Hotărârea nr. 472/2011

Hotararea nr. 472 privind aprobarea trecerii unor bunuri din domeniul public în domeniul privat al municipiului Ploieşti `n vederea scoaterii din funcţiune

ROMÂNIA


JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 472 privind aprobarea trecerii unor bunuri din domeniul public în domeniul privat al municipiului Ploiești în vederea scoaterii din funcțiune

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive a domnului viceprimar Cristian Dumitru și a domnilor consilieri Bolocan Iulian, Popa Constantin, Horghidan Costel, Marcu Valentin și Raportul de specialitate al Direcției de Gestiune Patrimoniu, prin care se propune trecerea unor bunuri din domeniul public în domeniul privat al municipiului Ploiești în vederea scoaterii din funcțiune;

Având în vedere adresa nr. 146/2011 a Direcției Management Financiar -Contabil din cadrul Primăriei municipiului Ploiești, referitoare la casarea bunurilor aferente Sistemului de alimentare cu apă și canalizare, transmise de S.C. Apa Nova S.A., precum și procesul verbal nr. 19678/2011 privind predarea-preluarea bunurilor ce nu fac obiectul Contractului de delegare a gestiunii prin concesiune a serviciului de utilitate publică de administrare a domeniului public al municipiului Ploiești nr. 14782/25.08.2010 încheiat cu S.C.Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L. (locuri dejoacă, împrejmuiri animale companie);

în conformitate cu prevederile Ordonanței de Guvern nr.l 12/2000, privind reglementarea procesului de scoatere din funcțiune, casare și valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului și al ^unităților administrativ-teritoriale;

în baza prevederilor art.8 al Legii nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art.36, alin.(2), litera “c” din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare:

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Aprobă trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Ploiești a bunurilor aferente Sistemului de alimentare cu apă și canalizare identificate îr anexa nr. 1 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Aprobă trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Ploiești a bunurilor aferente locurilor de joacă identificate în anexa nr.2 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Aprobă scoaterea din funcțiune și, după caz valorificarea sau casares bunurilor menționate la art.l si art.2.

Art.4. Direcția de Gestiune Patrimoniu și Direcția Management Financiar -Contabil, Contracte din cadrul Primăriei municipiului Ploiești vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.5. Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Data in Ploiești, astazi, 31 octombrie 2011


Contrasemnează Secr< Oana Cristina Iaco

PROPUNERI CASARE - DOMENIUL PUBLIC - REȚELE APA SI CANALIZARE transmise de SC Apa Nova Ploiești cu Adr.nr. DFC/EO/36/30,08,2011 siAdr. nr.DFC/EO/42/30,09,2011


Nr.crt

CONT

Nr Inv

Denumire mij fix

Adresa

Valoare Inventar

0

1

2

3

4

5

1

212.05

122

A: BRANȘAMENT DE APA DNQ1 L=7,5M PEHD

Str. LOTRULUI Nr. 13

1.555,87

2

212.05

200215

A: BRANȘAMENT APA @20mm otel

Str. LOTRULUI Nr. 3

593,19

3

212.05

200216

A: BRANȘAMENT APA @20mm otel

Str. LOTRULUI Nr. 5

546,12

4

212.05

200255

BRANȘAMENTE APA

Str. ARON VODĂ Nr. 12

0,07

5

212.05

200256

BRANȘAMENTE APA

Str. ARON VODĂ Nr. 18

0,06

6

212.05

200257

BRANȘAMENTE APA

Str. ARON VODĂ Nr. 20

0,07

7

212.05

200258

BRANȘAMENTE APA

Str. ARON VODĂ Nr. 16

2,73

8

212.05

200402

A: BRANȘAMENT APA @25mm OTEL

Str. TURNĂTORULUI Nr. 6A

232,74

9

212.05

200790

BRANȘAMENTE APA

Str. AFINELOR Nr. 2

4,87

ia

212.05

200794

BRANȘAMENTE APA

Str. ARNOTA Nr. 8

2,20

11

212.05

200796

BRANȘAMENTE APA

Str. ARNOTA Nr. 10

3,00

12

212.05

200814

BRANȘAMENTE APA

Str. BUZESTI Nr. 20

6,44

13

212.05

200930

A: BRANȘAMENT APA @25mm OTEL

Str. TOMIS Nr. 1

1.197,62

14

212.05

200976

BRANȘAMENTE APA

Str. VASILE BOIERESCU Nr. 3

0,18

15

212.05

200978

BRANȘAMENTE APA

Str. VASILE BOIERESCU Nr. 11

3,72

16

212.05

200982

BRANȘAMENTE APA

Str. VASILE BOIERESCU Nr. 7

4,47

17

212.05

201148

BRANȘAMENTE APA

Str. SIMION BARNUTIU Nr. 33

0,10

18

212.05

201269

A: CONDUCTA REFULARE LA PUȚUL 28,29,33

Captare- Statia Nord Gageni, Stare: M Str.:

394.031,31

19

212.05

201294

A: INSTALAȚII HIDRAULICE PUȚUL 28

Captare- Statia Nord Gageni, Stare: M Str.:

12.066,74

20

212.05

201295

A: INSTALAȚII HIDRAULICE PUȚUL 29

Captare- Statia Nord Gageni, Stare: M Str.:

12.066,74

21

212.05

201296

A: INSTALAȚII HIDRAULICE PUȚUL 30

Captare- statia woro Gageni, Slaie. M OL..

