., conform Anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. - Aprobă Nota de Fundamentare a investițiilor S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L. pe anul 2011, conform anexei nr. 3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4. -S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L. și Direcția Management Financiar Contabil, Contracte se însărcinează cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei Hotărâri.

Art. 5. - Direcția Administrație Publică, Juridic Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi 11 februarie 2011.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Adina Gheorghe     /Xfo

vV X V:


,»**■*■* <■


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR, Oana C riști na Iacob


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI DIRECȚIA ECONOMICĂ

5

' l

*1 _

• >

< *

S

i *                ’

•i

s

* *-•

■ .i

EXPUNERE DE MOTIVE

11 1

la proiectul de hotărâre

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2011

al S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L.

S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L. intră în categoria serviciilor comunitare de utilități publice. Autoritățile administrației publice locale sunt obligate să asigure gestionarea și administrarea serviciilor publice de utilitate pe criterii de competitivitate și eficiență economică și managerială, având ca obiectiv atingerea și respectarea indicatorilor de performanță ai serviciului.

în organizarea, funcționarea și dezvoltarea serviciilor comunitare de utilități publice, interesul general al comunității locale este prioritar.

A

In acest sens, se urmărește satisfacerea nevoilor cetățenilor, protejarea intereselor acestora prin adaptabilitatea continuă a serviciilor la cerințele comunității locale.

9

Cheltuielile curente propuse pentru anul 2011 au fost stabilite urmărindu-se respectarea prevederilor Legii nr. 286/28.12.2010 - Legea bugetului de stat pe anul 2011, ale Legii nr. 287/28.12.2010 - Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2011 și ale O.U.G. nr. 117/30.12.2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal și reglementarea unor măsuri financiar-fiscale.

Bugetul de venituri și cheltuieli propus pentru anul 2011a fost fundamentat astfel încât să asigure resursele necesare desfășurării activității curente de întreținere și mentenanță spații publice.

Față de cele prezentate mai sus, propunem aprobarea proiectului de hotărâre alăturat.
S.C. SERVICII DE GOSPODĂRIRE URBANĂ PLOIEȘTI S.R.L.

Str. Văleni, nr. 32

Cătăyj^a,

RAPORT DE SPECIALITATE /

la proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2011 al S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L?


Izat,

PRIMAR, licpieta Bozianu

\ '


fii”


■A *

.{ v

■I


p

I.


In conformitate cu prevederile Legii nr. 286/28.12.2010 - Legea bugetului de stat pe anul 2011, ale Legii nr. 287/28.12.2010 - Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2011 și ale O.U.G. nr. 117/30.12.2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal și reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, ale Legii nr. 273/29.06.2006 - Legea privind finanțele publice locale și ale Legii nr. 51/08.03.2006 - Legea serviciilor comunitare de utilități publice, s-a întocmit bugetul de venituri și cheltuieli al S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L., astfel:

( mii lei )

2011


A. VENITURI TOTALE :                 19.890,00

 • 1. venituri din activitatea de bază             3.670,00

 • 2. venituri din alte activități                     220,00

 • 3. venituri din exploatare                    16.000,00

B. CHELTUIELI TOTALE :              19.795,50

1. cheltuieli pentru exploatare               19.795,50

C. REZULTAT BRUT (profit) :                94,50


Fond de rezervă (5%/an) =

Impozit pe profit =

Profitul de repartizat =


4,73

14,36

75,41


Justificarea cheltuielilor propuse pentru anul 2011 este detaliată în Anexa

nr. 1.

L


E^TOR general,

r f i 4 J. 4    4 \ X


DIRECTOR ECONOMIC,


S.C. SERVICII DE GOSPODĂRIRE URBANA PLOIEȘTI S.R.L. str. Văleni, nr. 32


PROPUNERE BUGET 2011


= mii lei -

2010

■ ■■■ ■

h. ■. .r . b . s                      s I /

, , ••••.! " S.J                            f ’ ” - . • . . <                 1 ’■

.. .         '              ! dd •; ri-*! y? sj'!!!! J ■ X                                                        z

■      a.:'’’’

\                                    v            ’         • ’ ■'            ’     s’.r’

. • ‘•.y‘9                v <■                                      *• ............ t                  -ff

TOTAL 2011

: i. ...                ..          : ^j:. y , ,     •          ; •

" .. . •:>: ■ ’’ ’’ i          i        ■ '        . S                              •                                                          •             j • ’                     • •        •

:                                                    ..                                                                h

,, .                                     A<"' * * * ■••••/• • ’ • ■" '■ - «•''

......................... ’. ■

.                                                               : r.Jn J . ■ -X -i:.' '. '■ '

.... • •               - .                         .i-;.:.. +■"

• ’                                    b '          - - .            - -                      ■ ■        ■ .                                    J

mS’ ’ ’ ’                         ,s "■ : : ■ ■■■■

10

I. VENITURI TOTALE , din care

#

17.122,20

19.890,00

10.01

10.01.01

10.01.02

10.01.03

10.02

10.03

10.04

 • 1. Venituri din exploatare, din care:

 • a) venituri din activitatea de baza (ct. 70)

 • b) venituri din alte activitati - comerț cu amănuntul (ct. 70)

 • c) alte venituri din exploatare (ct. 72, 74, 75)

 • 2. Venituri financiare (ct. 76)

 • 3. Venituri excepționale

 • 4. închidere ct. 711 ca venit

#

1

1

1-----.

1

1

1 •

1

1

i

t

1

1

17.122,20

17.122,20

..........-.......................

19.890,00

3.670,00

t         .      ....

220,00

16.000,00

0,00

0,00

0,00

20

II. CHELTUIELI TOTALE din care:

#

|       17.122,20

19.795,50

20.01

20.01.01

20.01.02

20.01.02.01

1. Cheltuieli pentru exploatare - total, din

;care:

:a) cheltuieli materii prime si materiale (ct.

[60).............................______ .....................

>b) cheltuieli cu personalul, inclusiv tichete de masa, din care:

- salarii brute, inclusiv tichete de masa

II

i

i

i1

L

4------ .

4

17.122,20

4.276,00

8.137,20

i                                                                                 '

■         8.137,20

1

19.795,50

i

4.700,00

1

1

8.467,00

6.560,00

1.410,00

20.01.02.02 - contribuție la asigurările sociale de stat20.01.02.03 - ajutor de șomaj

ni n? na ' contr^ut*e la asigurările sociale de isanatate

I

20.01.02.05 i- alte cheltuieli cu personalul

ic) cheltuieli de exploatare privind 20.01.03 i .     .    .....

amortizarea si provizioanele, din care: 20.01.03.01 - amortizare (ct.analitic 68) 20.01.03.02 i- provizioane (ct.analitic 68) 20.01.04

20.01.05


. _4------


•• +• •


36,00


440,00


21,00


1.605,00


20.01.06


20.01.07

20.01.08

20.01.09


20.01.10


20.01.11

20.01


12


20.01


13


20.02

20.02.01


20.02.02


 • ■ d) cheltuieli cu utilitățile (ct. 605)

e) cheltuieli de protocol (ct.analitic 623)

10 cheltuieli reclama si publicitate

 • ■ (ct.analitic 623)

g) cheltuieli cu sponsorizarea (ct. 6582) jh) impozite si taxe locale (ct. 635) !i) cheltuieli cu mărfurile (ct. 607)

j) cheltuieli privind prestații externe (ct. 61 + 62)

k) cheltuieli privind asigurările (ct. 613)

 • l) cheltuieli cu deplasările (ct. 625)

■m) alte cheltuieli de exploatare (ct. 65 fara [6582)

,2. Cheltuieli financiare, din care:

; - dobânzi (ct. 666)

- alte cheltuieli financiare (ct. 665, 667, 668)


1.605,00

0,00

1.795,00

10,00


0,00


1 •••


• •*


0,00 607,00 280,00


1.883,00


834,00


55,50

29,00


1.413,00

0,00

.

0,00

..

0,00

0,00
2010


!??

:........

:>f.;;r>

...... •


.v.

•             SJJJ


I • • • •

:h.

44?


TOTAL 2011

" ,. •                                                                  ' ' J • - -

• -i • • v _c -i . • •

! ’J? yrȘ.:: .

! .

4*                             'j


f.


•J.

•J


r

?r: • <*><>!


20.03

20.04


 • 3. Cheltuieli excepționale

 • 4. Închidere ct. 711 ca si cheltuiala


0,00


30


-4- -- •- p

1

: III. REZULTAT BRUT - (profit/pierdere) !

!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             1 •

1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        I •


0,00

0,00


94,50


40


50


60


70

80


profit pierdere : IV. FOND DE REZERVA (5% / an) 3

 • V. ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE f ’ (STABILITE POTRIVIT LEGII

 • VI. ACOPERIREA PIERDERILOR DIN

ANII PRECEDENTI

VIL IMPOZIT PE PROFIT

VIII. PROFITUL DE REPARTIZAT


0,00

0,00

4,73


14,36

75’41 • 4

 • 5

 • 6

 • 7

 • 8

 • 9

 • 10

11

12

 • 13

 • 14

 • 15

 • 16

17


S.C. SERVICII DE GOSPODĂRIRE URBANA PLOIEȘTI S.R.L.

str. Văleni, nr. 32

Anexa nr. 2

DOTĂRI


denumire


TOTAL

cant.

val.mașina de tuns iarba cu cos de colectare

jfoarfecă mecanica, tuns gard viu

i motofîerastrau de putere foarte mare - lungime de taiere 63 cm

motocoase

pompa apa               __

sistem bariere automate

cabina modulara

sistem supraveghere video mira fotografica - pr.

sistem PC - pr.

autoutilitara cu dubla cabina basculabila ciocan demolator

remorca 5 t (Mediaș) complex joaca aparate fitness - set , sistem GPS pentru parc auto auto mortuare______________________________

TOTAL=


i

i i i


40,00

22,40


I I i i


4,20


36,00

8,00

50,00

8,00

16,00

5,00

10,00

204,00

12,00

90,00

122,50

125,00

90,00

30,00

873,10


LUCRĂRIdenumire


= mii lei =

TOTAL

val.


 • 3

 • 4

 • 5

 • 6


8

 • 9

 • 10


T               “                   -------- '                      '          1........ ™t

I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     J

refacere instalație termica interioara (calorifere si țeava) - sector Centru - Buna Vestire

reparații capitale - sector Vest - str. Titu Maiorescu

execuție instalație iluminat incinta pep. Est fosa septica

reparații vestiar, magazie, pivnița (butași) < execuție reabilitare sere - etapa I

^componente pt. mașina agricola de frezat solul ' intre rânduri execuție casa pompe extindere magazia centrala - aprovizionare refacere pictura - capela Viisoara


t.


7,00


100,00


35,00

8,00

30,00

150,00


30,00


TOTAL =


15,00

43,00

51,60

469,60


[total investiții =


1.342,70
r

*

• TH'S    v '

riS3IO7rf VNV0HH HHWVOOdSOO iO II3IA93S

- ... % >


DIRECTOR ECONOMIC,

GeorgS.C. SERVICII DE GOSPODĂRIRE URBANĂ PLOIEȘTI S.R.L.

Str. Văleni, nr. 32

Anexa nr. 3

s, ’x •

s ’

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea propunerilor pentru investiții

;       r i

b

4                                                  .

