Hotărârea nr. 470/2011

Hotararea nr. 470 privind modificarea şi completarea Hotărârii nr. 73/2003 a Consiliului Local al municipiului Ploieşti privind stabilirea unei cote părţi din veniturile percepute cu titlu de chirie sau redevenţă de unităţile subordonate Consiliului Local al municipiului Ploieşti

ROMANIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTĂRÂREA NR. 470 privind modificarea și completarea Hotărârii nr. 73/2003 a Consiliului Local al municipiului Ploiești privind stabilirea unei cote părți din veniturile percepute cu titlu de chirie sau redevență de unitățile subordonate Consiliului Local al municipiului Ploiești

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive a domnilor consilieri Mateescu Radu și Sîrbu Gheorghe și Raportul de specialitate al Direcției de Gestiune Patrimoniu prin care se propune modificarea și completarea Hotărârii nr. 73/2003 a Consiliului Local al municipiului Ploiești;

în conformitate cu prevederile art.14 și art.16 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 867 și art. 868 din Legea nr. 287/2009, privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare;

în baza prevederilor Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 36, alin. 2 lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Aprobă modificarea și completarea art. 2 al Hotărârii Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 73/2003, care va avea următorul conținut:

  • (1)   Sumele datorate bugetului local de către unitățile subordonate Consiliului Local al municipiului Ploiești, în baza contractelor de închiriere sau concesionare se virează în termen de 15 zile de la expirarea lunii pentru care s-au încasat, în caz contrar, unitatea fiind obligată la plata majorărilor de întârziere, în condițiile legii.

  • (2)   Termenul de virare a sumelor datorate bugetului local în baza contractelor de închiriere sau concesionare, de către Regia Autonomă de Transport Public Ploiești este de 25 de zile, de la expirarea lunii.

Art. 2. Direcția de Gestiune Patrimoniu și Direcția Management Financiar -Contabil, Contracte vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 3. Direcția Administrație Publică, Juridic Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Data in Ploiești, astazi, 31 octombrie 2011

Președinte de ședința, Valentin MarcuPRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI DIRECȚIA DE GESTIUNE PATRIMONIU


APROBAT, VICEPRIMAR, Cristian Dumitru

RAPORT DE SPECIALITATE la proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii nr.73/2003 a Consiliului Local al municipiului Ploiești privind stabilirea unei cote părți din veniturile percepute cu titlu de chirie sau redevență de unitățile subordonate Consiliului Local al municipiului Ploiești

Potrivit Legii nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare fac parte din domeniul public al unității administrativ-teritoriale bunurile de uz sau de interes public local, declarate ca atare prin hotărâre a consiliului local, dacă nu sunt declarate prin lege bunuri de uz sau de interes public național ori județean.

Prin Hotărârea nr.73/2003 Consiliul Local al municipiului Ploiești a aprobat stabilirea unei cote de 50% din inchirierea sau concesionarea de către unitățile care le au in administrare a terenurilor si spatiilor ce aparțin domeniului public. Sumele datorate bugetului local in baza acestor contracte de inchiriere sau concesionare se vireaza in termen de 15 zile de la expirarea lunii pentru care s-au incasat, in caz contrar, unitatea fiind obligata la plata majorărilor de intarziere, in condițiile legii.

Urmare H.C.L. nr.43/2007 modificata prin Hotararea nr. 120/2009 a Consiliului Local al municipiului Ploiești a fost semnat Contractul de administrare nr.l 1768/2009 privind transmiterea in administrarea R.A.T.P. a bunurilor aferente sistemului de transport public local. Prin adresa nr. 15585/2011 R.A.T.P. a solicitat decalarea termenului menționat mai sus de la 15 zile la 25 de zile, avand in vedere unele proceduri financiar bancare ce ingreuneaza punerea in practica a prevederilor actelor menționate mai sus.

Solicitarea menționata mai sus a fost prezentata in data de 27.09.2011 Comisiei nr.2 a Consiliului Local al municipiului Ploiești - Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Turism, Agricultura, Promovare Operațiuni Comerciale care a stabilit ca aceasta trebuie transmisa spre soluționare Comisiei nr.l a Consiliului Local al municipiului Ploiești.

Astfel, in data de 28.09.2011 cererea Regiei Autonome de Transport Public Ploiești a fost prezentata Comisiei nr.l a Consiliului Local al municipiului Ploiești -Buget, finanțe, control, administrarea domeniului public si privat, studii, strategii si prognoze care a acordat aviz favorabil.


DirecțiaDirector Executiv,

Flori [LPwache


Director Executiv Adjunct,

Amedeo Florin Tabirca


Șef Serviciu S.I.E.B.D.P.P., Gabriela Mîndruțiu


AVIZAT,Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte, Director, Simona Âlbu

' /

-d


Direcția Management

Financiar-Contabil,Contracte


Director,

Cristina VlaicuCONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea 3bWuni nț;.73/W03 a Consiliului Local al municipiului Ploiești privind stabilire^ph^Ebot^fiărți^ln veniturile percepute cu titlu de chirie sau redevență de unitățile Șub^r^onaM Consiliului Local al municipiului PloieștiOT^ .

Potrivit prevederilor Legii nr.215/2001, privind administrația publică locală, republicată, consiliul local hotărăște darea in administrare, concesionarea sau inchirierea bunurilor proprietate publica, precum si a serviciilor publice de interes local.

în temeiul art.868 din Legea nr.287/2009, privind Codul civil, republicată, alin.(l): „Dreptul de administrare aparține regiilor autonome sau, după caz, autorităților administrației publice centrale sau locale si altor instituții publice de interes național, județean ori local.”, iar potrivit alin.(2) :Titularul dreptului de adminsitrare poate folosi si dispune de bunul dat in administrare in condițiile stabilite de lege si, daca este cazul, de actul de constituire.”

Prin Hotărârea nr.73/2003 Consiliul Local al municipiului Ploiești a aprobat stabilirea unei cote de 50% din inchirierea sau concesionarea bunurilor ce aparțin domeniului public care sunt inchiriate unor terti de către unitățile care le au in administrare.

In vederea desfășurării in bune condiții a activitatii Regiei Autonome de Transport Public Ploiești, a procedurilor financiar-bancare prevăzute pentru unitățile bugetare este necesara aprobarea solicitării Regiei de decalare a termenului de virare a cotei menționata mai sus de la 15 zile la 25 de zile de la expirarea lunii.

Având în vedere cele menționate mai sus propunem spre analiză proiectul de hotărâre alăturat.


Comisia nr.l a Consiliului Local al municipiului Ploiești -Buget, finanțe, control, administrarea domeniului public si privat, studii, strategii si prognoze

Prin prezenta va comunicam următoarele :

Urmare H.C.L. nr.43/2007 modificata prin Hotararea nr. 120/2009 a Consiliului Local al municipiului Ploiești a fost semnat Contractul -de administrare nr.l 1768/2009 privind transmiterea in administrarea R.A.T.P. a bunurilor aferente sistemului de transport public local. Potrivit Actului adițional nr. 1/2010 s-a modificat cap.V, art.5 la contractul de administrare menționat mai sus : “sumele datorate bugetului local in baza contractelor de inchiriere sau concesionare, se vireaza in termen de 15 zile de la expirarea 1 unii pentru care s-au incasat, in caz contrar, unitatea fiind obligata la plata majoraiilor de intarziere, in condițiile legii”, conform art.2 la H.C.L. nr.73/2003.

Prin adresa nr.l5585/2011, transmisa prin fax in data de 13.09.2011 R.A.T.P. solicita decalarea termenului menționat mai sus de la 15 zile la 25 de zile, avand in vedere unele proceduri financiar bancare ce ingreuneaza punerea in practica a preve-derilor actelor menționate mai sus.

Solicitarea menționata mai sus a fost prezentata in data de 27.09.2011 Comisiei nr.2 a Consiliului Local al municipiului Ploiești - Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Turism, Agricultura, Promovare Operațiuni Comerciale care a stabilit ca aceasta trebuie transmisa spre soluționare Comisiei nr.l a Consiliului Local al municipiului Ploiești.

Ca atare, va transmitem spre competenta soluționare solicitarea nr.15585/2011 2 R.A.T.P.


DIRECTOR EXECIJTIV,DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT, Amedeo Florin Tahirca

SEF SERVICIU Gabriela Mindniâu

ÎNTOCMIT:

D.C./2 ex

27.09.2011^Regia Autonomă de Transport Public PLOIEȘTI £

, U (40-244) 543761, fax. (40-244) 513228, ewll cffic0©ratph.ro

4bTR Nr. Jf... !I i.i-’H-'            ...... Ziua /i.


J.


Municipiul Ploiești

Bd.Republicii nr.2


Către: Primarul Municipiului Ploiești

Direcția Gestionare Patrimoniu

Subscrisa Regia Autonomă de Transport Public, cu sediul în str, Găgeni nr. 88, Ploiești jud. Prahova, prin reprezentanții săi legali, va formulează prezenta cerere prin care va solicitam următoarele:

Având ia vedere unele proceduri financiar bancare ce ne îngreunează aplicarea in practica, întocmai, a termenului prevăzut la art. 2 din H.C.L. nr.73/20G3 coroborat cu art. 5, litera p, cap. V din actul adițional nr. 1/ 2009 din contractul ds administrare nr. 11768/25.05.2009, va rugam sa nc aprobați decalarea termenului ce face obiectul actelor anterior mentior ale, dc la 15 zile la 25 zile.

Va mulțumim pentru colaborare.


SEF BmOUCONfgMlOS, Cons. Jr^^abrMaChirita

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 2


COMISIA PENTRU VALORIFICAREA PATRIMONIULUI, SERVICII CĂTRE POPULAȚIE, COMERȚ, TURISM, AGRICULTURĂ ȘI PROMOVARE OPERAȚIUNI COMERCIALE

RAPORT

Comisia a luat în discuții proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 73/2003 privind stabilirea unei cote părți din veniturile percepute cu titlu de chirie sau redevență de unitățile subordonate Consiliului Local al municipiului Ploiești