Hotărârea nr. 49/2011

Hotãrârea nr. 49 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiesti pe anul 2011

ROMANIA


JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PRAHOVA

HOTARAREA NR. 49


privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești pe anul 2011

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

vazand Expunerea de motive a doamnei viceprimar Cătălină Nicoleta Bozianu si a domnilor consilieri Palas Paul si Popa Gheorghe, precum si Raportul de specialitate al Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești prin care se propune aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești pentru anul 2011;

vazand Hotararea Consiliului de Administrație al Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești nr.2/09.02.2011 prin care se avizeaza proiectul de buget pe anul 2011;

avand in vedere prevederile Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea unităților economice de stat ca regii autonome si societăți comerciale, cu modificările si completările ulterioare;

luând in considerare prevederile Legii nr. 286/2010 privind bugetul de stat pe anul 2011, cap.III, art.40, alin.l, lit.b, ale art.27, al.l din Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autoritati si instituții publice, raționalizarea cheltuielilor publice, susținerea mediului de afaceri si respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeana si Fondul Monetar International si Ordonanța de Urgenta a Guvernului nr. 79/2008, actualizata, privind masuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici;

conform prevederilor Legii nr. 51/2006 Legea serviciilor comunitare de utilitati publice, actualizata;

vazand Ordinul nr. 616/2000 pentru aprobarea Normelor metodologice privind intocmirea bugetului de venituri si cheltuieli de către agenții economici;

in conformitate cu prevederile Legii privind finanțele publice locale nr. 273/2006 cu modificările si completările ulterioare;

in temeiul prevederilor art.36, alin.4 lit "a” si art.45 alin. 2, lit.”a” din Legea nr. 215/2001 privind administrația publica locala, republicata si actualizata.

HOTĂRĂȘTE:

ART.l Aproba bugetul de venituri si cheltuieli al Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești pe anul 2011, conform Anexei nr. 1 care face parte integranta din prezenta hotarare;

ART.2 Aproba lista de investiții din surse proprii pentru anul 2011 a Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești, conform Anexei nr.2 care face parte integranta din prezenta hotarare;

ART.3 Regia Autonoma de Servicii Publice Ploiești si Direcția Management Financiar Contabil, Contracte se insarcineaza cu aducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari;

ART.4 Direcția Administrație Publica, Juridic Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotarari.

Dată în Ploiești, astăzi 11 februarie 2011.


PREȘEDIN E ȘEDINȚĂ, Adinal Gliio
—iCONTRASEMNEAZĂ SEC

Oana Cristina Iac


ROMANIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PRAHOVA

'•w

X \ B

'■“K


EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotarare privind aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești pe anul 2011

Regia Autonoma de Servicii Publice Ploiești, funcționând ca entitate de interes public, aflata in subordinea Consiliului Local al municipiului Ploiești, prin activitatea pe care o desfasoara urmărește interesul general al comunității locale, de satisfacere a nevoilor cetățenilor si imbunatatirea calitatii acestor servicii la nivelul exigentelor actuale.

Bugetul de venituri si cheltuieli al Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești pentru anul 2011 a fost fundamentat in conformitate cu prevederile Legii nr.286/28.12.2010-Legea bugetului de stat pe anul 2011, Legii nr.329/noiembrie 2009,actualizata, privind reorganizarea unor autoritati si instituții publice, raționalizarea cheltuielilor publice, susținerea mediului de afaceri si respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeana si Fondul Monetar International, Legii 15/7.08.1990, actualizata, privind reorganizarea unităților economice de stat ca regii autonome si societăți comerciale precum si Legii nr.273/29.06.2006, privind finanțele publice locale , modificata si completata.

Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2011 a fost fundamentat in conformitate cu prevederile contractuale, respectiv contractul de prestări servicii nr.1/01.07.2002 incheiat cu Primăria Municipiului Ploiești, protocolul incheiat cu SC Apa Nova conform HCL nr.3/30.01.2007 prin care a fost aprobat tariful de epurare ape uzate si Acordul de împrumut Subsidiar si de Garanție nr.5029/03.01.1997, respectiv credit BERD.

Pentru anul 2011, prevederile privind cheltuielile, respectiv prețul prestației serviciilor efectuate de R.A.S.P. pentru Primăria Municipiului Ploiești au fost determinate de obligațiile si atribuțiile entitatii noastre asumate prin contract pentru monitorizarea si asigurarea calitatii serviciilor de apa canal, salubritate, salubritate, alimentarea cu energie termica, iluminat public, urmăririi derulării investițiilor in domeniu, in special continuarea proiectului de investiții „ Modernizarea sistemului de colectare si epurare a apelor uzate.

In bugetul Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești sunt cuprinse si veniturile aferente restituirii creditului B.E.R.D, conform Hotărârii Consiliului Local nr.342/oct.2010.

Fata de cele prezentate mai sus propunem aprobarea proiectului de hotarare alaturat.

VICEP


Cătălină


taJBozianu


t

*

*

C


GheorghePopaREGIA AUTONOMA DE SERVICII PUBLICE PLOIEȘTI

ZWizat.

Viceprimar (CmaflinaNicoleta Bozianu

Cp

*

/

RAPORT DE SPECIALITATE

z" o 1 / ■ ** *■' *■

r-                                            - .4 • -

1 v                   I

b*

*

c


privind aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli


L

L \ \ > • • bal Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești pe anul 2011 -


I : 1 •

* i

<*


J h

< , I             «

\ 4


Regia Autonoma de Servicii Publice Ploiești, funcționând ca entitate de interes public, aflata in subordinea Consiliului Local al municipiului Ploiești, prin activitatea pe care o desfasoara urmărește interesul general al comunității locale, de satisfacere a nevoilor cetățenilor si imbunatatirea calitatii acestor servicii la nivelul exigentelor actuale.

Bugetul de venituri si cheltuieli al Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești pentru anul 2011 a fost fundamentat in conformitate cu prevederile Legii nr.286/28.12.2010-Legea bugetului de stat pe anul 2011, Legii nr.329/noiembrie 2009, actualizata, privind reorganizarea unor autoritati si instituții publice, raționalizarea cheltuielilor publice, susținerea mediului de afaceri si respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeana si Fondul Monetar International, Legii 15/7.08.1990, actualizata, privind reorganizarea unităților economice de stat ca regii autonome si societăți comerciale precum si Legii nr.273/29.06.2006, privind finanțele publice locale , modificata si completata.

Având in vedere modul de infiintare si organizare al regiei precum si legislația care reglementează activitatea acesteia, la fundamentarea proiectului de buget pentru anul 2011 au fost respectate cerințele Legii bugetului de stat nr.286/dec.2010, respectiv Cap.III, art.40, alin.l, lit.b) potrivit caruia „operatorii economici, definiți potrivit art.27 din Legea nr.329/2009 ca regii autonome, care in anul precedent au înregistrat profit, pentru anul 2011 stabilesc nivelul cheltuielilor cu personalul, ținând cont de realizatul anului 2010 majorat cu inflația” de 3%, prognozata pentru anul 2011.

Sursele de venituri pentru bugetul anului 2011 sunt constituite in conformitate cu prevederile contractuale, respectiv contractul de prestări servicii nr. 1/01.07.2002 incheiat cu Primăria Municipiului Ploiești, protocolul incheiat cu SC Apa Nova conform HCL nr.3/30.01.2007 prin care a fost aprobat tariful de epurare ape uzate si Acordul de împrumut Subsidiar si de Garanție nr.5029/03.01.1997, respectiv credit BERD.

Prin Hotararea Consiliului Local nr:302/26.12.2006 s-a hotarat preluarea in administrarea regiei a statiei de epurare pe perioada implementării proiectului de investiții “Modernizarea sisitemului de colectare si epurare a apelor uzate” in municipiul Ploiești.

In aceste condiții R.A.S.P. Ploiești devine operatorul sistemului de evacuare ape uzate si preia de la Apa Nova din tariful de canalizare cota aferenta tarifului de

. % epurare. Noul tarif pentru epurare ape uzate a fost dimensionat la nivel de 0,24 lei/mc fara tva, suma care se deduce din tariful total de canalizare al Apei Nova, fara sa\ ' ■ * conducă la costuri suplimentare pentru populația municipiului Ploiești.

Regia Autonoma de Servicii Publice Ploiești, in conformitate cu prevederile Legii nr.51/2006 privind serviciile comunitare de utilitati publice precum si cu hotărârile de Consiliu Local menționate mai sus, referitor la obiectul sau de activitate, coordonează si monitorizează activitatile desfășurate de operatorii de servicii publice de distribuire a apei, canalizare, iluminat public, protecția mediului, salubritate, mediu si alimentarea cu energie termica produsa centralizat..

In bugetul Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești sunt cuprinse si veniturile aferente restituirii creditului B.E.R.D. Conform Hotărârii Consiliului Local

nr.311/11.12.2008, al actului adițional nr.2 la contractul de delegare prin concesiune a gestiunii Serviciului public al județului Pahova de alimentare cu energie termica, precum si Hotărârii Consiliului Local nr. 342.10.2010, prin care a fost aprobat prețul pe Gcal. conținând si cota BERD necesara rambursării ratelor creditului BERD.

La baza fundamentării Bugetului de venituri si cheltuieli al R.A.S.P. pentru anul 2011au stat următoarele surse de venituri:

 • •  Venituri din prestări de servicii pe baza de contract

cu Primăria municipiului Ploiești, pentru monitorizare, urmărire, control servicii publice .

2.045.470 lei

5.149.920 lei

75.087 lei

7.462 lei

3.220.480_lei

105.940 lei

10.604.359 lei


 • •  Venituri aferente statiei de epurare ape uzate pe baza de tarif

 • •  Alte venituri din prestări de servicii diverse (in principal prestate populației pentru activitatea de incalzire urbana)

 • •  Chirii

 • •  Venituri aferente restituirii credit BERD

 • •  Venituri financiare______________________________________

Total Venituri

Veniturile previzionate in bugetul anului 2011, reflecta in principal veniturile din activitatea de operare a statiei de epurare, venituri aferente prestațiilor din contractul de prestări servicii cu Primăria, alte venituri din activitate proprie, precum si venituri din cota BERD, necesara constituirii sursei de rambursare.

Cheltuielile inscrise in prevederile bugetare pentru anul 2011, reflecta in principal costurile de operare ale statiei de epurare, cheltuielile aferente prestațiilor, in limita celor prevăzute in anexa la contractul de prestări servicii cu Primăria Municipiului Ploiești precum si cheltuielile aferente restituirii creditului BERD:

 • •  Cheltuieli aferente prestări servicii pe baza de contract cu Primăria municipiului Ploiești

 • •  Cheltuieli statie de epurare ape uzate

 • •  Cheltuieli prestări de servicii diverse

 • •  Cheltuieli financiare restituire credit BERD

2.068.157 lei

4.732.310 lei

28.687 lei

3.341.755 lei

Referitor la activitatea de investiții cea mai mare parte din_Mirterreșpectiv•■■'v 3.220.480 lei vor fi utilizați pentru achitarea ratelor scadente BERD. jDifețentâ Va ff; 'f utilizata, in funcție de necesitați, pentru exploatarea in condiții tenace normale vechii statii de epurare, pana la finalizarea celei noi conform^^^uhit-modernizare aprobat.                                               ’MJ • ’

Cheltuielile inscrise in prevederile bugetare pe anul 2011 sunt dimensionale in raport de prevederile contractelor in derulare, de necesitățile cetățenilor din municipiul Ploiești si urmăresc imbunatatirea calitatii acestor servicii la nivelul exigentelor actuale.

Având in vedere raportul de specialitate al directorului Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești si anexa nr.l, privind bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2011, propunem aprobarea Proiectului de Hotarare alaturat.


Contabil Sef Elena ComnoiuAUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

CENTRALE SAU LOCALE...CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI... Agentul economic...REGIA AUTONOMA DE SERVICII PUBLICE RA PLOIEȘTI Sediul / adresa PIAȚA VICTORIEI 17 PLOIEȘTI.............................................


Codul fiscal RO 1343872


BUGETUL ACTIVITATII GENERALE AN 2011
I. VENITURI TOTALE (rd.02+rd.9+rd.10), din care:

 • 1. Venituri din exploatare , din care:________________

 • a) Venituri din activitatea de baza:_________________

venituri din prestări servicii Primărie__________

venituri din prestări servicii epurare___________

alte venituri______________________________________

chirii________________________________________________________

venituri aferente credit BERD_______________

 • b) Venituri din surse bugetare,din care:____________

 • - subvenții pentru produse si activitati_____________

 • - subvenții pt. acoperirea dif. de preț si de tarif

 • c) Venituri din fonduri speciale____________________

 • 2. Venituri financiare_______________________________

 • 3. Venituri excepționale


14,845,589

14,749,285

14,749,285

1,990,000

5,149,920

119,669

7,462

7,482,234


10,604,359

10,498,419

10,498,419

2,045,470

5,149,920 75,087

7,462

3,220,480


Indicatori


II CHELTUIELI TOTALE (rd.13+ rd.32), din care:

 • 1. Cheltuieli pentru exploatare -total,din care:

 • a) Cheltuieli materiale____________________________

 • b) Cheltuieli cu personalul ,din care:_____________

 • - salarii brute________________________________________

 • - contribuția de asigurări sociale CAS__________

 • - ajutor de șomaj_____________________________

 • - asigurări sociale de sanatate_________________

asig accid mea boli profesionale______________

 • - varsaminte pers cu handicap________________

FNUASS_________________________

 • - fond garantare creanțe salariale______________

 • - alte cheltuieli cu personalul_____________________

 • c) Cheltuieli de exploatare privind amortizarea

si provizioanele, din care:_____________________

 • - amortizare___________________________________

 • - provizioane___________________________________

 • d) Cheltuieli prev. de lege buget stat, din care:

 • - transferuri sau subvenții_______________________

 • e) Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate

 • f) Cheltuieli cu sponsorizarea___________________

 • g) Tichete de masa, drepturi de hrana_________

 • h) Alte cheltuieli____________________________________

*- chelt de funcționare si administrare___________

chelt din prestări servicii_______________________

 • 2. Cheltuieli financiare, chelt BERD_____________

 • 3. Cheltuieli excepționale


Buget    I Prevederi

an 2010   | an 2011

1        | 2     "1

14,245,5891    10,170,909

6,662,559     6,860,429

132,6351       165,241

4,219,330      4,345,9~To

3,231,081      3,328,220

672,0641      692,269

16,155        16,64?

168,017       173,068

4,849         4,995

27,000        27,540

27,466        28,292

8,078         8,32?

64,6201       66,565


Termie


publice


Servicii I Tarif publice | epurare 4          5


92,316

92,316


91,500

91,500


20,000

20,000


71,500

71,500


13,913


14,313


400


13,913


178,118 2,026,247 1,974,174 52,073 7,583,030


188,250 2,055,212,026,52

28,687 3,310,480


40,000

20,000

20,000 3,300,480


90,000     98,250

21,287   1,993,928

12,600|  1,993,928

8,687

4,000


6,000tlt. REZULTAT BRUT-profit (pierdere) IV. FOND DE REZERVA


 • V. ALTE CHELTUIELI DEDUCTIB ȘTAB CF LEGII

 • VI. ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII

PRECEDENTI_______________________

 • VII. IMPOZIT PE PROFIT____________________

VII. PROFITUL DE REPARTIZAT, din care:

 • 1. Fondul de participare a salariatilor la profit_______

 • 2. Varsaminte la buget din profitul net al regiilor

autonome_________________________________

 • 3. Surse proprii de finanțare_______________________

 • 4. Alte repartizări prevazutedelege


Buget an 2010

1

600,000


2___

433,450


Servicii


Tarif ' epurare" 5.

0 .  433450


"r‘.


96,000

504,000

50,400 • IX. SURSE DE FINANȚARE A INVEST, din care:

 • 1. Surse pentru:_____________________________________

investiții proprii____________________________________________

venituri an 2010__________________________________

 • 2. Alocații de la buget,din care:_____________________

buget local_________________________________________

buget de stat____________________________________

 • 3. Credite bancare____________________

interne_______________________________________________

externe__________________________________________

 • X. CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:

1 .Investiții, inclusiv investiții in curs la finele anului

2. Rambursări de rate af. creditelor pentru investiții:

 • - interne______________________________________________

 • - externe_________________________________________

 • XI. REZERVE, din care:_______________

II.Rezerve statutare


5,400,324


3,918,203


3,514,750
b'


5,400,324


3,918,203


3,514,750


697,723


4,750,569


5,400,324


3,220,480


3,220,480


3,918,203


3,220,480


3,220,480


3,514,750


3,220,480


3,220,480


publice


179,66


179,66


CONTABIL SEF Ec. Comnoiu Elena


HOTARAREA NR. 2

(>


A CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE din data de

10.02.2011 ora 10 00

APROBĂRI:

 • 1. Aprobarea proiectului de buget al R.A.S.P. Ploiești pentru anul 2011, conform Anexei nr.1.

 • 2. Aprobarea listei de investiții surse proprii a R.A.S.P. Ploiești pentru anul 2011, conform Anexei nr.2.

HOTĂRĂȘTE:

 • 1. Consiliul de Administrație aproba proiectul de buget al R.A.S.P. Ploiești pentru anul 2011, conform Anexei nr.1.

 • 2. Consiliul de Administrație aproba lista de investiții surse proprii a R.A.S.P. Ploiești pentru anul 2011, conform Anexei nr.2.

  PREȘEDINTE,

  CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE Ing. Razvan LUNGU


  CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE,
  Savu Elena
  Popa IonelPrezenta hotarare a fost întocmită in conformitate cu procesul verbal nr.2/10.02.2011, semnat de membrii Consiliului de Administrație.

*

întocmit - consilier juridic - Madalina TACHE vcftk

'■1 i


REGIA AUTONOMA DE SERVICII PUBLICE PLOIEȘTI


# o

/: J,V

■Mr ■

:I **

’ I                                          '

■!

• I

Anexa nr& <

A \ ,1- '* >

V'- ? o.

> x. A

% X

K-..


d*


LISTA DE INVESTIȚII SURSE PROPRII AN 2011


LEI

NR.

CRT.

OBIECTIVE DE INVESTIȚII

VALOARE

2011

1

Investiții reabilitare clădire si intretinere instalații

200.000

2

Investiții (utilaje) pentru Statia de Epurare

200.000

3

Dotări cu mijloace fixe

100.000

4

Investiții activitate termie, rambursare credit

BERD

3.220.480

TOTAL NECESAR INVESTIȚII

3.720.480


CONTABIL SEF,Ec. ELENA COMNOIU
NOTA DE FUNDAMENTARE

PENTRU INVESTIȚII SURSE PROPRII PENTRU ANUL 2011


 • 1) Lucrări de îmbunătățiri parametrii tehnici ai clădirii 200.000 (izolație,zugrăvit,termopane,pardoseli,înlocuiri instalații sanitare)

 • 2) Investirii (utilaje) pentru Statia de Epurare               200.000

 • 3) Dotări cu mijloace fixe                                100.000

 • a) Pachet software contabilitate                     11.000

 • b) Sisteme de calcul                              43.380

 • c) Echipamente hardware                       21.350

 • d) Dotări diverse                                  24.270

 • 4) Investirii activitate termie,rambursare credit BERD 3.720.480

  TOTAL


3.720.480


DIRECTOR, RAZVAN LUNGCONTABIL SEF, Ec. COMNOIU ELENA
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 3


COMISIA PENTRU UTILITĂȚI PUBLICE, CALITATEA VIEȚII ȘI PROTECȚIA MEDIUL UI

RAPORT

Comisia a luat în discuții proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2011 al Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești
PREȘEDINȚ Teodorescu

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI COMISIA DE SPECIALITATE NR. 1COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVA T, STUDII, STRA TEGII ȘI PROGNOZE

RAPORT

Comisia a luat in discuții proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2011 al Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești