Hotărârea nr. 475/2011

Hotararea nr. 475 privind aprobarea caietului de sarcini pentru achiziţionarea a 50 de autobuze urbane noi pentru Regia Autonoma de Transport Public Ploieşti

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI,


HOTĂRÂREA Nr. 475 privind aprobarea caietului de sarcini pentru achiziționarea a 50 de autobuze urbane noi pentru Regia Autonoma de Transport Public Ploiești

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

văzând Expunerea de motive a Primarului Municipiului Ploiești domnul Andrei Li viu Volosevici și Raportul de Specialitate al Direcției Management Financiar Contabil, Contracte prin care se propune aprobarea caietului de sarcini pentru achiziționare a 50 de autobuze urbane noi, conform referatului de necesitate întocmit de către Regia Autonomă de Transport Public Ploiești;

având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 229 din 29.07.2009 și modificată de Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 308 din 06.09.2010 ;

având în vedere prevederile Legii nr.92/ 2007, privind serviciile de transport public local;

ținând cont de prevederile Legii nr.273/2006, privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare ;

în temeiul art. 36, alin. 4, lit. a și art. 45, alin.2, lit. a din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și actualizată;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l Aprobă caietul de sarcini pentru achiziționarea a 50 de autobuze urbane noi, pentru Regia Autonomă de Transport Public Ploiești, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Se aprobă criteriul de atribuire și factorii de evaluare propuși de către Regia Autonomă de Transport Public Ploiești în referarul de necesitate.

Art.3 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios Achiziții Publice,

9                                              9                                  7                                                                                          9                                 '

Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 31 octombrie 2011

Președinte de ședință,
EXPUNERE DE MOTIVE privind aprobarea caietului de sarcini pentru achiziționarea a 50 de autobuze urbane noi pentru Regia Autonoma de Transport Public Ploieș


în conformitate cu prevederile Legii 92/ 2007, privind serviciile de transport public local în care se stipulează faptul că finanțarea investițiilor pentru înființarea, reabilitarea, modernizarea și dezvoltarea sistemelor de transport public local de persoane se face din bugetele locale.

Având în vedere Raportul de Specialitate al Direcției Management Financiar Contabil, Contracte prin care se propune aprobarea caietului de sarcini pentru achiziționare a 50 de autobuze urbane noi, conform referatului de necesitate întocmit de către Regia Autonomă de Transport Public Ploiești, coroborat și cu prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 229 din 29.07.2009, modificată de Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 308 din 06.09.2010 , se propune aprobarea caietului de sarcini pentru achiziționare a 50 de autobuze urbane noi pentru Regia Autonomă de Transport Public Ploiești. Aprobarea caietului de sarcini este necesară pentru demararea procedurii de achiziție publică.

Față de cele prezentate mai sus, supunem spre aprobare proiectul de hotărâre alăturat.

Primar,

Andrei Liviu Volosevici

Vizat,

Primar Andrei Liviu Volosevici


RAPORT DE SPECIALITATE


privind aprobarea caietului de sarcini pentru achiziționarea a 50 de autobuze urbane noi pentru Regia Autonoma de Transport Public Ploiești

Având în vedere referatul de necesitate întocmit de Regia Autonomă de Transport Public Ploiești pentru achiziționarea a 50 de autobuze urbane noi, achiziție aprobată conform prevederilor art.l, alin. (2) din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 229 din 29.07.2009 și modificată de Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 308 din 06.09.2010, precum și cerințele precizate în caietul de sarcini, anexă la prezentul raport, pentru demararea procedurii de achiziție publică pentru aceste autobuze este necesară aprobarea caietului de sarcini.

Totodată susținem aprobarea criteriului de atribuire și factorii de evaluare propuși de către Regia Autonomă de Transport Public Ploiești în referatul de necesitate înaintat către Primăria Municipiului Ploiești, respectiv « oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic ».

A

In susținerea aprobării sunt punctajele acordate în metodologia de evaluare propuse și factorii de evaluare luați în calcul.

Față de cele prezentate mai sus, avizăm favorabil proiectul de hotărâre alăturat.

DIRECȚIA MANAGEMENT FINANCIAR CONTABIL CONTRACTE ec Cristina Vlaicu

DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE PUBLICA, JURIDIC-CONTENCIOS, ACHIZIȚII PUBLICE, CONTRACTE,

Dir. Sim

^Regia Autonomă de Transport Public PLOIEȘTI

\____________________________________________________________________________

Ploiești, str. Găgeni nr. 88 cod 100137, tel. (40-244)543761, fax. (40-244) 513228, e-mail office@ratph;ro.....

ti* / [---C-.

S O

/......, .

Aprobatfețy PRIMAR Andrei Liviu Voloseviii'",


Vizat Director Economic Cristina Vlaicu


REFERAT DE NECESITATE

Prin prezenta vă rugăm să aprobați demararea procedurii de achiziție publică pentru 50 de autobuze urbane noi, achiziție aprobată conform H.C.L. nr. 229 / 29.06.2009 și modificată H.C.L. nr. 308 / 06.09.2010.

Oportunitatea achiziționării celor 50 de autobuze noi are la bază următoarele cauze:

1. Situația structurii, uzura și evoluția parcului de autobuze de care dispune Regia Autonomă de Transport Public Ploiești în prezent și anume:

Structura parcului inventar de autobuze

Nr. crt.

Tip autobuz

Buc.

Loc /buc

Total locuri

Total durată normală

Total durată consumată

Uzura

[%]

ani

luni

ani

luni

1.

DAC 112UDM

3

100

300

24

288

602

209,0

2.

IKARUS 280

41

143

5863

328

3936

10854

275,8

3.

IKARUS 260

21

99

2079

168

2016

4850

240,6

4.

ISUZU

20

45

900

160

1920

2880

150,0

5.

KAROSAB931

1

95

95

8

96

148

154,2

6.

MAN SL 222

15

100

1500

120

1440

1815

126,0

7.

MAN SL 283

5

96

480

40

480

455

94,8

8.

MAN SL 223

30

96

2880

240

2880

2595

90,1

9.

BMC215SCB

50

70

3500

400

4800

3263

68,0

TOTAL

186

17597

1488

17856

27462

153,8

Uzura parcului inventar de autobuze

Nr. crt.

Tip autobuz

Buc.

lin care, cu uzura :

0-25%

26-50%

51-75%

76-90%

91-

100%

Peste 100%

1.

DAC 112 UDM

3

3

2.

IKARUS 280

41

41

3.

IKARUS 260

21

21

4.

ISUZU

20

20

5.

KAROSA B931

1

1

6.

MAN SL 222

15

15

7.

MAN SL 283

5

5

8.

MAN SL 223

30

15

15

9.

BMC215SCB

50

50

TOTAL

186

0

0

50

15

20

101

%

100

0,0

0,0

26,9

8,1

10,8

54,3

Evoluția parcului inventar de autobuze în anul 2010

Nr. crt.

Tip autobuz

Parc inventar la : 01.01.2010

Intrări în cursul anului

Ieșiri în cursul anului

Parc inventar la: 30.06.2010

1.

DAC 112 UDM

3

-

-

3

2.

IKARUS 280

41

-

41

3.

IKARUS 260

21

21

4.

ISUZU

20

20

5.

KAROSA B931

1

1

6.

MAN SL 222

15

15

7.

MAN SL 283

5

5

8.

MAN SL 223

30

30

9.

BMC215SCB

50

50

TOTAL

186

-

-

186

Din datele înregistrate, rezultă că uzura medie a parcului de autobuze este de 153,8 %, din care 101 de autobuze ( cca 54,3 % din total parc) au uzură de peste 100%. Acestea sunt reprezentate în principal, de IKARUS 280 ( articulate 41 bucăți), IKARUS 260( scurte 21 bucăți), DAC 112 UDM ( 3 bucăți ), ISUZU ( 20 bucăți) și MAN SL 222 (15 bucăți). Vechimea medie a acestor autobuze este de : 28,3 ani la IKARUS 280; 24,6 ani la IKARUS 260; 16,7 ani DAC 112 UDM; 12 ani la ISUZU și 10 ani la MAN.

Caracteristicile tehnice ale autobuzelor Regiei Autonome de Transport Public Ploiești sunt prezentate în Situația parcului inventar autobuze pentru 2010.

2. Valoarea mare înregistrată a costului / Km cu autobuzele pentru transportul urban de călători. în acest sens prezentăm situația costului / Km pe primele 6 luni din anul 2010:

Tip autobuz

Ianuarie

Februarie

Martie

Aprilie

Mai

Iunie

Media 6 luni 2010

TOTAL PARC

8.87

8.45

7.78

7.76

8.37

8,47

8,28

ISUZU

7.72

7.29

6.67

6.94

7.10

6,99

7,12

MAN

8.46

7.86

7.21

7.52

7.83

7,48

7,73

BMC

7.96

7.61

6.92

7.23

7.58

7,45

7,46

Aut.Articulat

9.37

8.61

8.19

8.47

8.69

8,67

8,67

Aut. Scurt

9.08

8.06

7.58

7.71

7.93

8,30

8,11

Aut.Articulat GPL

11.76

10.36

9.48

8.05

8.00

8,68

9,39

Aut.Scurt GPL

8.49

8.57

7.65

7.98

8.11

7,86

8,11

 • 3. Perspectiva de extindere a serviciului regulat local și în localitățile limitrofe municipiului Ploiești, conform Planului Integrat de Dezvoltare Urbană pentru Polul de Creștere Ploiești. Consiliile locale ale unităților administrativ-teritoriale limitrofe municipiului Ploiești și-au exprimat interesul și dorința de dezvoltare, împreună cu Consiliul Local al Municipiului Ploiești, a rețelei de transport regulat în zona periurbană, conform cu interesele locuitorilor în zonele amintite și potrivit tendinței de optimizare a deplasărilor rapide și fără transbordare pentru călătorii care activează / locuiesc în acest perimetru. Până azi și-au dat acordul prin emiterea de hotărâri consiliile locale ale comunelor Blejoi, Ariceștii Rahtivani, Bucov și Păulești pentru zona comercială.

 • 4. Refacerea totală a căii de rulare a traseului 102 conform Planului Integrat de Dezvoltare Urbană, datorită gradului avansat de degradare al acesteia pe axa Nord - Vest. Pentru aceasta, o perioadă semnificativă de timp, pe traseul 102 se va circula cu autobuze, pentru a se asigura în continuare gradul normal de mobilitate a populației care în prezent folosește pentru deplasările curente tramvaiele din traseul 102.

Pentru o buna exploatare a autobuzelor, se impune ca mijloacele de transport achiziționate să îndeplinească următoarele cerințe:

-platformă joasă;

-sistem de aer condiționat în salonul autobuzului și în cabina conducătorului auto;

-sistem suplimentar de încălzire al salonului autobuzului, pe timp răcoros;

-trei indicatoare de traseu cu afișaj electronic;

-patru validatoare electronice de bilete, cu tablou de comandă inclus în bord;

-sistem Bus Vox (de anunțare sonoră a stațiilor, mesajelor către călător, etc);

-cutie de viteză automată;

-trei uși de acces pe partea dreaptă;

-direcție servoasistată;

-ecrane interioare pentru informarea călătorilor;

-program de întreținere, verificare, diagnosticare și reparare a eventualelor disfuncționalități ce apar în funcționarea autobuzului.

Aceste cerințe se regăsesc în caietul de sarcini care a fost avizat conform Hotărârii Consiliului de Administrație al Regiei Autonome de Transport Public Ploiești nr.5 / 01.07.2009 și înaintat Direcției Tehnic - Investiții din cadrul Primăriei Municipiului Ploiești.

In consecință, pentru buna derulare a serviciului public local de transport și asrgțifâfea unui nivel calitativ corespunzător pentru acest serviciu public, este necesară achiziționarea unui număr de 50 de autobuze urbane noi.                                        / iLA

■' -l'r -                                      CO' /

Autobuzele vor îndeplinii condițiile tehnice și de siguranță pentru" ^circulația pe drumurile publice din România, respectiv toate directivele, regulamente] Europene. Anexat vă transmitem caietul de sarcini cu cerințele și caracteristicile tehnice ale autobuzelor.


și... normele;.'

Valoarea estimată a contractului este de 54.000.000 lei inclusiv TVA, conform H.C.L. nr. 308 / 06.09.2010.

Sursa de finanțare: Bugetul Local al Creditelor Interne. Plata se face în 2012 în funcție de alocațiile bugetare.

Propunem ca atribuirea contractului să se facă prin aplicarea criteriului de atribuire „oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic”.

Factorii de evaluare luați în considerare pentru evaluării ofertelor sunt următorii:

Factori de evaluare

Punctaj u 1 maxim alocat

Metodologie de evaluare

Punctaj acordat

1.

Prețul ofertei

60

oferta cu prețul cel mai scăzut

60

oferta cu alt preț

(preț cel mai scăzut /

preț oferta) x 60

2.

Termen de livrare

5

oferta cu termenul de livrare cel mai mic

5

oferta cu un alt termenul de livrare

(termenul cel mai mic / termen oferta) x 5

3.

Perioada de garanție

5

peste 48 luni si minim 250.000 Km

5

36-48 luni si minim 240.000 Km

3

24-36 luni si minim 180.000 Km

1

24 luni si minim 120.000 Km

0

4.

Material caroserie

7

caroserie din panouri de tabla rezistenta la coroziune (otel inoxidabil) conform EN 10088 tip 1.4003, aluminiu sau compozit de fibra de sticla.

7

caroserie din otel de calitate superioara galvanizat pe ambele parti

2

caroserie din otel cu acoperire tradiționala. Observație: ofertantul va atașa la oferta lista cu materialele folosite pentru construcția caroseriei si structurii.

0

5.

Material    structură de

rezistență

8

structură executată din oțel inoxidabile conform EN 10088 tip 1.4003 sau aluminiu

8 te

kWw

structură executată din oțel de de calitate superioară tratat prin cataforeză

. ■ -> V i* ,

structură executată din tratată prin acoperire tradițională

0

6.

Capacitatea      cilindrică

motor

8

cuprinsă între 8000 cm3 și 10000 cm3

8

mai mică de 8000 cm3

3

mai mmare de 10000 cm3

0

7.

Metodă realzare norma Euro 5

7

SCR

7

alte metode

0

TOTAL

100

Oferta câștigătoare stabilită de către comisia de evaluare va fi oferta cu cel mai mare punctaj obținut, dintre ofertele admisibile.

Membri in comisia de evaluare, propuși din partea R.A.T.P. Ploiești, sunt:

 • -  Ing. Radu Popescu, Director General

 • -  Ing. Ion Micu, Director TehnicCAIET DE SARCINI

Autobuz 12 metri pentru transportul urban, cu podea co toata lungimea vehiculului, cu norma de poluare

I. GENERALITĂȚI


Obiectul si domeniul de aplicare

Achiziționarea a 50 autobuze noi, de 12 m, norma de poluare EEV, cu podea complet coborâta pe toata lungimea vehiculului fara alte suprainaltari pe intreaga suprafața, destinate transportului urban de calatori in Municipiul Ploiești.

Caietul de sarcini se refera la condițiile tehnice si de calitate pe care trebuie sa le indeplineasca autobuzele.

Autobuzele vor indeplini toate condițiile tehnice și de siguranță pentru circulația pe drumurile publice din Romania, respectiv toate directivele, regulamentele si normele elaborate de Comunitatea Europeana care se refera la autovehicule.

Ofertantul va prezenta copiile legalizate conform cu originalul ale documentației de omologare a autobuzului, din care sa rezulte ca autovehiculul ofertat este omologat cu Certificat de omologare de tip RAR, la livrarea autobuzelor, pe cheltuiala si riscul sau. Aceste autobuze trebuie sa fie omologate de către Registrul Auto Roman (RAR) in scopul obținerii cârtii de identitate si a certificatului de inmatriculare.

Ofertantul va prezenta comisiei achizitorului pentru vizionare și evaluare modelul de autobuz urban oferit cu podea complet coborâta, echipat cu motor diesel norma de poluare EEV, după deschiderea ofertelor.

Ofertantul va asigura pe cheltuiala sa:

 • -   dotarea service-ului intern al autoritatii contractante cu truse si dispozitive specifice pentru intretinere si repararea ansamblelor, raportul 1 la 9 autobuze, inclusiv prese speciale pentru fuzete si cutie viteze;

 • -   instruirea personalului specializat pentru a asigura in garanție si post garanție lucrările de mentenanta si reparații pe o durata de minim 10 ani de la livrare;

 • -  instruirea personalului de bord cu privire la conducrea si exploatarea autobuzului;

1. Conformitatea cu documentele de standardizare

Autobuzul trebuie sa fie realizat in conformitate cu documentele de standardizare in vigoare, cu reglementările naționale si internaționale privind condițiile tehnice pe care trebuie sa le indeplineasca vehiculele rutiere urbane.

2. Prescurtări

In prezentul caiet de sarcini s-au folosit prescurtările: RAR - Registrul Auto Roman; CAN -Control Area NetWork; EBS - Electronic Brake System; OBD - On Board Diagnose; ECU -Electronic Control Unit.

n. CONDIȚII TEHNICE ELIMINATORII

Condițiile tehnice enumerate in tabelul următor reprezintă condițiile tehnice si de dotare minime obligatorii pentru oferta tehnica.

Ofertantii vor solicita clarificări in cazul in care oricare dintre cerințe nu este destul de clar

si/sau explicit detaliat. In caz contrar se considera ca toate cerințele tehnice au fost acceptate către ofertant.Nr. crt

DENUMIREA

a

1

Dimensiuni:

Lungimea totala: 11.500 mm - 12.000 mm                                    ">

Latimea maxima (fara oglinzi): 2.550 mm Inaltimea totala (cu aer condiționat): 3.100 mm Diametrul exterior maxim de bracaj: 22.000 mm Diametrul interior maxim de bracaj: 8.200 mm Unghi apropiere / depărtare: 7° Caroserie autoportanta (monococa)

Ofertantul trebuie sa atașeze la oferta desene tehnice la scara cu vederea exterioara a autobuzului cuprinzând dimensiunile menționate. Trebuie prezentate desene care sa ofere informații cu privire la numărul de geamuri care se deschid, partea frontala, numărul de trape, latimea accesului la fiecare usa si inaltimea de la sol la podea la accesul in autobuz.

2

Partea exterioara sa fie placata cu panouri care sa asigure o inlocuire ușoara.

3

Podea complet coborâta pe intreaga suprafața a autobuzului la dispoziția calatorilor in picioare (nu sunt permise trepte).

4

Rampa manuala pentru facilitare acces scaun cu rotile.

5

Motor diesel care sa indeplineasca norma EEV, 6 cilindri,in linie, in patru timpi, montat in partea din spate a autobuzului, controlat electronic, (unitate control electronic al motorului prin CAN multiplex), incluzând diagnoza.

6

Cutie de viteze automata cu 6+1 viteze, si retarder incorporat. Cutie de viteza controlata electronic, cu diagnoza, controlului si parametrizare prin rețeaua CAN multiplex.

7

Axa frontala independenta si axa spate coborâta, astfel incat sa asigure podeaua coborâta pe intreaga suprafața a autobuzului - trebuie sa fie același producător pentru ambele axe.

8

Pasagerii se pot așeza pe scaune fara a urca mai mult de o treapta fata de nivelul podelei.

9

Sistem de franare cu discuri (fata si spate).

10

Sistem electronic de control al tracțiunii si franarii (EBS) cu diagnoza, control si parametrizare prin sistem CAN multiplex.

11

Suspensie controlata electronic cu funcția de ingenunchiere.

12

Pneuri tubeless, doua roti pe axa fata si patru roti pe axa spate (roti duble).

13

Număr de usi: 3 cu doua foi fiecare, lățime minima pentru fiecare usa 1.200 mm.

14

Parbrizul divizat vertical in doua bucăți. Parbrizul, luneta, geamurile laterale montate prin lipire.

15

Ventilația naturala se va asigura prin ferestrele laterale cu deschidere de tip rabatabil si cel puțin o trapa de aerisire cu deschidere electrica in trei faze. Vor fi prevăzute un număr minim de 5 ferestre laterale cu deschidere. Deschiderea va fi prin rabatare cu asigurare in plan vertical a pârtii superioare a ferestrei. Parbrizul, luneta, geamurile laterale montate prin lipire.

16

Reglarea poziției volanului sa se realizeze odata cu reglarea bordului.

17

Dotarea cu sistem de aer condiționat al salonului calatori (puterea minima 24 kw) cu posibilitate de reglare independenta a temperaturii in cabina șoferului.

18

Sistem auxiliar de incalzire independent de funcționarea motorului (trebuie sa incalzeasca si daca motorul este oprit).

19

Conductele si conexiunile pentru instalația de răcire, climatizare si de aer comprimat din materiale cu inalta rezistenta la coroziune. Rezervoare aer comprimat din materiale rezistente la coroziune. Rezervor combustibil din material plastic.

20

Dotare cu computer de bord cu afisaj digital multifuncțional ce include si funcția de diagnosticare la bord (OBD).

21

Dotarea cu echipament de informare audio-video a pasagerilor, inclusiv software-ul (panouri afisaje externe si interne pentru destinații).

22

Echipament de supraveghere video montat in trei locuri si capacitate de inregistrare pentru cel puțin 24 de ore, inclusiv software-ul aferent.


23

Dotarea cu cel puțin 4 validatoare electronice, corespunzătoare tichetelor de călătorie actuale ale RATP Ploiești, cu comandă de schimbare a datelor de la conducătorul auto/ Numărul caracterelor imprimate pe tichet ve fi de minim 14. Sesizarea interoducerif-tichetului/m/ validator va fi de tip fotoelectric (exclus sistem cu microcontacte).                             *

24

Accesoriie, instalațiile si echipamentele solicitate in prezentul caiet (jd^țsafeiMj^ntni echiparea autobuzului sunt obligatorii (exemplu: instalație informare calatori, computer d£ bord - OBD, supraveghere video, statie cu microfon, etc.) si trebuie saTeSpecte/d'ennteX^ funcționale, ele nefiind opționale.

25

Angajament ferm privind funcționarea cu combustibil bioregenerabil (BIODIESEL). *

1. DESCRIEREA GENERALA CONSTRUCTIVA A AUTOBUZULUI

Autobuzele trebuie sa fie realizate in conformitate cu legile adoptate cu privire la accesul in salonul acestora al persoanelor cu dizabilitati locomotorii.

Autobuzul va avea o capacitate de transport de minim 90 de calatori (incluzând si locurile pe scaune), calculata la 0,125 m2 / calator in picioare, conform Regulament CEE ONU R36.

Construcția caroseriei autobuzului trebuie sa fie realizata in conformitate cu regulamentele CEE-ONU in vigoare.

Toate inscripționările din interiorul si exteriorul autobuzului vor fi in limba romana si trebuie sa fie amplasate conform regulamentelor CEE-ONU si prescripțiilor impuse de RAR.

Vopsirea exterioara, sigla autoritatii contractante, numărul de inventar si alte inscripționări trebuie sa fie realizate de către ofertantul declarat câștigător conform solicitărilor autoritatii contractante. Acestea vor trebui sa fie incluse in prețul ofertei si vor fi stabilite cu ocazia avizării standardului de firma.

Documentație

Oferta va cuprinde, in forma tipărită in limba romana, (documentele emise de autoritati ale altor state se vor prezenta in traducere autorizata in limba romana), următoarele:

 • - Comentariu - articol cu articol - al specificațiilor tehnice conținute in caietul de sarcini (in coloana din stanga solicitările si in coloana din dreapta caracteristicile oferite), prin care sa se demonstreze corespondenta propunerii tehnice cu specificațiile respective, prezentate in ordinea din caietul de sarcini;

 • - Desene cu secțiunea verticala a aripilor roților spate, din care sa reiasa dimensiunea culoarului de trecere dintre ele (la o distanta de 10 cm de la podea);

 • - Desene cu vederea in plan (frontal, spate, lateral, de sus) a autobuzului, cu indicarea cotelor principale si a gărzii la sol;

 • - Desenele organizării interioare, care vor indica dispunerea scaunelor, a ușilor, a butoanelor pentru solicitarea opririi, a geamurilor, a ieșirilor de siguranța si a poziționării dispozitivului de facilitare a urcării persoanelor cu dizabilitati, etc.;

 • - Descrierea motorului (sunt acceptate si pliante / broșuri ale producătorului in limba engleza) si descrierea sistemului care permite realizarea normei EEV (SCR/EGR sau altele);

 • - Certificat emis de către producătorul motorului care sa ateste ca motorul oferit indeplineste criteriile normei EEV;

 • - Schema instalației de răcire a motorului;

 • - Descrierea cutiei de viteze;

 • - Descrierea axelor;

 • - Descrierea sistemului de ffanare;

 • - Descrierea sistemului de direcție;

 • - Lista materialelor utilizate la construcția caroseriei si structurii;

 • - Descrierea tehnologiei anticorozive utilizate;

 • - Postul de conducere si descrierea bordului (se accepta si fotografii);

 • - Desene cu circuitele pneumatice, planul de montare, componente;


 • - Desene cu instalația de incalzire a salonului pasageri si a postului de conducere;

 • - Schema de incalzire a salonului si a postului de conducere, inclusiv instalația de preinCalzire;

 • - Descrierea sistemului de aer condiționat;

 • - Descrierea sistemului de monitorizare si a afisajelor interne si externe pentru desti

 • 2. CONDIȚII TEHNICE DE CALITATE

Cerințe de mediu înconjurător

Autobuzul este destinat exploatării in zone cu climat temperat N si trebuie sa asigure o funcționare fiabila in următoarele condiții: temperatura ambianta: -30°C . .. +50°C; umiditatea relativa maxima (la o temperatura < 25°C) 98 %; altitudinea mergând de la nivelul marii pana la 1000 m maxim; agenti exteriori: praf, ploaie, ceata, noroi, zapada, chiciura, gheata, apa cu sare, produse petroliere. Se vor respecta condițiile tehnice prevăzute de reglementarea SR HD 478.2.1 Sl:2002 -Clasificarea condițiilor de mediu, partea 2: Condiții de mediu prezente in natura. Temperatura si umiditate.

Condiții mecanice

Șocuri si vibrații: conform normelor europene pentru autobuze (CEE ONU R 66); nivel de zgomot: conform normelor europene pentru autobuze (CEE ONU R 51).

Specificații constructive

Subansamblele importante (motorul, cutia de viteze automata, puntea motoare, puntea fata) trebuie sa fie garantate de ofertantul autobuzului prin certificate de garanție insotite de certificate de conformitate CE. Ofertantul va prezenta copii ISO 9001/2000 respectiv SR EN ISO 9001/2001 si SR EN ISO 14001/2005, cu traducere in limba romana.

Materiale

Materialele utilizate se vor incadra in reglementările in vigoare in Romania si Uniunea Europeana privind comportarea la flacara si foc, cu degajare redusa de fum, gaze toxice si/sau corozive, fiind realizate din componente care nu sunt interzise prin reglementările in vigoare (ex. azbest, cadmiu, metale grele, compuși halogenati etc). Materialele utilizate se vor incadra in prescripțiile internaționale privind reciclarea.

Dimensiuni generale constructive ale autobuzului

Caracteristicile dimensionale ale autobuzului trebuie sa fie cele standardizate pentru un autobuz de 12 metri, respectând standardele europene si prescripțiile internaționale in vigoare.

Caracteristici masice

Ofertantul va detalia prin documentație caracteristicile masice si repartiția pe axe (se poate face in specificațiile tehnice care confirma cerințele cumpărătorului).

Durata de funcționare si durata de utilizare fara reparație generala

Durata de funcționare: 12 ani; durata de utilizare fara reparație generala: 8 ani.

Indicatori de mentenanta

Ofertantul va indica:

Timpul total, (ore) timpul total de imobilizare pentru toate reviziile planificate la un interval de 60.000 km in ore (suma timpilor tuturor reviziilor tehnice planificate intr-un interval de 60.000km);

Manopera aferenta,(otQ) manopera totala aferenta executării tuturor reviziilor tehnice planificate in cursul unui interval de 60.000 km in ore, suma manoperei (suma timpilor normați ai muncitorilor) aferenta tuturor reviziilor tehnice planificate intr-un interval de 60.000 km.

Condiții privind protecția anticoroziva

Sistemul de vopsire si protecție anticoroziva va permite spalarea prin perii rotative cu jet de apa si substanțe de curatare, fiind rezistent la radiațiile solare, lumina, raze UV, la agenții poluanti si < \ condițiile de mediu precizate mai sus. Acoperirile, atat cele de protecție anticoroziva cat si cele decorative, vor fi specificate in documentația constructiva si tehnologica a autobuzului. Acestea ., trebuie sa asigure o garanție de minim 8 ani pentru caroserie in ansamblu, fara operații de intretinere ™


 • 3. CARACTERISTICI TEHNICE GENERALE ALE AGREGATELOR, SUBANSAMBLELOR SI ALE COMPONENTELOR

Motorul

Condiții tehnice: Autobuzele vor fi dotate cu motoare cu aprindere prin comprimare, alimentate cu motorina, supraalimentat cu intercooler, care sa corespunda normelor EEV. Principalele caracteristici ale motorului trebuie sa se incadreze in limitele: puterea nominala: min. 220 kW, 6 cilindri, amplasat in partea spate a autobuzului. Motorul va fi compatibil pentru funcționare cu combustibil diesel si combustibil bioregenerabil (biodiesel, etc) conform cerințelor legislației europene conform Directivei 2003/30/EC si a actelor normative si legilor in vigoare in Romania. Comanda si controlul funcționarii motorului se va realiza printr-o unitate electronica de comanda (ECU). Aceasta va fi integrata cu sistemul de gestiune electronica al autobuzului asigurat prin rețea CAN. Unitatea electronica va furniza informații privind valorile parametrilor de funcționare ale motorului si facilitați necesare pentru lucrările de intretinere, diagnoza electronica, depanare interactiva si refacerea parametrilor de funcționare normala a motorului. Sistemul de comanda va oferi informații vizuale si auditive conducătorului auto, in timp real (avertizare optica si sonora), in cazurile de avarii cu consecințe grave (lipsa ungere, supraincalzire, incendiu etc).

Cutia de viteze

Condiții tehnice: Cutia de viteze trebuie sa fie automata, cu comanda electronica, cu retarder inglobat, cu posibilitatea realizării a 6 trepte pentru mers inainte si una pentru mers inapoi. Aceasta va avea o durata de buna funcționare pentru un parcurs de 500.000 km. Soluția constructiva va permite diagnoza, control si refacerea parametrilor prin rețea CAN multiplex (se prefera integrarea pentru diagnoza cu sistemul electronic al autobuzului).

Puntea spate

Condiții tehnice: Puntea spate trebuie sa aiba o durata de buna funcționare pentru un parcurs de 500.000 km. Carterul punții va fi prevăzut cu locuri marcate pentru suspendarea autovehiculului. Trebuie sa fie același producător pentru ambele axe.

Puntea fata

Condiții tehnice: Puntea fata trebuie sa fie tip independenta. Puntea fata va fi cu echipare EBS. Puntea fata trebuie sa aiba o durata de buna funcționare pentru un parcus de 500.000 km. Axa independenta va fi prevăzută cu locuri marcate pentru ridicarea roților. Producătorul trebuie sa fie același cu cel al axei spate.

Instalația de aer comprimat

Condiții tehnice: Instalația de preparare, stocare si distribuție a aerului comprimat va cuprinde: compresor de tip bicilindric, filtru separator, rezervoare de aer comprimat, conducte si conectori. Rezervoarele de aer vor fi prevăzute cu purjare automata si manuala, sistemul de purjare va fi prevăzut cu rezervor de colectare pentru evitarea poluării. In imediata apropiere a cârligului de remorcare sau a lăcașului filetat pentru cârlig remorcare cu filet, in fata si in spate, se va amplasa cate o cupla rapida pentru alimentarea instalației de aer comprimat. Cupla rapida va fi prevăzută cu supapa unisens si capac de protecție.

Suspensia

Condiții tehnice: Autobuzul va fi prevăzut cu suspensie controlata electronic, cu funcție de ingenunchiere, cu sistem de reglare automata a asietei in funcție de sarcina. Funcție de $Qîitfdl, diagnosticare si parametrizare va putea fi integrata cu sistemul electronic al autobuzului. Suspensia va fi pneumatica integral, gestionata electronic (cu comanda electronica programabila, ECU),’ cu^ posibilitatea ajustării gărzii la sol atat pe o parte, pentru accesul calatorilor XXuhctiax 5 ingenunchiere), cat si integral in situațiile de drum cu denivelări cu limitarea vitezei de deplasate. Defectarea suspensiei va fi semnalizata optic la bord si va fi inregistrata in memoria computerului de bord. Pernele de aer ale suspensiei trebuie sa fie protejate mecanic contra loviturilor si agentilor poluanti (noroi, produse petroliere).

Sistemul de franare

Condiții tehnice: Autobuzul va avea sistem de franare cu discuri atat pe puntea fata, cat si pe puntea spate cu control al franarii si tracțiunii de tip EBS. Autobuzul va fi prevăzut cu frana de serviciu cu doua circuite pneumatice independente, cu frana de mana (de parcare) cu acționare cu arc acumulator pe puntea spate, cu frana de oprire pneumatica ce va acționa automat asupra discurilor de frana la opririle in stafii cu ușile deschise. Frana de serviciu sa fie prevăzută cu doua circuite independente, cu acționare pneumatica, cu vizualizare la bord a presiunilor de lucru, cu sistem electronic EBS (antiblocare ABS si antipatinare ASR si cu presiune de franare in funcție de sarcina autobuzului si alte funcții inglobate). Soluția constructiva va permite diagnoza, controlul si refacerea parametrilor prin rețea CAN multiplex. Frana de staționare, va acționa pe puntea spate, va fi comandata pneumatic si va fi actionata prin cilindri cu arc acumulator cu posibilități de deblocare mecanica ușor accesibila si deblocare pneumatica pe fiecare cilindru in parte din tabloul de prize de aer. Neactionarea frânei de staționare după parcarea si parasirea autobuzului de către conducătorul auto sa fie avertizata la bord. Garniturile de frana vor fi de tip ecologic (fara azbest). Discurile de frana trebuie sa realizeze o durata de buna funcționare de 200.000 km.

Direcția

Condiții tehnice: Direcția va fi servoasistata hidraulic. Volanul va fi pe partea stanga, cu posibilitatea ajustării inaltimii si inclinarii acestuia. Funcția de ajustare va fi inactiva (blocata) in timpul mersului autobuzului. Articulațiile sferice ale mecanismului de direcție vor fi de tip „fara intretinere".

Sistemul de rulare

Condiții tehnice: Autobuzul va fi echipat cu anvelope fara camera - TUBELESS. Pe axa fata vor fi doua roti si pe axa spate patru roti (2 perechi). Profilul de rulare va fi tipul urban, care va asigura aderența si pe timp de iarnă pe un carosabil acoperit cu polei, gheată, zăpadă. Pe caroserie, in dreptul roților, va fi marcata lizibil presiunea de lucru. La rotile din fata se vor monta discuri metalice de protecție a piulițelor prezoanelor.

Caroseria

Construcția caroseriei autobuzului va fi autoportanta monococa, realizata in conformitate cu regulamentele CEE ONU in vigoare. Structura caroseriei va fi prevăzută cu puncte duble de suspendare (marcate in zonele din fata si din spatele roților la ambele punți), unul pentru montarea cricului si unul pentru asigurarea autobuzului prin dispozitiv fix.

Ușile de acces

Condiții tehnice: Numărul ușilor va fi de 3, cu cate doua foi fiecare usa, lățime de minim 1.200 mm. Ușile vor fi comandate electronic si cu acționare pneumatica. Sistemul de acționare pneumatica a ușilor se va integra in sistemul electronic al autobuzului. Se vor indeplini condițiile următoare: autobuzul va avea trei usi pe partea dreapta, fiecare usa va avea doua foi, minim 80% din suprafața va fi din sticla; cele doua foi trebuie sa se deschidă si sa se inchida simultan si sa fie prevăzute cu sistem pentru protecția calatorilor (limitarea forței de inchidere - deschidere la intampinarea unui obstacol si protecție la deschiderea in mers a ușilor de către calatori). Comenzile ușilor vor fi in conformitate cu Regulamentul CEE-ONU R36 si cu prescripțiile impuse de RAR; partea din sticla a ușilor va fi protejata contra sprijinirii accidentale a calatorilor (in cazuri de supraaglomerare) printr-o bara de protecție poziționată in zona medie a suprafeței de sticla a ușii,

montata pe diagonala. Bara va avea dublu rol, acela de bara de sprijin la urcarea calatorilor si rolul dej protecție a geamului ușii in cazul sprijinirii de acesta a calatorilor. In caz de urgenta, după oprirea vehiculului, ușile trebuie sa poata fi deschise din interior cat si din exterior, chiar daca nu exista alimentare cu energie electrica. Identificarea sistemului de acționare a deschiderii ușilor in caz de urgenta se va face prin inscripționarea cu roșu „ACȚIONARE IN CAZ DE URGENTA”. Autobuzul va fi prevăzut cu dispozitiv care sa nu-i permită pornirea când ușile sunt deschise. închiderea -deschiderea ușilor va fi semnalizata optic la tabloul de bord. Funcționarea anormala a ușilor va fi avertizata optic intermitent la bord. Va fi asigurata comandă de deschidere la fiecare ușă de acces, atat din interior cat și din exterior.

Ieșirile de siguranța

Autobuzul va avea minim 9 ieșiri de siguranța. Dimensiunile, amplasarea si inscripționarea lor trebuie sa fie conform normativelor europene in vigoare. Autobuzul va fi dotat cu ciocanele de spargere a geamurilor - ieșiri de siguranța, montate in interior. Acestea vor fi asigurate contra furtului si poziționate la vedere. Ieșirile de siguranța vor fi marcate si inscripționate in limba romana.

Parbrizul si geamurile

Parbrizul, luneta si geamurile laterale vor fi montate prin lipire. Sistemul de lipire va fi rezistent la variații de temperatura, lumina, raze UV, agenti poluanti si va fi garantat pe toata durata de viata normata a autobuzului. Parbrizul trebuie sa fie din geam DUPLEX si va fi compus din doua parti. Geamurile laterale vor avea un indice de transparenta de aprox. 50%, pe o anumita nuanța de culoare, pentru a proteja calatorii de razele solare si pentru a contribui si la menținerea unei temperaturi scăzute in interior pe timp de vara.

Scaunele pentru pasageri

Numărul scaunelor va fi de minim 27. Scaunele pentru pasageri vor fi realizate din material armat cu fibra de sticla sau mase plastice cu tratament antistatic, vopsea inglobata si antivandalism. Dispunerea scaunelor va asigura respectarea normelor europene in vigoare (ECE-ONU R36). Acolo unde se poate, scaunele vor fi montate in consola. Amplasamentul scaunelor va asigura locuri rezervate pentru persoane cu nevoi speciale, batrani, invalizi, femei cu copii in brațe. Locurile special destinate acestor persoane vor fi marcate prin pictograme pe peretele alaturat. Autobuzul va respecta prescripțiile speciale ale Directivei Europene 2001/85/CEE, cu privire la accesibilitatea in autovehicul a persoanelor cu mobilitate redusa si a celor care folosesc fotolii rulante pentru deplasare.

Barele si mânerele de susținere

Barele de mana curenta trebuie sa fie dintr-un material anticoroziv. Se vor respecta regulamentele CEE-ONU R36. Suprafața din sticla a ușilor va fi protejata printr-o bara diagonala de protecție.

Postul de conducere

Organizare habitaclu

Postul de conducere va fi de tip inchis. Scaunul va fi ergonomie, reglabil pe 3 direcții, cu suspensie pneumatica si cu amortizor de șocuri.

Tabloul de bord

Tabloul de bord va fi dotat cu computer de bord cu afisaj digital multifuncțional ce include si funcția de diagnosticare la bord OBD. Computerul de bord cu afisaj digital multifuncțional va incorpora tehnologie pentru stocare, prelucrare de date si afișare referitoare la funcționarea, monitorizarea vehiculului (diagnosticare la bord, OBD).

Podeaua, covorul si platforma de acces

Podeaua autobuzelor va fi realizata in varianta coborâta pe toata suprafața disponibila pentru pasagerii in picioare. Podeaua va fi acoperita de un covor, lipit etanș, rezistent la uzura, antiderapant, impermeabil si ignifug. Soluția tehnica a montajului covorului si imbinarile la margini a acestuia va evita dezlipirea, pătrunderea apei si a impurităților sub acesta.

Compartimentul motor

Compartimentul motor este realizat astfel incat sa asigure spatii suficiente pențn^accesul ușor si demontarea facila a agregatelor anexe ale motorului, a cutiei de viteze si iii celorlalte subansamble si agregate. Izolarea fonica si termica a compartimentului se va ignifuge care sa corespunda normelor internaționale in vigoare.


pențru^accc Si ti celorik-.-<cu materiale /©fbT) "A


Sistemul de climatizare (încălzire, ventilație si aer condiționat)


Autobuzul va fi echipat cu următoarele sisteme de incalzire, ventilație si conditi


ța aerului?)/

 • - instalație de condiționare a aerului pentru salonul de calatori cu funcție de răcire; .. .

 • - instalație de condiționare a aerului pentru șofer cu comanda separata de salonul pasagerilor, cu funcție de răcire;

 • - geamuri laterale rabatabile in plan vertical si minim o trapa pe acoperiș pentru ventilație naturala;

 • - instalație de ventilație fortata pentru evacuarea aerului viciat din salonul pasagerilor;

 • - instalație de incalzire a salonului din instalația de răcire a motorului;

 • - incalzire post șofer si degivrare a parbrizului din instalația de răcire a motorului.

Asigurarea microclimatului pe timp rece

Autobuzul va fi dotat cu agregat de preincalzire a agentului termic. Funcționarea agregatului de preincalzire va fi automatizata. Temperatura in salon si la postul de conducere va putea fi reglata atat prin soft cat si prin reglaj manual de la postul de conducere. Funcționarea agregatului de preincalzire va fi integrata cu sistemul general de climatizare atat pe timp rece cat si călduros. Sistemul de incalzire trebuie sa fie integrat cu sistemul electronic al autobuzului. încălzirea salonului de pasageri se va realiza prin aeroterme cu schimbătoare de căldură racordate la instalația de răcire a motorului si ventilație fortata. Instalația va asigura in salonul pasagerilor o temperatura de minim +10°C la o temperatura a mediului exterior de -15°C. In habitaclul conducătorului auto distribuția aerului cald (rece) va fi uniforma pe toate zonele postului de conducere (distribuție tridimensionala), dar si cu posibilitatea selectării zonei de distribuție a aerului cald (rece). încălzirea parbrizului va asigura vizibilitatea normala si va exclude aburirea sau givrarea acestuia la temperatura de -33°C.

Autobuzul va fi dotat cu sistem auxiliar de incalzire independent de funcționarea motorului (trebuie sa incalzeasca si daca motorul este oprit), conform normelor si prescripțiilor impuse de RAR.

Asigurarea microclimatului pe timp de vara

Microclimatul compartimentului pasagerilor si al postului de conducere, pe timp de vara, va fi asigurat prin instalația de aer condiționat cu reglare separata, una pentru salonul calatorilor (putere minima 24 kw) si una pentru postul de conducere (de minim 3 kw). Instalația de aer condiționat va asigura o temperatura optima de confort termic, in conformitate cu reglementările de specialitate si cu posibilitatea de realizare a pragului de +27°C la o temperatura a mediului exterior de +35°C. Sistemul va oferi posibilitatea reglării atat a temperaturii cat si a debitului de aer separat pentru salon si separat pentru postul de conducere.

Pentru evacuarea aerului viciat (si eliminarea condensului) autobuzul va fi prevăzut cu ventilator, al cărui debit de aer va fi sincronizat cu debitul de aer pătruns in salon. Ventilatorul va fi acționat de motor electric fiabil (fara perii de tip colector). Compartimentele surselor radiante de căldură permanente (motorul, radiatorul si rezervorul de combustibil cu circuit de retur neincalzit) vor fi separate de habitaclul salonului si prin materiale termoizolante.

 • 4. ACCESORII, INSTALAȚII SI ECHIPAMENTE

Accesorii

Autobuzul trebuie sa fie prevăzut cu următoarele accesorii: Oglinzile retrovizoare exterioare vor fi prevăzute cu ajustare electrica a orientării si sistem de degivrare (cu rezistenta electrica). Oglinzile retrovizoare exterioare vor fi obligatoriu pliabile pe conturul caroseriei (la alegerea soluției se va avea in vedere ca oglinzile se vor plia zilnic pentru trecerea prin statia de spalare); oglinzi retrovizoare interioare pentru supravegherea perfecta a zonelor din dreptul tuturor ușilor de serviciu; cupla remorcare in fata si in spate; prize de aer comprimat cu set cuple rapide conjugate; cale pentru roti, fixate si asigurate; doua stingatoare pentru incendiu, amplasate in cabina conducătorului auto; trusa medicala; triunghi reflectorizant; lanterna de avarii (cu semnal luminos intermitent); vesta reflectorizanta; ciocanele pentru ieșirile de urgenta; set chei: (minim 3 seturi), cheie pornire la bord, cheie acces usi, cheie buson rezervor, chei speciale capace trape vizitare, alte chei; suporți la exterior (cate unul pe fiecare parte) pentru stegulete.

V'MVW ,£/

Instalații si echipamente electrice si electronice                               j

Toate echipamentele electrice si electronice trebuie sa corespunda condițiilor privitoare la mediul urban si zona climatica tip N. Durata normata de viata: 12 ani. Toate echipamentele electronice gestionate prin soft vor fi livrate cu softul de baza pe suport CD si vor fi up-gradate pe cheltuiala ofertantului pe toata durata de viata a vehiculului.

 • 5. AUTOBUZUL VA FI LIVRAT CU URMĂTOARELE DOTĂRI

Sistem audio - video de informare a calatorilor

Autobuzul va fi dotat cu sistem de informare audio - video a calatorilor. Sistemul va fi alcătuit din minim următoarele module:

 • - in fata, deasupra parbrizului, autovehiculele trebuie sa aiba afisaje care sa asigure o buna vizibilitate; Panoul indicator trebuie sa afișeze orice litera sau număr in orice poziție si sa aiba capacitatea sa afișeze in limba romana. Afisajele for fi cu tehnologie LED;

 • - pe partea laterala deasupra geamului (intre prima si a doua usa) autovehiculul va avea un tablou indicator cu afisaj vizibil. Panoul indicator trebuie sa afișeze orice litera sau număr in orice poziție si sa aiba capacitatea sa afișeze in limba romana. Afisajele for fi cu tehnologie LED;

 • - in spate, deasupra lunetei, autovehiculele trebuie sa aiba afisaje care sa asigure o buna vizibilitate. Pe acest indicator se va afișa in mod vizibil si clar numărul liniei, ce poate fi format din trei cifre. Tehnologia de afișare este tip LED;

 • - in interiorul autobuzului va fi amplasat un indicator electronic de informare a calatorilor care sa afișeze numele statiei sau alte mesaje text prin rulare, sau prin alt tip de text;

 • - autovehiculul va avea o instalație completa care va include un microfon pentru informarea calatorilor ce va fi comandat de la postul de conducere si va avea difuzoare in compartimentul calatorilor.

Sistemul audio al autobuzului va fi prevăzut cu un dispozitiv pentru anunțare automata a stațiilor. Toate detaliile cu privire la acest punct se vor discuta cu ofertantul câștigător inaintea semnării contractului.

Tahograf digital

Autobuzul trebuie sa fie dotat cu o instalație (omologata RAR) pentru masurarea, inregistrarea pe memorii nevolatile, afișarea pe display si imprimarea pe hârtie a vitezei, spațiului, timpului si a celorlalți indicatori conform prevederilor legale in vigoare in Romania si Uniunea Europeana. Aceste date vor putea fi stocate atat pe „smart cârd" cat si pe memoria interna. Instalația va avea aviz metrologic.EchipamentuI trebuie sa fie produs de serie (prezentindu-se referințe pentru acesta) si se va garanta asigurarea de service in Ploiești. Conectivitate: Ofertantul va asigura logistica necesara descărcării datelor cat si a citirii „smart card"-urilor. Se vor livra 4 smart cârduri pentru fiecare autobuz.

Sistem supraveghere video

Autobuzul va fi prevăzut cu o instalație de supraveghere video la interior si la exterior. Sistemul va cuprinde 3 camere digitale color, de inalta rezoluție, cu carcasa antivandalism amplasate la interior după cum urmeaza:

 • - o camera pentru supravegherea primei usi si a porțiunii din fata a interiorului autobuzului;

 • - o camera pentru supravegherea celei de-a doua usi si a sectorului central al interiorului autobuzului;

 • - o camera pentru supravegherea celei de-a treia usi si a sectorului din spate al interiorului autobuzului.

Unitatea de inregistrare video digitala, instalata pe autobuz, trebuie sa conțină un hard disc, si sa fie montata printr-un sistem de suspensie pentru absorbirea șocurilor specifice vehiculelor.

 • III. REGULI PENTRU VERIFICAREA CALITATII.

Condiții de verificare a calitatii

Furnizorul autobuzului va prezenta certificarea sistemului de asigurare a calitatii recunoscut internațional de către un organism abilitat in conformitate cu EN ISO 9001:2000 si SR EN ISO 14001/2005. încercările la care vor fi supuse autobuzele si metodele de verificare pentru determinarea următoarelor categorii: Conformității materialelor si a subansamblelor utilizate; Caracteristicilor constructive si funcționale; Confortului ambiental; Indicatorilor de fiabilitate; Performantelor funcționale; Condițiilor privind securitatea in exploatare; Respectării normelor de poluare, se vor face astfel incit sa îndeplinească „Cerințele tehnice pentru vehiculele rutiere in vederea admiterii in circulație pe drumurile publice din Romania" (CTAC), elaborate de RAR, regulamentele CEE-ONU la care Romania a aderat si standardelor naționale specifice construcției de autovehicule rutiere.

IV. MARCARE, CONSERVARE, AMBALARE, TRANSPORT, DEPOZITARE

Marcare

Fiecare autobuz va avea montat frontal in interior, pe peretele vertical, in partea dreapta a bordului, o tablita indicatoare cu următorul conținut, in limba romana: denumirea societarii producătoare; tipul autobuzului; anul de fabricație incorporat, in codul VIN; numărul sașiului incorporat, in codul VIN; masa proprie; masa utila; masa totala; masa repartizata pe axe (fata, spate); motor (tip, serie, putere);capacitate de transport (pe scaune, total). Fiecare sasiu trebuie sa aiba poansonat codul VIN.

Conservare si ambalare

Autobuzul va fi conservat si echipat corespunzător modului de transport, pe cale ferata sau prin mijloace proprii, pe răspunderea si pe costurile ofertantului.

Documentația de însoțire

Documente pentru fiecare autobuz: Fiecare autobuz va fi insotit de următoarea documentație tehnica in limba romana: Manual de exploatare / conducere autobuz, pentru conducalorul auto; Carnet service / pașaport; Certificat de garanție; Certificat de calitate; Declarație de conformitate; Fisa de date (principalele subsisteme componente ale echipării autobuzului: serie, marca, tip subsistem); CD-uri cu softul original pentru toate sistemele si subsistemele aferente; CD-uri de service off-line; Carte de identitate eliberata de RAR; Certificate de calitate pentru subansamblurile principale (motor, cutie viteze, punți, caseta de direcție etc); Manual de exploatare pentru dotările auxiliare (instalație de preincalzire, tahograf, radio-CD, aer condiționat, informare calatori, supraveghere video, scaun ergonomie, etc.); Documente pentru întreg lotul de autobuze: Certificat de atestare pentru motor care confirma minim norma EURO 5; Certificate de conformitate CE sau de omologare, pentru principalele sisteme si subsisteme, agregate, etc., emise de laboratoare agreate in UE; Schema reviziilor tehnice planificate, pe suport CD - 1 buc.; Manuale de întreținere planificata, pe suport CD, (care sa conțină toate operațiile de întreținere planificata pentru toate instalațiile si subansamblele autobuzului) - 1 buc. in limba romana si 1 buc. in limba engleza; Manuale reparații, pe suport CD, (care sa cuprindă toate operațiile de reparații pentru toate instalațiile si subansamblele autobuzului) -1 buc. in limba romana si 1 buc. in limba engleza; Manualul de diagnosticare OBD (Ori Board Diagnosis) ce va cuprinde codurile de defecte, denumirea defectelor si modul de remediere - pe suport CD - 1 buc.; Nomenclator cu manopera normata pentru activitatea de intretinere planificata (care va cuprinde manopera desfasurata pe operații pentru activitatea de intretinere planificata pentru autobuzul ofertat), in limba romana si in limba engleza, pe suport CD - 1 buc.; Nomenclator cu manopera normata pentru activitatile de reparații (va cuprinde manopera desfasurata pentru operații de: inlocuiri de piese, agregate, elemente caroserie, reparații de piese si agregate pentru: sisteme mecanice, electrice si caroserie pentru autobuzul ofertat), in limba romana si in limba engleza, pe suport CD - 1 buc.; Catalog de piese de schimb si consumabile, actualizat pe marca, tip si lot de fabricație, in limba engleza (utilizabil pe calculator cu programul de instalare aferent), cu lista furnizorilor agreați, inclusiv up-grade gratuit pe toata durata de viata - 1 buc.; Desene de ansamblu (structura de rezistenta, invelis exterior, invelis interior si tehnologia de asamblare pentru reparații accidentale) - lbuc. (set);Schema instalației electrice - lbuc. (set);Schemele simplificate ale tablourilor electrice de distribuție (a conexiunilor, a siguranțelor de protecție si a destinațiilor lor), in limba romana - lbuc. (set); Schema cablajelor si conectorilor lbuc. (set); Schema instalației pneumatice - lbuc. (set); Schema punctelor de măsură - diagnosticare a instalației pneumatice -lbuc.(set); Schema instalației de răcire a motorului si incalzire salon - lbuc./ set; Schema instalației de climatizare (aer condiționat) lbuc.(set); Schema punctelor de măsură si diagnosticare a instalației de aer condiționat - lbuc. (set); Schema instalației de alimentare - lbuc. (set); Schema punctelor de măsură si diagnosticare a instalației de alimentare - lbuc. (set); Schema instalației de ungere cu punctele de gresare - lbuc. (set); Manual de utilizare si programare a indicatoarelor de traseu, inclusiv software cu interfața utilizator in limba romana - lbuc. (set); Schema instalației speciale pentru reducerea gazelor poluante conform normei de poluare oferite-lbuc. (set); Se vor asigura: Manual de exploatare si intretinere pentru atelierul de service lbuc.(set) tipărit; Planul proceselor tehnologice planificate lbuc. (set) tipărit; Manuale de reparații pentru atelierul de service lbuc. (set) tipărit; Nomenclatorul tuturor reperelor din care se compune autobuzul ce va cuprinde denumire reper, cod fabricant, nr. buc. pe autobuz, cod subfumizor, marca de proveniența - lbuc. (set); Manuale pentru dotări, instalații si echipamente (lbuc).

V. SPECIALIZAREA PERSONALULUI DE INTRETINERE\

Ofertantul va realiza pe costurile sale instruirea personalului de intretinere si reparații al achizitorului, precum si autorizarea acestuia pentru a efectua lucrări pe marca de autobuz contractata, (conform cerințelor RNTR 9, RAR) pentru: diagnosticare, intretinere si reparare sisteme mecanice; diagnosticare, intretinere si reparare sisteme electrice si electronice; intretinere reparare caroserie (invelis exterior, interior salon, geamuri, etc).

 • VI. GARANȚII

Condiții generale privind garanția

Ofertantul va prezenta o descriere generala a modului de realizare a activitatii de asistenta tehnica si service in perioada de garanție.

Ofertantul se va angaja obligatoriu in oferta la următoarele garanții:

 • - garanția funcționarii fara defecțiuni (garanție full) pentru 120.000 km si 24 de luni de la data livrării pentru autobuz in ansamblu si toate componentele acestuia altele decât cele de mai jos;

 • - ofertantul va calcula un parcurs mediu anual de 60.000 km / autobuz;

 • - garanții diferite decât autobuzul in ansamblu: min. 8 ani pentru caroserie;

Service-ul si remedierea defectelor, activitatea de intretinere si mentenanta planificata se vor realiza in garajul autoritarii contractante. Ofertantul va asigura asistenta tehnica, școlarizarea

personalului cu certificare, SDV-istica si documentația necesara obținerii li$jptși RAk-pentru activitate de service pentru autobuzul oferit in Ploiești. Ofertantul va prezenta personalul si dotarea tehnica necesare asigurării asistentei tehnice in garanție si service-ului in perft


--------------------o-------------------------- o--------------------„i jieribada de garanție a autovehiculelor. Furnizorul va desemna un responsabil pentru activitatea lă^erviCe in termeni de garanție, care va răspunde de coordonarea si optimizarea activitatii.          V .V 'X'~C*VY 7

Ofertantul va realiza pe costurile sale un stoc de materiale si piese, agregate, inclusiv consumabilele (lubrifianti, filtrele aferente, etc.) necesare pentru activitatea de remediere a defecțiunilor, intretinere si mentenanta planificata pe toata perioada de garanție a autobuzului inclusiv pentru garanția subansamblelor. La cererea ofertantului autoritatea contractanta va pune la dispoziție gratuit spațiul de depozitare necesar.

Pe perioada garanției ofertantul va garanta realizarea pe cheltuiala sa a tuturor reparațiilor, inlocuirilor si modificărilor necesare pentru remedierea defecțiunilor tehnice rezultate in cadrul unei exploatări normale a autobuzelor. Aceasta implica consumul de materiale, piese si manopera. Modul de consemnare si rezolvare a defecțiunilor tehnice survenite in perioada de garanție va fi precizat in contract. Ofertantul declarat câștigător este obligat sa livreze la cererea autoritarii contractante piese de schimb pentru autobuze 10 ani de la livrarea ultimului autobuz contractat si sa prezinte lista cu furnizorii pieselor si componentelor acestuia ale căror garanții vor fi asigurate prin responsabilitatea sa.

Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a cumpără de pe piața materiale, subansambluri si agregate de origine (identice cu cele din echiparea inițiala a autobuzului) si de a inlocui reperele defecte fara ca ofertantul declarat câștigător sa scoata autobuzul din garanție.

Ofertantul se obliga sa asigure stocul tampon de siguranța de consumabile pe toata perioada de garanție in unitățile achizitorului. De asemenea va asigura stocul de piese, subansambluri si echipamente necesare pentru activitatea de remediere a defecțiunilor in termenul de garanție din vina furnizorului.

Penalizări si modul de rezolvare a defecțiunilor in termenul de garanție

Modul de consemnare si de rezolvare a defecțiunilor tehnice aparute in perioada de garanție va fi precizat in contract.

Ofertantul va prezenta un angajament ferm privind timpul de rezolvare a defectelor reclamate in perioada de garanție.

Constatarea defecțiunilor se va face de către reprezentantul autoritarii contractante in prezenta reprezentantului ofertantului declarat câștigător. In cazul neprezentarii in intervalul de maxim 24 de ore de la notificare a reprezentantului ofertantului câștigător pentru constatare, reprezentantul autoritarii contractante va intocmi unilateral procesul verbal de constatare pe care il va trimite prin fax ofertantului declarat câștigător. Notificarea defecțiunii se va face imediat după constatare prin fax la numărul convenit in contract.

Daca durata imobilizării, indiferent de cauza ei, in cadrul garanției, depășește cinci zile lucratoare, garanția autobuzului va fi prelungita cu numărul de zile corespunzătoare perioadei de imobilizare.

Pentru defecțiunile aparute in termenul de garanție care produc accidente soldate cu pagube materiale si/sau vatamarea corporala, ofertantul declarat câștigător va suporta daune directe si indirecte conform prevederilor si a legislației in vigoare.

Pentru defecțiunile aparute in perioada de garanție in urma carora achizitorul nu poate realiza venituri din cauza imobilizării autobuzului se vor percepe daune directe si indirecte ce vor fi stabilite in contract.

fi        **A

Penalizările pentru perioadele de imobilizare a vehiculelor vor fi precizate in contract.

fcrl

Remedierea defecțiunilor in termenul de garanție se va realiza fara penalizări in termen de maxim 48 de ore de la notificare pentru intervențiile care nu necesita demontări de agrgate/echipamente si in termen de maxim 96 de ore de la notificare pentru intervențiile care necesita demontări de echipamente/agregate, conform stipularilor din contract. Ofertantul va prezenta un angajament ferm privind termenele de remediere ale defecțiunilor in garanție, conform contractului.

VIL RECEPȚIA LA LIVRARE

Recepția individuala a autobuzelor livrate se va efectua la sediul achizitorului.

Furnizorul va livra la beneficiar autobuzele in conformitate cu graficul de livrare ce se va stabili in contractul de achiziție.

Nerespectarea termenelor de livrare conform graficului de livrare stabilit prin contract va atrage penalitati de 1000,00 Euro / zi de intarziere pentru fiecare autobuz nelivrat in termen.

Criteriul de atribuire stabilit pentru procedura de achiziție publică de autobuze :

Oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere economic.Factori de evaluare

Punctajul maxim alocat

Metodologie de evaluare

Punctaj acordat

1.

Prețul ofertei

60

oferta cu prețul cel mai scăzut

60

oferta cu alt preț

(preț cel mai scăzut / preț oferta) x 60

2.

Termen de livrare

5

oferta cu termenul de livrare cel mai mic

5

oferta cu un alt termenul de livrare

(termenul cel mai mic / termen oferta) x 5

3.

Perioada de garanție

5

peste 48 luni si minim 250.000 Km

5

36-48 luni si minim 240.000 Km

3

24-36 luni si minim 180.000 Km

1

24 luni si minim 120.000 Km

0

4.

Material caroserie

7

caroserie din panouri de tabla rezistenta la coroziune (otel inoxidabil) conform EN 10088 tip 1.4003, aluminiu sau compozit de fibra de sticla.

7

caroserie din otel de calitate superioara galvanizat pe ambele parti

2

caroserie din otel cu acoperire tradiționala. Observație: ofertantul va atașa la oferta lista cu materialele folosite pentru construcția caroseriei si structurii.

0

5.

Material    structura de

rezistenta

8

structura executata din otel inoxidabil conform EN 10088 tip 1.4003 sau aluminiu

8

structura executata din otel de calitate superioara tratat prin cataforeza

3

structura executata din otel tratata prin acoperire tradiționala

0

6.

Capacitatea      cilindrica

motor

8

cuprinsa intre 8000 cm3 si 10000 cm3

8

mai mica de 8000 cm3

3

mai mare de 10000 cm3

0

7.

Metoda realizare norma Euro 5

7

SCR

7

alte metode

0

TOTAL

100


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 1


COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRAREA D

PUBLIC ȘI PRIVA T, STUDII, STRA TEGII ȘI PROGNOZE:

RAPORTSECRET

Gheorjgh^i