Hotărârea nr. 482/2011

Hotãrârea nr. 482 privind completarea Anexei nr. 7 la Contractul de delegare de gestiune prin concesiune catre S.C. Hale si Piete S.A., aprobat prin Hotararea Consiliului Local nr. 85/2008, modificata si completata

ROMANIAJUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTARAREA NR. 482 privind completarea anexei nr. 7 la contractul de delegare de gestiune prin concesiune către S.C. “Hale si Piețe” S.A., aprobat prin Hotararea Consiliului Local nr. 85/2008, modificata si completata.

Consiliul Local al Municipiului Ploiești

Vazand expunerea de motive a domnilor consilieri Sarbu Simion Gheorghe si Lupu Gelu Adrian, precum si Raportul de specialitate al S.C. Hale si Piețe S.A. Ploiești, prin care se propune completarea anexei nr. 7 la contractul de delegare de gestiune prin concesiune, aprobat prin HCL nr. 85 / 2008, modificata si completata;

In conformitate cu prevederile Legii nr. 31 / 1990 modificata si completata, privind societățile comerciale, Legii nr. 273 / 2006 privind finanțele publice locale, cu modificările ulterioare si ale Legii nr. 213 / 1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia;

In temeiul prevederilor art. 36 (2) literele a si c din Legea nr. 215 / 2001, modificata si completata, privind administrația publica locala.

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1 Aproba completarea anexei nr. 7 la contractul de delegare de gestiune prin concesiune, aprobat prin HCL nr. 85 / 2008, conform anexei 1 la prezenta hotarare.

Art. 2 Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local nr. 85 / 2008, asa cum a fost modificata si completata, raman neschimbate.

Art. 3 Cu aducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari se insarcineaza S.C. Hale si Piețe S.A. Ploiești.

Art.Direcția Administrație Publica,


Juridic-Contencios,


Achiziții Publice,


Contracte va aduce la cunoștința publica prevederile prezentei hotarari.

Data in Ploiești, astazi 21 noiembrie 2011.ANEXA 1contractul de delegare a gestiunii prin concesiune

TARIFELE PRACTICATE, AJUSTAREA, AVIZAREA SI APROBAREA

ACESTORA

I. Tariful practicat pentru folosirea spatiilor situate in imobilul Halelor Centrale:

Folosirea spatiilor situate in imobilul Halelor Centrale se face astfel:

 • 1.1. - Pe baza de contract incheiat cu câștigătorul licitației organizate in acest scop, potrivit legii;

 • 1.2. - Contractul se incheie pentru o perioada de 1 (un) an calendaristic si va cuprinde suma adjudecata la licitație. Contractul poate fi prelungit, numai cu acordul ambelor parti, prin act adițional, pentru perioade determinate, succesive ce nu pot avea o durata mai mare de 1 (un) an fiecare. Chiria pentru folosirea spațiului comercial, va fi achitata anticipat, lunar, pana in ultima zi calendaristica din luna anterioara celei pentru care este datorata. Valoarea chiriei pe mp. obtinuta in urma licitației va putea fi actualizata anual cu indicele de inflație, prin hotarare a Adunării Generale a Acționarilor de la S.C. Hale si Piețe S.A.

 • 1.3. - Pentru neplata la termen se percep majorări pentru fiecare zi de intarziere in procentul stabilit de legislația in vigoare;

 • 1.4 - Tariful minim stabilit pentru inceperea licitației spațiului comercial, pus la dispoziție de către S.C. „HALE SI PIEȚE” S.A. in imobilul Halele Centrale, este de 30 lei/mp/luna (fara TVA);

 • 1.5 - Folosirea spatiilor de depozitare din imobilul Halele Centrale se face prin atribuire directa, pe baza de convenție la un tarif stabilit de către Consiliul de Administrație al S.C. „HALE SI PIEȚE” S.A.

 • 1.6 - Tariful pe mp. din contractele de inchiriere, a spatiilor comerciale, aflate in execuție, nu se poate modifica in sensul diminuării acestuia, pana la expirarea termenului pentru care au fost incheiate. Prelungirea duratei contractelor de inchiriere a spatiilor comerciale, se va efectua cu condiția respectării unui tarif pe mp., cel puțin egal cu cel stabilit la cap. I, pct. 1.4.

NOTA - Pentru contractele aflate in derulare, care vor fi denufitate de 'cgtfe una

z *** ’                                                                                                                                                                                       * ** ’ ■

din parti in perioada de valabilitate a acestuia, se aplica prevederile punctului 1.1;* •

•V -I

h j I

V

II. Tarifele ce vor fi practicate pentru folosirea spatiilor situate in piet

’ " ■ ■■ ■ ■ -7-> ■.

I            f                                       p

' \ ■ •• • <-'■ : ' ' '■ ' ' .

k

Folosirea spatiilor situate in piețe se face pe baza de contract încheiat cu:


L '

i /

? A

e

■*


'                      r

i

• . 1                      y .■

4*

 • 1.1. - Câștigătorul licitației organizate in acest scop, potrivit legii;

 • 1.2. - Contractul se incheie pentru o perioada de 1 (un) an calendaristic si va cuprinde suma adjudecata la licitație. Contractul poate fi prelungit, numai cu acordul ambelor parti, prin act adițional, pentru perioade determinate, succesive ce nu pot avea o durata mai mare de 1 (un) an fiecare. Chiria pentru folosirea spațiului comercial, va fi achitata anticipat, lunar, pana in ultima zi calendaristica din luna anterioara celei pentru care este datorata. Valoarea chiriei pe mp. obtinuta in urma licitației va putea fi actualizata anual cu indicele de inflație, prin hotarare a Adunării Generale a Acționarilor de la S.C. Hale si Piețe S.A.

 • 1.3. - Pentru neplata la termen se percep majorări pentru fiecare zi de întârziere in procentul stabilit de legislația in vigoare;

 • 1.4. - Tariful minim stabilit pentru începerea licitației spațiului comercial, pus la dispoziție de către S.C. „HALE SI PIEȚE” S.A. este de 27 lei/mp/luna (fara TVA) pentru zona IA (Piața Centrala), 25 lei/mp/luna (fara TVA) pentru zona IB (Piața Nord si Piața Vest) si 20 lei/mp/luna (fara TVA) pentru zona II (celelalte piețe din municipiul Ploiești).

1.5 - Tariful pe mp. din contractele de închiriere, a spatiilor comerciale, aflate in execuție, nu se poate modifica in sensul diminuării acestuia, pana la expirarea termenului pentru care au fost încheiate. Prelungirea duratei contractelor de închiriere a spatiilor comerciale, se va efectua cu condiția respectării unui tarif pe mp., cel puțin egal cu cel stabilit la cap. II, pct. 1.4.

NOTA - Pentru contractele aflate in derulare, care vor fi denunțate de către una din parti in perioada de valabilitate a acestuia, se aplica prevederile punctului 1.1;

III. Tarifele ce vor fi practicate pentru folosirea terenurilor situate in piețe, cu destinație construcție provizorie

Folosirea terenurilor situate in piețe se face pe baza de contract incheiat cu:

1.1.- Câștigătorul licitației organizate in acest scop, potrivit legii, sau, cu acordul pârtilor, cu noul proprietar al construcției provizorii, in cazul in care titularul contractului de inchiriere teren instraineaza construcția provizorie;

4 /

s            ■                                        x;

-     -                     "v ■. :

 • 1.2. - Contractul se incheie pentru o perioada de 1 (un)an calendaristic' și va

1                                »                                                                     '           • x s                                       I                                    *

cuprinde suma adjudecata la licitație. Contractul poate fi prelungit, numai cu acordul ambelor parti, prin act adițional, pentru perioade determinate, succesive ce nu pot avea b

o durata mai mare de 1 (un) an fiecare. Chiria pentru folosirea terenului, va fi achitata anticipat, lunar, pana in ultima zi calendaristica din luna anterioara celei pentru care este datorata. Valoarea chiriei pe mp. obtinuta in urma licitației va putea fi actualizata anual cu indicele de inflație, prin hotarare a Adunării Generale a Acționarilor de la S.C. Hale si Piețe S.A.

Pentru neplata la termen se percep majorări pentru fiecare zi de intarziere in procentul stabilit de legislația in vigoare;

Tariful minim stabilit pentru inceperea licitației terenului, pus la dispoziție de către S.C. „HALE SI PIEȚE” S.A. este de 22,201ei/mp/luna (fara TVA) pentru zona IA (Piața Centrala), 20,90 lei/mp/luna (fara TVA) pentru zona IB (Piața Nord si Piața Vest) si 16,15 lei/mp/luna (fara TVA) pentru zona II (celelalte piețe din municipiul Ploiești).

NOTA - pentru contractele aflate in derulare, care vor fi denunțate de către una din parti in perioada de valabilitate a acestuia, se aplica prevederile punctului 1.1;

IV. Tarifele ce vor fi percepute pentru inchiriere mese in piața sunt:

Categorie activitate


Comerciant persoana fizica autorizata si comerciant persoana juridica______

Producător agricol persoana juridica si roducator agricol persoana fizica.

Producător agricol - masa tarif social

Pentru producătorii si comerciantii ocazionali, tariful se incaseaza zilnic.

Valoarea chiriei va putea fi actualizata anual cu indicele de inflație, prin hotarare a Adunării Generale a Acționarilor de la S.C. Hale si Piețe S.A.

NOTA - Condițiile ce trebuie îndeplinite pentru inchirierea unei mese cu tarif social in piața : închirierea mesei cu tarif social poate fi făcută numai de către producătorii cu domiciliul in jud. Prahova, in urma prezentării certificatului de producător si numai pentru o perioada de maxim 5 (cinci) zile / luna;

in vederea închirierii mesei cu tarif social, producătorul va prezenta Bl / CI pentru a se putea confrunta datele cu cele inscrise in certificatul de producător;

pe masa cu tarif social, producătorul poate comercializa numai produsele inscrise in certificatul de producător;

pentru produsele inscrise in certificatul de producător care sunt de origine animala (oua, lapte, branza), producătorul trebuie sa dețină si sa prezinte, pe langa carnetul de sanatate propriu si fisa de sanatate a animalelor si următoarele documente :


 • a) documentul de inregistrare sanitara veterinara pentru actr vanzare directa de produse primare de origine animal, in c lapte;

 • b) documentul de inregistrare sanitara veterinara pentru activitățile'*din unitățile cu vanzare cu amănuntul de produse primare de origine animala, precum si’buletinul de

b                  *       •                                        • I ■

analiza eliberat de Direcția Sanitar Veterinara, in cazul vanzarii de brahza;

intre producător si S.C. Hale si Piețe S.A. Ploiești sa nu existe alte relații contractuale.

Mesele cu tarif social se vor acorda zilnic de către șeful de piața, in ordinea solicitărilor producătorilor care îndeplinesc condițiile pentru a ocupa o astfel de masa.

Tariful pentru mesele sociale, se va achita de către chiriaș pe baza de chitanța eliberata de S.C. Hale si Piețe S.A. Ploiești.

Tariful perceput pentru închirierea țarcurilor in piața in vederea comercializării strugurilor, pepenilor, verzei si brazilor este de 4,09 lei /mp / zi, TVA inclus.

Tarifele percepute pentru diferite prestări de servicii practicate de S.C. „Hale si Piețe” S.A., către utilizatorii piețelor, vor fi stabilite de Consiliul de Administrație de la S.C. „Hale si Piețe” S.A., acestea putând fi actualizate anual cu indicele de inflație.

 • V. Tarifele ce vor fi practicate pentru folosirea locațiilor din OBOR

1.1 Tarifele vor fi diferențiate in funcție de natura produselor comercializate:

Nr. Crt.

DENUMIREA ACTIVITĂȚII

CRITERII DE PLATĂ

TARIF (TVA INCLUS)

1.

TARIF PENTRU COMERCIALIZAREA PRODUSELOR DIN AUTOVEHICULE MODULE SIMPLE

LUNAR

170

2.

TARIF PENTRU COMERCIALIZAREA PRODUSELOR DIN AUTOVEHICULE MODULE DUBLE

LUNAR

200

3.

TARIF PENTRU COMERCIALIZAREA PRODUSELOR DIN AUTOVEHICULE MODULE DE 1 si 1/2

LUNAR

245

4.

TARIF PENTRU COMERCIALIZARE PRODUSE, DIN CHIOȘCURI, AMENAJATE IN BAZAR

LUNAR

725

5.

TARIF PENTRU COMERCIALIZAREA PRODUSELOR, IN ALTE SPATII, ÎN BAZAR

LUNAR

100

6.

TARIF PENTRU COMERCIALIZARE ȘI DEPOZITARE TÂMPLĂRIE ȘI MOBILĂ

LUNAR

200

7.

TARIF PENTRU COMERCIALIZAREA PRODUSELOR ÎN SECTOR LEGUME

LUNAR

100

8.

TARIF PENTRU COMERCIALIZAREA PRODUSELOR ÎN SECTOR CHERESTEA ȘI CEREALE

LUNAR

275


DENUMIREA

_________ACTIVITĂȚII_________

TAXA PENTRU VANZARE PRODUSE IN BAZAR

TAXĂ PENTRU VÂNZARE PRODUSE ÎN SECTOR -MODULE

TAXĂ PENTRU VANZARE PRODUSE IN SECTOR SOCIAL (OBIECTE VECHI, PIESE UZATE)


TAXA PENTRU VÂNZARE PRODUSE DIN AUTOVEHICUL ( CARTOFI, VARZĂ, CEREALE, PEPENI, ETC)


TAXA PENTRU FOLOSIRE GRUP SANITAR


TAXA

PENTRU INTRARE


AUTOTURISM


AUTOTURISM + REMORCA AUTOUTILITARA <3,5t


AUTOUTILITARA <3,5t + REMORCAAUTOTURISM AUTOUTILITARA <3.5 t


CAMION > 3.5t


CRITERII DE PLATĂ TAXA ZILNICA/LOC LUNI-VINERI SAMBATĂ - DUMINICA LUNI - VINERI SAMBATA - DUMINICA


LUNI - DUMINICA


LUNI - VINERI


SÂMBĂTĂ - DUMINICĂ


LUNI-VINERI

SÂMBĂTĂ - DUMINICĂ


LUNI-VINERI SAMBĂTA - DUMINICĂ

LUNI - VINERI

SÂMBĂTĂ - DUMINICĂ


LUNI-VINERI SÂMBĂTĂ - DUMINICĂ


UM-RON TARIF (TVAINCLUS)

A N /TQ

-


15 20 20 30


25

50

1


Pentru suprafețele aferente spatiilor destinate alimentației publice se va practica un tarif de 35 ron/mp.

Atribuirea locațiilor din obiectivul Obor se va face respectând procedura de atribuire a meselor/tarabelor din piețele munuicipiului Ploiești.


S.C. HALE SI PIEȚE S.A.

RAPORT DE SPECIALITATEPloiești, str. Grivitei nr. 15

J29/496/1991

la proiectului de hotarare a Consiliului Local, privind completarea anexei nr. 7 la contractul de delegare de gestiune prin concesiune către S.C. “Hale si Piețe” S.A., aprobat prin Hotararea Consiliului Local nr. 85/2008, modificata si completata.

Prin H.C.L. nr. 116 / 2002 s-a modificat actul constitutiv al S.C. « Unimarket» S.A., infiintandu-se S.C. « Hale si Piețe » S.A., al cărei acționar unic este Municipiul Ploiești prin Consiliul Local al Municipiului Ploiești.

In urma incheierii dintre Consiliul Local al Municipiului Ploiești si S.C. Hale si Piețe S.A. Ploiești, a contractului nr. 14432 / 06.07.2009, privind delegarea gestiunii prin concesiune a serviciului public de întreținere, administrare si exploatare a piețelor agroalimentare, a bazarelor, târgurilor si oboarelor din Municipiul Ploiești si a Halelor Centrale, S.C. Hale si Piețe S.A. Ploiești a primit in concesiune locația “Obor”, in suprafața de 16086 mp., situata in Ploiești, str. Oborului, nr. 2, jud. Prahova.

Pana la data de 20.11.2011, “Oborul” Ploiești a fost administrat de S.C. Nabo Grup S.R.L., in baza contractului de asociere in participatiune nr. 6362 din 10.09.2001 si a actelor adiționale la acesta.

începând cu data de 21.11.2011, locația “Obor” Ploiești va fi administrata de S.C. Hale si Piețe S.A. Ploiești.

In prezent, locația „Obor” reprezintă o zona de referința pentru locuitorii municipiului Ploiești, unde isi desfasoara activitatea un număr de aproximativ 800 comercianți pe o suprafața de cca. 9.000 mp., ce comercializează mărfuri in special in zilele de sambata si duminica.

In consecința, va propunem menținerea comerciantilor care au avut conventie/contract cu fostul administrator al Oborului.

Având in vedere, caracterul activităților ce se desfasoara in obiectivul „Obor”, propunem ca închirierea locațiilor sa se faca direct, fara organizarea de licitații.

In anexa nr. 7 la contractul de delegare de gestiune prin concesiune, aprobat prin HCL nr. 85/2008, modificata si completata, sunt stabilite tarifele de pornire in licitație pentru închirierea terenurilor si a spatiilor comerciale, precum si tarifele practicate pentru închirierea de mese in piețe. Fata de acest aspect, va propunem spre analiza si aprobare, completarea anexei 7 la contractul de delegare de gestiune prin concesiune, cu următoarele tarife de inchiriere a locațiilor din „Obor”, ce au fost stabilite astfel incat sa sa mențină nivelul practicat de fostul operator:

UM-RON

Nr. Crt.

DENUMIREA ACTIVITĂȚII

CRITERII DE PLATĂ TAXA ZILNICA/LOC

TARIF (TVA INCLUS)

1.

TAXA PENTRU VÂNZARE PRODUSE IN BAZAR

LUNI - VINERI

10

SÂMBĂTĂ - DUMINICĂ

15

2.

TAXĂ PENTRU VÂNZARE PRODUSE ÎN SECTOR -MODULE

LUNI - VINERI

10

SÂMBĂTĂ - DUMINICĂ

25

3.

TAXĂ PENTRU VÂNZARE PRODUSE ÎN

SECTOR SOCIAL (OBIECTE VECHI, PIESE UZATE)

LUNI - DUMINICA

3

4.

TAXA PENTRU VÂNZARE PRODUSE DIN AUTOVEHICUL ( CARTOFI, VARZĂ, CEREALE, PEPENI, ETC)

AUTOTURISM

LUNI - VINERI

10

SÂMBĂTĂ - DUMINICĂ

15

AUTOTURISM + REMORCA

LUNI - VINERI

15

SÂMBĂTĂ - DUMINICĂ

20

AUTOUTILITARA <3,5t

LUNI - VINERI

15

SÂMBĂTĂ - DUMINICĂ

20

AUTOUTILITARA < 3,5 t + REMORCA

LUNI - VINERI

20

SÂMBĂTĂ - DUMINICĂ

30

CAMION > 3,51

LUNI - VINERI

25

SÂMBĂTĂ - DUMINICĂ

50

5.

TAXA PENTRU FOLOSIRE GRUP SANITAR

1


L<A

Nr. Crt.

DENUMIREA ACTIVITĂȚII

CRITERII DE PLATĂ

(TVaSu»,,

1.

TARIF PENTRU COMERCIALIZAREA PRODUSELOR DIN AUTOVEHICULE MODULE SIMPLE

LUNAR

170

2.

TARIF PENTRU COMERCIALIZAREA PRODUSELOR DIN AUTOVEHICULE MODULE DUBLE

LUNAR

200

3.

TARIF PENTRU COMERCIALIZAREA PRODUSELOR DIN AUTOVEHICULE MODULE DE 1 si 1/2

LUNAR

245

4.

TARIF PENTRU COMERCIALIZARE PRODUSE, DIN CHIOȘCURI, AMENAJATE IN BAZAR

LUNAR

725

5.

TARIF PENTRU COMERCIALIZAREA PRODUSELOR, IN ALTE SPATII, ÎN BAZAR

LUNAR

100

6.

TARIF PENTRU COMERCIALIZARE ȘI DEPOZITARE TÂMPLĂRIE ȘI MOBILĂ

LUNAR

200

7.

TARIF PENTRU COMERCIALIZAREA PRODUSELOR ÎN SECTOR LEGUME

LUNAR

100

8.

TARIF PENTRU COMERCIALIZAREA PRODUSELOR ÎN SECTOR CHERESTEA ȘI CEREALE

LUNAR

275


>

6.

TAXA PENTRU INTRARE

AUTOTURISM

f          -                                                         -t

AUTOUTILITARA <3.51

'\ v*:

Vc : .   ..... \

X'-                         V.'/

CAMION > 3.5tPentru suprafețele aferente spatiilor destinate alimentației publice se va practica un tarif de 35 ron/mp.

Atribuirea locațiilor din obiectivul Obor se va face respectând procedura de atribuire a meselor/tarabelor din piețele munuicipiului Ploiești.

In consecința, va inaintam spre analiza si aprobare proiectului de hotarare a Consiliului Local, privind completarea anexei nr. 7 la contractul de delegare de gestiune prin concesiune către S.C. “Hale si Piețe” S.A., aprobat prin Hotararea Consiliului Local nr. 85/2008, modificata si completata.

S.C. HALE SI PIEȚE S.A.

VALENTIN SPANU Director General

T Rf *


CRISTINA MUSAT Director EconomicDirecția Administrație Publica, Juridic-Contencios Director Simona/Albu

b

EXPUNERE DE MOTIVE


I.

*

la proiectului de hotarare a Consiliului Local, privind completarea anexei nr. 7 x la contractul de delegare de gestiune prin concesiune către S.C. “Hale si Piețe” S.A., aprobat prin Hotararea Consiliului Local nr. 85/2008, modificata si completata.

Ca urmare a încheierii dintre Consiliul Local al Municipiului Ploiești si S.C. Hale si Piețe S.A. Ploiești, a contractului nr. 14432 / 06.07.2009, privind delegarea gestiunii prin concesiune a serviciului public de întreținere, administrare si exploatare a piețelor agroalimentare, a bazarelor, târgurilor si oboarelor din Municipiul Ploiești si a Halelor Centrale, S.C. Hale si Piețe S.A. Ploiești a primit in concesiune locația “Obor”, in suprafața de 16086 mp., situata in Ploiești, str. Oborului, nr. 2, jud. Prahova.

Aceasta locație, a fost administrata pana la data de 20.11.2011 de un operator, ce a avut încheiat un contract de asociere in participatiune cu S.C. Unimarket S.A., actuala S.C. Hale si Piețe S.A. Ploiești.

începând cu data de 21.11.2011, locația “Obor” Ploiești va fi administrata de S.C. Hale si Piețe S.A. Ploiești.

In locația “Obor” isi desfasoara activitatea un număr de aproximativ 800 comercianti, ce comercializează mărfuri in special in zilele de sambata si duminica.

Fata de acest aspect, va propunem menținerea comerciantilor care au avut conventie/contract cu fostul administrator al Oborului.

Totodată, va propunem ca închirierea locațiilor sa se faca direct, fara organizarea de licitații, la un tarif stabilit, ce va respecta nivelul practicat de fostul operator al obiectivului Obor.

In consecința, va înaintam spre analiza si aprobare proiectului de hotarare a Consiliului Local, privind completarea anexei nr. 7 la contractul de delegare de gestiune prin concesiune către S.C. “Hale si Piețe” S.A., aprobat prin Hotararea Consiliului Local nr. 85/2008, modificata si completata.

CONSILIERI,


Sarbu Simion Gheorghe

Lupu Adrian Gelu

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 2


COMISIA PENTRU VALORIFICAREA PATRIMONIULUI, SERVICII CĂTRE POPULAȚIE, COMERȚ, TURISM, AGRICULTURĂ ȘI PROMOVARE OPERAȚIUNI COMERCIALE

RAPORT

1. Comisia a luat în discuții proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea anexei nr. 7 la contractul de delegare de gestiune prin concesiune către S.C. “Hale si Piețe” S.A., aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 85/2008, modificată și completată.

și a emis:


TAR,

V alehtih Marcu
Data:

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 1


COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRA PUBLIC SI PRIVA T, STUDII, STRA TEGII SI PROGNOZE


MENIULUI


RAPORT

1. Comisia a luat în discuții proiectul de hotarare privind modificarea și completarea anexei nr. 7 la contractul de delegare de gestiune prin concesiune către S.C. “Hale si Piețe” S.A., aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 85/2008, modificată și completată.

și a emis:__________________________ ,