Hotărârea nr. 47/2011

Hotãrârea nr. 47 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2011 al Serviciului Public Finante Locale Ploiesti

ROMANIA


JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTARAREA Nr. 47

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2011 al Serviciului Public Finanțe Locale Ploiești

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

vazand Expunerea de Motive a doamnei viceprimar Nicoleta Cătălină Bozianu si a domnilor consilieri Palas Alexandru Paul si Popa Gheorghe, precum si Raportul de Specialitate al Serviciului Public Finanțe Locale prin care se propune aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al serviciului public de interes local Serviciul Public Finanțe Locale pe anul 2011;

in conformitate cu prevederile Legii nr. 286/2010 Legea bugetului de stat pe anul 2011 ;

luând in considerare prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările si completările ulterioare ;

ținând cont de prevederile art. 28 și 29 din Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorități și instituții publice, raționalizarea cheltuielilor publice, susținerea mediului de afaceri și respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană și Fondul Monetar Internațional, actualizată;

in temeiul art. 36, alin. 4, lit. a si art. 45, alin.2, lit. a din Legea nr.215/2001 privind administrația publica locala, republicata si actualizata ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l Aproba bugetul de venituri si cheltuieli al Serviciului Public Finanțe Locale Ploiești pe anul 2011, conform Anexei nr.l care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2 Aproba lista de investiții pe anul 2011 a Serviciului Public Finanțe Locale Ploiești, conform Anexei nr.2 care face parte din prezenta hotarare .

Art.3 Serviciul Public Finanțe Locale și Direcția Management Finaciar Contabil, Contracte se însărcinează cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.5. Direcția Administrație Publică, Juridic Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi 11 februarie 2011.

PREȘEDUXT Adină G• ’p


*

•i


Ad-b -

; *


fc..


-CONTRASEMNEAZĂ SE

'A Oana C riști na Iab

• "/; u

■ * /■?EXPUNERE DE MOTIVE        // Z


*T •** ?

Ia proiectul de hotarare privind aprobarea H Z BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI peanuILBll al SERVICIULUI PUBLIC FINANȚE LOCALE - PLOIEȘTI

X ”       f. b.        V

i

Serviciul Public Finanțe Locale a fost infiintat prin Hotararea Consiliului Local nr.130 / 30 iunie 2003 si are ca obiect de activitate

stabilirea, incasarea, urmărirea impozitelor si taxelor locale de la persoane fizice si persoane juridice si virarea lor către Primăria Municipiului Ploiești.

In conformitate cu prevederile Legii nr. 286 / 2010 privind Bugetul de stat pe anul 2010 si a Legii nr. 273 / 2006 privind finanțele publice locale, s-a procedat intocmirea, fundamentarea si elaborarea bugetului de venituri si cheltuieli al SERVICIULUI PUBLIC FINANȚE LOC ALE pentru anul 2011, in suma de 9.708 mii lei.

La fundamentarea bugetului s-au avut in vedere obiectivele instituției cuprinse in Regulamentul de Organizare si Funcționare aprobat prin Hotararea Consiliului Local nr.354 din 28 octombrie 2010.

Suma alocata pentru cheltuielile de personal a fost stabilita conform Legii nr. 285/2010 in raport de Statul de Funcții al lunii octombrie 2010 .

Referitor la cheltuielile cu bunuri si servicii, s-a avut in vedere achiziționarea stricta a materialelor necesare asigurării bunei funcționari a instituției si onorarea contractelor incheiate .

La Capitolul Investiții se au in vedere obiective ca: achiziționarea de licențe Windows Server Standard, a zece laptopuri si a patru infochioscuri pentru plata taxelor si impozitelor, reabilitarea, recompartimentarea si reamenajarea spațiului pentru arhiva, Centrelor Fiscale 1,2,si 3 , precum si implementarea unui proiect european, „Creșterea eficientei in administrația locala prin perfecționarea personalului „

Fata de cele prezentate mai sus propunem aprobarea proiectului de hotarare alaturat.

VICEP CATALIICONSILIERI,p1


.z

I /


" PALAS ALEXANDRU PAUL

z z r

/ / /

./ A


POPA GHEORGHE


VIZA VICEE CĂTĂLINĂ N

RAPORT DE SPECIALITATE la proiectul de hotarare privind aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al SERVICIULUI PUBLIC FINANȚE LOCALE pe anul 2011

Serviciul Public Finanțe Locale a fost infiintat prin Hotararea Consiliului Local nr. 130 / 2003 .

In temeiul Legii nr. 273 / 2006 privind finanțele publice locale , precum si prevederile Legii nr. 571 / 2003 privind Codul fiscal si a Ordonanței nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, cu modificările si completările ulterioare, serviciul public are ca obiect de activitate :

 • -  stabilirea , constatarea, controlul, urmărirea si încasarea impozitelor, taxelor si altor venituri precum si accesorii ale acestora reprezentând dobânzi, penalitati de întârziere si amenzi;

 • -  propune spre aprobarea Consiliului Local eșalonările de plăti, amanari de plăti, reduceri sau scutiri de dobânzi si penalitati aferente impozitelor neachitate ;

 • -  soluționarea in condițiile legii a obiectiunilor si contestatilor formulate la actele de control sau impunere, executarea creanțelor reprezentând venit la bugetul local, inclusiv prin modalitățile de executare silita prevăzute de lege.

Ca sursa de finanțare, Serviciul Public Finanțe Locale se incadreaza la art. 67, alin. 1 lit. b din Legea nr. 273 / 2006 privind finanțele publice locale . Veniturile se realizează din :

 • -  subvenții acordate din bugetul local;

 • -  venituri realizate din activitatea proprie si prestări servicii pentru care se incaseaza tarife stabilite si aprobate prin Hotararea Consiliului Local nr. 141 / 2010 .

Bugetul de Venituri si Cheltuieli înaintat spre aprobare este întocmit la

nivelul de 9.708 mii lei, avand următoarea structura :

;     111                                . o ii

'   . <•/                     . ' /<. 7

/  u//

Veniturile totale prezintă următoarea structura :

9.708 mitlei^

 • - venituri din activitatea proprie

 • - subvenții

800 mii lei

8.908 mii lei.

Cheltuielile totale sunt de 9.708 mii lei structurate astfel:

A. Cheltuieli curente                               8.233 mii lei

o Cheltuieli de personal                      4.520 mii lei

Prin Hotararea Consiliului Local nr. 254 din 11 august 2010, organigrama instituției prevede 149 de posturi.

La cheltuielile de personal sunt cuprinse : fondul aferent salariilor rezultat din statul de funcții din luna octombrie 2010 si stimulentele

aferente lunii octombrie 2010 cuprinse in salariul de baza, conform Legii nr. 285/28.12.2010 art.l si art.14, cat si viramentele instituției către bugetele de asigurări sociale.

o Cheltuieli cu bunuri si servicii               3.712 mii lei

Aceste cheltuieli sunt aferente întreținerii următoarelor spatii date in administrare : - Bdul Independentei nr. 16

 • - Șoseaua Vestului nr.19

 • - str. Basarabi nr.5

Totalul cheltuielilor cu bunuri si servicii cuprinde cheltuieli cu încălzirea, iluminatul, apa, salubritatea, posta, telefon, materiale de curățenie si întreținere, alte materiale si prestări servicii, obiecte de inventar, cheltuieli cu calificarea, perfecționarea si specializarea profesionala, alte materiale si echipamente cu caracter funcțional necesare desfășurării activitatii.

mii lei

BUNURI SI SERVICII

3.712 lei

1. Bunuri si servicii

2.025 lei

1.1 Furnituri de birou

100 lei

1.2 Materiale pentru curățenie

20 lei

1.3 încălzit, iluminat si forța motrica

450 lei

1.4 Apa, canal si salubritate

30 lei

1.5 Carburanți si lubrifîanti

10 lei

1.6 Piese de schimb

15 lei


B. Cheltuieli de capital

1.476 mii lei


La Capitolul Investiții se au in vedere următoarele :

 • - Achiziționarea a patru infochioscuri pentru plata taxelor si impozitelor asigurând accesul facil al contribuabililor la informații, transmiterea rapida a oricărui tip de comunicare astfel realizandu-se transparenta dorita in instituția noastra;

 • - Achiziționarea a zece laptopuri necesare pentru activitatea de control pe teren al serviciului inspecție fiscala;

 • - Reabilitarea spațiului de arhivare , datorita condițiilor improprii actuale de depozitare a documentelor si datorita numărului in continua creștere a acestora;

 • - Recompartimentarea Centrului Fiscal 3 datorita numărului mare de birouri si a fluentei zilnice mari de contribuabili, totul conducând la un climat nefavorabil desfășurării activitatii;

 • - Reabilitarea termica a Centrului Fiscal 2 unde nu funcționează incalzirea centrala;

 • - Reamenajarea si compartimentarea spațiului de la parter in sediul de pe fadul Independentei nr. 16 deoarece starea actuala conduce la un climat neadecvat de lucru pentru salariatii instituției;

 • - Achiziționarea de licențe , acestea fiind necesare in urma instalării a doua servere, astfel aparand necesitatea suplimentarii licențelor pentru a acorda utilizatorilor finali permisiunea de utilizare in conformitate cu termenii si condițiile legale conform legislației in vigoare ;

 • - Serviciul Public Finanțe Locale a demarat instituirea unui dosar pentru accesarea Fondurilor Europene : proiect « Creșterea eficientei in administrația locala prin perfecționarea personalului Serviciului Public Finanțe Locale Ploiești» aprobat prin HCL nr. 393/2009, promovează modernizarea funcției publice, respectiv identificarea nevoilor de instruire si dezvoltare a sistemului de perfecționare profesionala, obiectivul fiind contribuția la crearea unei administrații publice mai eficiente si mai eficace in beneficiul socio-economic al societății romanești.

Fata de cele prezentate mai sus propunem aprobarea proiectului de

J hotarare alaturat.

•V . 'J J

b ' /

DIRECȚIA MANAGEMENT FINANCIAR - CONTABIL, CONTRACTE

DIRECTOR, NICOLETA CRACIUNOIU

I j i i


JUDEȚUL: PRAHOVA

Unitatea administrativ - teritorială : MUNICPIUL PLOIEȘTI

Instituția publică: SERVICIUL PUBLIC FINANȚE LOCALE


BUGETUL

PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE Șl ALINEATE, PE ANUL 2011


DENUMIREA INDICATORILOR


______________________ ______Venituri proprii________________________

_____ ____________ Subvenții pentru instituții publice

TOTAL VENITURI - din care:


Cod indicator

i

i i

I

33.10.08

;   43.10.09


REALIZAT 2010


PREVEDERI ANUALE din care credite bugetare destinate stingerii plăților

I

restante


2011


2012


850.00


ANEXAI


ESTIMĂRI


2013


9,805.00


MII LEI


2014


Veniturile secțiunii de funcționare Veniturile secțiunii de dezvoltare


8,543.00,


950.00

8,969.00

9^919^00

8,713.00

’ 1,206 00

’                                      J


TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)


9,708.00


SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)


4,993.80


8,713.00


CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)


TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)


4,993.80

-------------ț

3,698.00 \


8,232.00


,713.00


Cheltuieli salariate in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)

Salarii de baza


»-


Sporuri pentru condiții de munca

Alte sporuri

Ore suplimentare

Fond de premii

__Prima de vacanta _______ __ __

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

Fond aferent plătii cu ora

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii Indemnizații de delegare

Indemnizații de detașare

Alocații pentru transportul la si de la locul de munca __ Alocații pentru locuințe

Alte drepturi salariale in bani

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)

Tichete de masa *) __  ______________

___Norme de hrana______________

Uniforme si echipament obligatoriu

Locuința de serviciu folosita de salariat si familia sa Transportul la si de la locul de munca Tichete de vacanta

Alte drepturi salariale in natura

ContributH (cod 10.03.01 la 10.03.06)

Contribuții de asigurări sociale de stat

Contribuții de asigurări de șomaj


10.01

-I--.----

H 0.01.01

i

110.01.05

36.60^

10.01.06

1.00:

H0.01.07

...... X

X

. ;--------

I

H0.01.08

X

X;

Ho.01.09

I10.01.10

169.20

X

j. _

1


I

X

i

X


I

X

x!

X


4.00


X'


6.00

I

I


I I

I I

4>

iI

I

I

XI

--b


X

1-

I


---*-] *

•" Rr p

r*

b

X

* *•+ __«4., ■ ----b-

-     ’                       f


*

CA


•H,

*

»*

*■ ' ’

4 R A

S

r

b


966.00

731.00

20.00


1,351.00

1,016.00

26.00


________j                      _

36Q:00

02^

26$0


1,376.00

1,036.00

26.00


■S


Contribuții de asigurări sociale de sanatate

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

Prime de asigurare de viață plătite de angajator pentru angajați

Contribuții pentru concedii si indemnizații

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)      ______ ___

___ Furnituri de birou____ _ __________________________________________ Materiale pentru curățenie

încălzit, Iluminat si forța motrica

Apa, canal si salubritate

Carburanți si lubrifiant!

Piese de schimb

Transport

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet ______ ____ __ __

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional__________ __

Alte bunuri si servicii pentru întretineresi funcționare _________

Reparații curente                            ____________

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

Hrana pentru oameni

Hrana pentru animale

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

Medicamente__

Materiale sanitare

Reactivi

Dezinfectând

unuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

Uniforme si echipament

Lenjerie si accesorii de pat

Alte obiecte de inventar

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

Deplasări interne, detașări, transferări

Deplasări în străinătate

Materiale de laborator

Cerceta re-dezvolta re

Cârti, publicații si materiale documentare

Consultanta si expertiza

Pregătire profesionala

Protecția muncii_______________

Muniție, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata__

Studii si cercetări

Plăti pentru finanțarea patrimoniului genetic al animalelor

i Cod indicator


; 10.03.0320


20.01

20.01.01
REALIZAT

2010


149.70


4.30


1,211.10


PREVEDERI ANUALE

----------Ț


2011


183.00


6.00


26.00


2,025.00

100.00’


T— • I

51.70

7.80

1

256.90

450.00

14.00

30.00

3.30

10.00
0.00

0.

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

ESTIMĂRI

n

2012

I

2013

2014

254.00

256.00

259.00!

8.00

8.0?

8.00

I

I

47.00

47.00

47.00

——.....- ---------------•

-------------------—.

2,314.00

2,329.00

2,360.00

2,100.00

2,114.00

2,142.00;

104.00

104.00

106.00

21.00

21.00


31.00


10.00


476.00


32.00

I

11.00


16.00

•l

1

20.01.06

i

20.01.07

20.01.08

367.90

750.00

778.00

20.01.09

20.01.30

503.50

650.00

674.00

20.02

15.00

16.00

783.00

0.00

0.00

i i

* 20.03

4

0.00

I

20.50


687.00


20.03.01


20.50


20.03.02

20.04

--u-‘--

20.04.01

20.04.02

20.04.03

---- ,----- M- -

20.04.04

20.05

20.05.01

20.05.03

20.05.30

20.06

’ -------1

20.06.01

-----j

20.06.02

20.09

20.10

20.11

20.12

 • 20.13

 • 20.14

 • 20.15

20.16

20.18

I

I

1


0.00


0.00


0.00

L

27.00;


6.00'


6.00


21.00

21.00

I

I

I

i

00

25.70

25.70

J

I

80.00

0.00

4

85.00

83.00

84.00

80.00'

.. i                ...

83.00

84.00

85.00

i

I

I

I

L

I

I

. 4------

I

I

i


4.40


5.005.00 Ș


5.00


9.20


2.90


20.00


10.00


21.00

10.00


21.00


10.00


11.00


DENUMIREA INDICATORILOR


Cod indicator


REALIZAT 2010


Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări șl servicii de interes public local, în baza ; unor convenții sau contracte de asociere


Reabilitare infrastructura program inundații pentru autoritari publice locale__

Meteorologie ___ __ ___

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor______

Prevenirea si combaterea inundațiilor si ingheturilor            ___ ___ __

Comisioane si aite costuri aferente imprumuturilor (cod 20.24.01 la 20.24.03)   __ __

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe__                     _____ _

___Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne _        _       _____ ___Stabilirea riscului de tara______________ ________ Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale                                                                         _______

Tichete cadou

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.044-20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)               ”

____Reclama si publicitate _____ __ ___           __ Protocol si reprezentare __ _                                            _     ___

Prime de asigurare non-viata

Chirii             ~~    ___ __ 2      _            ~

Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor__             _               __

_ Fondul Presedintelui/Fondul conducătorului instituției publice__                        __

Executarea silita a creanțelor bugetare_                                              __

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii


I

I

20.19

I

I

I20T20

I

20.21

20.22

 • 20.23

 • 20.24

20.24.01

!20?24.02

20.24.03


I

I

I

<1

o’oo ‘


TITLUL III DOBÂNZI (cod 30.01 la 30.03)


TITLUL IV SUBVENȚII (cod 40.03+40.20+40.30)

TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)


TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod51.01)


TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+ 55.02)

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)


TITLUL XV ÎMPRUMUTURI (cod 80.03+80.08+80.30)


TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)


TITLUL XVII PLA TI EFECTUA TE IN ANII PRECEDENT! SI RECUPERATE IN ANUL CURENT


TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.02)


PREVEDERI ANUALE din care credite

! bugetare destinate ; stingerii plăților restante


ESTIMĂRI


2011


2012


2013


2014


0.00


0.00


i

r

I

I


i

•1


0.00


20.25

I

20.27

 • 20.30

20.30.01

20.30.02

I___

20.30.03 '20.30.04 ,20.30 06 20.30.07

20.30.09

 • 20.30.30

I


20.00

I


21.00

i


I

+

I

21.00'


21.00


11.30

I


1,517.00


0.00


31.00

--...    4


31,00i


• • -                  M

I

32.00


30


40


80


81


84


8501

l________


51


T

I

I

I

I

I


... -ț..

11.30

30.00

31.00

31.00

1,487.00

i

I

1-

---------------1 ■ .....

i

:■ -..... - ■ ■ ’ t

I                                                                                                                                                                            ;

. ________ . —

■> . __ . . __- —

b                  ....                            ----- .*. .                    ..

.A.

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

-

k                                              .......... *•            ---

— . — . - - ■

. . ...

... _______ #.

I

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

-------r__---------

. _..

-- ...4..

. • •

. -              —       ........ 4

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00;

-----—

• . • — ---- .. . - — •

i

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

• - ■ 1

- ------- . .

i

I

I___________ - - i

0.00

0.00;

0.00

0.00

0.00

- 1

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00;

>—           .....-...      -i-

i

l

0.00

-        --I

0.00

0.00

0.00

0.00

I

0.00

0.00;

0.00

o.oo1

________o.oo!

----

I

!

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00 I

----

-------

■ ■----

i

I

... . . . —

------------

___

.          -        --1-   -  •

.. _________

......— ..            . .____ 4 .         ....

i

1

O.OO;

0.00

0.00

0.00

+


32.00'


0.00

p


0.00

i

o.oo\


0.00


0.00

I


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


'-~O.OQ rjlf -

o.oo v


429.20

0.00


1,476.00


1,402.00

... T-


b

b

k

l


'X

O

'A

î-1'’      .


0.00


0.00


0.00


000


DENUMIREA INDICATORILORindicator


REALIZAT

2010


PREVEDERI ANUALE

...... I

I


ESTIMĂRI


2011


TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)
Titlul VIII Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (cod 56.01 la 56.05+cod 56.07+56.08+56.15+56.16+56.17+56.18)                                                                       56


CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03) Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)      .....


Construcții_______ __________

_   _ Mașini, echipamente si mijloace de transport

_ Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

Alte active fixe________

Stocuri (cod 71.02.01) ]________________2____

Rezerve de stat și de mobilizare __

Reparații capitale aferente activelor fixe _      __


TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)   _________

Active financiare (cod 72.01.01)_________

Participare la capitalul social al societăților comerciale


TITLUL XIV FONDUL NAȚIEZVOLTARE


TITLUL XVII PLAT! EFECTUATE IN ANII PRECEDENT! SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent __Public

OCALE 2

IEȘTI £0.00


0.00


din care credite bugetare destinate stingerii plăților _ restante ______

0.00


2012


0.00


0.00


I I

I

i


2013


0.00


0.00:


2014


0.00

I


 • 70

 • 71 ___;

71.01

71 .01.01

71.01.02

71.01.03

7101.30


0.00

429.20

429.20

429.20


1,476.00


1,476.00!


1,476.00


1,402.00'

1,402.00'

1,402,00]

I


• 4

i

o.oo!

I I

1,204.00

<204.00 j


0.00:


1,206.00!

1,206.00^

1,204.001___ 1,206.00 j


710201

— ’ ---'72.01.01

75...... "

85.01


190.80


238.40


0.00|

I

I


i

195.60

1,280.40

0.00


. 4 ...

I

I


202.00

1,200.00


204.00!

1,000.00'


206.00

1.000.00


-i- -

I

o.oo'

o.oo

1

T '

1

i

0.00

0.00

0,00

O.OOj

"t

1

0.00' " 0.00

- • . <* - •

0,00'

0.00 [

1

• -t--- ••

0.00

0.00

1

. -1- ..

i

- • - -• — - - - •

.............. t •

.-r -                   <4 --

T

..      .                       4

-

1 .<*

*

0.00

0.00

0.00

o.oo'

0.00

0.00

. . .

-

—. - ----

----- - - . .......- - - ■■

-- - - -■ -

• • —                       4

.......

...................... . ...

1

. ------ -J_ .

b

. 1. ------- .

—  J

MUNICIPIUL PLOIEȘTI

SERVICIUL PUBLIC FINANȚE LOCALE

PLOIEȘTI, str. Independentei nr.16

LISTA DE INVESTIȚII PE ANUL 2011

 • 1. Infochioscuri = 4 buc

  175 mii lei

  20,6 mii Iei


 • 2. Laptopuri = 10 buc

 • 3. Proiect European “Creșterea eficientei in administrația locala prin perfecționarea personalului Serviciului Public Finanțe Locale Ploiești”

1.161 mii lei

 • 4. Recompartimentare Centru Fiscal 3 sediu B-dul Independentei nr. 16

13,5 mii lei

 • 5. Reabilitare termica Centru Fiscal 2 (școala de șoferi — vest)

7,2 mii lei

 • 6. Reabilitare spațiu arhiva                            16,2 mii lei

 • 7. Reamenajare si compartimentare spațiu parter — sediu B-dul

Independentei nr. 16                                  55,5 mii lei

 • 8. Licențe Windows Server Standard 2008R2 SNGL OLP NL = 2 buc

8 mii lei

 • 9. Licențe WinSvrCAL 2008 SNGL OLP NL UserCAL = 130 buc

19 mii lei

TOTAL INVESTIȚII


1.476 mii LEISEF SERVICIU

FINANCIAR - CONTABILITATE DOINA NITA

ANEXA 3

MUNICIPIUL PLOIEȘTI

SERVICIUL PUBLIC FINANȚE LOCALE

PLOIEȘTI, str. Independentei nr.16

NOTA DE FUNDAMENTARE A INVESTIȚIILOR

PE ANUL 2011

I. INVESTIȚII NOI

1. Infochioscuri 4 buc.

INFORMAȚII FINANCIARE :

 • a) Valoarea totala : 175 mii lei

 • b) Credite de angajament: 175 mii lei

 • c) Credite bugetare : 175 mii lei

 • d) Graficul de finanțare va fi corelat cu graficul de execuție conform Planului de achiziții de la Compartimentul de Achiziții Publice , începând cu primul trimestru al anului 2011, din bugetul Serviciului Public Finanțe Locale Ploiești.

INFORMAȚII NEFINANCIARE:

Sistemele de informare publice denumite infochioscuri, reprezintă soluția de comunicare eficienta cu publicul , acest obiectiv fiind esențial pentru Serviciul Public Finanțe Locale Ploiești. Accesul facil al contribuabililor la informații este un pas important pentru realizarea transparentei dorita in instituția noastra.

Utilizarea unor astfel de instrumente de comunicare cu publicul, este răspunsul la: obligația de a răspunde prompt nevoilor de informare prezente intr-o instituție cu specific de stabilire si încasare impozite si taxe locale;

necesitatea de a castiga respectul si încrederea contribuabililor in ceea ce privește calitatea si accesibilitatea serviciilor.

transmiterea rapida a oricărui tip de comunicare, informarea asupra normelor si reglementarilor in vigoare.

rularea de aplicații prin care se pot accesa informații asupra situației financiare si matricole, informații despre programul instituției, despre debitele personale ale fiecărui cetatean, despre modalitățile de plata, etc.

prezentarea documentelor si etapelor ce trebuiesc parcurse pentru rezolvarea unei probleme, etc.

Pentru îndeplinirea acestui deziderat solicitam achiziționarea a 4 infochioscuri care vor fi amplasate in diferite puncte din municipiul Ploiești.

2. LAPTOPURI lObuc.

t,

X s

INFORMAȚII FINANCIARE :

 • a) Valoarea totala : 20,6 mii lei

 • b) Credite de angajament: 20,6 mii lei

 • c) Credite bugetare : 20,6 mii lei

 • d) Graficul de finanțare va fi corelat cu graficul de execuție conform Planului de achiziții de la Compartimentul de Achiziții Publice , începând cu primul trimestru al anului 2011, din bugetul Serviciului Public Finanțe Locale Ploiești.

INFORMAȚII NEFINANCIARE:

Având in vedere solicitarea Serviciului Inspecție Fiscala care si-aduce o contribuție importanta in cadrul Serviciului Public Finanțe Locale prin activitatea de control, este necesara achiziționarea a 10 laptopuri pentru inspectorii din cadrul serviciului , aceștia desfasurandu-si cea mai mare parte a timpului la sediul contribuabililor controlați.

3. Proiectul „Creșterea eficientei in administrația locala prin perfecționarea personalului Serviciului Public Finanțe Locale Ploiești”

INFORMAȚII FINANCIARE:

 • a)  Valoarea totala a proiectului - 1.161 mii lei;

Proiectul va fi finanțat din următoarele surse:

Fonduri provenite de la bugetul local. Cuantumul sumei bugetate este de 243,657

*

mii lei , reprezentând 2% din valoarea totala a proiectului si taxa pe valoare adaugata aferenta întregului proiect, suma inclusa in contribuția solicitantului. Finanțări folosind fondurile structurale : Programul stabilit prin „ Strategia Naționala pentru Formare Profesionala Continua pe termen scurt si mediu 2005-2011, Axa prioritara 1 „ îmbunătățiri de structura si proces ale managementului ciclului de politici publice”, Domeniul Major de Intervenție 1.3 „ Imbunatatirea eficacității organizationale” Operațiunea „ Module de pregătire in domenii ca achizițiile publice, ECDL, limbi străine, dezvoltarea de proiecte, licitarea si managementul proiectelor”. Aceasta suma este de aproximativ 1.137 mii lei.

 • b) Credite de angajament - 1.161 mii lei;

 • c) Credite bugetare - 1.161 mii lei;

 • d) Graficul de finanțare va fi corelat cu graficul de execuție conform Studiului de fezabilitate.

 • e) Cheltuielile privind proiectul sunt aprobate prin HCL nr. 393/07.12.2009

 • f)  Analiza cost-benefîciu : cost - 244 mii lei; beneficiu - 917 mii lei; Analiza financiara inclusiv calcularea indicatorilor de performanta financiara: fluxul de numerar cumulat, valoarea actuala neta, rata interna de rentabilitate, durata de recuperare a investiției si raportul cost-beneficiu; durabilitatea financiara a proiectului evaluata prin verificarea fluxului net de numerar cumulat (neactualizat).

<< s .,i                    •«■

V'

Aceasta analiza oferă decidentului informații despre structura fluxului net deu^ numerar degajat de proiect, precum si despre principalii indicatori de rentabilitate a capitalului.

Profitabilitatea financiara a investiției se determina cu indicatorii FNPV/C (Valoarea Actuala Neta a Investitei) si ERR/C (Rata Interna a Rentabilității Financiare a Investiției).

Valoarea totala a investiției include totalul costurilor eligibile si ne-eligible din devizul general.

 • ■  Cantitatea optima de intervenție financiara din partea fondurilor structurale;

Pentru ca un proiect sa necesite intervenție financiara din partea fondurilor structurale, FNPV/C trebuie sa fie negativa, iar ERR/C trebuie sa fie inferioara ratei de actualizare.

 • ■  Durabilitatea financiara a proiectului in condițiile intervenției financiare din partea fondurilor structurale.

INFORMAȚII NEFINANCIARE:

Proiectul propus se incadreaza in Planul National de Reforma 2007-2011, întrucât promovează una dintre masurile care pot genera modernizarea funcției publice, respectiv identificarea nevoilor de instruire si dezvoltare a sistemului de perfecționare profesionala. Deasemenea, proiectul vine in concordanta cu prevederile documentelor naționale in domeniul formarii profesionale continue si contribuie la realizarea obiectivului național de atingere a nivelului mediu de participare la procesul de invatare pe parcursul vieții de 7%, pentru populația adulta , obiectiv stabilit prin „ Strategia Naționala pentru formare Profesionala Continua pe termen scurt si mediu 2005-2011. Prin intermediul acestui proiect, instituția va asigura activitati de instruire personalului propriu promovând in acest fel formarea profesionala continua a resursei umane.Existenta unui corp de funcționari publici bine pregătiți profesional conduce la o îmbunătățire a calitatii si eficientei furnizării serviciilor publice, care la rândul sau constituie una dintre premisele creării unei administrații publice mai eficiente in beneficiul social si economic al societății noastre. Rezultatul implementării acestui proiect va fi o forța de munca apta, calificata, capabila sa contribuie la dezvoltarea armonioasa a societarii si la prosperitate economica.

Prin aprobarea cofinantarii proiectului „ Creșterea eficientei in administrația locala prin perfecționarea personalului” al Serviciului Public Finanțe Locale Ploiești îndeplinim condițiile minimale, asa cum sunt ele stipulate in Ghidul Solicitantului pentru Axa prioritara 1 „ îmbunătățiri de structura si proces ale managementului ciclului de politici publice” , Domeniul Major de Intervenție 1.3 „ Imbunatatirea eficacității organizationale” Operațiunea „ Module de pregătire in domenii ca achizițiile publice, ECDL, limbi străine, dezvoltarea de proiecte, licitarea si managementul proiectelor”.


Recompartimentare Centru Fiscal nr.3 sediu B-dul Independentei

nr.16

INFORMAȚII FINANCIARE:

 • a) Valoarea totala a proiectului: 13,5 mii lei

 • b) Credite de angajament - 13,5 mii lei

 • c) Credite bugetare - 13,5 mii lei


 • d) Graficul de finanțare va fi corelat cu graficul de execuție conform Planului de achiziții de la Compartimentul de Achiziții Publice , începând cu primul trimestru al anului 2011, din bugetul Serviciului Public Finanțe Locale Ploiești.

INFORMAȚII NEFINANCIARE:

Centrul Fiscal nr.3 isi desfasoara activitatea avand un efectiv de 10 funcționari publici, intr-un spațiu compus din doua încăperi nedelimitate. Avand in vedere specificul activitatii de stabilire a impozitelor si taxelor locale, a fluentei zilnice mari de contribuabili care vin in contact cu funcționarii publici, este necesara reamenajarea spațiului prin montarea de parapeti de protecție, montarea unui glazvant (usa mobila) pentru separarea celor doua încăperi, astfel creând un climat favorabil desfășurării activitatii.

Lucrarea se propune a fi realizata pentru asigurarea demarcației intre contribuabili si salariat, realizând astfel confidențialitatea datelor printr-un spațiu de protecție.

5. Reabilitare termica Centrul Fiscal 2

INFORMAȚII FINANCIARE:

 • a)  Valoarea totala a proiectului: 7,2 mii lei

 • b) Credite de angajament - 7,2 mii Iei

 • c) Credite bugetare - 7,2 mii lei

 • d) Graficul de finanțare va fi corelat cu graficul de execuție conform Planului de achiziții de la Compartimentul de Achiziții Publice , începând cu primul trimestru al anului 2011, din bugetul Serviciului Public Finanțe Locale Ploiești.

INFORMAȚII NEFINANCIARE:

Lucrarea este oportuna datorita următoarelor defecțiuni constatate:

calorifere colmatate si fisurate;

țeava de transfer termic este deteriorata si a depășit termenele de folosire in siguranța;

imposibilitatea de reglare a temperaturilor;

Datorita acestor defecțiuni nu se poate asigura încălzirea pe timp de iama a spatiilor de lucru , ceea ce conduce la desfasurarea in condiții grele a activitatii atat a angajatilor cat si a contribuabililor.

6. Reabilitare spațiu arhiva din cadrul Serviciului Public Finanțe Locale Ploiești

INFORMAȚII FINANCIARE:

 • a) Valoarea totala a proiectului: 16,2 mii lei

 • b) Credite de angajament - 16,2 mii lei

 • c) Credite bugetare - 16,2 mii lei

 • d) Graficul de finanțare va fi corelat cu graficul de execuție conform Planului de ' achiziții de la Compartimentul de Achiziții Publice , începând cu primul trimestru al anului 2011, din bugetul Serviciului Public Finanțe Locale Ploiești.

INFORMAȚII NEFINANCIARE:

Creatorii și deținătorii de documente sînt obligați sa păstreze documentele create sau deținute în condiții corespunzătoare, asigurindu-le împotriva distrugerii, degradârii.Depozitele de arhiva trebuiesc dotate, în funcție de formatul și de suportul documentelor, cu mijloace adecvate de păstrare și de protejare a acestora, precum și cu mijloace, instalații și sisteme de prevenire și stingere a incendiilor. Datorita spațiului mic si impropriu de depozitare a documentelor din instituția noastra , este impetuos necesara extinderea arhivei cat si reabilitarea spațiului acesteia pentru a intra in legalitate si pentru a rezolva problemele existente.

7. Reamenajare si compartimentare spațiu parter - sediu B-dul Independentei nr. 16

INFORMAȚII FINANCIARE:

 • a) Valoarea totala a proiectului : 55,5 mii lei

 • b) Credite de angajament - 55,5 mii lei

 • c) Credite bugetare - 55,5 mii lei

 • d) Graficul de finanțare va fi corelat cu graficul de execuție conform Planului de achiziții de la Compartimentul de Achiziții Publice , începând cu primul trimestru al anului 2011, din bugetul Serviciului Public Finanțe Locale Ploiești.

INFORMAȚII NEFINANCIARE:

Pentru realizarea cadrului optim de lucru al salariatilor si eliminarea poluării fonice cat si eliminarea pierderilor termice, s-a propus realizarea închiderii spatiilor de la parterul sediului din b-dul Independentei nr.16, cu elemente de termopan din aluminiu, proiectat astfel incat sa corespunda nevoilor salariatilor cat si arhitecturii clădirii.

8. Licențe Windows Server Standard 2008R2 SNGL OLP NL

INFORMAȚII FINANCIARE :

 • a) Valoarea totala : 8 mii lei

 • b) Credite de angajament: 8 mii lei

 • c) Credite bugetare : 8 mii lei

 • d) Graficul de finanțare va fi corelat cu graficul de execuție conform Planului de achiziții de la Compartimentul de Achiziții Publice , începând cu primul trimestru al anului 2011, din bugetul Serviciului Public Finanțe Locale Ploiești.

INFORMAȚII NEFINANCIARE:

Prin achiziționarea a doua servere necesare bunei desfășurări a activitatii programului de informatica din instituție, a aparut necesitatea suplimentarii licențelor

/zo>

/ '.•' -.......

-•-"A

R ** ’ , '


/-* / \<-h ?

\\r‘:    V

w>-•A *"    >•

4

4 i»

> i


V /1 \\ . -

L pentru utilizarea acestora in condiții legale. Olicenta softwarw acorda unui utilizator final J permisiunea de utilizare a acelei componente hard in conformitate cu termenii si condițiile legale, ca parte a acordului de licența pentru utilizatorul final.

In aceste condiții achiziția acestor licențe, este necesara si pentru a intra in legalitate, deoarece legislația in vigoare prevede sancțiuni contravenționale in cazul nedetinerii acestora.

9. Licențe WinSvrCAL 2008 SNGL OLP NL UserCAL

INFORMAȚII FINANCIARE :

 • a) Valoarea totala : 19 mii lei

 • b) Credite de angajament: 19 mii lei

 • c) Credite bugetare : 19 mii lei

 • d) Graficul de finanțare va fi corelat cu graficul de execuție conform Planului de achiziții de la Compartimentul de Achiziții Publice , începând cu primul trimestru al anului 2011, din bugetul Serviciului Public Finanțe Locale Ploiești.

INFORMAȚII NEFINANCIARE:

Prin achiziționarea a doua servere necesare bunei desfășurări a activitatii programului de informatica din instituție, a aparut necesitatea suplimentarii licențelor pentru utilizarea acestora in condiții legale. Olicenta softwarw acorda unui utilizator final permisiunea de utilizare a acelei componente hard in conformitate cu termenii si condițiile legale, ca parte a acordului de licența pentru utilizatorul final.

In aceste condiții achiziția acestor licențe, este necesara si pentru a intra in legalitate, deoarece legislația in vigoare prevede sancțiuni contravenționale in cazul nedetinerii acestora.

Fata de cele prezentate , propunem aprobarea proiectului de hotarare.

DIRECTOR EXECUTIV,


SEF SERVICIU FINANCIAR - CONTABILITATE,


DOINA NITA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 1

COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRAREA DOMENIULUI

PUBLIC ȘI PRIVA T, STUDII, STRA TEGII ȘI PROGNOZE

RAPORT

Comisia a luat in discuții proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de

venituri și cheltuieli pe anul 2011 al Serviciului Public Finanțe Locale Ploiești

și a emis:PREȘEDINTE Palas P:
Data: