Hotărârea nr. 48/2011

Hotãrârea nr. 48 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2011 al Regiei Autonome de Transport Public Ploiesti

ROMÂNIA


JUDEȚUL PRAHOVA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI,

HOTĂRÂREA NR. 48 privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2011 al Regiei Autonome de Transport Public Ploiești

Consiliul Local al Municipiului Ploiești,

văzând Expunerea de motive a Primarului Municipiului Ploiești domnul Andrei Liviu Volosevici și a domnilor consilieri: Nicoleta Cătălina Bozianu, Paul Alexandru Palaș și Gheorghe Popa, precum și Raportul de Specialitate al Regiei Autonome de Transport Public Ploiești, prin care se propune bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2011;

văzând Hotărârea Consiliului de Administrație al Regiei Autonome de Transport Public Ploiești nr. 1/12.01.2011, art. 1 prin care se avizează proiectul de buget pe anul 2011 la Regiei;

având în vedere Hotărârea nr. 1468 din 24 noiembrie 2005 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 309/1996 privind acordarea de reduceri cu 50% ale tarifelor pentru transportul local în comun, de suprafață și subteran, precum și transportul intern auto, feroviar și naval, de care beneficiază elevii și studenții din învățământul de stat și din învățământul particular acreditat;

luând în considerare prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr.235/2008 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr.248/31.10.2007 referitoare la stabilirea unui nou cuantum pentru autorizațiile de transport gratuite pentru persoanele care beneficiază de protecție socială;

în conformitate cu prevederile Legii nr.44 din 1 iulie 1994 privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război, republicată și actualizată;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 448 din 2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap cu modificările și completările ulterioare ;

având în vedere prevederile art.28 alin.l și art.29 alin.2 din Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorități și instituții publice, raționalizarea cheltuielilor publice, susținerea mediului de afaceri și respectarea acordurilor - cadru cu Comisia Europeană și Fondul Monetar Internațional;

având în vedere prevederile Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea unităților economice de stat ca regii autonome și societăți comerciale cu modificările și completările ulterioare;

văzând Ordinul nr. 616/2000 pentru aprobarea Normelor metodologice privind intocmirea bugetului de venituri si cheltuieli de către agenții economici,

ținând cont de prevederile art. 5 din Ordonanța de Urgență nr. 79/2008 privind masuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, actualizată;

având în vedere prevederile Legii nr. 286/2010 Legea Bugetului de Stat pe anul 2011 și Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale modificată și completată;

în temeiul art. 36, alin. 4, lit. a și art. 45, alin.2, lit. a din Legea nr. 215/ 2001, republicată și actualizată, legea administrației publice locale;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l - Aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2011 al Regiei Autonome de Transport Public Ploiești, conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre;

Art.2 - Aprobă lista de investiții pe anul 2011 a Regiei Autonome de Transport Public Ploiești, conform anexei nr. 2 care face parte integranta din prezenta hotarare;

Art.3 - Regia Autonomă de Transport Public Ploiești și Direcția Management Financiar Contabil, Contracte vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.4 - Direcția Administrație Publică, Juridic Contencios, Achiziții Publice Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi 11 februarie 2011.


PREȘEDINTE|DE ȘEDINȚA,

* X Z


Adiria G•M.CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR,

/

' vX      Oana Cristina Iăcob

’ * I

'         - I

/ O-

EXPUNERE DE MOTIVE ia proiectul de hotărâre privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2011 al Regiei Autonome de Transport Public Ploiești

Bugetul de Venituri și Cheltuieli al Regiei Autonome de Transport Public Ploiești a fost elaborat în conformitate cu prevederile Legii nr.15 / 1990 privind reorganizarea unităților economice de stat ca regii autonome și societăți comerciale cu modificările și completările ulterioare, Ordinului Ministerului de Finanțe nr. 3055 / 2009 pentru aprobarea reglementărilor contabile conforme cu directivele europene actualizat, Legii nr. 273 / 29.06.2006 privind finanțele publice locale modificată și completată, Legii nr. 329 / 2009 privind reorganizarea unor unități și instituții publice, raționalizarea cheltuielilor publice, susținerea mediului de afaceri și respectarea acordurilor - cadru cu Comisia Europeană și Fondul Monetar Internațional și Legii Bugetului de Stat nr. 286 / 28.12.2010.

La elaborarea bugetului de venituri și cheltuieli s-au avut în vedere regulile de bază de întocmire a acestuia cu respectarea legislației în vigoare și a principiilor generale. Totodată s-a urmărit armonizarea proiectului de buget al R.A.T.P Ploiești în conformitate cu prevederile cuprinse în Bugetul Local, respectiv la capitolul Transporturi - protecție socială acordată anumitor categorii defavorizate de călători.

Fundamentarea veniturilor din exploatare la bilete și abonamente precum și protecția socială este în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.

\           e                  ••••            •              r»        •

In ceea ce privește programul de investiții, acesta cuprinde sursele de finanțare din sursele proprii în sumă de 3.532 mii lei și din alocații bugetare în sumă de 45,25 mii lei.

Față de cele prezentate mai sus propunem aprobarea proiectului de hotărâre alăturat.

Primă

N

Andrei Liviu.
onsilieri, ătălina Bozianu ^X’Paul Alexandru Pala ..'      Gheorghe Popa »
RAPORT DESPECIALITATE


la proiectul de hotărâre privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2011 al Regiei Autonome de Transport Public Ploiești

în conformitate cu prevederile Legii nr. 15 / 1990 privind reorganizarea unităților economice de stat ca regii autonome și societăți comerciale cu modificările și completările ulterioare, Ordinului Ministerului de Finanțe nr. 3055 / 2009 pentru aprobarea reglementărilor contabile conforme cu directivele europene actualizat și Legii nr. 273 / 29.06.2006 privind finanțele publice locale modificată și completată, Regia Autonomă de Transport Public Ploiești a procedat la întocmirea proiectului de buget pentru anul 2011 și a fost avizat prin Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 1 / 12.01.2011, urmând a fi armonizat cu prevederile cuprinse în Bugetul Local, conform Legii Bugetului de Statnr. 286 / 28.12.2010.

Proiectul Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Regiei Autonome de Transport

Public Ploiești cuprinde: Anexa nr.l - Bugetul activității generale pentru anul 2011, Anexa nr.1.1 - Situația elementelor de cheltuială ce se reduc cu 20% conform prevederilor

Ordonanței de Urgență nr.55 / 2010, Anexa nr. 1.2- Subvenții an 2011, Anexa nr. 2 - Lista de investiții surse proprii pentru anul 2011 și Anexa nr. 2.1 - Notă de fundamentare pentru investiții surse proprii pentru anul 2011, constituindu-se parte integrantă la prezentul raport de specialitate.

Sintetizând cele prezentate în Anexa nr.l - Bugetul activității generale pentru anul 2011, proiectul de venituri și cheltuieli cuprinde următorii indicatori:

venituri totale (rd. 01)                     80.000,0 mii lei

cheltuieli totale (rd. 06)                  79.999,5 mii lei

rezultat brut (rd. 19)

0,5 mii lei


- ;

Sumele prevăzute a fi transferate din sursele bugetare ale bugetului local în bugetul Regiei conform analizei efectuate de către administratorul public al Municipiului : i CJ                                                               ■ ■

Ploiești sunt în sumă de 28.325 mii lei, din care: 23.305 mii lei protecție socială (subvenții acordate de Primăria Municipiului Ploiești), acordată anumitor categorii defavorizate de călători conform legislației în vigoare și 5.020 mii lei reprezentând sume asistență socială pentru transportul persoanelor cu handicap, gratuitate acordată acestor persoane prin Administrația Serviciilor Sociale Comunitare. Defalcarea sumelor pe categorii de subvenție sunt precizate în Anexa ni. 1.2

Sursele de finanțare propuse pentru anul 2011 cu cheltuielile aferente în vederea realizării programului de investiții sunt în sumă de 3.577,25 mii lei, din care: 3.532 mii lei din surse proprii în funcție de posibilitățile financiare ale Regiei și 45,25 mii lei din alocații bugetare.

La elaborarea proiectului de buget de venituri și cheltuieli pentru anul 2011, s-au avut in vedere regulile de bază de întocmire a acestuia cu respectarea legislației în vigoare și a principiilor generale. Astfel s-a respectat principiul universalității, respectiv totalitatea veniturilor și cheltuielilor care sunt cuprinse în proiectul de buget sunt pe două poziții distincte: total venituri și total cheltuieli, lăsând posibilitatea autorității locale să aprecieze, să respingă, sau să aprobe o poziție sau alta.

Deasemenea sunt respectate și celelalte principii de bază, ale unității bugetare (toate veniturile și cheltuielile se regăsesc într-o schemă unitară de clasificare a acestora ), al realității bugetare ( elaborarea proiectului de buget are la bază situația reală economico-financiară a regiei) și al anualității bugetare ( respectiv proiectul de buget este elaborat pe o perioadă de un an).

Bugetul de venituri și cheltuieli este un instrument de previziune financiară și un tablou comparativ al situației veniturilor și cheltuielilor.

Precizăm faptul că situațiile financiare ale Regiei Autonome de Transport Public Ploiești se încheie conform prevederilor Ordinului Ministerului de Finanțe nr.3055/2009 pentru aprobarea reglementărilor contabile conforme cu directivele europene actualizat, spre deosebire de instituțiile publice care se supun regulilor contabilității publice. în acest context exercițiul financiar a fost estimat pe baza datelor înregistrate în evidențele contabile la 11 luni, urmând ca după închiderea exercițiului financiar al anului 2010, în

funcție de rezultat, să se poată interveni, dacă este cazul, la o umătoar^*5 buget.                                                               /p

li

1                                                                                        ■                                                II           ;

\\d'


//    r*« j

Potrivit datelor din anexa nr. 1, pentru anul 2011 s-a procedat astfț'c^; ' \

Venituri totale (rd. 01), cuprind veniturile din exploatare

fost prognozate , după caz în funcție de categoria venitului, de urmăfofeOatrtori :

 • - valorile medii lunare dm anul 2010;

 • - numărul mediu de bucăți de bilete si abonamente vândute pe parcursul anului 2010 prin casieria unitatii si prin punctele de vanzaie respectiv tonete ;

 • - ținta inflației prognozată de către BNR de 3% pentru anul 201

  Veniturile din exploatare


  (rd. 02), estimate a se realiza


  în anul 2011, în valoare de .................................


  79.900mii lei


  cuprind următoarele categorii


  a. Venituri din activitatea de bază (rd. 03):..................

  I*


  71.920 mii lei


  -bilete si abonamente casierie................................


  37.645 mii lei


  -bilete și abonamente pentru protecție socială

  acordată conform legislației în vigoare                 23.305 mii lei

  (vezi anexa nr. 1.2),

  -sume asistență socială pentru transport handicapați        5.020 mii lei

  - venituri din convenții......................................... 5.950 mii lei

  (481 mii lei medie / lună x inflație 3% x 12 luni)


  b. Venituri din alte activități (rd. 04) (venituri din vânzare deșeuri, confecții și recondiționări, vânzări materiale,


  închirieri spațiu publicitar, închirieri autobuze, chirii, inspecție


  7.980 mii lei


  tehnică, recuperări și vânzări active, terți, din imobilizări în regie proprie, venituri diverse, imputații tichete ,alte venituri de exploatare)


  2. Venituri financiare (rd. 05)...........

  ’i,                                                       A


  100 mii lei


t'


II. La poziția Cheltuieli:

. /

a

Cheltuielile totale (rd. 06), cuprind cheltuieli pentru exploatare și

)

financiare și au fost dimensionate pornind de la realitate, cu respectarea

*

cerințelor principiului realitatii bugetare, respectiv de la inregistrarile efectuate

'            •         .                                                                        ’

b • •<

in contabilitate ne elemente de cheltuieli, pe centre de cost, si in corelare cu

rezultatul economico - financiar înregistrat, urmărindu-se asigurarea echilibrului financiar al activității.

viiciiuicîi tuiaiC


~ic\ c\c\c\ r       1.:

/          mii îcî

1 Cheltuielile pentru exploatare (rd. 07), au conținutul

lor:

a. Cheltuieli materiale (rd. 08):

*1

din care : - combustibil

79.964,5 mii lei


8.100.0 mii lei


 • - piese de schimb,materiale...............

 • - energie electrică,apă, gaze...................

Cheltuielile materiale altele decât cele pentru activitățile de producție sunt previzionate conform prevederilor OUG.nr.55/2010 , vezi anexa 1.1 b. Cheltuieli cu personalul (rd. 09), din care............

- salarii brute și indemnizații (rd. 10)


2.600,0 mii lei


3.900.0 mii lei

J


50.564,0 mii lei


z.3UU,0 mu lei

Rd.10: s-au avut în vedere prevederile art.40 din Legea Bugetului de Venituri și Cheltuieli nr.286 /28.12. 2010, pentru anul 2011.

Sumele înscrise la rd. 11-16 inclusiv, sunt cotele de cheltuieli salariale


calculate conform


legislației în vieoare. astfel:


Rd. 11, se


referă la „contribuții la asigurările sociale de stat” risc accident de muncă și boli profesionale ”, procent ce t           * *                                          , *                                <rv rf-x               * *

— — • —               ’- — — _ _ ~ _ r " t 4^ < t « 1 . _ _ , . i _ , JL _r

_________, respectiv j/. ~


20,8% și


0,325 % „fond de

asupra fondului de salam, respectiv 3z.ju0 inii lei fond salam X 21,125


se aplică


0,325 %) « 7.920 mii lei;

Rd. 12, „ajutor de șomaj ” se aplică procentul de 0,5 % asupra fondului de

salarii: 37.500 mii lei fond salarii X 0,5% « 187 mii lei, la care se adaugă și un

asigurările sociale de sănătate,^®

J I

Rd. 14, „alte cheltuieli cu personalul”, cuprinde rd.15 + c. Cheltuieli de exploatare privind amortizarea (rd. 17) Creșterea amortizării se datorează înregistrării sumelor aferente perioadei de grație de doi ani a celor 50 de autobuze BMC din contractul de leasing, perioadă în care nu au îost înregistrate cheltuieli și venifuri.Această creștere nu afectează rezultatul exercițiului, deoarece în perioada leasigului au fost înregistrate cheltuieli și venituri în avans( corespondența conturilor utilizate sunt : contul 471 Cheltuieli înregistrate în avans și contul 472 Venituri înregistrate în avans).

In structura cheltuielilor totale ale Regiei pentru anul 2011 cheltuielile cu instruirea personalului, evaluate pentru acest an la suma de 80 mii lei.

Cheltuielile financiare (rd. 18) cuprind :.................. 35 mii lei


Rd. 13, „contribuții la legislației în vigoare .


f      r         *

i                                  t

a?/

rcu?

b

i' , k

X

x


■*


IV

1


I.


/■


r b-

%


sunt cuprinse si


III.


Rezultatul brut (rd. 19)


0,5mii lei


%

Vi.


Impozit pe profit (rd. 23), conform Legii nr. 571 / 2003, Cod Fiscal cu modificările și completările ulterioare, cota care se aplică asupra profitului impozabil este de 16%.


VII Profitui de repartizat (rd. 24), conform legislației în vigoare.


Surse de finanțare a investițiilor (rd. 32), din care:

% fi fi fi

viii


3.577,25 mii lei


1. Surse proprii din amortizarea mijloacelor fixe (rd. 33),


3.532,00 mii lei


cuprinde fondul


dinproprii ale Regiei:


2. Alocații de la buget pentru :


4ă,z5 mu leicheltuielilor pentru proiectare șineprevăzute) pentru obiectivul Amplasament copertine refugiu călători RATP Ploiești.

Date de fundamentare

IX.

Fondul de salarii aferent directorului general, conform OUG nr.79 /2008 cu completările si modificările ulterioare :

Baza dc calcul:

Remunerația directorului general medie / luna :

4.267 lei x 12 luni                                                   51,21 mii lei

Indemnizație CO.......................................... 4,26 mii lei

Indemnizație CA.....................0,043 mii lei x 12 luni            0,51 mii lei

Total fond salarii director general:

55,98mii lei


Față de cele prezentate mai sus propunem aprobarea Proiectului de Hotărâre alăturat.DIRECTOR FI ec. Danielomce

<* /

/ V,

.xjî

■<r.


BUGETUL ACTIVITĂȚII GENERALE

• Nr.

i crt.


Indic a tari


Nn


rd.


BVCcf.

IICLM

nr.435/23.12.2010


V

>

r> \ \Y

k v


V,


,J

2


? i

PreviztHfie

2011


1

2

3

5

I.

__J

VENITURI TOTALE (rd. 02 + rd. 05 ), din care:

01

75.056,0

80.000,0

1.

Venituri din exploatare (rd. 03 + rd. 04), din care:

02

74.931,0

79.900,0

Venituri din activitatea de baza, din care :

03

67.337,0

71.920,0

- bilete și abonamente casierie

24.309,0

37.645,0

- bilete și abonamente pentru protecție socială acordată din sume de la buget pentru veterani, revoluționari, deținuți politici, elevi, studenți și pensionari

33 305.0

23.305,0

- sume asistență socială pentru transport handicapați

4.523,0

5.020,0

- convenții

5.200,0

5.950,0

•t »

h)

Venituri din alte activități

04

7.594,0

7.980,0

2.

Venituri financiare

05

125,0

100,0

II.

CHELTUIELI TOTALE, din care: (rd. 07 + rd. 18)

06

75.055,5

79.999,5

1.

Cheltuieli ptr. exploatare : (rd. 08 + rd.09 + rd. 17) total, din caic.

07

74.230,5

79.964,5

a)

Cheltuieli materiale din care:

-cheltuieli altele decât cele pentru activitățile de producție cf OUG nr. 5 5/2010

08

22.217,5

1.657,0

23.000,5

1.465,0

Xi

Cheltuieli cu personalul, din care.

09

47.613,0

SO 5 64 o

- salarii, indemnizații

10

36.018,0

37.500,0

- tichete masă

1.080,0

2.120,0

iu

-contribuție la asigurările sociale de stat (20,8%) + 0,325% fond de risc accident de muncă și boli profesionale

11

7.609,0

!

7.920,0

- ajutor de șomaj 0,5%+0,25% fond de garanție a creanțelor salariate

l                     -                       -------- -------

12

180,0

187,0

- contribuție la asigurările sociale de sănătate, conform O-U.G. nr. 88/2006 și Leg.nr. 19/2007

13

1.873,0

1.950.0

1       II     Mlj

- alte cheltuieli cu personalul, din care:

14

853,0

887,0

- contribuții pentru concedii medicale și indemnizații de la pers juridice (0,85%)

15

•»

- vărsăminte de la pers juridice pentru pers, cu handicap neâncadrate

133,0

137,0

-fond acțiuni sociale conform legislației în vigoare (2%)

16

720,0

750,0

C)

Cheltuieli de exploatare privind amortizarea și provizioanele

17

4,^uu,u

D.40u,U

2.

Cheltuieli financiare

18

825T0

35,0

III.

REZULTAT BRUT - profit (pierdere)

19

0,5

0,5

IV.

ALTE SUME DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII, din care

20

Ifond de rezervă

21

V.„d

ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENȚI

22

VI.

IMPOZIT PE PROFIT

23

r

VIL

PROFITUL DE REPARTIZAT, (potrivit O.M.F. nr. 144/2005) din care:

24

Rezerve legale

25

!±h

Acoperirea pierderi lor contabile din anii precedenți

24

c)

>

1

1

Alte rezerve constituite ca surse proprii de finanțare, aferente profitului rezultat

27

i_JL_

! Alte repartizări prevăzute de lege-fond de dezvoltare

28

Li

(Până la 10% pentru participarea salariaților la profit

29

----- • — • • >

Nr. crt.

indicatori

Nn rd.

BVC cf.

HCLM nr.435/23.12.2010

BVC Previziune 2011

0

Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, in cazul rtx 1 rvT“                                          rlca in             r’1 rxf ’nrr’Hrk-nrtlrj

U.U.LVJilWl 1IV, Vil HI V AVlViiViV 111 VCUUVi-i DWiVlU-^iivl 1iCl^Â companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat

IA

t

N

•*                         s

k

Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la lit a) - f)

31

vnr

SITRSF DF FINANȚARE A IN VFSTITHIOR. din care

32

8 985 00

3.57725

1.

j. ’          ’....... ........  ...... T .......... . ’       .......'   ......  . ..

Surse proprii din amortizarea mijloacelor fixe

33

6.982,00

3.532,00

2.

Alocații de la buget, din care :

 • - leasing financiar aferent contractelor pentru autob MAN si ; BMC

 • -

■ -amplasre copertine refugiu călători în stațiile RATP Ploiești

34

2.003,00

2.003,00

t

45,25

45,25

3.

Alte surse; C1V1TAS 11-35%

35

-

-■

X.

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care

36

8.985,00

3.577,25

1.

^Investiții, inclusiv investiții în curs la finele anului

37

2.

Rambursări rate aferente creditelor ptr. investiții:

38

1

1 - interne

39

t                "***"" • ■ ■■■ 1 1 M 1 ■ Mi M ■ ■ !■■■■■■                        ■■■■!■■■!■ ■■                  II ■ ■ 1 1                         1 ■■ , , ■ ■ 1             ■ ■ ■ ■ ■ • ■ 1 ■

- externe

40

...... ■      ■      " i ■ " "

XL

Idate de fundamentarre

41

1.

: Venituri totale

42

75.056,0

80.000,0

2.

i Costuri aferente volumului de activitate

43

75.055,5

79.999,5

3.

lNr. prognoza! de personal la finele anului

44

1130

1130

4.

Nr. mediu personal total

45

1134

1130

5.

ibond de salarii, din care:

46

36.018,0

37.500,0

fond de salarii aferent posturilor blocate

47

-

b)

fond de salarii aferent conducătorului agentului economic i potrivit OUG nr. 79 72008, cu modificările și completările j UilCi iUOiC

48

!

64,9

51,2

r

c)

fond de salarii aferent pers, angajat pe bază de contract individual de muncă

49

35.953,1

37.448 8

6.

i Câștigul mediu lunar pc salariat

50

2.640

2.760


NOTĂ: micșorarea sumelor acordate de la buget cu 10.000 mii lei față de anul precedent, pentru veterani, revoluționari, deținuți politici, elevi, studenți și pensionari va conduce la îndreptarea acestor categorii defavorizate de călători către bilete și abonamente la preț întreg.D1REC


DIRECTOR ev. DâIANC1AR,

r> • t •   •

LJiiiigiuElemente de cheltuială reduse cu 20%

cf.Ot G.nr. 55/2010


1.

bvbi

X

3.

l-!'!

 • 4.

5. "


614-cheltuieli cu studiile ș i cercetările____

623-cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate

 • 625- cheltuieli cu deplasări, detașări și transferuri

 • 626- cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații 628-alte cheltuieii cu servi ciile executate de_țerți

.....      ~ ".....~ TOTAL         __


Cheltuieli estimate pentru închiderea anului 2010

□ 5.870,0 _5.1W ~ _ 7. 157.0 212.412.0 î.590.187,0

L830.755,0


Cheltuieli rectificative an 2011


ida


|*H


12.700,0

M-M                        ^y^a q 4 ■ a™*1 !*■ * a w a

__4.100,0

170.000,0

na *<• u « ■ > Ha1 li1 ia                        ■ 4 a a aț^R« Ma— , , fcȚiRf ,, MMa

_

1.465.000,0


ȘEF BTAE,

ec. Camelia Cereel
HOTĂRÂREA NR. 1 DIN 12.01.2011

A CONSILIULUI DE ADM1N 1STRAȚIE AL RA.T.P. PLOIEȘTI

Consiliul de Administrație al R.A.T.P. PLOIEȘTI, numit prin HOTĂRÂRILE

CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI nr. 214/15.08.2008, nr.

18/26.02.2009 și 305/23.09.2009, respectiv:

Domnul Radu Popescu— Președinte Doamna Chirițescu Carmen - Membru Domnul Gabrie! Nedea — Membru Domnul Ioan Gheorghe- Membru Domnul Cosmin Stoicescu - Membru


Art. L Avizează proiectul Bugetului de Venituri și nr. BTA 497/11.01.2011 șt prezintă spre aprobare Consiliul Local al Municipiului Ploiești, conform prevederilor art. 28 , alin 1 din Legea nr. 329 / nov.2009.

Cheltuieli pe anul 2011 conform referatului


Răspunde: Biroul Buget Tarife-Analize Economice

Termen: imediatSUBVENȚIE AN 2011

NT.

crt

Categoria de ș subvenție

!

i

UM

f

1

Nr.buc/an

Tarif jfajă

TVX/*

S ’j

s > t

“-----------------------Tț----------r

Valoarean '

I '201'0/

A//              !

1.

J                                                                                            1

PENSTONART

lei/autorizație

1

50.405

!

501

i

1

,,,, .                    , a....... □

'       ^).243,4

1

2.

VETERANI

lei/buc.

4.097

84,03

344,0

t

r

1

t

3.

STUDENȚI:

a

1

i

1

-50% 1TR

lei/buc

13.624

21

286,0

-50% 2TR

1

lei/buc

8.278

31.5 i

>                                                          J

260,0 |

-ST. ORFANI +

CĂMIN IȘTI

I

lei/buc

175.770

!

t          ..... 1

1,26

1

221,5

i

i............... I

iuTal

STUDENȚI

I

767,5

r

i

1

1

r

4.

ELEVI:

l                    -.....

r

i

I

f                                                                                                                                                                                                             ■

-50% 1TR

lei/buc

60.650

21

1.273,7

-50% 2TR

i

lei/buc

5.800

31,5

182,8

-5 0% TTO

lei/buc

r

767

42

32,0

-100% 1TR

lei/buc

i

1

133

1           42

i--------------------------------------------- i

5,5

-100% 2TR

lei/buc

771

f                                                            ...            .........

63

i

48,5

i

i

i ano/ 'i,riva

-1VU70 11U

lei/buc

1

1 o r i

T.OJ1

o 4 no

OT,UJ

i

i

;                     4 /\o < !

ttu/,o

1

TOTAL |ELEVI

l

i

1

i

1.950,1

k                                                                                                                                                                                                             4

1

»                                                                                                                                                                                                                                                                                  1

TOTAL I

!

33.305,0

! 7 !

5.

I

TOTAL     11

HANDICAPAȚI

i

lei/autorizație

1

8.178

i

50

- ———-—■—— ■ ■■■■—- ■■ ■—-—■—

i

1

4.523

i

TOTAL I+II

L-

i

i

i

i

i

37.828,0

i                                                                                                                                                      i

NOTA: în urma analizei efectuate de către administratorul public al Municipiului Ploiești Țață de nota de fundamentare întocmită de RATP Ploiești, s-au stabilit următoarele sume: 23.305,0 mii lei, protecție socială ( subvenții acordate de PMP Ploiești) și 5.020,0 mii lei, gratuitate acordată persoanelor cu handicap prin ASSC Ploiești


LISTA DE INVESTIȚII

*


ALOCAȚII BUGETARE ȘI SURSE PROPRII


PENTRU ANUL 2011


PROPUNERE


^LOCAȚII BUGETARE ȘI SURSE PROPRII


Nr. crt.


OBIECTIV


1.

2.


DOTĂRI

Amplasament copertine refugiu călători R.A.T.P. Ploiești


TOTAL ALOCAȚII BUGETARE

JL-


TOTAL SURSE PROPRII


Proiectare pentru obținerea Autorizației de construire

FUNDAMENTARE TEHNICĂ

SURSE PROPRII 2011 (mii lei)

ALOCAȚII BUGETARE 2011 (mii Iei)

3.532,00

- . 1

--- ...

45,25

45,25

3.532,00

_DIRECTOR F ec. Danielaîntocmit,

Ing. c. Alexandru DobreAnexa nr. 2.1


NOTA DE FUNDAMENTARE

PENTRU INVESTIȚII DIN ALOCA ȚII BUGETARE ȘI SURSE PROPRII PENTRU ANUL 2011


SURSE PROPRII

1 .Investițiile din surse proprii - se referă Ia dotări cu mijloace fixe / obiecte de inventar și se vor realiza în funcție de posibilitățile financiare ale RATP Ploiești.


TOTAL = 3.532,00 mii lei


ALOCAȚII BUGETARE

2. Lucrări în continuare - „Amplasament copertine refugiu călători în stațiile

R.A.T.P. Ploiești” proiectare pentru obținerea Autorizației de construire.


TOTAL = 45,25 mii leiDIRECTOR FH ec. Daniela Ele


AR,


igiuemit,

Ing. c. / andru Dobre


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 3

COMISIA PENTRU UTILITĂȚI PUBLICE, CALITATEA VIEȚII ȘI PROTECȚIA MEDIUL UI

RAPORT


PREȘEDINTE


Teodorescu I


SECRETAR Sirbu Gh/drtlCONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 1

COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVA T, STUDII, STRA TEGII ȘI PROGNOZE

RAPORT

Comisia a luat in discuții proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2011 al Regiei Autonome de Transport Public Ploiești

și a emis:O

/ J

I                         ■

/
Data: // 0-2, -2-0/1