Hotărârea nr. 477/2011

Hotararea nr. 477 referitor la modificarea Hotararii Cosiliului Local nr. 375/28.10.2010 privind aprobarea Studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul „REALIZAREA PARCULUI MUNICIPAL PLOIESTI-VEST, INCLUSIV A CAILOR DE ACCES SI A RETELEI EDILITARE SPECIFICE – CENTRU DE EXCELENTA IN AFACERI PENTRU TINERII INTREPRINZATORI” si a cheltuielilor legate de implementarea proiectului

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

Consiliul Local al Municipiului Ploiești


HOTARAREA NR. 477

referitor la modificarea Hotărârii Cosiliului Local nr. 375/28.10.2010 privind aprobarea Studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul „REALIZAREA PARCULUI MUNICIPAL PLOIEȘTI-VEST, INCLUSIV A CAILOR DE ACCES SI A REȚELEI EDILITARE SPECIFICE - CENTRU DE EXCELENTA IN AFACERI PENTRU TINERII

ÎNTREPRINZĂTORI” si a cheltuielilor legate de implementarea proiectului

Consiliul Local al Municipiului Ploiești

Vazand Expunerea de motive a Primarului Municipiului Ploiești - domnul Andrei Liviu Volosevici si Raportul de specialitate al Direcției Relații Internationale privind privind actualizarea Studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul „REALIZAREA PARCULUI MUNICIPAL PLODEȘTI VEST, INCLUSIV A CAILOR DE ACCES SI A REȚELEI EDILITARE SPECIFICE - CENTRU DE EXCELENTA IN AFACERI PENTRU TINERII ÎNTREPRINZĂTORI” si a cheltuielilor legate implementarea proiectului din cadrul Programului Operațional Regional 2007 - 2013, Axa prioritara 1 - Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor - pol urban de creștere, Domeniul de intervenție 1.1 - Planuri integrate de dezvoltare urbana;

Având in vedere oportunitatea accesării fondurilor structurale si prevederile Programului Operațional Regional 2007 - 2013, Axa prioritara 1 - Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor - pol urban de creștere, Domeniul de intervenție 1.1 - Planuri integrate de dezvoltare urbana - Dezvoltarea durabila a mediului de afaceri;

In temeiul Hotărârii Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 115/29.04.2010 prin care s-a aprobat Planul Integrat de Dezvoltare al Polului de Creștere Ploiești-Prahova si Lista de proiecte prevăzute in partea a 4 a PID;

In temeiul prevederilor Hotărârii Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 375/28.10.2010 privind aprobarea Studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul „REALIZAREA PARCULUI MUNICIPAL PLOIEȘTI VEST, INCLUSIV A CAILOR DE ACCES SI A REȚELEI EDILITARE SPECIFICE - CENTRU DE EXCELENTA IN AFACERI PENTRU TINERn ÎNTREPRINZĂTORI” si a cheltuielilor legate de implementarea proiectului

In temeiul prevederilor Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, modificata si completata;

In baza criteriilor privind eligibilitatea solicitantului din Ghidul Solicitantului pentru Programul Operațional Regional 2007 - 2013, Axa prioritara 1 - Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor - pol urban de creștere, Domeniul de intervenție 1.1 - Planuri integrate de dezvoltare urbana - Dezvoltarea durabilă a mediului de afaceri;

In temeiul prevederilor art.36 alin. 2 lit. b si art.45 alin. 1 din Legea nr.215/2001 privind administrația publica locala, republicata, cu modificările si completările ulterioare;

In temeiul Hotărârii de Guvern nr. 28/9.01.2008 privind aprobarea continutului-cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum si a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții si lucrări de intervenții

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aproba modificarea articolului 1 din Hotararea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 375/28.10.2010, in sensul actualizării Studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru realizarea proiectului “REALIZAREA PARCULUI MUNICIPAL PLOIEȘTI VEST, INCLUSIV A CAILOR DE ACCES SI A REȚELEI EDILITARE SPECIFICE - CENTRU DE EXCELENTA IN AFACERI PENTRU TINERII ÎNTREPRINZĂTORI”, valoarea totala a cheltuielilor legate de implementarea proiectului fiind de 12.057.946,21 lei inclusiv TVA.

Art.2. Se aproba redepunerea cererii de finanțare pentru proiectul „REALIZAREA PARCULUI MUNICIPAL PLOIEȘTI VEST, INCLUSIV A CAILOR DE ACCES SI A REȚELEI EDILITARE SPECIFICE - CENTRU DE EXCELENTA IN AFACERI PENTRU TINERII ÎNTREPRINZĂTORI”, in cadrul Programului Operațional Regional 2007 - 2013, Axa prioritara 1 - Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor - Poli urbani de creștere, Domeniul de intervenție 1.1 - Planuri integrate de dezvoltare urbana -Dezvoltarea durabila a mediului de afaceri

Art.3. Se aproba modificarea articolului 3 din HCL nr. 375/28.10.2010, in sensul ca se aproba finanțarea din bugetul local a sumei de 4.078.496,11 lei reprezentând contribuția proprie din totalul cheltuielilor eligibile ale proiectului.

Art 4. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local nr. 375/28.10.2010 raman neschimbate.

Art. 6. Direcția Tehnic Investiții si Direcția de Relații Internationale din cadrul Municipiului Ploiești vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Art.7. Direcția Administrație Publica, Juridic Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prezenta hotarare.

ValentiivMarcu

( LOana Cristina Iaci


ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotarare referitor la modificarea Hotărârii Cosiliului Local nr. 375/28.10.2010 privind aprobarea Studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul „REALIZAREA PARCULUI MUNICIPAL PLOIEȘTI-VEST, INCLUSIV A CAILOR DE ACCES SI A REȚELEI EDILITARE SPECIFICE - CENTRU DE EXCELENTA IN AFACERI

PENTRU TINERII ÎNTREPRINZĂTORI” si a cheltuielilor legate de implementarea proiectului

Ținând seama de faptul ca Programul Operațional Regional 2007 - 2013, Axa prioritara 1 - Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor - pol urban de creștere, Domeniul de intervenție 1.1 - Planuri integrate de dezvoltare urbana -Dezvoltarea durabilă a mediului de afaceri, permite accesarea de fonduri pentru realizarea unui centru de excelenta in afaceri, s-a elaborat documentația tehnico-economica necesara.

In Lista de proiecte inclusă în Planul Integrat de Dezvoltare al Polului de Creștere Ploiești-Prahova, aprobat prin Hotararea Consiliului Local al municipiului Ploiești 115/29 aprilie 2010, la poziția 9 din cadrul secțiunii Obiectiv sectorial B3, figurează proiectul integrat „REALIZAREA PARCULUI MUNICIPAL PLOIEȘTI VEST, INCLUSIV A CAILOR DE ACCES SI A REȚELEI EDILITARE SPECIFICE” care include proiectul proiectul „REALIZAREA PARCULUI MUNICIPAL PLOIEȘTI VEST, INCLUSIV A CAILOR DE ACCES SI A REȚELEI EDILITARE SPECIFICE - CENTRU DE EXCELENTA IN AFACERI PENTRU TINERII ÎNTREPRINZĂTORI”.

Terenul pe care se va amplasa construcția se afla in intravilanul localității Ploiești, are o forma neregulata, avand categoria de curți construcții. Obiectivul Centru de Excelenta in Afaceri va avea suprafața construita de 1662 mp, suprafața desfasurata de 1808 mp.

Construcția are funcțiunea de sediu pentru activitati economice si se desfasoara pe doua nivele (P+l).

Costul total actual al proiectului este de 12.057.946,21 lei, din care:

Costuri eligibile 8 156 992,22 lei din care 4.078.496,1 llei (50%) contribuția financiara nerambursabila solicitata, iar 4.078.496,11 lei (50%) contribuția din bugetul local la cheltuielile eligibile.

Costuri neeligibile: 8.156.992,21 lei

Costuri neeligibile aferente TVA: 2.316.951,19 lei

Fata de cele de mai sus, supunem analizei si aprobării proiectul de hotarare alaturat.

PRIMAR,

ANDREI LIVIU VOLOSEVICI

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

consîliul local al municipiului ploiești

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotarare referitor la modificarea Hotărârii Cosiliului Local 375/28.10.2010 privind aprobarea Studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul „REALIZAREA PARCULUI MUNICIPAL PLOIESTI-VEST, INCLUSIV A CAILOR DE ACCES SI A REȚELEI EDILITARE SPECIFICE - CENTRU DE EXCELENTA IN AFACERI PENTRU TINERII ÎNTREPRINZĂTORI” si a cheltuielilor legate de implementarea proiectului

Având in vedere faptul ca prin Programul Operațional Regional 2007 - 2013, Axa prioritara 1 - Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor - pol urban de creștere, Domeniul de intervenție 1.1 - Planuri integrate de dezvoltare urbana -Dezvoltarea durabila a mediului de afaceri, pot fi accesate fonduri pentru construirea unui centru de excelenta in afaceri, s-a elaborat documentația tehnico-economica necesara redepunerii proiectului.

Construcția are funcțiunea de sediu pentru activitati de training si se desfasoara pe doua nivele (P+l). Terenul pe care se va amplasa construcția se afla in intravilanul localității Ploiești, are o forma neregulata, avand categoria de curți construcții. Obiectivul Centru de Excelenta in Afaceri va avea suprafața construita de 1662 mp, suprafața desfasurata de 1808 mp.

Elemente sustenabile:

 • - instalație de pompe de căldură ce asigura energia termica si incalzirea apei menajere pe timp de iarna;

 • - panouri solare ce asigura incalzirea apei menajere pe timp de vara;

 • - terase verzi integrate cu mediul inconjurator;

 • - tamplarie de aluminiu performanta;

 • - instalații electrice eficiente si economice;

 • -  instalații de ventilație eficiente;

 • -  iluminare naturala in spatiile de lucru;

 • -  acces si interrelationare cu spațiul exterior;

 • -  materiale ecologice eficiente energetic: terasa verde;

 • -  izolație eficienta: zidărie de cărămidă tip GVP grosime 30cm izolata cu polistiren lOcm la exterior si vata minerala 5cm la interior;

 • -  termo si hidro-izolarea plăcii peste sol si a terasei pentru scăderea pierderilor de energie;

 • -  materiale ce nu necesita Întreținere excesiva: granit, piatra, placari lemn.

Pentru realizarea fluxurilor necesare funcționarii acestui centru de excelenta, accesele se vor separa astfel:

 • -  in zona de intruniri-training accesul se realizează pe latura de vest;

 • - in zona de birouri accesul se realizează pe latura de nord.

Zona de întruniri este compusa din:

 • - hol de primire;

 • - săli de training - pot fî compartimentate cu ajutorul pereților mobili in săli mai mici sau mai mari ca suprafața, in funcție de necesitați si exista posibilitatea realizării unei săli multifuncționale pentru 100 de persoane;

 • - depozit de mobilier;

 • - sala de întruniri (poate ti folosita si de către cei din zona de birouri).

Zona de birouri este compusa din 9 spatii modulare de birouri ce pot adăposti 3-4 angajați, separate intre ele prin pereți mobili de compartimentare, pentru a permite o flexibilitate in ceea ce privește suprafața utila efectiva a incaperilor in funcție de necesitățile fiecărei firme.

Ambele zone principale ale clădirii sunt deservite de:

 • - grupuri sanitare separate pe sexe, cu dotări pentru persoane cu dizabilitati;

 • - spațiu curățenie;

 • - centru copiere (dotat cu copiator, PC, imprimanta);

 • - sala de mese (poate adăposti pana la 60 persoane) si chicineta;

 • - curte interioara;

 • - birouri administrație;

 • - camera servere;

 • - camera de pompare.

Sistemul constructiv al imobilului va fî pe cadre din beton armat cu fundații izolate din beton. Adâncimea de fundare se va stabili in funcție de natura geomorfologica a terenului si a limitei de inghet.

In urma evaluării inițiale a proiectului de către ADR Sud Muntenia a rezultat ca este necesara redepunerea proiectului si in acest sens actualizarea Studiului de Fezabilitate aferent.

Ca urmare a faptului Studiul de Fezabilitate inițial a fost aprobat prin Hotararea Consiliului Local nr. 375/28.10.2010, diferentele de curs valutar utilizate in stabilirea bugetului au determinat un cost total actual al proiectului diferit de cel estimat inițial.

Astfel pentru Studiul de Fezabilitate aprobat in octombrie 2010, cursul valutar folosit a fost 1 E = 4,3152 lei din data de 21.10.2010, iar pentru Studiul de Fezabilitate actual, cursul valutar folosit a fost 1 E = 4,3329 lei din data de 17.10.2011. Totodată datorita clarificărilor solicitate pe parcursul evaluării inițiale a proiectului, s-a adaugat valoarea de 88.000 lei (fara TVA), respectiv 109.120 lei cu TVA reprezentând 2 platforme pentru persoanele cu dizabilitati, acestea fiind necesare pentru a respecta principiul egalitatii de sanse.

In concluzie costul total inițial al proiectului era de 11.964.428,703 lei, iar costul actual estimat este de 12.057.946,21 lei, diferența rezultata fiind 75.740,18 lei (exclusiv TVA), respectiv 93.517,51 lei (inclusiv TVA).

Costul total actual al proiectului este de 12.057.946,21 lei, din care:

Costuri eligibile 8 156 992,22 lei din care 4.078.496,1 llei (50%) contribuția financiara nerambursabila solicitata, iar 4.078.496,11 lei (50%) contribuția din bugetul local la cheltuielile eligibile.

Costuri neeligibile: 8.156.992,21 lei

Costuri neeligibile aferente TVA: 2.316.951,19 lei

Fata de cele de mai sus, supunem analizei si aprobării proiectul de hotarare alaturat.

Sef Serviciu

Proiecte cki Finanțare Internaționala, ONG

MILENA


PELEA


Director

/‘Direcția Management Finanaciar-Contabil, Contracte

Direcția Tehnic Investiții

Director

TEODORA MARIN

Avizat,

Direcția Admninistratie Publica, Juridic Contencios, Achiziții Publice, Contracte

Director,

SIMONA ALBU

DEVIZUL obiectului - Clădire Centru de excelenta in afaceri, in mii Lei/mii Euro

17.oct.11

curs BNR

4,3329 |Lei/Euro

ww

Denumirea capitolelor si

Valoare (far

a TVA)

TVA24%

Valoare (tn<

- subcapitolelor decheltuieli

Mii lei

7Mii;£dr67

Mii lei

7':-7Miiiieî^77

Mii eurp

BlWSiWW'W

■1:^\7-^B777

7'77&7 77

^7^7777.7

LUCRĂRI DECONS TRUC TI I

1

Terasamente

18,624

4,298

4,470

23,094

5,330

2

Construcții: rezistență (fundații, structură de rezistență) și arhitectură (închideri exterioare, compartimentări, finisaje)

4.092,783

944,583

982,268

5.075,051

1.171,283

2.1

Structura si rezistenta

705,019

162,713

169,204

874,223

201,764

2.2

Arhitectura inclusiv Izolații

3.387,764

781,870

813,063

4.200,828

969,519

3

Izolații

-

-

-

-

-

4

Instalații electrice

733,562

169,300

176,055

909,616

209,932

5

Instalații sanitare

83,526

19,277

20,046

103,572

23,904

6

Instalații de încălzire, ventilare, climatizare. PSl, radio-tv, intranet

630,761

145,575

151,383

782,144

180,513

6.1

Curenti slabi

371,974

85,849

89,274

461,248

106,453

6.2

Termice

93,506

21,580

22,441

115,947

26,760

6.3

Ventilații

109,644

25,305

26.315

135,959

31,378

6.4

Punct termic

55,637

12,841

13,353

68,990

15,922

7

Instalații de alimentare cu gaze naturale

8

Instalații de telecomunicații

-

-

-

-

-

totali          : \ ■■ 7.:;

5.559,255

1.283,033

1.334,221

6:893,477

1:590,961

G ItMClNIAJ                                           7/ '

1

Montaj utilaje si echipamente tehnologice

59,870

13,818

14,369

74,239

17,134

Montaj instalații termice

8,153

1,882

1,957

10,110

2,333

i 1,2

Montaj instalații ventilații

29,423

6,791

7,062

36,485

8,420

■    1,3

Montaj instalații sanitare

5,062

1,168

1,215

6,277

1,449

i 1,4

Montaj instalații in punct termic

17,181

3,965

4,123

21,304

4,917

:    1,5

Montaj dotări

0,051

0,012

0,012

0,064

0,015

TOTALII              J7B

■       59,870

13,818

14,369

74,239

17,134

DEVIZUL GENERAL conform HG nr.28/2008 privind cheltuielile necesare realizării „Centru de excelenta in afaceri in mii Lcî/mii Euro, la cursul 4,3329 lei/euro, din data de 17.10.2011

Nr.crt,

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

Mii Iei

Mii euro

Mii lei

Mii lei

Mii euro

1

2

3

4

5

6

7

-■ |

1.1

Obținerea terenului

1.2

Amenajarea terenului

42,652

9,844

10,236

52,888

12,206

1.3

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea Ia starea inițiala

160,663

37,080

38,559

199,222

45,979

L-EElâffl

t&i%^W52"îî5ji

JsîăîiiiwwiFr'ftutjijW:

2.1

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

17,251

3,981

4,140

21391

4,937

2.1.1

Racord și rețele electrice - Branșament

10,782

2,488

2,588

13,370

3,086

ee..... i

Racord telefonie și Internet - Racord

6,469

1,493

1,553

8,022

1,851

l.

3.1

Studii teren

63,569

14,671

15,257

78,826

18,192

3.2

Taxe pentru obținerea de avize, acorduri si autorizații

7,750

1,789

7,750

1,789

3.3

Proiectare si inginerie

454,518

104,899

109,084

563,603

130,075

3.3.1

Studiu de fezabilitate

254,276

58,685

61,026

315,302

72,769

3,3,2

Proiect Te linie

190,707

44,014

45,770

236,477

54,577

3,3,3

Elaborare documentații necesare obținerii acordurilor, avizelor sî autorizațiilor

9,535

2,201

2,288

11,824

2.729

3.4

Organizarea procedurilor de achiziție publica

15,892

3,668

3,814

19,706

4,548

3.5

Consultanta

299,285

69,073

71,828

371,113

85,650

3.6

Asistenta tehnica

417,748

96,413

100,259

518,007

119,552

3.6.1

Asistenta tehnica clin partea proiectantului pe pacursul execuției

68,949

15,913

16,548

85.497

19,732

3.6.2

Dirigentie de șantier

348,798

80,500

83,712

432,510

99,820

BWîFi/îsS’^î

.^^î90;ST3ă

C.ZZ3

4.1

Construcții si instalații

6.098,596

1.407,509

1.463,663

7.562,258

1.745,311

■/././

Clădire

5.559,255

1.283,033

1.334,221

6.893,477

1.590,961

4.1.2

Drumuri, alei, parcare

232,144

53,577

55,715

287,859

66,436

4.1.3

Rețele exterioare

307,196

70,898

73,727

380,923

87,914

4.2

Montaj utilaj tehnologic

74,657

17,230

17,918

92,574

21,365

4. LI

Clădire

59,870

13,818

14,369

74,239

17,134

4.1.2

Relele exterioare

14,787

3,413

3,549

18,335

4,232

4.3

Utilaje, echip. tehnologice si funcționale cu montaj

1.355,430

312,823

325,303

1.680,733

387,900

4.1.1

Clădire

1.066,010

246,027

255,842

1.321,852

305,073

4.1.2

Rețele exterioare

289,420

66,796

69,461

358,881

82,827

4.4

Utilaje fara montaj si echipamente de transport

-

-

-

-

4.1.1

Clădire

4.1.2

Rețele exterioare

4.5

Dotări

109,750

25,329

26,340

136,090

31,409

4.6

Active necorporale

-

-

-

-

-

TOTAIiTCĂ pito 1

h______

0^;i!PlUL,I?5i^lteTcl>eItiiii:]i^?î^^^^^^^^:Sb!!ițt’sr

^8t'i   .......:...........- ...

5.1

Organizare de șantier

62,363

14,393

14,967

77330

17,847

5.1.1

Lucrări de construcții

45,401

10,478

10,896

56,297

12,993

5.1.2

Cheltuieli conexe organizării de șantier

16,962

3,915

4,071

21,033

4,854

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

79,282

18,298

-

79,282

18,298

5.2.1

Comisioane, cote, taxe legale

79,282

18,298

-

79,282

18,298

5.2.1.1

cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții (0,7%*(4.i)

42,690

9,853

42,690

9.853

5.2.1.2

cota aferenta ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism, și pentru autorizarea lucrărilor de construcții (O,l%*(4.1))

6,099

1.408

6,099

1.408

5.2.13

cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor (0.5%*(4,1))

30,493

7,038

30,493

7,038

5.2.2

Costul creditului

*

-

-

5.3

Cheltuieli diverse si neprevăzute (5% x (1.2+1,3+2+3+4))

321,961

74,306

77,271

399,232

92,140

®BW463,W^

aasBWiifiiSsw

MKSsensMî

«^555'843?

MMSEMfcl28i2S4?

MNmK

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

21,665

5,000

5,199

26.864

6,200

6.2

Probe tehnologice si teste

21,665

5,000

5,199

26,864

6,200

H&K5$723j

SSWl'2300-

BEE

^^9(624;'695l

^tt^2;221SW

^■5^2J289î0395

3:73.4?

^i;1^86;122;

^;îâț®9Jlil^32C

Cotele ISC si CSC nu sunt purtătoare de TVA, fiind deja taxe, in consecința acestor sume nu li s-a aplicat cota de 24%.

PROCURARE

1

Utilaje si echipamente tehnologice cu montaj HVAC

1.066,010

246,027

255,842

1.321,852

305,073

1,1

Echipamente instalații interioare

978,010

225,717

234,722

1.212,732

279,889

1,2

Echipamente rampe scări pentru persoane cu dîzabilitati

88.000

20,310

21,120

109,120

25,184

2

Utilaje fara montaj si echipamente de transport

3

Dotări clădire

109,750

25,329

26,340

136,090

31,409

WtfflWW

î                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ■                                                                                                                                                                                        •                                                                                                     '

t________j

77?7 i'- :7; 7TB

Hgl

Uf


Sursa de preturi folosita: Baza de preturi a firmei SC INTERGROUP ENGINEERING SRL la nivel național


Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

ALTE CHELTUIELI

Mii lei

Mii euro

Mii lei

Mii lei

Mii euro

1

Audit financiar

54,161

12,500

12,999

67,160

15,500

2

Publicitate proiect

62,139

14,341

14,913

77,052

17,783

2,1

Publicitate echipamente

0,323

0,075

0.078

0,401

0,092

2,2

Materiale pentru mass-medîa

12.844

2.964

3,083

15,927

3,676

2,3

Banner

0,304

0,070

0,073

0,377

0,087

2,4

Pliante broșuri mape, pixuri, etc

17,262

3,984

4.143

21,405

4,940

2,5

Carii de vizita

1,450

0,335

0,348

1,798

0,415

2,6

Panoul temporar pentru construcții

1,933

0,446

0,464

2,397

0,553

2,7

Placa permanenta la construcție

0,171

0,039

0,041

0,212

0,049

2,8

Pagina web

27,852

6,428

6,684

34,537

7,971

TOTAL

116,300

26,841

27,912

144,212

33,283

Nr. crt

Denumirea capitolelor sl subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

Mii lei

Mii euro

Mii tei

Mii lei

Mii euro

1

2

3

4

5

6

7

1

Cbst total investiție

9.740,995

2.248,147

2.316,951

12.057,946

2.782,881

Centralizator

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

Mii lei

Mii euro

Mii lei

Mii Iei

Mii euro

TOTAL GENERAL

9.740,995

2.248,147

2.316,951

12.057,946

2.782,881

Din care C+M

6.439,219

1.486,122

1.545,413

7,984,632

1.842,791

SURSE DE FINANȚARE

VALOARE

1

Valoarea totala a proiectului, din care :

12.057.946,21

a.

Valoarea neeligibila a proiectului

1.584.002,81

b.

Valoarea eligibila a proiectului

8.156.992,21

c.

TVA

2.316.951,19

II

Contribuția proprie in proiect, din care :

5.662.498,92

a.

Contribuția solicitantului la cheltuieli eligibile

4.078.496,11

b.

Contribuția solicitantului la cheltuieli neeligibile

1.584.002,81

III

TVA*

2.316.951,19

IV

ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA SOLICITATA

4.078.496,11

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

Consiliul Local al Municipiului Ploiești


V 0 Z Ă'f" p'E S'TMu L E G A. L TA" SECRET


X® A

HOTĂRÂREA NR. 375


_____ Palv privind aprobarea Studiului de fezabilitate si a indicatorilor^ehnicore^onejxțici pentru proiectul „REALIZAREA PARCULUI MUNICLPAT^QlftȘȚ^^ST, INCLUSIV A CĂILOR DE ACCES ȘI A REȚELEI EDILITĂRE ȘPE'CIFÎCE -CENTRU DE EXCELENTA IN AFACERI PENTRU TlXERIT

ÎNTREPRINZĂTORI”

si a cheltuielilor legate de implementarea proiectului

Consiliul Local al Municipiului Ploiești

Văzând Expunerea de motive a Primarului Municipiului Ploiești - domnul Andrei Li viu Volosevicî și Raportul de specialitate al Direcției Relații Internaționale privind privind aprobarea Studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul „REALIZAREA PARCULUI MUNICIPAL PLOIEȘTI VEST, INCLUSIV A CĂILOR DE ACCES ȘI A REȚELEI EDILITARE SPECIFICE -CENTRU DE EXCELENTA IN AFACERI PENTRU TINERII ÎNTREPRINZĂTORI” si a cheltuielilor legate implementarea proiectului din cadrul Programului Operațional Regional 2007 - 2013, Axa prioritara 1 - Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor - pol urban de creștere, Domeniul de intervenție 1.1-Planuri integrate de dezvoltare urbana;

Având in vedere oportunitatea accesării fondurilor structurale si prevederile Programului Operațional Regional 2007 - 2013, Axa prioritara 1 - Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor - pol urban de creștere, Domeniul de intervenție 1.1 -Planuri integrate de dezvoltare urbana - Dezvoltarea durabilă a mediului de afaceri;

In temeiul Hotărârii Consiliului Local al municipiului Ploiești 115/29 aprilie 2010 prin care s-a aprobat Planul Integrat de Dezvoltare al Polului de Creștere Ploiești-Prahova si Lista de proiecte prevăzute in partea a 4 a PID;

In temeiul prevederilor Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, modificata si completata;

In baza criteriilor privind eligibilitatea solicitantului din Ghidul Solicitantului pentru Programul Operațional Regional 2007 - 2013, Axa prioritara 1 - Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor - pol urban de creștere, Domeniul de intervenție 1.1 -Planuri integrate de dezvoltare urbana - Dezvoltarea durabilă a mediului de afaceri;

In temeiul prevederilor art.36 alin. 2 lit. b si art.45 alin. 1 din Legea nr.215/2001 privind administrația publica locala, republicata, cu modificările si completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aproba Studiul de fezabilitate si indicatorii tehnico-economici pentru realizarea proiectului „REALIZAREA PARCULUI MUNICIPAL PLOIEȘTI VEST, INCLUSIV A CĂILOR DE ACCES ȘI A REȚELEI EDILITARE

SPECIFICE - CENTRU DE EXCELENTA IN AFACERI PENTRU TINERII ÎNTREPRINZĂTORI”

si a cheltuielilor legate de implementarea proiectului cu o valoare totala de 11.964.428,703 lei inclusiv TVA.

Art.2. Se aproba depunerea unei cereri de finanțare pentru proiectul „REALIZAREA PARCULUI MUNICIPAL PLOIEȘTI VEST, INCLUSIV A CĂILOR DE ACCES ȘI A REȚELEI EDILITARE SPECIFICE - CENTRU DE EXCELENTA IN AFACERI PENTRU TINERII ÎNTREPRINZĂTORI”, din cadrul Programului Operațional Regional 2007 - 2013, Axa prioritara 1 - Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor — pol urban de creștere, Domeniul de intervenție 1.1 -Planuri integrate de dezvoltare urbana - Dezvoltarea durabilă a mediului de afaceri;

Art.3. Se aproba finanțarea din bugetul local a sumei de 7.896.715,648 lei reprezentând contribuția proprie din totalul cheltuielilor eligibile ale proiectului.

Art.4. Se aproba finanțarea din bugetul local a tuturor cheltuielilor neeligibile si conexe care vor aparea in perioada de implementare a proiectului.

Art.5. Se aproba finanțarea TVA aferenta cheltuielilor proiectului „REALIZAREA PARCULUI MUNICIPAL PLOIEȘTI VEST, INCLUSIV A CĂILOR DE ACCES ȘI A REȚELEI EDILITARE SPECIFICE - CENTRU DE EXCELENTA IN AFACERI PENTRU TINERII ÎNTREPRINZĂTORI” din bugetul local, urmând a se recupera TVA aferent cheltuielilor eligibile , conform OG 29/2007.

Art. 6. Direcția Tehnic Investiții si Direcția Relații Internationale din cadrul Municipiului Ploiești vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotarari.

Art.7. Direcția Administrație Publică, Juridic Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștința celor interesat! prezenta hotarare.

Dată în Ploiești, astăzi 28 octombrie 2010.

Președinte de Adina Ghe


Contrasemnează Secretar, Oana Cristina/Iacob

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

EXPUNERE DE MOTIVE la proiectul de hotarare privind aprobarea Studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul „REALIZAREA PARCULUI MUNICIPAL PLOIEȘTI VEST, INCLUSIV A CĂILOR DE ACCES ȘI A REȚELEI EDILITARE SPECIFICE - CENTRU DE EXCELENTA IN AFACERI PENTRU TINERH ÎNTREPRINZĂTORI” si a cheltuielilor legate de implementarea proiectului

Ținând seama de faptul ca Programul Operațional Regional 2007 -2013, Axa prioritara 1 - Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor - pol urban de creștere, Domeniul de intervenție 1,1 - Planuri integrate de dezvoltare urbana - Dezvoltarea durabilă a mediului de afaceri, permite accesarea de fonduri pentru realizarea unui centru de excelenta in afaceri, s-a elaborat documentația tehnico-economica necesara.

In Lista de proiecte inclusă în Planul Integrat de Dezvoltare al Polului de Creștere Ploiești-Prahova, aprobat prin Hotararea Consiliului Local al municipiului Ploiești 115/29 aprilie 2010, la poziția 9 din cadrul secțiunii Obiectiv sectorial B3, figurează proiectul integrat „REALIZAREA PARCULUI MUNICIPAL PLOIEȘTI VEST, INCLUSIV A CĂILOR DE ACCES ȘI A REȚELEI EDILITARE SPECIFICE”,

Terenul pe care se va amplasa construcția se afla in intravilanul localității Ploiești, are o forma neregulata, avand categoria de curți construcții. Obiectivul Centru de excelenta in afaceri va avea suprafața construita de 1662 mp, suprafața desfasurata de 1808 mp.

Construcția are funcțiunea de sediu pentru activitati economice si se desfasoara pe doua nivele (P+l).

Costul total al proiectului este de 11.964.428,703 lei, din ca^.7^^7î 4.067.713,055 lei (50%) contribuția financiara nerambursabila solicitata, 4.067.713,055 lei (50%) contribuția din bugetul local la cheltuielile eligibile.

Fata de cele de mai sus, supunem analizei si aprobării proiectul de hotarare alaturat.

PRIMAR,

ANDREI LIVIlHoLOSEVICI

JUDEȚUL PRAHOVA

MUNICIPIUL PLOIEȘTI

DIRECȚIA RELAȚII INTERNAȚIONALE

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul „REALIZAREA

PARCULUI MUNICIPAL PLOIEȘTI VEST, INCLUSIV A CĂILOR DE ACCES ȘI A REȚELEI EDILITARE SPECIFICE - CENTRU DE EXCELENTA IN AFACERI PENTRU TINERII ÎNTREPRINZĂTORI” si a cheltuielilor legate de implementarea proiectului

Având in vedere faptul ca prin Programul Operațional Regional 2007 - 2013, Axa prioritara 1 - Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor - pol urban de creștere, Domeniul de intervenție 1.1 - Planuri integrate de dezvoltare urbana - Dezvoltarea durabilă a mediului de afaceri, pot fi accesate fonduri pentru construirea unui centru de excelenta in afaceri, s-a elaborat documentația tehnico-economica necesara.

Construcția are funcțiunea de sediu pentru activitati de training si se desfasoara pe doua nivele (P+l).

Terenul pe care se va amplasa construcția se afla in intravilanul localității Ploiești, are o forma neregulata, avand categoria de curți construcții. Obiectivul Centru de excelenta in afaceri va avea suprafața construita de 1662 mp, suprafața desfasurata de 1808 mp.

Elemente sustenabile:

 • -  instalație de pompe de căldură ce asigura energia termica si incalzirea apei menajere pe timp de iama;

 • -  panouri solare ce asigura incalzirea apei menajere pe timp e vara;

 • -  terase verzi integrate cu mediul Înconjurător;

 • -  tamplarie de aluminiu performanta, cu coeficient de transfer termic foarte mic;

 • -  ochiuri mobile de ferestre in partea superioara, care asigura ventilația si circulația naturala a aerului pe perioada de vara;

 • -  instalații electrice eficiente si economice;

 • -  instalații de ventilație eficiente, ce.asigura racirea aerului vara si recircularea aerului cald iama;

 • -  iluminare naturala in spatiile de lucru;                     ? „ \ v :

 • -  acces si interrelationare cu spațiul exterior;               X „X-

 • -  materiale ecologice eficiente energetic: terasa verde;

 • -  izolație eficienta: zidărie de cărămidă tip GVP grosime 30cm izolata cu polistiren lOcm la exterior si vata minerala 5cm la interior;

 • -  termo si hidro-izolarea plăcii peste sol si a terasei pentru scăderea pierderilor de energie;

 • -  materiale ce nu necesita Întreținere excesiva: granit, piatra, placari lemn.

Pentru realizarea fluxurilor necesare funcționarii acestui centru de excelenta, accesele se vor separa astfel:

 • -  pentru accesul in zona de întruniri, training accesul se realizează pe latura de vest;

 • -  pentru accesul in zona de birouri accesul se realizează pe latura de nord.

Zona de întruniri este compusa din:

 • -  hol de primire;

 • -  săli de training; pot fi compartimentate cu ajutorul pereților mobili in Săli mai mici sau mai mari ca suprafața, in funcție de necesitați; exista posibilitatea realizării unei săli multifuncționale ce poate adăposti pana la 100 persoane;

 • -  depozit de mobilier;

 • -  sala de întruniri (poate fi folosita si de către cei din zona de birouri) dispusa in etaj.

Zona de birouri este compusa din 9 spatii modulare de birouri ce pot adăposti cca.3-4 angajați. Spatiile sunt separate intre ele prin pereți mobili de compartimentare, pentru a permite o flexibilitate in ceea ce privește suprafața utila efectiva a încăperilor in funcție de necesitățile fiecărei firme in parte. Acest tip de compartimentare permite comasarea a doua sau mai multe module de birouri daca acest lucru este necesar datorita dimensiunilor firmei ce va ocupa spațiul.

Ambele zone principale ale clădirii sunt deservite de:

 • -  grupuri sanitare separate pe sexe, cu dotări pentru persoane cu dizabilitati;

 • -  spațiu curățenie;

 • -  centru copiere (dotat cu copiator, PC, imprimanta);

 • -  sala de mese (poate adăposti pana la 60 persoane) si chicineta; sala de mese poate fi compartimentata cu pereți mobili pentru a fi impartita in doua zone deservite de aceeași chicineta, in cazul in care se dorește folosirea ei concomitenta de către ambele zone (training si birouri);

curte interioara; birouri administrație; camera servere; camera de pompare.

Sistemul constructiv al imobilului va fi pe cadre din beton armat cu fundații izolate din beton. Adâncimea de fundare se va stabili in funcție de natura geomorfologica a terenului si a limitiei de inghet.

Costul total al proiectului este de 11.964.428,703 lei, din care 4.067.713,055 lei (50%) contribuția financiara nerambursabila solicitata, 4.067.713,055 lei (50%) contribuția din bugetul local la cheltuielile eligibile.

Fata de cele de mai sus, supunem analizei si aprobării proiectul de hotarare alaturat

DIRECȚIA RELAȚII INTERNAȚIONALE Proiecte cu finanțare internațională, ONG Sef Serviciu       ,

Milena Perpelea

DIRECȚIA TEHNIC INVESTIȚII

DIRECȚIA ECONOMICADirector,

Nicoleta Craciunoiu

Avizat,

Direcția Administrație Publica, Juridic-Contencios,

Achiziții Publice, Contracte Director, Simona Albu

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 1


COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVAT, STUDII, STRATEGII ȘI PROGNOZE

RAPORT

Comisia a luat in discuții proiectul de hotărâre referitor la modificarea Hotărârii Cosiliului Local nr. 375/28.10.2010 privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul „Realizarea Parcului Municipal Ploiești-Vest, inclusiv a căilor de acces și a rețelei edilitare specifice - Centru de excelență în afaceri pentru tinerii întreprinzători” și a cheltuielilor legate de implementarea proiectului

și a emis:

Data: