Hotărârea nr. 480/2011

Hotararea nr. 480 privind aprobarea Studiilor de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivele de investitie: “Modernizare strada Furnica”, “Amenajare strada Splaiului intre strada Dragos Voda si strada Negru Voda”

ROMANIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTARAREA NR. 480 privind aprobarea Studiilor de fezabilitate

si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivele de investiție:

“Modernizare strada Furnica"

“Amenajare strada Splaiului intre strada Dragos Vodă si strada Negru Vodă"

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Vazand Expunerea de motive a doamnei viceprimar Cătălină Bozianu si Raportul de specialitate al Direcției Tehnic Investiții prin care se propune aprobarea studiilor de fezabilitate si a indicatorilor tehnico economici pentru obiectivele de investiție “Modernizare strada FURNICA", “Amenajare strada SPLAIULUI intre strada Dragos Vodă si strada Negru Vodă";

Având in vedere prevederile art. 44, alin.l din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale modificata si completata;

In temeiul art. 36 alin. 4, lit. d din Legea nr. 215/2001 privind administrația publica locala, republicata si reactualizata,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l; Aproba Studiile de fezabilitate si indicatorii tehnico economici pentru obiectivele de investiție “Modernizare strada FURNICA", “Amenajare strada SPLAIULUI intre strada Dragos-Voda si strada Negru-Voda", conform anexelor 1 si 2 ce fac parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2: Direcția Tehnic - Investiții va duce la indeplinire prevederile prezentei hotărârii.

Art.3 : Direcția Administrare Publica, Juridic Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prezenta hotarare.

Data in Ploiești, astazi, 31 octombrie 2011

Președinte de ședința
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotarare privind aprobarea Studiilor de fezabilî si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivele de investiție: “Modernizare strada FURNICA”

66Amenajare strada SPLAIULUI intre strada Dragos Vodă si strada Negru Vodă”

Serviciul Dezvoltare Cai Rutiere si Rețele Edilitare din cadrul Direcției Tehnic Investiții a Primăriei Municipiului Ploiești propune spre aprobare studiile de fezabilitate si indicatorii tehnico economici pentru obiectivele de investiție “Modernizare strada FURNICA ” si “Amenajare strada SPLAIULUI intre strada Dragos Vodă si strada Negru Vodă”

Standardele europene impun printre altele ca infrastructura drumurilor din Romania deci si din municipiul Ploiești, sa se ridice la nivelul acestora. De aceea municipalitatea isi propune ample lucrări de modernizare care cuprind refacerea carosabilului, refacerea trotuarelor astfel incat circulația pietonala si auto sa se poata desfasura in deplina siguranța pe străzile Furnica si Splaiului (zona cuprinsa intre Dragos Vodă si Negru Vodă)

Principalii indicatori tehnico - economici ai investiției sunt:

Nr.

crt

Nr.crt

Valoare totala - lei (inel TVA)

Durata înv.

ZILE

Capacitati

0

1

2

4

5

1

Modernizare strada FURNICA

315.190

30

Lcanali zare=7 Om Scarosabil=416mp Strotuare=284mp

Lborduri=l 63 m

2

Amenajare strada SPLAIULUI (zona cuprinsa intre strada Dragos Vodă si Negru Vodă)

144.121

14

Scarosabil=610 mp

Strotuare=465mp

Spavele=100mp

Lborduri mari=170m

Lborduri mici=100m

Fata de cele prezentate inaintam Consiliului Local al municipiului Ploiești spre analiza si aprobare proiectul de hotarare “Modernizare strada FURNICA ” si “Amenajare strada SPLAIULUI intre strada Dragos Vodă si strada Negru Vodă”

VI CEP

CĂTĂLINĂ

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

DIRECȚIA TEHNIC INVESTIȚII


RAPORT DE SPECIALITATE

La proiectul de hotarare privind aprobarea Studiilor de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivele de investiție: “Modernizare strada Furnica"

“Amenajare strada Splaiului intre strada Dragos Vodă si strada Negru Vodă"

Strada Furnica este situata in zona de vest a municipiului Ploiești, este o strada cu dublu sens si face legătură intre cele doua tronsoane ale străzii Spatar Milescu. Carosabilul are o structura din pamant amestecat cu balast, ce prezintă fagase si gropi care, in timpul precipitațiilor se umplu cu apa si formează bălti si noroaie ce fac circulația pietonala si auto sa se desfasoare cu mare dificultate.

Prin studiul de fezabilitate se propun următoarele lucrări:

 • -  Canalizare strada;

 • -  Asfaltare carosabil;

 • -  Refacere trotuare;

 • -  Aducere la cota capace cămine, guri scurgere, rasuflatori;

Sistem rutier carosabil:

 • - nisip                                 -7cm

 • - fundație drum                      -25cm

 • - strat baza piatra sparta                 - 15 cm

 • - strat de legătură beton asfaltic BAD25 - 6 cm

 • - strat uzura beton asfalt BA 16         - 4 cm

Sistem trotuare:

 • - balast cilindrat - 10 cm

 • - BADPC 25      - 4 cm

 • - beton asfaltic BA8 - 3 cm

Strada Splaiului (zona cuprinsa intre străzile Dragos Vodă si Negru Vodă) este situata in zona de nord a municipiului Ploiești si face legătură intre străzile Andrei Muresanu si Dragos Vodă. Acest tronson de strada are imbracamintea din beton de ciment atat pe carosabil cat si pe trotuar. Aceasta imbracaminte prezintă degradări mari de tipul fisuri, crăpături, burdusiri, tasari, denivelări etc.

Prin studiul de fezabilitate se propun următoarele lucrări:

 • -  Asfaltare carosabil;

 • -  Montat pavele ecologice ;

 • -  Refacere trotuare;

 • -  Montare/aducere la cota capace cămine, guri scurgere, rasuflatori;

Sistem rutier carosabil:

 • - strat de legătură beton asfaltic BAD25 - 6-8 cm

 • - geocompozit

 • - strat uzura beton asfalt BA 16         - 4 cm

Sistem trotuare:

 • - completări cu beton de ciment C8/10

 • - imbracaminte asfaltica BA8

Sistem pentru pavele ecologice :

 • - strat fundație                    - 10 cm

 • - strat nisip                        - 4 cm

 • - dale inierbate din beton ciment -10 cm

  - 6-10 cm -3 cmPrincipalii indicatori tehnico - economici ai investiției sunt:

Nr.

crt

Nr.crt

Valoare totala - lei (inel TVA)

Durata înv.

ZILE

Capacitati

0

1

2

4

5

1

Modernizare strada FURNICA

315.190

30

Lcanalizare=70mp

Scarosabil=416mp Strotuare=284mp

Lborduri=163m

2

Amenajare strada SPLAIULUI (zona cuprinsa intre strada Dragos Vodă si Negru Vodă)

144.121

14

Scarosabil=610 mp

Strotuare=465mp

Spavele=100mp

Lborduri mari=170m

Lborduri mici=100m

DIRECTOR TEHNIC INVESTIȚII TEODORA MARIN


SERVICIUL DEZVOLTARE

CAI RUTIERE SI REȚELE EDILITARE LIVIU GH&ORGHIU
ire ■

. -   ...                 ’                                C.U.l. 27449967

■ LJroauria Ploiești-krx                        .129751 z-tz/oiri 0.2010/

*                           RO27449967

nr- 32,              2, 525252, fax:0244-510353 coti pontat 1GOQ4C


Nr. cri.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

Mii lei

Mii euro

Mii tei

Mii lei

Mii euro

1

2

3

4

5

6

7

CAPITOLUL 1

Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

1.2

Amenajarea teritoriului

0.000

0.000

0.000

0.000

0,000

1.3

Amenajări pentru prot. mediului si aducerea la starea inițiala

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

TOȚAL CAPITOL 1

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

CAPITOLUL 2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

TOTAL CAPITOL 2

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

CAPITOLUL 3

Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1

Studii teren

10.000

2.319

2.400

12.400

2.875

3.2

Taxe pentru obținerea de avize,acorduri si autorizații

15.000

3.478

3.600

18.600

4.313

3.3

Proiectare si inginerie

5.695

1.321

1.367

7.062

1.638

3.4

Organizarea procedurilor de achiziție

0.095

0.022

0.023

0.118

0.027

3.5

Consultanta

1.898

0.440

0.456

2.354

0.546

3.6

Asistenta tehnica

2.848

0.660

0.683

3.531

0.819

TOTAL CAPITOL 3

35.536

8.240

8.529

44.065

10.217

CAPITOLUL 4

Cheluieli pentru investiția de baza

4.1

Construcții si instalații

189.846

44.019

45.563

235.409

54.584

4.2

Montaj utilaje tehnologice

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale cu montaj

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

4.4

Utilaje fara montaj si echipamente de transport

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

4.5

Dotări

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

4.6

Active necorporale

0.000

0.000

0.000

0,000

0.000

TOTAL CAPITOL 4

189.846

44.019

45.563

235.409

54.584

CAPITOLUL 5

Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

5.1.1

Lucrări de construcții

3.797

0.880

0.911

4.708

1.092

5.1.2

Cheltuieli conexe organizării șantierului

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000


£

• *'■ W':-

t. ‘k jr*’

. £•?


Nr. cri.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA''

Valoare (Igciusiv TVA)

Mii lei

Mii euro

Mii lei -

< Mii

;. Mii euro

1

2

3

4

5;   -

1

->i; 7

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

0.000

0.000

0.000 -

\ oxjoo t1

0 000

5.2.1

Comision ISC 0,8 %

1.519

0.352

0.365\.

, -1.883^

0.437-

5.2.2

Cota aferenta CSC 0,5 %

0.949

0.220

0.228

' 1.177

'0.273

5.3

Cheltuieli diverse si neprevăzute 10 %

22.538

5.226

5.409

27.947 ■

6.480

TOTAL CAPITOL 5

28.803

6.679

6.913

35.716

8.281

APITOLUL 6

Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0.000

0.000

0.000

0.000

'o. 000

6.2

Probe tehnologice si teste

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

TOTAL CAPITOL 6

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

TOTAL GENERAL

254.186

58.937

61.005

315.190

73.082

Din care C +

193.643

44.900

46.474

240.117

55.675
SEF PROIECT ing. DOINA BANA

SEF BIROU AVIZe/auTORIZATII ing. MARIA PRUNDURELAMENAJARE STR.SPALIULUI INTRE STR. DRAGOS VODĂ SI STR. NEGRU VODĂ

In mii lei / mii euro la cursul 4,3128 lei / euro din 06.10.2011

Nr. crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA )

Mii lei

Mii euro

Mii lei

Mii lei

Mii euro

1

2

3

4

5

6

7

CAPITOLUL 1

Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

1.2

Amenajarea teritoriului

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

1.3

Amenajări pentru prot. mediului si aducerea la starea inițiala

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

TOTAL CAPITOL 1

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

CAPITOLUL 2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

TOTAL CAPITOL 2

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

CAPITOLUL 3

Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1

Studii teren

10.000

2.319

2.400

12.400

2.875

3.2

Taxe pentru obținerea de avize, acorduri si autorizații

15.000

3.478

3.600

18.600

4.313

3.3

Proiectare si inginerie

2.229

0.517

0.535

2.764

0.641

3.4 .

Organizarea procedurilor de achiziție

0.037

0.009

0.009

0.046

0.011

3.5

Consultanta

0.743

0.172

0.178

0.921

0.214

3.6

Asistenta tehnica

1.115

0.258

0.268

1.382

0.320

TOTAL CAPITOL 3

29.124

6.753

6.990

36.114

8.374

CAPITOLUL 4

Cheluieli pentru investiția de baza

4.1

Construcții si instalații

74.307

17.229

17.834

92.141

21.364

4.2

Montaj utilaje tehnologice

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale cu montaj

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

4.4

Utilaje fara montaj si echipamente de transport

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

4.5

Dotări

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

4.6

Active necorporale

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

TOTAL CAPITOL 4

74.307

17.229

17.834

92.141

21.364Nr. crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare^ incit.

șivTVA),.

Mii lei

Mii euro

Mii lei

MiiddEA

Mii.euro .

1

2

3

4

5

_

CAPITOLUL 5

Alte cheltuieli                                                                                                                 U L

5.1

Organizare de șantier

5.1.1

Lucrări de construcții

1.486

0.345

0.357

1.843

0.427

•   5.1.2

Cheltuieli conexe organizării șantierului

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

5.2.1

Comision ISC 0,8 %

0.594

0.138

0.143

0.737

0.171

5.2.2

Cota aferenta CSC 0,5 %

0.372

0.086

0.089

0.461

0.107

5.3

Cheltuieli diverse si neprevăzute 10 %

10.343

2.398

2.482

12.825

2.974

TOTAL CAPITOL 5

12.795

2.967

3.071

15.866

3.679

APITOLUL 6

Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

6.2

Probe tehnologice si teste

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

TOTAL CAPITOL 6

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

TOTAL GENERAL

116.226

26.949

27.894

144.121

33.417

Din care C + M

75.793

17.574

18.190

93.983

21.792^REaT§R'^ERERĂt';; nȚoj^tw n ’ ” ”


SEF PROIECT ing. DOINA BANASEF BIROU AVIZE, AUTORIZAȚII NDUREL


ing. MARIA Pt\(LĂ

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 1


COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVA T, STUDII, STRA TEGII ȘI PROGNOZE

RAPORT

Comisia a luat in discuții proiectul de hotarare privind aprobarea Studiilor de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivele de investiție: “Modernizare strada Furnica”, “Amenajare strada Splaiului intre strada Dragos Vodă si strada NegruSECRETAR,

Gheorghe/Șîțbu

Data:        X*' 2-0 [j