17 066 74

22

212.05

201297

A: INSTALAȚII HIDRAULICE PUȚUL 31

Captare- Statia Nord Gageni, Stare: M Str.:

_

23

212.05

201298

A: INSTALAȚII HIDRAULICE PUȚUL 32

Captare- Statia Nord Gageni, Stare: M Str.:

//   CV*' '

24

212.05

201299

A: INSTALAȚII HIDRAULICE PUȚUL 33

Captare- Statia Nord Gageni, Stare: M Str.:

25

212.05

201305

A: INSTALAȚIE HIDRAULICA IN STATIA DE POMPARE

Captare- Statia Nord Gageni, Stare: M Str.:

26

212.05

201366

A: BRANȘAMENT APA @20mm OTEL

Str. DORULUI Nr. 1

27

212.05

202078

BRANȘAMENTE APA

Str. CERCELUȘ Nr. 49


rț>

£Nr.crt

CONT

Nr inv

Denumire mlj fix

Adresa

Valoare inventar

0

1

2

3

4

5

28

212.05

202079

BRANȘAMENTE APA

Str. CERCELUȘ Nr. 50

10,04

29

212.05

202100

A: BRANȘAMENT APA STR. SONDELOR NR.6=6,60ML

Apa Rețele, Stare: O Str.:

104,82

30

212.05

202218

A: BRANȘAMENT APA STR. CIMPOIULUI NR.2=4,60ML

Apa Rețele, Stare: O Str.:

40,32

31

212.05

202278

A: BRANȘAMENT APA STR. STICLARULUI NR.5=3ML

Apa Rețele, Stare: O Str.:

90,30

32

212.05

202279

A: BRANȘAMENT APA STR. SONDELOR NR.19=2,60ML

Apa Rețele, Stare: O Str.:

80,61

33

212.05

202344

A: BRANȘAMENT APA STR. STICLARULUI NR.1=2,60M

Apa Rețele, Stare: O Str.:

216,06

34

212.05

202345

A: BRANȘAMENT APA STR. STICLARULUI NR.2=3ML

Apa Rețele, Stare: O Str.:

306,37

35

212.05

202346

A: BRANȘAMENT APA STR. STICLARULUI NR.4=3M

Apa Rețele, Stare: O Str.:

396,67

36

212.05

202435

BRANȘAMENTE APA

Str. CHINDIEI Nr. 27

0,03

37

212.05

202436

BRANȘAMENTE APA

Str. CHINDIEI Nr.

0,09

38

212.05

202535

A: INSTALAȚII DE CLORINARE LA REZERVORUL DE 20000mc

Captare- Statia 23 August, Stare: M Str.:

5.280,07

39

212.05

202537

CABLURI SEMNALIZARE REZERVOR 20.000 m.c.

Captare- Statia 23 August, Stare: O Str.:

583,58

40

212.05

202682

BRANȘAMENTE APA

Str. CLUJULUI Nr. 5

3,36

41

212.05

202911

BRANȘAMENTE APA

Str. CIMPOIULUI Nr. 1

14,56

42

212.05

203921

BRANȘAMENTE APA

Str. DUNĂRII Nr. 13

0,07

43

212.05

203922

BRANȘAMENTE APA

Str. DUNĂRII Nr. 14

0,16

44

212.05

203928

BRANȘAMENTE APA

Str. DUNĂRII Nr. 9

0,05

45

212.05

204112

BRANȘAMENTE APA

Str. FRIEDRICH ENGELS Nr. 23

2,70

46

212.05

204484

BRANȘAMENTE APA

Str. FORTUNEI Nr. 24

0,17

47

212.05

204551

BRANȘAMENTE APA

Str. GRĂNICERI Nr. 25

0,16

48

212.05

204553

BRANȘAMENTE APA

Str. GRĂNICERI Nr. 29

0,16

40

212.06

201557

BRANSAMFNTF APA

Str. GRĂNICERI Nr. 7

0,88

50

212.05

204558

BRANȘAMENTE APA

Str. GRĂNICERI Nr. 2

2,00

51

212.05

204560

BRANȘAMENTE APA

Str. GRĂNICERI Nr. 26

0,01

52

212.05

204634

BRANȘAMENTE APA

Str. GRAURULUI Nr. 8

3,01

53

212.05

204870

BRANȘAMENTE APA

Str. MARASESTI Nr. 36

12$

54

212.05

204913

BRANȘAMENTE APA

Str. MARASESTI Nr. 76

W

55

212.05

204928

BRANȘAMENTE APA

Str. MARASESTI Nr. 107

56

212.05

204943

BRANȘAMENTE APA

Str. MARASESTI Nr. 136

I075S

57

212.05

204953

BRANȘAMENTE APA

Str. MARASESTI Nr. 159

2^,19

58

212.05

204954

BRANȘAMENTE APA

Str. MARASESTI Nr. 161

59

212.05

204990

BRANȘAMENTE APA

Str. MARASESTI Nr. 256

n,ofNr.crt

CONT

Nr inv

Denumire mij fix

Adresa

Valoare inventar

0

1

2

3

4

5

60

212.05

205035

BRANȘAMENTE APA

Str. MARASESTI Nr. 187

0,29

61

212.05

205433

BRANȘAMENTE APA

Str. INDUSTRIEI Nr. 26

2,41

62

212.05

205436

BRANȘAMENTE APA

Str. IALOMITEI Nr. 1

2,57

63

212.05

205459

BRANȘAMENTE APA

Str. IZVOARE Nr. 56

0,04

64

212.05

205484

BRANȘAMENTE APA

Str. IZVOARE Nr. 105

2,21

65

212.05

205492

BRANȘAMENTE APA

Str. IZVOARE Nr. 124

1,11

66

212.05

205515

BRANȘAMENTE APA

Str. IZVOARE Nr. 76

2,36

67

212.05

206306

BRANȘAMENTE APA

Str. GENERAL MAGHERU Nr. 7

1,99

68

212.05

206697

BRANȘAMENTE APA

Str. ANDREI MURESANU Nr. 4

0,04

69

212.05

206703

BRANȘAMENTE APA

Str. ANDREI MURESANU Nr. 24

0,05

70

212.05

206788

BRANȘAMENTE APA

Str. PROFESOR DOCTOR GHEORGHE MARINESCU Nr. 20

4,02

71

212.05

206848

BRANȘAMENTE APA

Str. MERCURULUI Nr. 8

7,27

72

212.05

207145

BRANȘAMENTE APA

Str. NICOPOLE Nr. 69

5,08

73

212.05

207177

BRANȘAMENTE APA

Str. UDRISTE NĂSTUREL Nr. 13

0,14

74

212.05

207214

BRANȘAMENTE APA

Str. NEAJLOV Nr. 12

0,06

75

212.05

207846

BRANȘAMENTE APA

Str. VASILE PÂRVAN Nr. 11

1,19

76

212.05

207847

BRANȘAMENTE APA

Str. VASILE PARVAN Nr. 10

2,74

77

212.05

207849

BRANȘAMENTE APA

Str. VASILE PÂRVAN Nr. 16

2,04

78

212.05

207850

BRANȘAMENTE APA

Str. VASILE PÂRVAN Nr. 1A

2,48

79

212.05

207853

BRANȘAMENTE APA

Str. VASILE PÂRVAN Nr. 15

0,08

80

212.05

207854

BRANȘAMENTE APA

Str. VASILE PÂRVAN Nr. 17

0,06

81

212.05

208553

BRANȘAMENTE APA

Str. ANUL 1907 Nr. 22

7,26

82

212.05

209031

BRANȘAMENT APA

Str. SAPUNARI Nr. 10

0,19

83

212.05

209037

BRANȘAMENT APA

Str. SAPUNARI Nr. 3

3,40

84

212.05

209048

BRANȘAMENT APA

Str. SAPUNARI Nr. 21

5,17

85

212.05

209261

BRANȘAMENT APA

Str. SCULPTORI Nr. 31

3,20

86

212.05

209423

BRANȘAMENT APA

Str. SALVADOR Nr. 7

0,12

87

212.05

209425

BRANȘAMENT APA

Str. SALVADOR Nr. 12

0,06

88

212.05

209427

BRANȘAMENT APA

Otr. CALVADOR Nr. <1ci6

0,67

89

212.05

209428

BRANȘAMENT APA

Str. SALVADOR Nr. 3

3,65

90

212.05

209429

BRANȘAMENT APA

Str. SALVADOR Nr. 1

1,84

91

212.05

209487

BRANȘAMENT APA

Str. SNAGOV Nr. 11

1,34

92

212.05

209529

BRANȘAMENT APA

Str. MAIOR SONTU Nr. 6

2,42|

93

212.05

209549

BRANȘAMENT APA

Str. TUDOR VLADIMIRESCU Nr. 78

0^32]

94

212.05

209564

BRANȘAMENT APA

Str. TUDOR VLADIMIRESCU Nr. 71

95

212.05

209854

BRANȘAMENT APA

Str. TUDOR VLADIMIRESCU Nr. 73

96

212.05

210080

BRANȘAMENT APA

Str. TURNĂTORULUI Nr. 17

97

212.05

210082

BRANȘAMENT APA

Str. TURNĂTORULUI Nr. 13

3,^q]
h N /


O'fLOltV' '


Nr.crt

CONT

Nr inv

Denumire mij fix

Adresa

Valoare inventar

0

1

2

3

4

5

98

212.05

210083

BRANȘAMENT APA

Str. TURNĂTORULUI Nr. 12

1,64

99

212.05

210084

BRANȘAMENT APA

Str. TURNĂTORULUI Nr. 10

2,75

100

212.05

210085

BRANȘAMENTAPA

Str. TURNĂTORULUI Nr. 14

1,64

101

212.05

210086

BRANȘAMENTAPA

Str. TURNĂTORULUI Nr. 16BIS

1,64

102

212.05

210087

BRANȘAMENTAPA

Str. TURNĂTORULUI Nr. 16

1,82

103

212.05

210254

BRANȘAMENTAPA

Str. VĂLENI Nr. 101

9,84

104

212.05

210346

BRANȘAMENTE APA

Str. lenachita Vacarescu Nr. 57

2,80

105

212.05

210459

BRANȘAMENTE APA

Str. VLAD TEPES Nr. 21

15,87

106

212.05

2105

INSTALAȚIE HIDRAULICA PUT NR. 4 =32ML

Captare- Statia 23 August, Stare: O Str.:

28,52

107

212.05

2106

INSTALAȚIE HIDRAULICA PUT NR. 5 =32ML

Captare- Statia 23 August, Stare: O Str.:

28,52

108

212.05

210690

BRANȘAMENT APA

Str. SINAII Nr. 24

4,02

109

212.05

210692

BRANȘAMENT APA

Str. TRANDAFIRILOR Nr. 45

7,36

110

212.05

2107

INSTALAȚIE HIDRAULICA PUT NR. 6 =30ML

Captare- Statia 23 August, Stare: O Str.:

28,42

111

212.05

210945

BRANȘAMENTE APA

Str. POPA FARCAS Nr. 25

3,18

112

212.05

210961

BRANȘAMENT APA

Str. TRANDAFIRILOR Nr. 24

2,76

113

212.05

2178

INSTALAȚIE TEHNOLOGICA IN STATIA POMPARE

Captare- Uzina Apa Cringul Bot, Stare: O Str.:

1.586,16

114

212.05

22594

BRANȘAMENT APA

Str. REPUBLICII Nr. 313A

438,66

115

212.05

23246

HIDRANT INCENDIU

Str. DIMITRIE BOLINTINEANU Nr.

0,17

116

212.05

23403

HIDRANT INCENDIU

Str. CLEMENTEI Nr.

0,17

117

212.05

240

A: BRANȘAMENT DE APA DN32'*1 L=21M ȚEAVA DE PEHD

Strada Av. Popescu Ciocănel 4a, Stare: Str.:

1.610,01

118

212.05

24071

HIDRANT INCENDIU STR. RUDULUI

Ape Rețele- Hidranti- Cerbu, Stare: O Str.:

0,17

119

212.05

251308

RACOARDE CANAL

Str. PORUMBACU Nr.

5,48

120

212.05

251310

RACOARDE CANAL

Str. PORUMBACU Nr. 1

4,38

121

212.05

25554

BRANȘAMENT APA @25mm OTEL

Str. BUJORILOR Nr. 19

197,31

122

212.05

25603

BRANȘAMENT APA @25mm OTEL

Str. CEREMUS Nr. 10A

213,49

123

212.05

25633

BRANȘAMENT APA @25mm OTEL

Str. CEREMUS Nr. 5

116,45

124

212.05

25636

BRANȘAMENT APA @25mm OTEL

Str. CEREMUS Nr. 11

148,79

125

212.05

ZOOOJ

or^ANSAMENT APA      OTEL

Str GEREMU? Nr. 4

245,84

126

212.05

25804

BRANȘAMENT APA @25mm OTEL

Str. TURNĂTORULUI Nr. 2

lyo.ba

127

212.05

25821

BRANȘAMENT APA @25mm OTEL

Str. LOTRULUI Nr. 3

336,71

128

212.05

25845

BRANȘAMENT APA @25mm OTEL

Str. CRÂSMARITELOR Nr. 5

276,28

129

212.05

25864

BRANȘAMENT APA @25mm OTEL

Str. CIMPOIULUI Nr. 4

132,38

130

212.05

25866

BRANȘAMENT APA @25mm OTEL

Str. VASILE PARVAN Nr. 1

117,99

131

212.05

26782

BRANȘAMENT APA @25mm

Str. GRAURULUI Nr. 12

157,88

132

212.05

26807

BRANȘAMENT APA @25mm

Str. CEREMUS Nr. 10

260,85

133

212.05

27060

INSTALAȚIE ELECTRICA PUT 23 NORD

Captare- Statia Nord Gageni, Stare: 0 Str.:

2.178,46
Nr.crt

CONT

Nr înv

Denumire mij fix

Adresa

Valoare inventar

0

1

2

3

4

5

134

212.05

27061

INSTALAȚIE ELECTRICA PUT 24 NORD

Captare- Statia Nord Gageni, Stare: O Str.:

2.178,46

135

212.05

27062

INSTALAȚIE ELECTRICA PUT 25 NORD

Caotare- Statia Nord Gageni, Stare: O Str.:

2.178,46

136

212.05

27072

A: ILUMINAT EXTERIOR DE-A LUNGUL DRUMULUI DE ACCES PUT 23-25

Captare- Statia Nord Gageni, Stare: M Str.:

54.718,64

137

212.05

27269

BRANȘAMENT APA @25mm OTEL

Str. REPUBLICII Nr. 313

362,36

138

212.05

274644

BRANȘAMENT APA @25mm OTEL

Str. GRAURULUI Nr. 20

167,46

139

212.05

274652

BRANȘAMENT APA @20mm OTEL

Str. TROMPETEI Nr. 5

180,30

140

212.05

2746671

BRANȘAMENT APA @25mm OTEL

Str. GRAURULUI Nr. 10

110,42

141

212.05

2746682

BRANȘAMENT APA @25mm OTEL

Str. CIMPOIULUI Nr. 4

208,58

142

212.05

27507

BRANȘAMENT APA

Str. BRADULUI Nr. 6

285,64

143

212.05

27540

BRANȘAMENT APA

Str. DOGARILOR Nr. 19

234,63

144

212.05

27764

BRANȘAMENT APA @20 OTEL

Str. MIRON COSTIN Nr. 68

312,59

145

212.05

27768

BRANȘAMENT APA @20 OTEL

Str. TOMIS Nr. 11

217,87

146

212.05

27770

BRANȘAMENT APA @20mm OTEL

Str. TARCAULUI Nr. 95

170,50

147

212.05

27955

BRANȘAMENT APA @25mm OTEL

Str. GHEORGHE SINCAI Nr. 19

227,46

148

212.05

29777

A: BRANȘAMENT APA @25mm OTEL

Str. GRĂNICERI Nr. 18

557,15'

149

212.05

29823

A: BRANȘAMENT APA @20mm

Str. TURNĂTORULUI Nr. 4

557,15

150

212.05

29838

A: BRANȘAMENT APA @20mm

Str. LOTRULUI Nr. 9

810,39

151

212.05

535

A: BRANȘAMENT APA

Str. REPUBLICII Nr. 108

1.449,29

152

212.05

95

A: BRANȘAMENT DE APA DN20 mm , L=3M OTEL ZINCAT

Str. TRESTIOAREI Nr. 4

1.562,76

TOTAL:

654.881,21

1

2131.5

30138

INSTALAȚIE ELECTICA DE JOASA TENSIUNE LA PUT 16.

Captare- Statia Nord Gageni, Stare: M Str.:

150,84

2

2131.5

30139

INSTALAȚIE ELECTICA DE JOASA TENSIUNE LA PUT 17.

Captare- Statia Nord Gageni, Stare: M Str.:

150,84

3

2131.5

30140

INSTALAȚIE ELECTICA DE JOASA TENSIUNE LA PUT 23.

Captare- Statia Nord Gageni, Stare: M Str.:

150,84

4

2131.5

30141

INSTALAȚIE ELECTRICA DE JOASA TENSIUNE LA PUT 24.

’Sicdlcx Nutd Oa^ci'n,        M £tr..

1Ș0.84

5

2131.5

30142

INSTALAȚIE ELECTRICA DE JOASA TENSIUNE LA PUT 25.

Captare- Statia Nord Gageni, Stare: M Str.:

150,84

6

2131.5

30143

INSTALAȚII ELECTRICE LA PUTFORAT 28

Captare- Statia Nord Gageni, Stare: M Str.:

292,92

7

2131.5

30144

INSTALAȚII ELECTRICE LA PUT FORAT 29

Captare- Statia Nord Gageni, Stare: M Str.:

29^

8

2131.5

30145

INSTALAȚII ELECTRICE LA PUTFORAT 30.

Captare- Statia Nord Gageni, Stare: M Str.:

o

9

2131.5

30146

INSTALAȚII ELECTRICE LA PUT FORAT 31.

Captare- Statia Nord Gageni, Stare: M Str.:

--------------\\G-y-

/5/j

s-jH \           /

Nr.crt

CONT

Nr inv

Denumire mij fix

Adresa

Valoare Inventar

0

1

2

3

4

5

10

2131.5

30147

INSTALAȚII ELECTRICE LA PUT FORAT 32

Captare- Statia Nord Gageni, Stare: M Str.:

292,92

11

2131.5

30148

INSTALAȚII ELECTRICE LA PUT FORAT 33.

Captare- Statia Nord Gageni, Stare: M Str.:

292,92

12

2131.5

30153

INSTALAȚIE DE ILUMINAT IN STATIA DE POMPARE

Captare- Statia Nord Gageni, Stare: M Str.:

128,57

13

2131.5

30154

INSTALAȚIE DE ILUMINAT GRUP EXPLOATARE

Captare- Statia Nord Gageni, Stare: M Str.:

236,26

14

2131.5

30157

INSTALAȚIE ELECTRICA LA REZEROARE -R1.

Captare- Statia Nord Gageni, Stare: O Str.:

64,67

15

2131.5

30158

INSTALAȚIE ELECTRICA LA REZEROARE -R2.

Captare- Statia Nord Gageni, Stare: O Str.:

64,67

16

2131.5

30161

REȚELE ELECTRICE EXTERIOARE DE ILUMINAT

Captare- Statia Nord Gageni, Stare: O Str.:

99,72

17

2131.5

30191

ELECTROPOMPA APA GRUNDPOS CU TABLOU ELECTRIC SERIA 9436

Captare- Statia Nord Gageni, Stare: M Str.:

41.297,67

18

2131.5

30192

ELECTROPOMPA APA GRUNDPOS CU TABLOU ELECTRIC SERIA 9437

Captare- Statia Nord Gageni, Stare: M Str.:

41.297,67

19

2131.5

30193

ELECTROPOMPA APA GRUNDPOS CU TABLOU ELECTRIC SERIA 9438

Captare- Statia Nord Gageni, Stare: M Str.:

41.297,67

20

2131.5

30195

ELECTROPOMPA APA GRUNDPOS CU TABLOURI ELECTRICE SERIA 9435

Captare- Statia Nord Gageni, Stare: M Str.:

41.297,67

21

2131.5

30198

POMPE 12 NDS SERIA 4509

Captare- Statia 23 August, Stare: M Str.:

18.844,37

22

2131.5

30223

POMPA SUBMERSIBILA TIP SP.46X6

Captare- Statia 23 August, Stare: M Str.:

35.558,27

23

2131.5

30224

POMPA SUBMERSIBILA TIP SP. 46X6

Captare- Statia 23 August, Stare: M Str.:

35.558,27

24

2131.5

3051

INSTALAȚIE ELECTRICA DE FORȚA JOASA TENSIUNE PUȚURILE 1,2,3.

Captare- Statia 23 August, Stare: O Str.:

67,74

25

2131.5

40488

ECHIPAMENT ELECTROMECANIC PUȚURI 23

Captare- Statia Nord Gageni, Stare: O Str.:

58,52

26

2131.5

40489

ECHIPAMENT ELECTROMECANIC PUȚURI 24

Captare- Statia Nord Gageni, Stare: O Str.:

58,52

27

2101.C

<10100

ECHIPAMENT FI FCTROMFCANIG PUȚURI 25

Captare- Statia Nord Gageni, Stare: O Str.:

58,52

28

2131.5

41024

POMPA 12 NDS

Captare- Statia 23 August, Stare: M Str.:

«5,88

29

2131.5

41182

POMPE NDS LA STATIA POMPE

Captare- Statia Nord Gageni, Stare: M Str.:

389,38

30

2131.5

41275

POMPA S.P.12O/6Q LA PUȚUL 5 CU MOTOR AUTOMAT DE PORNIRE

Captare- Uzina Apa Cringul Bot, Stare: M Str.:

1.297,44

31

2131.5

41276

POMPE SP ECHIPATE CU MOTOR ELECTRIC

Captare- Statia Nord Gageni, Stare: M Str.:

1.304^'

32

2131.5

41277

POMPE SP ECHIPATE CU MOTOR ELECTRIC

Captare- Statia Nord Gageni, Stare: M Str.:

1.304,t&

33

2131.5

41278

POMPE SP ECHIPATE CU MOTOR ELECTRIC

Captare- Statia Nord Gageni, Stare: M Str.:

'J l

1.304; 19ANr.crt

CONT

Nr înv

Denumire mij fix

Adresa

Valoare inventar

0

1

2

3

4

5

34

2131.5

41279

POMPE SP ECHIPATE CU MOTOR ELECTRIC

Captare- Statia Nord Gageni, Stare: M Str.:

1.304,19

35

2131.5

41280

POMPE SP ECHIPATE CU MOTOR ELECTRIC

Captare- Statia Nord Gageni, Stare: M Str.:

1.304,19

36

2131.5

41281

POMPE SP ECHIPATE CU MOTOR ELECTRIC

Captare- Statia Nord Gageni, Stare: M Str.:

1.304,19

37

2131.5

41282

POMPE SP ECHIPATE CU MOTOR ELECTRIC

Captare- Statia Nord Gageni, Stare: M Str.:

1.304,19

TOTAL:

269.581,73

1

2132.05

41472

APARAT CONTORIZARE DN 50 WP MEINECHE SERIA:5105708 PUȚUL

4

Captare- Statia 23 August, Stare: O Str.:

1.776,23

TOTAL

1.776,23

1

2133.05

6127

POD RULANT MONOGRINDA CU CALE NORMALA SI ACȚIUNE MANUALA

Captare- Uzina Apa Cringul Sot, Stare: O Str.:

1,89

TOTAL:

1,89

TOTAL GENERAL

926.241,06

Obiect de inventar

Nr.crt

CONT

Nr inv

Denumire mij fix

Adresa

Valoare Inventar

0

1

2

3

4

5

1

2120

BRANȘAMENT 1 APOMETRU -B 135 IZVOARE

IZVOARE

1,05

TOTAL

1,05

Situația mijloacelor fixe ce aparțin domeniului public al Muncipiului Ploiești ce se preiau din administrarea ADPP( SGU)

PROPUSE SPRE CASARE

Unitatea PMP

Lista de inventariere

Gestiunea

Pagina

Magazia

Loc de depozitare

Nr

Crt.

Denumirea bunurilor inventariate

Codul sau numărul

U.M.

CANTITATI

PREȚUL UNITAR

VALOAREA CONTABILA

Valoarea de inventar

Deprecierea

Stocuri

Diferente

VALOARE

A

Diferente

Valoarea

Motivul

Faptice

Scriptic

Plus

Minu

Plus

Minus

0

1

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

1

AMENAJJLOC JOACA/STR GLORIEI

1101

1

1

26.090,62

26.090,62

26.090,62

depreciat,dezafectat si depozitat de către SC SGU SRL,propunere casare

2

AMENAJJLOC JOACA/COMPL NORD

1103

1

1

30.566,83

30.566,83

30.566,83

depreciat,dezafectat si depozitat de către SC SGU SRL,propunere casare

3

AMENAJJLOC JOACA/CAMELIEI

1105

1

1

27.401,03

27.401,03

27.401,03

depreciat,dezafectat si depozitat de către SC SGU SRL,propunere casare

S

4

TURN CU RAMPA Loc de joaca 9 Mai

1110

%

1

1

1.266,79

1.266,79

4

1.266,79

depreciat,dezafectat si depozitat de către SC SGU SRL,propunere casare

5

TURN CU RAMPA Loc de joaca Gh Gr Cantacuzino

1111

1

1

1.266,79

1.266,79

1.266,79

depreciat,dezafectat si depozitat de către SC SGU SRL,propunere casare

6

TURN CU RAMPA Grădiniță nr 44

1112

1

1

1.266,79

1.266,79

1.266,79

depreciat,dezafectat si depozitat de către SC SGU SRL,propunere casare

7

SFERA Grădiniță nr 34

1113

1

1

953,43

953,43

953,43

depreciat,dezafectat si depozitat de către SC SGU SRL,propunere casare

8

TURN CU PLAN ÎNCLINAT Bariera

București

1205

1

1

1.266,79

1.266,79

1.266,79

depreciat,dezafectat si depozitat de către SC SGU SRL,propunere casare

9

Loc de joaca Sector Nord -langa Spitalul Județean

1476

1

1

12.251,34

12.251,34

12.251,34

depreciat,dezafectat si depozitat de către SC SGU SRL,propunere casare

10

Loc de joaca Sector Nord -str Cameliei BLJ26

1479

1

1

39.848,35

39.848,35

39.848,35

depreciat,dezafectat si depozitat de către SC SGU SRlJpropuriere casare

\ -

11

Loc de joaca Sector Nord -Triunghi Rapsodiei

1480

1

1

99.247,65

99.247,65

99.247,65

depreciat,deîafectat si depozitat de către SC S'Gtl'SRL,propunere casare ------------ ■'----------

12

Loc de joaca Sector Nord -str_ Grindului Complex Cina

1482

1

1

43.532,75

43.532,75

43.532,75

depreciat,dezafectat si depozitat de către SC SGU SRL, propun ere casare

13

Loc de joaca Sector Vest -Cartier Malul Roșu Grădiniță nr 21

1493

1

1

16.475,94

16.475,94

16.475,94

depreciat,dezafectat si depozitat de către SC SGU SRL,propunere casare

14

Loc de joaca langa Cimitir Eroi Sovietici Str. REPUBLICII, nr. FN

2802

1

1

16.568,79

16.568,79

16.568,79

depreciat,dezafectat si depozitat de către SC SGU SRL,propunere casare

TOTAL

318.003,89

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI DIRECȚIA DE GESTIUNE PATRIMONIU

VICEPRIMAR,

Cri stian Dumitru

RAPORT DE SPECIALITATE privind aprobarea trecerii unor bunuri din domeniul public în domeniul privat al municipiului Ploiești in vederea scoaterii din funcțiune

Prin adresa nr. 146/2011, Direcția Management Financiar - Contabil din cadrul Primăriei municipiului Ploiești a transmis propunerile de casare a unor bunuri înaintate de S.C. Apa Nova S.A, in suma totala de 926.242,11 lei, din care 926.241,06 lei mijloace fixe si 1,05 lei obiecte de inventar.

Bunurile aferente Sistemului de alimentare cu apa si canalizare, propuse spre casare fac parte din domeniul public al municipiului Ploiești si sunt transmise in administrarea S.C. Apa Nova S.A .

Cu ocazia predării -preluării bunurilor ce nu mai fac obiectul Contractului de delegare a gestiunii prin concesiune a serviciului de utilitate publica de administrare a domeniului public al municipiului Ploiești nr. 14782/25.08.2010 incheiat cu S.C.Servicii de Gospodărire Urbana Ploiești S.R.L. (locuri de joaca, împrejmuiri animale companie) comisiile constituite in acest sens au constatat ca o parte din locurile de joaca au fost depreciate, dezafectate si depozitate de către S.C. Servicii de Gospodărire Urbana Ploiești S.R.L in următoarele locații: str.Ghighiului, nr.9; Sediu Zone Verzi- Centru si Sediu Zone Verzi Vest.

Astfel, s-a propus promovarea pentru bunurile menționate mai sus a unui proiect de hotarare privind trecerea din domeniul public in domeniul privat in vederea casarii si casarea efectiva a acestora.

Potrivit prevederilor art.2, art.3 si art.4 din Ordonanța de Guvern nr. 112/2000, cu privire la reglementarea procesului de scoatere din funcțiune, casare si valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului si al unităților administrativ-teritoriale, pentru scoaterea din funcțiune, in vederea valorificării si, după caz, casarii, acestea vor fi trecute in domeniul privat al localității, in conformitate cu reglementările privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia.

Trecerea este posibila potrivit art.8 din Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publica, cu modificările si completările ulterioare si se fa^^prjn botarare a consiliului local.                                                     ~

După scoaterea din funcțiune a acestor bunuri se va proce^ văiorificarea, si după caz, casarea acestora potrivit prevederilor legale.


Direcția de Gestiune Patrimoniu(.•>


DIREQȚOR EXECUTIV, Florin PeDIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT, Amedeo Florin Tabirca


AVIZAT,Direcția Administrație Publica,

Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte, Director,


Direcția Management

F inanciar-Contabil,Contracte Director,

, Cristina Vlaicu

EXPUNERE DE MOTIVE privind aprobarea trecerii unor bunuri din domeniul public în domeniul privat al municipiului Ploiești in vederea scoaterii din funcțiune V

/ ....              . .                       XoV •  . • >.:/

Potrivit Legii nr.213/1998, privind bunurile proprietate publica, fac‘parte din domeniul public al unitatii administrativ-teritoriale bunurile de uz sau de interes public local, declarate ca atare prin hotarare a consiliului local, daca nu sunt declarate prin lege bunuri de uz sau de interes public național ori județean.

Astfel, din patrimoniul municipiului Ploiești fac parte obiectele aferente locurilor de joaca propuse la casare de S.C. Servicii de Gospodărire Urbana SRL Ploiești si Comisia de predare-primire a bunurilor ce nu mai fac obiectul contractului de concesiune incheiat cu S.C. Servicii de Gospodărire Urbana SRL Ploiești, si bunurile aferente Sistemului de alimentare cu apa si canalizare, care fac parte din domeniul public al localității, acestea fiind transmise in administrarea S.C. Apa Nova S.A. Conform prevederilor legale S.C. Apa Nova S.A. a transmis Primăriei municipiului Ploiești propuneri de casare a unor bunuri, in suma totala de 926.242,11 lei, din care 926.241,06 lei mijloace fixe si 1,05 lei obiecte de inventar.

In conformitate cu prevederile art.2 din Ordonanța de Guvern nr. 112/2000 pentru scoaterea din funcțiune a bunurilor menționate este necesara trecerea din domeniul public in domeniul privat al municipiului Ploiești.

Având in vedere cele prezentate, propunem spre analiza si aprobare consiliului local proiectul de hotarare alaturat.

Viceprimar:

Cristian DumiConsilieri:

Bolocan Iulian Popa Constantin Horghidan Cost Marcu Valenti


DIRECȚIA MANAGEMENT FINANCIAR CONTABIL CONTRACTE


SERVICIUL INVENTARIERE SI EVIDENTA BUNURI DIN DOMENIUL PUBLIC SI PRIVAT


Prin prezenta va transmitem situația “Propuneri casare-domeniul public-retele apa si canalizare transmise de SC Apa Nova Ploiești cu adr.nr.DFCVEO/36/30.08.2011 si adr.nr.DFC/EO/42/3 0.09.2011”, aflate in concesiune la Apa Nova Ploiești.

Valoarea mijloacelor fixe propuse pentru casare conform anexei este de=926241.06 lei si a obiectelor de inventar valoarea este de= 1.051ei.

Va rugam sa procedați la întocmirea unei hotarari de consiliu de trecere a acestor bunuri din domeniuLpublic in domeniul privat in vederea casarii.

Va mulțumim pentru colaborare.


ÎNTOCMIT

Viorica COSTACHE

_______27 0»1 municipiul ploiești I         019678.

Bd. Republicii, nr.2


S C'


urbana PLOIES-! S

ȘȘgRATURf<


"Zi


7p.

11

. i


Tj j j n pȚ *

V «?<-

Vi }• • de predare -preluare a bunurilor ce nu fac obiectul Contractului de delegare a gestiunii prin concesiune a serviciului de utilitate publica de administrare a domeniului public al municipiului Ploiești nr.14782/25.08.2010 încheiat cu

S.C. Servicii de Gospodărire Urbana Ploiești S.R.L.

(LOCURI DE JOACA ,ÎMPREJMUIRI ANIMALE COMPANIE -CONFORM ANEXA)


PROCES VERBAL nr.


> A7

■ .-"7


Comisia numita prin Dispoziția Primarului municipiului Ploiesii nr.l01./24.01.2011 a inventariat pe teren impreuna cu reprezentanții S.C. S.G.U. Ploiești S.KL. numiți prin Decizia nr.25/26.01.2010, bunurile inscrise in anexa la prezentul proces verbal.

Nu a putu fi identifcat pe teren mijlocul fix „Ansamblu de joaca VG2 Parc Gradina Publica Cameliei „ nr inv 2807 neputand fii preluat. In termen de 10 zile S.C. SGU S.R.L. va comunica Municipiului Ploiești, locația acestuia sau persoana răspunzătoare .

Comisiile au constatat ca o parte din locurile de joaca au fost depreciate, dezafectate si depozitate de către S.C. S.G.U. S.R.L. in următoarele locații : str. Ghigpiului nr.9 ; Sediu Zone Verzi - Centru si Sediu Zone Verzi Vest.. Totodată o parte din dotările locurilor de joaca sunt depreciate parțial, comisiile propun analizarea de către persoanele de specialitate a posibilitatiilor de reparare a acestora .

Astfel, comisia propune promovarea pentru bunurile menționate mai sus a unui proiect de hotarare privind trecerea din domeniul public in domeniul privat in vederea casarii si casarea efectiva a acestora.

Mijloacele fixe cu nr. inv. de la 2907 la 2913- 7„ Ciupercute” sum depozitate la sediul din str. Ghighiului nr.9 si au fost inventariate si identificate de comisii . Aceste mijloace fixe nu au fost pana la data prezentei montate, ele aflandu-se in custodia S.C. S.GU. SJR.L. Ca atare, comisia propune intocmirea unui contract de custodie intre cele doua parti.

Obiectele de inventar din locurile de joaca au fost inventariate conform listei anexate. Totodată un număr de 5 banei nu au fost inca montate fiind depozitate pe str. Mircea cel Batran -magazia centrala. Ca atare, comisia propune intocmirea unui contract de custodie intre cele doua parti.

Totodată in liste separate sunt inscrise si locuri de joaca aflate ii evidenta cantitativa a Direcție de Gestiune Patrimoniu .

Prezentul proces-verbal a fost incheiat in 2 (doua) exemplare originale, cate unul pentru fiecare instituție, azi ....................................

AM PREDAT S.C. S.G.U. S.R.
AM PRIMIT PRIMĂRIA ILOIESTI


Corbu Iulia ZCtc'f'

Botezatu Alina -----

Panait Gecrge    fL

Stroescu Lucian ""CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 2


COMISIA PENTRU VALORIFICAREA PATRIMONIULUI, SERVICII CĂTRE POPULAȚIE, COMERȚ, TURISM, AGRICULTURĂ ȘI PROMOVARE OPERAȚIUNI COMERCIALE

RAPORT

Comisia a luat în discuții proiectul de hotărâre privind aprobarea trecerii unor bunuri din domeniul public în domeniul privat în vederea scoaterii din funcțiune

și a emis:

.....

PREȘEDINTE^

Bolocan Iulian

SECRETAR, Valentin MarcuData: