Hotărârea nr. 51/2011

Hotãrârea nr. 51 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2010 al SC Hale si Piete SA Ploiesti

ROMANIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTARAREA Nr. 51 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2010 al S.C. Hale si Piețe S.A. Ploiești

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Vazand Expunerea de motive a domnului Viceprimar Cristian Dumitru si a domnilor consilieri Sarbu Gheorghe si Lupu Adrian, precum si Raportul de specialitate al S.C. Hale si Piețe S.A. Ploiești prin care se propune aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2011;

Având in vedere prevederile Legii nr. 286/28.12.2010 Legea bugetului de stat pe anul 2011, ale Legii nr. 287/28.12.2010, legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2011 si ale art. 28 (1) din Legea nr. 329/05.11.2009 privind reorganizarea unor autoritati si instituții publice, raționalizarea cheltuielilor publice, susținerea mediului de afaceri si respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeana si Fondul Monetar Internațional;

în temeiul prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată și actualizată;

Văzând Hotărârea Adunării Generale ale Acționarilor ordinară nr. 221/2011, art. 1 prin care se avizează proiectul de buget pe anul 2011;

Văzând Ordinul nr. 616/2000 pentru aprobarea Normelor metodologice privind intocmirea bugetului de venituri si cheltuieli de către agenții economici,

Ținând cont de prevederile art. 5 din Ordonanța de Urgență nr. 79/2008 privind masuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, actualizată;

Luând in considerare prevederile Legii nr. 273/29.06.2006 privind finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare;

Conform prevederilor art. 36, alin 4, lit. a, art. 45, alin. 2, lit. a din Legea nr. 215/2001 privind administrația publica locala, republicata si actualizata;

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1 - Aproba Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2011 al S.C. Hale si Piețe S.A. Ploiești, conform Anexei nr. 1, care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2 - Aproba lista de investiții pe anul 2011 a S.C. Hale si Piețe S.A. Ploiești, conform Anexei nr. 2, care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 3 - Aproba Nota de Fundamentare a investițiilor S.C. Hale si Piețe S.A. Ploiești pe anul 2011, conform Anexei nr. 3, care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 4 - S.C. Hale si Piețe S.A. Ploiești se insarcineaza cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari.

Art. 5 - Direcția Administrație Publică, Juridic Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi 11 februarie 2011.

4*

z

PREȘEQINTJ. DE ȘEDINȚĂ,

Adina <&h(£orghe     li fe;

X               j i / v z                                                 51           *

\ y ||                      U

Contrasemnează secretar, £ n Oana Cristina Iacob •■J J/

f *                                                                                                                                                J


EXPUNERE DE MOTIVEla proiectul de hotarare

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2011 al S.C Hale si Piețe S.A Ploiești

In organizarea, funcționarea si dezvoltarea serviciilor publice aflate in subordinea Consiliului Local al Municipiului Ploiești, interesul general al comunității locale este prioritar. In acest sens, se urmărește satisfacerea nevoilor cetățenilor, protejarea intereselor acestora prin adaptabilitatea continua a serviciilor la cerințele comunității locale.

S.C Hale si Piețe S.A intra in categoria serviciilor de utilitati publice. Autoritățile administrației publice locale sunt obligate sa asigure gestionarea si administrarea serviciilor publice de utilitate pe criterii de competitivitate si eficienta economica si manageriala, avand ca obiectiv atingerea si respectarea indicatorilor de performanta ai societății.

Bugetul de venituri si cheltuieli propus pentru anul 2011 a fost fundamentat astfel incat sa asigure resursele necesare desfășurării activitatii curente si continuarea unor proiecte de investiții.

Fata de cele prezentate mai sus, propunem aprobarea proiectului de hotarare alaturat.


S.C HALE SI PIEȚE S.A

Ploiesti.str.Grivitei nr.15


Vizat, VICEPRIM AR,

// £

Cristian Dumitru


*1

A '

‘*4


RAPORT DE SPECIALITATE la proiectul de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2011 al S.C Hale si Piețe S.A Ploiești

In conformitate cu prevederile Legii nr.l 1/26.01.2010-Legea bugetului destat pe anul 2010,ale Legii


nr. 12/26.01.2010-Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2010,ale Legii nr.273/29.06.2006-Legea privind finanțele publice locale si ale Legii nr.215/2001-Legea privind administrația publica locala,republicata si actualizata, s-a întocmit bugetul de venituri si cheltuieli al SC Hale si Piețe SA Ploiești, astfel:


(mii lei)

BVC 2010

Propunere BVC 2011

Influente (+

I. VENITURI TOTALE :

9459,00

9421,00

-38,00

1.venituri din exploatare

9239,00

9291,00

+52,00

2.venituri financiare

220,00

130,00

-90,00

II.CHELTUIELI TOTALE ( 1. + 2. ) :

9314,37

9372,00

+57,63

1.cheltuieli pt.exploatare total din care :

9304,37

9362,00

+57,63

2.cheltuieli financiare

10,00

10,00

+ 0,00

III.Rezultat brut

144,63

49,00

-95,63


Fata de anul 2010, veniturile înregistrează o scădere determinata de închiderea secvențiala a activitatii desfășurate in Piața Centrala pe perioada efectuării modernizărilor prevăzute in planul de investiții.

Cheltuielile totale înregistrează o creștere determinata in principal de :

creșterea salariului minim pe economie la 670 lei si modificarea coeficienților de ierarhizare si implicit a contribuțiilor aferente datorate de societate ( CAS, CASS, șomaj, accidente de munca, etc); posibila creștere a tarifelor la utilitati;

diverse achiziții necesare bunei desfășurări a activitatii;

creșterea tarifelor la serviciile executate cu tertii, determinate de creșterea salariului minim pe economie

Director General

Ing. VALENTJ"

i


Director Jr. CRISTIDirector Adjunct Ing. MIHAIL NEGRUDirector Zconomic

Ec. CRISTINA MUSAT

VIZAT


irectia Administrație Publica, Juridic-Contencios Director

Simona AlbuCod fiscal: RO 1356295;Nr.Reg.Com.: J29/496/1991 Banca: BCR PloieștiR057RNCB0205044876960001 Tel.: 0244 / 59 19 34;Fax: 0244 / 51 44 38


INDICATORI


________________o________________

I.VENITURI TOTALE ( rd 1+rd 12)


NR. RD, ____1

1


mii lei

BVC 2010


Propunere

BVC 2011


r*


9,459.001 .Venituri din exploatare din care:

 • a) Venituri din activitatea de baza________________

 • b) Venituri din alte activitati- comerț cu amănuntul

 • c) Venituri din surse bugetare din care :

-subvenții de produse si activitati

-subvenții pentru acoperirea diferentelor de preț si tarif - transferuri


2

 • 3

 • 4

 • 5

 • 6

 • 7

 • 8


9,239.00

9,239.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


9,291.00

9,291,00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


52.00

52.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


|-prii meacorda tea de la bugetul statului________________________________________ |

9|

0.001

o.oo|

o.oo|

l-alte sume primite de la bugetul de stat________________________________________ |

io|

o.oo|

o.oo|

o.oo|

|d)Venituri din fonduri speciale___________________________________________________|

lî|~

0.00|

o.oo|

o.oo|

p.Venituri financiare                                                            |

12f

220.00]

13Q.Qo|

-90.001

|3.Venituri extraordinare                                                        |

13|

0.00|

o.ooț

o.oo|

|lI.CHELTUIELI TOTALE din care : (rdl5+rd 32+rd 33)                   |

14]

9,314.37]

9,372.Qo|

57.63]

fl .Cheltuieli pentru exploatare total din

15

9,304.37

9,362.00]

57.63

1 care: (rd. 16+17+20+21 +22+23+24+25+26+27+28)                              1

|a)Cheltuieli materiale                                                             |

16

600.00|

400.001

-200.00|

|b)Cheltuieli cu personalul inclusiv tichete de masa din care: (rdl8+rd 19)        |

17

4,850.00|

5,047.00|

197.00|

|-salarii brute inclusive tichete de masa                                            |

18

3,850.00|

4,023.00|

173.00]

[-contribuție fd. Speciale (CAS, CASS, ȘOMAJ )etc                            |

19

l,000.00|

1,024.00]

24.00|

|c) Cheltuieli cu tichete de cresa                                                     |

20

1.00|

3.Oo|

2.00|

|d)Cheltuieli de exploatare privind amortizarea si provizioanele                  |

21

393.00|

453.00|

60.00]

|e)Cheltuieli prevăzute de art.26 din Legea bugetului de stat nr.216/2001         |

22

o.oo|

o.oo|

o.oo]

l-transferuri sau subvenții                                                         |

23

o.oo|

0.001

o.oo|

|f)Cheltuieli de protocol                                                             |

24

9.24|

15.oo]

5.76|

|g)Cheltuieli reclama si publicitate                                                |

25

8.43|

15.00|

6.57]

|h)Cheltuieli cu sponsorizarea                                                   |

26

15.00|

10.00|

-5.001

|i)Cheltuieli cu deplasările                                                             |

27

17.88]

30.00|

12.12]

|j)Alte cheltuieli total din care: (rd 29+30+31)                                     |

28

3,409.82]

3,389.00|

-20.821

|-cheltuieli cu mărfurile                                                             |

29

o.oo|

o.oo]

o.oo]

|-redeventa din concesionarea bunurilor publice                                |

30

o.oo]

0.001

o.oo]

[-alte cheltuieli de exploatare                                                        |

31

3,409.82|

3,389.00|

-20.821

|2.Cheltuieli financiare                                                              |

32

io.oo|

io.oo|

o.oo|

|3.Cheltuieli extraordinare                                                        |

33

o.oo 1

o.oo|

o.oo|

1 III.REZULTAT BRUT- (profit/pierdere)                                 |

34

144.63]

49.00]

-95.63|

[v.ALTE SUME DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII, din care:   |

35

0.001

o.oo]

0.00|

[-fond de rezerva                                                                |

36

o.oo|

0.00|

o.oo|

|V.ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENTI             |

37

o.oo|

0.001

o.oo|

[vi.IMPOZIT PE PROFIT                                         |

38

23.14]

7.84]

-15.30]

|VII.PROFITUL DE REPARTIZAT (potrivit O.U.G nr.64/2001)din care:       |

39

121.49|

41.16]

-80.33|

|a)Rezerve legale                                                                  |

40

3.00|

3.Oo|

o.oo|

|b)Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti                           1

41

0.00

0.00

0.00

|c)Alte rezerve constituite ca surse proprii de finanțare , aferente profitului!

42

0.00

0.00

0.00

[rezultat din vanzari active , respectiv aferente facilităților fiscale la impozitul pel [profit                                                                                         |

|d)Cota manager                                                           |

43

o.oo|

o.oo|

o.oo|

|e)Pana la 10% pentru participarea salariatilor la profit                          |

44

o.oo|

o.oo|

o.oo|

f)Minim 50% varsamante la bugetul de stat sau local, in cazul regiilor autonome I

, ori dividende in cazul societăților naționale, campaniilor naționale si societatilorl I cu capital integral sau majoritar de stat - MINIM 90% conform OUG 55/2010-1   45|    109.34

Privind unele masuri de reducere a cheltuielilor publice                         I I

37.041   -72.30VIILSURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care


l.Surse proprii


2.Alocatii de la buget


465.012


0.00


IX.CHELTUIEL1 PENTRU INVESTIȚII, din care :


1.Investiții, inclusiv investițiile in curs la finele anului


2.Rambur$ari rate aferente creditelor pentru investiții


X.REZERVE , din care :


I.Rezerve legale


l.Vemtun totale ( rd 01 )


9,459.00


2.Cheltuieli aferente volumului de activitate ( rd 14 )


3.Nr.prognozat de personal la finele anului


4.Nr.mediu personal din care :


5Cheltuieli cu personalul(rd 17)


l)fondul de salarii brute inclusiv tichete de masa din care (rd 18):


a)cheltuieli salarii brute ale personalului angajat pe baza de CIM.


b)-drepturi salariate /remunetatie ale conducătorului agentului economic cfm.


-potrivir art .7(l)potrivit O.U.G nr.79/2001


-) potrivi Lg.441/06 si OUG79/2008


b.l.Sporuri adaosuri premii cfm.art 7(2) OUG 79/2008


b.2. Premiu anual potrivit art.7(3) OUG 79/2008


b.3 Premiu anual Lg. 441/2006


d. Alte cheltuieli asimilate salariilor (CA, AGA, cenzori)


2) cheltuieli cu contribuții la fd. speciale( rd 19) din care:


a) pentru angajați pe baza de CIM


d)alte cheltuieli asimilate salariilor (CA ,AGA, cenzori)


6.Castig mediu lunar pe salariat ( rd.68/66)/12 luni


7.Productivitatea muncii pe total personal mediu (miilei/persoana) in preturi


8.Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoana) in preturi


comparabile


9.Productivitatea muncii valorica pe salariat (rd.64/66)


10.Cheltuieli totale la 1.000 lei venituri totale(rd 65/64)


-preturi curente


-preturi comparabile


12.Creante restante - total


-preturi curente


Preturi comparabile. Valentin ^panufi


9,314.37


4,850.00


3,850.00


3,850.00


1,18$.OQ| 46S.&


1,185.00   465702


9,421.00


9,372.00


5,047.00


3,957.00


1,000.00

1,024.00

791

998.00|

l,020.00|

22.00

80|

2.00|

4.00|

2.00

81

221

2.301

0.09SC HALE SI PIEȚE SA PLOIEȘTI


Propunere plan investiții anul 2011

Director General

r

Ing. V^entin Spanu


Director Economic

Ec. Cristina Musat


Director adjunct


Serv.Investitii


Curs euro=4,3 lei Valorile sunt fara TVA

Nr.

Denumirea Investiție / Lucrare / Produse /

Valoare estimata

Sursa de

Crt.

Servicii

LEI

EURO

finanțare

1

Achiziționat mese armate fibra de sticla

570,000.00

132,558.14

Surse proprii

2

Construire Piața Decebal

344,000.00

80,000.00

Surse proprii

3

Instalație video de supraveghere Piața Centrala si Halele Centrale

46,000.00

10,697.67

Surse proprii

4

Modernizare Piața Centrala - înlocuirea pavimentului si a instalației de canalizare

225,000.00

52,325.58

Surse proprii

TOTAL GENERAL

1,185,000.00

275,581.39

Surse proprii

SC HALE SI PIEȚE SA PLOIEȘTI

J’ j' •

, / * // '

1 /

I • * * ? r A J

1

c

b 4  *

NOTA DE FUNDAMENTARE

PROPUNERE PLAN INVESTIȚII 2011

SC Hale si Piețe SA isi propune pentru anul 2011 următoarele obiective de investiții:

CAPITOLUL A — Lucrări de investiții in continuare

1. Construire Piața Decebal- anexa Piața Centrala

Prin HCL nr. 125/29.04.2010 a fost atribuit societății S.C. Hale si Piețe S.A. un teren, in suprafața de 290,45 mp, pe str.Decebal, in scopul amenajării unei piețe agroalimentare.

Necesitatea de a amenaja aceasta piața (ca o anexa a Pieței Centrale) este descongestionarea locurilor inguste ale Pieței Centrale (zona str.Gosbuc) unde in prezent sunt amplasate tarabe.

Totodată se creeaza premizele unui comerț sezonier mai civilizat venind in sprijinul producătorilor agricoli ce doresc sa isi comercializeze produsele in zona central a orașului.

Piața va avea o platforma betonata, o copertina metalica, cu acoperiș din policarbonat , grupuri sanitare , bazin de spalat zarzavaturi din beton armat placat cu gresie, o fantana pentru apa potabila , platforma pentru colectarea gunoiului ,dotata cu europubele necesare colectării selective a gunoiului, utilitati.

Lucrarea de investiții a fost începută in anul 2010 prin obținerea certificatului de urbanism nr.850/02.06.2010 si a avizelor necesare pentru proiectare.

Finalizarea lucrării de investiții se va realiza in anul 2011, valoarea estimate 344.000 lei.

2.1nstalatia video de supraveghere

Instalațiile video de supraveghere vor fi amplasate pe platoul Pieței Centrale si in interiorul Halelor Centrale, avand ca scop diminuarea infractiunilor(furturi) constatate si reclamate de cetateni.

Lucrarea de investiții se va finaliza in anul 2011, valoarea estimata ~ 46.000 lei

CAPITOLUL B - Lucrări de investiții noi

l.Achizitionarea de mese din poliesteri armați cu fibra de sticla pentru Piața Centrala, Piața Vest, Piața Nord

Propunem înlocuirea tarabelor din beton si a tarabelor din tabla(obiecte de inventar), existente in Piața Centrala, Piața Nord si Piața Vest cu mese ușoare din poliesteri armați cu fibra de sticla.

Propunerea are in vedere:

 • -  reducerea costurilor de intretinere ~ 7.000 lei/an

 • -  reducerea cheltuielilor de reparații pentru tarabele metalice (tabla, comier, platbanda, electrozi,discuri, balamale) ~ 63.000 lei/an

• . *

In plus forma constructiva a tarabelor din poliesteri armați cu fibra de sticla permite o ușoara curatare a locului unde sunt ampasate precum si o facila manevrabilitate.

Valoarea estimata a investiție este de ~ 570.000 lei

2.Modernizare Piața Centrala- înlocuirea pavimentului si instalației de canalizare

De la construirea Pieței Centrale nu au avut loc intervenții majore asupra pavimentului si a instalației de canalizare.

Datorita exploatării intense si a pantelor necorespunzatoare, fapt ce a permis inundarea parțiala cu apele pluviale refulate prin instalația de canalizare subdimensionata, pavimentul existent s-a degradat, fiind uzat fizic si moral.

Acest paviment va fi înlocuit cu dale mozaicate, rezistente la frecare, fabricate din materiale minerale naturale, care nu isi pierd ușor aspectul exterior.

Canalizarea din incinta pieței agroalimentare, asa cum s-a aratat, este subdimensionata, astfel incat apele pluviale si cele rezultate din spalarea pavimentului refulează, inundând o parte din suprafața pieței.

Rețeaua de canalizare interioara va fi redimensionata si prevăzută cu gaigere , astfel incat sa poata prelua apele pluviale, precum si apele rezultate in urma spălării pavimentului, cu posibilitatea de decolmatare si curățire.

Valoarea estimata a investiției este de ~ 225.0001ei

Director General

Valentin Spanu


Director Adjunct


Serv. Investiții  Hilda Buîareanu

S.C. HALE SI PIEȚE S.A.

PLOIEȘTI, STR. GRIVITEI NR. 15

J29/496/1991

HOTARAREA AGA ORDINARA

NR. 221 din 21.01.2011

Adunarea Generala a Acționarilor a S.C. Hale si Piețe S.A., numita prin Hotararea Consiliului Local nr. 216 /15.08.2008 si nr. 271 / 30.10.2008;

In temeiul Legii nr. 31 /1990 modificata si completata privind societățile comerciale;

Având in vedere procesul verbal nr. 69 / 21.01.2011 al Adunării Generale a Acționarilor de la S.C. Hale si Piețe S.A.;

In baza Hotărârii Consiliului Local nr. 116 / 2002.

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1 — Aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli pe anul 2011 al S.C.

Hale si Piețe S.A. Ploiești si lista obiectivelor de investiții pe anul 2011.

Membrii Adunării Generale a Acționarilor:

SA VA NICOLESCU MIHAI

LUPU ADRIAN GELU

SARBU SIMION GHEORGHE

Secretar AGA, Honciuc Andrei


(qpspodârire Urbana Ploiești

C.U.I. 2744.9967

J29/1212/01.10.2010


PLOIEȘTI, Str. Văleni nr 32, tel: 0244-544212, 525252, fax; 0244-510353 cod postai 100046

MODERNIZARE PIAȚA CENTRALA ÎNLOCUIRE PAVIMENT SI REȚEA CANALIZARE

Proiect nr.:

35/2011

Faza de proiectare :

STUDIU DE PREFEZABILITATE

Proiectant de specialitate:

S.C.SOCIETATEA DE GOSPODĂRIRE URBANA PLOIEȘTI SRL

Beneficiar:

SC HALE SI PIEȚE SA PLOIEȘTI

PIESE SCRISE + PIESE DESENATE

SOLUȚIILE TEHNICE SI ECONOMICE CUPRINSE IN PREZENTA DOCUMENTAȚIE SUNT PROPRIETATE INTELECTUALA A S.C.SERVICII DE GOSPODĂRIRE URBANA S.R.L.PLOIESTI SI POT FI UTILIZATE NUMAI IN SCOPUL PREVĂZUT IN CONTRACT.DOCUMENTATIA NU POATE FI REPRODUSA INTEGRAL SAU PARȚIAL FARA ACORDUL SCRIS AL S.C.SERVICII DE GOSPODĂRIRE URBANA PLOIEȘTI S.R.L.
Servicii de (qpspodărire Urbana Ploiești


C.U.L 27449907

U29/1212/01.10-2010PLOIEȘTI, Str. Văleni nr 32, tel: 0244-544212, 525252, fax: 0244-510353 cod postai 100046

FISA RESPONSABILITĂȚI

DIRECTOR :           - ING.DAN IONITA...........................

SEF SERVICIU :       - ING.LILIANA STANESCU...............

SISTEMATIZARE VERTICALA:

SEF PROIECT        - ING.DOINA BANA....................................


(qpspodarire Urbana Ploiești

C.U.I. 27449967 □29/1 212/01 -10.2010


PLOIEȘTI, Str. Vâleni nr 32, tel: 0244-544212. 525252, fax: 0244-510353 codstal 100046


Proiect nr.35/2011

STUDIU DE PREFEZABILITATE « MODERNIZARE PIAȚA CENTRALA ÎNLOCUIRE PAVIMENT SI REȚEA CANALIZARE »

BORDEROU

PIESE SCRISE

1 .Memoriu tehnic general

2. Deviz general

PIESE DESENATE

1. Plan de situațiePLOIEȘTI, Str, Văleni nr 32, tel: 0244-544212, 525252, fax: 0244-510353 cod postai 100046Proiect nr.35/2011

STUDIU DE PREFEZABILITATE

« MODERNIZARE PIAȚA CENTRALA

ÎNLOCUIRE PAVIMENT SI REȚEA CANALIZARE »

MEMORIU TEHNIC

CAPI. DATE GENERALE

 • 1.1.Denumirea obiectivului de investiție: « MODERNIZARE PIAȚA CENTRALA -

ÎNLOCUIRE PAVIMENT SI REȚEA CANALIZARE »

1.2.Amplasament


: Municipiul Ploiești, str. Grivitei, jud.Prahova

 • 1.3. Titularul investiției : SC HALE SI PIEȚE SA Ploiești

 • 1.4. Beneficiarul investiției: SC HALE SI PIEȚE SA Ploiești

 • 1.5. EIaboratoruI studiului: S.C.SERVICII DE GOSPODĂRIRE URBANA PLOIEȘTI SRL

CAP 2. DESCRIEREA INVESTIȚIEI

2.1.   Situația existenta a obiectivului de investiții

Situata in zona central a municipiului Ploiești , Piața centrala este locul principal unde comerciatii de produse agricole isi desfac marfa. Construita in anul 1988 , aceasta a suferit diferite reparații in principal asupra suprastructurii, infrastructura fiind reperată doar local.

2.1.1. Starea tehnica

Pavimentul este realizat din dale mozaicate si marmura si prezintă numeroase degradări, datorita faptului ca la sfârșitul duratei normale de funcționare nu li s-au adus imbunatatiri.

Degradările, constatate sunt de tipul:

Uzura dalei de mozaic

Dale fisurate, sparte, exfoliate, denivelate Rosturi decolmatate

Aceste degradări au dus la crearea unei stări de disconfort pentru populația care utilizează acest spațiu (in special pentru persoanele vârstnice sau cu dizabilitati locomotorii).


(qpspodărire Urbana Ploiești r

CU.I, 274A9967

J29/1212/O1.1O.2O1 O


PLOIEȘTI, Str. Vâleni nr 32. tel: 0244-544212, 525252, fax: 0244-510353 cod postai 100046Cqpspodărire

Urbană Ploiești

C.U.I. 27449967

J29/121 2/01 .1 0.201 O


F

PLOIEȘTI, Str, Vâleni nr 32, tel: 0244-544212, 525252, fax: 0244-510353 cod postai 100046

Rigolele utilizate pentru asigurarea evacuării apelor rezultate in urma procesului de igienizare curenta a spațiului prezintă reduceri de secțiune datorate depunerilor si pietrificărilor

de nisip si pamant.


2.1.2. Valoarea de inventar a construcției

In conformitate cu datele existente la nivelul societății, nu s-au efectuat lucrări de investiții sau reparații capitale in perioada normala de funcționare , executandu-se doar lucrări de reparații curente.

2.2. Date tehnice ale investiției

2.2.1. Studii de teren

Conform normativului PI00-1/2006, perimetrul municipiului Ploiești este caracterizat prin următoarele valori:

-perioada de colt a spectrului de răspuns : Tc = 1,0 sec.

-valoarea de vârf a accelerației terenului pentru cutremure avand IMR=100 ani :

ag = 0,28g

Teritoriul municipiului Ploiești este situat intr-o zona cu climat temperat-continental, de câmpie, caracterizat prin următoarele valori (după Monografia geografica a României):

Regimul temperaturilor:

 • - temperatura medie anuala:                       +10,6° C

 • - temperatura maxima absoluta:                  +39,4° C

 • - temperatura minima absoluta:                    -30,0° CPLOIEȘTI, Str, Văleni nr 32, tel: 0244-544212, 5252S2, fax: 0244-510353 cod postai 100046

 • - temperatura medie in luna ianuarie

 • - temperatura medie in luna iulie: Adâncimea maxima de inghet:

  -3,0° C


  +22,5° C

  0,85 m


Cantitatea de precipitații medii multianuale, măsurate intr-o perioada de 10 ani, este de 588 mm, repartizata după cum urmeaza:

105,9 mm

138,3 mm

211,8 mm

132,0 mm


-iama:            105,9 mm

 • - primavara:         138,3 mm

-vara:              211,8 mm

 • - toamna:           132,0 mm

Regimul vânturilor:

 • - vânturile dominante bat din direcțiile NE (14,9%) si E (13,3%)

 • - viteza medie a vânturilor:                 2.3 — 3.1 m/sec

 • - calmul inregistreaza valoarea de 25,8 %

Încărcări date de vânt:

 • - presiunea de referința a vântului, mediata pe 10 min. la 10 m si 50 ani interval mediu de recurenta: 0,4 kPa

încărcări date de zapada :

 • - incarnarea din zapada pe sol, pentru o perioada de revenire IMR=50 ani: 2 kN/mp

Conform studiului geotehnic avem :

 • - terenul cercetat nu pune probleme din punct de vedere al stabilitatii generale (nu prezintă la suprafața niciunul din semnele exterioare specifice fenomenelor fizico-geologice

active).

 • - In subteranul zonei nu sunt prezente săruri solubile sau nisipuri lichefiabile care, in condiții specifice (dizolvări datorate infiltrării apelor sau șocuri seismice) ar putea sa dea deformatii nedorite la suprafața terenului.

 • - Pietrișurile prezente in amplasament sunt "bune pentru fundare" conform prevederilor STAS 3300/2-85, tabelul 1 si admit calculul definitiv al fundațiilor pe baza presiunilor convenționale.

 • - Conform STAS 1709/2-90 pământurile prezente in amplasament sub umpluturi (pietriș) pot fi incadrate in categoria pământurilor de tip PI - insensibile la inghet.

 • - După indicele de umiditate Thomthwaite (Im), perimetrul cercetat se incadreaza, conform STAS 1709/1-90, in tipul climatic I.

 • - Condițiile hidrologice ale complexului rutier, funcție de nivelul cel mai ridicat ale apelor subterane fata de adancimea critica (hcr = 1,00 m pentru pământuri de tip PI), sunt favorabile (STAS 1709/2-90).

 • - Modulul de deformatie de calcul la nivelul terenului natural de fundare (pietriș), pentru pământuri de tip PI, tip climatic I si condiții hidrologice favorabile este Ejo = 150 daN/cmp.\ Servicii de (qpspodărire

^ Urbană Ploiești

C.UJ, 27449967

J29/12i2/O1.10.2010


PLOIEȘTI, Str. Vâleni nr 32, tel: 0244-544212. 525252. fax: 0244-510353 cod postai 100046


- La nivelul umpluturilor se poate accepta un modul de deformatie de calcul

Edo = 50 daN/cmp.

- Pentru orice nevoi ale proiectării se vor putea utiliza următoarele caracteristici fizico-mecanice, medii de calcul, reprezentative pentru alcătuirea pietrișurilor prezente in amplasament:

 • - unghi de frecare interna.................................<p = 34°

 • - coeziune.....................................................c = O kPa

 • - greutate volumica........................................yw = 21,0 kN/mc

 • - coeficientul de frecare pe talpa fundației............p = 0,50

2.2.2.Descrierea lucrărilor

Suprafața totala studiata este de circa S = 2 000 mp.

Lucrările propuse de modernizare a Pieței Centrala se vor executa pe o suprafața de circa 1600mp si constau in :

Înlocuire paviment cu dale mozaicate,

 • -   Refacere instalație de canalizare .

Se propun realizarea următoarelor lucrări:

 • - desfacere paviment existent;

 • - terasamente locale in zonele identificate cu prăbușiri si tensionări

 • - inlocuirea rețelei de canalizare cu tuburi PVC dimensionate corespunzător;

 • - realizarea unor noi cămine de canalizare prevăzute cu guri de scurgere pentru preluarea apelor uzate;

 • - realizarea stratului suport pentru dalele mozaicate;

 • - turnarea dalelor mozaicate.

Panta transversala va fi de 1% , astfel ca apele uzate sa fie evacuate spre gurile de scurgere.

In urma realizării lucrărilor de baza sunt necesare a fi efectuate :

transporturi de:

o pamant excedentar si blocuri spărtură de beton - la 10 km

o transport beton la 10 km

diverse:

o realizarea de noi guri de scurgere

Modernizarea va fi realizata doar pe amplasamentul existent, fara a fi necesar realizarea de noi racorduri de canalizare la rețeaua municipala de canalizare.

Este imperios necesar ca după darea in exploatare si preluarea acestora de către SC HALE SI PIEȚE SA Ploiești sa se efectueze permanent lucrări de întreținere.Servicii de (qpspodărire

Urbana Ploiești

C.U.I. 27449967

J29/1212/01.10.2010


PLOIEȘTI. Str. Văleni nr 32, tel: 0244-544212, 525252, fax: 0244-510353 cod postai 100046

La faza de documentație tehnica si detalii de execuție se va corela

soluția cu documentațiile de urbanism aprobate in zona.

2.3. Durata de realizare

Durata de realizare a lucrărilor este de maxim 4 luni de la data contractării si se va realiza in următoarele etape:

 • - terasamente locale ;

 • - înlocuire rețea canalizare

 • - realizare paviment nou.

CAP. 3. COSTURILE ESTIMATIVE ALE INVESTIȚIEI

La baza întocmirii prezentei documentații au stat analize de preț pe fiecare tip de lucrare realizate cu programe de calcul (cu baza de date actualizate a preturilor), precum si preturile practicate in zona pentru materialele din zona (nisip, balast, piatra sparta, bitum) si distantele de transport reale.

De asemenea s-au respectat prevederile metodologiei pentru elaborare a devizului general pentru obiective de investiții si lucrări de intervenții.

Valoarea totala a lucrărilor este de 278.933 lei inclusiv TVA ( in preturi - ianuarie 2011,1 euro = 4.2485 lei), din care 215.016 lei (C+M), inclusiv TVA

CAP. 4. SURSELE DE FINANȚARE A INVESTIȚIEI

Sursele de finanțare a investiției se constituie in conformitate cu legislația in vigoare si constau in fonduri proprii si de la bugetul de stat.

CAP.5. ESTIMĂRI PRIVIND FORȚA DE MUNCA OCUPATA PRIN REALIZAREA INVESTIȚIEI

 • 1. Număr de locuri de munca create in faza de execuție

In faza de execuție se estimează crearea unui număr de 10 locuri de munca .

 • 2. Număr de locuri create in faza de operare

Datorita condițiilor de operare este necesar realizarea unei întrețineri curente cu 2 persoane si dotarea cu mașini de realizarea a curățeniei.


Servicii de

Gospodărire Urbană Ploiești


C.U.i. 27449967

J29/1212/O1.1O.2O1O


PLOIEȘTI, Str, Văleni nr 32. tel: 0244-544212, 525252. fax: 0244-510353 cod postai 100046

CAP.6. PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIȚIEI

Valoarea totala a lucrărilor este de 278.933 lei inclusiv TVA (in preturi —ianuarie 2011,1 euro = 4.2485 lei), din care 215.016 lei (C+M), inclusiv TVA

 • 1. Eșalonarea investiției (INV/C+M)

Luna I - 697331ei / 53754 lei

Luna II -697331ei / 53754 lei

Luna III-69733lei / 53754 lei

Luna IV-697341ei / 53754 lei

Durata de realizare - 4 luni

 • 2. Capacitati -

Suprafața paviment - 1600mp Lungime rețea canalizare - lOOm.

întocmit,

Ing.Liliana STANESCU

DEVIZ GENERAL

Privind cheltuielile                               ~                  _

„ ..           CONSTRUIRE PIAȚA AGROALIMENTARA-ANEXA LA PIAȚA CENTRALA

necesare realizam:

preturi 07.02.2011 curs B.C.E . 4,2485

Nr. crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fără TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

Mii lei       |

Mii euro

Mii lei

Mii lei |

Mii euro

1.0

CAPITOLUL 1:

Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.2

Amenajarea terenului

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.3

Amenajări pentru protecția mediului

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL 1

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2.0

CAPITOLUL 2:

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

2.1

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL 2

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3.0

CAPITOLUL 3:

Capitolul pentru proiectare și asistență tehnică:

3.1

Studii teren

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3.2

Obținerea de avize, acorduri și autorizații

0.50

0.12

0.10

0.60

0.14

3.3

Proiectare și engineering

20.69

4.87

3.93

24.62

5.80

3.4

Organizarea procedurilor de achiziție publică

0.50

0.12

0.10

0.60

0.14

3.5

Consultantă

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3.6

Asistentă tehnică

1.00

0.24

0.19

1.19

0.28

TOTAL CAPITOL 3

22.69

5.34

4.31

27.00

6.36    |

4.0

CAPITOLUL 4

Cheltuieli pentru investiția de bază:

4.1

Construcții și instalații

3,467.76

816.23

658.87

4,126.64

971.32

4.2

Montaj utilaj tehnologic

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4.3

Utilaje, echip. tehn. și funcționale cu montaj

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4.4

Utilaje fără montaj și echip. de transp.

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4.5

Dotări

29.78

7.01

5.66

35.44

8.34

4.6

Active necorporale

TOTAL CAPITOL 4

3,497.54

823.24

664.53

4,162.08

979.66

5.0

CAPITOLUL 5

Alte cheltuieli:

5.1

Organizare de șantier

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

5.1.1

Lucrări de construcții

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

5.1.2

Chelt. conexe organizării șantierului

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

5.2

Comision, taxe, cote legale, costuri de finanțare

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

5.3

Cheltuieli diverse și neprevăzute

10.00

2.35

1.90

11.90

2.80

TOTAL CAPITOL 5

10.00

2.35

1.90

11.90

2.80 |

6.0

CAPITOLUL 6

Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste și predare beneficiar

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

6.2

Probe tehnologice și teste

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL 6

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

TOTAL GENERAL

3,530.24

830.94

670.74

4,200.98

988.81

C+M

3,467.76

816.23

658.87

4,126.64

971.32

CONTRACTANT

S.C. HALE Șl PIEȚE S.A. PLOIEȘTI

DIRECTOR VALENTIN SPÂNU

Proiectant:

BIA NR. 81 GOGONEA ADRIANA ALEXANDRA

f R T


ANEXA Nr.5


DEVIZ GENERAL


(I


. i

privind cheltuielile necesare realizării7


MODERNIZARE PIAȚA CENTRALA - ÎNLOCUIRE PAVIMENT SI INSTALAȚIE CANALIZARE


In mii lei / mii euro la cursul

4.2485 din data de 07.02.2011

1 Nr.

| crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA )

TVA

Valoare ( inclusiv TVA ) ]

Mîi lei

Mii euro

Mii lei

Mii lei

Mii euro I

1

2

3

4

5

6

7

CAPITOLUL 1

Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

1.2

Amenajarea teritoriului

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

1.3

Amenajări pentru prot. mediului si aducerea la starea inițiala

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000|TOTAL CAPITOL 1

0.000

■o.ooo]

0.000

| 0.000|

0.000|

CAPITOLUL 2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

[total CAPITOL 2

0.000

o.ooo|

0.000

o.oool

0.000ICAPITOLUL 3

Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1

Studii teren

2.500

0.588

0.600

3.100

0.730

3.2

Taxe pentru obținerea de avize,acorduri si autorizații

6.000

1.412

1.440

7.440

1.751

3.3

Proiectare si inginerie

10.500

2.471

2.520

13.020

3.065

3.4

Organizarea procedurilor de achiziție

0.088

0.021

0.021

0.109

0.026

3.5

Consultanta

1.750

0.412

0.420

2.170

0.511

3.6

Asistenta tehnica

3.500

0.824

0.840

4.340

1.022

TOTAL CAPITOL 3

24.338

|    5.728

L 5_841

_ 30.179

7.103|

CAPITOLUL 4

Cheluieli pentru investiția de baza

4.1

Construcții si instalații

170.000

40.014

40.800

210.800

49.618

4.2

Montaj utilaje tehnologice

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale cu montaj

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

4.4

Utilaje fara montaj si echipamente de transport

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

4.5

Dotări

5.000

1.177

1.200

6.200

1.459

4.6

Active necorporale

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

TOTAL CAPITOL 4                                        |

| 175.000

........41J527

^42.000

217.000

51 077|

CAPITOLUL 5

Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

5,1,1, Lucrări de construcții

3.400

0.800

0.816

4.216

0.992

5,1,2, Cheltuieli conexe organizării șantierului

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

5,2,1, Comision ISC 0,8 %

1.400

0.330

0.336

1.736

0.409

5,2,2, Cota aferenta CSC 0,5 %

0.875

0.206

0.210

1.085

0.255

5.3

Cheltuieli diverse si neprevăzute 10 %

19.934

4.692

4.784

24.718

......5.818

|TOTAL CAPITOL 5

25.609

6.077

6.146

31.755

7.474,

CAPITOLUL 6

Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

6.2

Probe tehnologice si teste

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

TOTAL CAPITOL 6                                        |

| o.oool

......0.000|

| o_ooo|

|     0 oooj

|   0.00Q|

TOTAL GENERAL                                     |

| 224.946,

I 52.947I

| 53.987,

| 278.933]

| 65.655|

Din care C + M                                                     |

| 173.4Qo|

|   40.814,

| 41.616,

| 215.016]

| 5Q.61o|

DIRECTOR, Dan IONITA


întocmit,

ing.Liliana STANESCUDEVIZ GENERAL


rivind cheltuielile necesare realizării :


MODERNIZARE PIAȚA CENTRALA - ÎNLOCUIRE PAVIMENT SI INSTALAȚIE CANALIZARE


In mii lei / mii euro la cursul

4.2485 din data de 07.02.2011

I Nr

| crt

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA )

TVA

Valoare ( inclusiv TVA ) |

Mii lei

Mii euro

Mii lei

Mii lei

Mii euro |

1

2

3

4

5

6

7

CAPITOLUL 1

Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

1.2

Amenajarea teritoriului

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

1.3

Amenajări pentru prot. mediului si aducerea la starea inițiala

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000|TOTAL CAPITOL 1

CAPITOLUL 2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului                  0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

|total CAPITOL 2

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

CAPITOLUL 3

Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1

Studii teren

2.500

0.588

0.600

3.100

0.730

3.2

Taxe pentru obținerea de avize,acorduri si autorizații

6.000

1.412

1.440

7.440

1.751

3.3

Proiectare si inginerie

10.500

2.471

2.520

13.020

3.065

3.4

Organizarea procedurilor de achiziție

0.088

0.021

0.021

0.109

0.026

3.5

Consultanta

1.750

0.412

0.420

2.170

0.511

3.6

Asistenta tehnica

3.500

0.824

0.840

4.340

1.0224.1

Construcții si instalații

170.000

40.014

40.800

210.800

49.618

4.2

Montaj utilaje tehnologice

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale cu montaj

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

4.4

Utilaje fara montaj si echipamente de transport

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

4.5

Dotări

5.000

1.177

1.200

6.200

1.459

4.6

Active necorporale

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

TOTAL CAPITOL 4

217.000  51.077

175.000   41.527 42.000


CAPITOLUL 5

Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

5,1,1, Lucrări de construcții

3.400

0.800

0.816

4.216

0.992

5,1,2, Cheltuieli conexe organizării șantierului

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

5,2,1, Comision ISC 0,8 %

1.400

0.330

0.336

1.736

0.409

5,2,2, Cota aferenta CSC 0,5 %

0.875

0.206

0.210

1.085

0.255

5.3

Cheltuieli diverse si neprevăzute 10 %

19.934

4.692

4.784

24.718

5.818

TOTAL CAPITOL 5Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

6.2

Probe tehnologice si teste

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

TOTAL CAPITOL 6

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000


TOTAL GENERAL

Din care C + M


224.946

173.400


52.947

40.814


53.987

41.616


278.933

215.016


65 655

50.610


DIRECTOR, Dan IONITA


întocmit,

ing.Liliana STANESCU


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIUL UI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 3

COMISIA PENTRU UTILITĂȚI PUBLICE, CALITATEA VIEȚII ȘI PROTECȚIA MEDIULUI

RAPORT

Comisia a luat în discuții proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2011 al S.C. Hale și Piețe S.A.


PREȘEDINTE,

Teodorescu Iuk
SECRET Sirbu GCONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI       v

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 1

COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRAREA DOMENIULUI

PUBLIC ȘI PRIVA T, STUDII, STRA TEGII ȘI PROGNOZE

RAPORT
Data: