Hotărârea nr. 473/2011

Hotararea nr. 473 privind dreptul de preemtiune pentru cumpararea imobilului situat in Ploie[ti, B-dul Independen]ei nr.27

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTĂRÂREA Nr. 473

privind dreptul de preemțiune pentru

cumpărarea imobilului situat în Ploiești, B-dul Independenței nr.27

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive a domnului Viceprimar Dumitru Cristian și a domnilor consilieri Bolocan Iulian, Popa Constantin, Horghidan Costel, Marcu Valentin și Raportul de specialitate al Direcției de Gestiune Patrimoniu privind dreptul de preemțiune pentru cumpărarea imobilului situat in Ploiești, B-dul Independenței nr.27;

A

In conformitate cu art.4 alin.(8) din Legea nr. 422/2001, privind protejarea monumentelor istorice, republicată, actualizată,

în temeiul art.36, alin.(2), litera “c” din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare:

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Aprobă neexercitarea dreptului de preemțiune pentru cumpărarea imobilului situat în Ploieși, B-dul Independenței nr. 27, compus din teren în suprafață de 415 mp și construcții care au o suprafață construită la sol de 335 mp, un regim de înălțime D+P+M+E+M, valoarea de vânzare fiind de 1.219.391,20 euro fără TVA.

Art.2. Direcția de Gestiune Patrimoniu din cadrul Primăriei municipiului Ploiești va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.3. Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios Achiziții Publice,

9     5?           5    ?

Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Data in Ploiești, astazi, 31 octombrie 2011

Valentin MarcuContrasemnează Secretă


Oana Cristina Ia<


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI DIRECȚIA DE GESTIUNE PATRIMONIU


RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind dreptul de cumpărarea imobilului situat in Ploiești, B-dul Indepen

Prin adresa nr. 17065/2011 S.C. Credit Europe Leasing IFN S.A. a comunicat intenția de vânzare a imobilului situat in Ploiești, B-dul Independentei nr.27, înscris în Lista Monumentelor Istorice din M.O. 656 bis/2004, poz.302 cod PH-II-m-A-16278. Precizam ca imobilul este compus din teren in supratafa de 415 mp si construcții care au o suprafața construita la sol de 335 mp, un regim de inaltime D+P+M+E+M, valoarea de vanzare fiind de 1.219.391,20 euro fara TVA.

Prin adresa nr. 16546/2011 Ministerul Culturii și Patrimoniului Național, Cabinet Secretar de Stat a comunicat faptul că nu își exercită dreptul de preemțiune asupra imobilului menționat, astfel încât în conformitate cu art.4 alin.(8) din Legea nr. 422/2001, se transferă dreptul de preemțiune al statului către autoritățile publice locale.

Solicitatea inaintata de către Ministerul Culturii si Patrimoniului National, cabinet Secretar de Stat referitor la exercitarea dreptului de preemțiune asupra imobilului situat in Ploiești, B-dul Independentei, nr.27 si intenția de vanzare a acestui imobil proprietatea S.C. Credit Europe Leasing IFN S.A., au fost prezentate si analizata in ședința din data de 27.09.2011 a Comisiei nr.2 - Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultura, Promovare Operațiuni Comerciale, care a dispus informarea consiliului local cu privire la aceasta.

Proprietarii, persoane fizice sau juridice de drept privat, care intenționează să vândă monumente istorice, transmit serviciilor publice deconcentrate ale Ministerului Culturii și Patrimoniului Național înștiințarea privind intenția de vânzare, însoțită de documentația stabilită prin ordin al ministrului culturii și patrimoniului național.

Termenul de exercitare a dreptului de preemțiune al statului este de maximum 25 de zile de la data înregistrării înștiințării, documentației și a propunerii de răspuns la Ministerul Culturii și Patrimoniului Național sau, după caz, la serviciile publice deconcentrate ale Ministerului Culturii și Patrimoniului Național.

în cazul în care Ministerul Culturii și Patrimoniului Național sau serviciile publice deconcentrate ale Ministerului Culturii și Patrimoniului Național nu își exercită dreptul de preemțiune, acest drept se transferă autorităților publice locale, care îl pot exercita în maximum 15 zile.

Comunicările privind neexercitarea dreptului de preemțiune au termen de valabilitate pentru întregul an calendaristic în care au fost emise, inclusiv pentru situațiile în care monumentul istoric este vândut de mai multe ori.

Potrivit prevederilor Legii nr.422/2001, privind protejarea monumentelor istorice, republicata, actualizata, monumentele istorice aflate în proprietatea persoanelor fizice sau juridice de drept privat pot fi vândute numai în condițiile exercitării dreptului de preemțiune ale statului român, prin Ministerul Culturii și Patrimoniului Național, pentru monumentele istorice clasate în grupa A, sau prin serviciile publice deconcentrate ale Ministerului Culturii și PatrimoniuluiNațional, pentru monumentele istorice clasate în grupa B, ori al unităților administrativ-teritoriale, după caz, sub sancțiunea nulității absolute a vânzării.


Ir;
  • V

V

Direcția de Gestiune Patrimoniu

DirectoY Executiv, Florin\retrache


Director Executiv Adjunct,

Amedeo Florin Tabirca

Sef Serviciu ăjJ^.B.D.P.P., Gabriela Mîndruțiu

AVIZAT,Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte, Director, Simona Albu

Direcția Management

Financiar-Contabil,Contracte

/ Director, Cristina Vlaicu


EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind dreptul de preemtiune pentru cumpărarea imobilului situat in Ploiești, B-dul Independentei nr.27


Proprietarii, persoane fizice sau juridice de drept privat, care, intenționează să vândă monumente istorice, transmit serviciilor publice deconcentrate ale Ministerului Culturii și Patrimoniului Național înștiințarea privind intenția de vânzare, însoțită de documentația stabilită prin ordin al ministrului culturii și patrimoniului național.

Termenul de exercitare a dreptului de preemțiune al statului este de maximum 25 de zile de la data înregistrării înștiințării, documentației și a propunerii de răspuns la Ministerul Culturii și Patrimoniului Național sau, după caz, la serviciile publice deconcentrate ale Ministerului Culturii și Patrimoniului Național.

în cazul în care Ministerul Culturii și Patrimoniului Național sau serviciile publice deconcentrate ale Ministerului Culturii și Patrimoniului Național nu își exercită dreptul de preemțiune, acest drept se transferă autorităților publice locale, care îl pot exercita în maximum 15 zile.

Comunicările privind neexercitarea dreptului de preemțiune au termen de valabilitate pentru întregul an calendaristic în care au fost emise, inclusiv pentru situațiile în care monumentul istoric este vândut de mai multe ori.

Prin adresa nr. 17065/2011 S.C. Credit Europe Leasing IFN S.A. a comunicat intenția de vânzare a imobilului situat in Ploiești, B-dul Independentei nr.27, înscris în Lista Monumentelor Istorice din M.O. 656 bis/2004, poz.302 cod PH-II-m-A-16278.Prin Adresa nr. 16546/2011 Ministerul Culturii șl Patrimoniului Național, Cabinet Secretar de Stat a comunicat faptul că nu își exercită dreptul de preemțiune asupra imobilului menționat , astfel încât în conformitate cu art.4 alin.(8) din Legea nr. 422/2001, se transferă dreptul de preemțiune al statului către autoritățile publice locale.

Ca atare, se impune promovarea unui proiect de hotărâre privind exercitarea sau neexercitarea dreptului de preemțiune pentru cumpărarea imobilului situat in Ploiești, B-dul Independentei nr.27, sens în care supunem spre analiză și aprobare Consiliului Local al municipiului Ploiești proiectul de hotărâre alăturat.

VICEPRIMAR,


CristianDumitm^^^

“Credit ©Europe Leasing
Bd. Timișoara nr. 26 Z, ANCHOR PLAZA, Etaj 7,Sector6, București, RO

Tel:+40 21 308.55.00 Fax:+40 21 308.55.55


4 PLOIEȘlT"Privind intenția de vânzare a imobilului

situat in mun. Ploiești - jud. Prahova, Bd. Independentei, nr. 27

înscris în Lista Monumentelor Istorice M.O. 656bis/2004 poz.302 cod PH-ll-m-A-16278


Subscrisa SC CREDIT EUROPE LEASING IFN SA, cu sediul social in mun. București, Bd.Timisoara, nr. 26Z, ANCHOR PLAZA, et. 7, birou 7C01, sector 6, ce are cod unic de inregistrare 17290030 si număr de ordine in registrul comerțului J40/3772/25 februarie 2005, cont nr. R089FNNB000102236890R001, deschis la CREDIT EUROPE BANK (ROMANIA) S.A. - S.M.B., declar pe proprie răspundere ca sunt proprietarul imobilului compus din teren in suprafața de 415,50 mp, si corstructia - corp A, aflata pe acesta avand suprafața construita la sol de 335 mp, situat in mun. Ploieștii bd. Independentei, nr. 27, jud. Prahova, avand nr. Cadastral 101149, intabulat in CF nr. 44695 a localrtatii Ploiești - jud. Prahova, conform documentului anexat si ca imobilul nu face obiectul unor litigii.

Având in vedere cele declarate mai sus, în conformitate cu prevederile art. 4.alin (4) din Legea 422/2001 republicată noiembrie 2006, privind protejarea monumentelor istorice, va înștiințam cu privire la intenția de a vinde imobilul si va solicitam să ne comunicați dacă Ministerul Culturii si Cultelor îsi exercită dreptul de preemtiune in conformitate cu prevederile' art.4, alin (4) sau art.26, alin (I), paragraful 26, din Legea 422/2001.

Precizam că imobilul este compus din teren in suprafața de 415 mp si construcții care au o suprafața construita la sol de 335 mp, un regim de înălțime D+P+M+E+M, valoarea de vânzare fiind de 1.219.391,20euro faro TVA.

Anexat depunem:

  • •  copie conform cu originalul după actul de proprietate,

  • •  cadastrul imobiliar,

  • •  planuri ale imobilului monument istoric cu marcarea suprafețelor care fac obiectul vânzării,

SC CREDIT EUROPE LEASING IFN SAMinisterul Culturii și Hatrimomului Național


!7

Credit Europe Leasing IFN S.A.

bd. Timișoara 26Z, clădirea ANCHOR, et 7, București


Spre știință: -PrixnănaAhfflLipiuIui Ploiești, jud. Prahova

______________- Direcția pentru Cultură și Patrimoniu Național a județului Prahova____________

Re£: NEEXERCITAREA DREPTULUI DE PREEMȚIUNE

pentru imobilul ”Casa Ghiță Stoenescu” situat pe bd. Independenței nr. 27 din municipiul Ploiești, județul Prahova,

înscris în Lista monumentelor istorice PH-II m-A-16278______________________

Ca urmare a înștiințării transmisă de către Camelia Cristina Gocan, vicepreședinte la S.C. Credit Europe Leasing IFN S.A. în calitate de proprietare, privind intenția de vânzare a imobilului situat în municipiul Ploiești, bd. Independenței nr. 27, județul Prahova, identificat prin nr. Cadastral 101149, întăbulat în CF nr.44695, în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (4) și art. 28 alin (1) lit. y) din Legea 422/2001, privind protejarea monumentelor istorice, vă comunicăm că Ministerul Culturii și Patrimoniu Național NU își exercită dreptul de preemțiune, asupra imobilului menționat mai sus. Conform art4 alin (8) din Legea 422/2001, se transferă dreptul de preemțiune al statului către autoritățile publice locale.

Precizăm că în conformitate cu prevederile legii 422/2001, proprielarii imobilului au următoarele obligații:

  • -  orice intervenție asupra monumentului istoric, inclusiv schimbarea de destinație, se efectuează numai pe baza și cu respectarea avizului emis de Ministerul Culturii și Patrimoniu Național conform prevederilor art.22 și art 35 din legea 422/2001,

  • -  conform prevederilor art 38 alin (3) lit. b.) din Legea 422/201/2001, veți notifica viitorului proprietar, că imobilul este înscris în lista monumentelor istorice și are obligațiile ce-i revin prin lege,

  • -   conform prevederilor art. 38 alin. (3) lit. c.) din Legea 422/2001, în termen de 15 zile de la data vânzării imobilului, veți înștiința în scris Direcția pentru Cultură J ’; și Patrimoniu Cultural Național, județul Prahova despre schimbarea proprietarulu. și veți transmite acesteia o copie după acte.


dr. Vasile TIMI Ș,<’


SE'


director D.P.C.dr. Mircea ANGELESC inspector arh Dan Kisilevj^j

DPCnr.3204/180811              îîaA03957/17O811


a*


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

Comisia nr. 2 - Valorificarea patrimoniului, servicii către populație, comerț, turism, agricultura, promovare operațiuni comerciale


PROCES VERBAL încheiat astazi 27.09.2011

1. Proiect de hotarare privind aprobarea modificării prin act adițional a contractului de comodat nr. 238765/21.01.2004 incheiat intre Municipiul Ploiești si Cabinetul Medical Individual Dr. Raducanu Margareta Camelia in vederea extinderii in spațiul cu destinație de cabinet medical situat in Ploiești, str. Fîoolae lor ga nr. 17.

Menționam faptul ca, solicitarea Cabinet Medical Individual Dr. Raducanu Margareta Camelia a fost analizata de către Comisia pentru analizarea si repartizarea spatiilor cu alta destinație decât aceea de locuința in ședința din data 24.08.2011. Comisia a fost de acord cu extinderea in spațiul cu destinație de cabinet medical situat in Ploiești, str. Nicolae Iorga nr. 17.

2. Cu privire la solicitarea inaintata de domnul Balteanu Fag Dan Florin, va comunicam următoarele:

In baza Hotărârii Consiliului Local al municipiului Ploiești r.r. 135/27.06.2007 cu privire la concesionarea directa si atribuirea in proprietate a unor terenuri către beneficiarii Legii nr. 341/2004, intre Municipiul Ploiești si domnul Balteanu Fag Dan Florin a fost incheiat contractul de concesiune nr. 8173/16.11.2007. Obiectul contractului il reprezintă concesionarea terenului in suprafața de= ZOO m.p. situat in str. Industriei nr. 1D, in vederea construirii unui spațiu comercial.

Domnul Balteanu Fag Dan Florin a obtinut autorizația de construire nr. 459/29.07.2010 pentru executarea lucrărilor de construire shov-room auto (parter si supanta) pe terenul situat in str. Industriei nr. 1D.

Prin scrisoarea înregistrata la Municipiul Ploiești la nr. 12183/14.07.2011, domnul Balteanu Fag Dan Florin a comunicat faptul ca a constatat inadvertențe intre planul de situație elaborat de S.C. PUD CONSULTING S.R.L_ si realitatea din teren. Astfel, in planul de situație este prevăzut un trotuar pe sub caie trec conductele de termoficare apartinand Dalkia Termo Prahova. In realitate, aces~e conducte trec pe sub terenul concesionat pentru construcția show-room-ului. Pe locul unde urma sa se instaleze structura metalica au fost descoperite cămine de beton ce protejează aceste conducte.

Chiria lunara a fost calculata conform Hotărârii Guvernului României nr.310/2007, respectiv 73,88 lei.

Prin cererea nr. 16884/2011, doamna Raduica Maria Crislina solicita scutirea de la plata chiriei potrivit prevederilor Legii 359/2009, motivat de faptul ca fiul sau Raduica Noel Ioanin Cristian este persoana cu handicap (grav), asa cum rezulta din Certificatul de incadrare in grad de handicap nr. 2135/05.10.2010.

Având in vedere Legea nr.359/20.11.2009 pentru modificarea art.20 alin (2) lit.b) din Legea nr.448/2006 privind protecția si promovarea drepftiril'dr persoanelor cu handicap care prevede „scutirea de la plata chiriei pentru suprafețele locative cu destinație de locuințe deținute de stat sau de unitățile admîmstrativ-teritOriale ale acestuia si care sunt in folosința acestor persoane”, se constaca ca persoana sus menționata este indreptatita sa beneficieze de scutirea de la plata chiriei.- /

întocmit: Elena Branza

6. Cu privire la solicitarea inaintata de către Ministerul Cidiurii si Patrimoniului National, Cabinet Secretar de Stat referitor la exercitarea dreptului de preemtiune asupra imobilului situat in Ploiești, B-dul Independentei nr.27 :

Prin adresa nr. 16546/2011 Ministerul Culturii si Patrimoniului National, Cabinet Secretar de Stat ne comunica faptul ca nu isi exercita dreptul de preemtiune asupra imobilului situat in Ploiești, B-dul Independentei nr.27 proprietitea S.C. Credit Europe Leasing IFN S.A., ca atare in conformitate cu prevederile artA alin.(8) din Legea nr. 422/2001, se transfera dreptul de preemtiune al statului către autorhatile publice locale. Deasem^nea se precizează in aceasta adresa faptul ca potrivit prevederilor Legii nr.42272001, proprietarii unui astfel de imobil au următoarele obligații :

orice intervenție asupra monumentului istoric, inclusiv schimbarea de destinație se efectuează numai pe baza si cu respectarea avizului emis de Ministetul Culturii si Patrimoniu Natonal conform prevederilor art 22 si art.35 din Legea nr.422/2001;

  • -  conform prevederilor art. 38 alin. (3) lit. b) din Legea nr.422/201/2001, veți notifica viitorul proprietar, ca imobilul este inscris in lista monumentelor istorice si are obligațiile ce-i revin prin lege;

  • -  conform prevederilor art. 38, alin. (3) lit. c.) din Legea nr 422/2001, in termen de 15 zile de la data vanzarii imobilului, veți instiinta in scris Direcția pentru Cultura si Patrimoniu Cultural National, județul Prahova despre scnimbarea proprietarului si veți transmite acesteia o copie după acte ”,

Sa Kj K

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 2


COMISIA PENTRU VALORIFICAREA PATRIMONIULUI, SERVICII CĂTRE POPULAȚIE, COMERȚ, TURISM, AGRICULTURĂ ȘI PROMOVARE OPERAȚIUNI COMERCIALE

RAPORT

Comisia a luat în discuții proiectul de hotărâre privind dreptul de preemțiune pentru

cumpărarea imobilului situat în Ploiești, B-dul Independentei nr. 27

și a emis:

.........     AXX

PREȘEDINT Bolocan Iulian
Data: