Hotărârea nr. 479/2011

Hotararea nr. 479 Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ” Schimbare destinatie din zona industrie nepoluanta in zona institutii si servicii/comert, stabilire indicatori urbanistici, regim de aliniere’’ Str. Poligonului nr. 2, Ploieşti

ROMÂNIA


JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 479

Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal


” Schimbare destinație din zona industrie nepoluanta in zona instituții si

servicii/comert, stabilire indicatori urbanistici, regim de aliniere”


Str. Poligonului nr. 2, Ploiești

Consiliul Local al municipiului Ploiești;

Văzând Expunerea de motive a doamnelor și domnilor consilieri Gheorghe -Adina, Dumitru Carmen, Sicoie Florin Lucian, Popa Gheorghe , Horghidan Costel și Raportul de specialitate al Direcției Generale de Dezvoltare Urbană, prin care se propune spre aprobare, la solicitarea d - lui STROESCU CLAUDIU si d - nei STROESCU MIHAELA, Planul Urbanistic Zonal “ SCHIMBARE DESTINAȚIE DIN ZONA INDUSTRIE NEPOLUANTA IN ZONA INSTITUȚII SI SERVICII/COMERT, STABILIRE INDICATORI URBANISTICI, REGIM DE ALINIERE ” str. Poligonului nr. 2, Ploiești;

In baza Legii nr.50/1991 privind autorizarea construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor; republicată și actualizată,

In conformitate cu Legea nr.350/2001 privind urbanismul și amenajarea teritoriului, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art 36, alin.l și alin.5, lit.„c” din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală, republicată și actualizată

HOTĂRĂȘTE:

ART.l Aprobă Avizul nr. 56 din 04.08.2011 al Comisiei Tehnice de Urbanism și Amenajarea Teritoriului a Municipiului Ploiești;

ART.2 Aprobă Planul Urbanistic Zonal “SCHIMBARE DESTINAȚIE DIN ZONA INDUSTRIE NEPOLUANTA IN ZONA INSTITUTH SI SERVICII/COMERT, STABILIRE INDICATORI URBANISTICI, REGIM DE ALINIERE” str. Poligonului nr. 2, Ploiești, la solicitarea d - lui STROESCU CLAUDIU si d - nei STROESCU MIHAELA, cu condiția respectării avizului nr. 56 din 04.08.2011 al CTUAT, anexat prezentei hotărâri.

Conform anexei nr.l terenul care face obiectul acestui P.U.Z. se află în intravilan, are suprafața totala de 710,00 mp și este proprietate particulară a lui STROESCU CLAUDIU si STROESCU MIHAELA conform Actului de alipire nr. 1109/29.04.2010

ART.3 Planul Urbanistic Zonal, prevăzut la art. 1 va avea termenul de valabilitate de 5 ani.

ART.4 Direcția Generala de Dezvoltare Urbană va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

ART.5 Direcția Administrație Publică Juridic Contencios, Achiziții Publice,

9                                         9                                                                                          7                                                      7

Contracte, va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 31 octombrie 2011

Președinte de ședință


Contrasemnează Secretar.


Valentin Marcu


Ă /v

O M \ Oana Cristina Iac»

ROMÂNIA                                   SE AP


JUDEȚUL PRAHOVA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

DIRECȚIA GENERALĂ DE DEZVOLTARE URBANA Andrei Liviu

RAPORT DE SPECIALITATE


Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal

” Schimbare destinație din zona industrie nepoluanta in zona instituții si servicii/comert, stabilire indicatori urbanistici, regim de aliniere”

Str. Poligonului nr. 2, Ploiești

Beneficiari : STROESCU CLAUDIU

STROESCU MIHAELA

Proiectant: B.I.A. VICTOR SOCOLEANU

Potrivit prevederilor Legii nr. 453/2001, a Ordinului M.L.P.A.T. nr. 91/1991 completat cu Ordinul M.L.P.A.T. nr.l76/N/2000, a Legilor nr. 350/2001 și nr. 289/200( și a cererii înregistrată la Primăria municipiului Ploiești - Direcția Generală df Dezvoltare Urbană, s-a prezentat proiectul :

Plan Urbanistic Zonal ” SCHIMBARE DESTINAȚIE DIN ZON4 INDUSTRIE NEPOLUANTA IN ZONA INSTITUȚII SI SERVICII/COMERT STABILIRE INDICATORI URBANISTICI, REGIM DE ALINIERE”

Str. Poligonului nr. 2, Ploiești


Proiectantul a executat Planul Urbanistic Zonal la comanda d - lui STROESCl CLAUDIU si d -nei STROESCU MIHAELA, în concordanță cu prevederile Ordinulu M.L.P.A.T. nr. 91/1991, modificat de Ordinul M.L.P.A.T. nr. 176/N/2000 și ii conformitate cu Legea nr. 350/2001 privind urbanismul și amenajarea teritoriului ș Legea nr. 289/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr. 350/2001.

Terenul care face obiectul acestui P.U.Z. se află în intravilan, are suprafața total de 710,00 mp și este proprietate particulară a lui STROESCU CLAUDIU si STROESCl MIHAELA conform Actului de alipire nr. 1109/29.04.2010.

Conform P.U.G. aprobat prin H.C.L. nr. 209/ 1999 imobilul are următoarei caracteristici :

a) U.T.R. de referință (zona și funcțiune, utilizări permise și interzise, suprafața teren)

UTRN lb ; POT-; CUT-

-Folosinta actuala a terenului :curti — construcții si cai ferate

-Destinația stabilita prin planurile urbanistice actuale :

I — zona unitati industriale

In — industrie nepoluanta

-funcțiunea dominanata : intreprinderi industriale mari, mici si mijlocii de producție si servicii, nenocive, depozite

 • - funcțiuni complementare :zone verzi de protecție, servicii complexe, cai de circulație, parcari publice


Terenul se incadreaza in zona valorica C, conform HCL 316 / 2002'

Suprafața totala de teren :710 mp, din care 591 mp curți — construcții, si 119 mp cai ferate, front la strada Poligonului 40,55 ml.

- parcela construibila

Sunt considerate loturi construibile toate loturile care indeplinesc cumulativ următoarele condiții : front la strada de minimum 8 m pentru clădiri insiruite si de minimum 12 m pentru clădiri izolate sau cuplate , suprafața minima a parcelei de 151 mp pentru clădiri insiruite si respectiv de minimum 200 mp pentru clădiri izolate sai cuplate, adâncime mai mare sau cel puțin egala cu latimea parcelei.

 • - terenul are acces direct la strada Poligonului si oferă posibilitatea racordării Ic utilizările existente in zona

- regim de inaltime mixt

- retragere minima obligatorie din axul străzii Poligonului: 10,50 ml:

Utilizări permise: activitati industriale nepoluante, depozite si anexe industriale spatii verzi, plantații de protecție, circulații, parcari

Utilizări interzise: locuințe si instituții publice, construcții, pe parcele care m indeplinesc condițiile de suprafața minima si front la strada .

Acest P.UZ. a fost solicitat prin Certificatul de Urbanism nr. 10 din 10.01.2011

A fost întocmit un studiu de oportunitate în baza căruia a fost elaborat ș aprobat Avizul Prealabil de oportunitate nr.34/15.09.2010 prin care au fost stabilite zona de studiu și condițiile de elaborare a documentației de urbanism.


OBIECTUL acestui P.U.Z. îl constituie elaborarea unei documentații de urbanisn necesară pentru schimbare destinație din zona industrie nepoluanta in zona instituții s servicii/ comerț, stabilire indicatori urbanistici, regim de aliniere.

în urma analizei documentației elaborată de către B.I.A SOCOLEANl VICTOR se propun :

” Schimbare destinație din zona industrie nepoluanta in zona instituții s servicii/ comerț, stabilire indicatori urbanistici, regim de aliniere.

Ca obiectiv secundar : Clădire restaurant si cu regim hotelier

Indicatori urbanistici :

 • > P.O.7: : 50%

 • > C.U.T. : 1,6

 • > Accesul la restaurant se va face direct din trotuar str.Poligonului(acce: situat in zona de vest); accesul pentru angajați, aprovizionare(direct dii parcarea existenta, prin scara cu acces direct in demisol); accesul pt camerele de cazare se va face prin recepția propusa in zona de nord est i aplasamentului (cu acces direct din parcare); spatii parcare cf HG1 525/1996 : restaurant =8 loc; camere de cazare =1 loc

 • > Reglementari - zonificare funcționala : Conf PUG ( aprobat ) , zona

reglementata de PUZ este conform categoriei de fdlo^rjtadctuale a terenului curți construcții, cai ferate.                               \

 • > Reglementari - modul de utilizare al terenului      7

 • 1.   Zona CCr — cai de comunicație rutiera - conform PUG

 • 2.    Iscr - zona mixta instituții si servicii cu funcțiuni complexe

Reglementările ce fac obiectul prezentei documentații se modifica strici doar pentru terenul beneficiarului.

Regimul de aliniere fata de axul străzii Poligonului - 6,50 m Regimul juridic ramane neschimbat fata de situația actuala. REGULAMENT LOCAL DE URBANISM AFERENT PUZ

’ ’Schimbare destinație din zona Industrie Nepoluanta in zona Instituții si Servicii/Comert, stabilire indicatori urbanistici, regim de aliniere ’ ’

PLOIEȘTI strada Poligonului nr. 2, Județul Prahova

Reglementările ce fac obiectul prezentei documentata se modifica strict doar pentru terenul beneficiarului

U.T.R.

ZONE SI SUBZONE FUNCȚIONALE

Iscx ZONA INSTITUȚII SI SER VICII 7 COMERȚ CU FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE SUBZONE FUNCȚIONALE

Cer ZONA CAI DE COMUNICA TIE R UTIERA

Is/In ZONA INSTITUȚII SI SER VICII

CAP. 1-GENERALITATI

Art. 1- Tipuri de subzone funcționale

Funcțiuni complementare funcțiunii de instituții si servicii, comerț, servicii profesionale, birouri, alimentație publica, etc.

Art. 2- Funcțiunea dominanta a subzonei.

Instituții si servicii publice, comerț, alimentație publica

Art. 3- Funcțiuni, complementare admise subzonei.

Funcțiuni complementare

CAP. 2-UTILIZARE FUNCȚIONALA

Art. 4- Utilizări permise.

comerț, servicii profesionale, birouri, alimentație publica, etc

Art. 5- Utilizări permise cu condiții.

Activitati pentru comerț provizoriu si altele asemenea

Art. 6- Interdicții temporare.

pana la obținerea avizelor si a autorizației de construire

Art. 7- Utilizări interzise.

orice fel de alte construcții, pentru alte funcțiuni.

CAP. 3- CONDIȚII DE AMPLASARE SI CONFORMARE

Reguli de amplasare si retrageri minime.

Art. 8 - Orientare fata de punctele cardinale.

Conform art. 17 R.G. U.

Art. 9- Amplasare fata de drumuri publice.

Min 6.50 m — din ax strada Poligonului.

Art. 10- Amplasare fata de cai navigabile

Nu este cazul.

Art. 11- Amplasare fata de cai ferate

Conform adresa regionala SNCFR.


Art. 12- Amplasare fata de aeroporturi Nu este cazul.

Art. 13- Retrageri fata de fasia de protecției a frontierei de stat Nu este cazul.

Art. 14- Amplasarea fata de aliniament. La aliniament existent la strada Poligonului Art. 15- Amplasarea in interiorul parcelei.

0.30 m. fata de imprejmuirea lateral stanga (latura de nord, nord vest)Pe limita de proprietate fata de imprejmuirea lateral dreapta (latura de nord, nord-est)

3.2 Reguli cu privire la asigurarea acceselor

Art. 16 - Accese carosabile

Din strada Poligonului

Art. 17-Accese pietonale

Idem Art. 16

3.3 Reguli cu privire la echiparea tehnico -edilitara.

Art. 18-Racordarea la rețelele existente in zona

Racordarea la rețelele existente la strada Poligonului (apa,canalizare,energii electrica, gaze naturale)

Art. 19-Realizarea de rețele

Nu este cazul.terenul beneficiază de toate rețelele (apa,canalizare,energie electrica,gâzi naturale)

Art.20-Proprietatea publica asupra rețelelor edilitare

Se respecta prevederile art.29 RGU

4 Reguli privind forma si dimensiunile terenului si construcțiilor

Art. 21 -Parcelarea

Parcela construibila 710,00 mp

Art.22-Inaltimea construcțiilor.

Maximum D+P+1+M

Art.23-Aspectul exterior al construcțiilor

Conform art. 32 din RGU

Art.24-Procent de ocupare a terenului

POT=50%

CUT = 1,6

A rt. 25-Parcaje, garaje

11 locuri in incinta proprietății

Art.26-Spatii verzi

Minim 10 % din suprafața terenului.

A rt. 2 7-împrejmuiri.

Se vor respecta prevederile art. 35 RGU transparenta spre drum, opaca spre vecini Beneficiarii au obtinut următoarele avize și acorduri :

 • -  privind utilitățile urbane :

o alimentare cu apă si canalizare (nr. 84/15.03.2011)

o alimentare   cu energie electrică (acord   de principii

adr.nr.1353/09.02.2011)

o alimentare cu gaze naturale ( nr. 3/0109/17.02.2011)

o telefonie (nr.98/01.02.2011)

 • -  privind :

o Protecția Mediului (nr.2798/31.03.2011)

- altele:

o comisia municipala pentru transport si siguranța circulației (nr.183/02.03.2011)

o serviciul rutier (nr.715134/08.02.2011) o memoriu si plan organizarea circulației

•                   -t •

In ședința din data de 04.08.2011 a Comisiei Tehnice de Urbanism și Ameniarea Teritoriului, s-a analizat documentația Planului Urbanistic Zonal “SCHIMBARE DESTINAȚIE DIN ZONA INDUSTRIE NEPOLUANTA IN ZONA INSTITUT!!

SI SERVICII/COMERT, STABILIRE INDICATORI URBANISTICI, REGIM DE ALINIERE” Str. Poligonului nr. 2, Ploiești, avand si Raportul procesului de informare si consultare a populației si s - a emis avizul favorabil nr. 56 din 04.08.2011, cu condiția respectării condițiilor impuse:

 • 1. prezentarea acordului notarial pentru căminul de pe terenul vecin , incheiat intre proprietarul terenului si familia Stroescu


 • 2. prezentarea acordului Regionalei CF București pentru dezmembrarea CF, pe numele beneficiarului acestui aviz

 • 3. schimb,ar ea locului de parcare de langa intrarea la camerele de cazare

în perioada 14.06 - 28.06.2011 s-a desfășurat procesul de informare și consultare a populației aferent acestei documentații de urbanism, din acest punct de vedere fiind îndeplinite toate condițiile legale, considerându-se că se poate iniția procedura de aprobare în cadrul Consiliului Local Ploiești.

Supunem avizării proiectul Planului Urbanistic Zonal “ SCHIMBARE DESTINAȚIE DIN ZONA INDUSTRIE NEPOLUANTA IN ZONA INSTITUȚII SI SERVICII/COMERT, STABILIRE INDICATORI URBANISTICI, REGIM DE ALINIERE” Str. Poligonului nr. 2, Ploiești, intocmit de B.I.A. VICTOR SOCOLEANU.


ARHITECT ȘEF,

arh.Simona Elena MUNTEANU

...............

DIRECTOR ADJ. D.G.D.U.,

ing. Rita MarbelagNFA G U

.............

SERVICIU DEZVOLTARE URBANA SI METROPOLITANA Mihaela Carmencita CONSTANTIN ESC C

VIZAT,

DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE PUBLICA,

JURIDIC CONTENCIOS, ACHIZIȚII PUBLICE, CONTRACTE

DIRECTOR,

Simond ALBE

contur xm

2    | 583A78.079 ’

.? ........

d i

15

nț | ■XV.ftJdJA    57M7JTST

V \ Î9JW7S*    878872 478

«   ^5.318

tiz

2G  : C4.166.’iCM     97K&64.ț%

.. .KMH <«*

22  • 3<3«»w'

» :

M  î             5768WOT2

2$  : 3<WT$J3    57*5^8


1U.2?7


REGULAMENT^ LOCAL DE

URBANISM----, V *

scara 1 / 500

reglementari:

,N 'Iona cu destinate de industrie A.., C nepoluanta r depozitaro .'q* * ■MM, Iscx - zona desbqataimp^țW6rV( '■ serviciilor

„ Cer-zona cai de comunicat» rutiera

< Ml M M regkn da^in'we propus pan PUG

6.50m din ax strada Poligonului


rund    coohoonau

3^6?

f .MJMli» ? M»(t2 2n

3] MMfeW

/ W'JMT.»»

*î^

3795M m

meat ’»«

-4X129

4W

17 181

$ jomru

snwn.rjt

b 3K1KO5J3

573W1.4C3

, .■WîftTO 223

5T8S-0O m

.....3? 333*17521

*(>553

S:

W -»»MW

$M<3»

0689

,( 3aOB85.4T<

575M8W0

0 wxrsiJM

*>7tt4<>45>

,J VWI-i»

?.7X»

t4 28WS3.JT2

6;w>e7i8’.

S7K6682J8


Iscx

POT - 50 %

CUT-1.6


/\ Ampalasament studiat Steren = 710.0 mp


STAL.P Ci- MTON


Nota:

Sistem de proiecție Stereo 70.

Plan Urbanistic Zonal

“Schimbare destinație din zona Industriala Nepoluanta zona Instituții si Servicii/Comert, stabilire indicatori urbanistici, regim de aliniere" strada Poligonului nr. 2, Ploiești

in


.impLiSs-vncnt:

strada Poligonului nr. 2 , moiesti bwwfctert

STROESCU CLAUDIU fain cc prcMoaret

Plan Urbanistic Zonal

drtU.                  protnd iy.      pom» >x.

AUG. 2010 17 R


ROMÂNIA
JUDEȚUL PRAHOVA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

EXPUNERE DE MOTIVE

Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal

Schimbare destinație din zona industrie nepoluanta in zona instituții si

servicii/comert, stabilire indicatori urbanistici, regim de aliniere”

Str. Poligonului nr. 2, Ploiești

Ca obiectiv secundar : Clădire restaurant si cu regim hotelier

Beneficiari : STROESCU CLAUDIU

STROESCU MIHAELA

Proiectant: B.I.A. VICTOR SOCOLEANU

O

Prin cererea înregistrată la Primăria municipiului Ploiești - Direcția Generală de Dezvoltare Urbană, s-a solicitat aprobarea proiectului : Plan Urbanistic Zonal SCHIMBARE DESTINAȚIE DIN ZONA INDUSTRIE NEPOLUANTA IN ZONA

INSTITUȚII SI SERVICII/COMERT, STABILIRE INDICATORI URBANISTICI, REGIM DE ALINIERE” Str. Poligonului nr. 2, Ploiești, întocmit de B.I.A. VICTOR SOCOLEANU.

Proiectantul a executat Planul Urbanistic Zonal la comanda d - lui STROESCU CLAUDIU si d - nei STROESCU MIHAELA, în concordanță cu prevederile Ordinului M.L.P.A.T. nr. 91/1991, modificat de Ordinul M.L.P.A.T. nr. 176/N/2000 și în conformitate cu Legea nr.350/2001 privind urbanismul și amenajarea teritoriului și Legea nr.289/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr.350/2001.

Potrivit Raportului de specialitate al Direcției Generale de Dezvoltare Urbana, proiectantul modifică prevederile Planului Urbanistic General al municipiului Ploiești aprobat prin Hotărârea nr 209 din 10.12.1999 a Consiliului Local al municipiului Ploiești, respectând prevederile Legii nr. 453 / 2001, a Ordinului M.L.P.A.T. nr. 91 / 1991, completat cu Ordinul M.L.P.A.T. nr. 176/ N / 2000.

Supunem spre aprobarea Consiliului Local al municipiului Ploiești Plan Urbanistic Zonal - ” SCHIMBARE DESTINAȚIE DIN ZONA INDUSTRIE NEPOLUANTA IN ZONA INSTITUȚII SI SERVICII/COMERT, STABILIRE INDICATORI URBANISTICI, REGIM DE ALINIERE” Str. Poligonului nr. 2, Ploiești, întocmit de B.I.A. VICTOR SOCOLEANU, la solicitarea d- lui STROESCU CLAUDIU si d -nei STROESCU MIHAELA.

COMISIA DE UAdina GHEORGHE

Carmen DUMITRU

Gabriel IONESCU

Florin SICOIE

Gheorghe POPA

Marius MATEESCU

Costel HORGHIDAN

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 4

COMISIA PENTRU ORGANIZARE SI DEZVOLTARE

URBANISTICA, REALIZAREA LUCRĂRILOR PUBLICE, CIRCULAȚIE RUTIERA, CONSERVAREA MONUMENTELOR ISTORICE SI DE ARHITECTURA

RAPORT

Comisia a luat în discuție proiectul de hotărâre privind :

” SCHIMBARE DESTINAȚIE DIN ZONA INDUSTRIE NEPOLUANTA IN

J ZONA INSTITUȚII SI SERVICII/COMERT, STABILIRE INDICATORI URBANISTICI, REGIM DE ALINIERE” Str. Poligonului nr. 2, Ploiești

Ca obiectiv secundar; Clădire restaurant si cu regim hotelier

PRESEI^IJSTE,


Adina GHEQRGHE


MUNICIPIUL PLOIEȘTI

| PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI |


Organizație cu SHtem de Managomont al Calrtati Certificat ISO 9001

Certificat 1426 C


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

B-dul Republicii nr. 2 100008 - Ploiești

TEL: 0244 / 516699 ; 0244 / 515982

FAX: 0244 / 513829

Aviz C.T.A.T.U. nr.56

04.08.2011

COMISIA TEHNICĂ DE AMENAJARE A TERITORIULUI Șl URBANISM

constituită conform H.C.L.Ploiești nr.126/2009

AVIZ

Nr. 56 DIN 04.08.2011

LUCRAREA:

Plan Urbanistic Zonal

„Schimbare destinație din zona industrie nepoluanta in zona instituții si servici comerț, stabilire indicatori urbanistici, regim de aliniere”

AMPLASAMENT :

str. Poligonului nr. 2, Ploiești

INIȚIATORI:

STROESCU CLAUDIU STROESCU MIHAELA

ELABORATOR:

B.I.A. SOCOLEANU VICTOR

Documentația, înregistrată la Direcția Generală de Dezvoltare Urbană cuprinde:

 • a)  piese scrise :    memoriu de prezentare, RLU

 • b)  piese desenate : 8 planșe

 • c)  alte documente:

 • a.  Certifica t de urbanism : 10/10.01.2011

 • b.  Act de proprietate : Act de alipire nr. 1109/29.04.2010

 • c.  Avize solicitate prin Certificat de urbanism: alimentare cu apă si canalizare (nr.84/15.03.2011 alimentare cu energie electrică (acord de principiu adr.nr.1353/09.02.2011),gai (nr.3/0109/17.02.2011), telefonizare( nr.98/01.02.2011), comisia municipala pentru transport siguranța circulației (nr.183/02.03.2011), serviciul rutier (nr.715134/08.02.2011), Agenția pent Protecția Mediului (nr. 2798/31.03.2011)

 • d.  Taxă C.T.A.T.U.: conform chitanței seria AA nr.134670/18.04.2011; AA, nr.178282/01.07.2011

 • e.  Taxa R.U.R. : conform O.P. nr.1/18.04.2011

 • f.   Alte documente : Studiu de oportunitate, Aviz prealabil nr.34/15.09.2010

> Reglementari stabilite prin P. U. G.:

a) U. T.R. de referință (zona și funcțiune, utilizări permise și interzise, suprafață teren) UTRNIb ; POTCUT-

-Folosința actuala a terenului curți - construcții si cai ferate

-Destinația stabilita prin planurile urbanistice actuale :

I - zona unitati industriale

In - industrie nepoluanta

-funcțiunea dominanata : intreprinderi industriale mari, mici si mijlocii de producție si servicii, nenociv depozite

- funcțiuni complementare :zone verzi de protecție, servicii complexe, cai de circulație, parcari publice Terenul se incadreaza in zona valorica C, conform HOL 316/2002

Aviz C.T.A.T.U. nr.56 Aî^f.2011 /* XL. ' x li''1             ' v

Suprafața totala de teren :710 mp, din care 591 mp curți - construcții si 119 mpgai ferate, front la strad Poligonului 40,55 ml.                                                                flo^j              k’jj

 • - parcela construibila                                                                   \ U k jj

Sunt considerate loturi construibile toate loturile care indeplinesc cumulativ următoarele condiții;:-front I

strada de minimum 8 m pentru clădiri insiruite si de minimum 12 m penrtu clădiri izolate 'sau cuplate’^uprafat minima a parcelei de 150 mp pentru clădiri insiruite si respectiv de minimum 200 mp pentru, cladirl^zolate sa cuplate, adâncime mai mare sau cel puțin egala cu latimea parcelei.

 • - terenul are acces direct la strada Poligonului si oferă posibilitatea racordării la utilizările existente in zont

 • - regim de inaltime mixt

 • - retragere minima obligatorie din axul străzii Poligonului: 10,50 ml:

Utilizări permise: activitati industriale nepoluante, depozite si anexe industriale, spatii verzi, plantații d protecție, circulații, parcari

Utilizări interzise: locuințe si instituții publice, construcții pe parcele care nu indeplinesc condițiile d suprafața minima si front la strada .

Acest P.U.Z. a fost solicitat prin Certificatul de Urbanism nr. 10 din 10.01.2011

A fost întocmit un studiu de oportunitate în baza căruia a fost elaborat și aprobat Avizul Prealabil d oportunitate nr.34/15.09.2010 prin care au fost stabilite zona de studiu și condițiile de elaborare a documentații de urbanism.

OBIECTUL acestui P.U.Z. îl constituie elaborarea unei documentații de urbanism necesară penti schimbare destinație din zona industrie nepoluanta in zona instituții si servicii/ comerț, stabilire indicato urbanistici, regim de aliniere.

în urma analizei documentației elaborată de către B.I.A SOCOLEANU VICTOR se propun :

” Schimbare destinație din zona industrie nepoluanta in zona instituții si servicii/ comerț, stabilii indicatori urbanistici, regim de aliniere.

Ca obiectiv secundar; Clădire restaurant si cu regim hotelier

Indicatori urbanistici :

 • >  P.O.T.: 50%

 • >  C.U.T. : 1,6

 • >  Accesul la restaurant se va face direct din trotuar str.Poligonuluifacces situat in zona c vest); accesul pentru angajați, aprovizionarefdirect din parcarea existenta, prin scara c acces direct in demisol); accesul pt. camerele de cazare se va face prin recepția propusa i zona de nord est a aplasamentului (cu acces direct din parcare); spatii parcare cf. HG 525/1996 : restaurant =8 loc; camere de cazare =1 loc

 • >  Reglementari - zonificare funcționala : Conf. PUG ( aprobat) , zona reglementata de PL este conform categoriei de folosința actuale a terenului curți construcții, cai ferate.

 • >  Reglementari - modul de utilizare al terenului

 • 1. Zona CCr- cai de comunicație rutiera - conform PUG

 • 2. Iscr - zona mixta instituții si servicii cu funcțiuni complexe Reglementările ce fac obiectul prezentei documentații se modifica strict doar pentru teren

beneficiarului.

Regimul de aliniere fata de axul străzii Poligonului - 6,50 m

Regimul juridic ramane neschimbat fata de situația actuala.

REGULAMENT LOCAL DE URBANISM AFERENT PUZ

"Schimbare destinație din zona Industrie Nepoluanta in zona Instituții si Servicii/Comert, stabilire indicați urbanistici, regim de aliniere"

PLOIEȘTI strada Poligonului nr. 2, Județul Prahova

U.T.R.

ZONE SI SUBZONE FUNCȚIONALE

Iscx ZONA INSTITUȚII SI SERVICII /COMERȚ CU FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE

SUBZONE FUNCȚIONALE____________ _______

Cer ZONA CAI DE COMUNICAȚIE RUTIERA

Is/ln ZONA INSTITUȚII SI SERVICII

CAP. 1-GENERALITĂȚI

Art. 1- Tipuri de subzone funcționale


Funcțiuni complementare funcțiunii de instituții si servicii, comerț, servicii profesionale,birouri, alimentație publica, etc.

Art. 2- Funcțiunea dominanta a subzonei.

Instituții si servicii publice, comerț, alimentație publica Art. 3- Funcțiuni complementare admise subzonei. Funcțiuni complementare

CAP. 2-UTILIZARE FUNCȚIONALA


Art. 4- Utilizări permise.

comerț, servicii profesionale,birouri, alimentație publica, etc Art. 5- Utilizări permise cu condiții.

Activitati pentru comerț provizoriu si altele asemenea

Art. 6- Interdicții temporare.

pana la obținerea avizelor si a autorizației de construire

Art. 7- Utilizări interzise.

orice fel de alte construcții, pentru alte funcțiuni.

CAP. 3- CONDIȚII DE AMPLASARE SI COFORMARE

Reguli de amplasare si retrageri minime.

Art. 8 - Orientare fata de punctele cardinale.

Conform art. 17 R.G. U.

Art. 9- Amplasare fata de drumuri publice.

Min 6.50 m- din ax strada Poligonului.

Art. 10- Amplasare fata de cai navigabile

Nu este cazul.

Art. 11- Amplasare fata de cai ferate

Conform adresa regionala SNCFR.

Art. 12- Amplasare fata de aeroporturi

Nu este cazul.

Art. 13- Retrageri fata de fasia de protecției a frontierei de stat

Nu este cazul.

Art. 14- Amplasarea fata de aliniament.

La aliniament existent la strada Poligonului

Art. 15- Amplasarea in interiorul parcelei.

0.30 m. fata de imprejmuirea lateral stanga (latura de nord, nord vest)Pe limita de proprietate fata de imprejmuirea lateral dreapta (latura de nord, nord-est)

 • 3.2 Reguli cu privire la asigurarea acceselor

Art. 16- Accese carosabile

Din strada Poligonului

Art. 17-Accese pietonale

Idem Art. 16

 • 3.3 Reguli cu privire la echiparea tehnico -edilitara.

Art. 18-Racordarea la rețelele existente in zona

Racordarea la rețelele existente la strada Poligonului (apa,canalizare,energie electrica,gaze naturale)

Art. 19-Realizarea de rețele

Nu este cazul.terenul beneficiază de toate rețelele (apa,canalizare,energie electrica,gaze naturale)

Art.20-Proprietatea publica asupra rețelelor edilitare

Se respecta prevederile art.29 RGU

4 Reguli privind forma si dimensiunile terenului si construcțiilor

Art.21 -Parcelarea

Parcela construi bila 710,00 mp

Art. 22-lnaltimea construcțiilor.

Maximum D+P+1+M

Art.23-Aspectul exterior al construcțiilor Conform art. 32 din RGU

Art.24-Procent de ocupare a terenului POT=50%
CUT = 1,6

Art.25-Parcaje, garaje

11 locuri in incinta proprietății

Art. 26-Spatii verzi

Minim. 10 % din suprafața terenului.

Art.27-lmprejmuiri.

Se vor respecta prevederile art. 35 RGU transparenta spre drum, opaca spre vecini

Menționam faptul ca proiectantul si beneficiarul documentației răspund pentru exactitatea datelor i veridicitatea inscrisurilor cuprinse in documentația prezentata pentru avizare.


în urma analizei, în ședința din data de 04.08.2011, Comisia Tehnică de Amenajare a Teritoriului ț Urbanism acordă:


AVIZ FAVORABIL


pentru

Plan Urbanistic Zonal


„Schimbare destinație din zona industrie nepoluanta in zona instituții si servicii/ comerț, stabilire indicatori urbanistici, regim de aliniere”

Cu condiții pentru faza de Autorizație de Construire:

 • -  prezentarea acordului notarial pentru căminul de pe terenul vecin , incheiat intre proprietarul terenului si familia Stroescu

 • -  prezentarea acordului Regionalei CF București pentru dezmembrarea CF, pe numele beneficiarului acestui aviz

 • -  schimbarea locului de parcare de langa intrarea la camerele de cazare


Având :

„7”

- voturi „pentru"

»

))*"

- voturi „împotrivă

- abțineri

„2”

- absențeARHITECT ȘEF,

arh. Simona Elena MUNTEANU