Hotărârea nr. 476/2011

Hotararea nr. 476 privind organizarea de licitaţii publice în vederea închirierii unor spaţii/terenuri excedentare aparţinând unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat de pe raza municipiului Ploieşti

ROMANIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTĂRÂREA NR. 476

privind organizarea de licitații publice în vederea închirierii unor spații/terenuri excedentare aparținând unităților de învățământ preuniversitar de stat de pe raza municipiului Ploiești

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

văzând Expunerea de motive a d-nei viceprimar Cătălina Bozianu și Raportul de Specialitai al Direcției Tehnic - Investiții, prin care se propune organizarea de licitații publice în vedere închirierii unor spații excedentare aparținând unităților de învățământ preuniversitar de stat de f raza municipiului Ploiești;

în conformitate cu art. 108, alin. (1) și art. 112, alin. (2) din Legea educației naționale m 1/2011;

având în vedere prevederile art. 21 alin. (4) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele public locale, actualizată;

în conformitate cu art. 1 și art. 2 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică : regimul juridic al acesteia, actualizată;

în conformitate cu Hotărârea Consiliului Local nr. 221/28.09.2007 privind transformarea i lei și modificarea tarifelor pentru închirierea spațiilor și terenurilor excedentare din cadrul unitățih de învățământ preuniversitar de stat de pe raza municipiului Ploiești;

în temeiul art. 36 alin. (2) lit. c și alin. (5) lit. a din Legea nr. 215/2001 privind administrat publică locală, republicată și actualizată;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Aprobă organizarea de licitații publice în vederea închirier spațiilor/terenurilor excedentare aparținând unităților de învățământ preuniversitar de stat c pe raza municipiului Ploiești cuprinse în anexa nr. 1 ce face parte integrantă din prezenl hotărâre.

Art. 2. Prețul de pornire al licitațiilor publice va fi cel stabilit prin Hotărâre Consiliului Local nr. 221/28.09.2007 și nr. 267/31.10.2007.

Art. 3. Direcția Tehnic - Investiții și unitățile de învățământ deținătoare c 9                                                   9       3                  9                              9                        9

spatii/terenuri vor asigura aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Art. 5. Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Public Contracte va aduce la cunoștință publică prezenta hotărâre.

Data in Ploiești, astazi, 31 octombrie 2011

Președinte de ședința Valent arcuROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


EXPUNERE DE MOTIVE la proiectul de hotărâre privind organizarea de licitații publice în vederea închirierii unor spații/terenuri excedentare aparținând unităților de învățământ preuniversitar de stat de pe raza municipiului Ploiești

începând cu anul 2001, unitățile de învățământ preuniversitar de stat au trecut în patrimoniul municipiului Ploiești, fiind incluse în domeniul public, conform Hotărârii de Guvern nr. 1359/2001 privind atestarea domeniului public al județului Prahova precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Prahova.

Principiul autonomiei locale, stipulat expres în art. 3 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și actualizată, precizează că „autoritatea administrației publice locale are dreptul și capacitatea efectivă de a soluționa și de a gestiona, în numele și în interesul colectivității locale pe care o reprezintă, treburile publice, în condițiile legii

Potrivit art. 108 alin. (1) din Legea nr. 1 - Legea educației naționale ,,unitățile de învățământ preuniversitar de stat pot obține venituri proprii din activități specifice, conform legii, din donații, sponsorizări sau din alte surse legal constituite ’veniturile proprii nu diminuează finanțarea de bază, complementară sau suplimentară și sunt utilizate conform deciziilor consiliului de administrație.

5

pe raza


consider hotărârii


Ținând cont de existența acordurilor din partea Ministerului Educației Cercetării și Tineretului și după caz, a Inspectoratului Școlar Județean Prahova pentru închirierea acestor spații/terenuri și existența Hotărârii Consiliului Local nr. 221/28.09.2007 privind transformarea în lei și modificarea tarifelor pentru închirierea spațiilor și terenurilor excedentare din cadrul unităților de învățământ preuniversitar de stat de municipiului Ploiești, precum și faptul că în urma închirierii acestor spații se obțin venituri proprii ce pot fi utilizate exclusiv de către unitățile de învățământ, oportună aprobarea Consiliului Local al municipiului Ploiești a proiectului privind organizarea de licitații publice cu anunțarea ofertei prin strigare în vederea închirierii spațiilor/terenurilor excedentare cuprinse în anexa nr. 1

Prin urmare supun spre adoptare Consiliului Local al Municipiului Ploiești proiectul de hotărâre alăturat.CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI DIRECȚIA TEHNIC - INVESTIȚII

9                                                                           9


RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind organizarea de licitații publice în vederea închirierii unor spații/terenuri excedentare aparținând unităților de învățământ preuniversitar de stat de pe raza municipiului Ploiești

Potrivit art. 112 alin. (2) din Legea nr. 1 - Legea educației naționale: „Terenurile și clădirile unităților de educație timpurie, de învățământ preșcolar, școlilor primare, gimnaziale și liceale, inclusiv ale celorlalte niveluri de învățământ din cadrul acestora, înființate de stat, fac parte din domeniul public local și sunt administrate de către consiliile locale

Potrivit art. 108 alin. (1) din Legea nr. 1, unitățile de învățământ preuniversitar de stat de pe raza nunicipiului Ploiești pot obține venituri proprii, astfel consiliile de administrație ale unităților de învățământ deținătoare de spații/terenuri excedentare, au înaintat dosarele cu notele de fundamentare Inspectoratului Școlar Județean Prahova, respectiv Ministerului Educației Cercetării Tineretului și Sportului obținând acordul favorabil privind închirierea acestora.

Consiliile de administrație ale unităților de invatamant deținătoare de

3                                                                                                                                3

spații/terenuri excedentare, au înaintat dosarele cu notele de fundamentare Inspectoratului Școlar al Județului Prahova, respectiv Ministerului Educației Tineretului si Sportului obținând aviz favorabil privind închirierea acestora.

închirierea spațiilor/terenurilor se face numai după obținerea acordului emis de Ministerului Educației Cercetării Tineretului și Sportului și cu aprobarea Consiliului Local al municipiului Ploiești.

ff r-- ..       '

Menționăm că, anunțul privind închirierea acestor spații va fi adus la cunoștință publică, atât în presa locală, cât și pe site-ul Primăriei municipiului Ploiești.

Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 221/28.09.2007 privind transformarea în lei și modificarea tarifelor pentru închirierea spațiilor și terenurilor excedentare din cadrul unităților de învățământ preuniversitar de stat din municipiul Ploiești, propunem spre aprobare organizarea de licitații publice cu anunțarea ofertei prin strigare în vederea închirierii unor spatii excedentare cuprinse în anexa nr. 1.

Față de cele menționate avizăm favorabil proiectul de hotărâre alăturat.

Director executiv,                                               Șef serviciu,

Mădălina CRĂCIUN


Avizat


Direcția Administrație Publică

9                                          9

Juridic - Contencios, Achiziții


Direcția de Gestiune Patrimoniu

9


Publice, Contracte


Director executiv.

Simona ALBU


Director executiv, Florin &ETKĂCHEAnexa nr. 1


::    .«y/     / w i

//

la proiectul de hotărâre privind organizarea de licitații publice învederea închirierii unor spații/ternuri excedentare aparținând unităților de învățământ preuniversitar de stat de pe raza municipiului Ploiești

  • 1. Colegiul Tehnic „Lazăr Edeleanu”, B-dul Petrolului, nr. 14, închirierea unui spațiu în suprafață de 14 mp situat în incinta unității de învățământ, în vederea desfășurării activității de comerț.

5                                      9

  • 2. Grup Școlar 1 Mai, B-dul Petrolului, nr. 16, închirierea unui teren în suprafață de 30 mp, în vederea desfășurării activității de comerț.

  • 3. Colegiul Tehnic „Elie Radu”, str. Șoseaua Vestului, nr. 22, închirierea unui spațiu în suprafață de 769 mp situat în incinta căminului de băieți (parter si etaj I), în vederea desfășurării activității de învățământ particular.

  • 4. Școala cu clasele I-VIII „Sfântul Vasile” cu sediul B-dul Republicii, nr. 145, str. Malu Roșu, nr. 102, închirierea unui teren în suprafață de 9 mp aflat în administrarea, în vederea amplasării unei stații panou telecomunicații.


COLEGIUL TEHNIC „LAZAR EDELEANU”

B-DUL PETROLULUI, NR. 14

TEL: 0244/573 792

NR.       OfLMyi/25-05. t&//

MUNÎcTpiOlTloȚest 1 ÎNREGISTRARE

............Q.Q.8.9.53............

2 i MAY

Direcția Tehnic - Investiții ț

Serviciul Dezvoltare, întreținere

Unitati Cultura, Invatamant

Prin prezenta va rugam sa scoateți la licitație spațiul in suprafața de 14 mp situat in incinta Colegiului Tehnic „Lazar Edeleanu”.

Menționam ca pentru inchirierea acestui spațiu avem acordul Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului si Sportului - Direcția Modernizare patrimoniu, Investiții si Informatizare nr. 1484/23.03.2010, anexat in copie.ROMÂNIA

MINISTERUL EDUCAȚIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI

DIRECȚIA GENERALĂ ECONOMIC, FINANȚEStr. G-ral Berthelot 30, Ro 70738 București, Te!.+401-405.62.25 / Fax.+401-310.21.06


Nr.1484/ 23.03.2010


Către

Inspectoratul Școlar al Județului Prahova


Urmare adresei nr. 1484/2010 cu privire la disponibilizarea temporară a unor spații, vă comunicăm că, în conformitate cu prevederile Legii învățământului nr. 84/1995 cu modificările și completările ulterioare, s-a aprobat emiterea acordului pentru :

• închirierea unui spațiu disponibil temporar în suprafață de 14 mp aflat în administrarea Colegiului Tehnic „Lazăr Edeleanu”, str. Edeleanu nr.14, Ploiești - județul Prahova, fără a afecta desfășurarea în bune condiții a procesului de învățământ.

Cu aceasta ocazie vă facem cunoscut că toate elementele legate de organizarea și desfășurarea licitațiilor se stabilesc și se aprobă, în conformitate cu prevederile Legii nr. 213/1998 și a Legii nr. 84/1995 cu modificările și completările ulterioare, ale Ordinului Ministrului învățământului nr. 3320/1996, Ordinelor Ministrului Educației Naționale nr. 5011/1997, 3288/1998 și Ordinului Ministerului Sănătății Publice nr. 1563/2008 pe răspunderea unității de învățământ.

DirectârJȘeneral, MihâiPăunică

• Z.7 *

întocmit,

Răzvaj^Coman

INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN PRAHOVA

STR.DEMOCRATIEI NR.35 PLOIEȘTI

TEL : 0244 577699; 577398 FAX:0244 577400

NR. 1096 /R1 / 16.04.2010


CĂTRE,

COLEGIUL TEHNIC "LAZAR EDELEANU" LOCPLOIESTI

Anexam prezentei Acordul Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului si Sportului , transmis cu adresa nr.1484 /23.03.2010 si comunicat ISJ Prahova la data de 13.04.2010 4 privind propunerea de disponibilizare temporara in vederea închirierii a spațiului in suprafața de 14 mp situat in incinta unitatii de invatamant fara a afecta desfasurarea in bune condiții a procesului de invatamant.

Anexa : adresa M.E.C.T.S, nr, 1484/2010.comunicata ISJPh la data de 13.04.2010.


INSPECTORI

PROF.ANGE


CONSILIER JURIDIC

PAULA MAĂILA ■14

ROMÂNIA

MINISTERUL EDUCAȚIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI Șl SPORTULUI

GRUP ȘCOLAR IND.l MAI PLOIEȘTI

Nr.        /07.06.2011MUNÎCTPÎFl PLOÎE

ÎNREGISTRARE

............0d3Q.5.1

CĂTRE,

j


2 8 JUt 2011

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

Pentru organizarea unei noi licitații,va transmitem acordul Ministerului Educației si Cercetării in legătură cu inchirierea unui teren in suprafața de 30 m.p. pe care se afla amplasat un chioșc alimentar mobil.

Menționam ca aceasta suprafața de teren se afla la limita de sud spre str.Ghimpați, nu a avut si nu are nici o destinație fiind spațiu nefolosit'.INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN PRAHOVA


l—


Nr.ll06/Rl/13.04.2011


CĂTRE,GRUP ȘCOLAR INDUSTRIAL „1 MAI „

PLOIEȘTI

Anexam prezentei Acordul Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului si Sportului , transmis cu adresa nr.33267 /05.04.2011 ,privind propunerea de disponibilizare temporara in vederea inchirierii a următoarelor bunuri: teren in suprafața de 30 mp aflat in administrarea scolii, fara a afecta desfasurarea in bune condiții a procesului de invatamant.

Anexa,in copie : adresa M.E.C.T.S. nr.33267 / 2011,comunicata ISJPh la data de 13.04.2011 si un exemplar al documentației de inchiriere.


Consilier juridic,

MANAIL^PĂULA

DIRECȚIA MODERNIZAREA PATRIMONIULUI, INVESTIȚII Șl INFORM^


-Ț.Y.

/F iâ -1 [ Ministerul '        /educațiEI
Nr. 33267 /05.04.2011


Către

Inspectoratul Școlar Județean Prahova


Urmare adresei nr. 33267 /2011 cu privire la disponibilizarea temporară a unor spații, vă comunicăm că, în conformitate cu prevederile Legii Educației Naționale nr.1/2011 cu modificările și completările ulterioare, s-a aprobat emiterea acordului pentru :

• închirierea a 2(două) spații temporar disponibile: primul în suprafață de 30 mp aflat în administrarea Grupului Școlar Industrial 1 Mai, Ploiești - județul Prahova, iar celălalt în suprafață de 6 mp aflat în administrarea Colegiului național „Al.loan Cuza” Ploiești- județul Prahova, fără a afecta desfășurarea în bune condiții a procesului de învățământ.

Cu această ocazie vă facem cunoscut că toate elementele legate de organizarea și desfășurarea licitațiilor se stabilesc și se aprobă, în conformitate cu prevederile Legii Educației Naționale nr. 1/2011 cu modificările și completările ulterioare, Legii nr. 213/1998 și Legii nr. 215/2001, precum și a Legii nr. 123/2008 împreună cu Ordinului Ministerului Sănătății Publice nr. 1563/2008 pe răspunderea unității de învățământ.

birectof,

întocmit,


Răzvan Coman


w

Bogdan Popoviciu

MINISTERUL EDUCAȚIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI SI SPORTULUI COLEGIUL TEHNIC “ELIE RADU” PLOIEȘTI

STR. SOS. VESTULUI NR.22; TEL/FAX: 0244528269 e-mail: energetic_pl@hotmail.com

nr /tw /       2011| MUNICIPIUL PLOIEȘTI ÎNREGISTRARE 008716


CĂTRE

PRIMĂRIA PLOIEȘTI


SERVICIUL DEZVOLTARE, ÎNTREȚINERE UNITĂȚI, CULTURĂ, ÎNVĂȚĂMÂNT, SĂNĂTATE

Urmare a adresei LS.J. Prahova nr.213/09.02.2011 prin care ni se comunică emiterea avizului favorabil pentru închirierea spațiului în suprafață de 769 mp (parter și etaj I cămin băieți), în vederea desfășurării activităților de învățământ particular, vă solicităm organizarea unei licitații în acest scop.

Anexăm prezentei adresa LS.J. Prahova nr.213/09.02.2011

Vă mulțumim.

5

INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN PRAHOVA


MINISTERUL EDUCAȚIEI CERCETĂRII TINERETULUI ȘI SPOR


Nr.213/09.02.2011COLEGIUL TEHNIC “ELIE RADU” PLOIEȘTIUrmare cererii dvs.inaintata cu adresa nr.183/ 20.11.2011 înregistrata la I.S.J.Prahova la nr.213/20.01.2011 privind disponibilizarea temporara in vederea inchirierii a următoarelor spatii:

parter si etaj I cămin băieți in suprafața de 769 mp ,spatii pentru care nu se schimba destinația inițiala ,va comunicam :

In conformitate cu prevederile Legii invatamantului nr.84/1995 , republicata,modificata si completata ulterior ,Consiliul de administrație al I.S.J.Prahova a aprobat emiterea avizului favorabil pentru :

inchirierea spatiilor precizate apartinand Colegiului Tehnic “Elie Radu” Ploiești pentru activitati de invatamant particular;

Elementele legate de organizarea si desfasurarea licitațiilor se stabilesc si se aproba de Consiliul Local Ploiești in conformitate cu prevederile Legii nr.213/1998 ,coroborate cu Metodologia aprobata de M.E.C.in

aplicarea art.166 al(6) din Legea invatamantului.CONSILIER JURIDIC

'AULA


CĂTRE,

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI,

DIRECȚIA TEHNIC INVESTIȚII

MUNICIPIUL PLOIEȘTI

ÎNREGISTRARE

006529


SERV. DEZVOLTARE, ÎNTREȚINERE UNITATI DE INVATAMANT

Prin prezenta va rugam sa scoateți la licitație suprafața de 9 m.p. teren din curtea Scolii cu clasele I - VIII "Sf. Vasile", din Ploiești, Bld. Republicii, nr. 145.

Menționam ca pentru închirierea acestui teren avem aprobarea Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului si Sportului - Direcția Modernizarea patrimoniului, Investiții si Informatizare nr. 29488 din 14.03.2011, si anexam copie.


DIRECȚIA MODERNIZAREA PATRIMONIULUI, INVESTIȚII Șl INFORMAȚI
Urmare adresei nr. 29488/2011 și cu privire la disponibilizarea temporară a unor spații, vă comunicăm că, în conformitate cu prevederile Legii Educației Naționale nr.1/2011 cu modificările și completările ulterioare, s-a aprobat emiterea acordului pentru :

• închirierea unui spațiu temporar disponibil în suprafață de 9 mp aflat în administrarea Școlii cu clasele I-Vlll „ Sfântu Vasile” cu sediul în B-dul. Republicii nr. 145 - Ploiești fără a afecta desfășurarea în bune condiții a procesului de învățământ.

Cu această ocazie vă facem cunoscut că toate elementele legate de organizarea și desfășurarea licitațiilor se stabilesc și se aprobă, în conformitate cu prevederile Legii nr. 213/1998 și a Legii Educației Naționale nr. 1/2011 cu modificările și completările ulterioare, ale Ordinului Ministrului învățământului nr. 3320/1996, Ordinelor Ministrului Educației Naționale nr. 5011/1997, 3288/1998 și Ordinului Ministerului Sănătății Publice nr. 4563/2008 pe răspunderea unității de învățământ.


INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN PRAHOVA

COMP JURIDIC

NR. 692 /R1 / 28.03.2011

I MINISTERUL EDUCAȚIEI CERCETĂRIICĂTRE,

ȘCOALA CU CLASELE I-VIII “SFANȚUL VASILE”

LOC.PLOIESTI

Anexam prezentei Acordul Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului si Sportului , transmis cu adresa nr.29488 / 2011 ,privind propunerea de disponibilizare temporara in vederea inchirierii a terenului in suprafața de 9 mp situat in curtea Scolii cu cls.I-VIII “Sfanțul Vasile”Ploiesti, pentru amplasarea unei statii panou telecomunicații.

Anexa : adresa M.E.C.T.S. nr.29488 / 2011,comunicata ISJPh la data de 24.03.2011.


INSPECTOR ȘCOLAR GENERAL

PRQȘJGhBC)CONSILIER JURIDIC


PAULA MANĂILA-


Ploiești

Str. Democrației nr. 35

Cod 100559

Tel: +40 (0)244 577 699

Fax: +40 (0)244 577 400

www.isj.ph.edu.ro


COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRAREA DOMENIULUI

PUBLIC ȘI PRIVA T, STUDII, STRA TEGII ȘI PROGNOZE

RAPORT

Comisia a luat in discuții proiectul de hotărâre privind organizarea de licitații publice în vederea închirierii unor spații/terenuri excedentare aparținând unităților de învățământ preuniversitar de stat de pe raza municipiului Ploiești


PREȘEDINTE, Radu Mateescu
SECRETAR

Gheorghe S
RAPORT

Comisia a luat în discuții proiectul de hotărâre privind organizarea de licitații publice în vederea închirierii unor spații/terenuri excedentare aparținând unităților de învățământ preuniversitar de stat de pe raza municipiului Ploiești

și a emis:

PREȘEDINTA

Bolocan IulianSECRETAR,

arcu
COMISIA PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNT, SĂNĂTATE, ȘTIINȚĂ, CULTURĂ, CULTE, TINERET ȘI SPORT

RAPORT

Comisia a luat in discuții proiectul de hotărâre privind organizarea de licitați publice în vederea închirierii unor spații/terenuri excedentare aparținând unităților d( învățământ preuniversitar de stat de pe raza municipiului Ploiești

și a emis: