Hotărârea nr. 474/2011

Hotararea nr. 474 privind completarea Hotărârii nr. 225/1999 a Consiliului Local al municipiului Ploieşti privind însuşirea “Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploieşti”

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONsiLIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTĂRÂREA NR. 474 privind completarea Hotărârii nr. 225/1999 a Consiliului Local al municipiului Ploiești privind însușirea “Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești”

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive a domnului Viceprimar Dumitru Cristian și a domnilor consilieri Bolocan Iulian, Popa Constantin, Horghidan Costel, Marcu Valentin și Raportul de specialitate al Direcției de Gestiune Patrimoniu prin care se propune modificarea și completarea Hotărârii nr.225/1999 a Consiliului Local al municipiului Ploiești;

Având în vedere prevederile art.3 din Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare prevederile art.36(1) din Legea nr. 18/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art.36, alin.2 lit.c) și alin.6 lit.a) pct.13 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Aprobă completarea Anexei Al la Hotărârea nr.225/1999 a Consiliului Local al municipiului Ploiești privind însușirea “Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești” cu 2 poziții noi având numerele curente 894, 895, identificate potrivit Anexei nr.l care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Aprobă completarea Anexei FI la Hotărârea nr.225/1999 a Consiliului Local al municipiului Ploiești privind însușirea “Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești” cu 2 poziții noi având numerele curente 5 și 6, identificate potrivit Anexei nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

A

Art.3. împuternicește Primarul municipiului Ploiești să facă demersurile necesare în vederea modificării “Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești”, atestat prin Hotărârea Guvernului nr. 1359/2001.

Art.4. Direcția de Gestiune Patrimoniu și Direcția Management Financiar -Contabil, Contracte vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.5. Direcția Administrație Publică, Juridic Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Data in Ploiești, astazi, 31 octombrie 2011

Președinte de ședința, Valentin Marcu

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI DIRECȚIA DE GESTIUNE PATRIMONIU

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind completarea Hotărârii nr.225/1999 a Consiliului Local al municipiului Ploiești privind însușirea “Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești”

Potrivit Legii nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare, fac parte din domeniul public al unității administrativ-teritoriale bunurile de uz sau de interes public local, declarate ca atare prin hotărâre a consiliului local, dacă nu sunt declarate prin lege bunuri de uz sau de interes public național ori județean.

Printre bunurile ce fac parte din domeniul public al municipiului Ploiești se numără străzile din localitate, precum și parcurile, acestea figurând în “Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești”, Anexa Al, respectiv Anexa FI, însușit prin Hotărârea Guvernului României nr. 1359/2001.

Prin Hotărârea nr.364/2010 Consiliul Local al municipiului Ploiești a aprobat includerea în “Inventarul Bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești” a unor drumuri de exploatare.

Prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr.426/2010 s-a aprobat trecerea din domeniul privat în domeniul public al municipiului Ploiești a terenurilor situate în Ploiești, tarlaua T52 parcela A666, în suprafața de 421.671 mp și tarlaua T54 parcela A674, în suprafață măsurată de 157.552 mp (din acte 158.800 mp) în vederea realizării obiectivului de investiții Parc municipal Ploiești Vest.

Prin adresa nr. 12155/2009 Consiliul Județean Prahova a transmis în copie adresa nr.Adm.993/2009 a Ministerului Administrației și Internelor, referitoare la regulile ce trebuie respectate în vederea elaborării proiectelor de hotărâre a Guvernului și a documentației aferente acestora, în scopul actualizării “Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești”.

Astfel, în vederea modificării Hotărârii Guvernului nr. 1359/2001, privind atestarea domeniului public al județului Prahova, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Prahova, se impune promovarea proiectului de hotărâre privind modificarea și completarea Anexei Al și Anexei FI la Hotărârea nr.225/1999 a Consiliului Kocal al municipiului Ploiești privind însușirea „Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești”.

Menționăm că Anexele nr.l și nr.2 la prezentul proiect de hotărâre sunt întocmite în conformitate cu Normele tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunelor, orașej^rffmhîpcipiilor și județelor aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.548/1999.


Direcția de Gestiune Patrimoniu,Direcibr£cutiv,

Florid PetracheDirector Executiv Adjunct, Amedeo Florin TabirȘef Serviciu S.F.E.B.D.P.P., Gabriela Mîndruțiu


AVIZAT,Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte, Director,


Direcția Management

Financiar-Contabil,ContracteDirector, Cristina Vlaicu
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


EXPUNERE DE MOTIVEla proiectul de hotărâre privind completarea Hotărârii nr.225/1999 a Consiliului Local al municipiului Ploiești privind însușirea “Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești”


în temeiul prevederilor Legii nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare, drumurile comunale, vicinale și străzile, precum și parcurile fac parte din domeniul public al localității.

La nivelul municipiului Ploiești se află în curs de implementare și derulare proiectul „Parc Municipal Ptâiești Vest” ce urmează a fi realizat cu fonduri europene și din bugetul local. Prin hotărâri ale Consiliului Local au fost incluse în “Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești” terenurile pe care urmează a fi realizat proiectul menționat și drumurile de exploatare pe care urmează să fie realizat accesul către acest obiectiv de investiții.

în vederea promovării proiectului de hotărâre referitor la modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1359/2001, potrivit instrucțiunilor de tehnică legislativă în vigoare este necesar ca anexele de modificare ale anexelor Al și FI la Hotărârea nr.225/1999 a Consiliului Local al municipiului Ploiești privind însușirea „Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești să fie întocmite în conformitate cu Normele tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunelor, orașelor, municipiilor și județelor aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.548/1999 și a precizărilor transmise de Consiliul Județean Prahova.

Având în vedere cele menționate mai sus propunem spre analiză proiectul de hotărâre alăturat.


VICEPRIMAR.

Cristian


Consilier

Bolocan Iuliâ Popa Constantin Horghidan Coste Marcu Valenjpi
Anexa nr.l la H.C.L./ nr.

Completări la inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Ploiești (Anexa A;F).

Nr. crt.

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Elementele de identificare

Anul dobândirii sau, după caz,     al

dării în folosință

Valoare de inventar

Situară’    . juridică

actuală

U ’O;             /oj

Denupîîre    n

propMVzș^u^W documente:

doveditoare

0.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

894

1.3.7.1

Drum de exploatare

Suprafața = 1666 mp Lungime = 416,5 m

Situat în Tarlaua

T52, parcela A 666, adiacent loturilor 666/1 666/23/2

1993

Legea nr.213/1998, privind      bunurile

proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

895

1.3.7.1

Drum de exploatare

Suprafața = 4147,06 mp

Lungime = 1036,75 m Situat în Tarlaua T52, parcela A 666, adiacent loturilor 666/<4  -

666/81

1993

Legea nr.213/1998, privind      bunurile

proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

DirectokExepwtixC

Florin Wtrache


Director Executiv Adjunct,

Amedeo FlorinfFabirca

Șef Serviciu S.fE.B.D.P.P., Gabriela Mîndruțiu

Anexa nr.2 la H.C.L./ nr.______/____


Completări la inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Ploiești (Anexași)Nr. crt.

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Elementele de identificare

Anul dobândirii sau, după caz,     al

dării în folosință

Valoare de inventar

Situația,     juridică

actuală .

Denumire       act

proprietate sau alte documente doveditoare

0.

E

2.

3.

4.

5.

6.

5

1.6.2

Teren

Suprafața = 42E671 mp situat in

Tarlaua

T52 parcela

A666

1993

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr.426/2010

6

1.6.2

Teren

Suprafața măsurată = 157.552 mp   (din

acte 158.800 mp) situat    in

Tarlaua T54 parcela A674

1993

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr.426/2010


Director Executiv,


Florin Petrache

'......


Director Executiv Adjunct,

Amedeo Florin Tabirca

Șef Serviciu Ș^RKDJP.P.,

Gabriela MîndruțiuCONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 2


COMISIA PENTRU VALORIFICAREA PATRIMONIULUI, SERVICII CĂTRE POPULAȚIE, COMERȚ, TURISM, AGRICULTURĂ ȘI PROMOVARE OPERAȚIUNI COMERCIALE

RAPORT

Comisia a luat în discuții proiectul de hotărâre privind completarea Hotărârii nr. 225/1999 a Consiliului Local al municipiului Ploiești privind însușirea “Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești”