Hotărârea nr. 481/2011

Hotararea nr. 481 privind aprobarea Studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitie: “Modernizare strada PIELARI (tronson cuprins intre strada A.Vlahuta si strada Carpenului)”

ROMANIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTARAREA NR. 481

privind aprobarea Studiului de fezabilitate

si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție:

“Modernizare strada PIELARI

(tronson cuprins intre strada A. Vlahuta si strada Carpenului)”

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Vazand Expunerea de motive a doamnei viceprimar Cătălină Bozianu si Raportul de specialitate al Direcției Tehnic Investiții prin care se propune aprobarea studiului de fezabilitate si indicatorii tehnico economici pentru obiectivul de investiție “Modernizare strada PIELARI (tronson cuprins intre strada A, Vlahuta si strada Carpenului)”*,

Având in vedere prevederile art. 44, alin.l din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale modificata si completata;

In temeiul art. 36 alin. 4, lit. d din Legea nr. 215/2001 privind administrația publica locala, republicata si reactualizata,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l: Aproba Studiul de fezabilitate si indicatorii tehnico economici pentru obiectivul de investiție “Modernizare strada PIELARI (tronson cuprins intre strada A.Vlahuta si strada Carpenului)”, conform anexei 1 ce face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2: Direcția Tehnic - Investiții va duce la indeplinire prevederile prezentei hotărârii.

Art.3 : Direcția Administrare Publica, Juridic Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prezenta hotarare.

Data in Ploiești, astazi, 31 octombrie 2011

Președinte de ședința, Valentin MarcuContrasemnează Secretar^

Oana Cristina Iacob

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTIEXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotarare privind aprobarea Studiului de feza

si indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiție: “Modernizare strada PIELARI

(tronson cuprins intre strada A. Vlahuta si strada Carpenului)”

Serviciul Dezvoltare Cai Rutiere si Rețele Edilitare din cadrul Direcției Tehnic Investiții a Primăriei Municipiului Ploiești propune spre aprobare studiul de fezabilitate si indicatorii tehnico economici pentru obiectivul de investiție “Modernizare strada PIELARI (tronson cuprins intre strada A, Vlahuta si strada Carpenului) ”

Standardele europene impun printre altele ca infrastructura drumurilor din Romania deci si din municipiul Ploiești, sa se ridice la nivelul acestora. De aceea municipalitatea isi propune ample lucrări de modernizare care cuprind refacerea carosabilului, refacerea trotuarelor astfel incat circulația pietonala si auto sa se poata desfasura in deplina siguranța pe strada PIELARI (tronson cuprins intre strada A. Vlahuta si strada Carpenului)

Principalii indicatori tehnico - economici ai investiției sunt:

Nr.

crt

Nr.crt

Valoare totala - lei (inel TVA)

Durata

înv.

luni

Capacitati

0

1

2

3

4

Modernizare strada Pielari (tronson cuprins intre strada A. Vlahuta si strada Carpenului)

554.117

1

Scarosabil=1400mp

Strot=700mp

Lborduri mari=300m

Lborduri mici=50

Fata de cele prezentate inaintam Consiliului Local al municipiului Ploiești spre analiza si aprobare proiectul de hotarare “Modernizare strada PIELARI (tronson cuprins intre strada A. Vlahuta si strada Carpenului) ”


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI DIRECȚIA TEHNIC INVESTIȚII                VI(

CATAL

RAPORT DE SPECIALITATE


La proiectul de hotarare privind aprobarea Studiului de fezabilitate si indicatorii tehnico-economici pentru obiectivele de investiție:

“Modernizare strada PIELARI

(tronson cuprins intre strada A. Vlahuta si strada Carpenului)99

Strada PIELARI (tronson cuprins intre strada A. Vlahuta si strada Carpenului) este situata in zona centrala a municipiului Ploiești, este o strada cu dublu sens si face legătură intre străzile Stadionului si Carpenului. Carosabilul este realizat din piatra cubica intr-o stare avansata de degradare, prezentând tasari si denivelări datorita lucrărilor la rețelele edilitare.

Prin studiul de fezabilitate se propun următoarele lucrări:

 • -  Refacerea sistemului rutier ;

 • -  Refacerea trotuarelor;

 • -  Schimbarea bordurilor existente, cu borduri mari noi;

 • -  Aducere la cota capace cămine, rasuflatori, guri scurgere ;

 • -  Realizare marcaje si montat indicatoare rutiere ;

  Sistem rutier carosabil:

  - substrat material coeziv

  - 20 cm

  - nisip

  - 7 cm

  - fundație drum

  - 15cm

  - balast stabilizat

  - 20 cm

  - mixtura bituminoasa

  - 12 cm

  - beton asfaltic BAD25

  - 5 cm

  • - strat uzura beton asfalt BA 16

  Sistem trotuare:

  • - nisip              - 7 cm

  • - balast stabilizat    - 10 cm

  • - mixtura asfaltica - 8 cm

  • - beton asfaltic BA8 - 3 cm

  - 4 cm


Principalii indicatori tehnico - economici ai investiției sunt:

Nr. crt

Nr.crt

Valoare totala - lei (inel TVA)

Durata înv. luni

Capacitati

0

1

2

3

4

Modernizare strada Pielari (tronson cuprins intre strada A. Vlahuta si strada Carpenului)

554.117

1

Scarosabil=l 400mp

Strot=700mp

Lborduri mari=300m

Lborduri mici=50DIRECTOR TEHNIC I TEODORA MARI


SERVICIUL DEZVOLTARE

CAI RUTIERE SLRETELE EDILITARE LIVIU GHEORGHIU

DEVIZ GENERAL privind cheltuielile necesare realizării:

MODERNIZARE STR. PIELAR1

In mii lei / mii euro la cursul 4,3128 lei / euro din 06.10.2011


Nr.

crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA )

TVA

Valoare (inclusiv TVA )

Mii lei

Mii euro

Mii lei

Mii lei

Mii euro

1

2

3

4

5

6

7

CAPITOLUL 1

Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

1.2

Amenajarea teritoriului

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

1.3

Amenajări pentru prot. mediului si aducerea la starea inițiala

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

TOTAL CAPITOL 1

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

CAPITOLUL 2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

TOTAL CAPITOL 2

0.000

0.000

0.000

0 000

0.000

CAPITOLUL 3

Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1

Studii teren

2.000

0.464

0.480

2.480

0.575

3.2

Taxe pentru obținerea de avize,acorduri si autorizații

5.000

1.159

1.200

6.200

1.438

3.3

Proiectare si inginerie

18.207

4.222

4.370

22.577

5.235

3.4

Organizarea procedurilor de achiziție

0.182

0.042

0.044

0.226

0.052

3.5

Consultanta

3.641

0.844

0.874

4.515

1.047

3.6

Asistenta tehnica

5.462

1.266

1.311

6.773

1.570

TOTAL CAPITOL 3

34.492

7.998

8.278

42.771

9.917

CAPITOLUL 4

Cheluieli pentru investiția de baza

4.1

Construcții si instalații

364.138

84.432

87.393

451.531

104.696

4.2

Montaj utilaje tehnologice

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale cu montaj

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

4.4

Utilaje fara montaj si echipamente de transport

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

4.5

Dotări

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

4.6

Active necorporale

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

TOTAL CAPITOL 4

364.138

84.432

87.393

451.531

104.696

CAPITOLUL 5

Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

5.1.1

Lucrări de construcții

3.641

0.844

0.874

4.515

1.047

5.1.2

Cheltuieli conexe organizării șantierului

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

5.2.1

Comision ISC 0,8 %

2.913

0.675

0.699

3.612

0.838

5.2.2

Cota aferenta CSC 0,5 %

1.821

0.422

0.437

2.258

0.523

5.3

Cheltuieli diverse si neprevăzute 10 %

39.863

9.243

9.567

49.430

11.461

TOTAL CAPITOL 5

48.238

11.185

11.577

59.815

13.869   |
Nr. cri.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara T

TVA

J...     ™ -----------------------

Valparg (inclusiv TVA )

Mii lei

Mii

*

liHei Z

/^Tii.J^i

Mii euro

1

2

3

4\vr-

7

CAPITOLUL 6                                                                 /Ka

Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

6.2

Probe tehnologice si teste

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

TOTAL CAPITOL 6

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

TOTAL GENERAL

446.869

103.615

107.248

554.117

128.482

Din care C + M

367.779

85.276

88.267

456.046

105.743SEF PROIECT ing. DOINA BANACONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 1

COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRAREA DOMENIULUI

PUBLIC ȘI PRIVAT, STUDII, STRATEGII ȘI PROGNOZE

RAPORT

Comisia a luat in discuții proiectul de hotarare privind aprobarea Studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție: “Modernizare strada PIELARI (tronson cuprins intre strada A. Vlahuta si strada Carpenului)”


PREȘEDINTE, Radu Mateescu
SECRETAR

Gheorghe SData: ’