-    . A

w

n

’A

' X

il

•;W

• ■ k

L

d

Pentru anul 2011, S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.I

4                            L

S                        3  1

. A

l.U și-a

propus dezvoltarea serviciilor și îmbunătățirea calității acestora, precum și realizarea unor investiții de interes major pentru desfășurarea activității.

Dotări - anexa nr. 2

In vederea desfășurării în condiții de eficiență a activităților specifice din domeniul spațiilor verzi , este necesară achiziția de mașini de tuns iarba cu coșuri de colectare — 9 buc (poz. 1), foarfeci mecanice tuns gard viu — 8 buc (poz. 2), motofierăstrău de putere foarte mare - 1 buc (poz. 3), motocoase - 12 buc (poz. 4), pompă apă - 2 buc (poz. 5), în ideea obținerii unei creșteri semnificative a randamentului și ritmului de lucru din sectoarele spații verzi - informații financiare și nefinanciare - nu este cazul.

Sistem bariere automate - 1 buc. (poz. 6), pentru eficientizarea parcărilor -informații financiare și nefinanciare - nu este cazul.

Cabină modulară termopan - 1 buc. (poz. 7) și sistem supraveghere video - 2 buc (poz. 8), ce urmează a fi amplasate împreună cu barierele automate - informații financiare și nefinanciare - nu este cazul.

Pentru buna desfășurare a activității serviciului de proiectare, terenuri agricole, IT, se impune achiziționarea de miră fotografică — 1 buc (poz. 9) și sistem de operare PC - 4 buc (poz. 10) - informații financiare și nefinanciare - nu este cazul.

Având în vedere numărul mare de lucrări și intervenții ale serviciului tehnic-mentenanță spații publice, în diferite zone ale orașului, este necesară achiziționarea de autoutilitară cu dublă cabină basculabilă - 1 buc (poz. 11), ciocan demolator - 2 buc (poz. 12), remorcă 5 t — 2 buc (poz. 13), sistem GPS pentru parc auto — 1 buc (poz. 16) - informații financiare și nefinanciare - nu este cazul.

Pentru reamenajarea și îmbunătățirea spațiilor de joacă existente și a parcurilor, se impune achiziționarea de complexe de joacă — 6 buc (poz. 14) și aparate fitness - 5 seturi (poz. 15), precum și a unui număr important de bănci (obiecte de inventar) deoarece în ultima perioadă au fost înlocuite, în principal, numai cele deteriorate, dar există suficiente spații verzi în care este necesară amplasarea băncilor.

Serviciul administrare cimitire urmărește îmbunătățirea și completarea serviciilor prestate către populație și propune achiziționarea unei mașini mortuare

(poz. 17).


LUCRĂRI — anexa nr. 2Poz. 1 — refacere instalație termică interioară (calorifere și țeava) -sector Centru, Buna Vestire - la sediul formației Centru din str. Buna Vestire, nr. 33 există montată centrala termică încă din anul 2006, dar s-au folosit calorifere și conducte vechi de apă. Clădirea este veche cu încăperi foarte înalte, iar înlocuirea caloriferelor vechi este necesară pentru asigurarea unei temperaturi constante în toată clădirea dar și prevenirea deteriorării centralei - informații financiare și nefmanciare - nu este cazul.

• suma propusă pentru anul 2011 - 7,00 mii lei

Poz. 2 — reparații capitale — sector Vest, str. Titu Maiorescu — lucrare necesară deoarece prin acoperișul grupului sanitar care deservește 44 de salariați din cadrul sectorului se infiltrează apa provenită din precipitații sau topirea zăpezii, aceasta deteriorând pereții din rigips ai spațiului, existând pericolul producerii unui scurtcircuit la nivelul instalației electrice. Deasemenea, cei 44 de salariați dispun de două vestiare cu o suprafață totală de numai 27 mp, încăpere folosită inițial ca magazie iar apoi a fost compartimentată și transformată în vestiar - informații financiare și nefmanciare - nu este cazul.

• suma propusă pentru anul 2011 - 100,00 mii lei

Poz. 3 — execuție instalație iluminat incintă Pepiniera Est — utilitate strict necesară pentru iluminarea zonei de plantații în vederea prevenirii furturilor de material dendrologic existent și produs în pepinieră; precizăm că organele de poliție au recomandat această măsură în urma controalelor efectuate solicitând conformare - informații financiare și nefmanciare - nu este cazul.

• suma propusă pentru anul 2011 = 35,00 mii lei

Poz. 4 - fosă septică - este necesară în cazul utilizării produselor pesticide care se folosesc la tratarea bolilor și dăunătorilor la plate. Legislația în vigoare prevede ca aceste reziduri (inclusiv apa cu care se spală pompa de stropit) să nu fie deversate nici pe teren, nici în rețeaua de canalizare - informații financiare și nefmanciare - nu este cazul.

• suma propusă pentru anul 2011 = 8,00 mii lei

Poz. 5 - reparații vestiar, magazie, pivniță butași - toate aceste incinte au un acoperiș comun aflat într-o stare avansată de deteriorare; se impune și repararea beciului deoarece nu mai poate fi utilizat, fiind un spațiu adecvat păstrării bulbilor și a florilor tăiate - informații financiare și nefmanciare - nu este cazul.

r*

■■


i

■%


V s

1 A


• suma propusă pentru anul 2011 = 30,00 mii lei


Al

7-;


Poz. 6 - execuție reabilitare sere — etapa I, se împing aceste lucrări

\   *r\ ,,;i                                                              '-U.*,'

deoarece acoperișurile sunt într-o stare avansată de degradare și nu au mai suportW reparații de foarte mult timp; pericolul alunecării acoperișului este foarte mare, pereții portanți sunt din schelet metalic cu geamuri prinse de acesta , existând pericolul de prăbușire , distrugând nu numai plantele din interior, dar se pot distruge și serele alăturate - informații financiare și nefinanciare - nu este cazul.

• valoare propusă 2011 = 150,00 mii lei

Poz. 7 - componente pentru mașina agricolă de frezat solul între rânduri - în dotarea pepinierei nord se află acest utilaj care are cuțite supuse uzurii și necesită schimbare; deasemenea, freza este dotată cu două secții care permit frezarea solului doar pe doua rânduri la o trecere, prin achiziționarea a încă două secții identice se câștigă timp și economie la carburanți - informații financiare și nefinanciare - nu este cazul.

• valoare propusă 2011 - 30,00 mii lei

Poz. 8 — execuție casă pompe — în proiectul de buget pentru anul 2011 este propusă achiziționarea a două pompe pentru apă, de aceea este necesară proiectarea și execuția unei case pompe pentru protejarea acestora - informații financiare și nefinanciare - nu este cazul .

• valoare propusă 2011 = 15,00 mii lei

Poz. 9 - extindere magazia centrală - pentru o mai bună organizare și depozitare a materialelor care intră în magazia centrală, propunem mărirea și reabilitarea spațiului util al magaziei existente - informații financiare și nefinanciare - nu este cazul.

o valoare propusă 2011 = 43,00 mii lei

Poz. 10 — refacere pictură capelă cimitir Viișoara — în anul 2010 s-au efectuat lucrări de consolidare a capelei deoarece starea tehnică a construcției era precară, cu degradări vizibile, iar o simplă igienizare nu a fost recomandabilă; finalizarea lucrărilor presupune și refacerea picturilor din capelă - informații financiare și nefinanciare - nu este cazul .

o valoare propusă 2011 - 51,60 mii lei

DIRECTOR GENDan Ionită

9

IA LSBlO’ld VNVQHn


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIUL UI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 1

COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRAREA DOMENIULUI

PUBLIC ȘI PRIVA T, STUDII, STRA TEGII ȘI PROGNOZE

RAPORT
Data: 0 j 0 2, - 2c?//