Hotărârea nr. 478/2011

Hotararea nr. 478 Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ”Schimbare destinatie din zona cai de comunicatii rutiere in zona locuinte cu regim mic de inaltime, ridicare restrictie de construire in intersectie, modificare regim de aliniere ’’ Str. Pompierilor nr. 1A, Ploieşti

ROMÂNIA


JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 478


Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal

” Schimbare destinație din zona cai de comunicații rutiere in zona locuințe cu

regim mic de inaltime, ridicare restricție de construire in intersecție, modificare regim de aliniere ”

Str. Pompierilor nr. IA, Ploiești

Consiliul Local al municipiului Ploiești;

Văzând Expunerea de motive a doamnelor și domnilor consilieri Gheorghe Adina Dumitru Carmen, Sicoie Florin Lucian, Popa Gheorghe Mateescu Marius, Horghidar Costel și Raportul de specialitate al Direcției Generale de Dezvoltare Urbană, prin care se propune spre aprobare, la solicitarea d - lui POPESCU CLAUDIU PAUL, Plana Urbanistic Zonal “SCHIMBARE DESTINAȚIE DIN ZONA CAI DE COMUNICAȚII RUTIERE IN ZONA LOCUINȚE CU REGIM MIC DE INALTIME, RIDICARE RESTRICȚIE DE CONSTRUIRE IN INTERSECȚIE MODIFICARE REGIM DE ALINIERE ” str. Pompierilor nr. IA, Ploiești;

In baza Legii nr.50/1991 privind autorizarea construcțiilor și unele măsuri pentri realizarea locuințelor; republicată și actualizată,

In conformitate cu Legea nr.350/2001 privind urbanismul și amenajarea teritoriului, cu modificările și completările ulterioare;

In temeiul art 36, alin.l și alin.5, lit.„c” din Legea nr.215/2001, privinc administrația publică locală, republicată și actualizată

HOTĂRĂȘTE:

ART.l Aprobă Avizul nr. 55 din 04.08.2011 al Comisiei Tehnice de Urbanism ș: Amenajarea Teritoriului a Municipiului Ploiești;

ART.2 Aprobă Planul Urbanistic Zonal “SCHIMBARE DESTINAȚIE DD ZONA CAI DE COMUNICAȚII RUTIERE IN ZONA LOCUINȚE CU REGIM MIC DE INALTIME, RIDICARE RESTRICȚIE DE CONSTRUIRE D INTERSECȚIE, MODIFICARE REGIM DE ALINIERE ” str. Pompierilor nr. IA Ploiești, la solicitarea d - lui POPESCU CLAUDIU PAUL, cu condiția respectări avizului nr. 55 din 04.08.2011 al CTUAT, anexat prezentei hotărâri.

Conform anexei nr.l terenul care face obiectul acestui P.U.Z. se află în intravilan are suprafața totala de 286,00 mp din acte , respectiv 289,000 mp din măsurători și este proprietate particulară a lui POPESCU CLAUDIU PAUL conform Contractului de vanzare - cumpărare nr. 190/23.09.2010 .

ART.2 Planul Urbanistic Zonal, prevăzut la art. lva avea termenul de valabilitate de 5 ani.

ART.3 Direcția Generala de Dezvoltare Urbană va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

ART.4 Direcția Administrație Publică Juridic Contencios, Achiziții Publice.

9                                                    9                                                                                                                7                                                                    -

Contracte, va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 31 octombrie 2011

ROMÂNIA


JUDEȚUL PRAHOVA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

DIRECȚIA GENERALĂ DE DEZVOLTARE URBANA Andrei Liviu

RAPORT DE SPECIALITATE


Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal

” Schimbare destinație din zona cai de comunicații rutiere in zona locuințe cu regim mic de inaltime, ridicare restricție de construire in intersecție, modificare regim de aliniere ”

Str. Pompierilor nr. IA, Ploiești

Beneficiar : POPESCU CLAUDIU PAUL

Proiectant: B.I.A. VICTOR SOCOLEANU

Potrivit prevederilor Legii nr. 453/2001, a Ordinului M.L.P.A.T. nr. 91/1991 completat cu Ordinul M.L.P.A.T. nr.l76/N/2000, a Legilor nr. 350/2001 și nr. 289/200( și a cererii înregistrată la Primăria municipiului Ploiești - Direcția Generală de Dezvoltare Urbană, s-a prezentat proiectul :

Plan Urbanistic Zonal ” SCHIMBARE DESTINAȚIE DIN ZONA CAI DE

COMUNICAȚII RUTIERE IN ZONA LOCUINȚE CU REGIM MIC DE INALTIME, RIDICARE RESTRICȚIE DE CONSTRUIRE IN INTERSECȚIE, MODIFICARE REGIM DE ALINIERE ”

Str. Pompierilor nr. IA, Ploiești.

Proiectantul a executat Planul Urbanistic Zonal la comanda d - lui POPESCL CLAUDIU PAUL, în concordanță cu prevederile Ordinului M.L.P.A.T. nr. 91/1991 modificat de Ordinul M.L.P.A.T. nr. 176/N/2000 și in conformitate cu Legea nr 350/2001 privind urbanismul și amenajarea teritoriului și Legea nr. 289/2006 pentn modificarea și completarea Legii nr. 350/2001.

Terenul care face obiectul acestui P.U.Z. se află în intravilan, are suprafața total, de 286,00 mp din acte, respective 289,00 mp din măsurători și este proprietate particular; a lui POPESCU CALUDIU PAUL conform Contractului de vanzare - cumpărare ni 190/23.09.2010.

Conform P.U.G. aprobat prin H.C.L. nr. 209/ 1999 imobilul are urmatoareL caracteristici :

a) U.T.R. de referință (zona și funcțiune, utilizări permise și interzise, suprafața teren)

UTR V7 ; POT 50%; CUT 1,5

Destinația stabilita prin planurile urbanistice actuale :

L — zona pentru locuințe

Lmr —zona predominant rezidențiala cu regim de inaltime P,P+l-2, c\ interdicție de construire pana la elaborarea PUD/PUZ

funcțiunea dominanta : locuințe individuale, cu regim mic de inaltime majoritar parter

fj\

ii complexe, activitat

I*        H


funcțiuni complementare: instituții si servicii nepoluante, circulații pietonale, spatii verzi, scuaruri

- Suprafața teren — 286,00 mp din acte, respectiv 289,00 mp dit măsurători

 • -  In ședința din 08.11.2010 CTATU constituita conform HCL nr. 126 2009 , acorda Aviz prealabil de Oportunitate nr.32, favorabil, pentri Studiu de oportunitate in vederea elaborării PUZ pentru "schimbări destinație din zona cai de comunicații in zona de locuințe cu regim mic de inaltime, ridicare restricție de construire, in intersecție, modificări aliniament" avand ca obiectiv secundar: continuarea construirii pi parcela care a generat PUZ- ul a unei locuințe S+P+2

 • -  Folosința actuala a terenului: curți — construcții

 • -  Terenul este situat in zona cu interdicție de construire pana la elaborări PUD/PUZ, in zona protejata din punct de vedere arhitectural si in zoni cu interdicție de construire in iontersectie de circulație simpla —cu raze de 50 m din centrul acesteia.

 • -  Terenul se incadreaza in zona valorica B, conform HCL nr. 316 / 2002

 • -  Parcela construibila

 • -  Terenul are acces la strada Rudului si strada Pompierilor.

 • -  Regim de inaltime : max. P+2

 • -  Retragere minima obligatorie : 19,00 ml din axul străzii Rudului

 • -  Retragere minima obligatorie fata de aliniamentul străzii Pompierilor -3 ml

 • -  Distanta minima intre construcțiile amplasate pe aceeași parcela—minir 3 ml

 • -  Distanta dintre clădiri pe parcelele alaturate trebuie sa fie mai mare sa\ cel puțin egala cu inaltimea clădirii celei mai inalte , pentru a nu s umbri reciproc- cf.OMS nr. 536 /1997.

 • -  Numărul de parcaje necesare se vor asigura pe parcela proprie

 • -  Eliberarea autorizațiilor de construire va fi condiționată de obligați menținerii sau realizării de spatii verzi si plantate in cadrul parcele respective, dimensionate cf Anexei nr.6 din RGU in raport cu funcțiune^ clădirii

Utilizări permise :

 • -  L — locuințe individuale, instituții publice aferente zonelor rezidențiale servicii profesionale, sociale si profesionale, comerț, activitati nepoluant ( cf. OMS 536 / 1997, art.4 si studiu de impact), anexe gospodărești c regim de inaltime parter (in cond. OMS 536/1996, art.16).

Utilizări interzise:

 • -  L - orice unitati economice poluante si care generează trafic intens construcții pe parcele care nu indeplinesc condițiile de suprafața minim si front la strada

Reglementari — modul de utilizare al terenului

 • 1. Zona CCr - cai de comunicație rutiera — conformPUG

 • 2. Zona Lm si Lmr — zona destinata locuințelor sizonadestinatc

locuințelor in zona protejata                            V

 • 3. Zona Îs - zona destinata instituțiilor si serviciilor vM‘;

 • 4. Zona S-zona cu destinație speciala \ ’yy ț%//y’oj

Acest P. U.Z. a fost solicitat prin Certificatul de Urbanisipjjif^j2073 dir.

07.01.2011

A fost întocmit un studiu de oportunitate în baza căruia a fost elaborat ș\ aprobat Avizul Prealabil de oportunitate nr.32/08.11.2010 prin care au fost stabilite zona de studiu și condițiile de elaborare a documentației de urbanism.

OBIECTUL acestui P.U.Z. îl constituie elaborarea unei documentații de urbanism necesară pentru schimbarea destinației de teren din zona cai de comunicați rutiere in zona locuințe cu regim mic de înălțime, ridicarea restricției de construire ir intersecție, modificare regim de aliniere.

O .

în urma analizei documentației elaborată de către BJ.A SOCOLEANU VICTOR st propun :

„Schimbare destinație din zona cai de comunicații rutiere in zona de locuințe cu regim mic de inaltime, ridicare restricție de construire in intersecție, modificare regim de aliniere”

Ca obiectiv secundar:

continuarea construirii pe parcela care a general P,U,Z,-ul a unei locuințe Ș±P±2

Reglementările ce fac obiectul prezentei documentații se refera la suprafatc studiata in PUZ.

POT = 50%

CUT = 1,5

Regimul de aliniere propus este la 2,00 m fata de aliniamentul existent a străzii Pudului/ Pompierilor si de 10,00 m din ax strada Rudului, respectiv 9,0 n fata de ax strada Pompierilor.

Se vor amenaja 2 locuri de parcare

Categoria de folosința : curți - construcții

Se renunța la propunerile de străpungeri din str. Caliman spre str. Rudului. R.L.U.

1. încadrarea in regulamentul aferent PUG al municipului Ploiești

UTR V7

ZONE SI SUBZONE FUNCȚIONALE

ZONA FUNCȚIONALA Lmr - LOCUINȚE CU REGIM MIC DE INALTIME, FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE IN ZONA CU VALOARE ARHITECTURALA Lmr-LOCUINȚE CU REGIM MIC DE INALTIME P+2

FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE CU RESTRICȚIE IN ZONA CU VALOARl ARHITECTURALA

Cer - CAI DE COMUNICAȚII RUTIERE

Cap 1 - GENERALITĂȚI

Art. 1 Tipuri de zone si subzone funcționale

Locuințe cu regim mic de inaltime cu restricție de încadrare in zona ci valoare arhitecturala

Art.2 Funcțiunea dominanta a subzonei

Locuințe cu regim mic de inaltime P+2 si funcțiuni complementare

Art.3 Funcțiuni complementare admise


Echipare edilitara

Cap 2 - UTILIZARE FUNCȚIONALA

Art. 4 Utilizări permise

Locuințe cu regim mic de inaltime P+2

Art. 5 Utilizări permise cu condiții

Funcțiuni complementare

Art. 6 Interdicții temporare

Pana la obținerea avizelor si a autorizației de construire

Art. 7 Utilizări interzise

Orice fel de alte constructi, pentru alte funcțiuni Construcții provizorii

Cap 3 - CONDIȚII DE AMPLASARE SI CONFORMARE

 • 3.1 Reguli de amplasare si retrageri minime

Art. 8   Orientare fata de punctele cardinale

Pentru locuințe, insorire min. o ora si jumătate

Art.9   Amplasare fata de drumuri publice

Fata de ax strada Rudului 10,00 m

Fata de ax strada Pompierilor 9,0 m

Art. 10 Amplasarea fata de cai navigabile

Nu este cazul

Art.l 1 Amplasarea fata de de cai ferate

Nu este cazul

Art. 12 Amplasarea fata de aeroporturi

Nu este cazul

Art. 13 Retrageri fata de fasia de protecție a frontierei de stat

Nu este cazul

Art. 14 Amplasarea fata de aliniamente

Fata de strada Rudului si strada Pompierilor 2,0 m

Art. 15 Amplasarea in interiorul parcelei

1,0 m spre sud si 2,5 m spre vest

 • 3.2     Reguli cu privire la asigurarea acceselor

Art. 16 Accese carosabile

Din strada Rudului pentru proprietățile de la nr.96 bis-112, din strada Pompierilor de la nr. 1, IA, 3,3A

Art. 17 Accese pietonale

Idem art. 16

 • 3.3     Reguli cu privire la echiparea edilitara

Art. 18 Racordarea la rețelelor existente in zona-electrice, gaze, apa, canal, telefon

Art. 19 Realizarea de rețele

Reabilitări

Art.20 Proprietatea publica asupra rețelelor edilitare

Se respecta prevederile art. 29 RGU

 • 3.4    Reguli privind forma si dimensiunile terenului si construcțiilor

Art.21 Parcelare

Nu este cazul — proprietate cu locuința realizata parțial : subsol si

parter


Art.22 înălțimea construcțiilor

P+2

Art.23 Aspectul exterior al construcțiilor încadrare in arhitectura fronturilor stradale

Art.24 Procent de ocupare a terenului

POT = 50°%

CUT = 1,5

Art.25 Parcaje, garaje

In incinta

Art.26 Spatii verzi

Spatii verzi — gazon si flori

Art.27 împrejmuiri

Transparente si decorative la strada

Opace spre interior 1,8 m

Beneficiarii au obtinut următoarele avize și acorduri :

 • -  privind utilitățile urbane :

o alimentare cu apă si canalizare (nr.48/16.02.2011)

o alimentare cu energie   electrică (acord   de principiu

adr. nr. 1710/22.02.2011)

o telefonie (nr. 164/21.02.2011)

 • -  privind :

o Protecția Mediului (nr. 1750/02.03.2011)

o Sanatateapopulației (nr. 78/28.02.2011)

 • -   altele:

o comisia municipala pentru transport si siguranța circulației (nr.424/14.03.2011)

o serviciul rutier (nr.715122/15.02.2011))

o Direcția de Cultura : (nr. 98/14.02.2011)

o M.A.N.P. —Statul Major General (nr. D/621/01.04.2011)

o S.R.lfnr.35090/24.02.2011)

în ședința din data de 04.08.2011 a Comisiei Tehnice de Urbanism și Amenjarea Teritoriului, s-a analizat documentația Planului Urbanistic Zonal “ SCHIMBARE DESTINAȚIE DIN ZONA CAI DE COMUNICAȚII RUTIERE IN ZONA LOCUINȚE CU REGIM MIC DE ÎNĂLȚIME, RIDICARE RESTRICȚIE DE CONSTRUIRE IN INTERSECȚIE, MODIFICARE REGIM DE ALINIERE ” str. Pompierilor nr. IA, Ploiești, avand si Raportul procesului de informare si consultare a populației si s - a emis avizul favorabil nr. 55 din 04.08.2011.

In perioada 02.06 - 16.06.2011 s-a desfășurat procesul de informare și consultare a populației aferent acestei documentații de urbanism, din acest punct de vedere fiind îndeplinite toate condițiile legale, considerându-se că se poate iniția procedura de aprobare în cadrul Consiliului Local Ploiești.

Supunem avizării proiectul Planului Urbanistic Zonal . SCHIMBARE DESTINAȚIE DIN ZONA CAI DE COMUNICAȚII RUTIERE IN ZONA LOCUINȚE CU REGIM MIC DE ÎNĂLȚIME, RIDICARE 'RiES I RK TIE DE CONSTRUIRE IN INTERSECȚIE, MODIFICARE REGIM DE ALINIERE” str. Pompierilor nr. IA, Ploiești, întocmit de B.I. A. VICTOR SOCOLEANU.

ARHITECT ȘEF,

arh.Simona Elena MUNTEAN U
SERVICIU DEZVOLTARE URBANA SI METROPOLITANA Mihaela Carmencita CONSTANTINESCU

..............................................

VIZAT,

DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE PUBLICA,

JURIDIC CONTENCIOS, ACHIZIȚII PUBLICE, CONTRACTE

DIRECTOR,

Simona AlLBU

Plan Urbanistic Zonal

“Schimbare destinație din zona cai de comunicații rutiere in zona locuințe


cu regim mic de inaltime, ridicare restricție de construire in intersecție si modificare regim de aliniere “ strada Pompierilor nr.1 AjPloiesti
REGLEMENTARI URBANISTICE DETALIERE

SC:1 / 500____________

_________ teren studiat

I...................I S teren = 286.00 mp (dinacte ),

-   289.00 mp (din măsurători)

zonifîcare funcționala :

I------------------------1


| ,-    ,■ | spatii verzi amenajate

|          | circulație pietonaia de incinta

Limita zona cu valoare arhitecturala

--------- Regim de aliniere

2.00 m fata de aliniament existent la strada Rudului / Pompierilor

4 £ accese auto / pietonal

“Schimbare destinație din zona cai de comunicații rutiere in zona locuințe cu regim mic de inaltime, ridicare restricție de construire in intersecție si modificare regim de aliniere “ strada Pompierilor nr.1A,Ploiesti


S teren = 4.9 Ha" limita PUZ studiat

S teren = 1.2 Ha


zonificare funcționala :

--------1 Lm - zona locuințe cu regim

-------- mic de inaltime P - P+2


Regim de aliniere

2.00m fata de aliniament existent la strada Rudului / Pompierilor

POT 50 %

CUT 1.5


ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


EXPUNERE DE MOTIVEPrivind aprobarea Planului Urbanistic Zonal

” Schimbare destinație din zona cai de comunicații rutiere in zona locuințe c

regim mic de inaltime, ridicare restricție de construire in intersecție, modificare regim de aliniere ”

Str. Pompierilor nr. IA, Ploiești Ca obiectiv secundar:

• continuarea construirii pe parcela care a general P. U.Z.-ul a unei locuințe S+P+2


Beneficiar : POPESCU CLAUDIU PAUL

Proiectant: B.I.A. VICTOR SOCOLEANU


Prin cererea înregistrată la Primăria municipiului Ploiești - Direcția Generală d Dezvoltare Urbană, s-a solicitat aprobarea proiectului : Plan Urbanistic Zonal ' SCHIMBARE DESTINAȚIE DIN ZONA CAI DE COMUNICAȚII RUTIERE I? ZONA LOCUINȚE CU REGIM MIC DE INALTIME, RIDICARE RESTRICȚII DE CONSTRUIRE IN INTERSECȚIE, MODIFICARE REGIM DE ALINIERE ’ str. Pompierilor nr. IA, Ploiești, întocmit de B.I.A. VICTOR SOCOLEANU .

Proiectantul a executat Planul Urbanistic Zonal la comanda d -lui POPESCL CLAUDIU PAUL, în concordanță cu prevederile Ordinului M.L.P.A.T. nr. 91/1991 modificat de Ordinul M.L.P.A.T. nr. 176/N/2000 și în conformitate cu Legea nr.350/2001 privind urbanismul și amenajarea teritoriului și Legea nr.289/2006 pentru modificarea ș completarea Legii nr.350/2001.

Potrivit Raportului de specialitate al Direcției Generale de Dezvoltare Urbana, proiectantul modifică prevederile Planului Urbanistic General al municipiului Ploiești aprobat prin Hotărârea nr 209 din 10.12.1999 a Consiliului Local al municipiului Ploiești, respectând prevederile Legii nr. 453 / 2001, a Ordinului M.L.P.A.T. nr. 91 /1991, completat cu Ordinul M.L.P.A.T. nr. 176/ N / 2000.

Supunem spre aprobarea Consiliului Local al municipiului Ploiești Plan Urbanistic Zonal - "SCHIMBARE DESTINAȚIE DIN ZONA CAI DE COMUNICAȚII RUTIERE IN ZONA LOCUINȚE CU REGIM MIC DE INALTIME, RIDICARE RESTRICȚIE DE CONSTRUIRE IN INTERSECȚIE, MODIFICARE REGIM DE ALINIERE ’’ str. Pompierilor nr. IA, Ploiești, întocmit de B.I.A, VICTOR SOCOLEANU, la solicitarea d- lui POPESCU CLAUDIU PAUL.

COMISIA DE

Adina GHEORGHE Carmen DUMITRU Gabriel IONESCU Florin SICOIE Gheorghe POPA Marius MATEE

Coste! HORGHIDAN
MUNICIPIUL PLOIEȘTIPRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI B-dul Republicii nr. 2

100008-Ploiești

TEL: 0244 / 516699 ; 0244 / 515982

FAX: 0244 / 513829

COMISIA TEHNICĂ DE AMENAJARE A TERITORIULUI Șl URBANISM

constituită conform H.C.L.Ploiești nr.126/2009

AVIZ

Nr. 55 DIN 04.08.2011

LUCRAREA:

Plan Urbanistic Zonal

„Schimbare destinație din zona cai de comunicații rutiere in zona de locuințe c regim mic de inaltime, ridicare restricție de construire in intersecție, modificar regim de aliniere”

AMPLASAMENT:

str. Pompierilor nr. 1A, Ploiești

INIȚIATORI:

POPESCU CLAUDIU PAUL

ELABORATOR:

B.I.A. SOCOLEANU VICTOR

Documentația, înregistrată la Direcția Generală de Dezvoltare Urbană cuprinde:

 • a)  piese scrise :    -memoriu de prezentare, RLU

 • b)  piese desenate : 9 planșe

 • c)  alte documente:

 • a.  Certificat de urbanism : 2073 /07.01.2011

 • b.  Act de proprietate : Contract de vanzare -cumpărare nr. 190/ 23.09.2010

 • c.  Avize solicitate prin Certificat de urbanism: alimentare cu apă si canalizare (nr.48/16.02.2011 alimentare cu energie electrică (acord de principiu adr.nr.1710/22.02.2011), telefonizare nr.164/21.02.2011), sanatatea populației (nr.78/28.02.2011), comisia municipala pentru transpo si siguranța circulației (nr.424/14.03.2011),cultura (nr.98/14.02.2011),MAPN-Statul Major Gener, (D/1071/01.04.2011), SRI ( nr.35090/24.02.2011 ), serviciul rutier (nr.715122/15.02.2011 Agenția pentru Protecția Mediului (nr.1750/02.03.2011)

 • d.  Taxă C. T.A. T. U. : conform chitanței seria AA nr. 154950/23.05.2011

 • e.  Taxa R.U.R. : conform O.P. nr.2/23.05.2011

 • f.   Alte documente : Studiu de oportunitate, Aviz prealabil nr.32/08.11.2010

> Reglementari stabilite prin P.U.G.:

a) U. T.R. de referință (zona și funcțiune, utilizări permise și interzise, suprafață teren)

UTR V 7 ; POT 50 % ; CUT 1,5

Destinația stabilita prin planurile urbanistice actuale :

L - zona pentru locuințe

Lmr-zona predominant rezidențiala cu regim de inaltime P,P+1-2, cu interdicție de construire par la elaborarea PUD/PUZ

funcțiunea dominanta : locuințe individuale, cu regim mic de inaltime, majoritar parter

funcțiuni complementare: instituții si servicii complexe, activitati nepoluante, circulații pietonal spatii verzi, scuaruri

Suprafața teren = 286,00 mp din acte, respectiv 289,00 mp din măsurători

In ședința din 08.11.2010 CTATU constituita conform HOL nr. 126 / 2009 , acorda Av prealabil de Oportunitate nr.32, favorabil, pentru Studiu de oportunitate in vederea elabora

PUZ pentru "schimbare destinație din zona cai de comunicații in zona de locuințe cu regin mic de inaltime, ridicare restricție de construire, in intersecție, modificare aliniament” avand c< obiectiv secundar: continuarea construirii pe parcela care a generat PUZ - ul a unei locuinti S+P+2

Folosința actuala a terenului: curți - construcții

Terenul este situat in zona cu interdicție de construire pana la elaborare PUD/PUZ ^in zom protejata din punct de vedere arhitectural si in zona cu interdicție de construire in intersecții de circulație simpla -cu raza de 50 m din centrul acesteia.

Terenul se incadreaza in zona valorica B, conform HCL nr. 316/2002

Parcela construibila

Terenul are acces la strada Rudului si strada Pompierilor.

Regim de inaltime : max. P+2

Retragere minima obligatorie : 19,00 ml din axul străzii Rudului

Retragere minima obligatorie fata de aliniamentul străzii Pompierilor - 3 ml

Distanta minima intre construcțiile amplasate pe aceeași parcela-minim 3 ml

Distanta dintre clădiri pe parcelele alaturate trebuie sa fie mai mare sau cel puțin egala ci inaltimea clădirii celei mai inalte, pentru a nu se umbri reciproc- cf. OMS nr. 536 /1997. Numărul de parcaje necesare se vor asigura pe parcela proprie

Eliberarea autorizațiilor de construire va fi condiționată de obligația menținerii sau realizării d* spatii verzi si plantate in cadrul parcelei respective, dimensionate cf. Anexei nr.6 din RGU i, raport cu funcțiunea clădirii

Utilizări permise:

L - locuințe individuale, instituții publice aferente zonelor rezidențiale, servicii profesionale sociale si profesionale, comerț, activitati nepoluante ( cf. OMS 536 / 1997, art.4 si studiu d impact), anexe gospodărești cu regim de inaltime parter (in cond. OMS 536/1996, art.16).

Utilizări interzise:

L - orice unitati economice poluante si care generează trafic intens; construcții pe parcei care nu indeplinesc condițiile de suprafața minima si front la strada

Reglementari - modul de utilizare al terenului

 • I.  Zona CCr- cai de comunicație rutiera - conform PUG

 • II. Zona Lm si Lmr - zona destinata locuințelor si zona destinata locuințelor in zon protejata

 • III. Zona Is - zona destinata instituțiilor si serviciilor

 • IV. Zona S-zona cu destinație speciala

Acest P.U.Z. a fost solicitat prin Certificatul de Urbanism nr. 2073 din 07.01.2011

A fost întocmit un studiu de oportunitate în baza căruia a fost elaborat și aprobat Avizul Prealabil o oportunitate nr. 32/08.11.2010 prin care au fost stabilite zona de studiu și condițiile de elaborare a documentați* de urbanism.

OBIECTUL acestui P.U.Z. îl constituie elaborarea unei documentații de urbanism necesară pentru ridicarea restricției de construire, "Schimbare destinație din zona cai de comunicații rutiere in zona de locuințe cu regim mic de inaltime, ridicare restricție de construire in intersecție, modificare regim de aliniere”.

în urma analizei documentației elaborată de către B.I.A SOCOLEANU VICTOR se propun : "Schimbare destinație din zona cai de comunicații rutiere in zona de locuințe cu regim mic de inaltime, ridicare restricție de construire in intersecție, modificare regim de aliniere”

Ca obiectiv secundar:

continuarea construirii pe parcela care a general P.U.Z.-ul a unei locuințe S+P+2 Reglementările ce fac obiectul prezentei documentații se refera la suprafața studiata in PUZ.

POT =50%

CUT = 1,5

Regimul de aliniere propus este la 2,00 m fata de aliniamentul existent al străzii Rudului/ Pompierii* si de 10,00 m din ax strada Rudului, respectiv 9,0 m fata de ax strada Pompierilor.

Se vor amenaja 2 locuri de parcare

Categoria de folosința : curți - construcții

Se renunța la propunerile de străpungeri din str. Caliman spre str. Rudului. R.L.U.

1. încadrarea in regulamentul aferent PUG al municipului Ploiești UTRV7


ZONE SI SUBZONE FUNCȚIONALE

ZONA FUNCȚIONALA Lmr-LOCUINȚE CU REGIM MIC DE ÎNĂLȚIME,

FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE IN ZONA CU VALOARE ARHITECTURALA

Lmr- LOCUINȚE CU REGIM MIC DE ÎNĂLȚIME P+2

FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE CU RESTRICȚIE IN ZONA CU VALOARE ARHITECTURALA Cer- CAI DE COMUNICAȚII RUTIERE

Cap 1 - GENERALITĂȚI

Art. 1 Tipuri de zone si subzone funcționale

Locuințe cu regim mic de inaltime cu restricție de incadrare in zona cu valoare arhitecturala

Art. 2 Funcțiunea dominanta a subzonei

Locuințe cu regim mic de inaltime P+2 si funcțiuni complementare

Art. 3 Funcțiuni complementare admise

Echipare edilitara

Cap 2 - UTILIZARE FUNCȚIONALA

Art. 4 Utilizări permise

Locuințe cu regim mic de inaltime P+2

Art. 5    Utilizări permise cu condiții

Funcțiuni complementare

Art. 6    Interdicții temporare

Pana la obținerea avizelor si a autorizației de construire

Art. 7 Utilizări interzise

Orice fel de alte constructi, pentru alte funcțiuni

Construcții provizorii

Cap 3 - CONDIȚII DE AMPLASARE SI CONFORMARE

 • 3.1     Reguli de amplasare si retrageri minime

Art. 8 Orientare fata de punctele cardinale

Pentru locuințe, insorire min. o ora si jumătate

Art. 9   Amplasare fata de drumuri publice

Fata de ax strada Rudului 10,00 m

Fata de ax strada Pompierilor 9,0 m

Art. 10 Amplasarea fata de cai navigabile

Nu este cazul

Art. 11 Amplasarea fata de de cai ferate

Nu este cazul

Art. 12 Amplasarea fata de aeroporturi

Nu este cazul

Art. 13 Retrageri fata de fasia de protecție a frontierei de stat

Nu este cazul

Art. 14 Amplasarea fata de aliniamente

Fata de strada Rudului si strada Pompierilor 2,0 m

Art. 15 Amplasarea in interiorul parcelei

1,0 m spre sud si 2,5 m spre vest

 • 3.2     Reguli cu privire la asigurarea acceselor

Art. 16 Accese carosabile

Din strada Pompieri

Art. 17 Accese pietonale

Idem


3.3

Art. 18

Art. 19

Art. 20

3

Art. 21


Reguli cu privire la echiparea edilitara

Racordarea la rețelelor existente in zona-electrice, gaze, apa, canal, telefon Realizarea de rețele

Reabilitări

Proprietatea publica asupra rețelelor edilitare

Se respecta prevederile art. 29 RGU

Reguli privind forma si dimensiunile terenului si construcțiilor

Parcelare

Nu este cazul - proprietate cu locuința realizata parțial: subsol si parter Art. 22 Inaltimea construcțiilor

P+2

Art. 23 Aspectul exterior al construcțiilor

încadrare in arhitectura fronturilor stradale

Art. 24 Procent de ocupare a terenului

POT =50%

CUT = 1,5

Art. 25 Parcaje, garaje

In incinta

Art. 26 Spatii verzi

Spatii verzi - gazon si flori

Art. 27 împrejmuiri

Transparente si decorative la strada

Opace spre interior 1,8 m

Menționam faptul ca proiectantul si beneficiarul documentației răspund pentru exactitatea datelor t veridicitatea inscrisurilor cuprinse in documentația prezentata pentru avizare.

în urma analizei, în ședința din data de 04.08.2011, Comisia Tehnică de Amenajare a Teritoriului ț Urbanism acordă:

AVIZ FAVORABIL

pentru

Plan Urbanistic Zonal

"Schimbare destinație din zona cai de comunicații rutiere in zona de locuințe cu regim mic de inaltime, ridicare restricție de construire in intersecție, modificare regim de aliniere”

Având :


„6”     - voturi „pentru”

- voturi „împotrivă”

„1”     -abțineri

„2”     - absențe


ARHITECT ȘEF,


arh. Simona Elena MUNTEANU


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 4

COMISIA PENTRU ORGANIZARE SI DEZVOLTARE URBANISTICA, REALIZAREA LUCRA RILORpCbLÎCE, CIRCULA TIE RUTIERA, CONSER VAREA   Vi

MONUMENTELOR ISTORICE SI DE ARHITECTURA]

RAPORT

Comisia a luat în discuție proiectul de hotărâre privind :

„SCHIMBARE DESTINAȚIE DIN ZONA CAI DE COMUNICAȚII RUTIERE IN ZONA LOCUINȚE CU REGIM MIC DE ÎNĂLȚIME, RIDICARE RESTRICȚIE DE CONSTRUIRE IN INTERSECȚIE, MODIFICARE REGIM DE ALINIERE ’’ str. Pompierilor nr. IA, Ploiești

Ca obiectiv secundar:

• continuarea construirii pe parcela care a general P. U.Z.-ul a unei locuințe

S+P+2


Adina GHEOfedHE


SECRETAR, Florin SICOIE