Hotărârea nr. 467/2011

Hotararea nr. 467 privind includerea unui teren in patrimoniul municipiului Ploiesti si concesionarea directa a acestuia in vederea extinderii constructiei existente

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTĂRÂREA NR. 467

privind includerea unui teren în patrimoniul municipiului Ploiești și concesionarea directă a acestuia în vederea extinderii construcției existente

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive a domnului Viceprimar Dumitru Cristian și a domnilor consilieri Bolocan Iulian, Popa Constantin, Horghidan Costel, Marcu Valentin și Raportul de specialitate al Direcției de Gestiune Patrimoniu, referitoare la includerea unui teren în patrimoniul municipiului Ploiești și concesionarea directă a acestuia în vederea extinderii construcției existente;

Potrivit prevederilor art. 553, alin. 1 si art. 859, alin. 2 din Legea nr. 287/2009, privind Codul civil, republicată;

în baza prevederilor art. 4 din Legea nr. 213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

în conformitate cu art. 15, lit. e) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Văzând procesele verbale ale Comisiei de specialitate nr. 2 a Consiliului Local -Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale încheiate în data de 19.05.2011 și 25.10.2011;

în temeiul art. 36, alin. (2), litera “c” și alin. 5, litera “b” din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Aprobă includerea în “Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Ploiești”, a terenului cu destinația curți construcții, în suprafață de 67 mp, situat în Ploiești, str. Măgurii F.N., identificat în planul anexă la prezenta hotărâre, ce constituie Anexa nr. 1 la prezenta hotărâre.

Art. 2. însușește evaluarea efectuată de către ing. Liliana Beldeanu - Evaluator pentru terenul adiacent imobilului situat în Ploiești, str. Măgurii F.N., în suprafață de 67 mp, care constituie Anexa nr. 2 la prezenta hotărâre.

Art. 3. Aprobă concesionarea directă către S.C. Cosad Impex S.R.L., a terenului adiacent imobilului situat în Ploiești, str. Măgurii F.N., în suprafață de 67 mp, în vederea extinderii spațiului comercial situat la această adresă.

Durata concesiunii este de 49 ani, cu drept de prelungire cu cel mult jumătate din durata inițială.

Art. 4. Stabilește redevența anuală pentru concesionarea terenului menționat la art. 2 astfel încât să se asigure recuperarea valorii terenului, stabilita de Ing. Liliana Beldeanu - Evaluator, în termen de 25 ani și anume 2472 lei/an pentru terenul adiacent imobilului situat în Ploiești, str. Măgurii F.N., în suprafață de 67 mp atribuit către S.C. Cosad Impex S.R.L.

Art. 5. Aprobă ca redevența stabilită conform art. 4 să se achite de către concesionar pe toata durata concesiunii. Redevența se va actualiza anual cu indicele de inflație comunicat de Institutul Național de Statistică.

/V

Art. 6. împuternicește Primarul municipiului Ploiești să semneze contractul de concesiune, în condițiile prevăzute în prezenta hotărâre.

Art. 7. Direcția de Gestiune Patrimoniu și Direcția Generală de Dezvoltare Urbană vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 8. Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Data in Ploiești, astazi, 31 octombrie 2011

Președinte de ședința,

Valentin Marcu
RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind includerea unui teren în patrimoniul municipiului Ploiești și concesionarea directă a acestuia în vederea extinderii construcției existente

Potrivit prevederilor Legii nr. 213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare, constituie domeniu public al municipiilor bunurile de uz sau de interes public local, declarate ca atare prin hotărâre a consiliului local, dacă nu sunt declarate prin lege bunuri de uz sau de interes public național ori județean. Domeniul privat al unităților administrativ-teritoriale este alcătuit din bunuri aflate in proprietatea lor si care nu fac parte din domeniul public.

Potrivit art. 15, litera e) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicata, cu modificările si completările ulterioare, terenurile destinate construirii se pot concesiona, fara licitație publica, cu plata taxei de redeventa stabilita potrivit legii, pentru extinderea construcțiilor pe terenurile alaturate la cererea proprietarilor sau cu acordul acestora.

Prin scrisoarea înregistrată la Municipiul Ploiești la nr. 3207/16.02.2011, S.C. Cosad Impex S.R.L. a solicitat concesionarea directă a suprafeței de 260 m.p. situată în Ploiești, str. Măgurii - Complex Malu Roșu. Pe terenul solicitat, S.C. Cosad Impex S.R.L. intenționează să extindă imobilul în vederea desfășurării unei activități de alimentație publică.

în urma verificărilor efectuate și analizării planurilor de situație ale zonei str. Măgurii - Complex Malu Roșu, s-a constatat faptul că terenul identificat în planul anexă la prezentul proiect de hotărâre face parte dintr-un teren care a făcut obiectul unei acțiuni în instanța de judecată, având ca obiect fond funciar.

Prin acțiunea înregistrată la data de 12.12.2007 sub nr. 18094/281/2007 s-a solicitat în contradictoriu cu pârâtele Comisia Județeană Prahova de Aplicare a Legilor Fondului Funciar și Comisia Locală Ploiești de Aplicare a Legilor Fondului Funciar ca prin hotărârea ce se va pronunța să se dispună reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenului în suprafață de 3500 m.p. situat în Ploiești, str. Malu Roșu (fosta Dumbrava Roșie) nr. 107, iar în situația în care vechiul amplasament nu este liber, reconstituirea dreptului de proprietate să se facă pe un alt amplasament aflat la dispoziția Comisiei Locale.

în motivarea acțiunii, reclamantul a arătat că prin contractul de vânzare autentificat sub nr. 4752/1936 de Tribunalul Prahova, autorul său a dobândit proprietatea asupra terenului în suprafață de 5.000 m.p-^ituat în Ploiești, str. Malu Roșu (fostă Dumbrava Roșie) nr. 107.                 R 0

Acesta a precizat că întregul teren a trecut7 în prpp^ietătea statului, respectiv suprafața de 3.500 m.p. a fost preluată abuziv în anut-tP^da teren agricol, iar suprafața de 1.500 m.p. a fost expropriată în baza De^^l^i;Sr.../48/1975 pentru cauză de utilitate publică.

Prin Sentința Civilă nr. 12834/13.12.2010, Judecăîo'rMTîoiești a respins această cerere de chemare în judecată având ca obiect fond funciar ca neîntemeiată.

Prin adresa nr.3207/16.02.2011 s-a solicitat Direcției Generale de Dezvoltare Urbană să se comunice numărul poștal al terenului situat în Ploiești, str. Măgurii -Complex Malu Roșu, destinația actuală a acestui teren, conform reglementărilor urbanistice în vigoare și punctul de vedere cu privire la solicitarea înaintată de către S.C. Cosad Impex S.R.L.

Prin adresa nr. 58/16.03.2011, transmisă prin fax, Direcția Generală de Dezvoltare Urbană a comunicat următoarele:

Conform Planului Urbanistic General al municipiului Ploiești, aprobat prin Hotărârea nr. 209/1999 a Consiliului Local al municipiului Ploiești, imobilul este situat în UTR-N-3;

 • - Terenul se încadrează în zona de impozitare B conform Hotărârii Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 316/2002;

 • - Destinația stabilită prin planurile urbanistice actuale - L- zonă locuințe;

 • - Lb- subzonă predominant rezidențială în blocuri cu regim de înălțime P+2-4, P+5-10;

 • - Funcțiunea dominantă; locuințe în blocuri, cu regim mediu/mixt/mare de înălțime;

 • - Funcțiuni complementare: instituții și servicii complexe: activități nepoluante, circulații pietonale, spații verzi, scuaruri;

 • - Utilizări permise: locuințe individuale/în blocuri, locuințe individuale cu restricții în zone de protecție, instituții publice aferente zonelor rezidențiale, servicii profesionale, sociale și profesionale, comerț, activități nepoluante, anexe gospodărești cu regim de înălțime P;

 • - Utilizări interzise: orice unități economice poluante și care generează trafic intens, locuințe pe parcele care nu îndeplinesc condițiile de suprafață minimă și front la stradă și asigurarea tuturor funcțiunilor aferente funcțiunii dominante;

Se consideră parcelă construibilă, parcela care respectă următoarele condiții:

 • - Suprafața minimă a parcelei este de 150 m.p. și front la stradă de minimum 8 m pentru clădiri înșiruite și respectiv minimum 200 m.p. și front la stradă de minimum 12 m pentru clădiri izolate sau cuplate.

POT=50%

CUT = l,50

Totodată, în cadastrul imobiliar edilitar din anii 1999-2010, această zonă figurează înscrisă cu simbolul CP (construcții parcuri).

Conform Ordonanței de Urgența nr. 114/2007 pentru modificarea și completarea Ordonanței de Urgența a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului:

Art. 71 — (1) “Schimbarea destinației terenurilor amenajate ca spații verzi și/sau prevăzute ca atare în documentațiile de urbanism, reducerea suprafețelor acestora ori strămutarea lor este interzisă, indiferent de regimul juridic al acestora.

(2) Actele administrative sau juridice emise ori încheiate cu nerespectarea alin. (1) sunt lovite de nulitate absolută. ”

Prin adresa nr. 301768/11.04.2011, Direcția Generală de Dezvoltare Urbană a comunicat faptul că în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgența nr. 114/2007 pentru modificarea și completarea Ordonanței de Urgența a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului, nu se pot autoriza construcții pe terenul situat în Ploiești, str. Măgurii - Complex Malu Roșu.

Prin adresa înregistrată la Municipiul Ploiești la nr. 8480/17.05.2011, S.C. Cosad Impex S.R.L. a revenit la solicitarea nr. 3207/16.02.2011 cu mențiunea că solicită concesionarea directă doar a unei suprafețe de aproximativ 80 m.p. situată în Ploiești, str. Măgurii - Complex Malu Roșu întrucât aceasta nu are destinația de zonă verde. Pe terenul solicitat, S.C. Cosad Impex S.R.L. intenționează să extindă imobilul în vederea desfășurării activității în bune condiții potrivit normelor europene.

In cadrul ședinței din data de 19.05.2011 a Comisiei de specialitate nr. 2 a Consiliului Local al municipiului Ploiești - Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultura, Promovare Operațiuni Comerciale, comisia a emis aviz favorabil solicitării.

Prin adresa nr. 303748/2011, Direcția Generală de Dezvoltare Urbană a comunicat următoarele informații cu privire la imobilul (teren) menționat mai sus:

Conform PUG și RLU, imobilul este situat în UTR-N-3; Lb (POT=50°/o, CUT=1 50). Folosința actuala a terenului

 • - Destinația stabilită prin planurile urbanistice actuale: zona rezidențială cu clădiri cu mai mult de două niveluri, locuințe colective, inclusiv funcțiuni complementare.

 • -  Utilizări permise: locuințe, instituții publice, servicii profesionale, sociale și profesionale, comerț, activități nepoluante, anexe gospodărești cu regim de înălțime P, circulații pietonale, spații verzi: scuaruri.

 • -  Utilizări interzise: orice unități economice poluante și care generează trafic intens, locuințe pe parcele care nu indeplinesc condițiile de suprafață minimă și front la stradă conform art. 30 din R.G.U.

In urma verificărilor efectuate de către serviciile de specialitate ale Municipiul Ploiești, s-a constatat că până în momentul de față, pentru terenurile aflate în imediata vecinătate a imobilului situat în Ploiești, str. Măgurii - Complex Malu Roșu, nu s-au înregistrat notificări formulate în baza Legii nr. 10/2001 sau cereri conform Legii nr. 247/2005 și nu există înregistrate litigii pe rolul instanțelor de judecată.

Prin adresa nr. 3207/25.10.2011 S.C. Cosad Impex S.R.L. a depus Raportul de evaluare întocmit de către ing. Liliana Beldeanu - Evaluator pentru terenul in suprafața de 67 m.p. situat in str. Măgurii F.N.

z\

In cadrul ședinței din data de 25.10.2011 a Comisiei de specialitate nr. 2 a Consiliului Local al municipiului Ploiești - Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultura, Promovare Operațiuni Comerciale, comisia a emis aviz favorabil.

Conform raportului de evaluare întocmit de către ing. Liliana Beldeanu, transmis prin adresa nr. 3207/25.10.2011, valoarea terenului adiacent apartamentului situat în str. Măgurii F.N., în suprafața de 67 mp a fost stabilita la 213 euro/mp, rezultând o valoare totala de 14271 euro echivalentul a 61800 Iei la un curs de 4,3308 lei/euro.

Având în vedere cele prezentate, propunem includerea în ‘jJnvenXarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Ploiești” a tef^uîuf Ș^hprafață de 67 mp - cu destinația de curți construcții situat în Ploiești, stf^ăgunLFN^entificat potrivit planului de amplasament si delimitare intocmit deifc^/^^^^oarejprigore S.R.L. Pentru recuperarea valorii terenului, stabilita de fng/\UUț^iîa Beldeanu -Evaluator, în termen de 25 ani, rezulta o redeventa anuala de

DIRECTOR EXECUTTVf"

Florin Petranîe

SEF SERVICIU,

Gabriela MândrutiuDIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT,

Amedeo Florin Tăbîrcă

A

SEF SERVICIU, Viorica Pătrașcu

VIZAT,


DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE PUBLICA, JURIDIC CONTENCIOS, ACHIZIȚII PUBLICE, CONTRACTE DIRECTOR EXECUTIV,

Simonâ^Mbu


DIRECȚIA MANAGEMENT FINANCIAR-CONTABIL, CONTRACTE DIRECTOR EXECUTIV,

Cristina Vlaicu
DIRECȚIA GENERALA DE DEZVOLTARE URBANA ARHITECT SEF,

Simona Munteanu

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


EXPUNERE DE MOTIVE

privind includerea unui teren în patrimoniul municipiului Ploiești si concesionarea directă a acestuia în vederea extinderii construcției existente

In conformitate cu prevederile Legii nr. 213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare, constituie domeniu public al unității administrativ-teritoriale bunurile de uz sau de interes public local, declarate ca atare prin hotărâre a consiliului local, dacă nu sunt declarate prin lege bunuri de uz sau de interes public național ori județean. Domeniul privat al unităților administrativ-teritoriale este alcătuit din bunuri aflate in proprietatea lor si care nu fac parte din domeniul public.

Cu ocazia verificărilor efectuate în zona str. Măgurii - Complex Malu Roșu a fost identificată o suprafață de 67 mp teren care nu figurează înscrisă în patrimoniul municipiului Ploiești. Conform informațiilor primite de la serviciile de specialitate s-a constatat că în aceasta situație sunt incidente prevederile art. 4, din Legea nr. 213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare.

în exercitarea atribuțiilor conferite prin Legea nr. 215/2001, privind administrația publica locala, cu modificările si completările ulterioare, Consiliul Local hotărăște darea în administrare, concesionarea sau închirierea bunurilor ce aparțin domeniului public sau privat de interes local.

Concesionarea pentru extinderea construcțiilor existente pe terenurile alaturate ce aparțin domeniului privat al localității este posibila în condițiile art. 15, litera e), din Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicata, cu modificările si completările ulterioare.

S.C. Cosad Impex S.R.L., în calitate de proprietar al spațiului comercial situat în Ploiești, str. Măgurii F.N., în baza contractului de vânzare - cumpărare nr. 5369/03.09.2008, a solicitat prin adresele înregistrate la Municipiul Ploiești la nr. 3207/16.02.2011, nr. 8480/17.05.2011 si nr. 3207/25.10.2011, concesionarea terenului în suprafața de 67 mp situat la adresa sus menționata, în vederea extinderii spațiului comercial.

Având în vedere cele prezentate precum și necesitatea de azî bugetul local, propunem includerea în “Inventarul bunurilor cituri la

___________,     ________________________ ___________________________ Alcătuiesc domeniul privat al municipiului Ploiești” a terenului identificat prin planul' ahpxat la prezentul proiect de hotărâre si concesionarea acestuia către S.C. Cosad ImpexSiR.L. în vederea extinderii spațiului comercial.                                     \ -- c>

Fata de cele prezentate, supunem analizei si aprobării Co'nsiihy municipiului Ploiești proiectul de hotărâre alaturat.

Local al


VICEPRIMAR,

Cristian Dumi


Consilieri

Bolocan Iulian Popa Constantin Horghidan Cost Marcu Valenti

PLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE A IMOBILULUI

SCARA 1: 500NR. CADASTRAL

SUPRAFAȚA MASURATA

■ ADRESA IMOBILULUI:

67mp

INTRAVILAN PLOIEȘTI, STR. MAG®fe \ JUD. PRAHOVA

CARTEA FUNCIARA NR: |

uat| ORAȘ PLOIEȘTI


a

N

JlA. Date referitoare la teren

Nr. parcela

Categoria de Folosința

Suprafața <np)

Valoare de Impozitare Clei)

Mențiuni

1

Cc

67

limita convenționala, gard plasa si calcan

Total

67

B: Date referitoare la construcții

Cod ccnstr.

Suprafața construita la sol <np)

Valoare de impozitare (leii

Mențiuni

1

Total!


INVENTARUL DE COORDONATE

S.C. TDPBîăSE^&GORE S.R.L.

PLOIEȘTI - FtrZGWRftV&rajaWțSyX 1364)1* IOD, ap. 3

Data: 05.2011

SISTEM DE FROIECTIE STEREO 1970

Pct,       Ețm)             N(m)

1

'  578816.14

383052.78

2

578820.48

383052.00

3

I 578819.07

383045.94

4

1   578824.06

383044.95

5

1   578822Z36

383037.93

6

578817.37

383039.03

7

■   57S818.86

383045.12

Se cooEnna suprafața din măsurători si introducerea imobilului in baza de date

8

!   578814.72

383046,22

Suprafața total masurata - 67 mp


Parafa                                     Semnatara sl

data


383000


383000


o co


o to CD CD h* LD


IWW 2. Lfc W W/mL

S.C. SEVAL S.l

Ploiești, Str. V.Costaclie n

J 29/ 195/2005

C.U.I. 17171579

'Iei. / Fax: 0244 510949


^.7’Jf.Țereț^ S = 67 hw
Octombrie 201 12. Opinia evaluatorului. Valoarea de concesiune.'


B, PREZENTARE GENERALA1. Obiectul raportului de evaluare • 2. Scopul evaluării

 • 3. Data evaluării • 4. Metodologia de evaluare

 • 5. Ipoteze si condiții limitative

C ANALIZA DE PIAȚA


 • D. DESCRIEREA PROPRIETĂȚII

 • 1. Statut juridic

 • 2. Amplasament. Descriere zona.

 • E. EVALUAREA PROPRIETĂȚII IMOBILIARE

 • 1. Abordarea prin comparația vânzărilor

 • 2. Opinia evaluatorului.

 • 3. Valoarea de concesiune
Anexe:      1. Calculul valorii de piața a terenului

Poze

î-.-w
Ing. Liliana Beldeanu, membru titular ANEVAR, hmtegitiriiatie 5641, declar pe propria răspundere următoarele:

 • > prezentările faptelor din raport sunt corecte si reflecta cele mai

pertinente cunoștințe ale evaluatorului;        . ' '

 • > analizele si concluziile sunt limitate numai la ipotezele si condițiile prezentate în raport;

 • > evaluatorul nu a avut nici un interes asupra proprietății evaluate;

 • > onorariul evaluatorului nu este condiționat de nici un aspect al raportului;

 • > evaluarea a fost efectuata în conformitate cu Codul Deontologic si cu standardele de evaluare;

 • > evaluatorul îndeplinește cerințele adecvate, de calificare profesionala;

 • > evaluatorul are experiența în ceea ce privește localizarea si categoria de proprietate care este evaluata;

 • > evaluatorul a efectuat personal inspecția proprietății;

 • > nici o persoana nu a acordat evaluatorului asistenta profesionala în elaborarea prezentului raport.
A. SINTEZA EVALUĂRII

La solicitarea D-nei Chivu Constantin s-proprietatea imobiliara situata în orașul Ploiești, Str.

Scopul acestui raport este estimarea valorii de

Abordarea evaluării este conform standardelor internaționale de evaluare.

Proprietatea care face obiectul prezentului raport' de evaluare este situata in zona mediana de Nord-Vest a orașului Ploiești, si este de tip teren intravilan, în suprafața de 67 mp.

1. Rezultatele evaluării

La data evaluării, în urma aplicării metodei de evaluare prezentate în acest raport a fost obtinuta următoarea valoare (rotunjită):

> Abordarea prin comparația vânzărilor:

V comp = 61.800 lei

2. Opinia evaluatorului

Având în vedere scopul prezentului Raport de evaluare, informațiile de piața si caracteristicile proprietății imobiliare, în opinia evaluatorului, valoarea proprietății rezultata în urma abordării pe baza de comparație a vânzărilor, reflecta valoarea de piața a acesteia, argumentat de faptul ca se bazeaza pe date corecte si concrete oferite de piața imobiliara.

Astfel valoarea de piața a proprietății imobiliare situata în Ploiești, Str. Măgurii, județul Prahova de tip teren intravilan liber, in suprafața de 67 mp, este în opinia evaluatorului:

V = 61.800 Iei (14.271 EUR; 213 EUR/ mp) |

Valoarea de concesiune.

Valoarea minima de concesiune este calculata astfel incat valoarea de piața a imobilului sa fie recuperata in 25 ani .

V concesiune = 2.472 lei/ an |2. Scopul evaluării

Scopul prezentului raport de evaluare este estimarea valorii de piața a proprietății imobiliare, asa cum este definita în standardul ANEVAR, 1VS 1 -“Valoarea de piața, baza de evaluare”, în vederea stabilirii chiriei minime in conformitate cu O.U.G. 54/2006.

Pentru orice alt scop decât cel declarat mai sus, proprietatea imobiliara poate avea o valoare diferita.

Prezentul raport de evaluare se adreseaza D-lui Chivu Constantin în calitate de client.

Având în vedere statutul ANEVAR si Codul deontologic al profesiunii de evaluator, evaluatorul nu-si asuma răspunderea decât fata de client.

3. Data evaluării

Inspecția s-a efectuat în prezenta beneficiarului, în data de 20.10.2011

Data la care valoarea estimata este valabila, este 20.10.2011.

Curs valutar B.N.R. = 4,3308 lei/ EUR

4. Metodologia de evaluare

Evaluarea realizata conform prezentului raport reprezintă o estimare a valorii de piața în vederea stabilirii valorii de concesionare a proprietății analizate.

Valoarea de piața reprezintă suma estimata pentru care o proprietate va fi schimbata, la data evaluării, între un cumpărător decis si un vânzător hotărât, într-o tranzacție cu preț determinat obiectiv, după un marketing corespunzător, în care părțile implicate au acționat în cunoștința de cauza, prudent sifara constrângere.

Baza evaluării realizate în prezentul raport este valoarea de piața asa cum a fost ea definita anterior. Pentru determinarea acestei valori a fost aplicata: metoda comparației directe.


Metoda comparației directe se utilizează la evaluarea terenului liber sau care se considera liber pentru scopul evaluării. Prin aceasta metoda, preturile si informațiile referitoare la loturi similare sunt si corectate funcție de asemanari sau diferențieri.

j.£ât|pQ^mparateHI

5. Ipoteze si condiții limitative                                        /

La baza evaluării stau o serie de ipoteze si conditii^imit^ye^prezentate în cele ce urmeaza. Opinia evaluatorului este exprimatam&^ohedfdanta cu aceste ipoteze si concluzii, precum si cu celelalte aprecieri din acest raport.

Principalele ipoteze si limite de care s-a tinut seama în elaborarea prezentului raport de evaluare sunt următoarele:

 • Evaluarea s-a bazat pe datele din documentele puse* la dispoziție de beneficiar și a celor obținute ca urmare a inspecției la fața locului.

A

0 In baza informațiilor primite, proprietatea a fost considerată în procesul evaluării ca fiind lipsită de sarcini.

0 Se presupune ca proprietatea se conformează tuturor reglementarilor si restricțiilor de zonare si utilizare, în afara cazului în care a fost identificata o non-conformitate, descrisa si luata în considerare în prezentul raport.

v Nu s-a efectuat nici o investigație referitoare la prezenta sau absenta substanțelor poluante si, prin urmare, nu se poate oferi nici o asigurare a potențialului sau impact asupra evaluării. Evaluatorul a presupus ca nu sunt, pe sau în cadrul proprietății, nici un fel de substanțe poluante, care ar putea contamina proprietatea si afecta valoarea acesteia.

Evaluatorul considera ca presupunerile efectuate la aplicarea metodelor de evaluare au fost rezonabile in lumina faptelor ce sunt disponibile la data evaluării.

 • Evaluatorul a utilizat în estimarea valorii numai informațiile pe care le-a avut la dispoziție existând posibilitatea existentei si a altor informații de care evaluatorul nu a avut cunoștința.

0 Intrarea în posesie a unei copii a acestui raport nu implica dreptul la publicare a acestuia.

<> Nici prezentul raport, nici parti ale sale (în special concluzii referitor la valori, identitatea evaluatorului) nu trebuie publicate sau mediatizate fara acordul prealabil al evaluatorului.

0 Orice valori estimate în raport se aplica întregii proprietăți si orice divizare sau distribuire a valorii pe interese fractionate va invalida valoarea estimata, în afara cazului în care o astfel de distribuire a fost prevăzută în raport.                                   *

 • ♦ In conformitate cu uzanțele din Romania, valorile estimate de către evaluator sunt valabile la data prezentata în raport si încasa interval de timp limitat după aceasta data, în care condițiile speci'U^Jfiet^ imobiliare nu suferă modificări semnificative care afecteaza opiniile estimate:*' \

 • Acest raport de evaluare este confidențial, destinat âumai scopului precizat si numai pentru uzul clientului si destinatarului menționați. Nu se^âccepta nici o responsabilitate daca este transmis unei alte persoane,' fie pentru scopul declarat, fie pentru alt scop, în nici o circumstanța/^'^"

C. ANALIZA DE PI A TA

Analiza pieței imobiliare este o etapa de baza parcursa de către evaluator în vederea estimării cât mai corecte a valorii de piața a unei proprietăți imobiliare.

Studiul pornește de la definirea tipului de proprietate, de la analiza potențialului de a produce venituri, studiind localizarea proprietății imobiliare, precum si caracteristicile investitorilor si proprietarilor.

Oferta de vânzare a terenurilor libere din zona periferica a orașului Ploiești este relativ mare, preturile pentru terenuri amplasate in locații similare aflându-se în intervalul 150-250 EUR/mp în funcție de poziție, suprafața, deschidere, morfologie si dotarea tehnico- edilitara a zonei.

Piața imobiliara este încă o piața a vânzătorului, deci este o piața activa.


D. DESCRIEREA PROPRIETĂȚII

1. Statut juridic

Proprietatea se afla in administrarea Consiliului Beneficiarul a pus la dispoziția evaluatorului u

- Plan de amplasament si delimitare a imo ' c

2. Amplasament. Descrierea zonei

Proprietatea imobiliară este situată în zona mediană        lui Ploiești,

adiacent pietii Malul Roșu.

Zona este predominant rezidențiala cu imobile avapd regim de inaltime maxim P + 10.

Din punct de vedere al morfologiei, terenul este plan si are deschidere de cca. 13 m la strada Măgurii.

Utilitati

Zona dispune de următoarele utilitati adiacente proprietății: apa, canalizare, energie electrica, rețea gaze naturale,termoficare.

Suprafața terenului este de 67 mp, masurata .

V = 61.800 lei (14.271 EUR; 213 EUR/mp)

3. Valoarea de concesiune.

Valoarea minima de concesiune este calculata astfel incat valoarea de piața a imobilului sa fie recuperata in 25 ani .

 • V teren = 61.800 lei

V chirie = 61.800 lei : 25 ani = 2.472 lei/ an


Ploiești, Str.Maguru, jud. Prahov

//O    -Element de comparație

Teren de

Proprietăți comparabile <<

• "A

evaluat

1

2

'/co t?/

4

Preț de vanzare (EUR/ mp)

200,00

212,00

VÂ V7P.;

’■ 250,00

X 7 228,00

Drept de proprietate transmis

Integral

Integral

Integral

IntegrâLcj

Z Integral

Corecție

0,00

0,00

0,00

0,00

Condiții de finanțare ’

La piața

La piața

La piața

La piața

La piața

Corecție

0,00

0,00

0,00

0,00

Condiții de vanzare

Oferta

Oferta

Oferta

Oferta

Corecție

-20,0

-21,2

-25,0

-22,8

Preț corectat

180,0

190,8

225,0

205,2

Condiții de piața

10 2011

102011

10 2011

102011

102011

Corecție

0,0

0,0

0,0

0,0

Preț corectat

180,0

190,8

225,0|

205,2

Localizare

Str. Magurii-

Piata Malul Roșu

Malul Roșu

Traian

Malul Roșu

Vest

Corecție

18,0

19,1

22,5

41,0

Preț corectat

198,0

209,9

247,5

246,2

Suprafața (mp)

67

370,0

330,0

700,0

350,0

Corecție

0,0

0,0

0,0

0,0

Preț corectat

198,0

209,9

247,5

246,2

Deschidere (m)

13

9.0

12,0

25,0

25,3

Corecție

11,6

2,9

-34,7

-35,7

Preț corectat

209,6

212,8

212,8

210,6

Utilitati

adiacent

adiacent

adiacent

adiacent

adiacent

Corecție

0,0

0,0

0,0

0,0

Preț corectat

209,6

212,8

212,8

210,6

213,0

Corecție neta totala

9.6

0,8

-37,2

-17,4

Corecție bruta totala

49,6

43,2

82,2

99,5

25%

20%

33%

44%Corectn


Condiții de vanzare

Pentru corecția aferenta condițiilor de vânzare, s-a aplicat o reducere de 10 % considerata coeficient de negociere între prețul de oferta si prețul de tranzacționare.

Localizare

Pentru corecția aferenta localizării, comparabilele 1, 2,3 amplasate intr-o locație considerata inferioara au fost corectate pozitiv cu 10%, iar comparabila 4 amplasata intr-o locație considerata inferioara a fost corectata pozitiv cu 20%.

Deschidere

Pentru corecția aferenta deschiderii s-au analizat comparabilele 2 si 3. Se observa ca pentru o diferența de deschidere de 13 m, diferența unitara de preț este de 37,6 EUR/mp. Cu -aceasta- valoare (37,60/13) au fost corectate diferentele dintre subiect si comparabile.

Valoare teren =

14.271 €

4,3308 lei

61.800 lei: Detalii agent:

< IOANA ĂXINTE

?!! Tel.:     0344-140152

Mobil:   0731-348133

3-| Email:    office@marshall-imobiliare.ro

Teren intravilan in zona Malu Roșu, 370 mp W 74.000 EUR

ID : X2L813065 Agent: IOANA AXINTE (0731-348133)

CaracteristiciSuprafața teren:370 mp Categoriedntravilan Front stradal:9 m Construcție pe teren:Nu Nr. Fronturi:1 Suprafața construita:-”*ilitati

Destinație

rezidențial

Alte informații

Alte detalii zona: Amenajare străzi (asfaltate), Mijloace de transport, Iluminat stradal Disponibilitate proprietate: imediat


ALTE INFORMAȚII
Nr. fronturi stradale - 1 Destinație - rezidențial


Alte caracteristici - Construcție demolabila, Acces auto, Teren împrejmuit Clasificare teren - intravilanUTILITATIA: -

ID: X000130AA Z v

Vreau detalii despre aceasta

oferta


< Tipărește oferta


IMAGINI

CARACTERISTICI

TIP TEREN:

SUPRAFAȚA:

FRONT STRADAL:

LA SOSEA:

CONSTRUCȚIE PE

TEREN:

PREȚ MP:

PREȚ TEREN:


intravilan

700,00 mp

25.00 m


250,00 EUR (negociabil)

165.000,00 EUR (negociabil)
ALTE AMENAJĂRI

ALTE IN FORMAȚII

Preț negociabil

j Nr. fronturi stradale - 2

Destinație - rezidențial

Clasificare teren - intravilan

Alte detalii - Localizare pe               ,

harta: http://www.binq.com/maps/explore/?orq=ai#/h9qqz63jd91n07hv

Localizare pe harta Goole: http://bit.ly/kk6kxG

UTILITATI


Teren intravilan de vanzare in zona Vest, Ploiești, județul Prahova


ID: X000130A0

Vreau deța!ii. desore aceasta oferi.a

Tipărește oferta

IMAGINI

CARACTERISTICI

TIP TEREN:

SUPRAFAȚA:

FRONT STRADAL:

LA SOSEA:

CONSTRUCȚIE PE TEREN:

PREȚ MP:

PREȚ TEREN.


intravilan

350,00 mp

25.33 m

228,00 EUR

80.000,00 EUR


, y Trimite unui prieten

Ak zAMENAJARI

ALTE INFORMAȚII

Nr. fronturi stradale - 1

Destinație - rezidențial

Clasificare teren - intravilan

Alte detalii - Localizare pe

h a rta: httpV/vwwv.binq.com/maps/explore/?orq=aj#/093o6695m9v63c.4c

Panorama Norc: http://vwAv.norc.ro/pano/9aJ6SJdW/

UTILITATI

Uiililati: Apa

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 2


COMISIA PENTRU VALORIFICAREA PATRIMONIULUI, SERVICII CĂTRE POPULAȚIE, COMERȚ, TURISM, AGRICULTURĂ ȘI PROMOVARE OPERAȚIUNI COMERCIALE

RAPORT

Comisia a luat în discuții proiectul de hotărâre privind includerea unui teren în patrimoniul municipiului Ploiești si concesionarea directă a acestuia în vederea extinderii construcției existente


PREȘEDINT Bolocan Iulian■9

arcuData:____________________