Hotărârea nr. 471/2011

Hotararea nr. 471 privind modificarea anexei 2 la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploieşti nr. 175/2011

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTIHOTĂRÂREA NR. 471

privind modificarea anexei 2 la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 175/2011

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive a domnului Viceprimar Cristian Dumitru și a domnilor consilieri Valentin Marcu, Constantin Popa, Costel Horghidan, Iulian Bolocan și Raportul de specialitate al Direcției de Gestiune Patrimoniu referitor la modificarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 175/2011;

în baza art.4 din Legea nr. 213/1998, privind bunurile proprietatea publică, cu modificările si completările ulterioare;

A

In temeiul art.553 și art.859 din Legea nr.287/2009, privind Codul civil, republicată;

A

In temeiul art. 36 alin. 2, lit a), c) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Aprobă modificarea Anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 175/2011, ce cuprinde terenurile arabile ce se transmit în concesiune S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L., în sensul eliminării unor terenuri arabile identificate conform Anexei la prezenta hotărâre.

Art. 2. Direcția de Gestiune Patrimoniu și S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L. vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.3. Direcția Administrație Publică, Juridic Contencios, Achiziții Publice,

5    9   7      7^7

Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Data in Ploiești, astazi, 31 octombrie 2011

Președinte de ședința,


Valentin Marcu

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind modificarea Anexei nr. 2 la Hdl Consiliului Local

al municipiului Ploiești nr. 175/2011

Potrivit prevederilor art. 36, alin. 1, Consiliul Local are inițiativă și hotărăște, în condițiile legii, în toate problemele de interes local, cu excepția celor care sunt date prin lege în competența altor autorități ale administrației publice locale sau centrale.

Prin Hotărârea nr. 175/31.05.2011, Consiliul Local al municipiului Ploiești a aprobat completarea anexei la contractul de delegare a gestiunii prin concesiune a serviciului de utilitate publică de administrare a domeniului public și privat al municipiului Ploiești nr. 14782/25.08.2010, ce cuprinde lista cu bunurile ce aparțin domeniului public și privat al municipiului Ploiești transmise în concesiune către S.C. Servicii de Gospodărire Urbana Ploiești S.R.L., cu terenurile arabile cuprinse in Anexa 2 la hotărârea menționată.

Ulterior, S.C. Servicii de Gospodărire Urbana Ploiești S.R.L. a solicitat promovarea unui proiect de hotărâre prin care să se modifice Anexa nr. 2 a Hotărârii nr. 175/2011, în sensul eliminării unor terenuri arabile pentru care sunt formulate fie acțiuni în instanță, fie au fost emise titluri de proprietate de către comisia de fond funciar a comunei Blejoi.

Având in vedere cele mai sus menționate, se constată ca până la clarificarea regimului juridic al acestor terenuri, solicitarea S.C. Servicii de Gospodărire Urbana Ploiești S.R.L. este întemeiată, drept pentru care supunem spre aprobare Consiliului Local al municipiului Ploiești proiectul de hotărâre anexat.

Viceprimar:


Cristian Dumit

Consilieri:

Valentin Marcu


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI DIRECȚIA DE GESTIUNE PATRIMONIU

al municipiului Ploiești nr. 175/2011

Potrivit prevederilor art. 36, alin. 1, Consiliul Local are inițiativă și hotărăște, în condițiile legii, în toate problemele de interes local, cu excepția celor care sunt date prin lege în competența altor autorități ale administrației publice locale sau centrale.

Prin Hotărârile Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 219/28.07.2010 și nr. 306/30.08.2010 s-a aprobat înființarea Societății Comerciale Servicii de Gospodărire Urbana Ploiești S.R.L, prin reorganizarea Administrației Domeniului Public și Privat și parțială a Oficiului Public Proiect, ocazie cu care s-a aprobat și actul constitutiv, având ca acționar unic municipiul Ploiești.

în baza Hotărârii  Consiliului  Local al  municipiului  Ploiești  nr.

219/28.07.2010 privind  înființarea  Societății  Comerciale  Servicii  de

Gospodărire Urbană Ploiești S.A., cu modificările și completările ulterioare, între Municipiul Ploiești și S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.A a fost încheiat contractul de delegare a gestiunii prin concesiune a serviciului de utilitate publică de administrare a domeniului public și privat al municipiului Ploiești nr. 14782/25.08.2010.

Potrivit Hotărârii Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 385/23.11.2010 s-au stabilit bunurile necesare desfășurării în bune condiții a activității de către S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L. Cu ocazia inventarierii în vederea predării-primirii bunurilor ce nu vor mai face obiectul Contractului de delegare a gestiunii prin concesiune a serviciului de utilitate publică de administrare a domeniului public și privat al municipiului Ploiești, s-a constatat faptul că valorificarea terenurilor arabile și a altor terenuri ce fac parte din domeniul privat și pe care se încheiau convenții de folosință și contracte de arendare de către S.C. S.G.U. S.R.L., necesita personal de specialitate care să

procedeze la incheierea si urmărirea acestor forme contractuale, personal de care Primăria municipiului Ploiești nu dispune în acest moment.


Astfel, prin Hotărârea nr. 175/31.05.2011, Consiliul Local al m Ploiești a aprobat completarea anexei la contractul de delegare a gestiunii prinV concesiune a serviciului de utilitate publică de administrare a domeniiiltiji^Bti ' și privat al municipiului Ploiești nr. 14782/25.08.2010, ce cuprinde bunurile ce aparțin domeniului public și privat al municipiului Ploieșțitrarisnlise./ în concesiune către S.C. Servicii de Gospodărire Urbana Ploiești terenurile arabile cuprinse în Anexa 2 la hotărârea menționată.

Ulterior, prin adresele nr.13331/02.08.2011 și nr.17858/28.09.2011, S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L. a solicitat promovarea unei hotărâri de consiliu prin care să se modifice anexa 2 a Hotărârii nr. 175/2011, în sensul eliminării unor terenuri arabile pentru care sunt formulate fie acțiuni în instanță, fie au fost emise titluri de proprietate de către comisia de fond funciar a comunei Blejoi, urmând ca după clarificarea regimului juridic al terenurilor respective, acestea să fie transmise în concesiune către S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L.

Aceste cereri au fost analizate și aprobate de către Comisia nr.2 -Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultura, Promovare Operațiuni Comerciale, în cadrul ședinței din data de 25.10.2011, care a dispus întocmirea unui proiect de hotărâre în acest sens.

DIRECȚIA DE GESTIUNE PATRIMONIU,
AVIZAT,

Direcția Administrație Publică,

Contencios, Achiziții Publice,

Contracte,

Director,

Simopa


Albu


Direcția Management Juridic-Financiar-Contabil, Contracte

Director, Cristina Vlaicu

Anexa la H.C.L. 4W

//■•'’ V Z /~S.       ' '  £

Nr.crt.

Denumirea bunului

Suprafața si alte observații

1

Teren arabil T38 A 530

13,55 ha - ocupat abuziv de cetatenir din Barcanesti

2

Teren arabil T38 A531

24,50 ha

-afectat parțial de loturile atribuite in proprietate unor persoane fizice la propunerea Comisiei Locale de Fond Funciar Barcanesti (propunere parțial justificata de o hotarare judecătoreasca); in prezent, se desfasoara acțiunea de clarificare a regimului juridic al intregului teren

3

Teren arabil T34 A483

51,34 - litigiu Starchiojd

4

Teren arabil T34 A466

2,88 ha- ocupat de cetățenii din Berceni

5

Teren arabil T34 A468

0,34 ha- ocupat abuziv de Berceni

6

Teren arabil T33 A441 (Nuci)

2,62 ha - ocupat de cetățenii din Berceni

7

Teren arabil TI2 A168

12,73 ha - ocupat de cetățenii din Blejoi

8

Teren arabil TI2 A169

12,73 ha - ocupat de cetățenii din Blejoi

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 2


COMISIA PENTRU VALORIFICAREA PATRIMONIULUI, SERVICII CĂTRE POPULAȚIE, COMERȚ, TURISM, AGRICULTURĂ ȘI PROMOVARE OPERAȚIUNI COMERCIALE

RAPORT

Comisia a luat în discuții proiectul de hotărâre privind modificarea Anexei nr. 2 la

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 175/2011

și a emis:


PREȘEDINTA

Bolocan Iulian


SECRETAR,

ValentinJ^Earcu

Data: