Hotărârea nr. 5/2011

Hotãrârea nr. 5 privind trecerea unui bun din domeniul public in domeniul privat al municipiului Ploiesti in vederea realizării obiectivului de investitii Refacere Stadion Ilie Oană

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTĂRÂREA NR. 5 privind trecerea unui bun din domeniul public în domeniul privat al municipiului Ploiești în vederea realizării obiectivului de investiții “Refacere Stadion Ilie Oană”

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive a domnului Viceprimar Dumitru Cristian și a domnilor consilieri Mateescu Radu, Stanciu Marilena, Popa Constantin și Horghidan Costel și Raportul de Specialitate al Direcției de Gestiune Patrimoniu, prin care se propune trecerea unui bun din domeniul public în domeniul privat al municipiului Ploiești în vederea realizării obiectivului de investiții “Refacere Stadion Ilie Oană”;

Luând în considerare prevederile art.2 din Ordonanța Guvernului nr. 112/2000, pentru reglementarea procesului de scoatere din funcțiune, casare, și valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului și al unităților administrativ-teritoriale;

Având în vedere prevederile art.3, art.4 si art.10 din Legea nr.213/1998, privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art.36 alin.2 lit.c) si art.119 din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. (1) Aprobă trecerea imobilului “Stadion Ilie Oană” - mijloc fix cu număr de inventar 1291 - din administrarea Clubului Sportiv Municipal Ploiești în administrarea Consiliului Local al municipiului Ploiești.

(2) Aprobă trecerea bunului identificat la alin. (1) din domeniul public în domeniul privat al municipiului Ploiești în vederea scoaterii din funcțiune și casării pentru realizarea obiectivului de investiții “ Refacere Stadion Ilie Oană”.

Art.2. Aprobă modificarea, corespunzător prevederilor alin. (1) din art. (1), a anexei la Contractul de administrare nr. 4654/2007, încheiat între municipiul Ploiești și Clubul Sportiv Municipal Ploiești.

Art.3. Direcția de Gestiune Patrimoniu, Direcția Management Financiar -Contabil, Contracte și Direcția Tehnic Investiții vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.4. Direcția Administrație Publică, Juridic Contencios, Achiziții Publice,

Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată in Ploiești, astăzi, 7 ianuarie 2011

Președinte Adinal G
ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTĂRÂREA NR. ...  ......

privind trecerea unui bun din domeniul public în domeniul privat al municipiului Ploiești în vederea realizării obiectivului de investiții “Refacere Stadion Ilie Oană”

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive a domnului Viceprimar Dumitru Cristian și a domnilor consilieri Mateescu Radu, Stanciu Marilena, Popa Constantin și Horghidan Costel și Raportul de Specialitate al Direcției de Gestiune Patrimoniu, prin care se propune trecerea unui bun din domeniul public în domeniul privat al municipiului Ploiești în vederea realizării obiectivului de investiții “Refacere Stadion Ilie Oană”;

Luând în considerare prevederile art.2 din Ordonanța Guvernului nr. 112/2000, pentru reglementarea procesului de scoatere din funcțiune, casare, și valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului și al unităților administrativ-teritoriale;

Având în vedere prevederile art.3, art.4 si art.10 din Legea nr.213/1998, privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art.36 alin.2 lit.c) si art.119 din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. (1) Aprobă trecerea imobilului “Stadion Ilie Oană” - mijloc fix cu număr de inventar 1291 - din administrarea Clubului Sportiv Municipal Ploiești în administrarea Consiliului Local al municipiului Ploiești.

(2) Aprobă trecerea bunului identificat la alin.(l) din domeniul public în domeniul privat al municipiului Ploiești în vederea scoaterii din funcțiune și casării pentru realizarea obiectivului de investiții “ Refacere Stadion Ilie Oană”.

Art.2. Aprobă modificarea, corespunzător prevederilor alin.(l) din art. (1), a anexei la Contractul de administrare nr.4654/2007, încheiat între municipiul Ploiești și Clubul Sportiv Municipal Ploiești.

Art.3. Direcția de Gestiune Patrimoniu, Direcția Management Financiar -Contabil, Contracte și Direcția Tehnic Investiții vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.4. Direcția Administrație Publică, Juridic Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi.......................

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,      CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR,

Oana Cristina Iacob

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI DIRECȚIA DE GESTIUNE PATRIMONIU


APROBAT, | VICEPRIMAR^ Cristian Dumitru


RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotarare privind trecerea unui bun din domeniul public în domeniul privat al municipiului Ploiești în vederea realizării obiectivului de investiții “Refacere Stadion Ilie Oana”

Potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului României nr. 1101/2002 s-a aprobat trecerea Stadionului Ilie Oana din proprietatea publică a statului și din administrarea Ministerului Tineretului și Sportului în proprietatea publică a municipiului Ploiești și în administrarea Consiliului Local al municipiului Ploiești. Acesta a fost preluat prin Protocolul nr.9620/2003 încheiat între Ministerul Tineretului și Sportului și Consiliul Local al municipiului Ploiești, iar potrivit Hotărârii nr.72/2003 acesta a fost inclus în “Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești”.

Prin Hotărârea nr. 120/2009 de modificare a Hotărârii nr.43/2007 a

Consiliului Local al municipiului Ploiești s-a aprobat transmiterea acestui bun în administrarea Administrației Domeniului Public și Privat Ploiești, fiind încheiat Contractul de administrare nr. 11769/25.05.2009.

Prin Hotararea nr.274/2009 a Consiliului Local al municipiului Ploiești s-au aprobat Studiul de Fezabilitate si indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții "Refacere Stadion Ilie Oana”.

Prin Hotărârea nr.327/2009, Consiliul Local al municipiului Ploiești a aprobat indicatorii tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții "demolarea tribunei II, a peluzelor și a tribunei I ( fără tribuna oficială ) Stadion Ilie Oană”, iar prin Hotărârea nr.420/2009 s-a aprobat trecerea acestei părți din imobil din administrarea Administrației Domeniului Public și Privat Ploiești în administrarea Consiliului Local al municipiului Ploiești.

Potrivit prevederilor art.2 din Ordonanța Guvernului nr. 112/2001, pentru reglementarea procesului de scoatere din funcțiune, casare, și valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului și al unităților administrativ-teritoriale , pentru scoaterea din funcțiune, în vederea valorificării si, după caz, casării, a acestor bunuri este necesară trecerea lor din domeniul public în domeniul privat al unității administrativ-teritoriale. Ca atare, prin Hotărârea nr.7/2010 s-a aprobat modificarea art.l din Hotărârea nr.420/2009 a Consiliului Local al municipiului Ploiești, în sensul precizării elementelor de identificare ale bunului supus demolării, precum și completarea cu un nou alineat prin care, în baza prevederilor Legii nr.213/1998, s-a aprobat trecerea în domeniul privat al municipiului Ploiești a părții din imobilul Stadion Ilie Oană supus demolării în vederea realizării obiectivului de investiții “ Refacere Stadion Ilie Oană”.

Prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr.202/2010 s-a aprobat transmiterea Stadionului Ilie Oană în administrarea Clubului Sportiv municipal Ploiești.

Ulterior organizării în perioada aprilie - iulie 2010 a procedurile licitație' deschisă în vedere atribuirii unui contract având ca obiect servicii de proiectare și de execuție, finalizare și întreținere în perioada de garanție a lucrărilor pentru realizarea obiectivului “Refacere Stadion ILIE OANA” din Ploiești, a fost adoptat “Regulamentul UEFA privind infrastructura stadioanelor -Ediția 2010”:       -,

în acest sens Direcția Tehnic-Investiții a întocmit raportul de specialitate al proiectului de hotărâre privind modificarea soluției tehnice și a indicatorilor tehnico-economici aprobați prin Hotărârea Consiliului Local nr.82/2010, pentru obiectivul de investiții “Refacere Stadion ILIE OANĂ” Ploiești.

Conform acestuia: “Cerințele impuse de către UEFA prin acest nou Regulament pentru infrastructura stadioanelor, aduc modificări față de cerințele impuse prin Regulamentul din anul 2006, regulament avut în vedere de autoritatea contractantă la elaborarea documentației de atribuire ce a fost aplicată de către ofertantul câștigător pentru elaborarea soluțiilor tehnice ce fac obiectul contractului nr. 013325/28.07.2010”.

Totodată, în vederea realizării obiectivului conform noilor cerințe UEFA, Direcția Tehnic Investiții a propus modificarea soluției tehnice și a indicatorilor tehnico economici aprobați prin Hotărârea Consiliului Local nr.82/2010, pentru obiectivul de investiții “Refacere Stadion ILIE OANĂ” Ploiești conform variantei II - Demolare cu refacere integrală- Tribuna Oficială și a comunicat faptul că atât proiectul inițial, cât și cel modificat conform noului Regulament UEFA presupun și dezafectarea celorlalte amenajări aferente “Stadionului ILIE OANĂ” (terenuri de sport, pista de atletism, etc) și că în structura noului stadion nu se vor mai regăsi toate aceste tipuri de amenajări.

Așadar, se constată necesitatea trecerii din domeniul public în domeniul privat al municipiului Ploiești a întregului imobil “Stadion ILIE OANĂ”- mijloc fix cu număr de inventar 1291-, potrivit prevederilor art.2 din Ordonanța Guvernului nr. 112/2001, pentru reglementarea procesului de scoatere din funcțiune, casare, și valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului și al unităților administrative-teritoriale și trecerea acestui bun din din administrarea Clubului Sportiv Municipal Ploiești în administrarea Consiliului Local al municipiului Ploiești.

Direcția de Gestiune Patrimoniu

Director Adjunct, Amedeo Florinjfabirca

Direcția Administrație Publica, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte, Director, Simona Albu


Sef Serviciu, Gabriela MindrutiuAVIZAT, Direcția Tehnic Investiții

Director, Teodora Marin


EXPUNERE DE MOTIVE la proiectul de hotarare privind trecerea unui bun din domeniul public in domeniul privat al municipiului Ploiești in vederea realizării obiectivului de investiții “Refacere Stadion Ilie Oana”

Prin Hotărârea nr.327/2009 Consiliul Local al municipiului Ploiești a aprobat indicatorii tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții "demolarea tribunei II, a peluzelor și a tribunei I (fără tribună officială) Stadion Ilie Oană”, ca parte a procesului de refacere a Stadionului Ilie Oană.

Imobilul face parte din proprietatea publică a municipiului Ploiești în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului României nr.l 101/2002. Acesta a fost preluat prin Protocolul nr.9620/2003 încheiat între Ministerul Tineretului și Sportului și Consiliul Local al municipiului Ploiești, iar potrivit Hotărârii nr.72/2003 acesta a fost inclus în “Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești’’.

Prin Hotărârea nr.420/2009 a Consiliului Local al municipiului Ploiești s-a aprobat trecerea părții din imobil supusă demolării din administrarea Administrației Domeniului Public și Privat Ploiești în administrarea Consiliului Local al municipiului Ploiești. De asemenea, prin Hotărârea nr.7/2010 s-a aprobat modificarea art.l din Hotărârea nr.420/2009 a Consiliului Local al municipiului Ploiești, în sensul precizării elementelor de identificare ale bunului supus demolării, precum și completarea cu un nou alineat prin care, în baza prevederilor Legii nr.213/1998, s-a aprobat trecerea în domeniul privat al municipiului Ploiești a părții din imobilul Stadion Ilie Oană supus demolării în vederea realizării obiectivului de investiții “ Refacere Stadion Ilie Oană”.

întrucât, ulterior întocmirii documentației de atribuire a contractului având ca obiect servicii de proiectare și de execuție, finalizare și întreținere în perioada de garanție a lucrărilor pentru realizarea obiectivului “Refacere Stadion ILIE OANA” din Ploiești și organizării licitației deschise in acest sens, au fost schimbate cerințele impuse prin “Regulamentul UEFA privind infrastructura stadioanelor -Ediția 2010” pentru dotarea stadionulului Ilie Oana, în vederea omologării acestuia în categoria UEFA-3, s-au impus modificări ale soluției tehnice aprobate. Serviciul de specialitate din cadrul Direcției Tehnic Investiții a propus modificarea proiectului tehnic conform variantei II - Demolare cu refacere integrală - Tribuna Oficială si a precizat faptul că atât proiectul inițial, cât și cel modificat conform noului Regulament UEFA presupun și dezafectarea celorlalte amenajări aferente “Stadionului ILIE OANĂ” (terenuri de sport, pista de atletism, etc) și că în structura noului stadion nu se vor mai regăsi toate aceste tipuri de amenajări.

.-r                                                 .

< >'■ A <A,

. ■ '••» %

Având în vedere faptul că, stadionul Ilie Oană este în administrarea Clubului Sportiv Municipal Ploiești, este necesară și oportună trecerea acestui imobil din administrarea Clubului Sportiv Municipal Ploiești în administrarea Consiliului Local al municipiului Ploiești si trecerea lui din domeniul public în domeniul privat al municipiului Ploiești.

s                         4             r

Fata de cele prezentate mai sus, supunem spre aprobare Consiliului Local al municipiului Ploiești proiectul de hotărâre alăturat.

•l


•*»

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 1


s

*

COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVA T, STUDII, STRA TEGII ȘI PROGNOZE


Comisia a luat in discuții proiectul de hotărâre privind trecerea unui bun din domeniul public în domeniul privat al municipiului Ploiești în vederea realizării obiectivului de investiții „Refacere Stadion Ilie Oana”
PREȘEDINTE, Palas Paul


Data:

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 2


COMISIA PENTRU VALORIFICAREA PATRIMONIULUI, SERVICII CĂTRE POPULAȚIE, COMERȚ, TURISM, AGRICULTURĂ ȘI PROMOVARE OPERAȚIUNI COMERCIALE

RAPORT

Comisia a luat în discuții proiectul de hotărâre privind trecerea unui bun din domeniul public în domeniul privat al municipiului Ploiești în vederea realizării obiectivului de investiții „Refacere Stadion Ilie Oana”PREȘEDINTE,


Mateescu Radu )SECRETAR, Stand<4 iMarilena l