Hotărârea nr. 50/2011

Hotãrârea nr. 50 privind apobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2011 al Municipiului Ploiesti

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

L,


•'

**           <4

- <‘ y ( t.î

V •   ] <rj C5

•; l


HOTĂRÂREA Nr. 50 privind apobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2011 al municipiului Ploiești

Consiliul Local al municipiului Ploiești

văzând Expunerea de motive a Primarului municipiului Ploiești si raportul de specialitate al Direcției Management Financiar Contabil prin care se propune aprobarea bugetului local;

având în vedere prevederile Legii nr. 286z2010 - Legea bugetului de stat pe anul 2011 și Legii nr. 273z2006 - Legea privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

ținând cont de prevederile art. 28 și 29 din Legea nr. 329 2009 privind reorganizarea unor autorități și instituții publice, raționalizarea cheltuielilor publice, susținerea mediului de afaceri și respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană și Fondul Monetar Internațional, actualizată;

în temeiul art. 36 alin. 4 lit.a și art. 45 alin. 2 Iit.a din Legea nr. 215/2001 republicată, privind administrația publică locală, republicată și actualizată;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Aprobă bugetul local al municipiului Ploiești pe anul 2011, conform Anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Aprobă lista de investiții din bugetul local pe anul 2011, conform Anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 - Aprobă bugetul creditelor interne pe anul 2011, conform Anexei nr. 3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4 - Aprobă lista de investiții finanțate din creditul intern contractat de la B.C.R. aferent anului 2011 conform Anexei nr. 4 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 5 - Aprobă bugetul fondurilor externe nerambursabile pe anul 2010. conform Anexei nr. 5 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 6 - Aproba lista de investiții a bugetului fondurilor externe nerambursabile pe anul 2011, conform Anexei nr. 6 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 7- Aproba destinația excedentului constituit la sfârșitul anului 2010 in suma de 20.342.635,91 lei si anume; pentru dezvoltare suma de 20.000.000,00 lei si pentru acoperirea golurilor de casa suma de 342.635,91 lei.

Art. 8 - Stabilește estimările pe anii 2012-2014, conform Anexelor nr. 7a si 7b care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 9 - Ordonatorul principal de credite, serviciile de specialitate din aparatul primăriei municipiului Ploiești vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Art. 10 - Direcția Administrație Publica, Juridic Contencios, Achiziții Publice . _ „Contracte va aduce la cimn^tima^^nrjntp-rp^tinrpvpdpri|p

Dată în Ploiești, astăzi !rfebruarie 2011.

/' , /    î... i- ‘                                                                                                                 /

PREȘEDINTE I Adina


^EDINte 1 8he V

\           ‘


rfi CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR? Oana Cristina Iacob

* *                                                                                                                                                           f


JUDEȚUL PRAHOVA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului local al municipiului Ploiești pe anul 2011

Bugetul local al municipiului Ploiești pe anul 2011 a fost fundamentat, elaborat și întocmit in conformitate cu prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2011 - Legea nr. 286/2010 și Legii privind finanțele publice locale-Legea nr. 273/2006 cu modificările și completările ulterioare și reflectă strategia de dezvoltare, direcțiile de lucru și acțiune ale Municipiului Ploiești în anul 2011 și următorii 3 ani, având în vedere următoarele obiective:

continuarea și dezvoltarea programelor de contrucții locuințe, rețele de apă și canalizare, străzi, poduri și pasaje pietonale, școli, grădinițe, locuri de agrement și joacă pentru copii ;

serviciile publice utilitare cu referire la apă și canalizare, termoficare urbană, gestionarea deșeurilor industriale și menajere, transportul public;

buna funcționare a spitalelor și unităților sanitare se constituie într-un obiectiv de prim-ordin în atenția Primăriei Municipiului Ploiești;

asigurarea liniștii și ordinii publice, siguranța cetățeanului în municipiul Ploiești; modernizări, reabilitări, reparații și întreținere a locuințelor sociale, cantina de ajutor social;

reabilitări termice;

Realizarea principalelor obiective mai sus prezentate presupune un efort Municipiului Ploiești, fapt ce a determinat o mare fundamentarea, elaborarea și întocmirea bugetului de 2011, precum și respectarea prevederilor legale în a veniturilor și modalitatea de alocare și finanțare a

financiar deosebit din partea responsabilitate în ce privește venituri și cheltuieli pe unul stabilirea surselor de formare


acțiunilor și programelor pentru realizarea obiectivelor propuse.

Bugetul anului 201 1 respectă echilibrul financiar în ceea ce privește raportul venituri/chcltuicli. alocarea fondurilor financiare respectând principiul de prioritate, necesitate și importantă în utilizarea de fonduri și surse de finanțare.

Veniturile totale ale bugetului local al municipiului Ploiești estimate a se realiza în anul 2011 sunt în sumă ne 416.310,00 mii lei. Sunt formate din venituri curente în sumă de 370.057,00 mii Ici (din care sume defalcate din TVA pentru finanțarea cheltuielilor descentralizai.’ inclusiv pentru echilibrarea bugetelor locale -98.037,00 mii lei si cote defalcate din impozitul pe venit - 164.877,00 mii lei conform adresei DGFP nr. 8541/07.02.201 i ) .venituri din capital in suma de 5.629,20 mii lei, subvenții in suma de 40.623.8b mii I.

Veniturile proprii in urna de 277.649,20 mii lei sunt constituite din :

- impozitul pe veni! în sumă de 168.811,00 mii lei;

I",

I k


impozite și taxe pe proprietate în sumă de 65.907,90 mii lei;

taxe pe utilizarea bunurilor în sumă de 15.846,70 mii lei alte impozite și taxe în sumă de 27.083,60 mii lei.s.


> W t \ %

A \

! -


4

i

1

c

r

/!


Pentru sumele alocate de la bugetul de stat sau alte minisi^^ă.esuma^lui nivel asemanator cu realizările anului 2010, urmând ca pe masura^l^&iafi^vj^^ bugetul local sa iîc rectifica; corespunzător.                                    L

Prin adresa nr.l 542/04.02.2011, Consiliul Județean Prahova a repartizat către Primăria Ploiești pe baza 11CJ nr. 10/03.02.2011, suma de 1.556,00 mii lei pentru susținerea programelor de dezvoltare locala si proiecte de infrastructura care necesita cofinantare locala din cota de 21% si suma de 1.444,00 mii lei cu aceeași destinație avand ca sursa sumele defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale;

Estimarea veniturilor ce urmeaza a se incasa in anul 2011 este realizata de Serviciul Public Finanțe Locale conform notei de fundamentare întocmită de acesta.

Pentru sumele alocate de la bugetul de stat sau alte ministere s-a estimat un nivel asemanator cu realizările anului 2010, urmând ca pe măsură alocării de sume bugetul local sa lîe rectific;'.; corespunzător.

Stabilirea surselor de finanțare, alocarea de fonduri financiare pentru cheltuielile aferente exercițiului bugetar pe anul 2011 precum si ținând cont de legislația in vigoare respectiv ordonanța de urgenta nr. 63/2010, a dus la un nivel programat al cheltuielilor de 436.310,00 mii lei.

Bugetul instituțiilor publice si activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii si subvenții se constituie pentru anul 2011 la nivelul sumei de 110.430,75 mii lei.

Conform art. 58 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale , modificat prin Ordonanța de urgenta a Guvernului nr. 63/2010, excedentul anual al bugetului local rezultat la Încheierea exercițiului bugetar, pe cele doua secțiuni, după efectuarea regularizărilor in limita sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat prevăzute la art. 6 lit. A), a celor exceptate la art. 6 lit b), precum si a transferurilor consolidabik din bugetul de stat sau din alte bugete, precum si după achitarea plăților restante, se reportează in exercițiul financiar următor si se utilizează, in baza hotărârilor autorităților deliberative, astfel:

 • d)  Ca sursa de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare;

 • e)  Pentru acoperirea temporara a golurilor de casa provenite din decalaje intre veniturile si cheltuielile secțiunilor de funcționare si dezvoltare in anul curent, in limita disponibilului rezultat in urma aplicării prevederilor lit. A);

 • f)   Pentru acoperirea definitiva a eventualelor deficite ale secțiunii de dezvoltare, după caz, la sfârșitul exercițiului bugetar;

Astfel la data de 31.12.2010, conform extrasului de cont, excedentul bugetului local este in suma de 20.342.635,91 lei si se va repartiza astfel:

 • D) 20.000.000,00 Ici ca sursa de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare conform Anexei m . 3și a notelor de fundamentare întocmite de serviciile de specialitate ale Direcției Tehnic-Investitii;

 • E) 300.000,00 Ici pentru acoperirea temporara a golurilor de casa ale secțiunii de dezvoltare:

 • F) 42.342.91 lei pentru acoperirea temporara a golurilor de casa ale secțiunii de funcționare;S-a analizat fiecare nrogram și acțiune în parte pentru a asigura prin fondurile alocate o desfășurare în linii te normale a activității Municipiului Ploiești în anul 2011.


* • ■ ■■ ■ O - ■ ,      '        4                    '

-

/> ■ t ■                       '

Nivelul sumelor alocate pentru investiții pe anul 2011 este de 166.608,97 mii lei, având ca surse de finanțare :

I

bugetul local : 95.961,20 mii lei ;

- credit B.C.K . conform Hotărârii de Consiliu nr. 307/2007 : 66.450,00 mii «I •

i •                                                                                                                                                                                               .        ' -                     : v..<

lei.

Investiții aferente bugetului fondurilor externe nerambursabile :4.197,77 mii lei ;

Sume importante s-nu alocat și pentru protecția socială, vizând Administrația Serviciilor Sociale Comunitare ( 31.589,00 mii lei), subvenții pentru acoperirea diferenței de preț și tarif la energia termică livrată populației ( 31.000mii lei), subvenții pentru acoperirea diferenței dc preț și tarif la transportul urban de călători ( 23.305 mii lei). In ceea ce privește programele de reparații curente străzi, acestea sunt în sumă de 7.000 mii lei .

Având în vedere execuția bugetară a anului 2010, evaluarea realistă și posibilă de realizat în anul 2011, considerăm că proiectul de buget local al Municipiului Ploiești pe anul 2011 în n ciul în care a fost fundamentat, elaborat și întocmit, poate asigura realizarea obiecti v clor prioritare, a programelor, acțiunilor și măsurilor propuse în ceea ce privește buna funcționare și în interesul cetățeanului a serviciilor publice, realizarea în continuare a programelor privind infrastructura, lucrările edilitar-gospodărești, alic acțiuni si programe care vizează dezvoltarea economico-socială a municipiului Ploiești.

Conform prevederilor Ordonanței de Urgenta a Guvernului nr. 63/2010 veniturile si cheltuielile bugetului kc al se clasifica in doua secțiuni si anume funcționare si dezvoltare astfel: - din veniturile lotate stabilite in suma de 416.310,00 mii lei, veniturile secțiunii de fun donare sunt in suma de 340.348,80 mii lei si veniturile secțiunii de dezvoltare suni in suma de 75.961,20 mii lei din care 44.754,20 mii lei se acopera din secțiunea de funcționare.

- din cheltuielile loiale stabilite in suma de 436.310,00 mii lei, cheltuielile secțiunii de funcționare sunt in suma de 340.348,80 mii lei si cheltuielile secțiunii de dezvoltare sunt in suma dc 95.961.20 mii lei.

La fundamentarea si așezarea bugetului s-a tinut cont de Ordinul nr. 7/57 din

 • 11.01.2011 privind aprobarea nivelului maxim al cheltuielilor de personal aferent bugetului genera! centralizat al unităților administrative-teritoriale pe anul 2011 care stabilește un plafon pentru Municipiul Ploiești de 110.639,00 mii lei.

Față dc cele preze laic, supunem spre aprobare Consiliului Local, bugetul Primăriei Municipiului Ploiești pe anul 2011.

fl


- * ■>


|l

1 4

i

*

‘ be

I **

COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRAREA DOMENIULUI

PUBLIC ȘI PRIVA T, STUDII, STRA TEGII ȘI PROGNOZE


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 1


",


*to


k_


t.


li


i*


i.

!


RAPORT


Comisia a luat in discuții proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2011 al municipiului Ploiești


și a emis:

C>^J -Se-

.'E>H&'J><?fit


PREȘEDINTE,

Palas Paul

r*

*

t

f

*

f,’

4Data:     //,

JUDEȚUL PRAHOVA
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

BUGET LOCAL - propuneri 2011 venituri

<

* , f

DENUMIREA INDICATORILOR

COD

buget cf. HCL nr.

445/23.12.2010cf. Adr.DGFP nr.

1667/28.12.2010

buget 2011

1

VENITURI - TOTAL

0001

515.834,92

416.310,00

2

VENITURI PROPRII - TOTAL

4802

280.132,91

277.649,20

3

I. VENITURI CURENTE

0002

395.102,91

370.057,00

4

A. VENITURI FISCALE

0003

375.157,91

349.045,60

5

Al. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT ȘI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL

0004

174.551,00

168.811,00

6

Al.l. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT ȘI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERS. JURIDICE

0005

2.677,00

3.332,00

7

IMPOZIT PE PROFIT

0102

1.602,00

432,00

8

Impozit pe profit de la agenți economici

010201

1.602,00

432,00

9

IMPOZIT PE VENIT

0302

1.075,00

2,900,00

10

Impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal

030218

1.075,00

2900

11

A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT ȘI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERS. FIZICE

0006

171.261,00

164.877,00

12

COTE ȘI SUME DEFALCA TE DIN IMPOZITUL PE VENIT

0402

171,261,00

164.877,00

13

Cote defalcate din impozitul pe venit

040201

170.633,00

163.027,00

14

Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit ptr. echilibrarea bugetelor locale

040204

628,00

1.850,00

15

A 1.3. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT ȘI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL

0007

613,00

602,00

16

ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT ȘI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERS, FIZICE

0502

613,00

602,00

17

Alte impozite pe venit, profit și câștiguri din capital

050250

613,00

602,00

18

A3. IMPOZITE ȘI TAXE PE PROPRIETATE

0009

65.438,41

65.907,90

19

IMPOZITE ȘI TAXE PE PROPRIETA TE

0702

65,438,41

65.907,90

20

Impozitul și taxa pe clădiri

070201

54.116,71

54.600,00

21

Impozit pe clădiri de la pers, fizice

07020101

10.616,71

10.900,00

22

Impozitul și taxa pe clădiri de la pers, juridice

07020102

43.500,00

43.700,00

23

Impozitul și taxa pe teren

070202

7.506,70

7.505,40

24

Impozit pe terenuri de la pers, fizice

07020201

2.300,00

2.300,00

25

Impozitul și taxa pe teren de la pers, juridice

07020202

5.200,00

5.200,00

26

Impozit pe terenul din extravilan

07020203

6,70

5,40

27

Taxe judiciare de timbru și alte taxe de timbru

070203

3.800,00

3.800,00

28

Alte impozite și taxe pe proprietate

070250

15,00

2,50

29

A4. IMPOZITE ȘI TAXE PE BUNURI ȘI SERVICII

0010

135.168,50

114.326,70

30

SUME DEFALCA TE DIN T, VA.

1102

117.012,00

98.037,00

31

Sume defalcate din T.V.A ptr. finanțarea cheltuielilor descentralizate la niv. județelor

110201

32

Sume defalcate din T.V.A ptr. finanțarea cheltuielilor descentralizate la niv, comunelor, orașelor, municipiilor, și sect. Mun. București

110202

110.668,00

96.4?7^pf

33

Sume defalcate din T.V.A ptr.subvenționarea energiei termice livrate populației

110203

li

34

Sume defalcate din T.V.A ptr.sistemele centralizate de producere și distribuție a energiei termice

110204

U     1 h

rt \\o<=a

35

Sume defalcate din T.V.A ptr. drumuri

110205

\\ /

36

Sume defalcate din T.V.A ptr. echilibrarea bugetelor locale

110206

6.344,00

•*

1.56oW ■

37

Sume defalcate din T.V.A ptr. finanțarea Programului de dezvoltare a infrastructurii din spațiul rural

110207

38

ALTE IMPOZITE ȘI TAXE GENERALE PE B UNURI ȘI SER VICII

1202

450,00

413,00

39

Taxe hoteliere

120207

450,00

413,00

40

TAXE PE SER VICII SPECIFICE

1502

44,00

30,00

41

Impozit pe spectacole

150201

44,00

30,00

42

Alte taxe pe servicii specifice

150250

43

TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZĂRII BUNURILOR SAU PE DESFĂȘURAREA DE ACTIVITĂȚI

1602

17.662,50

15.846,70

44

Impozit pe mijloacele de transport

160202

11.392,00

11.410,00

45

Impozitul pe mijloacele de transport deținute de pers, fizice

16020201

5.912,00

5.900,00

46

Impozitul pe mijloacele de transport deținute de pers, juridice

16020202

5.480,00

5.510,00

47

Taxe și tarife ptr. eliberarea de licențe și autorizații de funcționare

160203

6.067,50

4.233,70

48

Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurarea de activități

160250

203,00

203,00

49

A6. ALTE IMPOZITE ȘI TAXE FISCALE

0011

0,00

0,00

50

ALTE IMPOZITE ȘI TAXE FISCALE

1802

0,00

0,00

51

Alte impozite și taxe

180250

52

C. VENITURI NEFISCALE

0012

19.945,00

21.011,40

53

CI. VENITURI DIN PROPRIETATE

0013

10.183,00

11.594,00

54

VENITURI DIN PROPRIETA TE

3002

10.183,00

11.594,00

55

Vărsăminte din profitul net al regiilor autonome, societăților și companiilor naționale

300201

2.250,00

5.000,00

56

Restituiri de fonduri din finanțarea bugetară a anilor precedenți

300203

0,00

57

Venituri din concesiuni și închirieri

300205

6.594,00

6.594,00

58

Venituri din dividende

300208

1.339,00

0,00

59

Alte venituri din proprietate

300250

60

VENITURI DIN DOBÂNZI

3102

0,00

0,00

61

Alte venituri din dobânzi

310203

62

C2. VÂNZĂRI DE BUNURI ȘI

SERVICII

0014

9.762,00

9.417,40

63

VENITURI DIN PRESTĂRI DE SER VICII ȘI ALTE ACTIVITĂȚI

3302

2.590,00

3.217,40

64

Venituri din prestări de servicii

330208

930,00

3159,00

65

Contribuția părinților sau susținătorilor legali ptr. întreținerea copiilor în creșe

330210

66

Contibuția pers, beneficiare ale cantinelor de ajutor social

330212

150,00

50,00

67

Taxe din activități cadastrale și agricultură

330224

68

Contibuția lunară a părinților ptr. întreținerea copiilor în unitățile de protecție socială

330227

69

Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecată, imputații și despăgubiri

330228

1.500,00

70

Alte venituri din prestări de servicii și alte activități

330250

10,00

8,40

V

4.

•« «u • T •

ZA

U VI

7

Qz"


71

VENITURI DIN TAXE ADMINISTRA TIVE, ELIBERĂRI PERMISE

3402

2.000,00

72

Taxe extrajudiciare de timbru

340202

2.000,00

/* yiim

73

Alte venituri din taxe administrative, eliberări permise

340250

74

AMENZI, PENALITĂȚI ȘI CONFISCĂRI

3502

4.796,00

\\^.000ț00

y   <                          U j •          ,■

p        (

.4                          ’     ?            f

75

Venituri din amenzi și alte sancțiuni aplicate potrivit dispozițiilor legale

350201

4.566,00

—O" ■

.y . A

76

Penalități ptr. nedepunerea sau depunerea cu întârziere a declarației de impozite și taxe

350202

0,00

— * *

77

*

încasări din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate și alte sume constatate odată cu confiscarea potrivit legii

350203

160,00

78

Alte amenzi, penalități și confiscări

350250

70,00

0

79

DIVERSE VENITURI

3602

6,00

0,00

80

Vărsăminte din veniturile și/sau disponibilitățile instituțiilor publice

360205

6,00

taxe speciale

360206

0,00

varsaminte din amortizarea mijloacelor fixe

360207

0,00

81

Venituri din ajutoare de stat recuperate

360211

82

Alte venituri

360250

0,00

83

TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECÂT SUB VENȚIILE

3702

370,00

0,00

84

Donații și sponsorizări

370201

300,00

varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare(-)

370203

0,00

varsaminte din secțiunea de funcționare

370204

0,00

85

Alte transferuri voluntare

370250

70,00

86

II. VENITURI DIN CAPITAL

0015

2.412,00

5.629,20

87

VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR

3902

2.412,00

5.629,20

88

Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice

390201

1.202,00

19,20

89

Venituri din vânzarea locuințelor construite din fondurile statului

390203

110,00

110,00

90

Venituri din privatizare

390204

0,00

Venituri din vânzarea unor bunuri aparținând domeniului privat al statului

390207

1.100,00

Depozite speciale pentru construcții de locuințe

390210

0,00

5.500,00

91

III. OPERAȚIUNI FINANCIARE

0016

0,00

0,00

92

ÎNCASĂRI DIN RAMBURSAREA ÎMPRUMUTURILOR ACORDA TE

4002

0,00

0,00

93

încasări din rambursarea împrumuturilor ptr. înființarea unor instituții și serv, publice de interes local sau a unor activ, finanțate integral din venituri

400206

94

încasări din rambursarea microcreditelor de la pers, fizice și juridice

400207

95

A

împrumuturi temporare din trezoreria statului

400210

96

sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale secțiunii de

400211

0,00

sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale secțiunii de

400213

0,00

sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare

400214

0,00

97

încasări din rambursarea altor împrumuturi acordate

400250

98

IV. SUBVENȚII

0017

118.320,01

40.623,80

99

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

0018

118.320,01

40.623,80

100

SUB VENȚII DE LA BUGETUL DE STA T

4202

118.320,01

40.623,80

101

A. De capital

0019

93.731,96

25.577,80

102

Retehnologizarea centralelor termice și elecrice de termoficare

420201

103

Investiții finanțate parțial din împrumuturi externe

420203

104

Planuri și regulamente de urbanism

420205

105

Străzi care se vor amenaja în perimetrele destinate construcțiilor de cvartale de locuințe noi

420206


106

Finanțarea studiilor de fezabilitate aferente proiectelor SAPARD

420207

-

A

107

Finanțarea programului de pietruire a drumurilor comunale și alimentare cu apă a satelor

420209

K /' V;’,'

108

Finațarea acțiunilor privind reducerea riscului seismic al comunicațiilor existente cu destinație de locuință

420210

1.200,00

1^)00,00

,\v  (//X   -

109

Subvenții pentru reabilitarea termică a clădirilor de locuit

420212

15.525,50

^0 C   ....

110

Subvenții pentru finanțarea programelor multianuale prioritare de mediu și gospodărire a apelor

420213

77.006,46

23.600,00

111

Finanțarea unor cheltuieli de capital ale unităților de învățământ preuniversitar

420214

0,00

112

Subvenții primite din Fondul Național de Dezvoltare

420215

113

B. Curente

0020

24.588,05

15.046,00

114

Finanțarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap

420221

115

Subvenții primite din Fondul de Intervenție

420228

116

Finanțarea lucrărilor de cadastru imobiliar

420229

0,00

0

117

Subvenții ptr. compensarea creșterilor neprevizionate ale prețurilor la combustibili

420232

19.608,05

15.000,00

118

Sprijin financiar ptr. constituirea familiei

420233

380,00

119

Subvenții ptr. acordarea ajutorului ptr. încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri

420234

350,00

120

Subvenții din bugetul de stat ptr. finanțarea sanatatii

420241

4.000,00

46,00

Subvenții ptr. acordarea trusoului ptr. nou-născuți

420236

250,00

121

subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru achitarea obligațiilor restante ale centralelor de termoficare

420246

0,00

122

SUB VENȚII DE LA AL TE ADMINISTRA ȚII

4302

0,00

0,00

123

Subvenții primite de la bugetele consiliilor județene pentru protecția copilului

430201

124

Subvenții de la bug. asigurărilor ptr. șomaj către bugetele locale, ptr. finanțarea programelor ptr. ocuparea temporară a forței de muncă și subvenționarea locurilor de muncă

430204

125

Subvenții primite de la alte bugete ptr. instituțiile de asistență socială ptr. persoanele cu handicap

430207

126

Subvenții primite de la bugetele consiliilor locale județene ptr. ajutoare în situații de extremă dificultate

430208

127


Conform prevederilor Ordonanței de Urgenta a Guvernului nr. 63/2010 veniturile si cheltuielile bugetului local se clasifica in doua secțiuni si anume funcționare si dezvoltare astfel: - din veniturile totate stabilite in suma de 416.310,00 mii lei, se impart in veniturile secțiunii de funcționare care


sunt in suma de 340.348,80 mii lei si veniturile secțiunii de dezvoltare in suma de 75.961,20 mii lei


din care 44.754,20 mii lei se acopera din secțiunea de funcționare.


JUDEȚUL:___________

Unitatea administrativ-teritorială: PRIMĂRIA PLOIEȘTI

Formular:


11/01


? ; *

1!'^ li -

UGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE Șl SUBCAPITOLE PE ANUL 2011                    \\c>;

\\


DENUMIREA INDICATORILOR


Cod indicator


PREVEDERI 2011


TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.02)

VENITURI PROPRII (cod 00.02-11.02-37.02+00.15+00.16)

I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)

Ă. VENITURI FISCALE (cod 00.04+00.09+00.10+00.11)

A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.07)

A1.1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE (cod

01.02)_________________________________________________

Impozit pe profit    (cod 01.02.01)                          __________________________________________________________ _________

__Impozit pe profit de la agenți economici *j                                        _______

A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE

(cod 03.02+04.02)         _________________________________________

Impozit pe venit (cod 03.02.17+03.02.18)

______ Impozit pe onorariul avocaților și notarilor publici

jlmpozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal

Cote si sume^defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04)

__Cote defalcate din impozitul pe venit


48.02

00.02

00.03

00.04


100.05

01.02

01.02.01


370,057.00

349,045.60

168,811.00


432.00

432.00

432.00


163,027.00

I


Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale

A1.3. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL (cod 05.02) Alte impozite pe venit, profit si câștiguri din capital de la persoane fizice (cod 05.02.50)

Alte impozite pe venit, profit si câștiguri din capital

A2. IMPOZIT PE SALARII - TOTAL - Restante anii anteriori -

Cote defalcate din impozitul pe salarii - Restante anii anteriori -

A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)

Impozite si taxe pe proprietate (cod 07.02.01+07.02.02+07.02.03+07.02.50)

____Impozit si taxa pe clădiri (cod 07.02.01.01 +07.02.01.02)

_________impozit pe clădiri de la persoane fizice *)_

__ Impozit si taxa pe ciadiri de la persoane juridice *)

Impozit si taxa pe teren (cod 07.02.02.01 +07.02.02.02+07.02.02.03)

Impozit pe terenuri de la persoane fizice *)

Impozit și taxa pe teren de la persoane juridice *) Impozitul pe terenul din extravilan *)

Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru Alte impozite si taxe pe proprietate

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURII SI SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02+16.02)

Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01+11.02.02+11.02.05+11.02.06+11.02.07)

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor

11.02.01


1,850.00 602.00 602.00 602.00


Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor municipiilor, sectoarelor si Municipiului București

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri _       _        _

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale_______________________ _________

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru Programul de dezvoltare a infrastructurii si a bazelor sportive din spațiul rural

Alte impozite și taxe generale pe bunuri si servicii (cod 12.02.07)

_ Taxe hoteliere

Taxe pe servicii specifice (cod 15.02.01+15.02.50)

_____ Impozit pe spectacole

____Alte taxe pe servicii specifice         _ _ _   _        _          __________ _________ Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfasurarea de activitati (cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50)________

Impozit pe mijloacele de transport (cod 16.02.02.01+16.02.02.02)

__                Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane fizice *)

Impozit pe mijloacele de transport detjnute de persoane juridice *)

Taxe si tarife pentru eliberarea de licențe si autorizații de funcționare


; 96,477.00


1,560.00


413.00 413.00

30.00

30.00


4 !i


5,900.00

5,510.00

4,233.70


Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurare de activitati 16.02.50

A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE (cod 18.02)                                             |00.11

I

Alte impozite si taxe fiscale (cod 18.02.50)                                ________________________________18 °2


203.00

0.00


J •

■J .. b

4

4


- 1 v          îi.

Cod 1 PREVgpERI indicator i

s


I)


______Alte impozite si taxe

C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)

Venituri din proprietate (cod 30.02.01 +30.02.05+30.02.08+30.02.50)

____Varsaminte din profitul net al regiilor autonome, societăților și companiilor naționale Venituri din concesiuni si inchirieri

Venituri din dividende ( cod 30.02.08.02 )

____ Venituri dirvdividende de ia alti plătitori


__________Alte venituri din proprietate ___ __

Venituri din dobânzi (cod 31.02.03)               ________

Alte venituri din dobânzi

C2 VÂNZĂRI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)

Venituri din prestări de servicii si alte activitati

(cod 33.02.08+33.02.10+33.02.12+33.02.24+33.02.27+33.02.28+33.02.50)

Venituri din prestări de servicii

________________ContnbiJti3 părinților sau susținătorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese

___Contribuția persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social

____taxe din activitati cadastrale si agricultura

_________Contribuția lunară a părinților pentjru întreținerea copiilor în unitățile de protecție socială __________Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despăgubiri        ___ ___Alte venituri din prestări de servicii și^Keactivitați

Venituri din taxe administrative, eliberări permise (cod 34.02.02+34.02.50)


0.00


I.

9,417 40


3,217.40

3,159.00


50.00


li

. d


______Taxeextrajud icia re de timbru

___Alte venituri din taxe administrative, eliberari_permise

Amenzi, penalitati si confiscări (cod 35.02.01 la 35.02.03+35.02.50)

Venituri din amenzi si alte sancțiuni aplicate potrivit dispozițiilor legale

Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intirziere a declarației de impozite si taxe


8.40

1,200.00

1,200.00


5,000.00

5,000.00


Incasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume constatate odata cu

confiscarea potrivit legii

35.02.03

Alte amenzi, penalitati si confiscări

35.02.50

I

Diverse venituri

(cod 36.02.01+36.02.05+36.02.06+36.02.07+36.02.08+36.02.11 +36.02.50)

36.02

0.00

Venituri din aplicarea prescripției extinctive

36.02.01

Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitățile instituțiilor publice

36.02.05

Taxe speciale

36.02.06

I

i____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_       Varsaminte din amortizarea mijloacelor fixe

Venituri din ajutoare de stat recuperate Alte venituri

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.02.01+37.02.50) Donații si sponsorizări0.00


’i

i


Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local (cu        37.02 03

Varsaminte din secțiunea de funcționare                          _                                      37.02.04

Âlte transferuri voluntare                                                                            l37.02.50

 • II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.02)                                                             00.15

Venituri din valorificarea unor bunuri j cod 39.02.01+39.02.03+39.02.04+39.02.07+39.02 Î0)   39.02

Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice                                             [39.02.01

_ Venituri din vanzarea locuințelor construite din fondurile statului                                     39.02.03

Venituri din privatizare                                                                                 39.02.04

_________Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat al statului sau al unitatijor            39.02.07 Depozite speciale pentru construcții de locuințe                                                     ,39.02.10

 • III. OPERAȚÎUNIFINANCIARE(cod 40.02)                                                 _ 00.16

încasări din rambursarea împrumuturilor acordate

(cod 40.02.06+40.02.07+40.02.10+40.02.11 +40.02.50)                                ________[40.02

încasări din rambursarea împrumuturilor pentru înființarea unor instituții și servicii publice de interes i locajșauj unor activități finanțate integral din venituri proprii încasări din rambursarea microcredițelor de ia persoane fizice și juridice                            40.0Z07

împrumuturi temporare din trezoreria statului **)                                                     40.02.10

Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale ]

__ secțiunii de funcționare**)                             __   ___ 40.02.11 Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale secțiunii de dezvoltare**)                               :;___________ 40.02.13

Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielildr secțiunii cfe dezvoltare                                                               __ ___      40.02.14

încasări din rambursarea altor împrumuturi acordate                                             40.02.50

 • IV. SUBVENȚII (cod 00.18)

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)

Subvenții de la bugetul de stat (cod 00.19+00.20)                                                  142.02

Ă.De capital

(codJ2.02.01+42.02.03 la 42.02.07+42.02.09+42.02.10+42.02.12 la 42.02.20)


I

„..L


5,629.20

5,629.20

19.20

110.00


5,500.00

0.00


0.00


40,623.80


40,623.80


■ *9Retehnologizarea centralelor termice și electrice de termoficare

Investiții finanțate parțial din imprumuturi externe__

Aeroporturi de interes local ____ __ _ _

Planuri si regulamente de urbanism ____

Străzi care se vor amenaja în perimetrele destinate construcțiilor de cvartale de locuințe noi Finanțarea studiilor de fezabilitate aferente proiectelor SAP ARD

Finanțarea programului de pietruire a drumurilor comunale și alimentare cu apă a satelor (cod 42.02.09.01+42.02.09.02+42.02.09.03)

42.62:04 42.02.05 42.02.06 42.02.07 I

I


Finanțarea subprogramului privind pietruirea, reabilitarea, modernizarea și/sau asfaltarea | drumurilor de interes local clasate                                                        p42.02.09

__        Finanțarea subprogramului privind alimentarea cu apă a satelor___                    42.02.09 ______________ Finanțarea subprogramului privind canalizarea și epurarea apelor uzate____          j42.02.09

Finanțarea acțiunilor privind reducerea riscului seismic al construcțiilor existente cu destinație de locuință________       _______________________ ________________________ ____________________ ______________________42.02.10

Subvențți pentru reabilitarea termică a clădirilor de locuit                                              42.02.12

Subvenții pentru finanțarea programelor multianuale prioritare de mediu șLgospodărire a apelor Finanțarea unor cheltuieli de capital ale unităților de învățământ preuniversitar

Subvenții primite din Fondul Național de Dezvoltare **)

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor în sănătate(cod 42.02.16.01 +42.02.16.02+42.02.16.03)                _

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor de comunicații în urgență însănătate Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale în sănătate Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea altor ___ investiții în sănătate _Șubventi] pentrufinalizarea lucrărilor de construcție a așezămintelor culturale

Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor în sănătate (cod 42.02.18.01+42.02.18.02+48.02.18.03)

Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor de comunicații în urgențăîn sănătate                    ___ __ ______ __i

Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale ș ______________pentru finanțarea reparațiilor capitale în sănătate

Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale I ^pentru finanțarea altor investiții în sănătate

Subvenții către bugetele locale pentru finanțarea programului multianual de asistența tehnică | pentru pregătirea proiectelor de investiții publice finanțate prin Programul operațional regional 2007-2013

I

1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    I

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din FEN postaderare

0.00


i

i

42.02.16.02


B. Curente (cod 42.02.21+42.02.28+42.02.29+42.02.32+42.02.34

+42.02.35+42.02.37+42.02.40+42.02.41+42.02.42+42.02.44+42.02.45)

__Finanțarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap

__Subvenții primite din_Fondul_de Intervenție**)

Finanțarea lucrărilor de cad astru imobiliar

Subvenții pentru compensarea creșterilor neprevizionate ale prețurilor la combustibili

Sprijin financiar pentru constituirea familiei______ ______

Subvenții pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri____________ ____

___________Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea unităților de asistență medico-sociale_____ Subvenții ptr. Acordarea trusoului pt nou nascuti___

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea programelor de electrificare

I

I

I

I

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru realizarea obiectivelor de investiții in

turism                                                                                         42.02.40

42.02.41 42.02.42

J4202.44


Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea sanatatii

Sume primite de administrațiile locale în cadru[programelor FEGA implementate de APIA Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea camerelor agricole

0.00


42.02.18.02


42.02.29

42.02.32

42.02.33

1

15,000.00

!

42.02.34

I

42.02.35

42.02.36

42.02.37


46.00


Sume primite de administrațiile locale în cadrul programelor finanțate din Fondul Social European [42.0Z45

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru achitarea obligațiilor restan centralelor de termoficare

Subvenții de la alte administrații (cod 43.02.01 +43.02.04+43.02.07+43.02.08)___________________

__Subvenții primite de la bugetele consiliilor județene pentru protecția copilului ____________X?; ■

v '’ s.


%

It

1 -ț                       1                    1 i

c

PREVEDERI

p indjcâttjr

*                      *   1             * * #  , .

• * •

2011

1


Subvenții de la bugetul asigurărilor pentru șomaj către bugetele locale, pentru finanțarea

programelor pentru ocuparea ternporară a forței de munca si subvenționarea locurilor de munca j43.02..04 Subvenții primite de la alte bugete locale pentru instituțiile de asistență socială pentru persoanele

_ cu handicap         __ 43.02.07

Subvenții primite de la bugetele consiliilor locale și județene pentru ajutoare în situații de extremă

__dificultate **)          _                                         _                                        43.02.08

Sume FEN postaderare in contul plăților efectuate si prefinantari (cod 45.02.01 la 45.02.05 +45.02.07+45.02.08+45.02.15+45.02.16+45.02.17+45.02.18)                                            45 02


_FonduI European de Dezvoltare Regionala (cod 45.02.01.01 +45.02.01.02+45.02.01.03) __ Sume primite în contul plăților efectuate în ajiul curent

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori Prefinanțare

___ _              _________ ț_______ _______ . _ ........ ... . _ . ............. . .....            ...                          ..... .......

Fondul Social European (cod 45.02.02.01+45.02.02.02+45.02.02.03) Sume prirnițe în contul plăților efectuate în anul curent Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori Prefinanțare


Fondul de Coeziune (cod 45.02,03.01+45.02.03.02+45.02.03.03)

______Sume primite în_conțuf plăților efectuate în anul curent

_   _ Sume primite încontul plăților efectuate în ann_anteriori

Prefinanțare

I                                                                                                                                                                                     ..                . _____ ______


I

I

D

0.00

1

1

1


45.02.01


Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (cod 45.02.04.01+45.02.04.02+45.02.04.03)        45.02.04   _____

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent                                    45.02.04.01 __

_       Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori                                   45.02.04.02

_   __   Prefinanțare                                                                              145.02.04.03

Fondul European pentru Pescuit (cod 45.02.05.01 +45.0Z05.02+45.02.05.03)                     j45.02.05 (______

S u me prim ite în conțu I plățilo r efectuate în an u l cu re nt                             _______________45.02.05.01______

_    Sume primite încontul plăților efectuate în anii anteriori                       45.02.05.02

___Prefinanțare__   _                    _____ __________ __________ __45.02.05.03

I

45.02.07

45.02.07.01 45.02.07702

45.02.07.03

I

45.02.08 i 45.02.08701 45.02.08.02 45.02.08.03

--------------r

!                                                                                                                             li


Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (cod 45.02.07.01+45.02.07.02+45.02.07.03)

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

Sume primite în jcontujjDlâților efectuate în anii anteriori Prefinanțare

Instrumentul European de Vecinătate si Parteneriat (cod 45.02.08.01+45.02.08.02+45.02.08.03)


Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

_____Sume primite în contuîplăților efectuate în anii anteriori

__ Prefinanțare

Programe comunitare finanțate in perioada 2007-2013 (cod 45.02.15.01+45.02.15.02+45.02.15.03)

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

__ Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

_____ Prefinanțare

Alte facilitați sjjnstrumente postaderare (cod 45.02.16.01+45.02.16.02+45.02.16.03) __   __ Sume primite în contul plăților_efectuate în anul curent

_ Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

Prefinanțare                         ___ _____ ____ _________ ______

Mecanismul financiar SEE (cod 45.02.17.01 +45.02.17.02+45.02.17.03)  ___________________

________Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent ___________ _____________ __ ___ Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori ___

__Sume primite in avans

Programul Norvegian pentru Creștere Economică și Dezvoltare Durabilă (cod 45.02.18.01+45.02.18.02+45.02.18.03)

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

j Sume primite in avans


VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE (cod 00.02+00.16+00.17) -

TOTAL


J-


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


r

I

V” ”Î|

il

«i


i

I

45.02.17

0.00

45.02.17.01

45.02.17.02

45.02.17.03

1

0.00


ț


*-7---1 2

t.

4 t

« I*


Ț

I

.ț-

[ Cod

: indicator


•l

•                t


VENITURI PROPRII(OO.Q2+11.02+00.16+37.02)

I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)

A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+00.09+00.10+00.11)

A11. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.07)

A1.1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE (cod 01.02)

Impozit pe profit (cod 01.02J)1)     __

Impozit pe profit de la agenți economici 1)

A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE (COd 03.02+04.02)

Impozit pe venit (cod 03.02.17+03.02.18)

Impozit pe onorariul avocaților și notarilor publici

I Impozitul pe veniturile din transferul proprietăților jmobiliare din patrimoniul personal

Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04)

Cote defalcate din impozitul pe venit


j 378,585.60


432.00

432.00

432.00


;|

2,900.00   •


Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale

1,850.00

602.00

602.00

602.00


A1.3. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL (cod 05.02)

Alte impozite pe venit, profit si câștiguri din capital de la persoane fizice (cod 05.02.50)

Alte impozite pe venit, profit si câștiguri din capital

j

i

i

i

■I

4


A2. IMPOZIT PE SALARII - TOTAL - Restante anii anteriori -

Cote defalcate din impozitul pe salarii - Restante anii anteriori -

A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)____________________

Impozite si taxe pe proprietate (cod 07.02.01 +07.02.02+07.02.03+07.02.50)

Impozit si taxa pe clădiri (cod 07.02.01.01 +07.02.01.02) Impozit pe clădiri de la persoane fizice *)

Impozit si taxa pe clădiri de la persoane juridice *)

Impozit si taxa pe teren (cod 07.02.02.01 +07.02.02.02+07.02.02.03)

Impozit pe terenuri de la persoane fizice *)

Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice *) Impozitul pe terenul din extravilan *)

____ Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru

____Alte impozite sintaxe pe proprietate

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod111.02+12.02+15.02+16.02) Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01+11.02.02+11.02.05+11.02.06)

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la

1 >560.00

413.00

413.00

30.00

30.00


__Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurare de activitati

A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE (cod 18.02)________________

Alte impozite si taxe fiscale (cod 18.02.50)

Alte impozite si taxe

C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)

Venituri din proprietate (cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+30.02.50)

___ Varsaminte din profitul net al regiilor autonome, societăților și companiilor naționale


203.00

0.00

0.00


--T

I


__u


L i

* \

PREVEDERI 2011_ _ Venituri din concesiuni si inchirieri

Venituri din dividende ( cod 30.02.08.02 )

_______ Venituri din dividende de la alti plătitori

Alte venituri din proprietate

Venituri din dobânzi (cod 31.02.03)

Alte venituri din dobânzi               _

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02) Venituri din prestări de servicii si alte activitati

__ _ _ jysn'tud din prestări deservirii                      _

_        Contribuția părinților sau susținătorilor legali pentru întreținerea copiilor in crese

___ Contribuția persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social

Taxe dinjicțiyitațțcadastrale si agricultura

Contribuția lunară a părinților pentru întreținerea copiilorîn unitățile de protecție socială Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despăgubiri

____Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

Venituri din taxe administrative, eliberări permise (cod 34.02.02+34.02.50)


6,594.00

0.00


50.00


Taxe extrajudiciare de timbru _                    _____ ___

Alte venituri din taxe administrative, eliberări permise

Amenzi, penalitati si confiscări (cod 35.02.01 la 35.02.03+35.02.50)        ______ __

________ Venituri din amenzi si aIte sanctiuni aplicate potrivit d ispozitiilor legale                        __

Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intirziere a declarației de impozite si taxe

_____confiscarea potrivit legii

____Alte amenzi, penalitati si confiscări

Diverse venituri (cod 36.02.01+36.02.05+36.02.06+36.02.09+36.02.50)

__Venituri din aplicarea prescripției extincțive

_        Va rsa minte din veniturile si/sau disponibil ita ti le instituții Io Qpubl ice                    __

Taxe speciale

______Venițuri din ajutoare cțe stat recuperate

__ Alte venituri                         ___

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.02.01 +37JD2.50)

____Donații si sponsorizări

Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)

Alte transferuri voluntare

 • III. OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 40 02) încasări din rambursarea împrumuturilor acordate

(cod 40.02.06+40.02.07+40.02.10+40.02.11 +40.02.50)              ______ ______

încasări din rambursarea împrumuturilor pentru înființarea unor instituții și servicii publice de interes local sau a unor activități finanțate integral din venituri proprii încasări din rambursarea microcredițelor de la persoane fizice și juridice împrumuturi temporare din trezoreriasțatului**)

Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale _        secțiunii de funcționare**) .

încasări din rambursarea altor împrumuturi acordate

 • IV. SUBVENȚII (cod 00.18)

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)     3

Subvenții de la bugetuI de stat (cod 00.20)

B. Curente                                                                (cod

42.02.21 +42.02.28+42.02.29+42.02.32+42.02.33+42.02.34 la42.02.37+42.02.40+42.02.41)

______ Finanțarea drepturilor acordațe persoanelor cu handicap

Subvenții primite din Fondul de Intervenție**)

__ Finaarea lucrărilor de cadastru imobiliar

___Subvenții pentru compensarea creșterilor neprevizionate ale prețurilor la combustibili ____Sprijin financiar pentru constituirea familiei            _____

Subvenții pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili ___petrolieri __ ____ _______ __ ___ Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea unitățilorde asistență medico-sociale _________Subvenții pentru acordarea trusoului pentru nou-născuți_________________________________________

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea programelor de electrificare


Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru realizarea obiectivelor de investiții in turism


Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea șanațatii


8.40

1,200.00

1,200.00


5,000.00

5,000.00


0.00


37.02.50

1

1

i

00.16

|

o.bo "■"i

i

40.02

0.00

I

40.02.06

i

40.02.07

i

i...... .............................


40.02.50

■                                                                                                                                                                                                                             i

!                                                                                                                                                                                                                             I

1 1

00.17

1.....

j.

15,046.00

00.18

15,046.00

42.02

15,046.00

I

I

100.20

15,046.00

42.02.21

42.02.28

I

I                                                                                                                                                                                                                             I

I                                                                                                                                                                                                                             •

42.02.29   '

I*...........

i

;                                                       j

42.02.32

:  15,000.00

42.02.33 q

i

.........-    ..............4

42.02.34

42.02.35

42.02.36

42.02.37

|                                                                                                                                                                                            i

42.02.40

1

1

i                                                                                                                                                                                                                             '

;                                                                                        jf

1

:42.02.41

r

46.00    I

11


------

a

P Cod ‘ indicator

«. -

I

î-rt


Sume primite de administrațiile locale în cadruljorogramelor FEGA implementate de APIA Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea camerelor agricole

Sume primite de administrațiile locale în cadrul programelor finanțate din Fondul Social European Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru achitarea obligațiilor restante ale centralelor de termoficare

42.02.46

43.02

43.02.01


0.00


Subvenții de la alte administrații (cod 43.02.01+43.02.04+43.02.07+43.02.08)

Subvenții primite de taburetele consiliilor județene pentru protecția copilului

Subvenții de la bugetul asigurărilor pentru șomaj către bugetele locale, pentru finanțarea programelor pentru ocuparea temporară a forței de munca si subvenționareaJocurilor de munca Subvenții primite de la aite bugete locale pentru instituțiile de asistență socială pentru persoanele cu handicap

Subvenții primite de la bugetele consiliilor locale și județene pentru ajutoare în situații de extremă dificultate **)

VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE (00.02+00.15+00.17+45.02) -TOTAL ____________

VENITURII PROPRII (cod 00.02+11.02+00.15+37.02)

VENITURI CURENTE (00.03+00.12)

VENITURI FISCALE( 00.10)                                                                      100.03

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod11.02)                                    ;00.10

Sume defalcate din TVA (cod 11.02.07)

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru Programul de dezvoltare a infrastructurii si al

__bazelor sportive din spațiul rural

VENITURI NEFISCALE ( 00.14)

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod36.02+37.02)

Diverse venituri (cocL36.02.07)                                                                     (36.02

Varsaminte din amortizarea mijloacelor fixe                                                j 36.02

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.02.04)

Varsaminte din secțiunea de funcționare

II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.02)


00.01 SD


Venituri din valorificarea unor bunuri ( cod 39.02.01+39.02.03+39.02.04+39.02.07+39.02.10)   ; 39.02

Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice                                             39.02.01

___ Venituri din vanzarea iocuintelor construite din fondurile stătuIui                                         ;39.02.03 ___ Venituri din privatizare                  _         ___                                                  39.02.04 ___ Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat al statului sau al unităților administraț39.02.07

Depozite speciale pentru construcții de locuințe

 • III. OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 40.02)

încasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod 40.02.13+40.02.14)_________________________

Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale Sume din exceden tul bugetului local utilizate pentru fi nan țarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare

 • IV. SUBVENȚII (cod 00.18)

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 42.02)

Subvenții de la bugetul de stat (cod 00.19)

A. De capital

___Reteh no log iza rea centralelor termice și electrice de termoficare

Investiți^finanțate parțial din împrumuturi externe


•c


39.02.10 0016 40.02

40.02.13


j...


k

h

I

d


31,207.00

5,629.20

0.00

0.00

0.00

0.00


0.00

0.00

0.00


0.00


5,629.20

5,629.20

19.20

110.00’


j 5,500.00


i

i

I

i -- +

i

iI

I

. _.]!......

i


25,577.80


Aeroporturi de interes local

Planuri si regulamente de urbanism

Străzi care se vor amenaja în perimetrele destinate construcțiilor de cvartale de locuințe noi

Finanțarea studiilor de fezabilitate aferente proiectelor SAPARD

Finanțarea programului de pietruire a drumurilor comunale și alimentare cu apă a satelor (cod

0.00


42.02.09.01+42.02.09.02+42.02.09.03)

Finanțarea subprogramului privind pietruirea, reabilitarea, modernizarea și/sau asfaltarea |

drumurilor de interes local clasate                                                        \42.02.09.01

___ Finanțarea subprogramului privind alimentarea cu apă a satelor

Fjnanțarea subprogramului privind canalizarea și epurarea apelor uzate locuință

Subvenții pentru reabilitarea termică a clădirilor de locuit

A

Subvenții pentru finanțarea programelor multianuale prioritare de mediu și gospodărire a apelqb^


Finanțarea unor cheltuieli de capital ale unităților de^învățământ preuniversitar


Subvenții primite din Fondul Național de Dezvoltare^*)

42.02.16.01+42.02.16.02+42.02.16.03f            f        f

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor de comunicații în urgență în sănătate


•• * *

: c qd

indicator

• \


tx----

^PREVEDERI


of|2011

r .Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale în sănătate            ________ _____________________________

42.02.16.02


Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea altor investita în sănătate           _______ __________________

Subvenții pentru finalizarea lucrărilor de construcție a așezămintelor culturale

Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru         ;

finanțarea investițiilor în sănătate (cod 42.02.18.01+42.02.18.02+48.02.18.03)              \42.02.18

’Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale

pentru finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor de comunicații în urgență ■.

___________ în sănătate'_______________________________ _______________________ \42.02.18.01 Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale

__________pentru finanțarea reparațiilor capitale în sănătate____________________________

Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale

___ pentru finanțarea altor in vestiți) în sănătate


42.02.18.02


---


pentru pregătirea proiectelor de investiții publice finanțate prin Programul operațional regional 2007-J42.02.19

Subvenții de ja bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor         42.02.20

Sume F EN posta de rare in contul platilo r ef ectuate si pref i nantari (cod 45.02.011a 45.02.05            145.02

____Fondul E uropean de Dezvolta re Regio nala (cod 45.02.01.01 +45.02.01.02+45.02.01.03)             45.02.01 ____             Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent___                         45.02.01

______Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori         45.02.01

_____Prefinanțare                   45.02.01

Fondul Social European (cod 45.02.02.01+45.02.02.02+45.02.02.03)              _____145.02.02

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent                             _________45.02.02

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori                                    45.02.02

Prefinanțare                                                                            45.02.02


0.00


0.00

0.00


0.00


. ii

I

. . .       4

I

i


Fondul de^oeziune (cod 45.02.03.01+45.02.03.02+45.02.03.03)

__Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

____ Sume primite în contul plăților efectuate în aniLanțeriori

____ Prefinanțare              ___ ___ ______________________________________ Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (cod 45.02.04.01 +45.02.04.02+45.02.04.03) Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori Prefinanțare

________ I__ . .      _____________ _____________________________ __

0.00


Fondul European pentru Pescuit (cod 45.02.05.01+45.02.05.02+45.02J05.03) _ Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori Prefinanțare

45.02.03.03

r

P

45.02.04

0.00     I

45.02.04.01

1

1

45.02.04.02

45.02.04.03

............... - - -

45.02.05

0.00

45.02.05.01

i                                                                                                                                                    1

45.02.05.02

•....................

45.02.05.03

45.02.07

0.00 I

1

45.02.07.01

r--h

i

.               L


Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (cod 45.02.07.01+45.02.07.02+45.02.07.03)

___Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent               ____________________ Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori __________________________________________

Prefinanțare _____  _  _            _________________________________

Instrumentul European de Vecinătate si Parteneriat (cod 45.02.08.01+45.02.08.02+45.62.08.03)

45.02.07.02

-----------------------r

i

45.02.07.03

45.02.08

0.00

-------- .

I


Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori Prefinanțare

Programe comunitare finanțate in perioada 2007-2013 (cod 45.02.15.01+45.02.15.02+45.02.15.03)____________________

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

0.00


P ref i nan ța re            ______

Alte facilitați si instrumente postaderare (cod 45.02.16.01 +45.02.16.02+45.02.16.03) Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

_______ Prefinanțare

Mecanismul financiar SEE (cod 45.02.17.01+45.02.17.02+45.02.17.03)

__ Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

_______Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

_____Sume primite in avans________

Programul Norvegian pentru Creștere Economică și Dezvoltare Durabilă (cod ____________________Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori _     _ _ _

Sume primite in avans


1) numai de la regiile autonome și societățile comerciale de subordonare locală care realizează proiecte cu finanțare externă, conform Codului fiscal

*) Detalierea se face numai in execuție

**) Nu se completează în etapa de planificare

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI DIRECȚIA MANAGEMENT FINANCIAR CONTABIL

VIZ VICT CATE

BOZRAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotarare privind aprobarea bugetului local al municipiului Ploiești pe anul 2011 - CHELTUIELI

In conformitate cu prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2011 - Legea nr. 286/2010 și Legii privind finanțele publice locale-Legea nr. 273/2006 cu modificările și completările ulterioare s-a procedat la întocmirea, fundamentarea și elaborarea bugetului local al municipiului Ploiești pe anul 2011.

Veniturile totale ale bugetului local al municipiului Ploiești estimate a se realiza în anul 2011 sunt în sumă de 416.310,00 mii lei. Sunt formate din venituri curente în sumă de 370.057,00 mii lei (din care sume defalcate din TVA pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate inclusiv pentru echilibrarea bugetelor locale -98.037,00 mii lei si cote defalcate din impozitul pe venit - 164.877,00 mii lei conform adresei DGFP nr. 8541/07.02.2011 ),venituri din capital in suma de 5.629,20 mii lei, subvenții in suma de 40.623,80 mii lei.

Veniturile proprii in suma de 277.649,20 mii lei sunt constituite din :

 • -  impozitul pe venit în sumă de 168.811,00 mii lei;

 • -  impozite și taxe pe proprietate în sumă de 65.907,90 mii lei;

 • -  taxe pe utilizarea bunurilor în sumă de 15.846,70 mii lei;

 • -  alte impozite și taxe în sumă de 27.083,60 mii lei.

Pentru sumele alocate de la bugetul de stat sau alte ministere s-a estimat un nivel asemanator cu realizările anului 2010, urmând ca pe măsură alocării de sume bugetul local sa fie rectificat corespunzător.

Prin adresa nr. 1542/04.02.2011, Consiliul Județean Prahova a repartizat către Primăria Ploiești pe baza HCJ nr. 10/03.02.2011, suma de 1.556,00 mii lei pentru susținerea programelor de dezvoltare locala si proiecte de infrastructura care necesita cofinantare locala din cota de 21% si suma de 1.444,00 mii lei cu aceeași destinație avand ca sursa sumele defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale;

Estimarea veniturilor ce urmeaza a se incasa in anul 2011 este realizata de Serviciul Public Finanțe Locale conform notei de fundamentare întocmită de acesta.

Cheltuielile bugetului local sunt estimate în sumă de 436.310,00 mii lei și au fost repartizate astfel:

 • 1. Capitolul „Autorități publice si acțiuni externe*’ - 15.694,00 mii lei, pondere de3,59 % în totalul cheltuielilor:

 • -  cheltuieli de personal: 8.000 mii lei;

 • -  bunuri și servicii: 7.194 mii lei;

 • -  active nefinanciare: 500 mii lei;

Estimarea cheltuielilor de personal pentru anul 2011 s-a realizat de către Serviciul Resurse Umane cu respectarea Legii nr. 284/2010 si Legii nr. 285/2010 si

Estimarea cheltuielilor de personal pentru anul 2011 s-a realizat de către 5/2010 si rarizarca


Serviciul Resurse Umane cu respectarea Legii nr. 284/2010 sLUeg^irijr* Legii nr. 188/1999 republicata precum si HG nr. 611/20’ ' '*personalului plătit din fonduri publice.

Cheltuielile cu bunurile și serviciile au fost estimate anului 2010 , de notele de fimdamendamentare intocmite de Primăriei Ploiești precum si de legislația in vigoare.

notelor de


Cheltuielile de capital au fost prevăzute conform Anexei fundamentare întocmite de Direcția Tehnic- Investiții si Direcția Informatica.


 • 2. Capitolul „Alte servicii publice generale*’ - 28.808,55 mii lei, pondere de aproximativ 6,82 % în total cheltuieli:

 • - comisioane si alte costuri aferente imprumutului extem:4.655 ,00 mii lei;

 • - fond de rezerva: 781,78 mii lei;

 • - transferuri către Serviciul public de evidenta a persoanelor : 440,00 mii lei;

 • - alte transferuri reprezentând proiecte fonduri externe nerambursabile : 5.531,77 mii lei;

-rambursare credit Alpha Bank: 6.000,00 mii lei;

-rambursare credit B.C.R.: 11.400,00 mii lei;

Transferurile in suma de 440,00 mii lei sunt transferurile in completarea veniturilor proprii către Serviciul Public Local de Evidenta a Persoanelor, conform bugetului de venituri și cheltuieli al acestei unități.

La titlul „Alte Transferuri”, suma de 5.531,77 mii lei reprezintă contribuția Municipiului Ploiești la programul „PRACTISE”, „Cats”, „POS DRU”, „PO DC A”, precum si pentru realizarea documentațiilor de finanțare necesare depunerii spre aprobare a proiectelor de dezvoltare a infrastructurii in municipiul Ploiești prevăzute in Planul Integrat de Dezvoltare al Polului de Creștere Ploiești- Prahova conform notelor de fundamentare si bugetului fondurilor externe nerambursabile. Tot in cadrul acestui buget sunt cuprinse sumele alocate drept sursa de finanțare pentru susținerea programelor de dezvoltare locala si proiecte de infrastructura transmise prin adresa nr. 1542/04.02.2011, de către Consiliul Județean Prahova in baza HCJ nr. 10/03.02.2011.

 • 3. Capitolul „Tranzacții privind datoria publică și împrumuturi 6.700,00 mii lei, pondere de 1,55 % in totalul cheltuielilor.

La acest capitol au fost estimate comisioanele și dobânzile aferente creditelor interne contractate de la Alpha Bank și Banca Comercială Română.

 • 4. Capitolul „Ordine publica si siguranța naționala”- 8.497,00 mii lei, pondere de 1,73 % in totalul cheltuielilor.

La acest capitol se estimează cheltuieli in suma de 60,00 mii lei (bunuri si servicii), respectiv 60,00 mii lei (active nefinanciare) privind protecția civila , transferuri in suma de 943,60 mii lei către Politia Comunitara si transferuri către Politia Locala in suma de 7.433,40 mii lei, conform bugetului de venituri și cheltuieli al acestor unități.

5. Capitolul „Invatamant” - 113.415,40 mii lei, pondere de 25,99 % în total cheltuieli:

 • - cheltuieli de personal: 66.008,00 mii lei;                        , '<f"6

 • - bunuri si servicii: 21.711,00 mii lei;

 • - bunuri și servicii : 16.100,00 mii lei din care 13.600,00/rqafi lei pentru

’ ? b V <1                                                                  \ i k                     J

acoperirea cheltuielilor de întreținere a unitarilor de invatamant sși 2.500,00 niii ;

1 * *                                                                                      f

lei pentru efectuarea de reparații curente pentru unitățile de invatamant;

 • - transferuri: 550,00 mii lei;                                          '-/•'■<

 • - asistenta sociala: 90,00 mii lei;

 • - alte cheltuieli (burse): 415,00 mii lei;

 • - active nefinanciare : 8.541,40 mii lei;

Cheltuielile de personal pentru invatamantul preuniversitar de stat sunt calculate conform FI.G. 1395/28.12.2010 privind standardele de cost pe elev si au fost repartizate de către D.G.F.P. Prahova prin fisa cu indicatori pentru bugetul local nr. 8541/07.02.2011.

Cheltuielile cu bunurile și serviciile au fost estimate luându-se în calcul realizările anului 2010 precum si notele de fundamentare ale serviciilor si direcțiilor din cadrul Primăriei Ploiești;

Transferurile se acordă în completarea veniturilor proprii pentru finanțarea cheltuielilor de întreținere a internatelor și cantinelor pentru elevi. Transferurile și veniturile proprii ale centrelor financiare din învățământul preuniversitar de stat sunt prezentate in bugetul de venituri proprii si subvenții.

Asistenta sociala reprezintă acordarea de ajutoare pentru susținerea echipelor de elevi sportivi din cadrul Colegiului Mihai Viteazul Ploiești.

In ceea ce privește reparațiile curente pentru învățământ, prioritate s-a acordat reviziilor la instalațiile sanitare, electrice, instalațiilor de încălzire cu gaze, înlocuirii caloriferelor deteriorate, reparării hidroizolațiilor, reviziilor la instalațiile de apă, achiziționării de obiecte sanitare, igienizărilor, etc — repartizarea pe centre fiind făcută de către serviciile de specialitate din cadrul Direcției Tehnic —Investirii.

Cheltuielile de capital au fost prevăzute conform Anexei nr. 2 și a notelor de fundamentare întocmite de serviciile de specialitate ale Direcției Tehnic -Investirii.

 • 6.Capitolul „Sănătate” - 5.589,00 mii lei - pondere de 1,29 % in totalul cheltuielilor.

A

In domeniul sănătății , pentru Centrul de Transfuzie Sanguină din bugetul local se finanțează cheltuielile privind transportul donatorilor onorifici de sânge, în sumă de 70,00 mii lei conform notei de fundamentare a Centrului de Transfuzie Sanguina Ploiești.

De asemenea, s-a alocat suma de 260,00 mii lei pentru reparații curente la spitale conform notei de fundamentare a Direcției Tehnic - Investiții.

Cheltuieli de personal aferente asistenților medicali care activeaza in cabinetele școlare din scoli in suma de 2344,00 mii lei au ca sursa de finanțare subvențiile încasate de la Ministerul Sanatatii prin Direcția de Sanatate Prahova iar cheltuiala cu bunurile si serviciile in suma de 150,00 mii lei este destinata asigurării unui minim de medicamente si materiale sanitare conform notei de fundamentare si bugetului Administrației Serviciilor Sociale Comunitare.

7. Capitolul „Cultură, recrecre și religie” - 34.652,20 mii lei, pondere de 7,88 % în totalul cheltuielilor bugetului local. La acest capitol se alocă transferuri pentru:

 • - iluminat ornamental: 1.106,00 mii lei;

 • - spectacole artificii: 94,00 mii lei;

 • - acțiuni culturale: 1.154,50 mii lei;

 • - Casa de Cultură: 661,00 mii lei;

 • - Teatrul „Toma Caragiu” Ploiești: 5.716,00 mii lei;

 • - Filarmonica „Paul Constantinescu” Ploiești : 5.128,00 mii

 • - Clubul Sportiv Municipal Ploiești: 5.002,00 mii lei;

  (■ *•

  . 's
 • - Administrația Parcului “Constantin Stere” Ploiești: 6.396,00 mii tei Prezentarea pe categorii de cheltuieli, pe capitole, subcapitole, articole~se

regăsește în bugetele de venituri și cheltuieli ale acestor instituții.

 • - cheltuieli cu Asociatul F.C. Petrolul : 5.000,00 mii lei conform notei de fundamentare întocmită de F.C. Petrolul;

 • - reparații unitati de cult : 1.600,00 mii lei - conform notei de fundamentare a Direcției Tehnic - Investiții;

 • - active nefinanciare : 2.794,70 mii lei;

Cheltuielile de capital au fost prevăzute conform Anexei nr. 2 și a notelor de fundamentare întocmite de serviciile de specialitate ale Direcției Tehnic- Investiții.

8. Capitolul „Asigurări și asistență sociala ” - 30.809,00 mii lei, pondere de 7,06 % în totalul cheltuielilor.

La acest capitol se alocă transferuri pentru Administrația Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești în sumă de 14.544,00 mii lei. In această sumă se regăsesc, conform bugetului de venituri și cheltuieli al acestei instituții: cheltuieli de personal, bunuri și servicii, active nefinanciare; cheltuieli privind transportul persoanelor aflate în dificultate 3973,00 lei, indemnizații însoțitori persoane aflate în dificultate 8.180,00 mii lei , ajutoare bănești pentru încălzirea locuinței 200,00 mii lei, alte cheltuieli de asistenta sociala 120,00 mii lei, prezentarea pe categorii de cheltuieli, pe capitole și subcapitole, se regăsește în bugetul Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești.

De asemenea, la acest capitol se finanteaza si cresele, in suma de 1.279 mii lei (cheltuieli de personal), respectiv 460 mii lei (bunuri si servicii).

9. Capitolul „Locuințe, servicii si dezvoltare publica” - 70.245.30 mii lei, pondere de 16,09 % în totalul cheltuielilor.

Aceste cheltuieli sunt structurate astfel:

 • a) Bunuri și servicii: 18.961,50 mii lei, din care: iluminat public : 5.372,00 mii lei; întreținere ceasuri publice: 39,50 mii lei;

- suma de 1.550,00 mii lei reprezintă reparații imobile aflate in proprietatea privata a Municipiului Ploiești si este detaliata in nota de fundamentare a Direcției Tehnic — Investiții.

 • - prestări servicii SGU conform contract: 12.000,00 mii lei;

 • b) Transferurile către instituțiile publice, în sumă de 8.908,00 mii lei, au fost repartizate astfel:

 • -  Serviciul Public Finanțe Locale Ploiești: 8.908,00 mii lei.

Prezentarea pe categorii de cheltuieli, pe capitole, subcapitole, articole, se regăsește in bugetele de venituri si cheltuieli ale acestor instituții.

 • c) Active nefinanciare în sumă de 42.375,80 mii lei au fost prevăzute conform Anexei nr. 2 și a notelor dc fundamentare întocmite de serviciile de specialitate ale Direcției Tehn i c-1 n v c s t i ti i.


10 ♦ Capitolul „Protecția mediului” - 44.090,00 mii lei, po

totalul cheltuielilor:

- bunuri și servicii: 14.800,00 mii lei, reprezentând cheltuieli de salubritate;

-apa meteo conform notei de fundamentare a Direcției Tehnic-Invfestitii 500,00 mii lei;

- active nefinanciare în sumă de 28.790,00 mii lei au fost prevăzute conform

Anexei nr. 2 și a notelor de fundamentare întocmite de serviciile de specialitate ale Direcției Tehnic-Investitii precum si a notei de fundamentare a Regiei Autonome de Servicii Publice pentru obiectivul “modernizare sistemului de colectare si epurare a apelor uzate din municipiul Ploiești”.

 • 11. Capitolul „Combustibili si energie 32.910,00 mii lei, pondere de 7,60 % in totalul cheltuielilor si reprezintă subvenția pentru energia termica livrata populației din care 10.000,00 mii lei sunt destinați acoperirii plăților restante.

 • 12. Capitolul „Transporturi”: - 44.899,55 mii lei, care reprezintă o pondere de 10,28 % în totalul cheltuielilor.

Aceste cheltuieli au fost structurate astfel:

 • a) Bunuri și servicii - 9.300,00 mii lei respectiv reparații curente străzi ( 7.000,00 mii lei ) și cheltuieli privind circulația ( 2.300,00 mii lei);

 • b) Subvenții acordate Regiei Autonome de Transport Public Ploiești -23.305,00 mii lei, pentru acoperirea diferenței de preț și tarif la transportul urban de călători și acordarea de facilități si gratuitati conform bugetului de venituri si cheltuieli al acestei unitati.

 • c) Transferuri acordate Regiei Autonome de Transport Public Ploiești -45,25 mii lei, conform bugetului de venituri și cheltuieli al acestei unități reprezentând diferența de achitat pentru copertine refugii calatori din statii, obiectiv inceput in anul 2010.

Active nefinanciare in suma de 12.249,30 mii lei conform Anexei nr. 2 și a notelor de fundamentare întocmite de serviciile de specialitate ale Direcției Tehnic-Investitii.

Pe langa aceste cheltuieli , prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 307/2007, s-a aprobat finanțarea de investiții din credit B.C.R., pentru anul 2011 fiind aprobata suma de 66.450,00 mii lei prin Hotararea Comisiei de Autorizare a împrumuturilor Locale nr. 1794/18.11.2010; investițiile sunt detaliate conform anexei nr. 4 si notelor de fundamentare ale Direcției Tehnic- Investiții.

Bugetul instituțiilor publice si activitatilor finanțate integral sau parțial din venituri proprii si subvenții se constituie pentru anul 2011 la nivelul sumei de 110.430,75 mii lei.

Conform art. 58 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale , modificat prin Ordonanța de urgenta a Guvernului nr. 63/2010, excedentul anual al bugetului local rezultat la încheierea exercițiului bugetar, pe cele doua secțiuni, după efectuarea regularizărilor in limita sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat prevăzute la art. 6 lit. A), a celor exceptate la art. 6 lit b), precum si a transferurilor consolidabile din bugetul de stat sau din alte bugete, precum si după achitarea plăților restante, se reportează in exercițiul financiar următor si se utilizează, in baza hotărârilor autoritatilor deliberative, astfel:

 • a) Ca sursa de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare;

 • b)  Pentru acoperirea temporara a golurilor de casa provenite din deeâlap veniturile si cheltuielile secțiunilor de funcționare si dezvoltări ir curent, in limita disponibilului rezultat in urma aplicării prevedempr Iii

 • c)  Pentru acoperirea definitiva a eventualelor deficite ale septiur

\\\p    ''

dezvoltare, după caz, la sfârșitul exercițiului bugetar;               '

Astfel la data de 31.12.2010, conform extrasului de cont, excedentul bug local este in suma de 20.342.635,91 lei si se va repartiza astfel:

 • A) 20.000.000,00 lei ca sursa de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare conform Anexei nr. 3și a notelor de fundamentare întocmite de serviciile de specialitate ale Direcției Tehnic-Investitii;

 • B) 300.000,00 lei pentru acoperirea temporara a golurilor de casa ale secțiunii de dezvoltare;

 • C) 42.342,91 lei pentru acoperirea temporara a golurilor de casa ale secțiunii de funcționare;

Conform prevederilor Ordonanței de Urgenta a Guvernului nr. 63/2010 veniturile si cheltuielile bugetului local se clasifica in doua secțiuni si anume funcționare si dezvoltare astfel: - din veniturile totate stabilite in suma de 416.310,00 mii lei, veniturile secțiunii de funcționare sunt in suma de 340.348,80 mii lei si veniturile secțiunii de dezvoltare sunt in suma de 75.961,20 mii lei din care 44.754,20 mii lei se acopera din secțiunea de funcționare.

- din cheltuielile totale stabilite in suma de 436.310,00 mii lei, cheltuielile secțiunii de funcționare sunt in suma de 340.348,80 mii lei si cheltuielile secțiunii de dezvoltare sunt in suma de 95.961,20 mii lei.

La fundamentarea si așezarea bugetului s-a tinut cont de Ordinul nr. 7/57 din

 • 11.01.2011 privind aprobarea nivelului maxim al cheltuielilor de personal aferent bugetului general centralizat al unităților administrative-teritoriale pe anul 2011 care stabilește un plafon pentru Municipiul Ploiești de 110.639,00 mii lei.

  DIRECTOR, Direcția Management Contabil, Contracte


  f inanciar -  Față de cele preze alăturat.

  :ntate mai sus, propunem aprobarea proiectului de hotărâre

  VIZAT

DIRECTOR,

Direcția Ad-tie Publica, Juridic -Contencios, Achiziții Publice, Contracte

JUDEȚUL PRAHOVA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTIBUGET LOCAL - propuneri
2011 CHELTUIELI

mii lei

DENUMIREA INDICATORILOR

COD

buget cf. HCL nr.

445/23.12.2010cf. Adr.DGFP nr.

1667/28.12.2010

515.834,92

propuneri 2011

CHELTUIELI - TOTAL

5002

436.310,00

A UTORITĂȚI PUBLICE ȘI A CȚIUNI EXTERNE

5102

16.407,60

15.694,00

Cheltuieli de personal

10

8.150,00

6.029,00

Bunuri si servicii - total, din care:

20

6.329,72

9.165,00

Bunuri si servicii

6.182,60

7.194,00

bunuri si serviciip

147,12

1.971,00

Transferuri curente (transferuri din bugeele consiliilor locale pentru acordarea unor ajutoare către unitățile administrativ-teritoriale in situații de extrema dificultate}

51

590,00

Ajutor social (sprijin persoana fizica in extrema

57

205,00

Cheltuieli de capital - total, din care:

70

1.280,00

500,00

Active nefinanciare

71

543,00

500,00

cisterne auto pentru apa

617,00

Active financiare

72

120,00

Active nefinanciare - din excedent

71

0,00

Plăti efect an precedenti an curent

85

-147,12

ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE

5402

24.328,05

28.808,55

Bunuri si servicii - total, din care:

20

4.667,06

4.655,00

Bunuri si servicii - alegeri si alte acțiuni

0,00

bunuri si servicii (ani precenenti)

64,06

Comisioane si alte costuri aferente împrum ext.

4.603,00

4.655,00

Fonduri de rezerva

50

0,00

781,78

Transferuri către Serviciul public de evidență a nersoanelor

51

584,00

440,00

Alte transferuri -Proiecte fonduri externe n erambursabile

55

10.741,05

5.531,77

Rambursări de credite - total din care:

81

8.400,00

17.400,00

Rambursare credit Alpha Bank

6.000,00

6.000,00

Rambursare credit B.C.R.

2.400,00

11.400,00

Plăti efect an precedenti an curent

85

-64,06

TRANZACȚII PRIVIND DA TORIA PUBLICĂ Șl ÎMPRUMUTURI

5502

4.978,85

6.700,00

Bunuri si servicii (comisioane)

20

278,85

500,00

Dobânzi

30

4.700,00

6.200,00

ORDINE PUBLICĂ ȘI SIGURANȚĂ NA ȚIONALĂ

6102

8.632,80

8.497,00

Bunuri si servicii - total, din care:

20

76,60

60,00

Bunuri si servicii (Protecția civilă)

60,00

60,00

Bunuri si servicii (ani precedenti)

16,60

Transferuri către Poliția Locala

51

8.532,80

7.433,40

DENUMIREA INDICATORILOR


COD


buget cf. HCL nr. 445/23.12.2010cf.

Adr.DGFP nr.

1667/28.12.2010


Transferuri către Poliția Comunitară Active nefinanciare (Protecția civilă) Plăti efect an precedenti an curent


71


85


40,00

-16,60_____________ÎNVĂȚĂMÂNT________

Cheltuieli de personal

Bunuri si servicii - total, din care:

Bunuri si servicii

reparații curente scoli(buget PMP) ____________

Bunuri si servicii2

Transferuri către instituții publice__________________

Finanțare POSDRUpt.Grup Școlar Victor Slavescu Ploiești_______________________________________________

Asistență socială___________________________________

Alte cheltuieli (burse)_______________________________

Plăti efect an precedenti an curent_________________

Active nefinanciare - total din care:________________

Investiții centre financiare_____________________________

Investiții centre financiare (PMP)


SĂNĂTATE


Cheltuieli de personal - asistenta medicala comunitaraASSC____________________________

Bunuri și servicii - total din care:___________________

reparații spitale___________________________________________

bunuri si servicii -asistenta medicala comunitaraASSC bunuri si servicii p______________________________________

Spitalul Municipal Ploiești____________________________

Transferuri către instituții publice__________________

Spitalul de Boli Infectioase Ploiești____________________

Spitalul Municipal Ploiești

Asistență socială (Centrul de transfuzie)____________

Active nefinanciare


CUL TURĂ, RECREERE ȘI RELIGIE


Bunuri și servicii - total- din care:__________

Bunuri si servicii(ani precedenti)_____________

ch. din donații și sponsorizări_________________

iluminat ornamental________________________

spectacole artificii

acțiuni culturale_______________________________

Transferuri către instituții publice, din care: Casa de Cultură___________________________

Teatrul "Toma Caragiu"___________________

Filarmonica "Paul Constantinescu"__________

Club Sportiv Municipal____________________

Administrația Parcului C-tin Stere___________

Alte cheltuieli - total din care:_______________

ch. Asociat SC FC Petrolul_________________

reparații unități de cult_________________________

Active nefinanciar active nefinanciare

Plat efect an precedenti an curent


in


re:


6502

10


20


51


56


57

59

85

71


6602


10


20


51


57

71


6702

~lo~


51


59


71


85


137.079,80

94.911,00

17.506,04

15.070,20

2.308,20

127,64

550,00


113.415,40

66.008,00

37.811,00

13.600,00

2.500,00

21.711,00

550,00


149,80


90,00 415,00 -127,64 23.585,60

357,60

23.228,00

5.300,15


4.000,00


323,00

260,00

63,00

0,00

0,00

907,15

270,65

636,50

70,00


33.087,32

2.759,79

 • 289.79

300,00

857,00 94,00 1.219,00 22.044,32

 • 609.80

6.078,00

4.762,00

4.032,00

6.562,52

7.110,00

5.430,00

1.680,00

1.943,00

0,00

769,798.541,40


8.541,40

5.589,00


2.344,00

1.181,00

260,00

150,00

771,00


1.344,00

344,00

1.000,00

70,00

650,00


34.652,20

2.354,50


0,00

1.106,00 94,00

1.154,50

22.903,00

661,00

5.716,00

5.128,00

5.002,00

6.396,00

6.600,00

5.000,00

1.600,00

2.794.70


2.794,70


DENUMIREA INDICATORILOR

COD

buget cf. HCL nr. 445/23.12.2010cf.

Adr.DGFP nr. 1667/28.12.2010

propuneri 20117

/

// V * /

// ■-> ' L i              >

ASIGURĂRI Șl ASISTENȚĂ SOCIALĂ

6802

28.410,80

30.8&9,

Cheltuieli de personal - total din care:

10

6.808,00

Asistenta sociala in caz de invaliditate

4.808,00

3.973,0V

Crese

2.000,00

1.279,00 *

Bunuri si servicii - total din care:

20

83 7,72

2.513,00

Bunuri și servicii (Creșe)

560,00

460,00

Bunuri și servicii p cresa si asscl307 +421

7,92

1.728,00

reparații curente crese (buget PMP)

144,80

200,00

Finanțare proiecte cf. Legii 350/2005

125,00

125,00

Transferuri - total din care:

51

11.711,00

14.544,00

Adm.Serv.Soc.Comunitare

11.256,00

14.544,00

Serv. Evidenta Persoanelor ( asistenta sociala ptr.familie si

455,00

Asistență socială- total din care:

57

9.037,00

8.500,00

Asistenta sociala in caz de invaliditate

7.606,00

8.180,00

Ajutoare pentru locuințe

187,00

200,00

Ajutoare sociale

1.158,00

0,00

Alte cheltuieli in domeniul asigurărilor si asistentei sociale

86,00

120,00

Active nefinanciare - total

71

25,00

0,00

Active nefinanciare

71

25,00

0,00

Plat iefect an precedenti an curent

85

-7,92

LOCUINȚE, SERVICII ȘI DEZV. PUBLICĂ

7002

41.940,88

70.245,30

Bunuri și servicii- total din care:

20

10.145,23

18.961,50

iluminat public

06

4.980,00

5.372,00

Alte cheltuieli - total din care:

50

5.165,23

13.589,50

întreținere ceasuri publice

38,00

39,50

Iluminat fântâni

3,23

Spectacole artificii

0,00

prestări servicii gratuitati cimitire

93,00

Reparații curente(fond imobiliar)

1.000,00

1.550,00

Bunuri și servicii (ani precedenti)

3,23

prestări servicii SGU PI.

4031

12.000,00

Transferuri către instituții publice, din care:

51

21.040,70

8.908,00

Oficiul Public Proiect

863,55

0,00

Administrația Domeniului Public și Privat

12.136,15

0,00

Serviciul Public Finanțe Locale

8.041,00

8.908,00

Active nefinanciare - total din care:

71

10.758,18

42.375,80

Locuințe

03

5.258,18

41.131,80

active nefinanciare

41.131,80

Iluminat public

06

5.500,00

1.244,00

Reabilitare iluminat public

5.500,00

1.244,00

Plat iefect an precedenti an curent

85

-3,23

PROTECȚIA MEDIULUI

7402

109.887,34

44.090,00

Bunuri și servicii -total din care:

20

13.091,00

15.300,00

Salubritate

12.591,00

14.800,00

apa meteo

500,00

500,00

Active nefinanciare total din care:

71

96.796,34

28.790,00

Canalizarea și tratarea apelor reziduale

06

96.796,34

28.790,00

active nefinanciare

0,00

28.790,00

COMBUSTIBILI ȘI ENERGIE

8102

42.100,00

32.910,00

Subvenții- dif. de preț și tarif la en. termică livrată pop.

40

42.000,00

32.910,00

I
DENUMIREA INDICATORILOR

COD

buget cf. HCL nr. 445/23.12.2010cf.

Adr.DGFP nr.

1667/28.12.2010

V

propuneri 2011

f '

■ ? ■

-

--------------------------------------■

Active nefinanciare

71

100,00

Racordare la sistemul de incalzire a serelor si clădirilor str. Mircea cel batran nr.81 Ploiești

100,00

V

0,00

TRANSPORTURI

8402

63.681,33

44.899,55

Bunuri și servicii - din care:

20

16.353,00

9300,00

reparații curente străzi________________________________________

serv monitorizare trafic

14.000,00

2.353,00

7.000,00

-------2.300,00

Subvenții- dif. de nret « tarif iRA TP)

40

33305.00

------23.303,00

Alte transferuri (leasing-RA TP)

55

2.126,25

45,25

(din care)Amplasare copertine refugiu calatori in stațiile RATP PI.

45,25

45,25

Plat iefect an precedenti an curent

85

Active nefinanciare

71

11.897,08

12.249,30

Străzi

0303

11.897,08

12.249,30

0,00

12.249,30Conform prevederilor Ordonanței de Urgenta a Guvernului nr. 63/2010 veniturile si cheltuielile bugetului local se clasifica in doua secțiuni si anume funcționare si dezvoltare


astfel :din cheltuielile totale stabilite in suma de 436.310,00 mii lei, cheltuielile secțiunii de


funcționare sunt in suma de 340.348,80 mii lei si cheltuielile secțiunii de dezvoltare sunt in


suma de 95.961,20 mii lei.


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

DIRECȚIA TEHNIC INVESTIȚII

SERVICIUL INVESTIȚII


LISTA

obiectivelor de investiții pe anul 2011mii ieiDENUMIREA OBIECTIVELOR


DE IN VESTIT!!


Valoare totala


Valoare totala


Surse


Credite


Credite


Alte surse


conform S.F.


actualiz.


proprii


Bancare


Interne


Bancare


Externe


constituite


finanțate din:

TOTAL I

BUGET de la bugetul

local


din care:


transf.

bug. Stat


I Observații A Ite surse4              a

aap


TOT A LCH ELT11EU:.:


Lucrări in continuare


Lucrări noi


IV'


Cap.51.02-71

AUTORITATI PUBLICE


• •••••k--4

■■88PPvrra

■■4P + P + ^««

4"kbb + vaaa

4"P4avvaaa

bbbavvaaaa


2

8 + -P + 4ar

♦    ♦    4    ♦ r a -a

b ■ a ■    ■ a     a ■


4     *    *

t    *    *    a

j       a      a

a      *      *      P

a       a      4


TOTAL


■ r« + p + hp

■     ■     ■    +    ^    + n

P"«»P'4*


•4; f!


Dotări


Cap.61.02-71


ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA


TOTAL

+ + r- a-aaaa

din care:


4      '

4      ■

aaraaj^ + 4,4aaa,

b .. i 4  +  4 L X__x__i___X__X__k_        -*»■ ■» J 4


V: -;


l“


Dotări ALA


Cap.65.02-71


INVATAMANT


din care:


Lucrări in continuare


Consolidare Școala Rares Vodă


Consolidare Gr Sc.Petrolul Teleajen înlocuire tamplarie, refacere fațade , terenuri


204.840,28 | : : 0,00


110.377,41


0,00


0,00
»»^»«*»»»»


pp + vfraaa *r + ^ + 4aba

•<O<7


0,00


0,00


0,00


0,00


t___A « X. J* 1


0,00


0,00


85;413,00

+ r *    ♦ a 4 a           ■ F ■     ■


52.313,00


7.000,00

8.500,00

36.813,00


OiQO


0,00


0,00

0,00

0,00


P ♦    »    4 J k +

* + 4kkP44

•      ♦      -

P      k      -      k      •aiaaaaaaba*»aa

......95.961,20


'l                . 1

1

a      ]

1      p     *

--T

f

1

1 +.

i>                I

7     •          /

F1 1 4

r
Valoare totala


actualiz.


Lucrări «oi


Refacere acoperiș Colegiul Mihai Viteazul


Sala de concerte si sala de sport Liceul de Arta

Construire campus școlar Colegiul Virgil Madgearul


Centrale termice si instalații de incalzire: Grup Școlar Transporturi, Școala nr. 1 Radu Stanian, Școala Ienachita Vacarescu, Școala nr. 11 Florin Comisei, Școala nr. 13, Școala nr. 19, Școala Sf. Vineri-anexa, Grădinițele nr.1,5,7, 9 Nichita Stanescu, Cheita de Aur, Casuta de Povesti, nr.24, nr.29,nr.37,nr.38


< •: . •.      \           2->      !■ !■ !■ •; • .• ;• •• ’ z < •>’ •;

7: >       •:                              ;•                      > r


1

2

 • 3

 • 4


Branșamente utilitati Școala Rares Vodă


Proiectare -refacere parțiala acoperiș Colegiul Mihai Viteazul

Documentație AC. Construire campus școlar Colegiul Virgil Madgearul

Documentație AC. Construire Grădiniță nr.20


Proiectare -reabilitare corp anexa Colegiul Mihai Viteazul

SF+PT+DE înlocuire tamplarie Colegiul I.L.Caragiale


Proiectare Liceul de Arta-Sala de concerte


Studiu de prefezabilitate-extindere Școala Sf.Vasile


Expertize tehnice-unitati de invatamant


10


Dotări licee


11


Proiectare centrale termice si instalații de incalzire unitati de invatamant


Cap.66.02-71


a

»

4

a


SANATATE

*   8        ♦ t I *   + P ♦“*   ♦   • ’

+ + * + -Pb* + + + 4"4*"a"'"P

44 + **rb + b + + a4"v4*"4PI

TAT i î **

1 V’ 1’/ 4.1^ ♦                .....

b I * d I I b *    *    » a 4 a 4    4    *    ►    8 R i I

*vvavbrvavaab4**4lbl4


din care:


Lucrări in continuare


a _ b            ”7^^ a        J7" ”a ” V +*”” +s-_ * * ”*1    ■    *    ’    ■ ' •    •

»a"p*aaa"aa*"*"4P + *p + * + *a""""»""

**ap«*aaaaaa**""" + + + + + + 4"""P'"""

aaaP*afraa4P + *aț«b + + 4 + * + țda4aaaaa

8*844*a8aa84*"""4*b* + 444"'"V"»""

*aa**aaaaa" + + *" + + + + 4 + '4''P44*a""

afra* + fraaa4«4*daab + b + + *4a""4*«»""

q8l«*iaiaar + + + P + rv + 4 + a*a«P 4 * T  ■_P


Reabilitare secția de oncologie Spitalul Municipal Schuller


Proiectare -reabilitare secția de oncologie Spitalul Municipalfinanțate din:

Surse

Credite

Credite

Alte surse

TOTAL

|              din care:              |

Observații

proprii

Bancare

Interne

Bancare

Externe

constituite

cf.Legi

BUGET

de la bugetul local

transf.

bug. Stat

Alte surse

5

6

7

8

9=8+10+11

10

11

12

0300

1.610,00

1.610,00

0,00

0,00

200,00

200,00

0,00

0,00

100,00

100,00

0,00

0,00

10,00

10,00

0,00

0,00

1.300,00

1.300,00

0,00

3b l .40

z k- ; >   <

? >... < $ < ?

0,00

30,00

30,00

0,00

0,00

26,40

26,40

0,00

0,00

50,00

50,00

0,00

0,00

50,00

50,00

0,00

30,00

30,00

0,00

0,00

30,00

30,00

0,00

0,00

5,00

5,00

0,00

0,00

10,00

10,00

0,00

0,00

10,00

10,00

0,00

0,00

40,00

40,00

0,00

0,00

80,00

80,00

0,00

fr        4

a    ♦    a     a    ♦    a

aaddAaa + adjaa""

fr        a

*    a

 • *    ♦    a    4    ♦    a

a * a  ava

 • *    *    a    v    *    a

a * a  ara

 • *    *    a    4    *    a

a * a  ara

r      ♦      a      -a      a      a

+      a      a      +      a      a      .a      a.

*a   p   *   a   a   *   a

*4   ►   *   -   a       *   *

48p + aa^a

► H a**" k * a

abb + ""*'

0,0» ]

a

*

a

65®,00

: 650,00

<<:<<& O»?:-:,

■ bva-44a + -ab84*

ab4a-'* + a4a4«4«

drvav + 4avaaaa«a

aaa*aaab««

a_                a            a     a     a     a    4     8    4

a      a      4      a                                      -a                              8      4      4

-____ V

1<W

0,00

500,00

500,00

c/J*b       ’r a. Ca

i     ‘ 'Ib——.m».

■■■    ^4

4\

0,00

500,00

500,00

0;00 -

1 J                                                                I»

.._____*

s'    " <         , b ’       b

,          •   -1 i■ȚI*'

S • •    >. %     z

. • V •. / X?

l54410

r •           «             «i                                    k

f '          sv’ '       -              < •

1 - -

.. 11________*      \ . y ii _r

/- : ■ - V;

> ; ■

0,00

150,00

150,00

a                              %          r

1 / *.>■ ■'

ka, • -   .a •                 Z            •’             f

1                    ’ *i .         i

■ -

Nr. crt.

DENUMIREA

OBIECTIVELOR

DE INVESTIȚII

Valoare totala conform S.F.

Valoare totala actualiz.

Surse proprii

Credite

Bancare

Interne

Credite

Bancare

Externe

Alte surse constituite cf.Legi

finanțate din:

Observații Alte surse

TOTAL

BUGET

din care:             |

de la bugetul local

transf.

bug. Stat

0

1

2

3

5

6

7

8

9=8+10+11

10

11

12

Cap.67.02-71

CULTURA RECREERE SI RELIGIE

0,00

■     *    *     J    ■     ■

 • ■      fr      ■      *      •      1

 • ■     r    *     '    •     •

 • ■     d     *    ♦    4     1

 • ■      r      d       '      '      1

'4aa"*a*R4VV*"a44V*''""""**4V"""""""""*"»""*4aaaaaaaa4aa4*4a*r*adab4

l1                 14.           a-». ......................... .rara...

& S a  984 + 4* + 844 + + rdaa-rd + + + *a888 + aaaa***aa4*aaaaaaaaaaaaaaaraaaaaaa

a ▼ , F4daaaaaava

..fe fițfififi

rav*abb + """* +

n oh

ț     a     a     a    4    V    V

*4   fc   ■   *   *   ■   *

■  ■  r  a  -a  ba*

a    4    r    a     a    v    *    1

b44*844a4

b    +    +    +    ■     8    4    8    4

. n fift i

<<<-7<794<7ft<<:<

■■■■• 2*794'7(f • ■ "

a   b4   r   ♦   ♦   a   4   8   F   4   ■   a   ■

<fi 00      * •

■  ■a  a  4  »  a  ♦  a  ♦  r  a  aav

aaaa4 + bai a ■ a r a b

•ațaaa + aaa-aaaa-aa

i      a      a      *      *      4      t

R      ■      a       -      d      a

din care:

.....Aj țVV - • * * *

H     1     ■    +     ■    •    ■

BBabb + *4

----------i-------a----

■ ■ ’ v«vv - ■ ♦

1    4    ♦    •    *    *    •    *    *   •*     a    a-    a-    a    4    4

vdv44*a* *' 4 a a 4 *

.....♦    ♦    a    4

A

Lucrări in continuare

8.039,90

0,00

0,00

2.270,00

2.270,00

0,00

1

Consolidare si extindere sala de concerte inclusiv balcon Filarmonica Paul Constantinescu Ploiești

8.039,90

0,00

0,00

2.000,00

2.000,00

0,00

2

Proiectare si execuție pavilioane de vara

0,00

0,00

0,00

230,00

230,00

0,00

3

Proiectare si execuție pista de atletism, Parc Tineretului

0,00

0,00

0,00

40,00

40,00

0,00

B

Lucrări noi

0.00

0,00

0.00

519.70

p*

519,70

0.00

1

Reabilitare statuii: -Statuia Libertății, Statuia I.L.Caragiale

0,00

0,00

0,00

519,70

519,70

0,00

AHs.' dsehmeh cd iim    <<

(MB

oo

(M)0

:<•’>    5:        $

’ ’J ''

£ s h i î •:

1

SF,PT,DE Reabilitare statuia Libertății

0,00

0,00

0,00

5,00

5,00

0,00

Cap. 70.02 -71

LOCUINȚE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA

......

■ aaaaraaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaraaaaaa,daaavi,aaara,aaada8drdd*dada4F + A*

[1YYFAT\r.r.r ......... ‘ w//,......+.+.

•    *    ♦    '     ■    4    ►    ■     ►    +    -     fc    ♦    ►

►  ■  ♦  '  '4  +  +  b  +  +  fc*r

<<<79329 14<

4 + + qbAAaaabia

<<<<-«nfi<<<<<

.....«...

■ + + *44'48

r + + 4R448

i + r + ,444R

F    +    +    F    *    '     4     ■

*    *    R     r    ♦    *     •

F    +    4     8    4    *    +    ■

k    *    R     F    4    *    *    ■

♦    ■     R     a    ■    a    a    ■    r

ii 6o

<<<42.375'80 <<<

<<<34 898.00 •<<

<<<7.477.80<<<

a    *    a     8    +    ■    4    +     4     *    v    a    r    4     F

4*fr8F*a*v"4aa4r

a*a84aF + av48v"F

a + 8, + ,F + - + *F,--

b»*l + + R + r + ,HI--

i < r r <5 1 /         ......................................................♦ ♦ ♦

4^ a "4 V T aaaaaaaaaaaaaaaaaaaidaaaaa*aaarrvaaaaviaaaaababad*adda4FF*'*

din care

1* _fc J— *   < - -*       < J *   *    __♦ _ _s

, , . . , “țW.....

_e_____* ._î_____-_____t        .-±                                  . fc -i

■ bv + + 4d4'

' * + <*<*■

**'44' * ■

* - J >    ■    * .A J ...i

. . . V|VV. . .

*Raa4*aa«

, . , .r.#7T.J?.țVV. - ,

a + IFfcR + + , + + ea,r

A

Lucrări in continuare

27.639,14

0,00

0,00

17.317,80

10.840,00

6.477,80

1

Blocuri locuințe sociale Cartier Libertății, Ans. 9Mai Ploiești

14.404,13

0,00

0,00

10.800,00

5.300,00

5.500,00

2

Consolidare si reabilitare termica Bloc A7 str.Cibinului nr.2Ploiesti

4.030,87

0,00

0,00

290,00

150,00

140,00

3

Reabilitare termica bloc 135A str.Zimbrului

522,95

0,00

0,00

1,00

1,00

0,00

4

Reabilitare termica bloc M10 str. Arhip Nicolae

209,75

0,00

0,00

38,00

38,00

0,00

5

Reabilitare termica bloc 67 bis str.Infratirii nr.5A

3.422,95

0,00

0,00

1.568,20

798,20

770,00

6

Reabilitare termica bloc 48 str.Cameliei nr.3A

421,39

0,00

0,00

87,00

44,00

43,00

-

7

Reabilitare termica bloc 13 str. Levantica nr 1

890,25

0,00

0,00

49,60

24,80

* ’

24,80

8

Deviere rețea apa str.Libertății nr. 1

0,00

0,00

0,00

30,00

30,00

0,00

•i

9

RTE Blocuri locuințe Cartier Libertății

3.736,85

0,00

0,00

2.800,00

2.800,00

0,00

4

10

Construcție sediu, puct de lucru zona Nord, desființare construcții subterane existente pe teren, renovare acces subsol, strada. Aleea Catinei, nr. 17A+ UE (etapa II).

0,00

0,00

0,00

110,00

110,00

0,00

L

J


DENUMIREA

OBIECTIVELOR


DE INVESTIȚII


11


Proiectare+executie- Racordare Aleea Catinei, nr. 17A- Dalkia


12


Proiectare+executie- Branșament electric pavilioane


13


AEE Sediu punct de lucru Ploiești Aleea Catinei nr. 17A


14


Construcție anexa cimitir Bolovani-proiectare si execuție


15


Reabilitare sistem iluminat


ucniri noî


Reabilitare termica blocuri locuințe


Demolare construcție existenta strada Cosminele


Extindere a branșamentelor de apa in Cartierul Petrolul


Reamenajare prin extindere si supraetajare imobil Bdul.Independentei nr.14


Extindere a rețelelor de apa in Cartierul Petrolul-strada Văii


I-


I-


Certificat energetic blocuri Cartier Libertății


SF,PT,DE Bocuri locuințe sociale str.Cosminele


SF,PT,DE,RTE Locuințe str.Cosminele


Documentație tehnica PAD, strada Cosminele


Expertize tehnice imobile din patrimoniu


Expertize Tehnice Blocuri Locuințe


SF,PT, DE consolidare blocuri locuințe


Documentație tehnica pentru execuție lucrări de creștere a performantei energetice a blocurilor (og. 18/2009-og. 69/2010)


Reactualizare PUGModernizare sistem de colectare si epurare a apelor uzate in mun.Ploiesti -PMP

Modernizare strada Gârlei -canalizareconform S.F.

Valoare totala

Valoare totala actual iz.

Surse proprii

Credite

Bancare

Interne

Credite

Bancare

Externe

Alte surse constituite | cf.Legi

3

5

6

7

8

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

■yjhjș

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

■ — ■ —----— --- ■      ——-• -

— — ■■■■ ■ —

•——— ■ ■■ —

----. -------— —----

. ■.■ ii-ftift■

........

•.......

........

-A ftA '■

V,Uv .......

.......

- . ......

-......

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00TOTAL

finanțate din:

I            din care:

BUGET

de la bugetul local

transf.

bug. Stat

9=8+10+11

10

11

30,00

30,00

0,00

100,00

100,00

0,00

90,00

90,00

0,00

80,00

80,00

0,00

1.244,00

1.244,00

0,00

20.760,00

20.760,00

0,00

20.000,00

20.000,00

0,00

50,00

50,00

0,00

75,00

75,00

0,00

600,00

600,00

0,00

35,00

35,00

0,00

"r.                                                         •

10,00

10,00

0,00

50,00

50,00

0,00

50,00

50,00

0,00

20,00

20,00

0,00

300,00

300,00

0,00

500,00

500,00

0,00

0,00

500,00

500,00

2.000,00

2.000,00

0,00

868,00

868,00

0,00

28.790.00

4    *    a     •     a     ■

:: 5390.00

23,6(MMH+ ;

...

1— ,X-23.606,00

4                      Af

28.790,00

5.190,00

28.600,00

5.000,00

~ k

b . |

r

* *

23.600,00

2j

190,00

190,00

, 0,00


I Observații Alte surseNr.

1 crt.

DENUMIREA

OBIECTIVELOR

DE INVESTIȚII

Valoare totala conform S.F.

Valoare totala actual iz.

1 0

1

2

3

Cap. 84.02.71

|TRANSP0RTURI<<<<<<<--‘<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

« 81.434.10 «

din care

a.          «    +    |                                    r

A

Lucrări in continuare

21.761,23

0,00

| 1

Execuție alei cimitire Mihai Bravu, str. Mihai Bravu nr.228, Viisoara- str. C-tin

Brezeanu nr.14

0,00

0,00

2

Modernizare strada Rafov

2.175,00

0,00

3

Modernizare strada Șantierului

216,10

0,00

4

Modernizare strada Izvoare

2.112,58

0,00

5

Modernizare strada Jupiter tr. I

556,00

0,00

6

Modernizare strada Neptun

301,00

0,00

1 7

Modernizare strada Traian

1.647,00

0,00

1 8

Modernizare străzi zona Rudului (Refacere sistem rutier str. Hanibal, Refacere sistem rutier str. Petre Negulescu, Refacere sistem rutier str. Petroniu, Refacere sistem rutier str. Vasile Boierescu, Modernizare strada Posada, Modernizare strada Fecioarei, Modernizare strada Petru Poni, Modernizare strada Cicero, Modernizare strada Principatele Unite)

2.193,13

0,00

1 9

Drumuri si accese Cartier Ghighiului (Brazi, Tinosu, Pietrosani, Tatarani, Alunis, Sima, Draganesti)

2.430,22

0,00

10

Modernizare strada Alecu Russo

375,00

0,00

11

Modemizare/Refacere sistem rutier străzi Cartier Petrolului (Refacere sistem rutier str. Inotesti, Modernizare strada Livezilor, Modernizare strada Țintea, Modernizare strada Țițeiului, Refacere sistem rutier str. Moreni, Refacere sistem rutier str.Transformatorului, Modernizare strada Gândului, Modernizare strada Baicoi, Modernizare strada Vitileanca, Modernizare strada Ghighiului)

6.706,27

0,00

12

Modernizare strada Sevastopol

245,20

0,00

13

Modernizare strada Gârlei

1.387,16

0,00

! 14

Modernizare strada Titan

1.416,57

0,00

B

Lucrări noi

59.672,87

0,00

1

Modernizare strada Saturn, etapa II (proiectare+executie)

109,79

0,00

Surse


Credite


Credite


Alte sursefinanțate din:

TOTAL


BUGET


9=8+10+11


4 ■ + *! + ■■■■ ■ ■

•  *  4  4 F r ■  »  ■  ■■■

<<:42<249,30


4.604,30


15,00


385,00


51,00


330,00


134,00


72,00


200,00


150,00


1.270,00


105,00


1.379,30


42,00


340,00

131,00

6.140,00


50,00


din care:


de la bugetul

local


•    *    *    4 b

b d d


ObservațiiNr. crt.

DENUMIREA

OBIECTIVELOR

DE INVESTIȚII

Valoare totala conform S.F.

Valoare totala actual iz.

Surse proprii

Credite

Bancare

Interne

Credite

Bancare

Externe

Alte surse constituite cf.Legi

finanțate din:

Observații Alte surse

TOTAL

BUGET

|             din care:

de la bugetul local

transf.

bug. Stat

1 0

1 1

2 1

3

5

6

7

8

9-8+10+11

10

11 1

12

2

Modernizare strada Jupiter, etapa II(proiectare+executie)                  |

592,20

0,00

0,00

150,00

150,00

0,00 I

1 3

Modernizare strada Vârful cu Dor(proiectare+executie)                  |

79,95

0,00

0,00

50,00

50,00

0,00

4

Modernizare strada Neajlov, inclusiv canalizare (proiectare+executie)    |

523,46

0,00

0,00

150,00

150,00

0,00 1

5

Modernizare strada Cheia, inclusiv canalizare (proiectare+executie)       |

F 377,84

0,00

0,00

150,00

150,00

0,00 I

6

Modernizare strada Olteni, inclusiv canalizare (proiectare+executie)      |

P 583,83

0,00

0,00

150,00

150,00

0,00 1

7

Modernizare Aleea Strejnic bloc 26,27,28(proiectare+executie)           |

371,50

0,00

0,00

100,00

100,00

0,00 I

8

Amenajare loc de joaca pentru copii Bulevardul Republicii (langa Cimitirul Sovietic), Amenajare loc de joaca pentru copii strada Grindului - Complex Cina)- proiectare+executie                                  |

322,43

0,00

0,00

300,00

300,00

0,00 I

9

Amenajare loc de joaca pentru copii zona Malu Roșu - grădiniță 21,

Amenajare loc de joaca pentru copii zona Parc Modem-proiectare+executie                                                        |

324,34

0,00

0,00

300,00

300,00

0,00 I

1

10

Amenajare loc de joaca pentru copii zona Mihai Bravu, Amenajare Ioc de joaca pentru copii zona Mihai Eminescu, Amenajare loc de joaca pentru copii zona Parc Muzicanți - proiectare+executie                          |

517,64

0,00

0,00

500,00

500,00

0,00 1

11

Amenajare parc Caineni in municipiul Ploiești                                    1

700,00     |

0,00

0,00

600,00

600,00

0,00 I

12

Reparații pasaj Gara de Sud, municipiul Ploiești (proiectare+executie)    |

0,00

0,00

0,00

1.700,00

1.700,00

0,00

13

Refacere sistem rutier str. Văii                                              |

476,42

0,00

0,00

150,00

150,00

0,00

14

Modernizare strada Vasile Lucaciu                                     |

330,00    1

0,00

0,00

50,00

50,00

0,00

15

Demolare pod rutier vechi Obor                                       |

245,00

0,00

0,00

50,00

50,00

0,00

16

Reparații capitale: strada Ghe. Gr. Cantacuzino (tronson Sos. Vestului- limita oraș), 1

B-dul Republicii (tronson str. Sos. Nordului-limita oraș), strada Strandului( str.     1

Pasaj Bucov-limita oraș),strada Marasesti (tronnson cuprins intre Eoilor- Plaiesilor), 1

strada Cuza Vodă, strada Lapusna, strada C-tin Brezeanu, strada Podul Înalt-       1

proiectare+executie                                                              1

43.000,00   |

0,00

0,00

240,00

240,00

0,00

17

Amenajare parcari spate blocuri B-dul Republicii si spate blocuri strada Ghe. Doja-1 proiectare+executie                                                              1

6.926,52    |

0,00

0,00

50,00

50,00

0,00

18

Modernizare străzi Cartier Gageni (Leului, Lirei, Redutei, Spiru Haret, Vântului, 1 Vornicul Beldiman, Zborului, Stăruinței, Morilor, Podețului,Tabla Butii, Titeica)) |

2.021,54    |

0,00

0,00

500,00

500,00

0,00 1

7               < w

1

■ ——    ■ . s                                         ■

B

V                   1

19

Modernizare străzi Cartier Ghe. Doja (Amurgului, Austrului, Azurului, Frunzelor, 1

Fundeni, Matasari, Muzelor, Dogarilor, Victor Babes, Florarilor, Doamna Stanca, 1 Dorobanți, Italiana)                                                                    |

1.647,31    |

0,00

0,00

500,00

500,00

« 1

■ w   t M

0,00 1

’ 1

< 1 1

. t                      1

rT} 1

—1


DENUMIREA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII


_0

| Amenajare esplanada Casa de Cultura a Sindicatelor (proiectare+executie)

20__________ ______ .

(Amenajare parcari strada Gheorghe Lazar si intersecția cu străzile Ștefan cel Mare 21 si Bagdazar


1 Actualizarea bazei de date stadale


 • 2 __Expertize tehnice străzi, inclusiv prelevare de probe si analize de laborator

ISF+PT+DE Modernizare pasaj B-dul București (2 buc) Timken, intersecție

 • 3   Petrolului

 • 4   SF Modernizare locuri de joaca in municipiul Ploiești (18 buc.)


5 ISF+PT+DE Modernizare Colonia Teleajen, inclusiv canalizare

SF Reabilitare trotuare Cartier 9 Mai, Cartier Enachita Vacarescu, Cartier Malu Roșu


SF Reparații capitale: strada Ghe. Gr. Cantacuzino (tronson Sos. Vestului-1 imita oraș), B-duI Republicii (tronson str. Sos. Nordului-limita oraș), strada Strandului( Pasaj Bucov -limita oraș),strada Marasesti (tronnson cuprins intre Eoilor-Plaiesilor), strada Cuza Vodă, strada Lapusna, strada C-tin Brezeanu, strada Podul înalt

SF Amenajare parcari spate blocuri B-dul Republicii si spate blocuri strada Ghe. Doja

PT +DE+CS+Documentatie atribuire+DTAC+Documentatii obținere avize, Parcare supraterana str.Cuza Vodă


PT +DE+CS+Documentatie atribuire+DTAC+Documentatii obținere avize Extindere rețea de apa, rețea canalizare si modernizare străzi Cartier Mitica Apostol (Violetelor, Viilor, Trestioarei, Răchitei, Prigoriei, Plutelor, Paltinului, Mierlei, Lăstunului, Gaterului, Fluturilor, Ferigii, Energiei, Delfinului, Ciocârliei, Cetinei, Cerbului, Canarului, Brândușelor,Drum exploatare modernizat, Acces serviciu, Acvilei)


SF Modernizare străzi: Peris (inclusiv canalizare), Ecoului, Dâmbului, Lacului, Drum acces Ploiești Triaj, Barzava, Aurora, Vidinului, Zânelor, Caineni, Brazdei, Berzei, Dambovita (inclusiv canalizare), Horatiu


Valoare totala conform S.F.

Valoare totala actual iz.

Surse proprii

Credite

Bancare

Interne

1 Credite

1 Bancare

I Externe

Alte surse constituite cf.Legi

TOTAL

BUGET

Inantate din:

1             din care:

de la bugetul local

transf. bug. Stat

1 2 1

1 3

5

6

7

8

9=8+10+11

10

11

|     365,65     |

0,00

0,00

350,00

350,00

0,00

|      157,45     |

0,00

0,00

50,00

50,00

0,00

-• ;;

=:      .>?■ :: > .£■’ 4 *

<...           v* ț

1

f           •

1 ....

> ’•

0,00

| 0,00

0,00

100,00

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100,00

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

150,00

150,00

0,00

0,00

0,00

0,00

180,00

180,00

0,00

0,00

1 0,00

0,00

100,00

100,00

0,00 1

0,00 1

0,00

0,00

80,00

80,00

0,00

0,00      1

0,00

0,00

80,00

80,00

0,00

1 0,00

0,00

0,00

80,00

80,00

0,00

0,00

0,00

0,00

65,00

65,00

0,00

0,00 |

0,00

0,00

100,00

100,00

0,00     j

0,00 |

0,00

0,00

80,00

80,00

1

1

\0,00 1

Observații Alte surser

DENUMIREA

OBIECTIVELOR

DE INVESTIȚII

Valoare totala conform S.F.

Valoare totala actual iz.

Surse proprii

Credite

Bancare

Interne

Credite

Bancare

Externe

Alte surse constituite cf.Legi

finanțate din:

Observații Alte surse

TOTAL

BUGET

|             din care:

de la bugetul local

transf.

bug. Stat

0

1

2

3

5

6

7

8

9=8+10+11

10

11

12

12

SF Refacere sisteme rutiere străzi: Cartier Rafov(Petru Cercel, Jiului, Ghimpați, Ghe. Petrescu, Crisului, Cosmesti, Bihorului, Argeș, Intr. Sticlarului, Intr. Clubului), Cartier Ghe. Doja(Dorobanți, Italiana,), Cartier Gageni(Morilor, Podețului, Tabla Butii, Titeica)

0,00

0,00

0,00

80,00

80,00

0,00

13

SF Modernizare srazi Cartier Mitica Apostol

0,00

0,00

0,00

80,00

80,00

0,00

14

Documentație de intervenție Pasaj superior pe strada Mihai Bravu (zona Isover- Remat)

0,00

0,00

0,00

50,00

50,00

0,00

15

SF+PT+DE Modernizare Cartier Buna Vestire (Rares Vodă, Plevnei, Bistrița, Arcași lor, Ion Rusu Sirianu, Avram Iancu, Globului, Spatari, Vanatori, Alexandru cel Bun, G. Asachi, Brates, Simion Bamutiu, Bicazului, Soveja, Ialomitei, Prut)

0,00

0,00

0,00

80,00

80,00

0,00

16

Actualizare SF,DALI,PT,CS,DTAC-Consolidare podul de lemn.

0,00

0,00

0,00

100,00

100,00

0,00

DIRECTOR TEHNIC INVESTIȚII Teodora MARINDEZVOLTARE, ÎNTREȚINERE UNITATII CULTURA 1NVATAMANT SANATATE

SERVICIUL INFORMATICAJUDEȚUL PRAHOVA PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

BUGETUL CREDITELOR INTERNE

PE ANUL 2011

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

COD

Buget 2011

0 1

1

2

3

CREDITE INTERNE - TOTAL

1

66.450,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

2

70

66.450,00

ACTIVE NEFINANCIARE

3

71

66.450,00

Active fixe

4

71.01

66.450,00

Construcții

5

71.01.01

Mașini, echipamente și mijloace de transport

6

71.01.02

0,00

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

7

71.01.03

Alte active fixe

8

71.01.30

66.450,00

Reparații capitale aferente activelor fixe

71.03

0,00

AUTORITĂȚI PUBLICE ȘI ACȚIUNI EXTERNE

10

51.07

6.300,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

11

70

6.300,00

ACTIVE NEFINANCIARE

12

71

6.300,00

Active fixe

13

71.01

6.300,00

Construcții

14

71.01.01

Mașini, echipamente și mijloace de transport

15

71.01.02

0,00

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

16

71.01.03

Alte active fixe

17

71.01.30

6.300,00

Reparații capitale aferente activelor fixe

18

71.03

Autorități executive și legislative

19

51.07.01

6.300,00

INVATAMANT

20

65.07

3.500,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

21

70

3.500,00

ACTIVE NEFINANCIARE

22

71

3.500,00

Active fixe

23

71.01

3.500,00

Construcții

24

71.01.01

Mașini, echipamente și mijloace de transport

25

71.01.02

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

26

71.01.03

Alte active fixe

27

71.01.30

3.500,00

Reparații capitale aferente activelor fixe

28

71.03

învățământ preșcolar și primar

29

65.07.03

0,00

învățământ preșcolar

30

65.07.03.01

învățământ primar

31

65.07.03.02

A

învățământ secundar

32

65.07.04

3.500,00

învățământ secundar inferior

33

65.07.04.01

învățământ secundar superior

34

65.07.04.02

3.500,00

învățământ profesional

35

65.07.04.03

învățământ postliceal

36

65.07.05

învățământ nedefinibil prin nivel

37

65.07.07

0,00

Invatamant special

38

65.07.07.04

Alte cheltuieli în domeniul învățământului

39

65.07.50

SĂNĂTATE

40

66.07

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

41

70

0,00

ACTIVE NEFINANCIARE

42

71

0,00

Active fixe

43

71.01

0,00

Construcții

44

71.01.01

Mașini, echipamente și mijloace de transport

45

71.01.02

0 1

1 1

-.....2 1

3

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

46

71.01.03

Alte active fixe

47

71.01.30

Reparații capitale aferente activelor fixe

48

71.03

Servicii medicale în unități sanitare cu paturi

49

66.07.06

0,00

Spitale generale

50

66.07.06.01

Alte cheltuieli în domeniul sănătății

51

66.07.50

0,00

Alte instituții și acțiuni sanitare

52

66.07.50.50

CULTURĂ, RECREERE ȘI RELIGIE

53

67.07

25.890,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

54

70

25.890,00

ACTIVE NEFINANCIARE

55

71

25.890,00

Active fixe

56

71.01

25.890,00

Construcții

57

71.01.01

Mașini, echipamente și mijloace de transport

58

71.01.02

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

59

71.01.03

Alte active fixe

60

71.01.30

25.890,00

Reparații capitale aferente activelor fixe

61

71.03

Servicii culturale

62

67.07.03

0,00

Biblioteci publice comunale,orășenești,municipale

63

67.07.03.02

Muzee

64

67.07.03.03

Instituții publice de spectacole și concerte

65

67.07.03.04

Școli populare de artă și meserii

66

67.07.03.05

Case de cultură

67

67.07.03.06

Cămine culturale

68

67.07.03.07

Centre ptr, conservarea și promovarea culturii tradiționale

69

67.07.03.08

Consolidarea și restaurarea monumentelor istorice

70

67.07.03.12

Centre culturale

71

67.07.03.14

Alte servicii culturale

72

67.07.03.30

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii și

73

67.07.50

25.890,00

ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ

74

68.07

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

75

70

0,00

ACTIVE NEFINANCIARE

76

71

0,00

Active fixe

77

71.01

0,00

Construcții

78

71.01.01

Mașini, echipamente și mijloace de transport

79

71.01.02

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

80

71.01.03

Alte active fixe

81

71.01.30

Reparații capitale aferente activelor fixe

82

71.03

Asistență acordată persoanelor în vârstă

83

68.07.04

Asistență socială pentru familie și copii

84

68.07.06

Prevenirea excluderii sociale

85

68.07.15

0,00

Cantine de ajutor social

86

68.07.15.02

Alte cheltuieli în domeniul prevenirii excluderii sociale

87

68.07.15.50

LOCUINȚE, SERVICII ȘI DEZV. PUBLICĂ

88

70.07

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

89

70

0,00

ACTIVE NEFINANCIARE

90

71

0,00

Active fixe

91

71.01

0,00

Construcții

92

71.01.01

Mașini, echipamente și mijloace de transport

93

71.01.02

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

94

71.01.03

Alte active fixe

95

71.01.30

Reparații capitale aferente activelor fixe

96

71.03

Locuințe

97

70.07.03

0,00

Dezvoltarea sistemunlui de locuințe

98

70.07.03.01

Alte cheltuieli în domeniul locuințelor

99

70.07.03.30

Alimentare cu apă și amenajări hidrotehnice

100

70.07.05

0,00

Alimentări cu apă

101

70.07.05.010

1

2

3

Amenajări hidrotehnice

102

70.07.05.02

Iluminat public și electrificări rurale

103

70.07.06

Alimentare cu gaze naturale în localități

104

70.07.07

Alte servicii în domeniile locuințelor, serviciilor și dezvoltării comunale

105

70.07.50

PROTECȚIA MEDIULUI

106

74.07

8.980,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

107

70

8.980,00

ACTIVE NEFINANCIARE

108

71

8.980,00

Active fixe

109

71.01

8.980,00

Construcții

110

71.01.01

Mașini, echipamente și mijloace de transport

111

71.01.02

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

112

71.01.03

Alte active fixe

113

71.01.30

8.980,00

Reparații capitale aferente activelor fixe

114

71.03

Salubritate și gestiunea deșeurilor

115

74.07.05

0,00

Salubritate

116

74.07.05.01

Colectarea, tratarea și distrugerea deșeurilor

117

74.07.05.02

Canalizarea și tratarea apelor reziduale

118

74.07.06

8.980,00

TRANSPORTURI

119

84.07

21.780,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

120

70

21.780,00

ACTIVE NEFINANCIARE

121

71

21.780,00

Active fixe

122

71.01

21.780,00

Construcții

123

71.01.01

Mașini, echipamente și mijloace de transport

124

71.01.02

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

125

71.01.03

Alte active fixe

126

71.01.30

21.780,00

Reparații capitale aferente activelor fixe

127

71.03

Transport rutier

128

84.07.03

21.780,00

Drumuri și poduri

129

84.07.03.01

0,00

Străzi

130

84.07.03.03

21.780,00

Transport aerian

131

84.07.06

0,00

Aviația civilă

132

84.07.06.02

REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

133

96.07

Deficit

134

99.07


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI DIRECȚIA TEHNIC INVESTIȚIINr.


crt.


DENUMIREA

O B I E C T I V ELOR


DE IN VESTITII


V aloarea

totala


Valoarea

totala


Cheltuieli totale


Cofinantare


conf. S.F.


actual iz.


Alte surse


finanțate din:


Credit BCR 2011Total

- * ♦


din care:


[ ObservațiiTOTAL GENERAL


AUTORITATI PUBLICE

f--V--E--r- T

TOTAL:

‘ -......

din care:


Achiziționare autobuze pentru RATP


Achiziționare trolebuze pentru RATP

Cap.6_5.Q7 __


INVATAMANT


ȚOI Al

din care:


b    4

*

*    P

4

P      P

P      ■

Pa.


*

+

P

P


A R

p

p ■

a r


Consolidare Liceul Nichita Stanescu


CULTURA RECREERE SI RELIGIE

r' + vraaaa

■ a     a     +     I r     a a 4    4

IOTAL

Pba«aRPra

din care:


 • ♦    P P a *

P-      1      a      a

P      a      a      a

P      a      a      ■      r.

P      a      a      a.

■     •    *    *    4

•    *    ■    *

 • •      •      »      I      p


*

*

R


a      a

9      a      a

*      p      a

b      b


RB + aaaap

b +    * a     a     a     a

fc**eaaaa


*

-     a

■ a *

R      P

P    4

b     a a


Lucrări in continuare


Refacere stadion Ilie Oana Ploiești


 • 1   Consolidare, modernizare si extindere Sala Sporturilor Olimpia Ploiești

 • 2   PT+Executie /Consolidare si modernizare bazin de inot strada Vega


alocații de la bug. transf. bugetare local bug. stat


local


J.

2

3

4

5

6 = 8+10

8

9

10

276.898,74

66.450,00

66.450,00

 • ■   la "W • i -f ■           | v —T

 • ■ aa*paaAa*bP, aa*4aaaAa,Pa

^ab + aaa*aJrr»

■ rpraaaaa«ra

 • ■ ■*paaaaa|b»»

J  A  fr  P  ■  d  b  X  ■  bas

V   P   ■   f “t "'1   1   i“"P   1   1   F“ P   P

6.300,00

4—■—l¥—l—»—r—r—r—r—■  ■ ■ ■■    —1— p

a*.aaaaaa*.-ar

**paaaa.A.-ava

*v.aaraaa.««ra

*Paa*va4aa.P,a

RRtaar**aa.,aa

• Y ■     ---p---p---p---p---V---r--V---p--T""-a—1 ■■    --a—

P—T' r ’ v   p- -r- t   -p   1----p

“T ▼   * 1       1----1--T---1----■----

a4»Rvb*aa

* “ Y 1----1----v P---T--1--1 " 1

■ ■■brraaaa

aaabrvaaaa aaaT + ,aaab

—A. . ■   J    fc    b A   * .. -L.    _ L

v                  i :■

r V..’                    a‘ K .•     ?

0,00

800,00

800,00

0,00

5.500,00

5.500,00

: 6.500,00: <

r    a     a    4     ......*           R

1 a a a   aaa.br*. a a a

Pvaaabdb.avaaaai

:  3.50W  ■

Prrr’aaapa.ara

::<>:3.5do:0O<><

Rb + a-aaaaaaa + R- r,4

p a ......  a

.........

laaa^aPaaa

aa.«pd^«.

iaaa*Pa.ar

itAAprraaa

aaaarbvaa

JRPlavvaa

— ' ' - •' - •••

6.500.00

3.500,00

3.500.00

p

6.500,00

--—----------

3.500,00

----- .. --- ----

3.500,00

_ --- • --

------- . —--

---- ..... - -

:74.570,63

-    a.    -     b + , ' a ' a '  .  ' a \     .     r

4apa,aaba.a., *frbPvaa..bbv

*»abaaa.|abP.

*    a    4    »    a     a    a     4     r    4    r    a

Raa,aa^daa,aa RaiaaAdaaiaa

■ braaai.ppaaa

25390,00

riaaaa*4Taara4

vaaaa4.*aaaaaa

aaaab..aa"iab*

25.890,00

|. . ------------------------- ------

»    a    *    a     r           a           a

Adb"virada

■ b^riaaaa

a*aaaabd« a.«>iaia.*

'4*4**aaaa a*4*aaaaa

'**ppbaav4 taPPaaa** *aapaadAd Paaaavaaa

Paaadiaaa

*44aaadda.P

Paaaa'J..

•   ar   «   *   •   •   »        «

---~---------- —

--------- - — — . . -------r-

— —------— - •---- ----

----------- . . ---- . *------

------------ -

----....

--------------- - - ---

/'>

-

74.570,63

24.420,00

24.420,00

,-r**b    K».

: * f                    ,b

. .      1.                    —J

74.570,63

24.420,00

24.420,00

T"-.'

1 : • >

• »

0,00

1.470,00

1.470,00

\\ • ■■

\\ .^L

---

0,00

---r ....   ---- -»--

700,00

• 1- • . . ____ . . -- _ . . ________

700,00

- . ,, _ __

V     * . x

0,00

770,00

770,00


11


•a ’ r ■ a ■—w —r---«--1---V—T “ T—I 4--p---p---T

'■b + P + *aaa« + Pa

aa«TpPa.aaa + + a4

■•♦ae»*aaa44Pb

a •    ♦    ♦ P ♦           a a a 4    4 p p +

444a«^*«***P a* *' + iaP<aaaa + 4aa*

.—â___A___L - J. —■__*- -X X J A * A__a


 • *

P

 • *

*

*•


Nr. crt.


DENUMIREA

OBIECT1VELOR

Fe Fnvestitii


Valoarea totala conf. S.F.


V aloarea totala actual iz.


Cheltuieli totale


Cofinantare Alte surse


finanțate din: Total alocații bugetare


Credit BCR 2011


din care:

de la bug. transf.


I Observații


6 = 8+10


*    *

*

*      4

4

4      4


Cap.74.02-71


PROTECȚIA MEDIULUI

a- *    * a *    ■    *    ■     ■     ■    +    ' i

TOTAL

<4"""*""""*4't


+ a <    4    4    4    ' p a 4    ♦    ♦    4

4P444**<4v444v

4" "4441* fc 4 4 4 4

*•44*' " a P T 4 4 4

' " 1444*1   b » 4 4

44  44<*<b44444


•    4    4    *

•    *    4

4    ♦    *    »    '

P •    4    *    *

■    4    *    '     a


■ ■■«■■ap

aa«p<aa«


■ ■ ■ + '* + ■ p •    *    *    • b h a

■ ■b4"b^b


' "441 B44B4P444'

8.980,00:

I b4'444"4 ' • 4 * * '


din care


Lucrări in continuare


Modernizare străzi Cartier Motoi (Pescariîs, Amota, Cerasului, Trompetei, Zorilor, Otelului, Clabucet, Olimpului, Boian, Aron Vodă, Grăniceri, Albisor, Corăbiei, Tomis, Poet Dimitrie Anghel, Tinerimii, Albești, Pictor Barbu Iscovescu, Gheorghe Sion, Grausorului, Chindiei, Turnătorului, Salvador, Graur, Oituz, Diaconu Coresi, Bodocului, Amzei, Cap.Traian Dumitrescu, Fagaras)-canalizare


Lucrări noi


Extindere rețea canalizare inclusiv racorduri Cartier Bereasca


Extindere rețea canalizare inclusiv racorduri Cartier Rafov


Extindere rețea canalizare inclusiv racorduri Cartier Gageni Extindere rețea canalizare inclusiv racorduri Cartier Gheorghe Doja


Cap.84.07


TRANSPORTURI SI COMUNICĂRI


1-C>i-ÂL:<<7

din care:


'■■4'44'"»a»

•      • t 4      •      4      ■      -      -                      ■


•     ■    4    4    4    4 r b

*4*4444»

■ ■444'aa

•    *    *    4    »    ,     ■     ■

**44»»aa

b    4    4    4    4    4    ■     ■


Lucrări in continuare


Modernizare străzi Cartier Motoi (Pescarus, Amota, Cerasului, Trompetei, Zorilor, Otelului, Clabucet, Olimpului, Boian, Aron Vodă, Grăniceri, Albisor, Corăbiei, Tomis, Poet Dimitrie Anghel, Tinerimii, Albești, Pictor Barbu Iscovescu, Gheorghe Sion, Grausorului, Chindiei, Turnătorului, Salvador, Graur, Oituz, Diaconu Coresi, Bodocului, Amzei, Cap.Traian Dumitrescu, Fagaras)

Lucrări noi


Modernizare Cartier Enachita Văcărescu (Aviatorilor, Aeroportului, Parasutistilor, Biruinței, Spatar Milescu, Zimbrului, Carol Davila, Enachita Vacarescu, Vitejilor, Făcliei, Crisan, Cosmonautilor, Gomistilor) (proiectare+executie)


Reabilitare sistem rutier străzi Cartier 9 Mai (Strunga, Vitioarei, Targsor, Amauti, Prislop, Padina, Aleea Mureș, Aleea Seciului, Frasinet, Aleea Vomicel, Aleea Someș, Muscel, Făget, Casin, Intrarea Daliei, Granitului, Murelor, Victoras, Nicolae, Filipescu, Motrului,) (proiectare+executie)


0,00


0,00


20.904,00


2.459.96


2.913,18

1496,2’9


172.554,68


9.241.00


9.241,00


163.313,68


4.835,12


5.393,57


''■■blaal


3.280,00


3.280,00


3.280,00


5.700,00


1.500,00

1.400,00

1.200,00

1.600,00


2 L780,00


3.630,00


3.630,00


18.150,00


2.500,00


2.500,00


3.280,00

5.700,00


1.500,00

1.400,00

1.200,00

1.600,00


2E7S0,(M)


3.630.00


3.630,00

18.150,00


2.500,00


2.500,00
DENUMIREA 0F1 ECTI VELOR D Fi N V E S T ffTÎ


Valoarea totala conf. S.F.


Valoarea totala actual iz.


Cheltuieli totale


Cofinantare Alte surse


finanțat e din:

Total I


Credit

BCR

2011


din care: alocații |de labugj transf. bugetare local


ObservațiiModernizare Cartier Malu Roșu (Serg. Ghe. Mateescu, Branciog, Dealu cu Piatra, Secelenilor, Aleea Scolii, Tazlau, Tazlau(Rev I), Măgurii, Moșneni, Aleea Brașovenilor, Dogarilor, Raristei, Râpelor) (proiectare+executie)

Reparații capitale străzi si parcari betonate, inclusiv canalizare, Cartier Mihai Bravu (Ariesului, Ghilcos, Fantanele, Petrochimistilor, Chimiei, Matei Basarab, Crangasi, Dimitrie Cantemir, Barbu Constantinescu, precum si modernizarea următoarelor parcari: parcarea PI, P2(str. Ariesului), parcarea P3,P4,P5 (str. Theodor Aman), parcarea P6, P7, P8 (Aleea Petrochimistilor)) (proiectare+executie)

Reabilitare trotuare Cartier 9 Mai (proiectare si execuție)


Modernizare si reabilitare străzi Cartier Bereasca (Piersicilor, Zorelelor, Zăvoiului, Zambilelor, Viorelelor, Trifoiului, Stanjeneilor, Sălciei, Rozmarin, Prunilor, Plopilor, Perilor, Micsunelelor, Mesteacănului, Merilor, Maghiranului, Lucemei, Leandrului, Lalelelor, Iasomiei, Frasinului, Fagului, Drumul Serii, Cuptoarelor, Crângului (tr. Drumul Serii - Dumbravei, tr. Craitelor-Zorelelor), Caltunasi, Bujorilor, Arțarului, Arborilor, Alunilor, Albastrlelor, Crasmaritelor, Drumul Serii, Luminișului, Pădurii, Lamaitei, Busuiocului, Margaretelor, Liliacului, Bradului, Molidului, Tisei, Castanilor, Gorunului, Căpșunilor, Muscatelor, Garoafelor, Pelinului, Narciselor, Rozetei, Mărgăritarului, Râului, Lacului, Romulus, Badesti, Trandafirilor, Salcamilor)(proiectare+executie)


SERVICIUL IN VESTIT! IDEZVOLTARE, ÎNTREȚINERE UNITATII CULTURA INVATAMANT SANATATE Q2.857,48


1.500,00


9.937,53

1.574,43


1.933,10


546,14


80.465,69

12.708,18


2.568,03


4.000,00

1.500,00


1.500,00


500,00


1300,00

1.050,00


300,00


DIRECTOR TEHNIC INVESTIȚII, Marin Teodora4.000,00

1.500,00

1.500,00

500,00


1.300,00

1.050,00


%

\\ -

'< X *

b \

- \ •*’ i


•-1.

w *

A

4


JUDEȚUL PRAHOVA
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

BUGET LOCAL - propuneri 2011 estimări 2012-2014 venituri

p

mii lei■«

---------/ M

—r        -------

DENUMIREA INDICATORILOR

COD

propuneri 2011

estimări

2012

estimări

2013

estimări

2014

1

VENITURI - TOTAL

0001

416.310,00

441.326,15

426.726,17

366.288,90

2

VENITURI PROPRII - TOTAL

4802

277.649,20

302.665,35

288.065,37

227.628,10

3

I. VENITURI CURENTE

0002

370.057,00

395.073,15

380.473,17

320.035,90

4

A. VENITURI FISCALE

0003

349.045,60

374.061,75

359.461,77

299.024,50

5

Al. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT ȘI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL

0004

168.811,00

193.827,15

179.227,17

118.789,90

6

Al.l. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT ȘI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERS. JURIDICE

0005

3.332,00

3.332,00

3.332,00

3.332,00

7

IMPOZIT PE PROFIT

0102

432,00

432,00

432,00

432,00

8

Impozit pe profit de la agenți economici

010201

432,00

432,00

432,00

432,00

9

IMPOZIT PE VENIT

0302

2.900,00

2.900,00

2.900,00

2.900,00

10

Impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal

030218

2900

2900

2900

2900

11

Al.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT ȘI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERS. FIZICE

0006

164.877,00

189.893,15

175.293,17

114.855,90

12

COTE Șl SUME DEFALCA TE DIN IMPOZITUL PE VENIT

0402

164.877,00

189.893,15

175.293,17

114.855,90

13

Cote defalcate din impozitul pe venit

040201

163.027,00

188.043,15

173.443,17

113.005,90

14

Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit ptr. echilibrarea bugetelor locale

040204

1.850,00

1.850,00

1.850,00

1.850,00

15

A1.3. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT ȘI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL

0007

602,00

602,00

602,00

602,00

16

ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT Șl CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERS. FIZICE

0502

602,00

602,00

602,00

602,00

17

Alte impozite pe venit, profit și câștiguri din capital

050250

602,00

602,00

602,00

602,00

18

A3. IMPOZITE ȘI TAXE PE PROPRIETATE

0009

65.907,90

65.907,90

65.907,90

65.907,90

19

IMPOZITE ȘI TAXE PE PROPRIETA TE

0702

65.907,90

65.907,90

65.907,90

65.907,90

20

Impozitul și taxa pe clădiri

070201

54.600,00

54.600,00

54.600,00

54.600,00

21

Impozit pe clădiri de la pers, fizice

07020101

10.900,00

10.900,00

10.900,00

10.900,00

22

Impozitul și taxa pe clădiri de la pers, juridice

07020102

43.700,00

43.700,00

43.700,00

43.700,00

23

Impozitul și taxa pe teren

070202

7.505,40

7.505,40

7.505,40

7.505,40

24

Impozit pe terenuri de la pers, fizice

07020201

2.300,00

2.300,00

2.300,00

2.300,00

25

Impozitul și taxa pe teren de la pers, juridice

07020202

5.200,00

5.200,00

5.200,00

5.200,00

26

Impozit pe terenul din extravilan

07020203

5,40

5,40

5,40

5,40

27

Taxe judiciare de timbru și alte taxe de timbru

070203

3.800,00

3.800,00

3.800,00

3.800,00

28

Alte impozite și taxe pe proprietate

070250

2,50

2,50

2,50

2,50

29

A4. IMPOZITE ȘI TAXE PE BUNURI ȘI SERVICII

0010

114.326,70

114.326,70

114.326,70

114.326,70

30

SUME DEFALCA TE DIN T. VA.

1102

98.037,00

98.037,00

98.03 7,00

98.037,00

31

Sume defalcate din T.V.A ptr. finanțarea cheltuielilor descentralizate la niv. județelor

110201

32

Sume defalcate din T.V.A ptr. finanțarea cheltuielilor descentralizate la niv. comunelor, orașelor, municipiilor, și seci. Mun. București

110202

96.477,00

96.477,00

96.477,00

96.477,00


 • 39

 • 40

 • 41

 • 42


43


44


45


46


47


48


49


 • 50

 • 51

 • 52

 • 53


54


55


56


 • 57

 • 58

 • 59

 • 60

61


62


63


64


65


66


67


68


69


70


71


 • 72

 • 73

 • 74


Sume defalcate din T.V.A ptr.subvenționarea energiei termice livrate populației_______________________________

Sume defalcate din T.V.A ptr.sistemele centralizate de producere și distribuție a energiei termice____________

Sume defalcate din T.V.A ptr. drumuri______________

Sume defalcate din T.V.A ptr. echilibrarea bugetelor locale__________________________________________________

Sume defalcate din T.V.A ptr. finanțarea Programului de dezvoltare a infrastructurii din spațiul rural_________

ALTE IMPOZITE ȘI TAXE GENERALE PE BUNURI ȘI SER VICII_____________________

Taxe hoteliere_______________________________________

TAXE PE SER VICII SPECIFICE____________

Impozit pe spectacole_______________________________

Alte taxe pe servicii specifice__________________________

TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR,

AUTORIZAREA UTILIZĂRII BUNURILOR SAU PE DESFĂȘURAREA DE ACTIVITĂȚI_______

Impozit pe mijloacele de transport_______________

Impozitul pe mijloacele de transport deținute de pers. fizice_______________________________________________________

Impozitul pe mijloacele de transport deținute de pers. juridice__________________________________________________

Taxe și tarife ptr. eliberarea de licențe și autorizații de funcționare


Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurarea de activități


A6. ALTE IMPOZITE ȘI TAXE

FISCALE


ALTE IMPOZITE ȘI TAXE FISCALE_______

Alte impozite și taxe_______________________________

C. VENITURI NEFISCALE______

CI. VENITURI DIN PROPRIETATE


VENITURI DIN PROPRIETA TE


Vărsăniinte din profitul net al regiilor autonome, societăților și companiilor naționale________________

Restituiri de fonduri din finanțarea bugetară a anilor precedenți__________________________________________

Venituri din concesiuni și închirieri_________________

Venituri din dividende___________________________

Alte venituri din proprietate________________________

VENITURI DIN DOBÂNZI_______________

Alte venituri din dobânzi


C2. VÂNZĂRI DE BUNURI ȘI SERVICII


VENITURI DIN PRESTĂRI DE SER VICII Șl ALTE ACTIVITĂȚI______________________

Venituri din prestări de servicii________________________

Contribuția părinților sau susținătorilor legali ptr. întreținerea copiilor în creșe___________________________

Contibuția pers, beneficiare ale cantinelor de ajutor social____________________________________________________

Taxe din activități cadastrale și agricultură____________

Contibuția lunară a părinților ptr. întreținerea copiilor în unitățile de protecție socială_________________________

Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecată, imputații și despăgubiri_______________________________

Alte venituri din prestări de servicii și alte activități VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERĂRI PERMISE___________________

Taxe extrajudiciare de timbru_______________________

Alte venituri din taxe administrative, eliberări permise AMENZI, PENALITĂȚI ȘI CONFISCĂRI


110203


110204


110205


110206


110207


1202


120207 1502

150201

150250


1602


160202


16020201


16020202


160203


160250


0011


1802

180250

0012

0013


3002


300201


300203


300205

300208

300250

3102

310203


0014


3302


330208


330210


330212


330224


330227


330228


330250


3402


340202

340250

3502
1.560,00413,00


413,00

30,00

30,00


15.846,70


11.410,00


5.900,00


5.510,00


4.233,70


203,00f

■ Mi.-h.W

L413,00


413,00

30,00

30,00
413,00


413,00


413,00

30,00

30,00


413,00

30,00

30,00


15.846,70 \ 15.846,70


11.410,001   11.4 10,00


5.900,00      5.900,00


5.510,00|     5.510,00


4.233,70     4.233,70


203,00


15.846,70


11.410,00


5.900,00


5.510,00


4.233,7021.011,40

11.594,00


11.594,00


5.000,006.594,00

0,00


0,00


9.417,40


3.217,40


3159,00


21,011,40   21.011,40

11,594,001   11.594,00


11.594,00\ 11.594,00


5.000,00    5.000,00
50,00
6.594,00     6.594,00

O^OOl         0,00


0,00


0,00


9.417,40    9.417,40


3.217,40 \   3.217,40


3159,0050,0021.011,40

11.594,00


11.594,00


5.000,00
50,006.594,00

0,00


0,00


9.417,40


3.217,40


3159,0050,00
1.200,00


1.200,00


5.000,00


1.200,00 1.200,00


1.200,00


1.200,00


1.200,00


1.200,00


5.000,00 \   5.000,00


5.000,00

Venituri din amenzi și alte sancțiuni aplicate potrivit dispozițiilor legale_______________________________________

Penalități ptr. nedepunerea sau depunerea cu întârziere a declarației de impozite și taxe________________________

încasări din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate și alte sume constatate odată cu confiscarea potrivit legii__________________________________________________

Alte amenzi, enalităti si confiscări


83


 • 84

 • 85

 • 86

87


88


89


90


91


92


93


94


95


96


97


 • 98

 • 99


100


101

102


103


 • 104

 • 105


106


107


108


109


110


 • 113

 • 114


DIVERSE VENITURI____________________

Vărsăminte din veniturile și/sau disponibilitățile instituțiilor publice_______________________________________

Venituri din ajutoare de stat recuperate_______________

Alte venituri___________________________________________

TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECÂT SUBVENȚIILE________________________

Donații și sponsorizări________________________________

Alte transferuri voluntare_____________________________

 • II. VENITURI DIN CAPITAL________

VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR_____

Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice______________________________________________

Venituri din vânzarea locuințelor construite din fondurile statului_______________________________________

Venituri din privatizare_______________________________

Venituri din vânzarea unor bunuri aparținând domeniului privat al statului__________________________

depozite speciale pentru construcții de locuințe_______

 • III. OPERAȚIUNI FINANCIARE_____

ÎNCASĂRI DIN RAMBURSAREA

Împrumuturilor acorda te__________

încasări din rambursarea împrumuturilor ptr. înființarea unor instituții și serv, publice de interes local sau a unor activ, finanțate integral din venituri încasări din rambursarea microcreditelor de la pers, fizice și juridice

Împrumuturi temporare din trezoreria statului________

Sume din fondul de rulment ptr. acoperirea golurilor temporare de casă_________________________________

încasări din rambursarea altor împrumuturi acordate

 • IV. SUBVENȚII___________________

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE_____________

SUB VENȚ1I DE LA BUGETUL DE STA T______

 • A. De capitul______________________________________

Retehnologizarca centralelor termice și elecrice de termoficare_________________________________________

Investiții finanțate parțial din împrumuturi externe Planuri și regulamente de urbanism_________________

Străzi care se vor amenaja în perimetrele destinate construcțiilor de cvartale de locuințe noi______________

Finanțarea studiilor de fezabilitate aferente proiectelor SAPARD____________________________

Finanțarea programului de pietruire a drumurilor comunale și alimentare cu apă a satelor______________

Finațarea acțiunilor privind reducerea riscului seismic al comunicațiilor existente cu destinație de locuință Subvenții pentru reabilitarea termică a clădirilor de locuit____________________________________________________

Subvenții pentru finanțarea programelor multianuale prioritare de mediu și gospodărire a apelor___________

Finanțarea unor cheltuieli de capital ale unităților de învățământ preuniversitar___________________________

Subvenții primite din Fondul Național de Dezvoltare

 • B. Curente______________________________________

Finanțarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap


3702


370201

370250

0015

3902


390201


390203


390204


390207


390210

0016


4002


400206


400207


400210


400211


400250

0017


0018


4202

0019


420201


420203

420205


420206


420207


420209


420210


420212


420213


420214


420215

0020


4202215.629,20

5.629,20


5.629,20

5.629,20


5.629,20

5.629,20


5.629,20

5.629,20
5.500,00


40.623,80


40.623,80


 • 40.623.80

 • 25.577.80

40.623,80


40.623,80


 • 40.623.80

 • 25.577.80


40.623,80


40.623,80


 • 40.623.80

 • 25.577.80


40.623,80


40.623,80


 • 40.623.80

 • 25.577.80

1.000,00


977,80


23.600,00

1.000,00


977,80


23.600,0015.046,00


1.000,00


977,80


23.600,0015.046,00


1.000,00


977,80
15.046,0015.046,00116

Subvenții primite din Fondul de Intervenție

420228

117

Finanțarea lucrărilor de cadastru imobiliar

420229

0

118

Subvenții ptr. compensarea creșterilor neprevizionate ale prețurilor la combustibili

420232

15.000,00

15.000,00

S/kK A XI

^ 15.000,00

119

Sprijin financiar ptr. constituirea familiei

420233

<«       \ r • ■■

* *

N\

120

Subvenții ptr. acordarea ajutorului ptr. încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri

420234

% \ ■

*.                                                          i

121

Subvenții din bugetul de stat ptr. finanțarea sanatatii

420241

46,00

46,00

£    46,00

o 3)6,00

122

Subvenții ptr. acordarea trusoului ptr. nou-născuți

420236

A           ' M      t *

. / . ! z - O//

123

SUBVENȚII DE LA ALTE ADMINISTRAȚII

4302

0,00

0,00

Ar A

\Y       A    ■ —

■ '^’o /'■’

124

Subvenții primite de la bugetele consiliilor județene pentru protecția copilului

430201

125

Subvenții de la bug. asigurărilor ptr. șomaj către bugetele locale, ptr. finanțarea programelor ptr. ocuparea temporară a forței de muncă și subvenționarea locurilor de muncă

430204

126

Subvenții primite de la alte bugete ptr. instituțiile de asistență socială ptr. persoanele cu handicap

430207

127

Subvenții primite de la bugetele consiliilor locale județene ptr. ajutoare în situații de extremă dificultate

430208

JUDEȚUL PRAHOVA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

/ * ! '

J

_ _                   .                           anexa 7a

BUGET LOCAL - propuneri 2011

estimări 2012-2014

h          -                                   •

t.

CHELTUIELI

mii lei

DENUMIREA INDICATORILOR

COD

propuneri 2011

estimări 2012

estimări 2013

estimări 2014

CHELTUIELI - TOTAL

5002

436.310,00

461.326,15

426.726,17

366.288,90

A UTORITĂȚI PUBLICE ȘI ACȚIUNI EXTERNE

5102

15.410,00

14.800,00

14.800,00

14.800,00

Cheltuieli de personal

10

8.000,00

8.000,00

8.000,00

8.000,00

Bunuri si servicii - total, din care:

20

6.910,00

6.300,00

6.300,00

6.300,00

Bunuri si servicii

6.910,00

6.300,00

6.300,00

6.300,00

bunuri si servicii (ani precenenti)

Transferuri curente (transferuri din bugeele consiliilor locale pentru acordarea unor ajutoare către unitățile administrativ-teritoriale in situații de extrema dificultate)

51

Ajutor social (sprijin persoana fizica in extrema dificultate)

57

Cheltuieli de capital - total, din care:

70

500,00

500,00

500,00

500,00

Active nefinanciare

71

500,00

500,00

500,00

500,00

Plăti efect an precedenti an curent

85

ALTE SER VICII PUBLICE GENERALE

5402

29.797,40

23.345,80

23.365,80

23.387,80

Bunuri si servicii - total, din care:

20

4.655,00

0,00

0,00

0,00

Bunuri si servicii - alegeri si alte acțiuni

bunuri si servicii (ani precenenti)

Comisioane si alte costuri aferente împrum ext.

4.655,00

0

0

0

Fonduri de rezerva

50

1.770,63

1.490,80

1.490,80

1.490,80

Transferuri către Serviciul public de evidență a nersoanelor                                   ....... ...

51

440,00

455,00

475,00

497,00

Alte transferuri -Proiecte fonduri externe n erambu rsabile

55

5.531,77

1.000,00

1.000,00

1.000,00

Rambursări de credite - total din care:

81

17.400,00

20.400,00

20.400,00

20.400,00

Rambursare credit Alpha Bank

6.000,00

6.000,00

6.000,00

6.000,00

Rambursare credit B.C.R.

11.400,00

14.400,00

14.400,00

14.400,00

Plăti efect an precedenti an curent

85

TRANZACȚII PRIVIND DA TORIA PUBLICĂ ȘI ÎMPRUMUTURI

5502

6.700,00

6.700,00

6.700,00

6.700,00

Bunuri si servicii (comisioane)

20

500,00

500,00

500,00

500,00

Dobânzi

30

6.200,00

6.200,00

6.200,00

6.200,00

ORDINE PUBLICĂ ȘI SIGURANȚĂ NA ȚIONALĂ

6102

7.553,40

7.843,30

8.190,85

8.570,18

Bunuri si servicii - total, din care:

20

60,00

60,00

60,00

60,00

Bunuri si servicii (Protecția civilă)

60,00

60,00

60,00

60,00

Bunuri si servicii (ani precedenti)

Transferuri către Poliția Locala

51

7.433,40

7723,3

8070,85

8450,18

Transferuri către Poliția Comunitară

51

943,60

DENUMIREA INDICATORILOR


COD


propuneri 2011


estimări 2012


Active nefinanciare (Protecția civilă)

Plăti efect an precedenti an curent


60,00


60,00


85


estimOH 2013

b

t                                 \ .

e______

' . 60,00

6i------2-----

S - *

K ■ ■

*                                                        d

-------------------------------------------------------------------'


. estimări 2014

• •                    h

4 *

b

M

■L!1

T % I t

- 1 1

.....

• 60,00

'

%

« A


_____________Învățământ

Cheltuieli de personal

Bunuri si servicii - total, din care: Bunuri si servicii

reparații curente scoli(buget PMP)


Bunuri si servicii


Transferuri către instituții publice_________________

Finanțare POSDRUpt.Grup Școlar Victor Slavescu Ploiești_______________________________________________

Asistență socială___________________________________

Alte cheltuieli (burse)_______________________________

Plăti efect an precedenti an curent_________________

Active nefinanciare - total din care:________________

Investiții centre financiare_____________________________

Investiții centre financiare (PMP)


SĂNĂTATE


Cheltuieli de personal - asistenta medicala comunitara

Bunuri și servicii - total din care:_____________________

reparații spitale_____________________________________________

bunuri si servicii -asistenta medicala comunitara


Spitalul de Boli Infectioase Ploiești______

Spitalul Municipal Ploiești

Transferuri către instituții publice______

Spitalul de Boli Infectioase Ploiești______

Spitalul Municipal Ploiești_______________

Asistență socială (Centrul de transfuzie) Active nefinanciare - total din care:


CUL TURĂ, RECREERE ȘI RELIGIE


Bunuri și servicii - total- din care:__________

Bunuri si servicii(ani precedenti)_____________

eh, din donații și sponsorizări_________________

iluminat ornamental

spectacole artificii_______________________________

acțiuni culturale______________________________

Transferuri către instituții publice, din care: Casa de Cultură___________________________

Teatrul "Toina Caragiu"____________________

Filarmonica "Paul Constantinescu"__________

Club Sportiv Municipal____________________

Administrația Parcului C-tin Stere___________

Alte cheltuieli - total din care:_______________

eh. Asociat SC FC Petrolul_________________

reparații unități de cult


Plat efect an precedenti an curent active nefînanciare


ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ


Cheltuieli de personal - total din care:


6502

10


20


51

 • 56

 • 57

59

85

71


6602


10

20


51


57

71


6702

20


51


59


71

85


6802

10


113.415,40

66.008,00

37.811,00

13.600,00

2.500,00


21.711,00 550,00


90,00

415,00


8.541,40


8.541,40


5.589,00

3.115,00

410,00


260,00

150,00


1.344,00

344,00

1.000,00

70,00

650,00


34.936,20

2.638,50


0,00

1.106,00 94,00

1.438,50

22.903,00 661,00

5.716,00

5.128,00

5.002,00

6.396,00

6.600,00

5.000,00

1.600,00

2.794.70


2.794,70

30.809,00

6.980,00


111.332,00

88.774,00

16.100,00

13.600,00

2.500,00


111.479,00

88.774,00

16.100,00

13.600,00

2.500,00


110.979,00

88.774,00

16.100,00

13.600,00

2.500,00


550,00


550,00


550,00


90,00

415,00


90,00

415,00


90,00

415,00


5.403,00


5.403,00


6.404,00

3.115,00

410,00


260,00

150,00


2.309,00

544,00

1.765,00500,00


35.485,50

2.604,50


1.106,00

94,00

1.404,50

26.181,00

750,00

5.248,00

5.283,00

5.866,00

9.034,00

6.600,00

5.000,00

1.600,00

100.00


100,00

34.080,00

6.980,00


5.550,00


5.550,00


6.829,47

3.115,00

410,00


260,00


150,00


2.734,47

644,00

2.090,47

70,00

500,00


36.301,50

2.604,50


1.106,00

94,00

1.404,50

27.097,00

860,00

5.362,00

5.666,00

6.124,00

9.085,00

6.600,00

5.000,00

1.600,00

0.00


0,00

34.864,00

6.980,005.050,00


5.050,00


7.057,92

3.115,00

410,00

260,00

150,00


 • 2.962.92

744,00

 • 2.218.92

70,00

500,00


38.261,50

2.604,50


1.106,00

94,00

1.404,50

29.057,00

990,00

5.483,00

6.311,00

6.400,00

9.873,00

6.600,00

5.000,00

1.600,00

0.00


0,00

35.887,00

6.980,00


DENUMIREA INDICATORILOR


COD


propuneri 2011


estimări 2012


k s b • I ' •

I*

913


estimări 2014


Asistenta sociala in caz de invaliditate

Crese________________________________________________

Bunuri si servicii - total din care:

Bunuri și servicii (Creșe)

Bunuri și servicii (Creșe-ani precedenti) reparații curente crese (buget PMP)

Finanțare proiecte cf. Legii 350/2005____________________

Transferuri - total din care:

Adm.Serv.Soc.Comunitare___________________________

Serv. Evidenta Persoanelor ( asistenta sociala ptr.familic si

Asistență socială- total din care:________________________

Asistenta sociala in caz de invaliditate_____________________

Ajutoare pentru locuințe

Ajutoare sociale_________________________________________

Alte cheltuieli in domeniul asigurărilor si asistentei sociale Active nefinanciare - total_______________________________

Active nefinanciare___________________________________


LOCUINȚE, SERVICII ȘI DEZV. PUBLICĂ


Bunuri și servicii- total din care:___________

iluminat public______________________________

Alte cheltuieli - total din care:

Întreținere ceasuri publice___________________

Iluminat fântâni______________________________

Spectacole artificii_____________________________

prestări servicii gratuitati cimitire_____________

Reparații curente(fond imobiliar)____________

Bunuri și servicii (ani precedenti)____________

prestări servicii SGU PI.______________________

Transferuri către instituții publice, din care: Oficiul Public Proiect________________________

Administrația Domeniului Public și Privat Serviciul Public Finanțe Locale

Active nefinanciare - total din care:________

Locuințe


Iluminat public


Reabilitare iluminat public_________

Plat iefect an precedenti an curent


PROTECȚIA MEDIULUI


Bunuri și servicii -total din care:

Salubritate_________________________

apa meteo_____________________

Active nefinanciare total din care:


Canalizarea și tratarea apelor reziduale


active nefinanciare


COMBUSTIBILI ȘI ENERGIE


Subvenții- dif. de preț și tarif la en. termică livrată pop.

Active nefinanciare


TRANSPORTURI

■ ■■ ■ - — ■ ....................

Bunuri și servicii - din care:


reparații curente străzi


57


57


71

71


7002


20

06

50


51


71

03


06


85


7402

20


71

06


8102


40


71


8402

20


5.280,00

1.700,00

785,00

460,00


200,00

125,00

14.544,00

14.544,00


8.500,00

8.180,00

200,00

0,00

120,00

0,00

—on


70.245,30


 • 18.961.50

5.372,00

 • 13.589.50

39,50


1.550,00


12.000,00

8.908,00

0,00

0,00

8.908,00

42.375,80


41.131,80


41.131,80

1.244,00

1.244,00


44.090,00

15.300,00 14.800,00

500,00 28.790,00 28.790,00 28.790,00 32.910,00 32.910,00

0,00


44.854,30

9.300,00

7.000,00200,00

125,00

17.815,00

17815


200,00

125,00

18.599,00

18599


200,00

125,00

19.622,00

19622


8.500,00


8.180,00

200,00


8.500,00

8.180,00

200,00


8.500,00

8.180,00

200,00


120,00

0,00


120,00

0,00


120,00

0,00


40.956,50


39.266,50


39.230,50


 • 18.961.50

5.372,00

 • 13.589.50

39,50


 • 18.961.50

5.372,00

 • 13.589.50

39,50


 • 18.961.50

5.372,00

 • 13.589.50

39,50


1.550,00


1.550,00


1.550,00


12.000,00

9.095,00


12.000,00

8.905,00


12.000,00

8.969,00


9.095,00

12.900,00

12.900,00

12.900,00

0,00

o


48.600,00

15.300,00

14.800,00

500,00

33.300,00

33.300,00

33.300,00

32.910,00

32.910,00


0,00


98.869,05

9.300,00

7.000,00


8.905,00

11.400,00

11.400,00

11.400,0

0,00


T

lSj


T

kw


18.600,00

15.300,00

14.800,00

500,00

3.300,00

3.300,00

3.300,00

32.910,00

32.910,00

0,00


93.419,05

9.300,00

7.000,00


8.969,00

11.300,00

11.300,00


11.300,00

0,00

o


15.300,00

15.300,00

14.800,00 500,00

0,00

0,00

0,00

32.910,00

32.910,00

0,00


33.205,00

9.300,00

7.000,00


L

Nr.


crt.


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI DIRECȚIA TEHNIC INVESTIȚII SERVICIUL INVESTIȚII

F •

*.        '•

J

>x\

b

’■ *

* '■

- - w

b

. - !

x 1 1A Lucrări in continuare


Cap.51.02-71


|AUTORITATI PUBLICE

♦ ..........

Ri.l. .......        . ...............

b ♦

din care


Z.


1 Dotări


*    *     t     •     a

-      *      ►      r

-      *      t      r      ■

4     *    *     f     ■

'     -    +    v

4     ,     »


■    ■    *    *    *

 • ■    ■    *    ♦

P    *    *    *    *

 • ■    +    *    d


d

d

d

b


P +    +    +

*    *    *

**♦44

*    *    *


p fc +      ■      ■

*    ♦    -           p


LISTA obiectivelor de investiții pe anul 2011 -2014EVICI


V aloare


totala


Alte surse


finanțate din:

TOTAL I


din care:


I BUGET


conform S.F.


constituite


cf.Legi


BUGET


de la bugetul

local I bug. Stat


transf


2012


f* 4 • y /

f


BUGET


2013


mii lei


BUGET


2014


Observații


Alte surse


 • 2  I Achiziționare autobuze pentru RATP

 • 3  lAchizitionare trolebuze pentru RATP

Cap.61.02-71


IORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA

■ 4”1 j h j I “         i" • • itlIAAIIIIII F*- ' h—“T- ■’ “T- f | | | r T 1 ■ I 1 I g1 f k

Idin care:


1 Dotări ALA


Cap.65.02-71


[INVATAMANT

t *   4 * * fr w VZ *■ Jt.s • ••«►♦....»........■ ....

J--*—•*--1--1--1—K--b--J-.-i-U.. bP u. &__I..  __I__J__A__I__b__A__I__A__A__A__J__t.___t. --■**■►**«*

din care:


A (Lucrări in continuare


1 Consolidare Școala Rares Vodă: 204.840,28


95.961,20

i     ■     ■    ♦    1     ■    ■    /   ■ a


5


64.883<40


T---V---6----1 ■ "r ’ •C’  . ’ T* - V——p----1---9--9---9---1---■---T— a“

■ ■■■4b + 4jaTa,raaapj| ■

■■■ + lb + 4,aa-aar*aaaib H

♦         ■    ▼    ,                         ■ r ■                    «         ■ H b

41+da.aaaarataaiPaa a H <b


4 d ►     ► r          ■ a.                 «    4                 *    *    ♦    ♦ d           ■     ■     ■     ■

5t**^***ț*4***b44

■P + 4aaaaaaaAa. + .addaaa ■ ■ a •• + + ■ b *■■.■■■■■,, ț | | d ■■■ ^|

---1----L . J----A- . ■_ _*__■— J- J ■■    ■ J ■         ■ d d _d____|____■__.i .


8.541,40


0,00


* to


60.00

z


60,00^


4


5.050,00


(hOO

0,0010

-—;—;—r—i—i—, —. —i.—

■      F      +      d      ■      ■       ■      *      d

Pbarlb*a*

b*vaaaaa«


T"T—T--;— T


b      ■      ■      %      x      P       .      p      b      ,      P

b ■      ■      b *      .       p      f ,      ■

b4p + + PTapar,

 • * ■ b > ♦ ■ ■■,■■■

*4d*d*v*«ara

 • ♦      a      ►      a      a       a      »      b      ■      ■      ■

daa + aaa^raia


■ >


■ ■■■ ■ «■*<««

■     ■    ■     ■     ■     p     ■    t                 T

■ ■*■■4*4**

►   ■    ■    ■    * j ri t A£*.DENUMIREA

OBIECTIVELOR


DE INVESTIȚII


Consolidare Gr.Sc.Petrolul Teleajen înlocuire tamplarie, refacere fațade , terenuri


Refacere acoperiș Colegiul Mihai Viteazul

Sala de concerte si sala de sport Liceul de Arta

Construire campus școlar Colegiul Virgil Madgearul


Centrale termice si instalații de incalzire: Grup Școlar Transporturi, Școala nr.l Radu Stanian, Școala Ienachita Vacarescu, Școala nr. 11 Florin Comisei, Școala nr. 13, Școala nr. 19, Școala Sf. Vineri-anexa, Grădinițele nr. 1,5,7,9 Nichita Stanescu, Cheita de Aur, Casuta de Povesti, nr,24, nr.29,nr.37,nr.38


•• "i


MMM


Branșamente utilitati Școala Rares Vodă

Proiectare -refacere parțiala acoperiș Colegiul Mihai Viteazul

Documentație AC. Construire campus școlar Colegiul Virgil Madgearul


Documentație AC. Construire Grădiniță nr,20


Proiectare -reabilitare corp anexa Colegiul Mihai Viteazul

SF+PT+DE Înlocuire tamplarie Colegiul I.L.Caragiale


Proiectare Liceul de Arta-Sala de concerte


Studiu de prefezabilitate-extindere Școala Sf.Vasile


Expertize tehnice-unitati de invatamant Dotări licee


Proiectare centrale termice si instalații de incalzire unitati de invatamant


Cap.66.02-71

SANATATE

•p • “i--r- -t- t—b -t—r—v—ț—■--p—e—i p—r —v—r

ia ■■Rd-'raa*a|4 + *

d*daraa<a<Pfrfrd

bdaaaa<a<P + fr*d

iaaaaa« + **

baaava« + frd


Aicrari in continuare


Reabilitare secția de oncologie Spitalul Municipal Schuller


Proiectare -reabilitare secția de oncologie Spitalul Municipal


Valoare


totala


Alte surse


conform S.F.0,00

22.100,00

11.000,00


finanțate din:

din care:

BUGET

TOTAL

constituite

BUGET

de la bugetul local

transf. bug. Stat

2012

4

5

6

7

P 4.070,00

4.070,00

0,00 I

400,00

100,00

100,00

0,00

1   1.053,00

1.610,0(1

1.610.00

0,00

3.700,00

200,00

200,00

0,00 I

200,00

P 100,00

100,00

0,00 I

2.000,00

10,00

10,00

0,00 I

1.500,00


J 'j.

0,00

30,00

0,00 I

26,40

0,00 I

50,00

0,00

50,00

0,00 I

30,00

0,00

l_ 30,00

0,00 I

|     5,00

0,00 I

10,00

0,00 1

10,00

0,00 I

r 40,00

0,00 |

| 80,001.300,00


30,00

26,40

50,00

50,00

30,00

30,00


5,00

10,00


10,00

40,00

80,00


T----1---1---*   ■     --»• "T----P“ T

aaa«*dd4 + aaa«*d|a + d

4  V--r- T*-- 9--F

> • • • ♦ a      a      a      p      a      a

i—■—i--r—i "b

‘ a a a P

:<;<:650,00:<<-:

X 650,«0

O.Oft

!    500,00

500,00

0,00

500,00

500,00

0,00

• .MM >

V"|


150,00
BUGET


2014


0^00

0,00


0,00

2.500^00

2.500,00


0,00


Observații Alte surse


io


0,00

0,00

0,00

0,00

0L00

0,00


0J)0

0J)0

0,00

0,00

0^00

0,00


0,00


0,00


10,00

40,00


0,00


T---?---1— 1” ■“ -r"“ ■ _      t ■■■■-----1---V---V---1----1----6---V--1 " ’T “ V

:500;00:


500,00


500,00


0,00
Cap.67.02-71


DENUMIREA


OBIECTIVELOR


DE INVESTIȚII


CULTURA RECREERE SI RELIGIE


din care:


—♦—s—;—?—♦—;—;——♦—r

+ *RP + + ^- «r

4"lb + 4aabr

+ -4* + 4aaaa

4'ar*4aara

44aavaaaav

*aa*v4aava


 • *    *    ♦    -     4     4

***4,44

 • *    *    *    4     4     4

* a 4 a a a *

4     *    *    a     a     a


Valoare


totala


Alte surse


finanțate din:

TOTAL


din care:


I BUGET


BUGET


BUGET


Observații


conform S.F.
constituiteBUGET I de la bugetul

I local<<21794;70;<:

k R • ■ + l* + *l**l


transf.

bug. Stat


2012


2013


2014


Alte surse


Lucrări in continuare

Consolidare si extindere sala de concerte inclusiv balcon Filarmonica Paul

Constantinescu Ploiești


Proiectare si execuție pavilioane de vara


Proiectare si execuție pista de atletism, Parc Tineretului


Lucrări noi


Reabilitare statuii: -Statuia Libertății, Statuia I.L.Caragiale


SF,PT,DE Reabilitare statuia Libertății


Cap. 70.02 -71


LOCUINȚE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA


TOT A L


din care


Lucrări in continuare


8.039,90


8.039,90


0,00


0,00


0,00


0,00


0,00
2.270,00


2.000,00

230,00 40,00

519,70

519,70


5,00


2.270,00


2.000,00


230,00


40,00


519,70


5,00


0,00


0,00


0,00

0,00


0,00


0,00


0,00


0,00


0,00


0,00


0,00


100,00


0,00


0,00


0,00


0,00


0,00


0,00


0,00


0,00


29.329 J 4:


27.639,14


Blocuri locuințe sociale Cartier Libertății, Ans. 9Mai Ploiești


Consolidare si reabilitare termica Bloc A7 str.Cibinului nr.2Ploiesti


Reabilitare termica bloc 135A str.Zimbrului


Reabilitare termica bloc M10 str. Arhip Nicolae


Reabilitare termica bloc 67 bis str.înfrățirii nr.5A


Reabilitare termica bloc 48 str.Cameliei nr.3A


Reabilitare termica bloc 13 str. Levantica nr 1


Deviere rețea apa str.Libertății nr. 1


RTE Blocuri locuințe Cartier Libertății


Construcție sediu, puct de lucru zona Nord, desființare construcții subterane existente pe teren, renovare acces subsol, strada. Aleea Catinei, nr. 17A+ UE (etapa II).


14.404,13


4.030,87


522,95


209,75


3.422,95


421,39


890,25


0,00


3.736,85


0,00


*4arr'V9aaaa

: 34.898,0»


7;477,80:<< I 12.900.00


1 f.400$0

’    4 b r 4    . V r «    •


17.317,80

10.800,00

290,00

1,00 38,00 1.568,20 87,00 49,60 _ 30,00 2.800,00


110,00


10.840,00


6.477,80


1.200,00


0,00


5.300,00


5.500,00


1.000,00


0,00


150,00


140,00


0,00


0,00


1,00


0,00


0,00


0,00


38,00


798,20


44,00


24,80


30,00


2.800,00


110,00


0,00


0,00


0,00


770,00


0,00


0,00


43,00


0,00


0,00


24,80


0,00


0,00


0,00


0,00


0,00


0,00

0,00


200,00


0,00


0,00


0,0010


aarraaaaba


R ’

t,

%

p

. / • f' '                    '

.p


L_.


4

.«••••              f

V

Â

-       ‘ .:Z

.. ■ y >-■DENUMIREA


OBIECTIVELOR


DE INVESTIȚII


Proiectare+executie- Racordare Aleea Catinei, nr.l7A- Dalkia


Proiectare+executie- Branșament electric pavilioane


AEE Sediu punct de lucru Ploiești Aleea Catinei nr. 17A


Construcție anexa cimitir Bolovani-proiectare si execuție

Reabilitare sistem iluminat


Reabilitare termica blocuri locuințe


Demolare construcție existenta strada Cosminele


Extindere a branșamentelor de apa in Cartierul Petrolul


Reamenajare prin extindere si supraetajare imobil Bdul.Independentei nr.14 Extindere a rețelelor de apa in Cartierul Petrolul-strada Văii

S $ <• •••

••• • «h •• •


Certificat energetic blocuri Cartier Libertății

SF,PT,DE Bocuri locuințe sociale str.Cosminele


SF,PT,DE,RTE Locuințe str.Cosminele


Documentație tehnica PAD, strada Cosminele


Expertize tehnice imobile din patrimoniu

Expertize Tehnice Blocuri Locuințe


Documentație tehnica pentru execuție lucrări de creștere a performantei energetice a blocurilor (og. 18/2009-og.69/2010)


Valoare


totala


conform S.F.


0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


-690,00


0,00

0,00

0,00


1.690,00

0,00


0,00

0,00

0,00

0,00

0^00

0,00


0,00


0,00


0,00


b + r a     a 4 a +    * ri

624;14

•    »           b                 t a           -a


624,14


0,00

624,14


u

la

L


finanțate din:

Alte surse

constituite

cf.Legi

3

a      a

■      4

a

a      a

TOTAL

BUGET

|             din care:             |

BUGET

2012

BUGET

2013

BUGET

2014

1 de la bugetul

| local

transf. bug. Stat

1 4

5

6 I

1 7 1

1 8 1

9

I 30,00

30,00

0,00

0,00

0,00

0,00

r 100,00

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

I 90,00

90,00

0,00

0,00

0,00

0,00

80,00

80,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.244,00

1.244,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20.760,00

20.760,1»

0,00

10.000,00

10.000,0(1

20.000,00

20.000,00

0,00

10.000,00 I

10.000,00 I

10.000,00

50,00

50,00

0,00

0,00

0,00

0,00

75,00

75,00

0,00 I

0,00

0,00 I

0,00

600,00

600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

35,00

35,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1   <:.2 WUJO

                                  H

1                       ’â                                                                           I

1

• •          »• .        ’l

10,00

10,00

0,00 1

0,00

0,00 I

0,00

50,00

50,00

0,00

100,00 1

0,00 1

0,00

50,00

50,00

0,00

100,00

0,00 1

0,00

20,00

20,00

0,00

0,00 |

0,00

0,00

r 300,00

300,00

0,00

0,00 1

0,00 I

0,00 I

r~ 500,00

0,00

500,00 I

500,00   |

400,00   ]

f 300,00  1

500,00

0,00

500,00 n

500,00   |

500,00

500,00 n

2.000,00

2.000,00

0,00

500,00

500,00

500,00

868,00

868,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 <S. 790.80

■ •■■•■* + + Ta    0 - +

5;JW»

23;600;00 1

*   ■                 *       ♦   J       a   4   a   M

33.311(1,08 |

b ♦            r**« ■ ■

3.30000  1

<             r ■

b    *    «    r    a.     h

<<<< 6416 -

- ’ * ’ * ■ 1

1                   ■         ..... p                  1

1              1              1            J

...... .    1     ______ _______■                                  1                             Cri

28.790,00

5.190,00

23.600,00 1

33.300,00 1

3.300,00  1

0,to - 1

28.600,00

5.000,00

23.600,00 1

33.300,00 I

3.300,00 I

/• , ■ j.                          H

6,00

190,00

190,00

0,00 |

0,00 I

0,00 |

0,00 |

Observații

Alte surse
Nr.


crt.


b

4

__A.


10


11


12


13


14


DENUMIREA

OBIECTIVELOR

DE INVESTIT!!


4

4  4

4      *

4

*           4

4

_* *


Lucrări in continuare

Execuție alei cimitire Mihai Bravu, str. Mihai Bravu nr.228, Viisoara- str. C-tin

Brezeanu nr.14


Modernizare strada Rafov


Modernizare strada Șantierului


Modernizare strada Izvoare


Modernizare strada Jupiter tr. I


Modernizare strada Neptun


Modernizare strada Trai an

Modernizare străzi zona Rudului (Refacere sistem rutier str. Hanibal, Refacere sistem rutier str. Petre Negulescu, Refacere sistem rutier str. Petroniu, Refacere sistem rutier str. Vasile Boierescu. Modernizare strada Posada, Modernizare strada Fecioarei, Modernizare strada Petru Poni, Modernizare strada Cicero, Modernizare strada Principatele Unite) Drumuri si accese Cartier Ghighiului (Brazi, Tinosu, Pietrosani, Tatarani, Alunis, Sima, Draganesti)


Modernizare strada Alecu Russo


Modemizare/Refacere sistem rutier străzi Cartier Petrolului (Refacere sistem rutier str. Inotesti, Modernizare strada Livezilor, Modernizare strada Țintea, Modernizare strada Țițeiului, Refacere sistem rutier str. Moreni, Refacere sistem rutier str.Transformatorului, Modernizare strada Gândului, Modernizare strada Baicoi, Modernizare strada Vitileanca, Modernizare strada Ghighiului)


Modernizare strada Sevastopol


Modernizare strada Gârlei

Modernizare strada Titan


Lucrări noi


Modernizare strada Saturn, etapa II (proiectare+executie)


b

Valoare

totala

|              finanțate din:               |

BUGET

BUGET

Alte surse

TOTAL

din care:

BUGET

conform S.F.

constituite

cf.Legi

BUGET

de la bugetul

| local

transf. bug. Stat

2012

2013

2014

2

3

4

5

6

7

8

9

’ ■ ’ b * \ \ - . • • ’ '

.....- •

. r , **.... a a a . .

aAaaaaaa^adb4db

idaabaaaaa + lb +

daaaaaaaab4P*"

^aaa^aaaaarad

«aaaaaaaara4

b***aaaaa a a » a

**"*«a44aaaaa

• • * * * ......

8L434J0

b*""""'""’

< 12.249,30

• <,12.24930 <<■

030

66364,05

60814.05

■     ■    ■"    ■*__*    X . X_ J--«J__

1 ■ ■ *

21.761,23

4.604,30

4.604,30

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15,00

15,00

0,00

0,00

0,00

0.00

2.175,00

385,00

385,00

0,00

0,00

0,00

0,00

216,10

51,00

51,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.112,58

330,00

330,00

0,00

0,00

0,00

0,00

556,00

134,00

134,00

0,00

0,00

0,00

0,00

301,00

72,00

72,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.647,00

200,00

200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.193,13

150,00

150,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.430,22

1.270,00

1.270,00

0,00

0,00

0,00

0,00

375.00

— — — • - —----

105,00

105,00

0.00

0,00

0,00

0,00

6.706,27

1.379,30

1.379,30

0,00

0,00

0,00

0,00

245,20

42,00

42,00

0,00

. P - --- ...

0,00

0,00

0,00

1.387,16

340,00

340,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.416,57

131,00

131,00

0,00

0,00

0,00

0,00

59.672,87

6.140,00

6.140.00

z

0,0(1

66.264,05

60.814,05

600.00

109,79

50,00

50,00

0,00

50,00

0,00

0,00

*

4

b ■

*

r      4

4

p    9

j L


Observații Alte surse


10


4*4"

 • *    4

*    *    *

 • ♦    *
2 Modernizare strada Jupiter, etapa II(proiectare+executie) 3 Modernizare strada Vârful cu Dor(proiectare+executie)

4 Modernizare strada Neajlov , inclusiv canalizare (proiectare+executie)

 • 5 Modernizare strada Cheia, inclusiv canalizare (proiectare+executie)

 • 6 Modernizare strada Olteni, inclusiv canalizare (proiectare+executie)

 • 7   Modernizare Aleea Strejnic bloc 26,27,28(proiectare+executie)

Amenajare loc de joaca pentru copii Bulevardul Republicii (langa Cimitirul Sovietic), Amenajare loc de joaca pentru copii strada Grindului - Complex Cina )- proiectare+executie

Amenajare loc de joaca pentru copii zona Malu Roșu - grădiniță 21, Amenajare loc de joaca pentru copii zona Parc Modem-

9 proiectare+executie

592,20


79,95


523,46


377,84


583,83


371,50322,43


10


11


Amenajare loc de joaca pentru copii zona Mihai Bravu, Amenajare loc de joaca pentru copii zona Mihai Eminescu, Amenajare loc de joaca pentru copii zona Parc Muzicanți - proiectare+executie

Amenajare parc Caineni in municipiul Ploiești

13


12 Reparații pasaj Gara de Sud, municipiul Ploiești (proiectare+executie) Refacere sistem rutier str. Văii

 • 14  [Modernizare strada Vasile Lucaciu

 • 15  Demolare pod rutier vechi Obor

  •I«Reparații capitale: strada Ghe, Gr. Cantacuzino (tronson Sos, Vestului- limita oraș), I B-dul Republicii (tronson str. Sos, Nordului-1 imita oraș), strada Ștrandului( str, I Pasaj Bucov-limita oraș),strada Marasesti (tronnson cuprins intre Eoilor- Plaiesilor), I strada Cuza Vodă, strada Lapusna, strada C-tin Brezeanu, strada Podul înalt- I proiectare+executie                                                              I   43.000,00

Amenajare parcari spate blocuri B-dul Republicii si spate blocuri strada Ghe, Doja-1 proiectare+executie                                                              I    6.926,52


Modernizare străzi Cartier Gageni (Leului, Lirei, Redutei, Spiru Haret, Vântului, Vornicul Beldiman, Zborului, Stăruinței, Morilor, Podețul ui, Tabla Butii, Titeica))

2.021,54


Alte surse

finanțate din:

BUGET

2012

BUGET

2013

BUGET

2014

TOTAL |

BUGET

|             din care:

de la bugetul local

transf.

| bug. Stat

4

5

6

7

8

9 1

150,00

150,00

0,00

400,00

0,00

0,00

50,00

50,00

0,00

0,00

0,00

0,00

150,00

150,00

0,00

400,00

0,00

0,00

150,00

150,00

0,00

200,00

0,00

0,00

150,00

150,00

0,00

400,00

0,00

0,00

100,00

100,00

0,00

250,00

0,00

0,00

300,00

300,00

0,00

50,00

0,00

0,00

300,00

300,00

0,00

50,00

0,00

0,00

500,00

500,00

0,00

50,00

0,00

0,00 J

600,00

600,00

0,00

100,00

0,00

0,00 |

1.700,00

1.700,00

0,00

0,00

0,00

0,00 I

150,00

150,00

0,00

300,00

0,00

0,00 1

50,00

50,00

0,00

300,00

0,00

0,00 1

50,00

50,00

0,00

200,00

0,00

0,00

240,00

240,00

0,00

500,00

500,00

500,00   1

50,00

50,00

0,00

100,00

100,00

i W 'j

500,00

500,00

0,00

1.500,00

0,00

7/ > X-        I

/ /      * N               I

1 t ■         .1

1               "                   I

Observații Alte surseNr. crt.


DENUMIREA

OBIECTIVELOR

DE INVESTIȚII


Valoare totala conform S.F.


Alte surse constituite


cf.Legi

2 I 3


19


20


Modernizare străzi Cartier Ghe. Doja (Amurgului, Austrului, Azurului, Frunzelor, Fundeni, Matasari, Muzelor, Dogarilor, Victor Babes, Florarilor, Doamna Stanca, Dorobanți, Italiana)

Amenajare esplanada Casa de Cultura a Sindicatelor (proiectare+executie)Amenajare parcari strada Gheorghe Lazar si intersecția cu străzile Ștefan cel Mare si Bagdazar


1.647,31     |

365,65      |            I

157,45     I_________


22


Modernizare si reabilitare străzi Cartier Bereasca (Piersicilor, Zorelelor, Zăvoiului, Zambilelor, Viorelelor, Trifoiului, Stanjeneilor, Sălciei, Rozmarin, Prunilor, Plopilor, Perilor, Micsunelelor, Mesteacănului, Merilor, Maghiranului, Lucemei, Leandrului, Lalelelor, Iasomiei, Frasinului, Fagului, Drumul Serii, Cuptoarelor, Crângului (tr. Drumul Serii - Dumbravei, tr. Craitelor-Zorelelor), Caltunasi, Bujorilor, Arțarului, Arborilor, Alunilor, Albastrlelor, Crasmaritelor, Drumul Serii, Luminișului, Pădurii, Lamaitei, Busuiocului, Margaretelor, Liliacului, Bradului, Molidului, Tisei, Castanilor, Gorunului, Căpșunilor, Muscatelor, Garoafelor, Pelinului, Narciselor, Rozetei, Mărgăritarului, Râului, Lacului, Romulus, Badesti, Trandafirilor, Salcamilor)(proiectare+executie)


40.494,41    |


23


Extindere rețea de apa, rețea canalizare si modernizare străzi Cartier Mitica Apostol (Violetelor, Viilor, Trestioarei, Răchitei, Prigoriei, Plutelor, Paltinului, Mierlei, Lăstunului, Gaterului, Fluturilor, Ferigii, Energiei, Delfinului, Ciocârliei, Cetinei, Cerbului, Canarului, Brândușelor,Drum exploatare modernizat, Acces serviciu, Acvilei


24


Drumuri si accese cartier Vega inclusiv canalizare


Actualizarea bazei de date stadale

Expertize tehnice străzi, inclusiv prelevare de probe si analize de laborator

SF+PT+DE Modernizare pasaj B-dul București (2 buc) Timken, intersecție Petrolului


SF Modernizare locuri de joaca in municipiul Ploiești (18 buc.)


SF+PT+DE Modernizare Colonia Teleajen, inclusiv canalizare


SF Reabilitare trotuare Cartier 9 Mai, Cartier Enachita Vacarescu, Cartier Malu

 • 6   Roșu

SF Reparații capitale: strada Ghe. Gr. Cantacuzino (tronson Sos. Vestului-limita oraș), B-dul Republicii (tronson str. Sos. Nordului-1 imita oraș), strada Strandului( Pasaj Bucov -limita oraș),strada Marasesti (tronnson cuprins intre Eoilor-Plaiesilor), strada Cuza Vodă, strada Lapusna, strada C-tin Brezeanu, strada Podul

 • 7    înalt


80465,69

2568,03

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


BUGET


BUGET


BUGET


Observații


din care:

__________finanțate din: TOTAL

BUGET

de la bugetul local

transf.

bug. Stat

4

5

6 n

500,00

500,00

0,00

350,00

350,00

0,00

50,00

50,00

0,00

0,00

0,00

0,00 1

0,00

0,00

0,00 1

0,00

0,00

0,00 I

100,00

100,00

0,00 1

100,00

100,00

0,00 |

150,00

150,00

0,00 I

180,00

180,00

0,00 I

100,00

100,00

0,00 1

80,00

80,00

0,00 1

80,00

80,00

0,00 I

2012

1.100,00

100,00

19.497,20

0,00

0,00

0,00

0^00

0,00

39.582,84

1.134,01

0,00

0,00


2013


2014


Alte surse


10


0,00


0,00


0,00


0,00


0,00


0,00


0,00


19.497,20


39.582,84

1.134,01


0,00


0,00


0,00

0,00


OJX)

0,00


0,00

0,00


0,00


0,00


0,00


0,00


0,00


0,00


Nr.

DENUMIREA

V aloare

finanțate din:

crt.

OBIECTIVELOR

totala

Alte surse

TOTAL

|             din care:

BUGET

BUGET

DE INVESTIȚII

conform S.F.

constituite

BUGET

de la bugetul

transf

2012

2013

cf.Legi

local

bug. Stat

BUGET

1

5

0


Observații Alte surse


SF Amenajare parcari spate blocuri B-dul Republicii si spate blocuri strada Ghe. DojaPT +DE+CS+Documentatie atribuire+DTAC+Documentatii obținere avize, Parcare supraterana str.Cuza Vodă


PT +DE+CS+Documentatie atribuire+DTAC+Documentatii obținere avize Extindere rețea de apa, rețea canalizare si modernizare străzi Cartier Mitica Apostol (Violetelor, Viilor, Trestioarei, Răchitei, Prigoriei, Plutelor, Paltinului, Mierlei, Lăstunului, Gaterului, Fluturilor, Ferigii, Energiei, Delfinului, Ciocârliei, Cetinei, Cerbului, Canarului, Brândușelor,Drum exploatare modernizat, Acces serviciu, Acvilei)


12

13


14


15


SF Modernizare străzi: Peris (inclusiv canalizare), Ecoului, Dâmbului, Lacului, Drum acces Ploiești Triaj, Barzava, Aurora, Vidinului, Zânelor, Caineni, Brazdei, Berzei, Dambovita (inclusiv canalizare), Horatiu

SF Refacere sisteme rutiere străzi: Cartier Rafov(Petru Cercel, Jiului, Ghimpați, Ghe. Petrescu, Crisului, Cosmesti, Bihorului, Argeș, Intr. Sticlarului, Intr. Clubului), Cartier Ghe. Doja(Dorobanti, Italiana,), Cartier Gageni(Morilor, Podețului, Tabla Butii, Titeica)

SF Modernizare srazi Cartier Mitica Apostol

Documentație de intervenție Pasaj superior pe strada Mihai Bravu (zona Isover-Remat)

SF+PT+DE Modernizare Cartier Buna Vestire (Rares Vodă, Plevnei,

Bistrița,Arcașilor, Ion Rusu Sirianu, Avram Iancu, Globului, Spatari, Vanatori, Alexandru cel Bun, G. Asachi, Brates, Simion Bamutiu, Bicazului, Soveja, Ialomitei, Prut)


16


Actualizare SF,DALI,PT,CS,DTAC-Consolidare podul de lemn.80,00


80,00

80,00


80,00 100,00


DIRECTOR TEHNIC INVESTIȚII Teodora MARIN


SERVICIUL INVESTIȚII


DEZVOLTARE, ÎNTREȚINERE UNIT ATU


80,00


65,00


100,00


80,00


80,00

80,00


50,00


80,00

100,00A»'<• 1

* *


d

I*

/ <’MUNICIPIUL PLOIEȘTI

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI B-dul Republicii nr. 2-4 100066 - Ploiești
TEL: 0244 /516699 ; 0244 /515 982
FAX: 0244 / 513829

«•


* '

V/


DIRECȚIA “RELAȚII INTERNATIONALE”

4                         •                             4

Compartimentul “Organizări evenimente, învățământ, Cultură, Culte, Managemntul asistenței medicale”

NOTĂ


DE FUNDAMENTARE BUGETARîntrucât în anul 2012 - desemnat a fi, la nivel național, Anul Caragiale - se va sărbători centenarul trecerii în neființă a lui I.L.Caragiale și se vor aniversa 60 de ani de la nașterea acestuia, municipalitatea ploieșteană se va ralia altor instituții de profil care, prin acțiunile întreprinse, vor readuce în atenția opiniei publice personalitatea celui mai mare dramaturg român, a cărei cea mai mare parte din viață este strict legată de orașul nostru.

în aceast context, vă rugăm să aprobați alocarea, de la bugetul local, a sumei de 200.000 lei, necesară pentru ridicarea unui ansamblu monumental care să-l reprezinte pe I.L.Caragiale.

Alocarea sumei este necesară anul acesta întrucât procedura de atribuire a lucrării presupune inițierea unui concurs de soluții în rândul artiștilor plastici consacrați, precum și execuția propriu-zisă, astfel încât ansamblul monumental să fie finalizat în prima parte a anului viitor.

Consilieț, Lilian
Ploiești, 10 februarie 2011

MUNICIPIUL PLOIEȘTI

Direcția Tehnic Investiții

Serviciul Dezvoltare Cai Rutiere si Rețele Edilitare


NOTA DE FUNDAMENTARE a obiectivelor de investiții finanțate in anul 2011

Capitolul 67.02.71 - CULTURA, RECREERE SI RELIGIE

A - Lucrări in continuare

Proiectare si execuție Pista de atletism Parc Tineretului

Municipiul Ploiești are in derulare contractul de execuție de lucrări nr.66/22.06.2010. Pentru finalizarea lucrărilor obiectivului de investiții este necesara o alocație, in anul 2011, in valoare de 40.000 lei.

Capitolul 74.02.71 - PROTECȚIA MEDIULUI A - Lucrări in continuare

Modernizare strada Gârlei - canalizare

Municipiul Ploiești are in derulare contractul de lucrări nr. 12392/13.07.2010 avand ca obiect Modernizare străzi zona sud-est.

Indicatorii tehnico-economici au fost aprobați prin H.C.L. nr.8/2010

Devizul general a stabilit o valoare a lucrărilor de 2.011.300 lei, inclusiv TVA .

Valoarea totala contractata, inclusiv TVA: 769.387,19 lei (drum si rețea canalizare, inclusiv racorduri)

Credite bugetare 2010: 138.810,44 lei

Pentru finalizarea lucrărilor este necesara o alocație, in anul 2011, astfel: -canalizare : 190.000 lei;

-refacere sistem rutier: 340.000 lei.

Capitolul 84.02.71 - TRANSPORTURI SI COMUNICĂRI

A - Lucrări in continuare

Execuție alei Cimitir Mihai Bravu, str.Mihai

nr.228 si Cimitir Viisoara


str.C-tin Brezeanu, nr.14

Municipiul Ploiești are in derulare contractul de execuție de lucrări nr.49/05.07.2010

avand ca obiect Execuție alei Cimitirsi Cimitir


Viisoara, str.C-tin Brezeanu, nr.14.

Pentru decontarea lucrărilor ramase de executat este necesara o alocație, in anul 2011, in valoare de 15.000 lei.

Modernizare strada Rafov

Municipiul Ploiești are in derulare contractul de lucrări nr.410/08.01.2009 avand ca obiect Modernizare strada Rafov.

Indicatorii tehnico-economici au fost aprobați prin H.C.L. nr. 169/2007

Devizul general a stabilit o valoare a lucrărilor de 2.175.000 lei, inclusiv TVA, (dwiVf' sî‘,rete^\ canalizare, inclusiv racorduri).                                                       v

Valoarea totala aditionata a contractului datorita majorării valorii TVA este de 2.181.108,48 lei Credite bugetare 2009:1.246.202,02 lei

Credite bugetare 2010:912.631,37 lei                                             s

Finanțare 2011:385.000 lei

7 - h \ A

Pentru realizarea lucrărilor ramase de executat si a celor suplimentare este neefeSaravst^ alocație, in anul 2011, in valoare de 385.000 lei.

Modernizare strada Șantierului

Municipiul Ploiești are in derulare contractul de lucrări nr.23054/22.10.2009 avand ca obiect Modernizare strada Șantierului

Indicatorii tehnico-economici au fost aprobați prin H.C.L. nr.5/2005.

Devizul general a stabilit o valoare a lucrărilor de:216.100 lei. inclusiv TVA.

Valoarea totala aditionata a contractului datorita majorării valorii TVA este 216.480,45 lei. Credite bugetare 2009:61.582,61 lei

Credite bugetare 2010: 104.831,67 lei

Finanțare 2011: 51.000 lei

Pentru finalizarea lucrărilor este necesara o alocație, in anul 2011, in valoare de 51.000 lei.

Modernizare strada Izvoare

Municipiul Ploiești are in derulare contractul de lucrări nr.26185/30.11.2009 avand ca obiect Modernizare strada Izvoare.

Indicatorii tehnico-economici au fost aprobați prin H.C.L. nr. 106/2008 Devizul general a stabilit o valoare a lucrărilor de 2.112.580 lei, inclusiv TVA. Valoarea totala contractata: 1.132.121,91 lei, inclusiv TVA.

Credite bugetare 2010: 806.113,56 lei

Finanțare 2011: 330.000 lei

Pentru finalizarea lucrărilor este necesara o alocație, in anul 2011, in valoare de 330.000 lei.

Modernizare strada Jupiter (troson 1)

Municipiul Ploiești are in derulare contractul de lucrări nr.23649/30.10.2009 avand ca obiect Modernizare strada Jupiter

Indicatorii tehnico-economici au fost aprobați prin H.C.L. nr. 140/2008. Devizul general a stabilit o valoare a lucrărilor de 556.000 lei, inclusiv TVA. Valoarea totala contractata: 182.393,74 lei, inclusiv TVA.

Credite bugetare 2010: 132.006,37 lei

Finanțare 2011:134.000 lei

Pentru realizarea lucrărilor ramase de executat si a celor suplimentare este necesara o alocație, in anul 2011, in valoare de 134.000 lei.

Modernizare strada Neptun

Municipiul Ploiești are in derulare contractul de lucrări nr.24272/09.11.2009 avand ca obiect Modernizare strada Neptun.

Indicatorii tehnico-economici au fost aprobați prin H.C.L. nr. 106/2008 Devizul general a stabilit o valoare a lucrărilor de 301.000 lei, inclusiv TVA. Valoarea totala contractata: 136.850 lei, inclusiv TVA.

Credite bugetare 2010 : 68.801,45 lei

Finanțare 2011: 72.000 lei

Pentru executarea lucrărilor este necesara o alocație, in anul 2011, iir^m^e^

72.000 lei.                                                             Zo

r*"'

%

/ ~


Modernizare strada Traian                                     î! -

Municipiul Ploiești are in derulare contractul de lucrări nr.23640/30.10:2$09 avand ca X/ obiect Modernizare strada Traian.                                           \\o^       'CCafi'

* *                                                      «                                             «                                                                               \\ i       ’x                    \ J /■'

Indicatorii tehnico-economici au fost aprobați prin H.C.L. nr. 140/2008

Devizul general a stabilit o valoare a lucrărilor de 1.647.000 lei, inclusiv TVA. '^.==4--^ Valoarea totala contractata: 690.200 lei, inclusiv TVA.

Credite bugetare 2010: 395.694,56 lei

Finanțare 2011: 200.000 lei

Pentru realizarea lucrărilor ramase de executat si a celor suplimentare este necesara o alocație, in anul 2011, in valoare de 200.000 lei.

Modernizare străzi zona Rudului (Refacere sistem rutier str.Hanibal, Refacere sistem rutier str.Petre Negulescu, Refacere sistem rutier str.Petroniu, Refacere sistem rutier str.Vasile Boierescu, Modernizare str.Posada, Modernizare str.Fecioarei, Modernizare str.Petru Poni, Modernizare str.Cicero, Modernizare str.Principatele Unite)

Municipiul Ploiești are in derulare contractul de lucrări nr.12586/15.07.2010 avand ca obiect Modernizare străzi zona Rudului.

Indicatorii tehnico-economici au fost aprobați prin H.C.L. nr. 106/2008 si H.C.L.nr.31/2009.

Devizul general a stabilit o valoare a lucrărilor de 2.193.130 lei, inclusiv TVA.

Valoarea totala contractata: 849.081,32 lei, inclusiv TVA.

Credite bugetare 2010: 625.882,31 lei

Finanatare 2011: 150.000 lei

Pentru finalizarea lucrărilor este necesara o alocație, in anul 2011, in valoare de 150.000 lei.

Drumuri si accese Cartier Ghighiului (străzile: Brazi, Tinosu, Pietrosani, Tatarani, Alunis, Sirna, Draganesti)

Municipiul Ploiești are in derulare contractul de lucrări nr.14889/27.08.2010 avand ca obiect Drumuri si accese Cartier Ghighiului.

Indicatorii tehnico-economici au fost aprobați prin H.C.L. nr. 169/2007

Devizul general a stabilit o valoare a lucrărilor de 2.430.220 lei, inclusiv TVA.

Valoarea totala contractata: 1.241.318,12 lei, inclusiv TVA.

Finanțare 2011:1.270.000 lei

"                      -                              ,                                                   4                                                                                                                                                                                                                                                                '                                                                                  *

a

Pentru executarea lucrărilor este necesara o alocație, in anul 2011, in valoare de

1.270.000 lei.

Modernizare strada Alecu Russo

Municipiul Ploiești are in derulare contractul de lucrări nr.24921/16.11.2009 avand ca obiect Modernizare strada Alecu Russo.

Indicatorii tehnico-economici au fost aprobați prin H.C.L. nr.31/2009

Devizul general a stabilit o valoare a lucrărilor de 375.000 lei, inclusiv TVA.

Valoarea totala contractata: 176.813,77 lei, inclusiv TVA.

Credite bugetare 2009: 75.571,86 lei

Finanțare 2011:105.000 lei

Pentru executarea lucrărilor este necesara o alocație, in anul 2011, in valoare de 105.000 lei.

** b

Modernizare/refacere sistem rutier străzi Cartier Petrolului (Refacere sistem rutier str.Inotesti, Modernizare str.Livezilor, Modernizare str.Tintea, Modernizare

(

str.Titeiului, Refacere sistem rutier str.Moreni. Refacere sistem rutier str.Transformatorului, Modernizare str.Gandului, Modernizare str.Baicoi. Modernizare str.Vintileanca, Modernizare str.Ghighiului)

Municipiul Ploiești are in derulare contractul de lucrări nr. 14427/18.08.2010 avand ca-obiect Modernizare/Refacere sistem rutier străzi Cartier Petrolului.

Indicatorii tehnico-economici au fost aprobați prin H.C.L.nr. 106/2008

Devizul general a stabilit o valoare a lucrărilor de 6.706.270 lei, inclusiv TVA.

Valoarea totala contractata: 4.026.544,72 lei, inclusiv TVA.

Credite bugetare 2010:3.293.091,46 lei

Finanțare 2011: 1.379.300 lei

Pentru realizarea lucrărilor ramase de executat si a celor suplimentare este necesara o alocație, in anul 2011, in valoare de 1.379.300 lei.

Modernizare strada Sevastopol

Municipiul Ploiești are in derulare contractul de lucrări nr. 12587/15.07.2010 avand ca

* 1 ■ ■ obiect Modernizare străzi zona Gheorghe Doja.

Indicatorii tehnico-economici au fost aprobați prin H.C.L. nr.5/2005 Devizul general a stabilit o valoare a lucrărilor de 245.200 lei, inclusiv TVA. Valoarea totala contractata: 110.826,30 lei, inclusiv TVA.

Credite bugetare 2010: 29.151,76 lei

Finanțare 2011: 42.000 lei

Pentru finalizarea lucrărilor de execuție este necesara o alocație, in anul 2011, in valoare de 42.000 lei.

Modernizare strada Titan

Municipiul Ploiești are in derulare contractul de lucrări nr. 12392/13.07.2010 avand ca obiect Modernizare străzi zona sud-est.

Indicatorii tehnico-economici au fost aprobați prin H.C.L. nr.342/2008 Devizul general a stabilit o valoare a lucrărilor de 1.416.570 lei, inclusiv TVA. Valoarea totala contractata: 736.751,84 lei, inclusiv TVA.

Credite bugetare 2010: 607.224,07 lei

Finanțare 2011: 131.000 lei

Pentru finalizarea lucrărilor de execuție este necesara o alocație, in anul 2011, in valoare de 131.000 lei.

 • B. Lucrări noi

Prin realizarea investițiilor propuse se vor imbunatati condițiile de circulație pentru toti participantii la trafic, vor apare influente favorabile atat asupra mediului, cat si din punct de vedere economico-social.

Modernizare strada Saturn, etapa II - proiectare si execuție

Strada Saturn are acces din străzile Fecioarei, Uranus, Venus, Jupiter, deservește locuințe individuale si are un carosabil delimitat pe ambele parti de trotuare.

In prima etapa, strada Saturn a fost modernizata pe tronsonul cuprins intre strada Venus si strada Fecioarei.

Pe tronsonul cuprins intre strada Jupiter si intersecția cu străzile Fecioarei si Uranus, in urma lucrărilor de canalizare, atat carosabilul cat si trotuarele au un stadiu avansat de degradare, iar circulația pietonala si auto se desfasoara cu mare dificultate.

Indicatorii tehnico-economici au fost aprobați prin Hotararea Consiliului Local nr.236/28.07.2010, valoarea totala a lucrării fiind de 109.790 lei, inclusiv TVA.

Pentru proiectarea si execuția lucrărilor este necesara o alocație bug 2011, in valoare de 50.000 lei.

//* /

r

! '                         f

• «•

r _

Modernizare strada Jupiter, etapa II - proiectare si execuție b §

„         1        T         • ,                                        ♦ j         j        •                                    1*                  > jT         •     •     •     1     •


(I z X

s

1


..

t X


V c/> j

J

individuale.                                                            .< X XX/

Strada Jupiter, tronson II cuprins intre strada Rudului si strada Călimări? are un carosabil delimitat pe ambele parti de trotuare. Carosabilul este din asfalt, deteriorat in urma lucrărilor de canalizare, prezintă fagase si gropi care, in timpul precipitațiilor, se umplu cu apa si formează bălti, fapt ce implica desfasurarea cu mare dificultate a circulației pietonale si auto. Pe anumite porțiuni, trotuarele nu mai au borduri si sunt intr-o stare avansata de degradare.

Indicatorii tehnico-economici au fost aprobați prin Hotararea Consiliului Local nr.236/28.07.2010, valoarea totala a lucrării fiind de 592.200 lei, inclusiv TVA.

Pentru proiectarea si execuția lucrărilor este necesara o alocație bugetara, in anul 2011, in valoare de 150.000 lei.


îl


Strada Jupiter se afla situata in zona sudica a Municipiului Ploiești; ^re dublu acjij^rc din strada Rudului si din strada Caliman si deservește, de o parte si \|e’ a|ța, loc^ftW'


'O


Modernizare strada Vârful cu Dor - proiectare si execuție

Strada Vârful cu Dor se afla situata in zona Lupeni-Izvoare.

Este o strada infundata, cu acces din strada Izvoare si deservește, de o parte si de alta, locuințe individuale.

Accesul carosabil este dintr-un amestec de balast si piatra sparta necilindrata, prezintă fagase si gropi care, in timpul precipitațiilor se umplu cu apa si formează bălti si noroaie ceea ce face ca circulația pietonala si auto sa se desfasoare cu mare dificultate, aproape imposibila.

Latimea trotuarelor este variabila 0,70-^1,00 m si sunt degadate. In acest context, este necesara refacerea carosabilului si a trotuarelor pentru asigurara circulației auto si pietonale in condiții de siguranța si confort.

Indicatorii tehnico-economici au fost aprobați prin Hotararea Consiliului Local nr.236/28.07.2010, valoarea totala a lucrării fiind de 79.950 lei, inclusiv TVA.

Pentru proiectarea si inceperea execuției lucrărilor este necesara o alocație bugetara, in anul 2011, in valoare de 50.000 lei.

Modernizare strada Neajlov, inclusiv canalizare (proiectare si execuție)

Strada Neajlov șe afla situata in municipiul Ploiești, zona Mihai Bravu, face legătură intre strada Comatei si strada Pielari, cu sens dublu de circulație, fiind de categoria a IlI-a.

Carosabilul este din pamant amestecat cu balast, prezintă fagase si gropi, astfel incat circu'atia pietonala si auto se desfasoara cu mare dificultate.

Trotuarele existente prezintă fisuri si denivelări si sunt incadrate, spre carosabil, cu borduri deteriorate de diferite dimensiuni, forme si materiale.

In prezent pe strada Neajlov exista conducta de alimentare cu apa, conducta de gaze si linie electrica aeriana, nu exista canalizare, proprietățile cetățenilor riverani nefiind branșate la sistemul de canalizare al orașului.

Indicatorii tehnico-economici au fost aprobați prin H.C.L. nr.236/2010.

Devizul general a stabilit o valoare a lucrărilor de 523.460 lei (drum si rețea canalizare, inclusiv racorduri), inclusiv TVA.

Pentru proiectarea si inceperea execuției lucrărilor este necesara o alocație bugetara, in anul 2011, in valoare de 150.000 lei.

Modernizare strada Cheia, inclusiv rețea canalizare (proiectare si execuție)

Strada Cheia se afla situata in partea de sud a Municipiului Ploiești. Accesul se realizează din strada Bobalna si din strada Veronica Micle si delimitează proprietățile

*                                  «U

.,; /. ■

. t                  ., -. .

particulare existente pe ambele parti. Strada Cheia are o structura carosabila alcatuita din pamant amestecat cu balast, prezentând numeroase denivelări, fagase si gropi» ÂCeasta strada are rețea de canalizare pe aproximativ 50% din lungime, restul fiind necanalizâta.

1 k

t                     /

h

J •>


Indicatorii tehnico-economici au fost aprobați prin H.C.L. nr.236/2010.

Devizul general a stabilit o valoare a lucrărilor de 377.840 lei, inclusiv TVA.            _

Pentru proiectarea si inceperea execuției lucrărilor este necesara o alocație bugetara, in anul 2011, in valoare de 150.000 lei.

Modernizare strada Olteni, inclusiv rețea de canalizare (proiectare si execuție)

Strada Olteni se afla in zona sudica a Municipiului Ploiești, este o strada infundata, folosita in general de cetățenii riverani. Strada Olteni are acces din strada Marasesti si are ca limita perimetrul Parcului Sala Sporturilor «Olimpia ».

Strada Olteni nu este canalizata, are un carosabil delimitat pe partea dreapta de proprietățile individuale, iar pe partea stanga de trotuar. Carosabilul este din pamant amestecat cu balast, prezintă fagase si gropi, astfel incat circulația pietonala si auto se desfasoara cu mare dificultate.

Indicatorii tehnico-economici au fost aprobați prin H.C.L. nr.236/2010.

Devizul general a stabilit o valoare a lucrărilor de 583.830 lei (drum si rețea canalizare, inclusiv racorduri), inclusiv TVA.

Pentru proiectarea si inceperea execuției lucrărilor este necesara o alocație bugetara, in anul 2011, in valoare de 150.000 lei.

Modernizare Aleea Strejnic, bloc 26, 27, 28 - proiectare si execuție

Aleea Strejnic se afla situata in cartierul Vest I si face legătură intre strada Eremia Grigorescu si blocurile cuprinse intre străzile Gh.Gr.Cantacuzino si Lacul Balea.

In cartierul Vesț I, zona cuprinsa intre blocurile AL bloc 26. bloc A14, bloc 28. bloc 29, PT 147si bloc Al3 este parțial sistematizata, aleea de legătură cu strada Eremia Grigorescu avand carosabilul din balast amestecat cu pamant.

In zona exista o parcare betonata, insuficienta pentru numărul mare de autoturisme care aparțin locatarilor din blocurile adiacente. Turismele sunt parcate pe spatii neamenajate.

Ca urmare a execuției lucrărilor de reparații la rețelele tehnico-edilitare in decursul anilor, zone'e de acces sunt balastate, cu pronunțate denivelări.

Realizarea obiectivului de investiții are in vedere execuția următoarelor lucrări :

 • - Amenajare parcare- pavele inierbate, in zona cuprinsa intre blocul Al si A14 ;

 • - Amenajare parcare-pavele inierbate, in zona cuprinsa intre aleea Strejnic, bloc 27 si bloc 28 ;

 • - Amenajare parcare-pavele inierbate in fata blocului Al 3 ;

 • - Amenajare teren -pavele inierbate in fata PT 147 ;

 • - Amenajare teren -pavele inierbate in fata bloc 28.

Indicatorii tehnico-economici au fost aprobați prin Hotararea Consiliului Local nr.236/28.07.2010, valoarea totala a lucrării fiind de 371.500 lei, inclusiv TVA.

Pentru proiectarea si inceperea execuției lucrărilor este necesara o alocație bugetara, in anul 2011, in valoare de 100.000 lei.

Amenajare loc de joaca pentru copii Bulevardul Republicii (langa Cimitirul Sovietic), Amenajare loc de joaca pentru copii strada Grindului ( Complex Cina) -proiectare si execuție

Lucrările de execuție propuse au ca obiect:

 • - realizarea unor alei cu pavimente ecologice, acolo unde este cazul;

 • - inlocuirea solului si refacerea in întregime a suprafeței de contract;

 • - igienizarea amplasamentului;

 • - executarea lucrărilor de montaj a echipamentelor de joaca propuse.

. **' r                          ” "* ■”■ ***. .

>                »                                                                                                           b. ? L 1 V

Indicatorii tehnico-economici au fost aprobați prin H.C.L. nr.338/201^ Wlbrfe 322.430 lei, inclusiv TVA.

•lu


I)

%


7                                                                                                                                                                                                                                                                                       >■/ V .•                           ...   *.

Pentru proiectarea si executarea lucrărilor este necesara o alocație bugetara, jn anul 2011, in valoare de 300.000 lei.                                                  ’ț =<

"                                                                                                                                                                                                                                                                                                             - ’ v * \

\\ M ’ \ tr- ,-*i •

* ' * * \V -

Amenajare Ioc de joaca pentru copii zona Malu Roșu (grădiniță 21), Amenajare

\ *• •.           f r ■                                        ’

loc de joaca pentru copii zona Parc Modern - proiectare si execuție

Lucrările de execuție propuse au ca obiect:

 • - realizarea unor alei cu pavimente ecologice, acolo unde este cazul;

 • - inlocuirea solului si refacerea in intregime a suprafeței de contract;

 • - igienizarea amplasamentului;

 • - executarea lucrărilor de montaj a echipamentelor de joaca propuse.

Indicatorii tehnico-economici au fost aprobați prin H.C.L. nr. 338/2010, valoare 324.340 ’ei, inclusiv TVA.

Pentru proiectarea si executarea lucrărilor este necesara o alocație bugetara, in anul 2011, in valoare de 300.000 lei.

Amenajare loc de joaca pentru copii zona Mihai Bravu, Amenajare loc de joaca pentru copii zona Mihai Eminescu, Amenajare loc de joaca pentru copii zona Parc Muzicanți - proiectare si execuție

Lucrările de execuție propuse au ca obiect:

 • - realizarea unor alei cu pavimente ecologice, acolo unde este cazul;

 • - inlocuirea solului si refacerea in intregime a suprafeței de contract;

 • - igienizarea amplasamentului;

 • - executarea lucrărilor de montaj a echipamentelor de joaca propuse.

Indicatorii tehnico-economici au fost aprobați prin H.C.L. nr.338/2010, valoare 517.640 lei, inclusiv TVA.

Pentru proiectarea si executarea lucrărilor este necesara o alocație bugetara, in anul 2011, in valoare de 500.000 lei.

Amenajare parc Caineni, Municipiul Ploiești

Municipalitatea are o permanenta preocupare pentru amenajarea unor noi spatii verzi, parcuri si zone de agrement. In acest sens se dorește amenajarea parcului Caineni, proprietate a Municipiului Ploiești, avand o suprafața de 14430 mp.

Prin realizarea investiției se urmărește creșterea calitatii si a suprafețelor spatiilor verzi, apropierea de standardele naționale si europene referitoare la suprafața de spațiu verde pe cap de locuitor, imbunatatirea calitatii mediului, micșorarea factorilor de risc pentru sanatatea populației.

Lucrările propuse constau in execuția unui traseu compus din alei pietonale, defrișarea vegetației existenta deteriorata si inlocuirea acesteia cu material ecologic nou, plantarea de material dendrologic cu specii autohtone, astfel incat sa rezulte un spațiu funcțional, cu suprafețe verzi cat mai ample. Pentru otinerea unei calitati superioare a spațiului, din punct de vedere funcțional, urbanistic si constructiv, se propune realizarea unui traseu de alei, execuția instalațiilor aferente amenajărilor, montarea de mobilier urban, amenajarea locurilor de joaca cu echipamente specifice, plantarea vegetației de talie joasa, medie si inalta, rezistenta la noxe, delimitarea spatiilor verzi plantate, amenajari florale si montarea gardurilor vii.

Indicatorii tehnico-economici au fost aprobați prin H.C.L. nr.321/2009, valoare 700.000 lei, inclusiv TVA.

» - t *

Pentru execuția lucrărilor este necesara o alocație bugetara, in anul 2011, in valoare de 600.000 lei.

Reparații pasaj Gara de Sud, Municipiul Ploiești (proiectare si execuție)

Pasajul Ploiești Sud, din zona Gării de Sud, este o artera majora de circulație care deservește traficul rutier din municipiul Ploiești spre București, pe DN1 si linia de centura.

Ultimele lucrări de consolidare si modernizare s-au derulat in perioada 2002-2003, avand ca obiect imbunatatirea capacitatii portante a structurii, introducerea unor echipamente noi, refacerea caii si semnalizării rutiere pe pasaj si rampe.

Pe parcursul exploatării pasajului, starea tehnica a construcției a fost alterata, cons*atandu-se degradări importante, care nu pun in pericol circulația rutiera pe pod, dar desprinderile de pe suprafața inferioara pun in pericol circulația si integritatea fizica a persoanelor care circula pe sub pod.

Pentru punerea in siguranța a construcției s-a solicitat unui expert tehnic autorizat elaborarea unui 'Raport tehnic preliminar", care precizează masurile necesare pentru asigurarea funcționalității, in conformitate cu normele actuale.

Prin HCL nr.28/2011 s-a aprobat inițierea procedurii de achiziție publica de servicii si lucrări.

Pentru proiectare si execuția lucrărilor este necesara o alocație bugetara, in anul 2011, in valoare de 1.700.000 lei.

Refacere sistem rutier strada Văii

Strada Văii este situata in partea de sud-est a municipiului Ploiești si face legătură intre străzile din cartierul Petrolului, fiind o artera de legătură si colectare.

Strada are parte carosabila de 4,00 - 6,00 m incadrata cu borduri din beton si trotuare degradate si denivelate.

Strada Văii este o artera de legătură in cartierul Petrolului al orașului Ploiești, este solicitata de un trafic “ușor”, avand caracter de colectare a traficului.

In urma realizării rețelei de canalizare, de către RASP Ploiești in cadrul proiectului „Modernizarea sistemului de colectare si epurare a apelor uzate din municipiul Ploiești", este necesara refacerea sistemului rutier.

Prin modernizarea străzii se vor imbunatati condițiile de circulație pentru toti participantii la trafic si se va asigura o mai buna legătură rutiera in acest cartier.

Indicatorii tehnico-economici au fost aprobați prin Hotararea Consiliului Local nr. 106/2008, valoarea totala a lucrării fiind de 476.420 lei, inclusiv TVA.

Pentru demararea executării lucrărilor este necesara o alocație bugetara, in anul 2011, in valoare de 150.000 lei.

Modernizare strada Vasile Lucaciu

Strada Vasile Lucaciu este situata in zona sud-vestica a municipiului, cu intrare din strada Rudului.

In prezent starea suprafeței de rulare este mediocra, prezentând numeroase denivelări, ' *

crăpături, borduri sparte. Lungimea străzii este de 240 m, lățime carosabil 4,5 m si trotuare cu lățime variabila intre 1-1.25 m.

Pe strada Vasile Lucaciu rețeaua de canalizare este realizata de către RASP Ploiești in cadrul proiectului „Modernizarea sistemului de colectare si epurare a apelor uzate din municipiul Ploiești", in urma lucrărilor fiind necesara refacerea sistemului rutier. Prin modernizarea străzii se vor imbunatatii condițiile de circulație pentru toti participantii la trafic si se va asigura o mai buna legătură rutiera in acest cartier.

Sistemul rutier s-a calculat pentru un trafic ușor, clasa de importanta C.

Indicatorii tehnico-economici au fost aprobați prin Hotararea Consiliului Local nr. 95/2009, iar valoarea totala a lucrării este de 330.000 lei, inclusiv TVA.

Pentru demararea execuției lucrărilor este necesara o alocație bugetara, in anul 2011, in valoare de 50.000 lei.

Demolare pod rutier vechi Obor                                 ■       ~ x4 *

Podul vechi de beton armat, boltit, are o lungime de 18,00 ml si asigur^Jegatura ȚfiStre^ J străzile Lebedei si Comatei cu strada Apelor, peste pârâul Dambu.          $

Podul are o vechime de peste 70 ani si in decursul timpului a suferit divĂse degradări,/;? devenind impracticabil. In aval de podul existent s-a construit un pod nou pentru asigurarea''' accesului peste pârâul Dambu, iar circulația peste podul vechi a fost întrerupta. ! ,

Starea de degradare a podului vechi a condus la decizia de inchidere totala si necesitatea dezafectării, conform procesului verbal incheiat intre I.T.C.Prahova si Primăria Municipiului Ploiești, in data de 26.01.2005.

Parapetul din aval este jumătate distrus.

Timpanele podului sunt fisurate, betonul prezintă degradări, bolta din beton armat are suprafețe degradate, fisuri in zona cheii si alte degradări. Bolta nu mai prezintă siguranța in exploatare.

Podul nu mai are capacitate de rezistenta si nu mai poate asigura circulația vehiculelor si pietonilor, prezentând pericol in exploatare.

Podul ocupa o suprafața de circa 300 mp si aparține domeniului public, iar după demolare aceasta suprafața va ramane tot domeniului public.

Lucrările de demolare nu introduc efecte negative suplimentare fata de situația existenta asupra solului, drenajului, microclimatului, apelor de suprafața, vegetației, faunei sau din punct de vedere al zgomotului si peisajului.

Indicatorii tehnico-economici au fost aprobați prin Hotararea Consiliului Local nr.342/2008, iar valoarea totala a lucrării este de 245.000 lei, inclusiv TVA.

Pentru demararea execuției lucrărilor este necesara o alocație bugetara, in anul 2011, in valoare de 50.000 lei.

Reparații capitale - proiectare si execuție -

Strada Gh.Gr.Cantacuzino (tronson Șoseaua Vestului - limita oraș), B-dul Republicii (tronson str.Soseaua Nordului - limita oraș), strada Ștrandului (str. Pasaj Bucov - limita oraș), strada Marasesti (tronson str.Eoilor - str.Plaiesilor), strada Cuza Vodă, strada Lapusna, strada C-tin Brezeanu, strada Podul înalt

Strada Gh.Gr.Cantacuzino este de categoria II, cu doua benzi de circulație pe sens, cu latimea de 15 m in flux continuu si de 20 m in intersecții.

îmbrăcămintea rutiera actuala este realizata din mixturi asfaltice așternute in diferite etape. Strada se afla intr-o zona aglomerata si intens circulata, traficul auto desfasurandu-se anevoios, cu uzuri mari ale autovehiculelor, consum mare de carburanți, producere de noxe si nesiguranța in circulație. Pe anumite porțiuni, in mod special in zonele cu branșamente, prezintă fisuri si prăbușiri. Trotuarele prezintă denivelări, datorita tasarii diferite a terenului. Suprafața studiata este pentru carosabil 34100 mp, lucrările prevăzute asupra pârtii carosabile a străzii sunt de frezare, asternere doua straturi aducere la cota a capacelor de cămine si rasuflatori si înlocuire borduri. Prin lucrările propuse se reface o suprafața de 6600 mp de trotuar si se propune realizarea unei suprafețe de 2000 mp de trotuare din pavele. Pentru a se asigura o fluenta mai buna a traficului pe acest tronson de drum se va realiza o lungime de 150 m separatoare de sens.

Bulevardul Republicii este o artera de circulație de importanta majora a Municipiului Ploiești, realizând legătură intre zona sudica si cea nordica a orașului, cat si accesul care drumul național DN1 si zona comerciala situata in nord.

*

Bulevardul Republicii este o strada de categoria a Il-a cu 2 benzi de circulație pe sens, cu lățime de 15 m flux continuu si 20 m in intersecții. îmbrăcămintea rutiera actuala este realizata din mixturi asfaltice așternute in diferite etape. Suprafața studiata este pentru carosabil de 52000 mp, trotuare 13000 mp, borduri 5600 mp si separatoare de sens 2400 m. Sunt prevăzute lucrări de frezate, asternere straturi asfaltice, ridicări de cămine de canalizare si rasuflatori, înlocuire borduri, montare separatoare.

. * /

* f '

>

Strada Ștrandului este de categotia a Il-a, cu 2 benzi de circulație pe sens, cu lățimea ; de 15 m in flux continuu si de 20 m in intersecții.

...                                                                                                             i

îmbrăcămintea rutiera actuala este realizata din mixturi asfaltice așternute in diferite etape. J r Strada se afla intr-o zona aglomerata si intens circulata, traficul auto desfasurandu-se\ anevoios, cu uzuri mari ale autovehiculelor, consum mare de carburanți, producere de noxe si

i ,4 nesiguranța in circulație. Pe anumite porțiuni, in mod special in zonele cu branșamente, prezintă fisuri si prăbușiri. Trotuarele prezintă denivelări, datorita tasarii diferite a terenului. Suprafața studiata este pentru carosabil 35000 mp, trotuare 12600 mp lungime borduri 10500 m si lungimi separatoare de sens 2000 m. Lucrările prevăzute asupra pârtii carosabile a străzii sunt de frezare, asternere doua straturi aducere la cota a capacelor de cămine si rasuflatori si inlocuire borduri.

Indicatorii tehnico-economici au fost aprobați prin HCL nr.31, 30, 29/2011, valoare 43.000.000 lei, inclusiv TVA.

Pentru proiectarea si demararea lucrărilor de execuție este necesara alocarea sumei de 240.000 lei, iar pentru intocmirea Studiului de Fezabilitate propunem alocarea sumei de 80.000 lei.

Amenajare parcari spate blocuri B-dul Republicii si spate blocuri strada Gh.Doja - proiectare si execuție

Având in vedere ca zona Bulevardului Republicii si a străzii Gh.Doja este o mare aglomerare urbana, in urma numeroaselor cereri adresate municipalității de către cetateni, este necesara execuția lucrărilor privind marirea numărului de locuri de parcare in zona blocurilor amplasate pe aceste artere majore de circulație.

Pentru proiectarea si demararea lucrărilor de execuție este necesara alocarea sumei de 50.000 lei, iar pentru intocmirea Studiului de Fezabilitate propunem alocarea sumei de 80.000 lei.

Modernizare străzi Cartier Gageni (străzile: Leului, Lirei, Redutei, Spiru Haret, Vântului, Vornicul Beldiman, Zborului, Stăruinței. Morilor, Podețului, Tabla Butii, Titeica)

Documentația tehnica face propuneri pentru realizarea lucrărilor de modernizare a străzilor in vederea inducerii unor influente favorabile atat asupra factorilor de mediu, cat si din punct de vedere economic si social. Se urmărește scăderea gradului de poluare a aerului, reducerea volumului de praf, scăderea emisiei diverselor noxe de eșapament sau uzura mașinilor, ceea ce va avea un efect pozitiv asupra mediului, creșterea siguranței si a confortului optic pentru conducătorii auto.

Lucrările care se vor executa nu induc efecte negative suplimentare fata de situația existenta asupra solului, drenajului, microclimatului, apelor de suprafața, vegetației, faunei sau din punct de vedere al zgomotului si peisajului.

Indicatorii tehnico-economici au fost aprobați prin H.C.L.nr.310/2008, valoare 2.021.540 lei, inclusiv TVA.

Pentru inceperea execuției lucrărilor este necesara o alocație bugetara, in anul 2011, in valoare de 500.000 lei.

Modernizare străzi Cartier Gh.Doja (străzile: Amurgului, Austrului, Azurului, Frunzelor, Fundeni, Matasari, Muzelor, Dogarilor, Victor Babes, Florarilor, Doamna Stanca)

Documentația tehnica face propuneri pentru realizarea lucrărilor de modernizare a străzilor in vederea inducerii unor influente favorabile atat asupra factorilor de mediu, cat si din punct de vedere economic si social. Se urmărește scăderea gradului de poluare a aerului, reducerea volumului de praf, scăderea emisiei diverselor noxe de eșapament sau uzura mașinilor, ceea ce va avea un efect pozitiv asupra mediului, creșterea siguranței si a confortului optic pentru conducătorii auto.

Lucrările care se vor executa nu induc efecte negative suplimentare f^a^da^ituâtig^ existent asupra solului, drenajului, microclimatului, apelor de suprafața, vegetației,- faunei sau din punct de vedere al zgomotului si peisajului.                               ■

Indicatorii tehnico-economici au fost aprobați prin H.C.L.nr.342/2008, valoare

1.647.310 lei, inclusiv TVA.                                                    \

Pentru inceperea execuției lucrărilor este necesara o alocație bugetara, in anul 2011, in valoare de 500.000 lei.

Amenajare esplanada Casa de Cultura a Sindicatelor (proiectare si execuție)

Lucrările de realizare a sediului Casei de Cultura a Sindicatelor au fost finalizate in luna mai 1972.

Trecerea anilor si-a pus amprenta si asupra suprafeței esplanadei din fata Casei de Cult”ra a Sindicatelor in sensul tasarii diferite a pavajului, deteriorării marmurei existente perimetral, existenta unor spatii nepuse in valoare din punct de vedere architectural.

In cadrul studiului au fost propuse 3 scenarii tehnico-economice. In cadrul Comisiei Tehnico Economice de Avizare a fost aprobata, in vederea realizării, varianta C, respectiv amenajarea unui acces principal, reconfigurarea spatiilor verzi si crearea unor locuri de odihna.

Investiția propusa urmărește următoarele obiective:

 • - desfacerea pavajelor din mozaic si marmura existente;

 • - desfacerea caramidei aparente si a mozaicului de pe zidul de sprijin existent pe latura sudica a amplasamentului;

 • - decopertarea a 25 cm de pamant pentru realizarea straturilor necesare montării pavajului nou;

 • - desfacerea stratului de asfalt situate pe latura sudica;

 • - eliminarea tasarilor diferite prin completarea cu pamant;

 • - realizarea pavajului si reconfigurarea spatiilor verzi indicate in propunere;

 • - refacerea finisajelor zidului de sprijin;

a                                                                                                                                                                                                                                                                                            *                                                                                F

 • - realizarea instalațiilor electrice de iluminat architectural pentru punerea in valoarea a

amenajărilor propuse;

 • - plantarea arborilor ornamentali, a arbuștilor, semanarea gazonului;

 • - montarea mobilierului urban propus.

Indicatorii tehnico-economici au fost aprobați prin HCL nr.27/2011, valoare 365.650 lei, inclusiv TVA.

Pentru proiectarea si demararea execuției lucrărilor se propune o alocație bugetara, in anul 2011, in valoare de 350.000 lei.

Amenajare parcari strada Gheorghe Lazar si intersecția cu străzile Ștefan cel Mare si Bagdazar

Dezvoltarea exploziva a parcului auto al Municipiului Ploiești solicita autoritatilor locale gasirea unor soluții viabile pentru creșterea numărului de locuri de parcare in zona centrala. Documentația tehnica propune realizarea lucrărilor privind amenajarea parcării in valoare de 157.450 lei, inclusiv TVA.

Pentru demararea execuției lucrărilor se propune o alocație bugetara, in anul 2011, in valoare de 50.000 lei.

C - Alte cheltuieli de investiții

Actualizarea bazei de date stradale

In anii 2003-2004 a fost intocmit de către SEARCH CORPORATION SRL București “Studiul de circulație pentru municipiul Ploiești, proiectarea si implementarea Bazei de Date Tehnice Stradale ”,

\ •

Acest studiu a fost structurat pe mai multe etape:

Etapa A - încadrarea si clasificarea rețelei rutiere stradale;

Etapa B - Studiul de circulație, analiza si prognoza traficului;

Etapa C - Expertiza pentru determinarea stării tehnice a rețelei stradale si de stabilire a ordinii de prioritate a lucrărilor de reabilitare;

Etapa D - Transportul public de calatori;

Etapa F - Studiul de prefezabilitate pentru lucrări de reabilitare străzi modernizate;

Etapa G - Studiul de prefezabilitate pentru lucrări de modernizare, străzi de pamant sau impietruire.

Pe baza acestui studiu s-a elaborat o srategie de acțiune pentru 4 ani.

In vederea imbunatatirii semnificative a stării tehnice a rețelei stradale se propune actualizarea bazei de date.

Pentru actualizarea acestui studiu propunem alocarea, de la bugetul aferent anului 2011, a sumei de 100.000 lei.

Expertize tehnice străzi, inclusiv prelevare de probe si analize de laborator

In vederea urmăririi, atestării calitatii si conformității execuției lucrărilor de drumuri, este necesara prelevarea probelor si executarea analizelor de laborator aferente.

Pentru realizarea acestor servicii propunem alocarea, din bugetul aferent anului 2011, a sumei de 1OO.0OO lei.

SF, PT+DE - Modernizare pasaj B-dul București (2 buc) Timken, intersecție Petrolului

In anii 1977-1978, pe sub Bulevardul București, au fost executate doua pasaje pietonale avand o lățime de 4,00 m si o inaltime libera de 2,25 m.

Distanta dintre cota caii Bulevardului București si cota caii din pasajul pietonal este de cca 4,00.

Structura de rezistenta a pasajelor pietonale subterane este realizata astfel:

 • •  Tronsoane de lungimi variabile, de la 7,00 m la 11,00 m, avand pereții din elemente sub forma perpendiculara din beton armat si planseul din elemente prefabricate din beton armat.

 • •  Elemente de capat din beton armat.

 • •  Scări de acces.

Pentru evacuarea apelor pluviale colectate in pasajele subterane fiecare pasaj este prevăzut cu o camera de pompare realizata din beton armat.

Scările de acces au lumina intre pereți de 3,00 m. Fiecare scara este prevăzută cu cate o odihna amplasata la jumatatea inaltimii scărilor de acces.

Avand in vedere ca pasajele pietonale subterane au fost o perioada indelungata inchise circulației, acumulările apei pluviale au produs degradări ale betoanelor din pereți. Totodată, s-au constatat degradări ale elementelor aferente scărilor de acces, instalațiilor electrice si instalațiilor sanitare.

Pentru stabilirea lucrărilor de reabilitare a pasajelor se vor avea in vedere următoarele aspecte:

 • •  Starea protecției pereților galeriilor si ai pereților scărilor de acces;

 • •  Starea imbracamintii asfaltice din galeria subterana a pasajului pietonal;

 • •  Starea instalațiilor electrice;

 • •  Starea instalațiilor sanitare si in special starea camerei de pompare, a rigolelor de colectare a apelor pluviale;

 • •  Starea treptelor scărilor de acces in galerii;

 • •  Sțarea hidroizolației pe elementele prefabricate ale planseelor prin examinarea infiltrațiilor prin elementele de beton armat;

 • •  Starea protecției pereților galeriilor si a pereților scărilor de acces;

• Starea imbracamintii asfaltice din galeria subterana a pasajului pietonalS î& A ;

Proiectul va stabili lucrările necesare pentru redarea celor doua pasaje pietonal€ Circulației in condiții de siguranța.

Igienizarea galeriilor se va realiza prin executarea următoarelor lucrări:

r:


Eliminarea apei din galerii;

* *                              *              *                    • •

înlăturarea noroiului si a depunerilor din galerii;

Prelucrarea suprafeței pereților;

Refacerea tencuielilor si a vopsitoriei suprafețelor exterioare ale pereților si planseuIuT.

Se vor executa lucrările necesare pentru restabilirea iluminatului pasajelor, refacerea rigolelor pentru colectarea apelor pluviale si ale elementelor de acoperire a rigolelor, repunerea in funcțiune a camerei si statiei de pompare, refacerea treptelor scărilor de acces, refacerea imbracamintii asfaltice din galerii, refacerea parapetelor de protecție la accesul de pe trotuarele stradale la scările de acces in galerii.

Pentru elaborarea documentației tehnice propunem alocarea, din bugetul aferent anului 2011, a sumei de 150.000 lei.

SF - Modernizare locuri de joaca in Municipiul Ploiești (18 buc.)

Având o populație de circa 250.000 locuitori, Municipiul Ploiești este unul dintre cele mai importante orașe din Romania, pe locul doi după București la producția industriala. Aflat la 60 Km de București, străbătut de meridianul 26° si de paralela de 44" 55', Ploiești e citadela industriei petroliere.

Fiecărui locuitor din Ploiești ii revin 6,98 metri patrati de spațiu verde, fata de 26 metri patrati cat este prevăzut in normele Uniunii Europene.

Astfel, municipiul dispune de o suprafața verde de 174.500 metri patrati.

In ultimii trei ani, spatiile verzi au fost afectate de numeroasele șantiere de construcții sau pentru lărgirea benzilor de circulație pe cele mai importante artere din oraș. Poluarea sonora, determinata de sunetele disarmonice supărătoare, este produsa mai ales de mașinile si mijloacele de transport, respectiv zgomotul, este datorat in primul rând civilizației si apoi progresului tehnic, industrializării, mobilității populației, mijloacelor de transport etc. Poluarea sonora este una din formele cele mai nocive de poluare.

Pentru reducerea poluării sonore se recomanda :

amplasarea construcțiilor industriale in afara zonelor locuite;

amenajarea in jurul clădirilor de locuit a spatiilor verzi (peluze, flori si arbuști), executarea unor panouri de protecție, constituite din arbori sau din diferite materiale care pot reduce zgomotul pana la 10-15 Db ;

amenajarea, in zonele de la periferia municpiului, a unor spatii de agrement pe suprafața mare care pot reduce zgomotul pana la 10-14 Db.

Tendința de diminuare a suprafețelor ocupate de spatii verzi, discontinuitățile in funcționalitatea sistemului urban, lipsa de legătură cu unitățile de agrement exteritoriale si poluarea intensa compromit posibilitățile de asigurare a unui microclimat echilibrat si sănătos pentru locuitorii Municipiului Ploiești. Reglementările privind dezvoltarea fâșiilor plantate de-a lungul cailor de comunicații nu au fost respectate, astfel incat rezervele de teren au fost ocupate de diverse construcții, zona rezultata fiind lipsita de coerenta urbana, iar funcționalitatea sistemului compromisa.

Necesitatea si opțiunile populației, susținute de administrația locala, privind politica de dezvoltare durabila a localității solicita realizarea de locuri de joaca si sport, spatii plantate in zonele de locuințe, spatii pentru recreere, locuri de parcare, garaje, asigurarea de zone verzi si spatii de agrement.

Pentru elaborarea documentației tehnice necesare execuției modernizării a 18 locuri de joaca in Municipiul Ploiești propunem alocarea, din bugetul aferent anului 2011, a sumei de

SF, PT+DE - Modernizare Colonia Teleajen, inclusiv canalizare

Colonia Teleajen se afla situata in zona est a municipiului Ploiești.

In urma numeroaselor solicitări făcute de cetățenii care locuiesc in acest perimetru, se propune realizarea documentației tehnice privind modernizarea acestei zone defavorizate.

Lucrările proiectate nu induc efecte negative suplimentare fata de situația existenta . asupra solului, drenajului, microclimatului, apelor de suprafața, vegetației, faunei sau din punct de vedere al zgomotului si peisajului.                                                   ,

Prin executarea lucrărilor proiectate vor apare influente favorabile asupra factorilor de mediu si din punct de vedere economic si social, va scadea gradul de poluare a aerului, se va reduce volumul de praf, va scadea simțitor emisia diverselor noxe de eșapament si uzura mașinilor.

Totodată, se va realiza o mai rapida deplasare inspre si dinspre locurile de munca, va fi redus consumul de carburanți, vor creste siguranța si confortul participantilor la trafic.

Pentru elaborarea documentației tehnice propunem alocarea, din bugetul aferent anului 2011, a sumei de 100.000 lei.

S.F.- Reabilitare trotuare Cartier 9 Mai, Cartier Enachita Vacarescu, Cartier Malu Roșu

Sistematizarea verticala a cartierelor a fost realizata impreuna cu locuințele colective, in perioada 1980-1985. Trotuarele sunt din beton de ciment, prezentând un grad mare de uzura. Degradările constatate induc un grad mare de disconfort cetățenilor riverani, afecteaza siguranța circulației, fiind necesare lucrări de reabilitarea trotuarelor.

Pentru elaborarea documentațiilor tehnice (faza studiu de fezabilitate), in anul 2011, este necesara alocarea sumei de 80.000 lei.

P.T.+D.E.+C.S.+Documentatie atribuire+D.T.A.C.+Documentatii obținere avize Parcare supraterana str.Cuza Vodă

Dezvoltarea exploziva a parcului auto al Mun.Ploiești solicita autoritatilor locale gasirea unor soluții viabile pentru creșterea numărului de locuri de parcare in zona centrala.

Realizarea unei clădiri pentru parcaje, pe str.Cuza Vodă, va reface frontul stradal existent in fata Casei Sindicatelor . Necesitatea investiției este data de situația existenta din punct de vedere al traficului din zona centrala a Mun.Ploiesti, creindu-se un număr de 272 locuri de parcare.

Pentru elaborarea documentației tehnice (fazele P.T + D.E. + C.S. + Documentație atribuire + D.T.A.C. + Documentații obținere avize) este necesara o alocație, in anul 2011, in valoare de 65.000 lei.

P.T.+D.E.+C.S.+Documentatie atribuire+D.T.A.C.+Documentatii obținere avize Extindere rețea de apa, rețea canalizare si modernizare străzi Cartier Mitica Apostol (străzile: Violetelor, Viilor, Trestioarei, Răchitei. Prigoriei, Plutelor, Paltinului, Mierlei, Lăstunului, Gaterului, Fluturilor, Ferigei. Energiei, Delfinului, Ciocârliei, Cetinei, Cerbului, Canarului, Brândușelor, Drum exploatare modernizat, Acces serviciu, Acvilei)

Cartierul Mitica Apostol se afla in zona de sud-vest a Mun.Ploiesti, este impartit in loturi, unele dintre ele neimprejmuite, cu străzi nemodernizate, alcătuite din balast amestecat cu pamant.

Pentru elaborarea documentației tehnice (fazele P.T + D.E. + C.S. + Documentație atribuire + D.T.A.C. + Documentații obținere avize) este necesara o alocație, in anul 2011, in valoare de 100.000 lei.

S.F. - Modernizare străzi: Peris (inclusiv canalizare), Ecoului, Da^bblai;,.* Lacului, Drum acces Ploiești Triaj, Barzava, Aurora, Vidinului, Zânelor, ■'•Caineni,-Brazdei, Berzei, Dambovita (inclusiv canalizare), Horatiu.

Urmare numeroaselor cereri primite de la cetateni si, in urma constatărilor făcute pe, teren, pentru creșterea gradului de siguranța si confort, se propune realizarea lucrărilor de 7


modernizare a străzilor menționate mai sus.


%

K

\ ț \

v"

j'         •» J

! / '■ >%/ J /«

,             . :■-.■■■    .< . U/Z

\X . r(<  ---------- Qy

V-Z z ,j;OVA 1 Lucrările proiectate nu induc efecte negative suplimentare fata de situatia'bx^teltt^^ asupra solului, drenajului, microclimatului, apelor de suprafața, vegetației, faunei sau din punct de vedere al zgomotului si peisajului.

Prin executarea lucrărilor proiectate vor apare unele influente favorabile asupra factorilor de mediu, economic si social, astfel:

Influenta asupra factorilor de mediu datorata unor condiții de circulație superioare celor actuale;

scăderea gradului de poluare a aerului; reducerea volumului de praf;

scăderea simțitoare a emisiei diverselor noxe de eșapament sau uzura mașinilor, cu influenta pozitiva asupra mediului.

deplasare mai rapida inspre si dinspre locurile de munca; reducerea consumului de carburanți si economii la costul transporturilor; creșterea siguranței si confortului optim pentu conducătorii auto.

In vederea elaborării studiilor de fezabilitate este necesara o alocație, in anul 2011, in valoare de 80.000 lei.

SF - Refacere sisteme rutiere străzi Cartier Rafov (străzile: Petru Cercel, Jiului, Ghimpați, Gh.Petrescu, Crisului, Cosmesti, Bihorului, Argeș, Intrarea Sticlarului, Intrarea Clubului), Cartier Gheorghe Doja (străzile: Dorobanți, Italiana), Cartier Gageni (străzile: Morilor, Podețului, Tabla Butii, Titeica)

In vederea elaborării studiilor de fezabilitate este necesara o alocație, in anul 2011, in valoare de 80.000 lei.

S.F. - Modernizare străzi Cartier Mitica Apostol

Cartierul Mitica Apostol se afla in zona de sud-vest a Mun.Ploiesti, este impartit in loturi, unele dintre ele neimprejmuite, cu străzi nemodernizate, alcătuite din balast amestecat cu pamant.

In vederea decontării studiului de fezabilitate este necesara o alocație, in anul 2011, in valoare de 80.000 lei.

Documentație de intervenție Pasaj superior pe strada Mihai Bravu (zona Isover-Remat)

Pe strada Mihai Bravu sunt doua pasaje superioare peste Calea ferata Ploiești Sud-Valenii de Munte denumite pentru identificare, astfel:

 • - Pasajul 1- zona ISOVER - REMAT

 • - Pasajul 2 - zona LUKOIL

Pasajele au fost realizate intre anii 1977-1986 in doua etape.

Conform expertizei tehnice intontocmite in anul 2009 pentru Pasajul 1- zona ISOVER - REMAT, starea tehnica a acestuia este nesatisfacatoare, impunandu-se elaborarea documentației de intervenție.

Pasajul are noua deschideri in lungime totala de 177 m, la care se adauga rampele de acces in lungime de 343 m.

Pasajul are lățime totala de aproximativ 20 m, fiind prevăzut cu trotuare, carosabil (cate 6 m pe sens) si cale rulare tramvai. In prezent circulația tramvaielor a fost intrerupta.

Calea pe pod este realizata din imbracaminti asfaltice încadrate spre troț^â^^Cu;x borduri de ciment, complet distruse. Trotuarele sunt degradate, iar parapetii de pț&tectie (din țeava) in anumite zone lipsesc si in anumite zone trebuie refacuti. Pe fiecare reazem (riglg) sunt montati stâlpi pentru iluminatul public, pe ambele parti ale pasajului.       7          (. ș

Colectarea apelor pluviale este deficitara deoarece nu exista canalizare^ p&viala, iar pe / pasaj nu sunt amplasate guri de scurgere.                                      C T ' ■   ? J//

Hidroizolatia si stratul suport sunt degradate, fapt ce a condus la apariția degradări, atat la suprastructura cat si la infrastructura. Toate elementele de beton sliffti&ede si prezintă diferite degradări.

Riglele sunt afectate de umezeala si fenomenul de inghet, fiind vizibila armatura (pe console, in special), iar cateva coloane (4 bucăți) prezintă fisuri (longitudinale), iar in unele zone betonul este exfoliat.

Având in vedere degradările importante constatate se impun lucrări de reparații, refaceri si consolidări, la calea pe pod, hidroizolatii, rosturi, suprastructura, rigle si coloane.

In vederea elaborării documentației este necesara o alocație, in anul 2011, in valoare de 50.000 lei.

SF, PT+DE - Modernizare Cartier Buna Vestire (străzile: Rares Vodă, Plevnei, Bistrița, Arcașilor, Ion Rusu Sirianu, Avram Iancu, Globului, Spatari, Vanatori, Alexandru cel Bun,

 • G. Asachi, Brates, Simion Bamutiu, Bicazului, Soveja, Ialomitei, Prut)

In vederea elaborării documentației tehnice propunem alocarea sumei de 80.000 lei.

Actualizare SF, DALI, PT, CS, DTAC, - Consolidare podul de lemn

Drumul de legătură a străzii Depoului cu strada Mimiu, supratraverseaza liniile de cale ferata din căpătui statiei Ploiești Sud, cu un pasaj in lugime de 90 m, pasaj construit in anul 1930 si consolidat inainte de 1970.

Starea necorespunzatoare in care se gaseste pasajul face necesara si oportuna realizarea unui pasaj nou care sa corespunda standardelor si normativelor in vigoare.

Conform raportului de expertiza tehnica intocmit de SC Iptana SA București, starea tehnica a pasajului este nesatisfacatoare, incadrandu-se in clasa V - stare tehnica ce nu asigura condiții minime de siguranța a circulației si necesita inlocuirea sau consolidarea structurii de rezistenta afectata de degradare. Efectuarea lucrărilor de consolidare/refacere a podului de

lemn este impusa si prin procesul verbal de control nr. 1379/24.08.2009 al Inspectoratului de Stat in Construcții Prahova.

Proiectul are ca scop modernizarea, dezvoltarea si echiparea infrastructurii urbane si dezvoltarea transportului urban atat pentru municipiul Ploiești, cat si pentru zonele limitrofe.

In urma executării lucrărilor vor fi asigurate condiții mai bune pentru siguranța si fluenta circulației.

In vederea elaborării documentației tehnice propunem alocarea sumei de 100.000 lei.SEF SERVICIU DEZVOLTARE CAI RUTIERE  SI REȚELE EDILITARE Ing.Liviu Gffi RGHIU


NOTA DE FUNDAMENTARE


Cap.67.02-71 - BUGET LOCAL

CULTURA, RECREERE SI RELIGIE

 • A, LUCRĂRI IN CONTINUARE

Proiectare si execuție pavilioane de vara

In anul 2010, S.C. Servicii de Gospodărire Urbana Ploiești S.R.L. și-a propus dezvoltarea serviciilor și îmbunătățirea calității acestora, precum și realizarea unor investiții pentru municipiul Ploiești.

In luna decembrie 2010, documentația aferenta unor obiective a fost preluata de către Primăria Municipiului Ploiești, fie pentru decontarea lucrărilor executate, fie pentru continuarea investițiilor.

Proiectul menționat prevede construirea unor pavilioane de vara pentru pensionari.

S.C. Servicii de Gospodărire Urbana Ploiești S.R.L. a organizat procedura pentru contractarea serviciilor de proiectare si a lucrărilor de execuție, incheind in acest sens, contractul nr.63/08.09.2010.

Executant: S.C. DIREXIIMPEX S.R.L.

Valoarea totala a contractului este de 282.667 lei din care:

 • -  pentru proiectare: 21.700 lei

 • -  pentru execuție: 260.967 lei

Valoarea decontata in anul 2010 este de 52.667 lei.

Pentru finalizarea lucrărilor contractate se propune alocarea in anul 2011 a sumei de 230.000 lei.

DIRECTOR, Teodora MARIN


Sef Serviciu Dezvoltare Unitati de Invatamant, Sanatate, Madalina CRĂCIUN
Cap.70.02-71 - BUGET LOCAL

LOCUINȚE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA

 • A. LUCRĂRI IN CONTINUARE

Proiectare si execuție branșament electric pavilioane de vara

In anul 2010, S.C. Servicii de Gospodărire Urbana Ploiești S.R.L. și-a propus dezvoltarea serviciilor și îmbunătățirea calității acestora, precum și realizarea unor investiții pentru municipiul Ploiești.

In luna decembrie 2010, documentația aferenta unor obiective a fost preluata de către Primăria Municipiului Ploiești, fie pentru decontarea lucrărilor executate, fie pentru continuarea investițiilor.

Proiectul prevede construirea unor pavilioane de vara pentru pensionari.

S.C. Servicii de Gospodărire Urbana Ploiești S.R.L. a organizat procedura pentru contractarea serviciilor de proiectare si lucrărilor de execuție, incheind contractul nr.63/08.09.2010.

Pentru racordarea pavilioanelor la rețeaua electrica, este necesara contractarea acestor lucrări cu o firmă atestată și agreată de S.C. ELECTRICA S.A.

Valoarea propusa a fi alocata pentru anul 2011 este de 100.000 lei.

DIRECTOR,

T eodora MARIN


Sef Serviciu Dezvoltare Unitati de Invatamant, Sanatate, Madalina CRĂCIUNCap.70.02-71 - BUGET LOCAL

LOCUINȚE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA

 • A. LUCRĂRI IN CONTINUARE

Construcție sediu punct de lucru zona Nord, desființare construcții subterane existente pe teren, renovare acces subsol, str.Aleea Cătinei, nr.!7A + UE - etapa II

In anul 2010, societatea comerciala Servicii de Gospodărire Urbana Ploiești

S.R.L. și-a propus dezvoltarea serviciilor și îmbunătățirea calității acestora, precum și realizarea unor investiții de interes major pentru municipiul Ploiești.

In luna decembrie 2010, documentația aferenta unor obiective a fost preluata de către Primăria Municipiului Ploiești, fie pentru decontarea lucrărilor executate, fie pentru continuarea investițiilor.

Proiectul menționat prevede amenajarea unui sediu pentru angajații S.C. Servicii de Gospodărire Urbana Ploiești S.R.L. din cadrul serviciului Spații Verzi.

Prin realizarea acestei investiții se vor soluționa mai multe probleme ale zonei: crearea unui spațiu plăcut pentru locuitorii din acea zonă, realizarea unui sediu pentru personalul muncitor al serviciului Spații Verzi dotat cu minim de confort și a unor spații pentru depozitare scule, unelte și arhivă .

Prin H.C.L. nr. 12/30.01.2009 s-a aprobat studiul de fezabilitate și indicatorii tehnico-economici ai investiției;

5            ?

 • •  Valoare estimativa investiție, fără TVA: 621.640,00 lei

- din care, valoare C+M , fără TVA:     507.410,00 lei

 • •  Contractul nr. 17305/20.07.2009

 • • Executant: S.C. MONDOVIR COM S.R.L.

 • •  Durata de execuție: 24 luni

 • •  Valoare contract cu TVA: 314.879,00 lei

 • •  Act adițional nr. 1/2009:   131.558,60 lei

 • •  Total valoare contract:    446.437,60 lei

 • •  La valoarea menționata se adauga sumele aferente plătii dirigintelui de șantier și a taxei la Inspectoratul Județean în Construcții;

 • •  Costuri de funcționare și întreținere după punerea în funcțiune: acestea vor fi de aproximativ 13.400,00 lei/an, costuri ce reprezintă c-val facturi cu agent termic, electricitate, apă și canal, fiind sediu unde-și desfășoară activitatea angajații din cadrul serviciului Spații Verzi ai S.C. Servicii de Gospodărire Urbana Ploiești

S.R.L.

•b


Descrierea proiectului


// <1 - —'

// V'V'

/'* k,.....


*■

b

ii 4

jT' iir          <                                          _               b?

- pentru lucrările prevăzute s-a obținut Certificatul de Urbanisin/nr.2211/09.12.2008,

' 1           -•<                                                        ' 1

i i

; r

•    '    • ■

■ ”

• , ,

4

/

. .* wr • ,•


•l


urmând să se obțină autorizația de destiințare pentru construcțiile subterane.

- investiția nouă va fi compusă din următoarele spații: sediu - construție parter având suprafața construită de 210 mp, formată din două vestiare cu grupuri schițare, două grupuri sanitare pentru personal TESA, două birouri, sală de mese, ofieiu; refacere subsol existent în suprafață de 45 mp; platformă cabină poartă în suprafață de 12 mp; platformă pentru parcare, utilități.

Valoarea propusa pentru anul 2011 este de 110.000 lei.


Proiectare si execuție branșamente pentru sediul punct de lucru str.Cătinei, nr. 17 A

Pentru branșarea sediului la utilitati, a fost executat branșamentul de apă prin grija R.A.S.P., iar branșamentul electric se va realiza cu o firmă atestată și agreată de S.C. ELECTRICA S.A.

Valoarea propusa pentru proiectarea si execuția branșamentului electric este de 90.000 lei.

Valoarea propusa pentru proiectarea si execuția racordului la rețeaua de termoficare a municipiului este de 30.000 lei.

DIRECTOR, Teodora MARIN


Sef Serviciu Dezvoltare Unitati de Invatamant, Sanatate, Madalina CRĂCIUN

Cap.66.02.71 - SANATATE - BUGET LOCAL

A. LUCRĂRI IN CONTINUARE

C. ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII


Primfir,

Andrei LixTu V<

z<

.

■ L.-

Ș

i*

*»- .p

j e /

\\ /

<\ ț Q

■. \

xY ;

\\A- -r


p rt


țsevici

ti . '

j


I.


-J        ", I - s

T *!


«•


Reabilitare secție oncologie Spitalul Municipal Schuller

Banca Mondiala, prin Ministerul Dezvoltării Regionale si Locuinței - Unitatea de Management a “Proiectului de diminuare a riscurilor in cazul producerii calamitatilor naturale si pregătirea pentru situații de urgenta”, a cofinantat proiectul de consolidare si reabilitare a secției de oncologie a Spitalului Municipal Ploiești.

In anul 2008, Ministerul Dezvoltării Regionale si Locuinței a organizat licitația pentru execuția lucrării, in prezent fiind semnat contractul de execuție nr.WB/W/4736/RO/023, in valoare de 5.599.627 lei.

Prin H.C.L.nr.94/28.03.2008 au fost aprobați indicatorii tehnico-economici pentru lucrările ce revin spre finanțare Consiliului Local al Municipiului Ploiești. Valoarea estimativa a investiției pe aceasta sursa de finanțare, rezultata din devizul general, este de 6.200.482 lei.

Conform protocolului incheiat, Ministerul Dezvoltării Regionale si Locuinței, va finanța consolidarea structurii de rezistenta estimata la 1.759.423 lei, iar Primăria Municipiului Ploiești va finanța cu suma de 3.840.204 lei lucrările de refunctionalizare a spatiilor (arhitectura si instalații).

Lucrarea a inceput in luna martie 2008.

Lucrările de consolidare ale corpului de oncologie-aripa sudica-au fost finalizate.

Valoare decontata in anul 2009 din buget local:     801.155 lei.

Valoare decontata in anul 2010 din credit bancar: 2.601.000 lei

Pentru continuarea lucrărilor aferente tronsonului menționat, propunem alocarea din bugetul local a sumei de 500.000 lei pentru execuție, iar pentru proiectarea lucrărilor suplimentare, suma de 150.000 lei.

DIRECTOR,

Sef Serviciu Dezvoltare Unitati de Invatamant, Sanatate, Madalina CRĂCIUN


Teodora MARIN,

Andrei LiiXi V</k«€vici

9

9

p

X

f'

Cap.65.02.71 - INVATAMANT - BUGET LOCAL

C. ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII

Suma totala de 361,40 mii lei este necesara atat pentru decontarea proiectelor contractate, precum si pentru contractarea proiectelor noi propuse pentru acest an, după cum urmeaza:

Branșamente utilitari Școala Rares Vodă

30,00

mii

lei

26,40

mii

lei

50,00

mii

lei

50,00

mii

lei

30,00

mii

lei

30,00

mii

lei

5,00

mii

lei

10,00

mii

lei

80,00

mii

lei

10,00

mii

lei

40,00

mii

lei


Proiectare -refacere parțiala acoperiș Colegiul Mihai Viteazul

Documentație A.C. Construire campus școlar Colegiul Virgil Madgearul

Documentație A.C. Construire Gradinta nr.20

Proiectare-reabilitare corp anexa Colegiul Mihai Viteazul

Proiectare inlocuire tamplarie Colegiul I.L.Caragiale

Proiectare Liceul de Arta-Sala de concerte

Studiu de prefezabilitate-extindere Școala Sf.Vasile

Proiectare centrale termice si instalații de incalzire unitati de invatamant Expertize tehnice

Dotări licee

DIRECTOR, Teodora MARI


Sef Serviciu Dezvoltare Unitati de Invatamant, Sanatate, Madalina CRĂCIUN


Cap.65.02.71 - INVATAMANT - BUGET LOCAL

 • B. LUCRĂRI NOI

Centrale termice si instalații de încălzire la unitățile de invatamant

In prezent, in unitățile de invatamant: Grup Școlar Transporturi, Școala Radu Stanian, Școala Ienachita Vacarescu, Școala nr.ll Florin Comisei, Școala nr.13, Școala nr.19, Școala Sf.Vineri-anexa, Grădiniță nr.5, Grădiniță nr.7, Grădiniță nr.9, Grădiniță Cheita de Aur, Grădiniță Casuta de Povesti, Grădiniță nr.24, Grădiniță nr.37, Grădiniță nr.38, incalzirea este asigurata cu ajutorul sobelor de teracota, avand drept combustibil gazul metan. Folosirea sobelor 24 de ore pe zi reprezintă un risc, mai ales pe timp de noapte, când nu exista personal de supraveghere.

Prin Hotararea Consiliului Local nr. 125/24.04.2008 s-a aprobat racordarea Scolii Radu Stanian si a Scolii Ienachita Vacarescu la sistemul centralizat de incalzire a municipiului. In acest sens, S.C. Dalkia a montat la Școala Radu Stanian un modul termic din care se va alimenta instalația interioara de incalzire. Acest sistem prezintă atat avantajul funcționarii continue la temperaturi constante, cat si a faptului ca nu vor exista pericole legate de pierderi ale gazului metan.

Pentru celelalte unitati de invatamant, avand in vedere ca sunt branșate la sistemul de distribuție gaze naturale, s-a luat decizia montării de instalații de incalzire individuale, formate din centrala termica complet automatizata cu funcționare continua, impreuna cu radiatoarele si conductele de alimentare aferente.

Valoarea estimativa a acestor lucrări pentru unitățile de invatamant menționate mai sus, este de 1.300.000 lei.

Pentru acest an se propune alocarea sumei de 1.300.000 lei necesara execuției lucrărilor.

DIRECTOR, Teodora MARINSef Serviciu Dezvoltare Unitati de Invatamant, Sanatate, Madalina CRĂCIUN

Cap.65.02.71 - INVATAMANT - CREDIT B.C.R.

 • B. LUCRĂRI NOI

 • C. ALTE CHELTUIELI DE INVESTIT!

Construire si reabilitare campus școlar Colegiul V. Madgearu

In cadrul programului de construire campusuri școlare demarat de Ministerul Educației si Cercetării, in anul 2008 s-a organizat procedura de achiziție a serviciului de proiectare a campusului școlar aferent Colegiului Virgil Madgearu, in urma careia s-a incheiat contractul de proiectare nr.93/2008.

Prin tema de proiectare s-a solicitat expertizarea tehnica a clădirii existente, demolarea clădirii in care se efectuează orele de educație fizica, improprie pentru aceasta activitate, construirea unei săli de sport, perecum si a unui nou corp de clădire pentru orele de practica specifice programei școlare.

Indicatorii tehnico-economici conform carora se estimează valoarea investiției la suma de 11.000.000 lei, au fost aprobați prin Hotararea Consiliului Local nr. 294/2008.

Proiectul tehnic a fost finalizat, urmând sa se intocmeasca documentația pentru avizarea P.U.D.-ului si sa se obțină autorizația de construire.

Pentru anul 2011 se urmărește organizarea licitației de execuție. In acest sens se propune alocarea sumei de 60.000 lei, necesară decontării documentației pentru eliberarea autorizației de construire si pentru demararea procedurii de achiziție a lucrărilor.

DIRECTOR,                  Sef Serviciu Dezvoltare Unitati de Invatamant, Sanatate,

Teodora MARIN                         Madalina CRĂCIUN

Andrei Lrti


Cap.65.02.71 - INVATAMANT - BUGET LOCAL

B. LUCRĂRI NOI


S.


•l


t.


Sala de concerte liceul de Arta

In conformitate cu HGR nr. 1359/2001, Liceul de Arta se afla in proprietatea Municipiului Ploiești. In prezent, in incinta in care funcționează Liceul de Arta are in componenta următoarele clădiri: corpul principal de studii si corpul de ateliere. Liceul nu dispune in prezent de sala de concerte, sala de sport si nici de ateliere de creație conforme cu specificul activitatii. In vederea imbunatatirii condițiilor de studiu pentru elevii liceului, prin proiectul inceput in anul 2007, se prevede construirea unei săli de concerte si a unei săli de sport. Obiectivele proiectate se vor branșa la utilitati din rețelele existe pe amplasament.

Indicatorii tehnico-economici conform carora se estimează valoarea investiției la

suma de 22.100.000 lei au fost aprobați prin Hotararea Consiliului Local nr. 309 / 2008.

Trebuie avuta in vedere natura proiectului, acesta fiind un proiect educațional si nu unul generator de profit. Proiectul va conduce la creșterea nivelului de educație, de socializare, dezvoltarea aptitudinilor si inclinatiilor spre arta si muzica.

Prin analiza cost - beneficiu a obiectivului de investiții s-a constatat un rezultat

pozitiv, in sensul ca se asigura cadrul necesar pentru desfasurarea in condiții optime si de siguranța a procesului de invatamant.

Costurile de funcționare si de intretinere după punerea in funcțiune a obiectivului sunt prognozate intr-un program ulterior intocmit de beneficiarul obiectivului in colaborare cu constructorul.

In acest an urmeaza sa se organizeze licitația publica pentru atribuirea contractului de lucrări. In vederea demarării lucrărilor si decontării acestora in cursul anului 2011, propunem alocarea sumei de 100.000 lei pentru obiectivul menționat.

DIRECTOR, Teodora MARIN'


Sef Serviciu Dezvoltare Unitati de Invatamant, Sanatate, Madalina CRĂCIUN

APR,

Cap.65.02.71 - BUGET LOCAL

 • B. INVATAMANT - LUCRĂRI NOI

Refacere acoperiș Colegiul National Mihai Viteazul

Conducerea Colegiului National Mihai Viteazul a solicitat refacerea acoperișului pe aripa centrala a clădirii colegiului, avand in vedere ca structura sa actuala cuprinde un sistem de jgheaburi ce a determinat infiltrarea apei pluviale in sălile de la ultimul etaj.

In anul 2010 a fost contractat serviciul de proiectare, pentru analizarea posibilității de refacere a șarpantei acoperișului si intocmirea studiului de fezabilitate, a proiectului tehnic si a detaliilor de execuție aferente.

In acest an se va finaliza proiectarea obiectivului si se propune organizarea licitației de execuție.

Se propune alocarea sumei de 200.000 lei necesara demarării execuției lucrărilor.

DIRECTOR,                  Sef Serviciu Dezvoltare Unitati de Invatamant, Sanatate,

Teodora MARIN                         Madalina CRĂCIUNNOTA DE FUNDAMENTARE

Cap.65.02.71 - INVATAMANT - BUGET LOCAL

A. LUCRĂRI IN CONTINUARE

Prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 121/2007 au fost aprobați indicatorii tehnico-economici pentru lucrările de inlocuire tamplarie, refacere fațade si amenajare terenuri de sport la unitățile de invatamant preuniversitar de pe raza Municipiului Ploiești, iar prin H.C.L. nr.137 din data de 27.06.2007, s-a aprobat execuția acestor lucrări. Ca urmare, in urma organizării licitației publice, s-a incheiat contractul de execuție de lucrări cu plata intarziata nr.24013/2007, in valoare de

J

40.491.264,05 lei cu TVA, suma ce include si cheltuielile de finanțare.

Lucrările au inceput in luna aprilie 2008.

Decontarea lucrărilor s-a făcut eșalonat, in anii 2009 si 2010.

In anul 2009 s-a decontat suma de 15.633.000 lei pentru lucrările efectuate in anul 2008 si după expirarea perioadei de garanție.

In anul 2010 s-a decontat suma de 21.422.864,10 lei pentru lucrările efectuate in anul 2009 si după expirarea perioadei de garanție.

Având in vedere ca valoarea lucrărilor executate a fost sub valoarea contractata, din economia realizata, conducerea autoritarii publice locale a solicitat execuția de locuri de joaca in incinta unor grădinițe.

Prin analiza cost - beneficiu a obiectivului de investirii s-a constatat un rezultat pozitiv, in sensul ca se asigura cadrul necesar pentru desfasurarea in condiții optime a procesului de invatamant.

Costurile de intretinere se estimează ca se vor micșora prin reducerea cheltuielilor aferente incalzirii clădirii.

Pentru decontarea lucrărilor recepționate in anul 2010 a căror perioada de garanție va expira, se propune alocarea pentru acest obiectiv a sumei de 100.000 lei.

DIRECTOR, Teodora MARIN î


Sef Serviciu Dezvoltare Unitati de Invatamant, Sarțatate, Madalina CRĂCIUN          1

W, /

W Vploșevici

- r 7

" / *

O Lift Z'VX'/

M       i y / jX

Cap.65.02.71 - INVATAMANT - BUGET LOCAL

A. LUCRĂRI IN CONTINUARE


Consolidare si Reabilitare Grup Școlar Petrol Teleajen


A

i7 7

I o L rrt

1 r >\ r‘

\v> <

Vv.

L

y


'b


X'

’N*


1 Ar-r


I)


Y1


In conformitate cu O.G.nr.20/1994 privind reducerea riscului seismic al

construcțiilor, un corp de clădire al Grupului Școlar Petrol Teleajen a fost expertizat si incadrat in clasa I de risc seismic. Ca urmare, s-a impus demararea intocmirii proiectului tehnic pentru consolidarea clădirii.

In anul 2007 s-a organizat procedura de achiziție a serviciului de proiectare pentru consolidarea si reabilitarea clădirii in care funcționează Grupul Școlar Petrol Teleajen. Prin H.C.L. nr.51/2008 au fost aprobați indicatorii tehnico-economici conform carora, valoarea estimativa a investiției este de 8.500.000 lei.

In anul 2007 s-a organizat procedura de achiziție a lucrărilor, incheindu-se contractul de execuție nr.557/2008 cu valoarea de 6.362.363 lei cu TVA, cu perioada de execuție de 1 an. Executant este S.C.Conti S.A.

Prin analiza cost - beneficiu a obiectivului de investiții s-a constatat un rezultat pozitiv, in sensul ca se asigura cadrul necesar pentru desfasurarea in condiții optime si de siguranța a procesului de invatamant.

Costurile de funcționare si de întreținere după punerea in funcțiune a obiectivului sunt prognozate intr-un program ulterior intocmit de beneficiarul obiectivului in colaborare cu constructorul.

Pentru obiectivul menționat a fost emisa autorizația de construire nr.189/19.04.2010.

In anul 2010 s-au început lucrările de execuție ale obiectivului.

Pana in prezent s-a decontat suma de 1.647.865 lei. Restul de executat pentru lucrările de construcții, montaj - 4.714.498 lei.

Pentru decontarea lucrărilor, plata serviciilor prestate de dirigintele de șantier pentru urmărirea lucrărilor si de proiectant pentru asistenta tehnica, plata taxei legale pentru Inspecția de Stat in Construcții, propunem alocarea pe anul 2011 a sumei de 4.070.000 lei.

DIRECTOR,Sef Serviciu Dezvoltare Unitati de Invatamant, Sanatate, Madalina CRĂCIUN i n.     /


In conformitate cu art. 3 alin.(2) din O.G. nr. 82/2001 privind stabilirea- unor forme de sprijin financiar pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din Romania, „de la bugetele locale se pot aloca fonduri pentru completarea fondurilor proprii, necesare pentru întreținerea și funcționarea unităților de cult fără venituri sau cu venituri reduse, pentru construirea și repararea lăcașurilor de cult și pentru conservarea și întreținerea bunurilor de patrimoniu aparținând cultelor, precum și pentru activitățile de asistență socială susținute de acestea”.

In acest sens, Protoieria Ploiești solicita sprijinirea cu fonduri de la bugetul local a unităților de cult din municipiu pentru executarea de lucrări (reparații curente,

A

construcții noi) si achiziția de materiale.

Având in vedere art. 10 alin.(6) din Legea nr.489/2006 privind libertatea religioasă și regimul general al cultelor, prin care cultele recunoscute pot beneficia, la cerere, de sprijin material din partea statului, pentru cheltuielile privind funcționarea unităților de cult, pentru reparații și construcții noi, în raport cu numărul credincioșilor, conform ultimului recensământ, și cu nevoile reale, conducerea autoritatii publice locale propune suplimentarea bugetului local cu 1.600.000 lei.

DIRECTOR,

Teodora MARIN


Sef Serviciu Dezvoltare Unitati de Invatamant, Sanatate, Madalina CRĂCIUN


NOTA DE FUNDAMENTARE

privind reparațiile curente la unitățile de sanatate publica

In cadrul reparațiilor curente la unitățile de sanatate publica, sunt cuprinse lucrările de reparații ce se executa in mod periodic, cu scopul asigurării condițiilor normale de exploatare in siguranța a clădirilor in care se desfasoara activitatea de sanatate publica, a intretinerii acestora si a instalațiilor aferente.

Astfel, sunt necesare a fi executate lucrări de igienizare, reparații la instalațiile sanitare, electrice, de incalzire, de gaze, reparații la terase, acoperișuri, imprejmuiri si orice alte tipuri de intervenții necesare pentru buna funcționare a activitatii.

Anual, reprezentanții unităților de sanatate publica solicita executarea de reparații curente la clădirile in care isi desfasoara activitatea.

In vederea executării reparațiilor curente la unitățile de sanatate publica, se propune alocarea pentru anul 2011 a sumei de 260.000 lei.

DIRECTOR, Teodora MARIN


Sef Serviciu Dezvoltare Unitati de Invatamant, Sanatate, Madalina CRĂCIUN
Andi             eVici


NOTA DE FUNDAMENTARE

privind reparațiile curente la unitățile de invatamant

Anual, Primăria municipiului Ploiești aloca fonduri in vederea executării de lucrări de reparații curente la unitățile de invatamant preuniversitar. Aceste lucrări se executa in mod periodic, cu scopul asigurării condițiilor normale de exploatare in siguranța a clădirilor in care se desfasoara activitatea de invatamant, a intretinerii acestora si a instalațiilor aferente.

Astfel, sunt necesare a fi executate lucrări de inlocuire a instalațiilor electrice, de incalzire, sanitare, de gaze, igienizare, reparații la terase, acoperișuri, imprejmuiri si orice alte tipuri de intervenții necesare pentru buna funcționare a activitatii.

Anual, centrele financiare transmit Primăriei Ploiești centralizarea cererilor privind necesarul de reparații curente, structurat pe priorități, pentru toate unitățile de invatamant.

Primăria Municipiului Ploiești a organizat licitația pentru execuția lucrărilor pe o perioada de 31 de luni si in cadrul sumei maxime de 10.000.000 lei, incheindu-se in acest sens acordul cadru nr.l 1768/01.07.2010.

In anul 2010 au fost executate lucrări de reparații curente in baza a doua contracte subsecvente, in suma totala de 2.425.830 lei. Valoarea ramasa de achitat in anul 2011 si 2012 este de 7.574.170 lei.

In vederea executării lucrărilor de reparații curente in anul 2011, se propune incheierea contractului subsecvent in valoare de 2.700.000 lei, după cum urmeaza:

 • -  pentru capitolul 65.02 (grădinițe, scoli, licee) - suma de 2.500.00 lei

 • -  pentru capitolul 68.02 (crese) - suma de 200.000 lei

DIRECTOR,                  Sef Serviciu Dezvoltare Unitati de Invatamant, Sanatate,

Teodora MARIN                         Madalina CRĂCIUN


Cap.65.02.71 - INVATAMANT - CREDIT BANCAR B.C.R


/ yrimar,

Andrei VCiyTu, VjN’

' v

* *

i ~

* «.                     g

/ /

’ •,            S-             /

\\/ Ji

■7{ /


-J


•%

A ț f

■ 'J V A J U L


sevici

A

;                    ? I

r / i /'■; //

■- ""aV'

vy/


.

L .

''


B. LUCRĂRI NOI

Consolidare Liceul Nichita Stane seu

In conformitate cu O.G.nr.20/1994 privind reducerea riscului seismic al construcțiilor, clădirea in care funcționează Liceul Nichita Stanescu a fost expertizat si incadrat in clasa I de risc seismic. Ca urmare, s-a impus demararea intocmirii proiectului tehnic pentru consolidarea clădirii.

Indicatorii tehnico-economici ai investiției, conform carora se estimează valoarea lucrărilor de intervenție, au fost aprobați prin Hotararea Consiliului Local nr.50/2008.

Valoarea estimativa a investiției este de 6.500.000 lei.

Pentru obiectivul menționat a fost emisa autorizația de construire nr. 190/19.04.2010.

Prin analiza cost - beneficiu a obiectivului de investiții, s-a constatat un rezultat pozitiv, in sensul ca se asigura cadrul necesar pentru desfasurarea in condiții optime si de siguranța a procesului de invatamant.

Costurile de funcționare si de intretinere după punerea in funcțiune a obiectivului sunt prognozate intr-un program ulterior intocmit de beneficiarul obiectivului in colaborare cu constructorul.

In acest an s-a finalizat licitația de execuție, urmând sa se semneze contractul pentru execuția lucrări lor. Valoarea ofertată este de 3.371.557 lei.

Câștigătorul licitației este asociația S.C.Montin S.A. si S.C. Conți S.A.

Perioada de execuție: 4 luni

Pentru decontarea lucrărilor, plata dirigintelui de șantier, a proiectantului pentru prestarea serviciului de asistenta tehnica si a taxei legale pentru Inspecția de Stat in Construcții, propunem alocarea pe anul 2011 a sumei de 3.500.000 lei.

DIRECTOR,

Teodora MARIN /


Sef Serviciu Dezvoltare Unitati de Invatamant, Sanatate, Madalina CRĂCIUNCap.65.02.71 - INVATAMANT - BUGET LOCAL                     7

A. LUCRĂRI IN CONTINUARE

Consolidare Școala nr. 9 - Rares Vodă - Corp 2

In conformitate cu O.G.nr.20/1994 privind reducerea riscului seismic al construcțiilor, corpul de clădire situat pe strada Rares Vodă a fost expertizat si incadrat in clasa I de risc seismic. Ca urmare, s-a impus demararea intocmirii proiectului tehnic pentru consolidarea si reabilitarea clădirii, proiect finalizat in anul 2007.

Prin H.C.L. nr.323/2007 au fost aprobați indicatorii tehnico-economici conform cărora, valoarea estimativa a investiției fiind de 7.000.000 lei.

In anul 2007 s-a organizat procedura de achiziție a lucrărilor, incheindu-se contractul de execuție nr.558/2008 cu valoarea de 3.933.271,16 lei cu TVA, cu perioada de execuție de 1 an.

Executant este S.C.Conti S.A.

Prin analiza cost - beneficiu a obiectivului de investiții s-a constatat un rezultat pozitiv, in sensul ca se asigura cadrul necesar pentru desfasurarea in condiții optime si de siguranța a procesului de invatamant.

Pentru obiectivul menționat a fost emisa autorizația de construire nr.203/26.04.2010.

In anul 2010 s-au inceput lucrările de execuție ale obiectivului.

Pana in prezent s-a decontat suma de 1.616.637 lei. Restul de executat pentru lucrările de constructi, montaj - 2.316.634,16 lei.

Pentru decontarea lucrărilor, plata dirigintelui de șantier, a proiectantului pentru prestarea serviciului de asistenta tehnica si a taxei legale pentru Inspecția de Stat in Construcții, propunem alocarea pe anul 2011 a sumei de 2.400.000 lei.

DIRECTOR,                  Sef Serviciu Dezvoltare Unitati de Invatamant, Sanatate,

Teodora MARIN                         Madalina CRĂCIUN

DIRECȚIA TEHNICĂ INVESTIȚII Serviciul Investiții

Capitolul 67.02.71 - CULTURA, RECREERE SI RELIGIE

A - Lucrări in continuare
 • 1. Consolidare si extindere sala de concerte Filarmonica “Paul Constantinescu” Documentația tehnica a fost supusa avizării, conform legislației in vigoare, astfel:

 • -  C.T.E.A. - aviz nr.33/11.07.2007

 • -  Inspectoratul Județean in Construcții - aviz nr.6500/20.09.2007

 • -  Autorizație de construire nr.997/22.10.2007

 • -  Hotararea nr. 171/16.07.2007 a Consiliului Local al Mun.Ploiesti prin care s-au aprobat indicatorii tehnico-economici

-Valoarea totala a investiției conform deviz general- 7.623.291,76 lei inclusiv TVA

 • - Credite de angajament

 • 2009 - 2 369 992,34 lei Buget local

 • 2010 - 2 500 000 lei Credit B.C.R.

 • 2011 - 2 000 000 lei Buget local

 • - Grafic de finanțare

 • 2006 - 2008 - 974.633,77 cheltuieli proiectare - Credit Alpha Bank

2009 - 2 369 992,34 lei - cheltuieli execuție lucrări Buget local

2010-2 282 075,16 lei - cheltuieli execuție lucrări Credit B.C.R.

Contract nr. 17748/17.09.2008, Act adițional 1/24.06.2010,Act adițional 2/01.10.2010 Act adițional 3/30.10.2010.

Executant: SC Proconstruct SRL

Valoare :    7.623.291,76 lei valoare totala a investiției.

 • - Grafic de execuție - Durata de execuție - 10.12.2010.

Lucrările au fost finalizate in anul 2011 si urmeaza sa fie recepționate.

Pentru plata lucrărilor efectuate dar nedecontate propunem alocarea din bugetul local a sumei de 2.000.000 lei.

Suma totala prevăzută in buget: 2.000.000 lei.

2. Refacere Stadion “Uie Oana” Ploiești

Stadionul “Ilie Oana” a fost construit in perioada anilor 1932 -1952.

Cutremurele din 1977, 1990 si 2004 au afectat structura de rezistenta a clădirii, impunandu-se demolarea, lucrare executata.

Pentru executarea unui stadion nou a fost intocmita documentația tehnica faza studiu de fezabilitate, pastrandu-se aceeași destinație, in conformitate cu noile strandarde.


- Indicatorii tehnico economici au fost aprobați prin HCL 274/200 HCL 4/2011.

1


-Valoarea investiției

Grafic de finanțare 2009 2010 2011


 • - 74 570 626,60 lei (inclusiv A)' > /


 • - 62 355,52 lei cheltuieli stu

 • - 4.997.706,61 lei - cheltuieli ex

-70 000 000 lei - cheltuieli execuție lucrări

Executant: Asocierea Alpine Bau GmbH Austria / SC ALL Plan Construction SRL București

Contract lucrări nr. 13325/28.07.2010

Finalizare lucrări: 201 I

Pentru continuarea lucrărilor de execuție in acest an propunem alocarea sumei de 24.420.000 lei din credit BCR.

Suma totala prevăzută in buget: 24.420.000 lei, (inclusiv TVA)

Capitolul 70.02-71 - Locuințe, servicii si dezvoltare publica

A. Lucrări in continuare
 • 1. Blocuri locuințe sociale Cartier Libertății Ansamblul 9 Mai Ploiești Etapa a Il-a In vederea realizării obiectivului de investiții menționat mai sus, in cursul anului 2007 s-a elaborat documentația tehnica, fazele PAC, PT, DE, CS, AT.

 • -  Documentația tehnico-economica a fost aprobata prin HCL nr. 206/31.08.2007;

 • -  Autorizație de construire nr. 1073/07.11.2007;

 • -  Lucrările de construcții au inceput in noiembrie 2007, au fost sistate in octombrie 2008 și s-au reluat în luna mai 2010, conform hotărârii Tribunalului Prahova.

Informații financiare

 • 1. Cheltuieli pentru proiectare si asistență tehnică -   337.241,00 lei, (inclusiv TVA)

 • 2. Valoarea totala a proiectului(investitiei)         - 16.377.600,00 lei, (inclusiv TVA)

din care C+M                                - 14.404.135,00 lei, (inclusiv TVA)

 • 3. Grafic de finanțare

 • 2007 - 300.000,00 lei - cheltuieli proiectare, buget local;

2007 - 259.771,79 lei -cheltuieli execuție lucrări, buget de stat - Fondul National de Dezvoltare

3287,00 lei cheltuieli urmărire execuție - buget local

 • 2008 - 1.187.821,30 lei - cheltuieli execuție lucrări - buget de stat

12.543,28 lei - cheltuieli urmărire execuție - buget local

2010 - 176.403,45 lei - cheltuieli execuție lucrări — buget local

 • - 155.009,88 lei - cheltuieli execuție lucrări - buget de stat

 • - 3.475,27 lei - dirigentie de șantier - buget local

 • 4. Grafic de execuție - Durata de execuție - 14 luni de la data incheierii actului adițional nr. 2/2010 la contractului de execuție de lucrări.

 • 5. Stadiul fizic actual: lucrări executate 15 %.

Pentru finalizarea lucrărilor propunem pentru anul 2011 aprobarea următoarelor

sume:

 • - buget local: 5.300.000 lei;

 • - buget de stat: 5.500.000 mii lei.

  r                   .•                '

  r> c k'.-.


Suma totala prevăzută in buget: 10.800.000 lei, (inclusiv TVA)

£

r*

.*7 r

«pin

. \z & A- > .

X > ”          • > V.

 • -  Documentația tehnico-economica aferenta lucrărilor de creștere ^performantei energetice a fost aprobata prin HCL nr. 386/2009.

 • -  Autorizație de construire nr. 256/2010;

Informații financiare:


2. Reabilitare termica bloc A7 str. Cibinului nr. 2 Concomitent cu finalizarea lucrărilor de consolidare reabilitare termica a blocului A7, str. Cibinului nr. 2 Ploiești.


au


1 • ••

jt lucrările de

’       •        w            ’                                                                     •

* rs •         ■      >    ,       .               ’•                                'j .    ,

‘ 1


 • 1. Valoare lucrări de reabilitare termica conform SF -  425.830,00 lei, (inclusiv TVA)

 • 2. Finanțare lucrări - 50 % buget de stat si 50 % buget local

 • 3. Grafic de finanțare investiție:

2010- 140.657,57 lei

 • 4. Executant: SC Tincob Construct SA Ploiești;

 • 5. Contract de lucrări nr. 27151/2010; Valoare contract: 427.895,70 lei

 • 6. Stadiul fizic: 30 % din lucrările de creștere a performantei energetice.

Având in vedere necesitatea finalizării lucrărilor la acest obiectiv propunem pentru anul 2011 aprobarea următoarelor sume:

 • - buget local: 150 mii lei;

 • - buget de stat: 140 mii lei.

Suma totala prevăzută in buget: 290.000 lei, (inclusiv TVA)

3. Reabilitare termică bloc 13 str. Levantica

In vederea realizării obiectivului de investiții menționat mai sus, in cursul anului 2006 s-a elaborat documentația tehnica, fazele AE si in anul 2009 PAC, PT, DE, DL.

 • -  Documentația tehnico-economica a fost aprobata prin HCL nr. 155/12.05.2009;

 • -  Autorizație de construire nr. 790/13.10.2009;

INFORMAȚII FINANCIARE

 • 1. Cheltuieli pentru proiectare si asistență tehnică -   30.892,75 lei, (inclusiv TVA)

 • 2. Valoarea totala a proiectului(investitiei)         -  890 253 lei, (inclusiv TVA)

 • 3. Durata de realizare a investiției: 6 luni

 • 4. Contract de lucrări nr. 22222/2009

 • 5. Valoare contract:521.637,95 lei

 • 6. Executant: SC Calliope SRL Ploiești

 • 7. Stadiul fizic: finalizat si recepționat in anul 2010

 • 8. Grafic de finanțare: buget local (50%) si buget de stat (50%)

 • 2009- 275.21 l,941ei,

 • 2010- 291.747,31 lei.

Lucrările au fost finalizate in anul 2010, sumele restante se vor achita in acest an.

Suma totala prevăzută in buget: 49.600 lei, (inclusiv TVA)

4. Reabilitare termică bloc 67 bis str. înfrățirii nr. 5

In vederea realizării obiectivului de investiții menționat mai sus, in cursul anului 2006 s-a elaborat documentația tehnica, fazele AE si in anul 2009 PAC, PT, DE, DL.

 • -  Documentația tehnico-economica a fost aprobata prin HCL nr. 150/2009;

 • -  Autorizație de construire nr. 788/13.10.2009;

INFORMAȚII FINANCIARE

 • 1. Cheltuieli pentru proiectare si asistență tehnică - OPP Ploiești

 • 2. Valoarea totala a proiectului(investitiei) - 3.422.950 lei, (inclusiv TVA).

 • 3. Durata de realizare a investiției: 6 luni                             /o ■

 • 4. Contract de lucrări nr. 22264/2009

  <

  *7.

  J                                :

  ii*-

  c; ■

  1 -

  VJ

  VA

  : 1

  \\*S


 • 5. Valoare contract: 2.905.220,73 lei

  4


 • 6. Executant: SC Constil SA Ploiești

 • 7. Stadiul Fizic: 75% lucrări realizate

 • 8. Grafic de finanțare: buget local (50%) si buget de stat (50%)

2009- 677.711,56 lei 2010 - 1.437.293,17lei

Ax ând in vedere necesitatea finalizării lucrărilor la acest obiectiv propunem pentru anul 2011 aprobarea următoarelor sume:

 • - buget local: 798.200 lei;

 • - buget de stat: 770.000 lei;

Suma totala prevăzută in buget: 1.568.200 lei, (inclusiv TVA)

5. Reabilitare termică bloc 48 str. Cameliei

In vederea realizării obiectivului de investiții menționat mai sus, in cursul anului

 • 2009 s-a elaborat documentația tehnica, fazele AE, PAC, PT, DE, DL.

 • -  Documentația tehnico-economica a fost aprobata prin HCL nr. 158/2009;

 • -  Autorizație de construire nr. 770/2009;

INFORMAȚII FINANCIARE

 • 1. Cheltuieli pentru proiectare si asistență tehnică - OPP Ploiești

 • 2. Valoarea totala a proiectului (investiției) -  421.393,00 lei, (inclusiv TVA)

 • 3. Durata de realizare a investiției: 4 luni

 • 4. Contract de lucrări nr. 18251/2009

 • 5. Valoare contract: 259.403,39 lei

 • 6. Executant: SC Bivasim Construct SRL Ploiești

 • 7. Stadiul Fizic: 90% lucrări realizate

 • 8. Grafic de finanțare: buget local (50%) si buget de stat (50%)

 • 2009- 29.970,64 lei

 • 2010- 165.297,17 lei

Având in vedere necesitatea finalizării lucrărilor la acest obiectiv propunem pentru anul 2011 aprobarea următoarelor sume:

 • - buget local: 44.000 lei;

 • - buget de stat: 43.000 lei;

Suma totala prevăzută in buget: 87.000 lei, (inclusiv TVA)

6. Reabilitare termică Bloc 135A str. Zimbrului nr. 5A

Contractul de lucrări s-a incheiat in decembrie 2008, lucrările au fost recepționate iar lucrarea se afla in perioada de garanție.

Finanțarea lucrărilor s-a făcut din fonduri alocate din bugetul local (33%), fonduri alocate de la bugetul de stat (33%) si fonduri ale asociației de proprietari (33%).

Suma prevăzută in buget reprezintă restanta la plată din fondul asociației de proprietari pentru lucrările de reabilitare termica executate.

Suma totala prevăzută in buget: 1.000 lei, inclusiv TVA, (fonduri atrase)

Reabilitare termică Bloc M10 str. Soldat Erou Arhip Nicolae nr. 7D -

Contractul de lucrări s-a incheiat in decembrie 2006, lucrările au fost recepționate final.

Finanțarea lucrărilor s-a făcut din fonduri alocate din bugetul local (33%), fonduri alocate de la bugetul de stat (33%) si fonduri ale asociației de proprietari (33%).

Suma prevăzută in buget reprezintă restanta la plată din fondul asociației de proprietari pentru lucrările de reabilitare termica executate.        <

Suma totala prevăzută in buget: 38.000 lei, inclusiv TVA, (fonduri atrase).

8. Deviere rețea apa str. Libertății nr. 1 - la realizarea de către ANL a celor 140 locuințe destinate inchirierii tinerilor, s-a constatat ca este necesara devierea conductei de apa ce afecta amplasamentul.

Documentația tehnico-economica si lucrarea va fi realizata de APA NOVA SRL Ploiești, concomitent cu lucrările de rețele tehnico-edilitare.

Având in vedere necesitatea finalizării lucrărilor la acest obiectiv propunem pentru anul 2011 alocarea din bugetul local a sumei de 30.000 lei.

Suma totala prevăzută in buget: 30.000 lei, (inclusiv TVA)

9. RTE aferente blocuri locuințe str. Libertății - pentru realizarea rețelelor

tehnico-edilitare si a dotărilor aferente cartierului de locuințe din str. Libertății nr. 1-3-5 s-a incheiat un contract de lucrări.

Documentația tehnico-economica a fost aprobata prin HCL nr. 144/27.11.2007; INFORMAȚII FINANCIARE

 • 1. Cheltuieli pentru proiectare si asistență tehnică  -      76.687,75 lei

 • 2. Valoarea totala a proiectului(investitiei)         -  5.174.248,00 lei, (inclusiv TVA)

din care C+M                            -  3.736.850,00 lei

 • 3. Durata de realizare a investiției: 12 luni

 • 4. Contract de lucrări nr. 4452/11.03.2010

 • 5. Valoare contract: 3.829.489,33 lei

 • 6. Executant: Asociația SC Montin SA - SC Inscons SRL Ploiești

 • 7. Stadiul Fizic: 30% lucrări realizate

 • 8. Grafic de finanțare:

 • 2010 - 963.036,44 lei - execuție lucrări

2.463,82 lei - dirigentie șantier termice

2.502,56 lei - asistenta tehnica

Având in vedere ca lucrările la acest obiectiv vor fi finalizate in acest an, propunem alocarea din fondul de rulment a sumei de 2.800.000 lei.

Suma totala prevăzută in buget: 2.800.000 lei, (inclusiv TVA)

10. Construcție anexa cimitir Bolovani

Pentru realizarea unei construcții anexa necesara desfășurării activitatilor specifice vor începe lucrările de execuție. Pentru finanțarea lucrărilor de construcții si dirigentie de șantier propunem alocarea de la bugetul local a sumei de 80.000 lei.

Suma totala prevăzută in buget: 80.000 lei, (inclusiv TVA)

B. Lucrări noi

1. Reabilitare termică blocuri locuințe

Pentru blocurile inscrise in Programul multianual privind creșterea perfon energetice a blocurilor de locuințe se pot efectua etapele de proiectai in prima r


/

anului 2011 și se poate trece la etapa de execuție lucrări in trim. III-IV.

Realizarea lucrărilor de intervenție are drept scop reducerea consumurilor energetice pentru încălzirea apartementelor in condițiile asigurării si menținerii climatului termic interior precum si ameliorerea aspectului urbanistic al municipiului.

Având in vedere necesitatea inceperii lucrărilor la acest obiectiv in acest an, propunem alocarea din bugetul local a sumei de 20.000.0000 lei.

Suma totala prevăzută in buget: 20.000.000 lei, (inclusiv TVA)

2. Demolare construcție existenta str. Cosminele

Pentru implementarea proiectului privind realizarea in parteneriat a unui ansamblu de locuințe cu credit ipotecar ANL pe str. Cosminele nr. 1 IA, este necesar sa se elibereze amplasamentul de clădirile existente in prezent, dezafectate si propuse la casare.

Având in vedere necesitatea inceperii lucrărilor la acest obiectiv in acest an, propunem aprobarea finanțării din bugetul local a sumei de 50.000 lei.

Suma totala prevăzută in buget: 50.000 lei, (inclusiv TVA)

3.  Reamenajare prin extindere si supraetajare imobil Bulevardul Independentei nr. 14

Intervenția asupra acestei clădiri, proprietate a Primăriei Municipiului Ploiești, se impune datorita vechimii si numeroaselor seisme suportate, care au afectat structura de rezistenta, precum si necesitatea compartimentării si reamenajarii ei (mutarea in acest spațiu a Secției de păpuși a Teatrului ”Toma Caragiu”, întrucât actualul sediu al Teatrului „Ciufulici” se va retroceda).

-Indicatorii tehnico economici au fost aprobați prin HCL 113/2008 -Valoarea totala a obiectivului 2.348.933,04 lei, (inclusiv TVA) din care C+M 1.761.664,87 lei, (inclusiv TVA)

-Credite bugetare

-Grafic de finanțare

2008 - 50.000 lei - Buget local - Cheltuieli proiectare

 • 2011 - 600 000 lei - Buget local - cheltuieli execuție si dirigentie de șantier Grafic de execuție - 18 luni de la data încheierii contractului de execuție.

Pentru anul 2011, propunem alocarea de la bugetul local a sumei de 600.000 lei pentru lucrările de execuție si dirigentie de șantier.

Suma totala prevăzută in buget: 600.000 lei, (inclusiv TVA)

4. Extindere a rețelelor de apa in Cartier Petrolul, Str.Vaii

Strada Văii face parte din Cartierului Petrolul. Ținând seama de faptul ca străzile acestui cartier au fost canalizate si urmeaza a fi asfaltate, este necesara extinderea rețelelor de apa pe aceasta strada, precum si executarea branșamentelor de apa aferente.

Investiția propusa are caracter social, destinația fiind ameliorarea condițiilor r                                                                                                                          P                            \

'      1

igienico-sanitare ale locuitorilor, in conformitate cu standardele in vigoare.

// ■

Conform HCL nr. 170/31.03.2009, lucrarea va fi executata de către S.C.Apa Nova i' ■■■’ ' - ■

Ploiești SRL, iar pentru realizarea acestui obiectiv propunem alocarea din bugetul local a sumei de 35.000 lei.

•l


Suma totala prevăzută in buget: 35.000 lei, (inclusiv TVA)

 • C. Alte cheltuieli de investiții

1. Certificat energetic blocuri cartier Libertății

Conform prevederilor Legii nr. 372/2005 privind performanta energetica a clădirilor, la recepția la terminarea lucrărilor se va prezenta certificatul energetic pentru fiecare din cele 6 blocuri ce se vor finaliza in str. Libertății nr. 3 (etapa a Il-a). Pentru realizarea certificatelor propunem alocarea din bugetul local a sumei de 10.000 lei.

Suma totala prevăzută in buget: 10.000 lei, (inclusiv TVA)

2. SF, PT, DE Blocuri locuințe sociale str. Cosminele

Având in vedere numărul mare de solicitări privind acordarea unei locuințe sociale ne propunem efectuarea unui studiu de fezabilitate și a proiectului tehnic de execuție în vederea construirii unui ansamblu de locuințe colective. Pentru inițierea acestui proiect propunem alocarea sumei de 100.000 lei din fondul de rulment.

Suma totala prevăzută in buget: 50.000 lei, (inclusiv TVA)

3. SF, PT, DE RTE Blocuri locuințe sociale str. Cosminele

In conformitate cu obligațiile ce ne revin privind asigurarea utilităților si dotărilor aferente ansamblului de locuințe ce va fi realizat in parteneriat cu ANL si pentru locuințele sociale propunem efectuarea unui studiu de fezabilitate și a proiectului tehnic de execuție. Pentru inițierea acestui proiect propunem alocarea sumei de 100.000 lei din bugetul local.

Suma totala prevăzută in buget: 50.000 lei, (inclusiv TVA)

4. Documentație tehnica PAD str. Cosminele

Pentru implementarea proiectului privind realizarea in parteneriat a unui ansamblu de locuințe cu credit ipotecar ANL pe str. Cosminele nr. 1 IA, este necesar sa se elibereze amplasamentul de clădirile existente in prezent, dezafectate si propuse la casare.

Având in vedere necesitatea inceperii lucrărilor la acest obiectiv in acest an, propunem aprobarea finanțării din bugetul local a sumei de 20.000 lei.

Suma totala prevăzută in buget: 20.000 lei, (inclusiv TVA)

5. Expertize tehnice imobile din patrimoniu

Direcția Tehnic Investiții a primit, din partea Direcției Evidenta si Valorificare Patrimoniu, numeroase solicitări de sprijin in vederea realizării expertizelor tehnice necesare clădirilor aflate in Patrimoniul Consiliului Local al Municipiului Ploiești, construcții care nu sunt afectate de retrocedări si care sunt închiriate cetățenilor in baza contractelor de inchiriere.

Pentru lucrările prevăzute s-au obtinut certificatele de urbanism nr. 909/22.07.2009, nr.910/22.07.2009, nr.916/29.07.2009, nr.919/29.07.2009, iar documentația tehnica a fost supusa avizării Comisiei tehnico-econorn'ice de avizare a proiectelor privind lucrările de investiții in Municipiul Ploiești, ayiz^nr.326/22.12.2009.

Documentația tehnica propune execuția rețelelor de canalizar^pe 45 străzi, astfel: Arțarului, Albăstrelelor, Alunilor, Arborilor, Bujorilor, Bradului, Caltunasi, Căpșunilor, Castanilor, Crasmaritelor, Drumul Serii, Fagului, Frasinului, Gorunului, Garoafelor, Iasomiei, Lalelelor, Leandrului, Lucernei, Luminișului, Mesteacănului, Moliftului, Micsunelelor, Muscatelor, Maghiranului, Mărgăritarului, Merilor, Narciselor, Pelinului, Plopilor, Piersicilor, Perilor, Pădurii, Prunilor, Romulus, Rozetei, Rozmarin, Sălciei, Salcâmilor, Stanjeneilor, Trandafirilor, Tisei, Viorelelor, Zambilelor, Zorelelor.

Procedura de atribuire a contractului de lucrări se va organiza in trimestrul I

 • 2010. Execuția acestor obiective de investiții este propusa a se realiza in anul 2011, fiind necesara o alocație bugetara de 1.500.000 lei din credit BCR.

Suma totala prevăzută in buget: 1.500.000 lei, (inclusiv TVA)

2. Extindere rețea canalizare inclusiv racorduri Cartier Rafov

Proiectul propune soluția tehnica de extindere a rețelelor de canalizare pe străzile cartierului Rafov, cu descărcare in colectoarele existente pe B-dul Petrolului, str.Barcanesti, Industriilor si B-dul Calea București, fiind necesara execuția următoarelor lucrări:

 • - rețea canalizare - 4.455 ml

 • - racorduri menajere - 407 buc.

 • - guri de scurgere - 97 buc.

Pentru lucrările prevăzute s-a obtinut certificatul de urbanism nr. 1269/30.09.2009, pentru străzile Crisului, Petru Cercel, Cosmesti, Sticlarului, Bihorului, dr.Gheorghe Petrescu, Jiului, Argeș, Intrarea Clubului, Ghimpați, certificatul de urbanism nr. 1270/30.09.2009, pentru străzile Pietii, Izlazului, Traian Savulescu, Uzinei, Trenului, Târgului si certificatul de urbanism nr. 1271/30.09.2009 pentru strada Atelierului. Documentația tehnica a fost supusa avizării Comisiei tehnico-economice de avizare a proiectelor privind lucrările de investiții in Municipiul Ploiești, aviz nr.327/22.12.2009 si aviz nr.327/22.12.2009.

Execuția acestor obiective de investiții este propusa a se realiza in anul 2011, pentru demararea lucrărilor fiind necesara o alocație bugetara de 1.400.000 lei din credit BCR.

Suma totala prevăzută in buget: 1.400.000 lei, (inclusiv TVA)

3. Extindere rețea canalizare inclusiv racorduri Cartier Gageni, Ploiești

In anul 2008 au fost intocmite documentațiile tehnice (fazele S.F. si P.T.) , iar indicatorii tehnico-economici au fost aprobați prin H.C.L. 167/2008, H.C.L. 168/2008 si

 • H.C.L. 169/2008.

Procedura de achiziționare a contractului de lucrări este in curs, lucrările vor fi finalizate in cursul anului 2011. Prin acest contract se vor realiza lucrări pe următoarele străzi:

 • - Extindere rețea canalizare, inclusiv racorduri, str.Leului

 • - Extindere rețea canalizare, inclusiv racorduri, str.Lirei

 • - Extindere rețea canalizare, inclusiv racorduri, str.Redutei

 • - Extindere rețea canalizare, inclusiv racorduri, str.Spirul Haret

Construcțiile necesita întocmirea expertizelor tehnice si consolidărilor aferente, aflandu-se intr-un stadiu avansat de degradare, prezentând deprecieri ale structurii de

X

rezistenta, fapt care pune in pericol siguranța locatarilor.              /              .

întrucât multi dintre chiriașii acestor imobile constituie reale cazuri sociale si, in conformitate cu prevederile contractelor de inchiriere expertizarea tehnica care stabilește masurile ce se vor lua pentru consolidare si reparare cad in sarcina proprietarului, se impune elaborarea documentațiilor tehnice necesare. Pentru finanțarea contractului de prestări servicii, avand ca obiect expertizarea tehnica a construcțiilor din patrimoniu, este necesara alocarea sumei de 500.000 lei din bugetul local.

Suma totala prevăzută in buget: 300.000 lei, (inclusiv TVA)

6. Expertize tehnice blocuri locuințe

Conform programului anual intocmit pe baza prevederilor OUG nr. 20/1994 republicată în 2007, s-a transmis Consiliului Județean Prahova solicitarea asigurării finanțării din surse de la bugetul de stat a sumei de 500.000 lei pentru efectuarea expertizelor tehnice la blocurile de locuințe inscrise in Programul de reducere a riscului seismic al clădirilor cu destinația de locuințe.

Suma totala prevăzută in buget: 500.000 lei, (inclusiv TVA)

7. SF, PT, DE Consolidare blocuri locuințe

Conform prevederilor OUG nr. 20/1994 republicată în 2007, având în vedere notificările transmise asociațiilor de proprietari pentru realizarea proiectelor tehnice pentru lucrările de consolidare a blocurilor expertizare tehnic si incadrate in clasa I de risc seismic, s-a solicitat alocarea de la bugetul de stat a sumei de 500.000 lei.

Suma totala prevăzută in buget: 500.000 lei, (inclusiv TVA)

8. Documentație tehnica pentru execuție lucrări de creștere a performantei energetice a blocurilor

Pentru continuarea lucrărilor de reabilitare termica este necesara realizarea etapelor de proiectare a blocurilor inscrise in Programul multianual privind creșterea performantei energetice a blocurilor de locuințe. Astfel, pentru fiecare bloc trebuie realizate expertiza tehnica, auditul energetic, documentația de avizare, PAC, proiectul tehnic si detaliile de execuție. Propunem alocarea sumei de 2.000.000 lei din bugetul local.

Suma totala prevăzută in buget: 2.000.000 lei, (inclusiv TVA)

Capitolul 74.02-71 - Protecția mediului

B. Lucrări noi

1. Extindere rețea canalizare inclusiv racorduri Cartier Bereasca

Investiția propusa are caracter social, destinația fiind ameliorarea condițiilor igienico-sanitare ale locuitorilor, in conformitate cu standardele in vigoare.

Studiul de fezabilitate propune soluția tehnica de extindere a rețelelor de canalizare pe străzile cartierului Bereasca (45 străzi), fiind necesara execuția următoarelor lucrări:

 • 7. rețea canalizare - 12.541 ml

 • 8. racorduri menajere - 1.439 buc.

 • 9. guri de scurgere - 716 buc.

- Extindere rețea canalizare, inclusiv racorduri, strVantului -Extindere rețea canalizare, inclusiv racorduri,str. Vornicul Beldprtt,

/țs '      1

A.j


- Extindere rețea canalizare, inclusiv racorduri, strZborului //’ V,"' țrb /'....

 • - Extindere rețea canalizare, inclusiv racorduri, strMorilor

1

b

 • - Extindere rețea canalizare, inclusiv racorduri, str.PodetuhțE

 • - Extindere rețea canalizare, inclusiv racorduri, strTabla Butii

 • - Extindere rețea canalizare, inclusiv racorduri, str.Titeica


Li              x-V z-"» 1* 4 x-k s-v          1/1 l -f znr z"l 1 tst /^> f A 11 I T/f XTT Z^\ /-f'l f 'f Z*'* /I /7 z~b / z^t / /         /

/•*!

<5 1

I

p


/■,

\ ’£'-'

•. *■ .p-

*

4

S '

Execuția acestui obiectiv de investiții este propusa a se realizainamiE^Ol 1, fiind necesara o alocație bugetara de 1.200.000 lei din credit BCR.

Suma totala prevăzută in buget: 1.200.000 lei, (inclusiv TVA)

4. Extindere rețea canalizare Cartier Gheorghe Doja, Ploiești

In anul 2008 au fost intocmite documentațiile tehnice (fazele S.F. si P.T.) , iar indicatorii tehnico-economici au fost aprobați prin H.C.L. 167/2008, H.C.L. 168/2008 si H.C.L. 169/2008.

Procedura de achiziționare a contractului de lucrări este in curs si vor fi finalizate in cursul anului 2011. Prin acest contract se vor realiza lucrări pe următoarele străzi:

-Extindere rețea canalizare, inclusiv racorduri, str.Amurgului

-Extindere rețea canalizare, inclusiv racorduri, str.Austrului

-Extindere rețea canalizare, inclusiv racorduri, str. Azurului

-Extindere rețea canalizare, inclusiv racorduri, str.Frunzelor

-Extindere rețea canalizare, inclusiv racorduri, str.Dorobanți

-Extindere rețea canalizare, inclusiv racorduri, str.Fundeni

-Extindere rețea canalizare, inclusiv racorduri, str.Matasari

-Extindere rețea canalizare, inclusiv racorduri, str. Muzelor

-Extindere rețea canalizare, inclusiv racorduri, str.Dogarilor

-Extindere rețea canalizare, inclusiv racorduri, str. Victor Babes

-Extindere rețea canalizare, inclusiv racorduri, str.Florarilor

-Extindere rețea canalizare, inclusiv racorduri, str.Doamna Stanca

-Extindere rețea canalizare, inclusiv racorduri, strltaliana

Execuția acestui obiectiv de investiții este propusa a se realiza in anul 2011, fiind necesara o alocație bugetara de 1.600.000 lei din credit BCR.

Suma totala prevăzută in buget: 1.600.000 lei, (inclusiv TVA)

Capitolul 84.02-71 - Transporturi

 • C. Alte cheltuieli de investiții

1. SF, PT, DE Modernizare Colonia Teleajen, inclusiv canalizare

Investiția propusa are caracter social, necesitatea acesteia fiind datorata faptului ca rețeaua de canalizare ce deservea aceasta zona aparține SC Petrotel Lukoil SA, operator economic care la acest moment nu mai are disponibilitatea de a furniza acest serviciu.

Destinația investiției este de imbunatatire a condițiilor igienico-sanitare ale locuitorilor din colonie, in conformitate cu standardele in vigoare.

Procedura de atribuire a contractului de servicii se va organiza in trimestrul II 201 1. Pentru a se realiza acest obiectiv propunem o alocație bugetul local.

bugetara de 100.000 lei dm

J 4 A

-4                             ~                                               ’ s


Suma totala prevăzută in buget: 100.000 lei, (inclusiv TVA)

r

,                                     i.                                                                                                                                                                                                                                                   -

i                                                                                                                                                .                                    •

REPARAȚII CURENTE FOND IMOBILIAR

,r

Pentru unele imobile aflate in proprietatea privata a MunicipiuluiPfoiesti se impune necesitatea executării unor lucrări de remedieri si reparații. Pentru finanțarea acestor lucrări este necesara alocarea sumei de 1.550.000 lei, (inclusiv TVA)

Imobilele, pentru care va fi elaborata documentația tehnica necesara execuției si pentru care se va organiza procedura de atribuire a contractelor de execuție vor fi stabilite de Direcția de Evidenta si Valorificare Patrimoniu.

Suma totala prevăzută in buget: 1. 550.000 lei, (inclusiv TVA)
DIRECTOR TEHNIC INVESTIȚII TEODORA MARIN
SEF SERVICIUL INVESTIȚII SORINA SOM


// /

Direcția „Relații Internationale                                      S

Cr’1

Compartimentul “Organizări evenimente, Invatamant, Cultura, Culte,

** Managementul asistentei medicale”

Nr. inreg JI..'.(\


NOTA DE FUNDAMENTARE

Având in vedere HCL 121/24.04.2008 pentru reabilitarea, restaurarea si reamplasarea Statui Libertății, cel dintâi monument de for public ridicat in Ploiești, care figurează inca de la prima clasificare in lista monumentelor istorice aprobate de către Ministerul Culturii din Romania, va rugam sa alocați in prevederea bugetara pe anul 2011, pe capitolul cultura, din lista de investii la capitolul lucrări in continuare -diferența proiectare de 5.000 lei, iar la capitolul lucrări noi - execuția propriu zisa a restaurării in valoare totala de 319688,90 lei.

Sumele menționate mai sus conțin TVA.


MUNICIPIUL PLOIEȘTI

Direcția Tehnic Investiții

Serviciul Dezvoltare Cai Rutiere si Rețele Edilitare


VI CatalKaNota de fundamentare

REPARAȚII CURENTE SI ÎNTREȚINERE STRĂZI IN MUNICIPIUL PLOIEȘTI

Municipiul Ploiești are in derulare contractul subsecvent nr. 1645/24,01,2011 incheiat in baza acordului cadru nr. 13662/05.08.2010 avand ca obiect “Reparații curente si intretinere străzi in municipiul Ploiești (proiectare+execuție).

Pentru execuția lucrărilor, in anul 2011, se propune alocarea sumei de 7.000.000 lei din bugetul local.

DIRECTOR TEHNIC INVESTIȚII Ing.Teodora


SEF SERVICIU DEZVOLTARE CAI RUTIERE SI REȚELE EDILITARE Ing. Liviu (^HEORGHIU

MUNICIPIUL PLOIEȘTI

Direcția Tehnic Investiții

Serv’ciul Dezvoltare Cai Rutiere si Rețele Edilitare


NOTA DE FUNDAMENTARE

a obiectivelor de investiții finanțate din credit B.C.R. aferent anului 2011

•                                                                                •                                                                                  *                             b

Capitolul 74.02.71 - PROTECȚIA MEDIULUI

A - Lucrări in continuare

Modernizare străzi Cartier Motoi (Pescarus, Arnota, Corăbiei, Tomis, Poet Dimitrie Anghel, Cerasului, Trompetei, Tinerimii, Oituz, Albești, Zorilor, Otelului, Diaconu Coresi, Bodocului, Amzei, Cap.Traian Dumitrescu, Pictor Barbu Iscovescu, Gheorghe Sion, Grausorului, Chindiei, Turnătorului, Salvador, Graur, Clabucet, Olimpului, Boian, Aron Vodă, Fagaras, Grăniceri, Albisor).

Municipiul Ploiești are in derulare contractul de lucrări nr. 14290/16,08,2010 avand ca obiect Modernizare străzi Cartier Motoi.

Indicatorii tehnico-economici au fost aprobați prin H.C.L. nr. 140/2008

Devizul general a stabilit o valoare a lucrărilor de 9.241.000 lei (drum si rețea canalizare, inclusiv racorduri), inclusiv TVA.

Valoarea totala contractata: 7.257.350,41 lei (drum si rețea canalizare, inclusiv racorduri), inclusiv TVA.

Credite bugetare 2010              258.545,61 lei (rețea canalizare)

211.843,47 lei (refacere sistem rutier)

Credit BCR 2011                   3.280.000 lei (rețea canalizare)

3.630.000 lei (refacere sistem rutier)

Pentru continuarea lucrărilor este necesara o alocație din credit BCR, in anul 2011, in valoare de 3.280.000 lei (canalizare) si 3.630.000 lei (refacere sistem rutier).

Capitolul 84.07 - TRANSPORTURI SI COMUNICĂRI

B -Lucrări noi

Modernizare Cartier Enachita Vacarescu - proiectare si execuție (Aviatorilor, Aeroportului, Parasutistilor, Biruinței. Spatar Milescu, Zimbrului, Carol Davila, Enachita Vacarescu, Vitejilor, Făcliei, Crisan Cosmonautilor, Gornistilor)

Municipiul Ploiești are in derulare contractul de lucrări nr.23259/23.12.2010 avand ca obiect Modernizare Cartier Enachita Vacarescu, proiectare si execuție.

indicatorii tehnico-economici au fost aprobați prin H.C.L. nr.304/2010 Devizul general a stabilit o valoare a lucrărilor de 4.835.120 lei, inclusiv TVA.

Valoarea totala contractata: 2.300.593,08 lei, inclusiv TVA.

Credit BCR 2011: 2.500.000 lei

Pentru proiectarea si executarea lucrărilor este necesara o alocație

 • 2011, in valoare de 2.500.000 lei.


Reabilitare sistem rutier străzi Cartier 9 Mai - proiectare si execuție (Strunga, Vitioarei, Targsor, Amauti, Prislop, Padina, Aleea Mureș, Aleea Seciului, Frasinet, Aleea Vomicel, Aleea Someș, Muscel, Făget, Casin, Intrarea Daliei, Granitului, Murelor, Victoras, Nicolae Filipescu, Motrului)

Municipiul Ploiești are in derulare contractul de execuție nr.23258/23.12.2010, avand ca obiect Reabilitare sistem rutier străzi Cartier 9 Mai, proiectare si execuție.

Indicatorii tehnico-economici au fost aprobați prin H.C.L. nr.304/2010

Devizul general a stabilit o valoare a lucrărilor de 5.393.570 lei, inclusiv TVA.

Valoarea totala contractata: 2.425.147,36 lei, inclusiv TVA

Credit BCR 2011: 2.500.000 lei

Pentru proiectarea si executarea lucrărilor este necesara o alocație din credit BCR, in anul 2011, in valoare de 2.500.000 lei.

d                                                                                  *

r *

Modernizare Cartier Malu Roșu - (proiectare si execuție) -( Serg.Gh.Mateescu, Branciog, Dealu cu Piatra, Secelenilor, Aleea Scolii, Tazlau. Tazlau(Rev I), Măgurii, Moșneni, Aleea Brașovenilor, Dogarilor, Raristei, Râpelor)

Municipiul Ploiești are in derulare contractul de execuție nr.23535/30.12.2010, avand ca obiect Modernizare Cartier Malu Roșu (proiectare si execuție).

Indicatorii tehnico-economici au fost aprobați prin H.C.L. nr.304/2010

Devizul general a stabilit o valoare a lucrărilor de 2.857.480 lei, inclusiv TVA.

Valoarea totala contractata: 1.388.400,72 lei, inclusiv TVA.

Credit BCR 2011:1.500.000 lei

Pentru proiectarea si executarea lucrărilor este necesara o alocație din credit BCR, in anul 2011, in valoare de 1.500.000 lei.

Reparații capitale străzi si parcari betonate, inclusiv canalizare, Cartier Mihai Bravu -proiectare si execuție

•Reparații capitale pe străzile: Ariesului, Ghilcos, Fantanele, Petrochimistilor, Chimiei, Matei Basarab, Crangasi, Dimitrie Cantemir, Barbu Constantinescu

•Modernizare parcari: parcarea PI, P2 (str.Ariesului), parcarea P3, P4, P5 (str. Theodor Aman), parcarea P6, P7, P8 (str.Aleea Petrochimistilor)

Cartierul Mihai Bravu se afla situat in partea de est a Mun.Ploiesti. Stazile si parcările dintre blocuri au imbracaminte din beton de ciment care prezintă numeroase defecțiuni. Din acest motiv, traficul auto se desfasoara anevoios, cu uzuri ale autovehiculelor, consum mare de carburanți si producere de noxe. Străzile au in dotare toate utilitaile necesare, excepție facand tronsoanele din străzile Crangasi, Fantanele, Dimitrie Cantemir si Barbu Constantinescu care nu au canalizare si sunt realizate din balast.

Lucrările propuse a se executa constau in turnarea unor straturi de mixturi asfaltice peste sistemul rutier existent si reparații locale in zonele cu prăbușiri si tensionări, schimbarea si ridicarea bordurilor, refacerea trotuarelor, realizarea canalizării pe străzile balastate, realizarea unui sistem 2

*       VI

nvinu eodor

-T,. /

Zv W'

^ei,


rutier după executarea lucrărilor de canalizare. Totodată, se propune executarea- luciilor. I modernizarea unor parcari, astfel: parcarea PI, P2 (str.Ariesului), parcarea P3,llP$, P5'(str. Th Aman), parcarea P6, P7, P8 (str.Aleea Petrochimistilor).                         A \

Indicatorii tehnico-economici au fost aprobați prin H.C.L. nr.420/2010,

/ I 1 L inclusiv TVA.                                                                        '<======'

Pentru executarea lucrărilor, in anul 2011, se propune o alocație din credit BCR in valoare de 4.000.000 lei.

Reabilitare trotuare Cartier 9 Mai (proiectare si execuție)

Sistematizarea verticala a cartierului a fost realizată împreună cu locuințele colective, in

perioada 1980-1985. Trotuarele sunt din beton de ciment, prezentând un grad mare de uzura. Degradările constatate induc un grad mare de disconfort cetățenilor riverani, afecteaza siguranța circulației, fiind necesare lucrări de reabilitarea trotuarelor.

Indicatorii tehnico-economici au fost aprobați prin HCL nr.32/2011, valoare 1.574.430 lei, inclusiv TVA.

Pentru realizarea documentației tehnice si execuția lucrărilor, in anul 2011, este necesara alocarea din credit BCR a sumei de 1.500.000 lei.

Reabilitare trotuare Cartier Enachita Vacarescu (proiectare si execuție)

Sistematizarea verticala a cartierului a fost realizata împreuna cu locuințele colective, in perioada 1980-1985. Trotuarele sunt din beton de ciment, prezentând un grad mare de uzura. Degradările constatate induc un grad mare de disconfort cetățenilor riverani, afecteaza siguranța circulației, fiind necesare lucrări de reabilitarea trotuarelor.

*                      -                               >                                    •              i                ■                                                                                                                                                            •                                                                                1                                                                                  k                            *

Indicatorii tehnico-economici au fost aprobați prin HCL nr.33/2011, valoare 1.933.100 lei, inclusiv TVA.

Pentru realizarea documentației tehnice si execuția lucrărilor in anul 2011 este necesara alocarea, din credit BCR, a sumei de 1.500.000 lei.

Reabilitare trotuare Cartier Malu Roșu (proiectare si execuție)

Sistematizarea verticala a cartierului a fost realizata impreuna cu locuințele colective, in perioada 1980-1985. Trotuarele sunt din beton de ciment, prezentând un grad mare de uzura. Degradările constatate induc un grad mare de disconfort cetățenilor riverani, afecteaza siguranța circulației, fiind necesare lucrări de reabilitarea trotuarelor.

Indicatorii tehnico-economici au fost aprobați prin HCL nr.34/2011, valoare 546.140 lei, inclusiv TVA.

Pentru realizarea documentației tehnice si executa lucrarulor in anul 2011 este necesara o alocație, din credit BCR, in valoare de 500.000 lei.

Modernizare si reabilitare străzi Cartier Bereasca - (proiectare si execuție)

(străzile: Piersicilor, Zorelelor, Zăvoiului, Zambilelor, Viorelelor, Trifoiului, Stanjeneilor, Sălciei, Rozmarin, Prunilor, Plopilor, Perilor, Micsunelelor, Mesteacănului, Merilor, Maghiranului, Lucemei, Leandrului, Lalelelor, Iasomiei, Frasinului, Fagului, Drumul Serii, Cuptoarelor, Crângului (tronson Drumul Serii - Dumbravei, tronson Crăițelor - Zorelelor), Caltunasi, Bujorilor, Arțarului, Arborilor, Alunilor, Albăstrelelor, Crasmaritelor, Drumul Serii, Luminișului, Pădurii, Lamaitei, Busuiocului, Margaretelor, Liliacului, Bradului, Molidului, Tisei, Castanilor, Gorunului, Căpșunilor, Muscatelor,

.                 f

Garoafelor. Pelinului, Narciselor, Rozetei, Mărgăritarului, Râului, Lacului,. Romulus, Badesti, Trandafirilor. Salcâmilor)                                                       v

Cartierul Bereasca se afla situat in zona de nord-nord est a Municipiului Ploiești. Cartierul este străbătut de o rețea de străzi ce delimitează numai locuințe individuale.

4*


Străzile au un sistem rutier alcătuit din beton asfaltic, din care 10% cu imbracaminte noua, restul cu o imbracaminte imbatranita, fisurata cu gropi si denivelări, cu intervenții la diferite utilitati existente. In cursul anului 2011 se vor executa lucrări de extindere a rețelelor de canalizare, fapt ce induce necesitatea refacerii sistemului rutier in urma acestor lucrări. Totodată, se vor realiza lucrări de refacere a trotuarelor si incadrarea cu borduri mari la carosabil si borduri mici spre proprietățile particulare.

Documentația tehnica va face propuneri pentru realizarea unor influente favorabile atat asupra factorilor de mediu, cat si din punct de vedere economic si social. Prin execuția lucrărilor se urmărește scăderea gradului de poluare a aerului, reducerea volumului de praf, scăderea emisiei diverselor noxe de eșapament sau uzura mașinilor, ceea ce va avea un efect pozitiv asupra mediului, creșterea siguranței si a confortului pentru conducătorii auto.

Lucrările ce se vor proiecta si executa nu induc efecte negative suplimentare fata de situația

existenta asupra solului, drenajului, microclimatului, apelor de suprafața, vegetației, faunei sau din punct de vedere al zgomotului si peisajului.

Indicatorii tehnico-economici au fost aprobați prin H.C.L.nr.419/2010 si H.C.L. nr.8/2010,

valoare 40.494.410, inclusiv TVA.

Pentru proiectarea si executarea lucrărilor este necesara o alocație din credit BCR, in anul 2011. in valoare de 1.500.000 lei.

Extindere rețea de apa, rețea canalizare si modernizare străzi Cartier Mitica Apostol (străzile: Violetelor, Viilor, Trestioarei, Răchitei, Prigoriei, Plutelor, Paltinului, Mierlei, Lăstunului, Gaterului, Fluturilor, Ferigei, Energiei, Delfinului, Ciocârliei, Cetinei, Cerbului, Canarului, Brândușelor, Drum exploatare modernizat, Acces serviciu, Acvilei)

Cartierul Mitica Apostol se afla in zona de sud-vest a Municipiului Ploiești, este impartit in loturi, unele dintre ele neimprejmuite, cu străzi nemodernizate, alcătuite din balast amestecat cu pamant.

Prin executarea lucrărilor sunt vizate următoarele obiective:

 • - execuția rețelei de alimentare cu apa a intregului cartier, prin sistem mixt (inelar si ramificat);

 • - canalizare in sistem separativ, cu evacuarea apelor uzate pluviale si menajere;

 • - modernizarea sistemului rutier cu imbracaminte asfaltica, corespunzătoare străzii de cat.III., cu doua benzi de circulație, pentru trafic ușor;

 • - refacerea trotuarelor si incadrarea cu borduri mari la carosabil.

Documentația tehnica face propuneri pentru realizarea unor influente favorabile atat asupra factorilor de mediu, cat si din punct de vedere economic si social.

Prin executarea lucrărilor propuse se urmărește scăderea gradului de poluare a aerului, reducerea volumului de praf, scăderea emisiei diverselor noxe de eșapament sau uzura mașinilor, ceea ce va avea un efect pozitiv asupra mediului, creșterea siguranței si a confortului conducătorilor auto.

Lucrările care se vor executa nu induc efecte negative suplimentare fata de situația existenta asupra solului, drenajului, microclimatului, apelor de suprafața, vegetației, faunei sau din punct de vedere al zgomotului si peisajului.


Indicatorii tehnico-economici au fost aprobați prin H.C.L. nr. lei, inclusiv TVA.

 <r >

421 /20Paloare 80.^690

i-----


Pentru demararea execuției lucrărilor este necesara o alocație din credț^-BCR, iin anul 201 ț, in

____.                                                                             WsS / 1          .o'**'//

valoare de 1.300.000 lei.Parcare supraterana str.Cuza Vodă

Dezvoltarea exploziva a parcului auto al Mun.Ploiești solicita autoritatilor locale gasirea unor soluții viabile pentru creșterea numărului de locuri de parcare in zona centrala.

Realizarea unei clădiri pentru parcaje, pe str.Cuza Vodă, va reface frontul stradal existent in fata Casei Sindicatelor. Necesitatea investiției este data de situația existenta din punct de vedere al traficului din zona centrala a Municipiului Ploiești, creindu-se un număr de 272 locuri de parcare noi.

Indicatorii tehnico-economici au fost aprobați prin H.C.L.nr. 186/2010, valoare 12.708.180 lei, inclusiv TVA.

Pentru demararea execuției lucrărilor este necesara o alocație din credit BCR, in anul 2011, in valoare de 1.050.000 lei.

Drumuri si accese Cartier Vega, inclusiv canalizare

Cartierul Vega se afla situat in zona industriala de nord a municipiului, asigurând legătură dintre Ploiești si DN Ploiesti-Brasov.

Principala strada a cartierului este strada Vega, avand lungimea de 1100 m, lățime 6 m, strabatand incinta rafinăriei Vega pe o lungime de 200 m.

•                   -                         «                              *           *             r                                                                                                                                                                                                      ’                                                                                              *                                     *

Lucrările proiectate nu induc efecte negative suplimentare fata de situația existenta asupra solului, drenajului, microclimatului, apelor de suprafața, vegetației, faunei sau din punct de vedere al zgomotului si peisajului.

Prin executarea lucrărilor proiectate vor apare influente favorabile asupra factorilor de mediu si din punct de vedere economic si social.

Influenta pozitiva asupra factorilor de mediu este datorata unor condiții de circulație superioare celor actuale prin scăderea gradului de poluare a aerului, reducerea volumului de praf, scăderea emisiei diverselor noxe de eșapament si uzura mașinilor Influenta benefica socio-economica consta intr-o mai rapida deplasare inspre si dinspre locurile de munca, reducerea consumului de carburanți si economii la costul transporturilor, creșterea siguranței si confortului optim pentu conducătorii auto.

Indicatorii tehnico-economici au fost aprobați prin H.C.L.nr.423/18.12.2009, valoare 2.568.030 lei, inclusiv TVA.

Pentru demararea executării lucrărilor este necesara o alocație din credit BCR, in anul 2011, in valoare de 300.000 lei.

DIRECTOR TEHNIC INVESTIȚII

Ing.Teodora MARIN

SEF SERVICIU DEZVOLTARE CAI RUTIERE SI REȚELE EDILITARE Ing.Liviu ORGHIU


DIRECȚIA TEHNIC - INVESTIȚII                       V


COMPARTIMENT AUTORIZARE TRANSPORT PUBLIC LO^AL CATPL 142 / 10.02.2011

Note de fundamentare 2011

1. INDICATOARE RUTIERE

Prin prezenta vă rugăm să prevedeți în bugetul anului 2011 suma de 250.000 lei necesară pentru “Achiziționare, montaj și întreținere indicatoare rutiere în municipiul Ploiești”.

Alăturat vă prezentăm calculul financiar:

34. OBIECTE DE INVENTAR

I. Indicatoare de avertizare (formă triunghiulară și dreptunghiulară)

200 buc x 90 lei/buc = 18.0001ei (fără TVA) - formă triunghiulară 50buc x 60 lei/buc = 3.000 lei (fără TVA) - formă dreptunghiulară (balize - 800mm x 200mm)

70 buc x 120 lei/buc = 8.4001ei (fără TVA) - formă dreptunghiulară (650mm x 500mm)

30 buc x 30 lei/buc = 900 lei (fără TVA) - formă dreptunghiulară (450mm x 200mm)

Total parțial = 30.0001ei (fără TVA) TVA 24 % = 7.000 lei

Total I = 37.0001ei (inclusiv TVA)

 • II. Indicatoare de interzicere, restricție și obligare (formă rotundă)

500 buc x 120 lei/buc = 60.0001ei (fără TVA)

Total parțial = 60.0001ei (fără TVA) TVA 24 % = 14.4001ei

Total II = 74.4001ei (inclusiv TVA)

III. Indicatoare de informare (formă pătrată)

150 buc x 130 lei/buc =

1 OObuc x 120 lei/buc =

Total parțial:

TVA 24 % =

(1

t,

= 19.500 lei (fără TVA) (650mm x 650mm)

= 12.0001ei (fara TVA) (600mm x 600mm)

= 32.000 lei (fără TVA)

= 8.000 lei

Total III = 40.000 lei (inclusiv TVA)

IV. Indicatoare de reglementare prioritate (formă octogonală)

100 buc x 120 lei/buc:

= 12.000 lei (fără TVA)

Total parțial ■

TVA 24 % =

= 12.000 lei (fără TVA)

= 2.880 lei

Total IV = 15.000 lei (inclusiv TVA)

V. Stâlpi de susținere (confecționat)

100 buc x 130 lei/buc = 13.0001ei (faraTVA)

TOTAL GENERAL J4. (obiecte inventar) : 180.000 LEI

PRESTĂRI SERVICII: 70.000 lei (demontat si montat indicatoare

rutiere si plantat stâlpi de susținere)

TOTAL GENERAL : JA. (o6. inventar) + 2? (prestări servicii) : 250.000 lei

2.INDICATOARE STRADALE

Prin prezenta vă rugăm să prevedeți în bugetul anului 2011 suma de 158.000 lei necesară pentru “ Achiziționare, montare, demontare și întreținere indicatoare denumire străzi în municipiul Ploiești”.

Alăturat vă prezentăm calculul financiar:

JA OBIECTE DE INVENTAR

Confecționare plăcuțe stradale și stâlpi de susținere: 650 buc estimativ

Confecționat (pe zid) plăcute stradale :

10 buc x 50 lei/buc = 500 lei

Confecționat (in consola pe stâlpi din beton existenti) plăcute Stradale:

650 buc x 1301ei/buc =Confecționat stâlpi de susținere:

10 buc x 200 lei/buc = 2.000 lei


/"


!•>


'■o

s


TOTAL A (obiecte de inventar) =

TVA 24 %


87.000 lei (fara

21.000 lei


/ ■

TVA )■"”

x b I.

s

4    4


d*TOTAL GENERAL SA (obiecte inventar) : 108.000 LEI

U. PRESTĂRI SERVICII: 50.000 lei (demontat indicatoare stradale

uzate și montat indicatoare stradale și stâlpi de susținere)

TOTAL GENERAL: J4. (06. inventar) + 2? (prestări servicii) : 158.00 lei

3.MOBILIER STRADAL

Prin prezenta vă rugăm să prevedeți în bugetul anului 2011 suma de 191.000 lei necesară pentru “ Achiziționare, montare, demontare și întreținere limitatoare de viteză, separatoare de sens, stâlpi limitare trafic pietonal cu folie reflectorizantă și dispozitive de atenționare vizuală cu led-uri și alimentare cu energie solară pentru delimitarea benzilor de circulație (markeri solari) în municipiul Ploiești”.

Alăturat vă prezentăm calculul financiar:

JA OBIECTE DE INVENTAR

I. Confecționat limitatoare de viteză

200 buc (piese centrale) x 155 lei/buc =

31.400 lei (fără TVA)


60 buc (piesă de capăt) x 45 lei/buc = 2.700 lei (fără TVA)

Total parțial = 28.8701ei (fără TVA)

TVA 24%= 8.100 lei

Total I =


41.800 lei (inclusiv TVA)

II. Confecționat stâlpi ornamentali ficși

200 buc x 60 lei/buc = 12.000 lei (fără TVA)

Total parțial = 12.000 lei (fără TVA) TVA 24 % = 2.880 lei

Total II = 14.880 lei (inclusiv TVA)

 • III. Confecționat stâlpi ornamentali demontabili

  Total III =


5.704,00 lei (inclusiv TVA)

 • IV. Confecționat stâlpi ornamentali metalici pentru delimitare și protecție [0(48 — 51) mm și grosimea peretelui de 3 mm]

300 buc x 38 lei/buc = 11,4001ei (fără TVA)

Total parțial =11.400 lei (fără TVA)

TVA 24 % = 2.736,00 lei

Total IV=


14.136,00 lei (inclusiv TVA)

 • V. Confecționat separator de sens - piesă centrală (element din cauciuc)

50 buc x 140 lei/buc = 7.200,00 lei (fără TVA)

Total parțial = 7.200,00 lei (fără TVA) TVA 24%= 1.728,00 lei

Total V = 8.928,00 lei (inclusiv TVA)

 • VI. Confecționat separator de sens - piesă capăt (element din cauciuc)

10 buc x 80 lei/buc = 800,00 lei (fără TVA)

Total parțial = 800,00 lei(fără TVA) TVA 24%= 192,00 lei

Total VI = 992,00 lei (inclusiv TVA)

VIL Confecționat separator de sens (parapet din mat plastic)


♦•-•u A

PV


s


V

■ \.


4 A

20 buc x 132 lei/buc = 2.640,00 lei (fără TVA)

k

t

Total parțial =

--------------------------------t,—

L r:

2.640,00 lei (fără TVA)

TVA 24 % =

633,60 lei                O

' •    / -/0 7>X

Total VII

.......... ♦

= 3.273,60 lei (inclusiv TVA)

VIII. Confecționat markeri solari

74 buc x 240 lei/buc =

17.790,50 lei (fără TVA)

Total parțial =

17.790,50 lei (fără TVA)

TVA 24 % =

4.269,70 lei

f

L

Total VIII = 22.060 ,20 lei (inclusiv TVA)


IX. Ansamblu reflectorizant cu indice ridicat de retroreflexie pentru semnalizarea zonelor/obstacolelor deosesbit de periculoase (cu un singur indicator)


10 buc x 418 lei/buc = 4.180,00 lei (fără TVA)


Total parțial = 4.180,00 lei (fără TVA)

TVA 24%= 1.003,201ei


Total IX = 5.183,20 lei (inclusiv TVA)


X. Ansamblu reflectorizant cu indice ridicat de retroreflexie pentru semnalizarea zonelor/obstacolelor deosesbit de periculoase (cu două indicatoare)


5 buc x 631 lei/buc = 3.155,00 lei (fără TVA)


Total parțial = 3.155,00 (fără TVA)

TVA 24%= 757,2 lei


Total X = 3.912,20 lei (inclusiv TVA)


XI. Dispozitive de limitare a vitezei cu capac superior fluorescent .

/

Total XI = 10.130,80 lei (inclusiv TVA)

TOTAL GENERAL TA (obiecte inventar) : 131.000 lei

S. PRESTĂRI SERVICII: 60.000 lei

TOTAL GENERAL: TA. (06. inventar) + B (prestări servicii) : 191.000 lei

4.MARCAJE RUTIERE

Prin prezenta vă rugăm să prevedeți în bugetul anului 2011 suma de 500.000,00 lei necesară pentru “ Execuție si gestionare (intretinere) marcaje rutiere în municipiul Ploiești”.

Alăturat vă prezentăm calculul financiar:

I. Execuție marcaje rutiere cu vopsea clasică

12.046 mp x 12,5 lei/mp = 150.575,00 lei (fără TVA)

Total parțial =

= 150.575,00 lei (fără TVA)

TVA 24 % =

= 36.138,00 lei

Total I =

187.713,00 lei (inclusiv TVA)

II. Execuție marcaje rutiere pe bază de material termoplastic

2.053 mp x 65,45 lei/mp -

= 134.344,35 lei (fără TVA)

Total parțial =

= 134.344,35 lei (fără TVA)

TVA 24 % =

= 32.242,65 lei

Total II ■

= 166.587,00 lei (inclusiv TVA)

III. Execuție marcaje rutiere pe bază de vopsea bicomponentă

1.000 mp x 105 lei/mp:

= 105.000 lei (fără TVA)

Total parțial = 105.000,00 lei (fără TVA)

TVA 24%= 25.200,00 lei

Total III = 130.200,00 lei (inclusiv TVA) ... ț; 'g

IV. Neutralizare marcaje rutiere


/

//

r •

• ; Ir

; * .

i '

f •              -

r

v •

' *

Total parțial = 12.500,00 lei (fără TVA) TVA 24%= 3000,00 lei


'■ y t ..

Total IV = 15.500,00 lei (inclusiv TVA)

TOTAL GENERAL: 500.000 lei

5.,TARIF ANUAL DE MONITORIZARE A AUTORIZAȚIEI ELIBERATA DE AUTORITATEA NAȚIONALA DE REGLEMENTARE PENTRU SERVICIILE COMUNITARE DE UTILITATIPUBLICE - 1.000,00 lei

6. SEMA F ORI ZA RE

Pentru buna desfășurare a activitatii de semaforizare, vă solicităm aprobarea bugetului pentru anul în curs (2011), în valoare de aproximativ 1.200.000 lei (inclusiv TVA), defalcat după cum urmează:

1. Cheltuieli privind contractul de revizii și reparații sisteme de semaforizare:

• Revizii semafoare - 420.000 lei (inclusiv TVA) - MANOPERĂ (prestări servicii);


Reparații la sistemul de semaforizare -


645.000 lei (inclusiv


TVA); din care:

195.000 lei — MANOPERĂ (prestări servicii)


150.000


— MATERIALE (ob. de inventar).


 • 2. Cheltuieli pentru consumul de energie electrică a semafoarelor - 80.000 lei (inclusiv TVA ) — MANOPERĂ (prestări servicii).

 • 3. Cheluieli pentru consumul de energie electrică a semaforului de la UPG -7.000 lei (inclusiv TVA ) — MANOPERĂ (prestări servicii).

 • 4. Cheltuieli pentru abonamentul serviciului de internet

  48.000 lei (inclusiv


TVA ) — MANOPERĂ (prestări servicii).

Total obiecte de inventar: 450.000 lei

Total prestări servicii: 750.000 lei

CENTRALIZATOR

Nr. crt.

Denumire activitate

Obiecte inventar

Prestări serviciu

Suma pe

*

J

activități (Ici)

1

Indicatoare rutiere

200.000,00

50.000,00

250.000,00

2

Indicatoare denumire străzi

108.000,00

50.000,00

158.000,00

3

Mobilier stradal

131.000,00

60.000,00

191.000,00

4

Marcaj e rutiere

500.000,00

500.000,00

5

Tarif anual de monitorizare a autorizației eliberata de Autoritatea Naționala de Reglementare pentru serviciile comunitare de Utilitati Publice

1.000,00

1.000,00

6

Semaforizare (service + lucrări + consum energie electrica + abonament internet camere video semaforizare)

450.000,00

750.000,00

1.200.000,00

TOTAL GENERAL

889.000,00

1.411.000,00

2.300.000,00

Director,
Șef Serviciu,  Liviu G^eorghiu

Către:

In atentia

Referitor

De la

Data

Nr. înregistrare


:Municipiu! Ploiești

:Domnului Primar Andrei Volosevici : Adresa

:Director Executiv

Domnul Nicolae Popovici

:11.02.2011

:9347/1426


Urmare adresei dvs. nr.2884/10.02.2011 prin privire la aplicarea Ordinului comun M.A.I. nr.

nr.57/11.01.2011 va facem cunoscut ca plafonul


care solicitați precizări cu

7/12.01.2011 si M.F.P


stabilit pentru Primăria


Municipiului Ploiești in suma de 110.639 mii lei se aplica pentru toti saiariatii sistemului bugetar din instituțiile pubiice de subordonare locala prcpc-rtional fata de necesarul cheltuielilor cu salariile pentru anul 2011.

In urma demersurilor făcute de Instituția Prefectului si Direcția


Generala a Finanțelor Publice Prahova s-a elaborat o noua propunere de Ordin transmisa la Ministerul Finanțelor Publice cu Scrisoarea nr. 9332/10.02.2011 , prin care sumele alocate inițial sa fie majorate . la Primăria Municipiului Ploiești cu suma de 18.746 mii lei care după publicarea in Monitorul Oficial a! României poate f< utilizata prin rectiiicarea bugetului local in conformitate cu prevederile legi' nr. 273/2006 privind finanțele publice locale si O.U.G. nr. 63/2010 pentru modificarea si completarea legii nr. 273/2006.


V.


X

/■} t

r.


Director Executiv

v ■ V

Ec. NicOlafe Popovici ■' ' 1 li

> vx X'

• O M
Anexa nr

BUGETUL FONDURILOR EXTERNE NERAMBURSABILE PE ANUL 2011


(mii RON)

Sef Serv. Proiecte cu finanțare internaționala -ON&uri,

MihaiMihaila
DENUMIREA INDICATORILOR

Cod

rând

Cod

indicator

PrțpvBtri

2011

Tr

Tr

Tr

Tr

I

a

TOTAL VENITUKI (M 2+19)

1

5,37X37

3,144.38

1,19497

\       693.11

^7/    62441

L VENITURI CURENTE (rd. 3)

2

5,531.77

3,117X0

1,102.10

' <;          -.69034

y1 J./     62133

C. VENITURI NEFISCALE (rd. 4+7)

3

5331.77

3,11730

1,102.10

JX      62133

CI. VENITURI DIN PROPRIETATE (rd. 5)

4

0X0

0X0

0X0

040

Venituri din dobânzi (rd. 6)

5

31.08

0X0

0X0

0X0

0X0

040

Alte venituri din dobânzi

6

31.08.03

0X0

0X0

0X0

040

040

C2. VÂNZĂRI DE BUNURI ȘI SERVICE (rd. 8)

7

533L77

3J1730

140240

69034

62133

Diverse venituri (rd. 9)

8

36.08

5331.77

3,11730

1402.10

69044

62133

Alte venituri

9

36.08.50

533L77

341730

1,102.10

69044

62133

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile

19

37.08

0X0

0X0

0X0

0X0

040

Donații și sponsorizări

37.08.01

0X0

0X0

0X0

0X0

040

Alte transferuri voluntare

37.08.50

0X0

0X0

0X0

0X0

040

IV. SUBVENȚII (rd. 11)

19

41X0

2638

4X7

447

4X8

Donații din strâmtate (rd. 12 la 14)

11

44.08

41X0

2630

4X7

447

448

Donații din străinătate

12

44.08.01

0X9

0X0

0X0

0X0

040

De la guverne străine

13

44.08.02

0X0

0X0

0X0

0X0

040

De la alte administrații

14

44.08.03

4140

2630

4X7

437

448

TOTAL CHELTUIELI (M 31)

13

5,373.37

3,144.88

1,19497

693.11

62441

CHELTUIELI CURENTE

IC

137540

517X8

31536

27040

27246

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

17

19

169X7

63X0

5032

1337

4230

Chetated MdMtaa ta bmri (cod 104141 la 104130)

10X1

146X4

5337

4131

1249

3847

Salarii de baza

10.01.01

146X4

5337

4131

1249

3847

Fond pt posturi ocupate prin cumul

10.01.10

0X0

0X0

0X0

0X0

040

CeatrUmtM (cod 104341 la 104346)

10X3

23X3

9.71

931

1X0

343

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

1632

637

637

047

2.71

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

038

049

0.18

0X4

047

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

435

L74

1.70

044

047

Contnb asig accidente si boli prof

10.03.04

038

0.17

0.14

043

044

Contribuții pt concedii si indemnizații

10.03.06

1X0

0X4

0X2

0.10

034

Contribuții la fondul de garantare

10.03.07

0X0

0X0

0X0

040

040

TITLUL 11 BUNURI ȘI SERVICII (rd.34)

19

29

1,205.73

45330

265X4

25743

229.76

Bnari si eervidi (cad 204141 la 204130)

20X1

26.70

22X0

4.70

040

040

Furnituri de birou

20.01.01

6X0

6X0

0X0

040

040

Materiale pentru curățenie

20.01.02

0X0

0X0

0X0

040

040

încălzit, iluminat si forța motrica

20.01.03

5X9

5X0

0X0

040

040

Apa, canal, salubritate

20.01 04

2X0

2X0

0X0

040

040

Posta, telefon, telex, radio, televizor, telefax

20.01.08

3X9

3X0

0X0

040

040

Materiale si prest serv cu caracter funct

20.01.09

10.70

6X0

4.70

040

040

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

0X0

0X0

0X0

040

040

Hrana

20X13

0X0

0X0

0X0

040

040

Hrana pentru oameni

20.03.01

0X0

0X0

0X0

040

040

<>■■1 Ol BBKBh •HKMfr OB ■WBBr

20X5

0X0

0X0