Hotărârea nr. 469/2011

Hotararea nr. 469 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 134/30.09.2004, referitor la suprafaţa terenului din Ploieşti, str.Alunilor nr. 38

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA consIliul LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTĂRÂREA NR. 469 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 134/30.09.2004, referitor la suprafața terenului din Ploiești, str.Alunilor nr. 38

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive a domnului Viceprimar Cristian Dumitru și a domnilor consilieri Valentin Marcu, Constantin Popa, Costel Horghidan, Iulian Bolocan și Raportul de specialitate al Direcției de Gestiune Patrimoniu privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 134/30.09.2004, referitor la suprafața terenului din Ploiești, str.Alunilor nr.38;

In baza art.4 din Legea nr. 213/1998, privind bunurile proprietatea publică, cu modificările si completările ulterioare;

In baza art.l alin.2 din Legea nr. 15/2003, privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personala, republicata;

A

In temeiul art.36 alin.2 litera c) din Legea nr.215/2001 privind administrația publica locala, republicata, cu modificările si completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Aprobă modificarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 134/2004, în sensul ca suprafața terenului situat în Ploiești, str. Alunilor nr. 38 este de 414,34 mp (teren compus din Lot 1 în suprafață de 300 mp atribuit doamnei Radu Elena care figurează la poziția 34 din Anexa nr.3 la hotărârea sus mentionață și Lot 2 în suprafață de 114,34 mp). Acestea se identifică potrivit planurilor de amplasament si delimitare, Anexa nr. 1 și Anexa nr.2, ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Direcția de Gestiune Patrimoniu va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 3. Direcția Administrație Publică, Juridic Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Data in Ploiești, astazi, 31 octombrie 2011
Contrasemnează Secreta Oana Cristina Iac

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI DIRECȚIA DE GESTIUNE PATRIMONIU


RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliulurfeucăi nr. 134/30.09.2004, referitor la suprafața terenului din Ploiești, str.Alunilor nr.38

în conformitate cu prevederile Legii nr. 15/2003, privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, tinerii cu vârsta cuprinsă între 18 si 35 ani pot depune cerere pentru atribuirea unui teren din domeniul privat al localității, la sediul unității administrativ teritoriale în care solicitantul își are domiciliul.

Prin Hotărârea nr. 134/2004, consiliul local a luat în discuție și a aprobat lista cu terenurile ce aparțin Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Ploiești precum și Situația terenurilor disponibile aflate în domeniul privat al municipiului Ploiești, care pot fi atribuite în folosință gratuită tinerilor pentru construcția de locuințe proprietate personală potrivit legii. Printre acestea, se numără și terenul situat in Ploiești, str. Alunilor nr.38, cu o suprafață de 439 mp. Ulterior aprobării Hotărârii nr. 134/2004, pentru o suprafață de 300 mp din acest teren a fost încheiat Contractul de Comodat nr. 329604/09.11.2004 între Consiliului Local al municipiului Ploiești și o persoană îndreptățită conform Legii nr. 15/2003.

Prin adresa nr. 15500/2011, P.F.A. Ștefan Ion a comunicat faptul că în vederea înscrierii în Cartea Funciara a municipiului Ploiești a terenului situat în str. Alunilor nr.38, s-a procedat la întocmirea documentației cadastrale. Astfel, în urma măsurătorilor realizate, s-a constatat faptul că suprafața înscrisă în Hotărârea nr. 134/2004 nu este conformă cu realitatea, terenul având de fapt o suprafață de 414,34 mp (Lot 1 în suprafață de 300 mp și Lot 2 în suprafață de 114,34 mp).

Cererea a fost analizată și aprobată de către Comisia nr. 2 - Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale, în cadrul ședinței din data de 13.09.2011, care a dispus întocmirea unui proiect de hotărâre în acest sens.

Direcția de Gestiune Patrimoniu,

Director Executiv, Florin PetAVIZAT,Direcția Administrație Publică,

Juridic-Contencios, Achiziții Publice,

Direcția Management

Financiar-Contabil,ContracteDirector,

Cristina Vlaicu

EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii 'Consiliului Lobai nr. 134/30.09.2004, referitor la suprafața terenului din Ploiești^ șți$Aluniippniv3 8

'v'_'               //

Potrivit prevederilor Legii nr. 15/2003, privind sprijinul- abor.dafAțft^ialor pentru construirea unei locuințe proprietate personală, republicăt^Mmerii cu vârsta cuprinsă între 18 si 35 ani pot depune cerere pentru atribuirea unui teren din domeniul privat al localității, la sediul unității administrativ teritoriale în care solicitantul își are domiciliul.

în vederea continuării aplicării prevederilor Legii nr. 15/2003 a fost constituită Comisia pentru identificarea și inventarierea terenurilor pentru punerea în aplicare a dispozițiilor Legii nr. 15/2003, analizarea dosarelor depuse conform acestui act normativ și propunerea soluțiilor individuale motivate conform legislației în vigoare.

Astfel, în urma identificării și inventarierii terenurilor din municipiul Ploiești, în Anexa nr.l din Hotărârea nr. 134/2004, consiliul local a aprobat lista cu terenurile ce aparțin Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Ploiești.

De asemenea, conform ^nexei nr.2 din Hotărârea nr.l34/2004 s-a aprobat Situația terenurilor disponibile aflate în domeniul privat al municipiului Ploiești, care pot fi atribuite în folosință gratuită tinerilor pentru construcția de locuințe proprietate personală potrivit legii. Printre acestea, se numără și terenul situat in Ploiești, str. Alunilor nr.38, care a fost atribuit unuia dintre solicitanți.

în vederea inscrierii acestuia la Cartea Funciara a municipiului Ploiești, s-a procedat la întocmirea documentației cadastrale. In urma măsurătorilor realizate, s-a constatat faptul că suprafața înscrisă în Hotărârea nr.l34/2004 nu este conformă cu realitatea, drept pentru care se impune modificarea corespunzătoare a hotărârii menționate.

Fata de cele prezentate mai sus, supunem spre analiză și aprobare Consiliului Local al municipiului Ploiești proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.l34/30.09.2004, referitor la suprafața terenului din Ploiești, str.Alunilor nr.38.

VICEPRIMAR, (Cristian DuConsilieri

Bolocan Iulian Popa Constantin Horghidan Costel Marcu Valentin


PLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE strada Alunilor nr. 38- LOT 1- Ploiești Scara 1 :200

Suprafața = 300.00 mp ( puncte contur 1-2-3-4-1 )
strada Alunilor


Sarbu Petrica


PLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE

strada Alunilor nr. 38- LOT 2

scara 1:200


Suprafața = 114.34 mp ( puncte contur 1-2-3-4-5-1)


Luca Cristian

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

Comisia nr. 2 - Valorificarea patrimoniului, servicii către populație, comerț, turism, agricultura, promovare operațiuni comerciale


PROCES VERBAL încheiat astazi 13.09.2011

Comisia este compusa din domnii consilieri: Bolocan Iulian, Dumitru Cristian, Popa Constantin, Horghidan Costel, Marcu Valentin

La ședința au participat reprezentanții Direcției de Gestiune Patrimoniu

Comisia s-a intrunit in vederea analizării următoarelor solicitări:

 • 1. Proiect de hotarare cu privire la modificarea H.CL.nr. 134/30.09.2004, referitor la suprafața terenului din Ploiești, str.Alunilor nr.38.

Prin adresa nr. 15500/2011, PFA Ion Ștefan a solicitat inițierea unui proiect de hotarare privind modificarea suprafeței terenului situate in Ploiești, str. Alunilor nr.38, intrucat in urma măsurătorilor de specialitate a terenului respectiv pentru inscrierea la cartea funciara, s-a constatat ca forma, dimensiunile si suprafața terenului diferă de cele din anexa la H.C.L. nr. 134/2004.

 • 2. Proiect de hotarare privind aprobarea modificării prin act adițional a contractului de comodat nr. 238765/21.01.2004 incheiat intre Municipiul Ploiești si Cabinetul Medical Individual Dr. Raducanu Margareta Camelia in vederea extinderii in spațiul cu destinație de cabinet medical situat in Ploiești, str. Nicolae Iorga nr. 17

 • 3. Cu privire la solicitarea inaintata de către S.C. Siceom Grup S.R.L., va comunicam următoarele:

Prin scrisoarea înregistrata la Municipiul Ploiești la nr. 16532/07.09.2011, S.C. Siccom Grup S.R.L. a solicitat acordarea spațiului de la intrarea orincipala in imobilul Halele Centrale (fosta braserie localizata langa Banca Unicredit) in vederea desfășurării activitatii de alimentație publica, respectiv linie de autoservire, cu obligația acordării a unui număr de 80 de porții mancare saptamanal pentru persoanele defavorizate care beneficiază de ajutor social.

Solicitarea domnului Apostolache Dragos a fost analizata ip$âta de '07.06.2011,in data de 12.07.2011 si in data de 03.08.2011 de către Conffăia nr. -2 - Valorificarea Patrimoniului, servicii către populație, comerț, turismf agricultura,; projmovare operațiuni comerciale care a propus amanarea adoptării utiei' soluții, iar in data de 09.08.2011 Comisia nr. 2 a acordat aviz negativ cererii de concesiune a,șusndmitului.

Facem precizarea ca Direcția de Gestiune Patrimoniu a solicitatorii adresa nr. 231/19.08.2011 Direcției Generale de Dezvoltare Urbana modalitatea de soluționare a petiției domnului Apostolache Dragos. Prin adresa inregistrata sub nr. 306010/306084/12.09.2011, Direcția Generala de Dezvoltare Urbana ne face cunoscut faptul ca a fost eliberat certificatul de urbanism 5740.02.2011 si pentru emiterea autorizației de construire este necesar obținerea avizelor si acordurilor stabilite prin certificatul de urbanism, inclusiv rezolvarea situati ti juridice a terenului pe care vor fi amplasați stâlpii de susținere a balconului. Totodată ne aduce la cunoștința ca la nivelul Direcției Generale de Dezvoltare Urbana nu a fost inregistrata nici o cerere de emitere a autorizației de construire.

întocmit: Ciripoiu Adrian

S.R.L., vă comunicam următoarele:

Intre Municipiul Ploiești si S.C. Princeps S.R.L. a fost încheiat contractul de închiriere nr. 189057/6/13.10.2003, pentru folosința modulului nr. 51 amplasat in Ploiești, Piața Victoriei - Pietonal Nichita Stanescu, prelungi* prin acte adiționale pana in data de 31.07.2012.

Prin adresa nr. 16741/09.09.2011, S.C. Princeps S.R.L. solicita schimbarea modulului nr. 51 amplasat in Ploiești, Piața Victoriei - Pietonal Nichita Stanescu cu modulul nr. 25, deoarece nu isi poate desfasura activitatea datorita lucrărilor efectuate de către Dalkia Ploiești.

întocmit: Camelia Nicolescu

Comisia nr. 2 - Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultura, Promovare Opei/âtiuni Comerciale:               /)       p r.

Consilieri:


Horghidan Costel

Marcu Valentinvazand Expunerea de motive a domnului Primar E^iUCalotă și a domnului consilier Ion Iancu și Raportul de specialitate al Serviciului Public Finanțe Locale și Administrarea Patrimoniului și Procesul-verbal al Comisiei pentru identificarea și inventarierea terenurilor pentru aplicarea Legii nr. 15/2003, prin care se propune repartizarea unor loturi de teren către tinerii sub 35 de ani în vedere^ construirii de locuințe proprietate personală;

având în vedere prevederile Legii nr. 213/19998, privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia;

luând in considerare propunerile domnilor consilieri din ședința Consiliului Local al Municipiului Ploiești din data de 30 septembrie 2004, in sensul eliminării din lista a domnului Barla Nicolae careia i s-a repartizat spre închiriere un apartament si restrângerea listei pana la poziția 77 ;

in baza prevederilor Legii nr. 15/2003, privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală, modificată și completată prin Legea nr. P5/2004, a Ordonanței de Urgență a Guvernului României nr. 101/2003 și a Ncrmelor Metodologice de aplicare a Legii nr. 15/2003 aprobate prin Hotărârea Guvernului României nr. 896/2003;

in temeiul Legii nr. 215/2001 privind administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Constată că terenurile identificate în Anexa nr. 1 ce face parte integranta din prezenta hotărâre, aparțin domeniului privat al muncipiuluî Ploiești și se vor înscrie ca atare în Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Ploiești.

Art. 2 Aprobă Situația terenurilor disponibile aflate în domeniul privat al municipiului Ploiești, care pot fi atribuite în folosință gratuită Werilor pentru construcția de locuințe proprietate personală potrivit dlegii,

conform Anexei nr. 2 ce face parte integrantă din prezentă^iî Sa ceniBca fiind ccr/mț la noi ;

CI!


^X7;

$foj>priviîki W^edeiga


Art 3


*

Aprobă lista cu ordinea de prioritate în soluționarea c£ atribuirea unor loturi de teren tinerilor sub 35 de //< construirii de locuințe proprietate personala, Anexa ,nr.fc^ce| integranti din prezenta hotărâre si propunerile de repartn v conform listei.

Art 4 Aprobă închirierea directă a suprafețelor ce depășesc 300 mp către beneficiarii loturilor repartizate.

Chria va fi calculată la tarifele stabilite prin Hotărârea nr. 9/2004 a Consiliului Local al municipiului Ploiești.

Art. 5 împuternicește Directorul. Serviciului Public Finanțe Locale și Administrarea Patrimoniului să semneze contractele de comodat și de închiriere cp vor fi încheiate cu persoanele fizice menționate la art. 3.

Art 6 Serviciul Public.., Finanțe Locale și Administrarea Patrimoniului, Direcția Generală de Dezvoltare de Dezvoltare Urbană și Oficiul Publ^ Proiect vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art 7 Direcția Administrație Publică, Juridic Contencios va aduce la cunoștință publică prevederile prezentei hotărâri.

Data in Ploiesri, astazi, 30 septembrie 2004 în două exemplare originale dintre care unul pentru Judecătoria Ploiești


Anexa nr. 1


 • > Str.Nicolae Titulescu nr.l8 - în supr.de 290, 25 mp

 • > Str.Bradului nr.12 - în supr.de 344,37 mp

 • > Str.Molidului nr.9.A- in supr. de 322, 26 mp

 • > Str.Molidului nr.ll- in supr. de 410, 91 mp

 • > Str.Privighetorii nr.lA- in supr. de 299,48 mp

 • > Str.Privighetorii nr.lB -in supr. de 279,39 mp

 • > Str.Privighetorii nr.lC -in supr, de 293,71 mp

 • > Str.Titu Maiorescu nr.8B- in supr. de 286 mp

 • > Str.Țițeiului nr.7A- in supr. de 243,50 mp

 • > Str.Țițeiului nr.7B- in supr. de 258,95 mp

 • > Str.Bradului nr,14A- in supr. de 254,'83 mp

 • > Str.Bradului nr,14B - in supr. de 253,16 mp

 • > Str.Alunilornr.38 ■ în supr.de 439 mp

 • > Str.Piersicului nr.lB - în supr.de 211,30 mp

 • > Str.Stânjeneilor nr.l- în supr.de 1297,17 mp

 • > Str.Rozetei nr.5 - fa supr.de 394,44 mp

 • > Str.Micșunelelor nr.21 - în supr.de 478,26 mp

 • > Str.Ferigei lot 60/1608 - in supr. de 500 mp

 • > Str.Ferigei lot 65A- în supr.de 235, 20 mp

 • > Str.Ferigei lot 1768- in supr. de 500 mp

 • > Str.Ferigei lot 70 - în supr.de 211,88 mp -

 • > Str.Ferigei lot 65B -in supr. de 236,93 mp

 • > StnCetinei lot 107 - în supr.de 321,47 mp

 • > Str.Mircea cel Bătrân nr. 120 - in supr. de aproximativ 300 mp

 • > Str.Dumbravei nr.l7- in supr. de aproximativ 280 mp

 • > Str.Acvilei lot.88 -in supr. de 250' mp

 • > Str.Energiei lot .795 - in supr. de 500 mp
Luca Cristian
£

|        Plan de amplasament si delimitare

strada Alunilor 38


Puncte contur 1,2,3.4,5.1 = 439.26 mp
T CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

OFICIUL PUBLIC PROIECTIV

Sos.Vestului nr. 19. Ploie5tfe.;fl44/^R7i<a

Proiectat

arh. Simona Valeu

3FZ

ScaȘ/'

—ZL

Aprobat

ing. Dorina Danescu


BENEFICIAR :-----

I                 S.P.F.LA.P.PIoiesti

I             DENUMIREA LUCRĂRII;

Lotizare in vederea atribuirii conform Ier —-—ADRESA: STR. ALUNILOR nr r Nr. proiecUNccgmanda.-            ----

PLAN DE SITUAȚIE

PLAN DE ÎNCADRARE IN ZONA

Data:    "   ' —— -----.LISTA DE PRIORITĂȚI conform Legii nr.15/2003,             -

privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate per^qn'alANEXA nr.3 la H.C.L134/2004^


‘l

<!

Nr. Crt.

Nume si prenume

Domiciliu

Criterii                                        ,.a° ‘

mui punctaj

Lutu spre <

Nr. înregistrare cerere

Venit mediu net lunar/ membru de familie

Stare civila Nr. de persoane in întreținere

Repati iuti, apatrizi, tineri institutionaliza ti evacuați din case naționalizate

SpurilvTaîj performanta ,cadre universitare

țâre solicita repartizarea Ioturilor in zona in care domiciliază părinți sau rudele apropiate

1.

Dimache Loredana Gratiela

Ploiești,str.Gageni

nr.l!3C, bl. 124,

sc.C, ap.47

182284/

21.07.2003

4.005.083 +

13.979.748 =17.984.831 :2 = 8.992.415— 15 puncte

Căsătorită- 10 puncte

Evacuata din casa naționalizata -10 puncte

0 puncte

0 puncte

35 puncte

Loca'

2.

Stanescu Silviu

Ploiești,str.Podul înalt nr.3A, bl.!38Bl, et.2, ap. 10

281377/

13.05.2004

13.420.290 +

2.823.072 = 16.243.362 :2 = 8.121.681-15. puncte

Căsătorit - 10 puncte

0 puncte

0 puncte

Nicolae Titulescu nr.18- 10 puncte

35 puncte

Nicc Titu nr.b'

3.

Dinîcu Gabriel

Ploiești, str .Busuiocului nr.9

625/

21.02.2003

4.000.000 +

3.618.913 = 7.618.913:2 = 3.809.456- 10 puncte

Căsătorit- 10 puncte

0 puncte

0 puncte

Str.Strandului nr.24-

10 puncte

30 puncte

Stra

nr.2

4.

Buiac Cristian Emanuei

Ploiești, ' str .Zimbrului nr.8A, bl.!39B, sc.B, et.4, ap.28

232418/

07.01.2004

1.872.263 + 4.099.325 = 5.971.588- 15 puncte

Necăsătorit - 5 puncte

0 puncte

Parasutist, Salvamontist — 10 puncte

0 puncte

30 puncte

Loi

5.

Bacescu Dragos

Ploiești,str.

Gageni bi.127, sc. A, ap.6

237026/

19.01.2004

1.075 Euro — 15 puncte

Necăsătorit - 5 puncte

0 puncte

Sportiv de performanta-10 puncte

0 puncte

30 puncte

Lo

6.

Cirlan Ioana Aurora

Ploiești,str. Moliftului nr. 12

255188/

27.02.2004

4.253.572— 15 puncte

Necăsătorită - 5 puncte

0 puncte

0 puncte

Str.Bradului nr.12 -10 puncte

30 puncte

Bl


26^

’ /

Nicofc&pV

Ploiești,str. Luminișului nr.5

4150/

24.03.2003

5.874.127 :3 = 1.958.042-0 puncte

:P

Efuu

Ploiești, P-ta Victoriei nr.46, bl.CC Vest, sc.B, ap.46

182090/

18.07.2003

5.426.935 +

6.377.075 =

11.804.010:3 =

3.934.670- 10 puncte

28.

Frangulea Ștefan Tiberîus

Ploiești,str.SoId. Erou Moldoveanu

Marian nr.10, bl.22, sc.B, ap.34

186476/

05.08.2003

9.262.363 13 = 3.087.454 -10 puncte

29.

Groasa Florentina Gabriela

Ploiești,str. Armași nr.6B

248782/

11.02.2004

5.692.590 +

4.632.961 =

10.325.551 :3 =

3.441.850- 10 puncte

30.

Drilea Paul Claudiu

Ploiești, str.Moreni nr.27

249912/

13.02.2004

2.387.796 :3 =

795.932 — 0 puncte

31.

Duta Mihaela

Ploiești, str.Democratiei nr.101, bl.l, sc.A, et.3, ap. 11

288004/

02.06.2004

2.907.682 +

6.403.082 = 9.310.764:3 = 3.103.588-10 puncte

32.

Dirman Nicoleta

Ploiești, str.Mihai

Eminescu nr.7

305179/

02.08.2004

6.796.760+2.508.84 0=

9.305.600 :3=3.101. 866-10 puncte

33.

Voica Cristina

f

Ploiești, str.Primavern nr. 15

306998/

09.08.2004

3.005.916+

8.826.215=

11.S32.I31 3 =

3.944.043 -10 puncte

34.

Radu Elena

Ploiești, str. August Laurian nr.20

309505/

19.08.2004

9.084.674 :3 = 3.028.224-10 puncte

35.

Mateescu Marius Virgîl

Ploiești, B-duI București nr.14,. bl.4B, sc.A, ap.36, et8

t:-----—

313669/

08.09.2004

3.187.023+

6.434.496=

3.187.02^0^ puncte; o*'

-----Căsătorită —10 puncte

I copil- 3 puncte

0 puncte

0 puncte

Str.Bradului nr.I4A -10 puncte

23 puncte

Str.Bradului nr.l4A

Căsătorit — 10 puncte

1 copil- 3 puncte

0 puncte

0 puncte

0 puncte

23 puncte

Locația G9

Căsătorit —10 puncte

1 copil- 3 puncte

0 puncte

0 puncte

0 puncte

pq puncte

Locația G10

Căsătorit - 10 puncte

1 copil- 3 puncte

0 puncte

0 puncte

0 puncte

23 puncte

Locația GU

Căsătorit - 10 puncte

1 copil- 3 puncte

0 puncte

0 puncte

Str.Titeiului nr.7 A-

10 puncte

•23 puncte

Țițeiului

nr.7A

Căsătorit - 10 puncte

1 copil- 3 puncte

0 puncte

0 puncte

0 puncte

23 puncte

Locația G12

Căsătorită- 10 puncte

1 copil - 3 puncte

0 puncte

0 puncte

0 puncte

23 puncte

Locația G78

Căsătorită - 10 puncte

1 copil - 3 puncte

0 puncte

0 puncte

0 puncte

23 puncte

Str.

Bradului P

Căsătorită - 10 puncte

1 copil - 3 puncte

0 puncte

0 puncte

0 puncte

23 puncte

Str.Alunil' nr.38

Căsătorit - 10 puncte

^kcopil - 3 puncte

—----------

0 puncte

0 puncte

0 puncte

23 puncte

Locația G


Domnule Primar,


OHSubsemnatul Ion Ștefan, persoana fizica autorizata in cadastru funciar, cu autorizație sena R-PH-F nr.0034, CI-           , CNP '___________ C, i alyederea

înscrierii in cartea funciara a terenului -domeniu privat al Municipiului Ploiești, din .sțradâ? Alunilor nr.38-Ploiesti si notarii contractului de comodat nr. 329604/09.1 L.2004, Va-la cunoștința ca in urma măsurătorilor cu aparatura de specialitate a terenului respectiv am constatat ca forma, dimensiunile si suprafața terenului din strada Alunilor nr.38 diferă de cele din anexa la Hotararea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 134 din 30.09.2004.

In acest sens va rog sa mitiati procedura de modificare a HCL. 1 >4/30.09.2004, potrivit măsurătorilor actuale si reale din teren in vederea inscrierii in cartea funciara a acestuia. Anexez planurile terenului din strada Alunilor nr.38-Ploiesti.

Va mulțumesc.


DOMNULUI PRIMAR AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

• 3A3 G^/&3- ff* 4 00^

CONTRACT DE COMODAT

încheiat astazi £$■ !/■


In baza Legii nr. 15/2003 - privind sprijinul acordat?Trierilor pe construirea unei locuințe proprietate personala, modificata si complet: nr. 175/2004 si prin Ordonanța de Urgenta nr. 101/2003 ;

In baza Hotărârii Guvernului nr. 896/2003 - privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 15/2003 ;

In baza Legii nr. 215/2001 - privind administrația publica locala, cu modificările si completările ulterioare ;

In baza Hotărârii nr. 134/30.09.2004 a Consiliului Local al municipiului Ploiești.

I. PĂRȚILE CONTRACTANTE

Consiliul Local al municipiului Ploiești, prin Serviciul Public Finanțe Locale si Administrarea Patrimoniului cu sediul in Ploiești, str. Romana r_r. 32, reprezentat prin domnul Marina Ion - Director Executiv, in calitate de comodant,

si

Doamna Radu Elena, domiciliata in Ploiești, str. August Treboniu Laurian nr. 20, ce se legitimează cu B.I./C.I. seria               l, eliberat

de Politia Ploiești, la data de 28.07.2003, C.N.P.                  , in

calitate de comodatar.

II. OBIECTUL CONTRACTULUI

Art.l Obiectul contractului il constituie folosința terenului in suprafața de 3$0f00 mp., situat in Ploiești, str. Alunilor nr. 38, ce face parte din domeniul privat al Municipiului Ploiești, identificat prin planul de situație - anexa nr. 1 la prezentul contract.

Bunul se atribuie de către comodant spre folosința comodatarului, in mod gratuit.

Art.2 Terenul ce face obiectul prezentului contract este atribuit in vederea construirii unei locuințe proprietate personala.


Art.3 Predarea - primirea terenului atribuit s-a făcut pe baza procesului verbal - anexa nr. 2 care face parte integranta din prezentul contract.


III . DURATA CONTRACTULUI

Art.4. Atribuirea terenului in folosința gratuita se face pe 'durșț^ existentei locuinței proprietate personala, incepand cu datapredârib^ primirii terenului.

Art.5,Atribuirea in folosința gratuita inceteaza in situația in care comodatarul nu a? inceput construcția locuinței in termen de 1 an de la data atribuirii terenului.

IV- OBLIGAȚIILE PÂRTILOR

Art. 6. Cbligatiile comodantului:

 • 6.1. Comodantul este obligat sa predea terenul atribuit liber de orice sarcini pe baza de proces verbal de predare - primire;

 • 6.2. Comodantul este obligat sa nu-1 impiedice pe comodatar sa folosească terenul potrivit destinației atribuite;

Art.7. Obligațiile comodatarului:

 • 7.1. Comodatarul are obligația de a folosi terenul conform destinației stabilite prin contract, respectiv teren atribuit in vederea construirii unei 1 ocuinte proprietate personala;

 • 7.2. Comodatarul are obligația de a obține pe cheltuiala proprie toate autorizațiile si avizele necesare construirii locuinței;

 • 7.3. Comodatarul are obligația sa inceapa lucrările de construcție a locuinței in termen de 1 (un) an de la data atribuirii terenului, pe baza autorizației de construire;

 • 7.4. Comodatarul are obligația de a folosi terenul atribuit ca un bun proprietar, suportând toate cheltuielile necesare intretinerii acestuia;

,7.5. Comodatarul nu poate ceda folosința terenului, gratuit sau oneros, unor terte persoane;

 • 7.6. Comodatarul nu poate instraina locuința construita decât cu acordul scris al c omodantului;

 • 7.7. Coiziodatarul are obligația sa incheie contract de inchiriere pentru suprafaza de teren ce depășește lotul de 300 mp. atribuit in folosința gratuita.


V. ÎNCETAREA contractului

Art.8. Prezentul contract inceteaza de drept, fara a intervenția instanțelor judecătorești, in următoarele situații:

 • 8.1. acordul de voința al pârtilor contractante;

 • 8.2. denunțare unilaterala de către comodant;

 • 8.3. pieirea Bunului;

 • 8.4. desființarea titlului comodantului;

Art.9. Partea care invoca o cauza de incetare a prevederilor prezentului contract o va notifica celeilalte parti cu cel puțin 30 de zile inainte de data la care incetarea urmeaza sa-si producă efectele.

Art.10. Rezilierea contractului intervine in următoarele cazuri:

 • 10.1. daca comodatarul nu a inceput construcția locuinței in termen de 1 an de la data atribuirii terenului;

 • 10.2. daca oomodatarul schimba destinația terenului atribuit;

 • 10.3. daca comodatarul instraineaza locuința;

 • 10.4. in cazul neindeplinirii de către comodatar a altor obligații asumate prin contract.

VI. LITIGII

Art.ll. Părțile contractante au convenit ca toate litigiile ce se vor naște din interprezarea sau executarea prezentului contract sa fie rezolvate pe cale amiabila.

Art.12. In cazul in care nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, părțile se vor adresa instanțelor judecătorești competente.

vn. CLAUZE FINALE

Art,13.Modificarea prezentului contract se face numai prfn'Kcf adițional incheiat intre părțile contractante.                    ■           "

■La? ..

ArL14. Prezentul contract impreuna cu anexele sale, care fac parte integranta din cuprinsul sau, reprezintă voința pârtilor si inlatura: orice alta intelegere verbala dintre acestea, anterioara sau ulterioara incheierii ’luL JU

Art.15. Prezentul contract a fost incheiat astazi && intr-un număr de 2 exemplare originale, cate unul pentru fiecare parte contractanta.

COMODANT^TW>

COMODATAR,


Dirp^/XrSeri/iGiuî p^Wic Uire^riOr^NAWTE locale

Zzn-> A/Firfv-r TI rv \ \ ® V          '

CRAREA \ NIUIXJI -9 4?
VIZAT,

COMPARTIMENTUL JURIDIC

Simdha Albu

întocmit,

Geoige Panait

Anexa nr. 2 la contractul de comodat

PROCES VERBAL

;■

’V; X c’A*

de predare - primire a terenului situat in Ploiești, Stri. AJUniW nr. 38 ce aparține domeniului .privat al localității. '

In baza contractului de comodat inregistrat la nr.               /

^/Z ^0^ se incheie prezentul proces verbal de predare - primire intre Consiliul Local al municipiului Ploiești prin Serviciul Public Finanțe Locale si Administrarea Patrimoniului, Serviciul Valorificare Patrimoniu, prin reprezentantul sau dl. George Panait, care preda, si d-na. Radu Elena, in calitate de comodatar, care primește in folosința gratuita terenul ce aparține domeniului privat al localității, situat in Ploiești, str. Alunilor nr. 38, in suprafața de           mp.

Acest proces verbal de predare - primire s-a incheiat astazi, l.?. //.          in dublu exemplar, din care unul a fost predat

comodatarului.

COMODANT,


COMODATAR,

Luca Cristian
Plan de amplasament si delimitare

strada Alunilor 38


Puncte contur 1',2,3,4,5,1 = 439.26 mp


384440.1


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI           ;

OFICIUL PUBLIC PROIECT^/

Sos.Vestului nr. 19, Ploiesti/^^1,^4/58671^Proiectat


arh. Simona Valeu
AprobatBENEFICIAR:

S.P.F.L.A.P.PIoiesti

DENUMIREA LUCRĂRII :

Lpti^aratin vederea atribuirii conform legii nr. 1’5/200;

J",; •ADRESA : STR. ALUNILOR NR, 38 PLOIEȘTI


Nr. proiect / Nr, comanda:PLAN DE SITUAȚIE

PLAN DE ÎNCADRARE IN ZONA


Data:


PI. nr.:


A0


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 2


COMISIA PENTRU VALORIFICAREA PATRIMONIULUI, SERVICII CĂTRE POPULAȚIE, COMERȚ, TURISM, AGRICULTURĂ ȘI PROMOVARE OPERAȚIUNI COMERCIALE

RAPORT

Comisia a luat în discuții proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 134/30.09.2004 referitor la repartizarea unor loturi de teren către tinerii sub 35 de ani în vederea construirii de locuințe proprietate personală

și a emis:

Bolocan Iulian
Data: