Hotărârea nr. 468/2011

Hotararea nr. 468 privind modificarea Hot\rârii nr.22/2011 a Consiliului Local al municipiului Ploie[ti privind aprobarea trecerii unei por]iuni `n suprafa]\ de 1519,40 m.p. din terenul situat `n incinta Gr\dini]ei nr. 12 din domeniul public în domeniul privat al municipiului Ploie[ti

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTĂRÂREA Nr. 468

privind modificarea Hotărârii nr.22/2011

a Consiliului Local al municipiului Ploiești privind aprobarea trecerii unei porțiuni în suprafață de 1519,40 m.p. din terenul situat în incinta Grădiniței nr.

12 din domeniul public în domeniul privat al municipiului Ploiești

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive a domnului Viceprimar Dumitru Cristian și a domnilor consilieri Bolocan Iulian, Popa Constantin, Horghidan Costel, Marcu Valentin și Raportul de specialitate al Direcției de Gestiune Patrimoniu prin care se propune modificarea și completarea Hotărârii nr.22/2011 a Consiliului Local al municipiului Ploiești privind aprobarea trecerii unei porțiuni în suprafață de 1519,40 m.p. din terenul situat în incinta Grădiniței nr. 12 din domeniul public în domeniul privat al municipiului Ploiești;

în baza prevederilor art.10, alin.2 din Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere Hotărârea nr. 1359/2001 a Guvernului României, privind atestarea domeniului public al județului Prahova, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Prahova;

A.

In conformitate cu prevederile Legii nr. 10/2001, privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art.36, alin.(2), litera “c” și art.123 din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare:

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Aprobă modificarea corespunzătoare a Hotărârii nr.22/2011 a Consiliului Local al municipiului Ploiești în sensul că suprafața terenului din incinta grădiniței ce trece din domeniul public în domeniul privat al municipiului Ploiești este de 1.273 mp și se identifică în Anexa nr.l și în planul Anexa nr.2 ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Aprobă modificarea Anexei G la Hotărârea nr.225/1999 a Consiliului Local al municipiului Ploiești privind însușirea “Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești” astfel:

- la poziția 34, Grădiniță nr.12, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Ploiești, str. Levănțica nr.2G, construcție placi beton P+l; acoperiș hidroizolație; suprafață construită 638 mp; teren = 3.561 mp.

Art. 3. împuternicește Primarul municipiului Ploiești să facă demersurile necesare în vederea modificării “Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești”, atestat prin Hotărârea Guvernului nr. 1359/2001.

Art. 4. Direcția de Gestiune Patrimoniu din cadrul Primăriei municipiului Ploiești va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 5. Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios Achiziții

9                                                9                                   '                                                                                             9

Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Data in Ploiești, astazi, 31 octombrie 2011

Președinte de ședința,

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI DIRECȚIA DE GESTIUNE PATRIMONIU


RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr.22/2011 a Consiliului Local al municipiului Ploiești privind aprobarea trecerii unei porțiuni în suprafață de

  • 1519,40 m.p. din terenul situat în incinta Grădiniței nr. 12 din domeniul public în domeniul privat al municipiului Ploiești

în baza de date a instituției noastre figurează formulată o notificare în baza Legii nr. 10/2001 ce are ca obiect imobilul situat în Ploiești, str. Lupeni nr.100, înregistrată la Primăria Municipiului Ploiești sub nr.3374/2002.

Această notificare a fost analizată de Comisia pentru analizarea și soluționarea notificărilor formulate potrivit Legii nr. 10/2001 în ședința din data de 25.01.2007. Potrivit procesului verbal nr.66, Comisia a constatat dreptul petenților de a beneficia de restituirea în natură a părții disponibile din imobilul teren solicitat și acordarea de măsuri reparatorii prin echivalent pentru partea imposibil de restituit în natură.

Potrivit Legii nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare, precum și Ordonanței de Urgență a Guvernului României nr. 184/2001, privind modificarea și completarea Legii învățământului nr.84/1995, clădirile și terenurile în care iși desfășoară activitatea unitățile de învățământ preuniversitar fac parte din domeniul public al localității.

Terenul precizat mai sus, face parte domeniul public și figurează parțial în “Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești”, însușit prin Hotărârea Guvernului nr. 13 59/2001, privind atestarea domeniului public al județului Prahova, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Prahova, Anexa G, pag. 1022, poziția 111.

Pentru imobilul în care funcționează Grădinița nr.12 (fosta Grădiniță Upetrom) și terenul aferent acesteia, Municipiul Ploiești a îndeplinit formalitățile de publicitate imobiliară, fapt atestat de încheierea nr.54030/28.10.2009 emisă de Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Prahova.

Prin adresa nr.305695/03.09.2009 Serviciul Cadastru Imobiliar Edilitar din cadrul Direcției Generale de Dezvoltare Urbană a precizat că adresa poștală a imobilului în care funcționează Grădinița nr.12 este str. Levănțica nr.2G.

în urma suprapunerii planului de situație întocmit pentru imobilul situat în Ploiești, str. Lupeni nr.100 și a planului ce face parte din documentația anexă la încheierea de carte funciară nr.54030 din data de 28.10.2009 emisa de către Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Prahova întocmită pentru imobilul situat în Ploiești, str. Levănțica nr.2G în care funcționează Grădinița nr.12, s-a constatat

faptul că o parte din terenul situat în Ploiești, str. Lupeni nr.100, solicitat ^,baza Legii nr. 10/2001, face parte din terenul de 4834 m.p. aferent grăfiîriițef ,șus menționate, pentru care Municipiul Ploiești a îndeplinit formalitățilgm^pfiblicifafe imobiliară.                ...            /Ț SS ' '

Prin adresa nr.3374/2010 Serviciul Aplicarea Legilor Proprietății d^^drul ta;---a

Direcției Administrație Publică, Juridic - Contencios Achiziții Publice^Contratfe a solicitat inițierea procedurii de scoatere din domeniul public a terenului<îpd-sUprc de 1519,40 m.p. ce face parte din terenul aferent imobilului situat în Plbîe^ti^sîf.


S'ț&Z

Levănțica nr.2G, în care funcționează Grădinița nr.12, care reprezintă o parte (parcela 3) din terenul propus spre restituire situat în Ploiești, la fosta adresă poștală str. Lupeni nr.100, solicitat potrivit prevederilor Legii nr. 10/2001, conform planului de situație intocmit de către C. Varceoroveanu.

Potrivit prevederilor Legii nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare, trecerea din domeniul public în domeniul privat se face prin hotărâre a consiliului local.

Prin Hotararea nr.22/2011 a Consiliului Local al municipiului Ploiești s-a aprobat trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Ploiești, a terenului identificat în Anexa nr.l, la hotararea menționata în vederea soluționării notificării formulate în baza Legii nr.l0/2001 ce are ca obiect imobilul situat în Ploiești, str. Lupeni nr.100, înregistrată la Primăria Municipiului Ploiești sub nr.3374/2002. In cuprinsul Hotărârii nr.22/2011 a fost menționat eronat faptul ca suprafața totala de 1519,40 mp se afla situata în incinta Grădiniței nr.12, acest amplasament fiind afectat doar de suprafața de 1.273 mp restul terenului reprezentând spatii verzi neamenajate situate in afara incintei acestei unitati de invatamant, conform planului Anexa nr.2 la prezenta hotarare.

Direcția de Gestiune Patrimoniu

Directorfpxecuțiv,

FlorinDirector Executiv Adjunct, Amedeo Blorin Tabirca

Sef Serviciu S.I.E.B.D.P.P., Gabriela Mîndruțiu

AVIZAT,Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte, Director,

Direcția Management

Financiar-Contabil,Contracte

/ Director,

Cristina Vlaicu
EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr.22/2011 a Consiliului Local al municipiului Ploiești privind aprobarea trecerii unei porțiuni în suprafață de

  • 1519,40 m.p. din terenul situat în incinta Grădiniței nr. 12 din domeniul public în domeniul privat al municipiului Ploiești


Potrivit prevederilor Legii nr.215/2001, privind administrația/p^blic^^^lă,

republicată, cu modificările și completările ulterioare, bunurile caile-$ac parte dim domeniul public al unității administrativ-teritoriale sunt inalienabile^^^iz^w^șî imprescriptibile. Astfel, acestea nu pot fi înstrăinate.                                 Ș


Hotărârea Guvernului României nr.250/2007 cu modificările și completările ulterioare a consacrat principiul prevalenței restituirii în natură a imobilelor revendicate.

Potrivit dispozițiilor imperative ale art.25(l) din Legea nr. 10/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, unitatea deținătoare este obligată să se pronunțe prin decizie, sau, după caz, prin dispoziție motivată asupra cererii de restituire.

Conform Legii nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare, trecerea unui bun din domeniul public în domeniul privat al unei unități administrativ-teritoriale se face prin hotărâre a consiliului local.

Prin Hotararea nr.22/2011 a Consiliului Local al municipiului Ploiești s-a aprobat trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Ploiești, a terenului identificat în Anexa nr.l, la hotararea menționata în vederea soluționării notificării formulate în baza Legii nr. 10/2001 ce are ca obiect imobilul situat în Ploiești, str. Lupeni nr.l00, înregistrată la Primăria Municipiului Ploiești sub nr.3374/2002. In cuprinsul Hotărârii nr.22/2011 a fost menționat eronat faptul ca suprafața totala de 1519,40 mp se afla situata în incinta Grădiniței nr.l2, acest amplasament fiind afectat doar de suprafața de 1.273 mp, restul terenului reprezentând spatii verzi neamenajate situate in afara incintei acestei unitati de invatamant.

Ca atare se impune modificarea corespunzătoare a Hotărârii nr.22/2011 a Consiliului Local al municipiului Ploiești, drept pentru care supunem spre analiză și aprobare Consiliului Local al municipiului Ploiești proiectul de hotărâre alăturat.

VICEPRIMAR.

Cristian Dumitri

Consilieri^

Bolocan IuliaîW Popa Constantin Horghidan Costel Marcu Valentin

SITUAȚIA BUNURILOR CE URMEAZA SĂ FIE TRANSMISE DIN DOMENIUL PUBLIC ÎN DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

Nr.crt.

Elemente de identificare

Observații

0

i

2

1.

Teren în suprafață de 1273,00 m.p. situat în incinta împrejmuită în care funcționează Grădinița nr. 12 situată în Ploiești, str. Levănțica nr.2G

Imobilul în care funcționează Grădinița nr.12 aparține domeniului public al municipiului Ploiești și figurează în Hotărârea Guvernului României nr. 1359/2001, Anexa G, pag. 1022, poziția 111


ROMANIA

JUDEȚUL PRAHOVA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA Nr. 22

privind aprobarea trecerii unei porțiuni în suprafață de 1519,40 situat în incinta Grădiniței nr.12 din domeniul p în domeniul privat al municipiului Ploiești

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive a domnului viceprimar Cristian Dumitru și a domnilor consilieri Radu Mateescu, Marilena Stanciu, Constantin Popa, Costel Horghidan și Raportul de specialitate al Direcției de Gestiune Patrimoniu, prin care se propune trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Ploiești a terenului în suprafață de 1519,40 mp care face parte din terenul situat în incinta Grădiniței nr. 12, în vederea soluționării notificării formulate în baza Legii nr. 10/2001 ce are ca obiect imobilul situat în Ploiești, str. Lupeni nr. 100, jud. Prahova, înregistrată la Primăria Municipiului Ploiești la nr. 3374/2002;

In baza Legii nr. 213/1998, privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere Hotărârea nr. 13 59/2001 a Guvernului României, privind atestarea domeniului public al județului Prahova, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Prahova;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 10/2001, privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 36 alin (2) lit. c) din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Aprobă trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Ploiești a bunului identificat în Anexa nr. 1 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre, în vederea soluționării notificării formulate în baza Legii nr. 10/2001 ce are ca obiect imobilul situat în Ploiești, str. Lupeni nr. 100, jud. Prahova, înregistrată la Primăria municipiului Ploiești la nr. 3374/2002.

Art.2. Direcția de Gestiune Patrimoniu din cadrul Primăriei municipiului Ploiești va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.3. Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.
SITUAȚIA BUNURILOR CE URMEAZA SĂ FIE TRANSMISE DIN

DOMENIUL PUBLIC ÎN DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

\V            "

" *• b/

Nr.crt.

Elemente de identificare

Observații

0

i

2

1.

Teren în suprafață de 1519,40 m.p. situat în incinta împrejmuită în care funcționează Grădinița nr. 12 situată în Ploiești, str. Levănțica nr.2G

Imobilul în care funcționează Grădinița nr. 12 aparține domeniului public al municipiului Ploiești și figurează în Hotărârea Guvernului României nr. 1359/2001, Anexa G, pag. 1022, poziția 111

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 2


COMISIA PENTRU VALORIFICAREA PATRIMONIULUI, SERVICII CĂTRE POPULAȚIE, COMERȚ, TURISM, AGRICULTURĂ ȘI PROMOVARE OPERAȚIUNI COMERCIALE

RAPORT

Comisia a luat în discuții proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 22/2011 privind aprobarea trecerii unei porțiuni în suprafață de

  • 1519,40 m.p. din terenul situat în incinta Grădiniței nr. 12 din domeniul public în domeniul privat al municipiului Ploiești

și a emis:

___

PREȘEDIN Bolocan IulianSECRETAR,


Valentin


Data:

.»*.V


“ PLAN DE SITUAȚIE Sc. 1:1000  ■

Pnvind fTObilâVsttvakin Plcfeș ii ;■ srr.Xusehi nr.-100 (vsch») • .ere^ce o rosbicen'iridâfcc


dotneruh


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI FLO'-ESTI