Hotărârea nr. 466/2011

Hotararea nr. 466 privind aprobarea trecerii unor terenuri situate in Ploiesti, B-dul Republicii, din domeniul public în domeniul privat al municipiului Ploiesti

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTĂRÂREA Nr. 466 privind aprobarea trecerii unor terenuri situate în Ploiești, B-dul Republicii, din domeniul public în domeniul privat al municipiului Ploiești

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive a domnului Viceprimar Dumitru Cristian și a domnilor consilieri Bolocan Iulian, Marcu Valentin, Popa Constantin și Horghidan Costel și Raportul de specialitate al Direcției de Gestiune Patrimoniu prin care se propune trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Ploiești, a terenului în suprafață de 451,80 mp situat in Ploiești, B-dul Republicii nr.40 și a terenului în suprafață de 1272 mp situat în B-dul Republicii nr.46A;

In baza prevederilor art.10 din Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietatea publică, cu modificările si completările ulterioare și Hotărârii nr. 1359/2001 a Guvernului României, privind atestarea domeniului public al județului Prahova, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Prahova;

Având în vedere Decizia Civilă nr.3141/20.05.2010, irevocabilă, pronunțată de înalta Curte de Casație și Justiție și Decizia nr.31/Ap/24.03.2010, irevocabilă, pronunțată de Curtea de Apel Brașov;

Luând act de prevederile Legii nr.10/2001, privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, republicata, cu modificările și completările ulterioare ;

în temeiul art. 36 alin (2) lit.c) din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Aprobă trecerea, din domeniul public în domeniul privat al municipiului Ploiești, a bunurilor identificate în Anexa ce face parte integrantă din prezenta hotărâre, în vederea punerii în executare a Deciziei Civile nr.3141/20.05.2010, irevocabila, pronunțată de înalta Curte de Casație și Justiție și Deciziei nr.31/Ap/24.03.2010, irevocabilă, pronunțată de Curtea de Apel Brașov .

Art.2. Aproba modificarea Anexei FI la Hotărârea nr.225/1999 a Consiliului Local al municipiului Ploiești privind însușirea “Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești” astfel:

 • -  la poziția 3, coloana 4 va avea următorul cuprins: “Grădină Publică Dendrologic, strada Gheorghe Doja - Bulevardul Republicii - strada Ion Maiorescu, suprafața = 43.046,4 mp.

Art.3. Aprobă modificarea Anexei F2 la Hotărârea nr.225/1999 a Consiliului Local al municipiului Ploiești privind însușirea “Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești” astfel:

 • -  la poziția 41, coloana 4 va avea următorul cuprins: “Zone Verzi Republicii -Benzi Bulevardul Republicii, suprafață = 11.483,8 mp.

Art.4. Aprobă modificarea Anexei Al la Hotărârea nr.225/1999 a Consiliului Local al municipiului Ploiești privind însușirea “Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești” astfel:

 • -  la poziția 82, coloana 4 va avea următorul cuprins: Tip carosabil=Asfalt, suprafață = 62.246 mp, lungimea = 4,450 km.

Art.5. împuternicește Primarul municipiului Ploiești să facă demersurile necesare în vederea modificării “Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești”, atestat prin Hotărârea Guvernului nr. 1359/2001.

Art.6. Direcția de Gestiune Patrimoniu din cadrul Primăriei municipiului Ploiești va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.7. Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Data in Ploiești, astazi, 31 octombrie 2011


Contrasemnează Secretar,Anex:

SITUAȚIA BUNURILOR CE URMEAZĂ SĂ FIE TRANSMISE DIN DOMENIUL PUBLIC ÎN DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI

PLOIEȘTI

Director Executiv, Florin i'ȚetjatȚieNr.crt.

Elemente de identificare

Observații

0

i

2

1

B-dul Republicii nr.40- teren în suprafață de 381,60 mp

Acest teren face parte din imobilul menționat în Anexa F1, poziția 3 din H.G. nr.1359/2001

2.

B-dul Republicii nr.46A - teren în suprafață de 1272 mp

Acest teren face parte din imobilul menționat în Anexa FI, poziția 3 din H.G. nr.1359/2001

3.

B-dul Republicii nr.40- teren în suprafață de 54 mp

Acest teren face parte din imobilul menționat în Anexa Al, poziția 82 din H.G. nr.1359/2001

4.

B-dul Republicii nr.40- teren în suprafață de 16,20 mp

Acest teren face parte din imobilul menționat în Anexa F2, poziția 41 din H.G. nr.1359/2001

Director Executiv Adjunct,  Amedeo Flortfi Tabirca


Sef Serviciu S.I.E.B.D.P.P., Gabriela Mindrutiu

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


DIRECȚA DE GESTIUNE PATRIMONIU

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea trecerii unor terenuri situate în Ploiești, B-dul Republicii, din domeniul public în domeniul privat al municipiului Ploiești

Prin adresa nr. 82148/2011 Serviciul Aplicarea Legilor Proprietății din cadrul Direcției Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte a adus la cunoștința Serviciului Inventariere si Evidenta Bunuri din Domeniul Public si Privat din cadrul Direcției de Gestiune Patrimoniu următoarele aspecte :

In baza de date a instituției noastre figurează formulata o notificare înregistrata la Primăria Municipiului Ploiești la nr.82148/2001, ce are ca obiect imobilul situat in Ploiești, B-dul Republicii nr.40, soluționată prin Dispoziția Primarului Municipiului Ploiești nr.4893/19.05.2004, privind restituirea in natura a suprafeței de 513,20 mp, solicitata de către d-nii Braslașu Claudian si Braslasu Alexandrina, in baza Legii nr. 10/2001.

împotriva Dispoziției nr.4893/19.05.2004 pe rolul Tribunalului Prahova, a fost formulata contestație, soluționată prin Sentința nr. 135/07.02.2005 prin care Tribunalul Prahova a admis contestația formulata de Braslasu Claudian, Braslasu Alexandrina in contradictoriu cu intimata Primăria Municipiului Ploiești, a dispus anularea Dispoziției nr.4893/2004, a dispus restituirea in natura a imobilului-teren in suprafața de 451,80 m.p., situat in Ploiești, B-dul Republicii nr.40, jud. Prahova, identificat potrivit raportului de expertiza topo expert Stefanescu Madena si a constatat dreptul contestatorilor la despăgubiri prin echivalent potrivit Normelor Metodologice de aplicarea Legii nr. 10/2001, pentru cele doua construcții ce s-au aflat pe terenul in cauza in prezent demolate si a obligat intimata la plata acestor despăgubiri. Prin încheierea din data de 01.03.2005 Tribunalul Prahova a soluționat cererea de îndreptare a erorii materiale strecurata in dispozitivul Sentinței Civile nr. 13 5/2005, in sensul ca suprafața de teren a cărei restituire s-a dispus este de 965,00 m.p. si nu de 451,80 m.p. asa cum greșit s-a menționat in sentința.

In baza Sentinței Civile nr. 135/2005 pronunțata de Tribunalul Prahova, Biroul Executorului Judecătoresc Radulescu Remus prin procesul verbal din data de 19.09.2006 a declarat pus posesie pe creditorii Breslasu Claudian si Breslasu Alexandrina pentru o suprafața de teren de 281,90 mp, situata la adresa sus menționata.

Pentru aceasta suprafața de teren d-nii Braslasu Claudian si Braslasu Alexandrina au indeplinit formalitățile de publicitate imobiliara fapt atestat de documentația ce poarta nr. cadastral 100057, nr. de Carte Funciara 42088., \

Ulterior, impotriva Sentinței nr. 135/2005 pronunțata de Tribunul Prahova, instituția noastra a formulat apel, soluționat prin Decizia nr.774/31.05.2005. ■

Potrivit Deciziei sus menționate, Curtea de Apel Ploiești a respins ca nefondat apelul declarat de intimata Primăria Municipiului Ploiești impotriva Sentinței Civile nr.135 din 7 februarie 2005 pronunțata de Tribunalul Prahova in contradictoriu cu contestatorii Braslasu Claudian si Braslasu Alexandrina.

împotriva Deciziei nr.774/31.05.2005 instituția noastra a formulat recurs, iar înalta Curte de Casație si Justiție, prin Decizia nr.442/22.01.2007, a admis recursul declarat de Primăria Municipiului Ploiești, a casat decizia Curții de Apel Ploiești si a trimis cauza aceleiași instanțe pentru rejudecarea apelului.

Curtea de Apel Ploiești, prin Decizia nr. 169/09.06.2008, rejudecand cauza, a admis apelul declarat de intimata Primăria Municipiului Ploiești prin Primar impotriva Sentinței Civile nr. 135/07.02.2005, pronunțata de Tribunalul Prahova in contradictoriu cu contestatorii Braslasu Claudian, si Braslasu Alexandrina, a schimbat in parte Sentința Civila nr. 135/07.02.2005 a Tribunalului Prahova in sensul ca a admis in parte contestația, a anulat in parte Dispoziția nr.4893/19.04.2004 emisa de Primarul Municipiului Ploiești, menținând sub acest aspect dispozițiile Sentinței Civile nr. 135/2005 privind constatarea dreptului contestatorii or la despăgubiri prin echivalent stabilite potrivit Normelor Metodologice de Aplicarea Legii nr. 10/2001, pentru cele doua construcții care s-au aflat pe terenul situat in Ploiești, B-dul Republicii nr.40, in prezent demolate, a respins cererea contestatorilor privind restituirea in natura a suprafeței de 451,80 m.p. (reprezentând diferența intre 965 m.p. solicitați prin acțiunea introductiva si 513,20 m.p. restituiti contestatorilor prin Dispoziția nr.4893/2004 a Primarului Municipiului Ploiești) situata in Ploiești, B-dul Republicii nr.40 si a inlaturat mențiunile din dispozitivul sentinței referitoare la obligarea intimatei la plata despăgubirilor pentru cele doua construcții demolate. Precizam faptul ca aceasta decizie este definitiva.

împotriva Deciziei nr. 169/09.06.2008, domnii Braslasu Claudian si Braslasu Alexandrina au formulat recurs, soluționat de înalta Curte de Casație si Justiție prin Decizia Civila nr.3141/20.05.2010 prin care aceasta a admis recursul declarat de reclamanti impotriva Deciziei sus amintita pronunțat de Curtea de Apel Ploiesti-Sectia Civila si pentru cauze cu minori si familie, a casat decizia atacata precum si Sentința nr. 135/07.02.2005 a Tribunalului Prahova, in parte, in sensul ca a dispus restituirea in natura a suprafeței de 451,80 mp si a menținut Dispoziția stabilita prin Sentința nr. 135/07.02,2005 a Tribunalului Prahova de obligare a instituției la despăgubiri pentru cele doua construcții demolate, precum si Dispoziția Primarului Municipiului Ploiești nr.4893/19.05.2004, privind restituirea in natura a suprafeței de 513,20 mp, fapt atestat de Certificatul emis de aceasta instanța.

De asemenea, precizam faptul ca pe rolul Curții de Apel Ploiești, Secția Comerciala si de Contencios Administrativ si Fiscal a fost introdusa de către Braslasu Claudian si Braslasu Alexandrina o acțiune ce a avut ca obiect anularea in parte a HG nr.1359/2001, Anexa FI, poziția 3 privind atestarea domeniului public al județului Prahova, a municipiilor, orașelor si comunelor pentru terenul in suprafața de 451,20 m.p., situat in Ploiești, B-dul Republicii nr.40.

In cauza a fost introdusa si o cerere de intervenție in interesîpropriu formulata de către Cioponea Emma Mioara si Stefanescu Dan Paul.

Potrivit Sentinței nr.95/19.04.2010, Curtea de Apel Ploiești a admis acțiunea si cererea de intervenție in interes propriu precizate, formulate ^potrivit Legii contenciosului administrativ de reclamantii de Braslasu Claudian si BraSlasu Alexandrina si intervenientii in interes propriu Cioponea Emma Mioara si Stefanescu Dan Paul, a anulat in parte HG 1359/2001, Anexa FI, poziția 3 pentru suprafețele de 369 m.p. perimetrul ABFEA si 1366 m.p. perimetrul MNRQM identificate pe schița de plan expert Badea Luciana, situat în municipiul Ploiești, B-dul Republicii nr.40 si 46 si a luat act ca reclamantii si intervenientii nu au solicitat cheltuieli de judecata.

Potrivit informațiilor obținute de pe pagina oficiala de internet a înaltei Curți de Casație si Justiție a României, împotriva Sentinței nr.95/19.04.2010 pronunțata de Curtea de Apel Ploiești, Guvernul României a formulat recurs soluționat de înalta Curte de Casație si Justiție prin Decizia nr. 1065/23.02.2011.

Potrivit acesteia, înalta Curte de Casație si Justiție a admis cererea de intervenție in interesul recurentului, a admis recursul, a modificat hotărârile atacate in sensul ca a respins acțiunea formulata de reclamantul Braslasu Claudian si cererea formulata de Cioponea Emma Mioara si Stefanescu Dan Paul.

De asemenea, va facem cunoscut faptul ca in baza de date a instituției noastre figurează formulata o notificare pentru imobilul situat in Ploiești, B-dul Republicii nr.46A, înregistrata la Primăria Municipiului Ploiești la nr.47906/2001. Aceasta notificare a fost soluționată prin Dispoziția Primarului Municipiului Ploiești nr.7794/02.11.2005 privind respingerea cererii de restituire in natura si acordarea de masuri reparatorii prin echivalent pentru imobilul sus amintit.

împotriva acestei dispoziții, persoanele indreptatite au formulat contestație pe rolul instanțelor de judecata soluționată definitiv si irevocabil prin Decizia civila nr.31/Ap/24.03.2,010, pronunțata de Curtea de Apel Brașov.

Potrivit acesteia, Curtea de Apel Brașov a admis apelul declarat de apelantii contestatori Cioponea Emma si Stefanescu Dan Paul impotriva Sentinței civile nr.359/12.04.2006 a Tribunalului Prahova, pe care o schimba in tot in sensul ca a admis in parte cererea de chemare in judecata astfel cum a fost precizata, formulata de reclamantii Cioponea Emma si Stefanescu Dan Paul in contradictoriu cu paratii Primăria Municipiului Ploiești si Primarul Municipiului Ploiești, a anulat in parte Dispoziția nr.7794/2.11.2005 emisa de Primarul Municipiului Ploiești in ceea ce privește acordarea de despăgubiri pentru imobilul teren situat in Ploiești, B-dul Republicii nr.46A, jud. Prahova si a dispus restituirea in natura a terenului in suprafața de 1272 m.p. situat in Ploiești, B-dul Republicii nr.46A, a menținut prevederile deciziei privind acordarea de despăgubiri calculate conform dispozițiilor Legii nr. 10/2001, modificata prin Legea nr.247/2005 pentru construcția demolata si a respins restul pretențiilor reclamantilor privind anularea in intregime a dispoziției.

Ca atare, este necesar ca următoarele suprafețe de teren care fac parte din domeniul public al localității sa fie trecute in domeniul privat al municipiului Ploiești:

 • -  terenul in suprafața de 381,60 m.p., situat in Ploiești, B-dul Republicii nr.40 si terenul in suprafața de 1272 mp situat in Ploiești/ B-dul Republicii nr.46A care figurează in “Inventarul bunurilor'.care aparțin domeniului public al municipiului Ploiești” atestat prin ^Hotararea de Guvern nr. 1359/2001, in Anexa FI, poz.3;

 • -  terenul in suprafața de 54 mp, situat in Ploiești, B-dul Republicii nr.40 care figurează in “Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Ploiești” atestat prin Hotararea de Guvern nr. 1359/2001, in Anexa A, poz.82;

 • -  terenul in suprafața de 16,20 mp, situat in Ploiești, B-dul Republicii nr.40 care figurează in “Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Ploiești” atestat prin Hotararea de Guvern nr. 1359/2001, in Anexa F2, poz.41.

Menționam ca, prin adresa nr. 12155/2009 Consiliul Județean Prahova a transmis în copie adresa nr.Adm.993/2009 a Ministerului Administrației și Internelor, referitoare la regulile ce trebuie respectate în vederea elaborării proiectelor de hotărâre a Guvernului și a documentației aferente acestora, în scopul actualizării “Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești”.

Solicitarea nr.82148/2011 a Serviciului Aplicarea Legilor Proprietății din cadrul Direcției Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contractea fost prezentata si analizata in data de 23.08.2011 de către Comisia nr.2 a Consiliului Local a municipiului Ploiești - Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale, care a acordat aviz favorabil.

Director Executiv, Floriil Petrache

AVIZAT,

Direcția Administrație Publica, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte, Director, Simona AlbuDirecția Management

F inanciar-Contabil,ContracteCONSILUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea trecerii unor terenuri situate în Ploiești, B-dul Republicii, din domeniul public în domeniul privat al municipiului Ploiești

Potrivit prevederilor Legii nr.215/2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, bunurile care fac parte din domeniul public al unității administrativ-teritoriale sunt inalienabile, insesizabile și imprescriptibile. Astfel, acestea nu pot fi înstrăinate.                         -■

în conformitate cu art. 1(1) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 198*2 ‘‘imobilele* preluate în mod abuziv de stat ... în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989...se restituie în natură în condițiile prezentei legi”;

Prin Decizia Civilă nr.3141/20.05.2010 pronunțată de înalta Curte de Casație și Justiție s-a dispus restituirea în natură a suprafeței de 451,80 mp situat în Ploiești, B-dul Republicii nr.40. Pentru o suprafață de 281,90 mp din suprafața sus amintită, Biroul Executorului Judecătoresc Rădulescu Remus a procedat la încheierea Procesului Verbal de punere în posesie în data de 19.09.2006.

Pentru suprafața de 169,90 mp, Primarul municipiului Ploiești trebuie să emită Dispoziție privind punerea în executare a Deciziei Civile nr.3141/20.05.201Q pronunțată de înalta Curte de Casație și Justiție;

De asemenea, prin Decizia nr.31/Ap/24.03.2010, irevocabilă, pronunțată de Curtea de Apel Brașov, s-a dispus restituirea în natură a terenului în suprafață de 1272 mp situata în Ploiești, B-dul Republicii nr.46A.

Atât suprafața de 451,80 mp cât și cea de 1272 mp sunt incluse în Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești, atestat prin Hotărârea de Guvern nr. 1359/2001, figureând în Anexa FI, poziția 3, Anexa F2, poziția 41 și Anexa A poziția 82.

Trecerea unui bun din domeniul public în domeniul privat al unei unități administrativ-teritoriale se face prin hotărâre a consiliului local.

Față de cele prezentate mai sus, în vederea punerii în executare a Deciziei Civile nr.3141/20.05.2010 pronunțată de înalta Curte de Casație și Justiție și Deciziei nr.31/Ap/24.03.2010, irevocabilă, pronunțată de Curtea de Apel Brașov, este necesar ca în prealabil să se realizeze trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Ploiești a terenurilor în cauză, sens în care supunem spre analiză și aprobare Consiliului Local al municipiului Ploiești proiectul de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Ploiești a terenurilor identificate în anexa la prezentul proiect de hotărâre.Consilieri

Bolocan Iulian Popa Constantin Horghidan Costel Marcu Valentin


I TRIBUNALUL PRAHOVA j BIROUL LOCAL PENTRU EXPERTIZE | JUDICIARE TEHNICE SLpONTABÎLECURTEA DE APEL BRAȘOV x DOSAR Nr.5114,3/42/2006

TERMEN: 17.09.2009


RAPORT DE EXPERTIZATEHNICA TOPOGRAFICA

CAPITOLUL I - DATE INFORMATIVE

 • 1.1. Subsemnatul Murgoci Constantin - Dorin, expert tehnic judiciar in specialitatea topografie, geodezie si cadastru funciar, avand legitimația nr.4346 -11089/1997, in evidenta Biroului Local pentru expertize contabile si tehnice de pe langa Tribunalul Județean Prahova, am fost desemnat ca expert prin încheiere de ședința a Curții de Apel Brașov .

 • 1.2. OBIECTUL DOSARULUI-Legea 10/2001.

 • 1.3. CARACTERUL DOSARULUI - civil.

 • 1.4. PARTI IN PROCES:

RECLAMANT!:

 • - Cioponea Emma, domiciliat in Ploiești, B - dul.Republicii nr.46A, jud.Prahova;

 • - Stefanescu Dan Paul, domiciliat in București, str.Timișoara nr.69, Bl.C 13, Ap.53. PARAT:

 • - Primăria Municipiului Ploiești;

 • - Primarul Municipiului Ploiești.

 • 1.5. OBIECTIVELE EXPERTIZEI:

 • - identificarea imobilului - teren, revendicat, situat in Ploiești, B - dul.Bucuresti nr.46 A, jud.Prahova;

 • - pozitionrea exacta a terenului in litigiu, in raport cu situația exacta a parcului;

 • - stabilirea daca terenul revendicat face, sau nu, parte din suprafața de 44.700 mp. a parcului dendrologic;

 • - stabilirea daca terenul revendicat este, sau nu, afectat de utilitari publice, avandu - se in vedere si situația terenurilor învecinate, rezultate din probele administrate.

 • 1.6. La redactarea raportului de expertiza am folosit:

 • - dosarul cauzei;

 • - măsurătorile efectuate la teren cu ocazia convocării pârtilor pentru expertiza;

 • - discuțiile purtate cu părțile prezente.

CAPITOLUL H - DESF ASURAREA EXPERTIZEI

2.1 .Părțile au fost convocate pentru expertiza prin scrisori recomandate, cu confirmare de primire (anexez confirmările de primire), pentru data de 22.06.2009 la terenul in litigiu situat in Ploiești, B - duLRepublicii nr.46 A

Au răspuns la convocare :

- reclamanta Cioponea Emma, asistata de expert consilier Stancescu Florin.

Celelalte parti au absentat.

Pentru a prelua datele necesare m - am prezentat, in data de 08.07.2009, la Primăria Ploiești, unde am discutat cu ing.Iancu Constanta si ing.Burloiu Cristian.

 • 2.2. In prezenta pârtilor care au răspuns la convocare, am procedat la identificarea terenului in litigiu, la stabilirea hotarelor si vecinătăților si la efectuarea masuratoiilor necesare întocmirii raportului de expertiza.

In urma prelucrării măsurătorilor a rezultat planul de situație anexat, care este parte integranta din prezentul raport de expertiza.

 • 2.3. Măsurătorile au fost efectuate cu statia totala LEICA TC 1000.      /

Prelucrarea măsurătorilor s-a făcut pe aparatura electronica de/Ca^culZ


2.4. Elemente rezultate din constatările făcute in teren: • - terenul in litigiu este situat in intravilanul Municipiului Ploiești, E nr.46A, jud.Prahova;

 • - forma, dimensiunile, vecinătățile si suprafața terenului sunt confo: situație anexat la prezentul raport de expertiza.

CAPITOLUL IU - CONCLUZII

In contextul celor prezentate in capitolul anterior, răspunsurile la obiectivele expertizei sunt:

 • 3.1. Terenul in litigiu este situat in intravilanul Municipiului Ploiești, B - dul.Republicii nr.46A, jud.Prahova.

 • 3.2. Forma, dimensiunile si vecinătățile terenului aflat in litigiu sunt conforme cu planul de situație anexat la raportul de expertiza.

 • 3.3. Suprafața totala a terenului in litigiu S (20, 16, 62, 65, 20) = 1272 mp. (vezi planșa 1).

 • 3.4. Poziționarea exacta a terenului in raport cu situația exacta a parcului dendrologic este prezentata in planșa 2 .

 • 3.5. Din constatările făcute la teren si din studiul documentelor (planul de urbanism general), rezulta ca suprafața de teren solicitata de apelantii - contestatori nu face parte din parcul dendrologic „Mihai Viteazul”; aceasta concluzie rezulta din Planul de Urabanism General prezentat de către Primăria municipiului Ploiești (vezi planșa nr.l, anexa la raportul de expertiza, care reprezintă planul respectiv, desenat de către expert, pe baza celui prezentat la expertiza), unde, zona colorata cu culoare verde reprezintă parcul dendrologic (pana la str.Bucegi), iar zona colorata cu culoare roșie reprezintă zona destinata construcțiilor; se poate observa, cu claritate, ca terenul in litigiu nu face parte din parcul dendrologicMihai Viteazul

Conform mențiunilor din inventarul terenurilor din domeniul public întocmit de Direcția de Patrimoniu a Primăriei Municipiului Ploiești, aprobat prin Hotararea Guvernului nr.l359/2001 suprafața de 44.700 mp., cuprinsa intre str.Gheorghe Doja, str.Ion Maiorescu si B - dul. Republicii este inclusa in domeniul public si are destinația de spatii verzi si alei pietonale.

Astfel cum a fost delimitată, zona trecuta in domeniul public nu este destinata numai parcului dendrologic, acesta fiind cuprins intre str.Gheorghe Doja, str.Bucegi (deci nu pana la str.Ion Maiorescu ) B - dul.Republicii si Pata Mihai Viteazul, restul suprafeței fiind ocupata de spatii verzi, alei pietonale si proprietari particulare - inclusiv proprietatea reclamantilor.

 • 3.6. Terenul revendicat nu este afectat de utilitari publice.

Fata de cele aratate, instanța va analiza si dispune.

DATA: 08.07.2009


PUNCT DE VEDERE LA RAPORTUL DE EXPERTIZA MURGOCI DORIN

 • 1. Subsemnatul Stancescu Florin Traian, expert tehnic judiciar in specialitatea topografie, geodezie si cadastru funciar, avand legitimația nr.2411 - 3217/2000, in evidenta Biroului Local pentru expertize contabile si tehnice de pe langa Tribunalul Județean Prahova, am fost desemnat ca expert parte pentru reclamanti prin incheiere de ședința a Curții de: Apel Brașov .

 • 2. Sunt de acord cu concluziile raportului de expertiza Întocmit de expert Murgoci Constantin -Dorin.

 • 3. Precizez ca terenul in litigiu nici nu face parte din Parcul Dendrolcgic, iar restituirea acestuia in natura nici nu afecteaza funcționalitatea Parcului Dendrologic.

 • 4. Din informațiile existente (dovezile sunt depuse la dosar, menționate si in decizia înaltei Curți de Casație si Justiție) rezulta ca in imediata apropiere a terenului in litigiu au mai fost retrocedate, in natura, alte terenuri, fie prin decizie a Primăriei conform Legii 10/2001, fie prin hotarare judecătoreasca, iar asemenea terenuri au inclus chiar spatii verzi si alei pietonale ; mai mult, pentru asemenea terenuri limitrofe, cu situație existenta similara terenului apelantilor-contestatori, au si fost aprobate documentații de urbanism care permit construcții private.

 • 5. In mod corect expertul desemnat retine ca terenul obiect al judecării nu este afectat de utilitati publice. Modalitatea in care acest teren este amenajat nu constituie lucrări de utilitate publica in sensul legii, mai mult, aceasta minima amenajare existenta (alee asfaltata) a fost efectuata de Primărie in anul 2003, deci după depunerea notificării conform Legii 10/2001

(nr.454/03.08.2001), prin care apelantii - contestatori si - au manifestat voința de a li se restitui terenul in natura, cerere menținută constant pe parcursul procedurii.

Fata de cele aratate, instanța va analiza si dispune.

DATA: 10.08.2009

EXPERT TOPO.


CURTEA DE APEL PLOIEȘTI

Dosar nr. 2915.3/42/2005

Termen 02.06.2008

Expert tehnic Neagu Nicu, specialitatea topografia, cadastru și geodezie, cu legitimația 4347.

Conform încheierii de Ședință din 14.04.2008 instanța a dispus completarea raportului de expertiză tehnică (Completare nr. 1) cu un nou obiectiv, în sensul identificării și poziționării pe schița ds plan a proprietăților învecinate cu terenul în litigiu menționate în actele de proprietate depuse Ia dosar la termenul de judecată din 14.04.2008, de a preciza expres dacă se suprapune vreo parte din terenul în litigiu cu terenul ce aparține domeniului public și de a indentifica construcțiile pentru care s-a emis certificat ds urbanism.

La efectuarea lucrării se vor avea în vedere: Hot. Consiliului Local nr. 75/3.05.2004, planul urbanistic de detaliu din dosarul nr. 0475/2005 al I.C.C.J., Certificatul de Urbanism și documentația care a stat la baza emiterii Hot. Consiliului Local nr. 75/2004 depusă astăzi la dosar de reprezentantul apelantei Primăria Mun. Ploiești.

Răspuns la obiectivul completării nr. 2

Părțile nu au fost convocate, deoarece am considerat că nu este necesar, având în vedere că dispun de actele întocmirii lucrării.

Conform actelor depuse la dosar, la 14.04.2008 de către reprezentantul apelantei Primăria Mun. Ploiești, terenul în litigiu se învecinează la sud-est cu propr. Pena Petre, contur 2-9-10-3 și la sud-vest cu terenul contur 3-10-11-12, așa cum se evidențiază pe planul anexat.

Cele două suprafețe de teren vecine de la sud-est șt sud-vest nu afectează terenul în litigiu.

Conform Planului Urbanistic de Detaliu-Studiu de SoluțieV-4 și Certificatului de Urbanism nr. 1325/2007 eliberat pentru Pma Petre, pe terenul proprietatea Pena Petre se va construi un imobil 4S + P + 11- denumit pe P.UJD. -CENTRU DE AFACERI BIROURI, iar pe terenul contur 3-10-11-12 se va edifica intrarea în PARCAJUL SUBTERAN menționat în P.U.D.

Deci zona respectivă și menționată pe plan prin conturul 2-9-11-12-3-2, va fi o zonă construibilă.

Anexez planul de situație parte integrantă a raportului de expertiză.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 2


COMISIA PENTRU VALORIFICAREA PATRIMONIULUI, SERVICII CĂTRE POPULAȚIE, COMERȚ, TURISM, AGRICULTURĂ ȘI PROMOVARE OPERAȚIUNI COMERCIALE

RAPORT

Comisia a luat în discuții proiectul de hotărâre privind aprobarea trecerii unor terenuri situate în Ploiești, B-dul Republicii, din domeniul public în domeniul privat al municipiului Ploiești

și a emis:

PREȘEDINTE-


SECRETAR,

Bolocan Iulian


Valentin MarcuData:

ROMÂNIA

ÎNALTA CURTE DE CASĂȚIE ȘI JUSTIȚIE^W, SECȚIA CIVILĂ ȘI DE PROPRIETATE INTELȚgTlftȚM -fiB î


Decizia nr.3141               Dosar nr.7600/1/2

Ședința publică din 20 mai 201G

Carmen Elena Popoiag -   - Președinte

Maria David                - Judecător

Crețu Dragu                - Judecător

Mihaela Calabiciov            -  Magistrat asistent

S-a luat în examinare recursul declarat de reclamanții Brăslașu Claudian și Brăslașu Alexandrina împotriva deciziei nr.169 din 9 iunie 2008 a Curții de Apel Ploiești.

Dezbaterile au fost consemnate în încheierea din data de 6 mai 2010, care face parte integrantă din prezenta decizie, iar pronunțarea s-a amânat la 11 mai și apoi pentru astăzi 20 mai 2010.

După deliberare,

ÎNALTA CURTE,

asupra cauzei de față, constată următoarele:

Prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului Prahova sub nr.4408/2004, reclamanții Brăslașu Claudiu și Brăslașu Alexandrina au chemat în judecată pe pârâta Primăria Ploiești, prin Primar, solicitând ca prin hotărârea ce se va pronunța să se dispună anularea dispoziției nr.4893/2004 emisă de pârâtă, restituirea în natură a terenului în suprafață de 965 mp (respectiv a unei cote părți ideale din aceasta) și obligarea pârâtei la plata despăgubirilor aferente construcției ce s-a aflat pe acest teren, în prezent demolată.

In motivarea contestației, reclamanții au arătat că terenul și construcțiile aflate pe acesta au fost expropriate în baza Decretului nr.88/1986 și ulterior demolate, iar prin Dispoziția nr.4893/2004 pârâta a dispus restituirea în natură către foștii proprietari numai a unei suprafețe de 513,20 mp din suprafața de 965 mp fără să se precizeze ce se întâmplă cu diferența de 451,80 mp și fără a se dispune cu privire la despăgubirile ce s-ar cuveni pentru construcțiile demolate. S-a solicitat introducerea în cauză a numiților Zaman Emanuela, Brăslașu Dănuț, Loredana și Corina având în vedere că dispoziția contestată a fost emisă și pe numele acestora. S-a solicitat introducerea în cauză și a

Serviciului Domeniului Public și Privat Ploiești. Prin sentința civilă nr.1,35. din 7 februarie 2005, Tribunalul Prahova a admis contestația și a anulat dispoziția nr.4893/2005 emisă de pârât. S-a dispus restituirea în natură a terenului în suprafață de 451,80 mp, situat în Ploiești, B-dul Republicii nr?4p, județul Prahova, identificat pritj raportul de expertiză, întocmit de expertul Ștefănescu Madena, contestatorilor. S-a constatat dreptul contestatorilor la măsuri reparatorii prin echivalent pentru cele două construcții ce s-au aflat pe teren, în prezent demolate și pârâta a fost obligată la plata acestor despăgubiri. Pentru a hotărî astfel, tribunalul a reținut că, reclamanții și-au dovedit dreptul de proprietate asupra imobilului în litigiu și că sunt persoane îndreptățire potrivit Legii nr.10/2001.

Curtea de Apel Ploiești - secția civilă prin decizia nr.774 din 31 mai 2005 a respins ca nefondat apelul declarat de pârâta Primăria Municipiului Ploiești împotriva sentinței civile nr.135 din 7 februarie 2005 a Tribunalului Prahova, în contradictoriu cu contestatorii JBrăslașu Qaudiu și Brăslașu Alexandrina.

In considerentele deciziei s-a reținut, în esență, cu privire la restituirea integrală a imobilului că, în condițiile în care s-a constatat dreptul tuturor moștenitorilor de a beneficia de măsuri reparatorii, formularea unei contestații menite să aducă imobilul în natură, în masa


succesorală și nu echivalentul bănesc al acestuia, are caracterul unui acț de administrare^ce poate fi înȚeplimtjlexdcar^dintre proprietari sau cbindîvizârifurde efectele unei hotărâri judecătorești beneficiază toți moștenîtoni acceptanți ai succesiunii defunctului Brăslașu Dumitrucorespunzător cotelor succesorale cuvenite.

k. S-a mai reținut că este neîntemeiat motivul de apel privind solicitarea contestatorilor prin notificare a despăgubirilor și nu a restituirii în natură a imobilului, în condițiile în care regula instituită de Legea nr.10/200-1 este cea a restituirii în natură a imobilului, în condițiile în care regula instituită de Legea nr.10/2001 este cea a restituirii în natură a imobilelor preluate în mod abuziv, astfel că fostul proprietar nu are un drept de opțiune, atunci când restituirea în natură este posibilă.

împotriva acestei ultime hotărâri a declarat recurs pârâta Primăria Municipiului Ploiești, care, invocând motivul prevăzut de art.304 pct.9 God procedură civilă, arată în esență că, hotărârea instanței de apel este nelegală, deoarece terenul restituit aparține domeniului public, că, cererea de restituire în natură nu a fost formulată de toți moștenitorii fostului proprietar al imobilului și că greșit s-au acordat despăgubiri în condițiile în care trebuia emisă o altă
3 dispoziție, iar valoarea despăgubirilor nu putea fi stabilită ^Veoț^fi^ în care nu s-a adoptat legea specială care să reglemente^esmp^ cuantumul și procedurile de acordare.

)

ianuarie 2007 a admis recursul, a casat decizia și a trimis c^uza^pre


înalta Curte de Casație și Justiție prin decizia civilămr.443/ciir

rejudecare aceleiași instanțe._____             *

Prin decizia de casare s-a reținut că în cauza pendinte nu s-au administrat suficiente dovezi din care să rezulte, dacă scopul exproprierii a fost realizat și ca nu s-au clarificat nici aspectele legate de situația juridică a terenului, în sensul dacă este liber, neocupat de construcții și utilități publice și dacă aparține domeniului public.

în rejudecare cauza a fost înregistrată pe rolul Curții de Apel Ploiești sub nr.2915,3/42/2005.

Curtea de Apel Ploiești prin decizia civilă nr.169 din 9 iunie 2008 a admis apelul declarat de pârâta Primăria Municipiului Ploiești prin Primar, a schimbat în parte sentința civilă nr.135/7 februarie 2005 pronunțată de Tribunalul Prahova, în sensul că s-a admis în parte contestația. S-a anulat în parte dispoziția nr.4893 din 19 mai 2004, menținând sub acest aspect dispozițiile sentinței civile nr.135/2005 privind constatarea dreptului contestatorilor la despăgubiri prin echivalent, pentru cele două construcții care s-au aflat pe terenul situat în Ploiești, B-dul Republicii nr.40, în prezent demolată.

S-a respins cererea contestatorilor privind restituirea în natură a suprafeței de 451,80 mp (reprezentând diferența între 915 mp, solicitat prin acțiunea introductivă și 513,20 mp restituiți contestatorilor prin dispoziția nr.4893/2004 emisă de Primarul Municipiului Ploiești), situată în Ploiești, str. Republicii nr.40. S-au înlăturat mențiunile din dispozitivul sentinței referitoare la obligarea intimatei la plata despăgubirilor pentru cele două construcții demolate.

Pentru a hotărî astfel, s-a reținut în esență că, potrivit HG. nr.1359/2001 și inventarului bunurilor ce aparțin domeniului public al Municipiului Ploiești, terenul în suprafață de 451,80 mp ce face obiectul cauzei pendinte, aparține parcului dendrologic al Municipiului Ploiești. S-a mai reținut că potrivit raportului de expertiză efectuat în cauză, pe terenul în litigiu se găsesc spații verzi, alei pietonale și trotuarul care traversează acest teren, toate aparținând domeniului public, iar în integralitatea sa, se învecinează cu trei ioturi, având un unic proprietar ce este terț față de prezenta cauză. împrejurarea-că pentru terenurile învecinate s-au emis P.U.D.-uri și certificate de urbanism nu este de natură să conducă la restituirea în natură a terenului solicitat.

4

. împotriva acestei hotărâri s-a declarat recurs de către reclamanții

Brăslașu Claudian și Brăslașu Alexandrina invocând incidența

dispozițiilor art.304 pct.9 Cod procedură civilă.

Recurență critică hotărârea sub următoarele aspecte:

 • - Prin respingerea cererii de restituire în natură a suprafeței de 451,80 mp, se încalcă drepturile fundamentale consacrate prin Convenția Europeană a Drepturilor Omului.

 • - Terenul în Etigiu este situat' într-o zonă unde au avut loc restituiri în natură a terenurilor soEcitate tot în baza Legă nr.10/2001, zonă unde urmează să se edifice diverse constmcță, această zonă fund construibilă, în mod eronat se reține că are destinația de parc.

 • - Nu au fost analizate actele aflate la dosarul cauzei depuse chiar de Primărie, care atestă că în imediata vecinătate a terenului în Etigiu s-au edificat construcțu, iar justificarea instanței pentru neanalizarea acestor acte este puerilă având în vedere că în speță se pune în discuție problema unui drept de proprietate.

Nota emisă de Autoritatea Națională pentru Restituirea Proprietăților prin care s-au dat îndrumări în sensul de a se proceda la restituire, constituie o altă probă care justifică nelegaEtatea hotărârii.

 • - Incidența în speță a dispozițiilor art.ll aEn.3 din Legea nr.10/2001, este contrazisă de raportul de expertiză topo și de înscrisurile depuse la dosarul cauzei chiar de pârâtă, care atestă că zona în care se află terenul Etigios este construibilă. Tot prin raportul de expertiză s-a dovedit că în perimetrul cuprins între RepubEcu și Gh. Doja - Ion Maiorescu - Samuil Micu urmează să se edifice construcțu comerciale și civile private conform P.D.U.-urilor aprobate prin hotărâri ale ConsiEului Local.

Examinând criticile formulate prin intermediul cererii de recurs, înaltajOurte a constatat următoarele:

în esență, prin motivele de recurs se aduc critici numai cu privire la dispoziția instanței, prin care s-a respins cererea de restituire în natură a suprafeței de 451,80 mp.

în acest sens, susțin recurență că suprafața de 451,80 mp reprezintă diferența între 965 mp soEcitată prin acțiunea introductivă și 513 mp restituiți prin dispoziția nr.4893/2004 emisă de pârât și că acest teren este situat într-o zonă unde au avut loc restituiri în natură a terenurilor soEcitate în baza Legă nr.10/2001.

Cu privire la susținerile recurențăor, instanța de apel a reținut că terenul în Etigiu în suprafață de 451,80 mp nu poate fi restituit în natură, constatând că, potrivit HG. nr.1359/27 decembrie 2001, terenul din cauza pendinte aparține domeniului pubEc.


5

în calea de atac a recursului recurenții au depus la" dosar un certificat eliberat de Curtea de Apel Ploiești, fila 50 din'/ dosar, care atestă că prin sentința nr.95 pronunțată la 19 aprilie 2010 de Curtea dc Apel Ploiești - Secția Comercială și de Contencios Administrativ și Fiscal, s-a admis acțiunea formulată potrivit Legii contenciosului administrativ de reclamanții Brăslașu Qaudian și Brăslașu Alexandrina, în contradictoriu cu Guvernul României și s-a dispus anularea HG, nr.1359/2001 Anexa FI, Poziția 3 pentru suprafețele de 369 mp, perimetrul ABFEA și 1366 mp perimetrul MNBQM identificate pe schița de plan de expert Badea Lucian, situate în Municipiul Ploiești, B-dul Republicii nr.40 și 46, județul Prahova.

Alăturat acestui înscris nou, depus la dosar s-au mai depus și alte înscrisuri, respectiv adresa nr.12538 din 21.08.2009 emisă de Prefect, fila 34 dosar, care atestă că suprafața de teren solicitată de reclamanți nu face parte din Parcul Dendrologic „Mihai Viteazu” situat în Municipiul Ploiești, concluzie la care s-a ajuns urmare studierii Planului de Urbanizare de Detaliu pentru Zona de Interes.

Raportat la înscrisurile noi depuse în calea de atac a recursului, susținerile recurenților în sensul că terenul din cauza pendinte poate fi restituit în natură, întrucât nu aparține domeniului public, sunt fondate, având în vedere și dispozițiile art.l din Legea nr.10/2001, care prevăd că imobilele preluate în mod abuziv de stat în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, se restituie în natură.

Mai mult, art.7 din Legea nr. 10/2001 dispune că imobilul se restituie de regulă în natură, stabilindu-se astfel regula modalității de retrocedare, excepția fiind aceea a restituirii prin echivalent.

In prezent nu există nici un impediment cu privire la restituirea în natură a terenului din speța supusă analizei, atâta timp cât a fost anulată HG. nr.1359/2001 care atesta apartenența la domeniul public a terenului situat în Municipiul Ploiești, B-dul Republicii nr.40, județul Prahova.

Mai mult, zona cuprinsă între adresele Ion Maiorescu -Republicii - Gh. Doja, din care face parte și Republicii nr.40, este configurat în Planul Urbanistic General, depus tot ca înscris nou la dosar, un perimetru destinat pentru instituții și servicii de interes

concluzie terenul din cauza pendinte nu face parte din


domeniul public al Municipiului Ploiești și drept urmare înalta Curte în baza art.312(l) Cod procedură civilă va admite recursul, va casa decizia atacată precum și sentința civilă nr.135 din 7 februarie 2005 pronunțată de Tribunalul Prahova, în parte, în sensul că va dispune restituirea în

6

natură a suprafeței de 451,80 mp. Șe va menține dispoziția din sentința civilă nr. 135/7 februarie 2005 a Tribunalului Prahova îh sensul obligărir intimatei la despăgubiri pentru cele două construcții demolate, precum și dispoziția Primarului Municipiului Ploiești rif.T8V37TT mai 2004 privind restituirea în natură a suprafețeTde 513,20 mp.

PENTRU ACESTE MOTIVE ÎN NUMELE LEGII DECIDE

Admite recursul declarat de reclamanții Brăslașu Qaudian și Brăslașu Alexandrina împotriva deciziei civile nr.169 din 9 iunie 2008 a Curții de Apel Ploiești - Secția civilă și pentru cauza cu minori și familie.

Casează decizia atacată, precum și sentința nr. 135/07.02.2005 a Tribunalului Prahova - Secția civilă, în parte, în sensul că dispune restituirea în natură a suprafeței de 451,80 mp.                    "

Menține dispoziția Stabilită prin sentința nn135/07.02.2005 a Tribunalului Prahova de obligare a intimatei la despăgubiri pentru cele două construcții demolate, precum și dispoziția Pnmarului Municipiului Ploiești nr.4893/19.05.2004 privind restituirea în natură a suprafeței de 513,20 mp.

Irevocabilă.

Pronunțată în ședință publică, astăzi 20 mai 2010.


înalta Curte de Casațife și Justiție

- SECȚIA CIVILĂ Șl DE PROPRIETATE 1NT

Prezenta copie aflat ia dosarul acestei secțpțl^ se legalizează J șt timbru judi


t                                            ........

âVidu-se taxa judiciarăROMÂNIA

CURTEA DE APEL BRAȘOVSecția civilă și pentru cauze cu minori și de familie ,de conflicte d< sociale                       $

Dosar nr. 5114,3/42/2006


DECIZIE CIVILĂ Nr. 31/Ap

Ședința publică de la 24 Martie 2010

Completul compus din: PREȘEDINTE Maria-Carmen Tică JUDECĂTOR Camelia Juravschi

GREFIER Gilda Gubemat

Pentru astăzi fiind amânată pronunțarea asupra apelului declarat de contestatorii C1OPONEA EMMA și ȘTEFĂNESCU PAUL-DAN, împotriva sentinței civile nr. 359/12.04.2006, pronunțată de Tribunalul Prahova, în dosarul civil nr. 767172005, dosar strămutat de la Curtea de Apel Ploiești.

La apelul nominal făcut în ședință publică, la pronunțare, se constată lipsa părților. Procedura îndepli lită.

Dezbaterile în cauză au avut loc în ședința publică din 4 martie 2010, când părțile prezente au pus concluzii în sensul celor consemnate în încheierea de ședință din acea dată, ce face parte integrantă din prezenta decizie.

In vederea deliberării, instanța a amânat pronunțarea cauzei pentru 11 martie 2010, 18 martie 2010 și apoi pent u 24 martie 2010.

CURTEA

Asupra apelului civil de față;

Constată că prin contestația înregistrată pe rol Tribunalului Prahova sub nr. 7671/2005, contestatorii Cioponea Emma și Cioponea Dan Paul au solicitat, în contradictoriu cu intimații Primăria Municipiului Ploiești și Primarul Municipiului Ploiești, anularea dispoziției nr. 7794/2.11.2005, emisă de Primarul Municipiul Ploiești, prin care s-a dispus acordarea de măsuri reparatorii și restituirea în natură a imobilului din Ploiești, str. Republicii, rr. 46A.

In motivarea cererii, contestatorii au arătat că prin notificarea 47.906/2001, în calitate de succesori ai defuncților Ștefanescu Stelian și Georgescu Mioara Xantia, au solicitat restituirea imobilului din Ploiești, str. republicii, nr. 46A, parțial în natură și parțial despăgubiri și că în mod greșit le-au fost acordate numai despăgubiri, deși imobilul teren putea fi restituit în natură.

Ulterior, contestatorii Cioponea Emma și Ștefanescu Dan Paul au completat și precizat cererea de chemare în judecată solicitând anularea dispoziției nr. 7794/2.11.2005. restituirea în natură a terenului situat în Ploiești, B-dul Republicii, nr. 46A și acordarea de despăgubiri calculate conform dispozițiilor Legii 10/2001, modificată prin Legea nr. 247/2005, pentru construcția aflată pe acest teren și demolată.

In motivarea cererii se arată că numai după introducerea cererii de chemare în judecată a fost comunicată reclamanților dispoziția nr. 7794/2.11.2005 și că terenul revendicat este liber, neflind utilizat pentru cauză de utilitate publică.

în drept au fost invocate dispozițiile legii nr. 1072001 și ale legi nr. 247/2005. prin sentința civilă nr. 359/12.04.2006, Tribunalul Prahova a respins contestația precizată și completată formulată de contestatorii Cioponea Emma și Ștefanescu Dan Paul, în contradictoriu cu intimații Primăria Municipiului Ploiești și Primarul Municipiului Ploiești.

Pentru a pronunța această sentință, prima instanță a reținut următoarele:

Din actele depuse la dosar de către contestatori, rezultă că imobilul în litigiu a aparținut defunctului lonescu Gheorghe, Georgescu Mioara Xantia și contestatorului Ștefanescu Dan paul și a

•fost trecut în proprietatea statului în baza Decretului de expropriere nr. 88/1986.

.   ■ ■■' în prezent, pe terenul expropriat s-a realizat utilitatea publică, fiind ocupat de Parcul

Dendrologic Mihai Viteazul și amenajările aferente, făcând parte din domeniul public al Mun. Ploiești, așa cum.a fost atestat prin HG nr. 1359/2001 publicată în Monitorul oficial nr. 128 bis din 18.02.2002:.

în această situație, în cauză sun incidente prevederile art. II alin. 4 din Legea nr. 10/2001 republicată, conform cărora,-în cazul în care. lucrările pentru care s-a dispus exproprierea ocupă funcțional întregul teren afectat, măsurile reparatorii se stabilesc prir echivalent, pentru întreg imobilul.

Inventarul bunurilor ce aparțin domeniului public al Mun. Ploiești (anexa FI) depus la dosar, atestă de asemenea, faptul că terenul a cărei restituire în natură se solicită face parte din domeniul public în administrarea ADP fapt pentru care restituirea în natură nu mei este posibilă, fiind astfel incidente prevederile legii prin care se propun și se acordă măsuri reparatorii.

Deși în raportul de expertiză topografică se menționează că teren rl este liber de construcții, pe acesta fiind amenajate spații verzi și alei betonate, instanța a apreciat că aceste susțineri nu pot fi avute în vedere întrucât restituirea în natură a părții de teren propusă de raportul de expertiză ar afecta funcționalitatea Parcului dendrologic cât și planul de urbafism și sistematizare al Municipiului Ploiești.

împotriva sentinței au declarat apel contestatorii Cioponea Emma și Ștefanescu Dan Paul, criticând-o. pentru nelegalitate și netemeinicie, solicitând schimbarea îr. tot a acesteia, în sensul admiterii cererii de chemare în judecată, astfel cum a fost precizată și completată.

în dezvoltarea motivelor de apel se arată că din probele adminis:rate în cauză rezultă fără dubiu aplicabilitatea în cauză a dispozițiilor art. 11 alin. 3 din Legea rr. 10/2001, fiind posibilă restituirea în natură a terenului.

• Totodată, se invocă faptul că terenul revendicat nu este identic cu <el pretins de pârâți a face parte din domeniul public precum și. lipsa oricăror dovezi care ar putea face dovada că acest imobil este ocupat în întregime și că nu poate fi restituit în natură.

De asemenea, se evidențiază faptul că intimații Primăria Mun. Ploiești și Primarul Mun. Ploiești nu au făcut nici o obiecție la raportul de expertiză întocmit în cauză și că terenul întrucât celui în litigiu, care are o situație juridică identică, a fost reținut în natură.

Prin decizia civilă nr. 66/12.02.2007 curtea de Apel Ploiești a respins apelul declarat de contestatorii Cioponea Ema și Ștefanescu Dan Paul, împotriva sentinței civile nr. nr. 359/12.0'4.2006 pronunțată de Tribunalul Prahova.

înalta Curte de Casație și Justiție, prin decizia civilă nr. 2608/17.04.2008 a admis recursul declarat de reclamanții Cioponea Emma și Ștefanescu Dan Paul împotriva deciziei civile nr. 66/12.02.2007 a Curții de Apel Ploiești, pe care și a trimis cauza spre rejudecare Curții de Apel Ploiești.

în considerentele sentinței s-a reținut că situația de fapt nu a fost pe deplin lămurită în ceea ce privește identificarea terenului în litigiu, respectiv dacă acesta face parte sau nu din suprafața de 44.700 mp. a parcului dendrologic și dacă este afectat de utilități publice sau detalii de sistematizare.

Prin încheierea nr. 2303/2.03.2009, pronunțată în dosarul nr. 8706/1/2008, înalta Curte de Casație și Justiție a admis cererea de strămutare formulată de contestatorii Cioponea Emma și Ștefanescu Dan Paul și dispus strămutarea prezentei cauze la Curtea de Apel Brașov, păstrând actele de procedură îndeplinite înainte de strămutare.

La această instanță, prezenta cauză a fost înregistrată sub nr. 5114,3r42/2006

Cu ocazia rejudecării apelului s-a dispus efectuarea unui raport de expertiză, care a avut ca obiective: identificarea imobilului - teren situat în Ploiești, B-dul republicii, nr. 46A, jud. Prahova, poziționarea exactă a acestuia în raport cu parcul dendrologic, stabilirea apartenenței sau neapartenenței acestui teren la parcul dendrologic, stabilirea faptului daca terenul revendicat este sau nu afectat de utilități publice și dacă restituirea în natură a acestuia afectează funcționalitatea parcului dendrologic.

Analizând sentința și în raport de actele, lucrările dosarului și cu motivele de apel, Curtea reține următoarele:

7

$ O -<x Imobilul situat în Ploiești, str. Republicii, nr. 46A - tem și construcții - a fost expropriat prin Decretul de sistematizare nr. 88/1986, iar ulterior construcțiile au fost demolate/            . \

Prin dispoziția nr. 7794/2.11.2005, emisă de Primarul Mun. Ploiești., a fost sbipționată notificarea formulată de contestatori Cioponea Emma și Ștefanescu Dar: Paul, în sensul respingerii cererii de restituire în natură a imobilului situat în Ploiești, B-dul Republicii, niv46Â și propunerii de acordare a măsurilor reparatorii prin echivalent constând în despăgubiri prevăzuta de Legea nr. 10/2001. ..

Pentru imobilele expropriate, modalitatea de acordare a măsurilor reparatorii în natură sau prin echivalent este reglementată de art. 11 din Legea nr. 10/2001, care are caracterul unei norme speciale, aplicabilă preluărilor abuzive în forma exproprierii.

In cazul imobilelor expropriate, principiul este acela al acordării măsurilor reparatorii în natură iar restituirea prin echivalent este reglementata ca o o măsură subsidiară, aplicabilă numai in doua situații prevăzute expres si limitativ de art. 11 din legea 10/2001 si anume: în cazul în care imobilul a fost înstrăinat , respectiv este afectat, total sau parțial, de lucrările pentru care s-a dispus exproprierea.

In acest sens sunt si dispozițiile art. 7 din legea 10/2001, care fixeaza principiile fundamentale ale restituirii in baza legii speciale, respectiv: regula restituirii in natura si acordarea de masuri reparatorii prin echivalent numai in cazurile expres prevăzute ce lege.

Ca urmare măsură reparării prin echivalent pentru imobilele expropriate si in alte cazuri decât cele prevăzute de art. 11 din Legea 10/2001 constituie o adaugare la lege, fiind ilegala. .

)             O analiza a situațiilor cu caracter de excepție care exclud restituirea in natura si raportarea

acestora la speță de fata permite a stabili legalitatea dispoziției emisa de Primarul municipiului Ploiești.

Astfel potrivit art. 11 alin 1 din Legea 102001 " Imobilele expropriate și ale căror construcții edificate pe acestea nu au fost demolate se vor restitui în natură persoanelor îndreptățite, dacă nu au fost înstrăinate, cu respectarea dispozițiilor legale." Aceasta, situație nu se regăsește in cauza, întrucât construcțiile aflate pe imobilul in litigiu au fost demolate, aspect care a fost, recunoscut de ambele parti, nefiind contestat.

In schimb, pentru a doua situație de excepție, art.l 1 alin 2 din Legea 10/2001 prevede ca "In cazul în care construcțiile expropriate au fost demolate parțial sau total, dar nu s-au executat lucrările pentru care s-a dispus exproprierea, terenul liber se restituie în natură cu construcțiile rămase, iar pentru construcțiile demolate măsurile reparatorii se stabilesc în echivalent/'

Ca urmare este esențial in cauza a se stabili daca au fost executate lucrările pentru care s-a dispus exproprierea, respectiv daca scopul exproprierii a fost atins, iar ir. caz afirmativ, daca a fost realizat in tot sau in parte.

Raportul de expertiza intocmit in cauza de atat in prima instanța, cat si suplimentul la raportul de expertiza, intocmit in apel de expertul Murgoci Constantin Dorin stabilesc fara dubiu ca terenul in litigiu nu face parte din parcul dendrologic "Mihai Viteazul", respectiv ca scopul exproprierii in ce privește acest teren nu a fost atins. Suplimentul la raportul de expertiza a fost intocmit in apel, după strămutarea cauzei, de același expert care a intocmit lucrarea in prima instanța la Tribunalul Prahova la cererea expresa a reprezentantei parărilor Primăria Municipiului Ploiești si Primarul Municipiului Ploiești, cu acordul reprezentantului contestatorilor.

Expertul a stabilit, in urma măsurătorilor si in raport de înscrisurile depuse de intimați la dosarul cauzei, ca parcul dendrologic "Mihai Viteazul "este cuprins între str. Gh. Doja, str. Bucegi si B-dul Republicii, si ca terenul revendicat de contestatori se afla intre străzile Bucegi, Republicii si Ion Maiorescu.

Raportul de expertiza si concluziile expertului au avut la baza planul de urbanism de detaliu existent la Primăria Ploiești, pe care expertul l-a anexat in copie la raportul de expertiza si la suplimentul acestuia, formând planșa nr.2 (fila 46), pe care intimatii d .n prezenta cauza nu l-au contestat.

Aceeași identificare a terenului in litigiu si a parcului dendrologic"Mihai Viteazul" a facut-o si expertul Stancescu Traian Florin, expert autorizat in cadrul Biroului Local de Expertize de pe langa Tribunalul Prahova, in raportul de expertiza extrajudiciara întocmi: la data de 10.08.2009 in apel(fila 41).

Totodată acesta arata ca modalitatea in care terenul revendicat este amenajat nu constituie lucrări de utilitate publica in sensel legii, mai mult aceasta minima amenajare existenta (alee asfaltata) a fost : efectuata de Primărie in anul 2003, după depunerea notificării de către contestatori.

Potrivit Inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Ploiești, depus de intimați in dosarul Curții de Apel Ploiesti(fila 29) rezulta ca Parcul dendrologic, in suprafața de 44,700 mp este cuprins intre străzile Gh. Doja, Republicii si I. Maiorescu, ceea ce inseamna ca locuința contestatorilor, situata la fel ca si imobilul in litigiu intre străzile 3ucegi, Republicii si Ion Maiorescu, face parte din Parcul dendrologic, ceea ce este imposibil.

Primăria Municipiului Ploiești si Primarul Municipiului'Ploiești prin reprezentant nu au combătut cu probe concluziile expertilor, nu a aratat in ce ar consta greșelile expertului Murgoci Constantin Dorin, in cazul in care ar exista, nu a solicitat efectuarea unei contraexpertize, iar la solicitarea instanței de a prezenta alte probe sau un raport de expertiza extrajudiciar, a precizat ca nu a solicitat intocmirea unui astfel de raport (incheierea ședinței publice din 4 martie 2010).

Susținerea intimatilor in sensul ca terenul in litigiu este inclus în domeniul public prin Hotararea de Guvern 1.359/27 decembrie 2001 urmeaza a fi inlaturata, pe langa motivele mai sus expuse si pentru următoarele considerente:

Dispozițiile Legii 10/2001, publicata in Monitorul oficial in data de 14.02.2001, anterior emiterii Hotărârii de Guvem 1.359/27.12.2001, se aplica cu prioritate in raport cu actele normative si procedurile care tind sa inlature de- la restituirea in natura bunuri care fac obiectul acestei legi, potrivit art.l capitolul-1 din Normele Metodologice de aplicare unitara a Legii 10/2001, aprobata' prin Hotararea de Guvem 498/2003.. Pe de alta parte Hotararea de Guvern 1.359/2001 este un act normativ cu caracter inferior- Legii1 10/2001, ale cărei dispoziții trebuie sa le respecte. Mai- mult, Curtea retine ca Hotararea de Guvern.-privind includerea in domeniul public a fost emisa-după

 • ■  formularea notificării de către .contestâtori, inregistrata la-Primăria Municipiului Ploiești sub nrf

\ k / 47906/05.10.2001, deci după c.e a-fost inițiata procedura administrativa prealabila prevăzută de lege.'* ‘ * - , . -    ■De asemenea,.raportul de expertiza Stabilește ca terenul- in litigiu nu este afectat de utilitati

publice.

■ * - - In.ce privește acest aspect/prima instanța a făcut o grava confuzie intre reglementarea ari. 11 si a art. 10 din Legea 10/2001.

Astfel; art .11-stabilește distinct-situația imobilelor* expropriate-si folosește sintagma "teren ■ liber", care este :clar'-definita in -art; 11.2 din Hotararea de Guvem 498_'2003 pentru aprobarea-Normelor metodologice de aplicare unitara a Legii 10/2001 in sensul acestei reglementari, astfel: • "Imobilele expropriate care sunt libere (- deci care nu au primit afectatiunea pentru care s-a dispus * exproprierea sau care nu au fost legal înstrăinate ) se pot restitui integral persoanei indreptatite. Prin . urmare, in ipoteza terenurilor expropriate, dat fiind specificul acestei proceduri, prin teren liber se* •

 • ■ ■ înțelege numai temui care" nu a primit afectatiunea pentru care s-a dispus exproprierea sau care nu

a fost legal instrainat.".

Spre deosebire de aceasta ipoteza, art 10 din lege, care reglementează situația imobilelor preluate abuziv, cu excepția exproprierilor, utilizeza sintagma " teren liber", pe care o definește in art. 10.1 din Hotararea de Guvem 498/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare unitara a Legii 10/2001, ca fiind terenul disponibil, care nu este afectat de ut litati publice.

Având in vedere ipotezele speciale reglementate de lege, dispozițiile art 10 nu se pot extinde prin analogie, atata timp cat art. 11 definește clar sintagma "teren liber".

Textul art. 11 alin.2 din Legea 10/2001 este clar, nefiind susceptibil de mai multe interpretări si acestuia nu i se pot aduga si alte ipoteze pe care textul nu le prevede.

Rezulta astfel ca in ipoteza terenurilor expropriate trebuie verificat daca terenul este liber, respectiv daca "a primit afectatiunea pentru care s-a dispus exproprierea sau daca a fost legal instrainat", neavand relevanta juridica existenta sau inexistenta de utilitati publice care au fost realizate de stat in afara scopului exproprierii.

Ca urmare, in cauza trebuie stabilit daca aleea si spațiul verde cu tre. banei au fost realizate de stat in infaptuirea scopului exproprierii, respectiv daca aceasta minima amenajare face parte din parcul dendrologic "Mihai Viteazul", in caz contrar aceasta nu împiedica restituirea in natura a imobilului, in raport de dispozițiile art.l 1 din legea 10/2001.

Din materialul probator administrat in cauza, in concordanta cu considerentele mai sus

expuse rezulta ca terenul in litigiu nu face parte din Parcul dendrologic " Mihai Viteazul' astfel ca restituirea in natura a terenului situat in Ploiești, str. Republicii nr. 46 A , in suprafata^e^T272Mw). este justificata in raport de dispozițiile art.l 1 din Legea 10/2001.                ..                \ l

In ce privește calitarea contestatorilor de persoane indreptatite in sensul Legii 7.020^1 Curteh retine următoarele:

Potrivit înscrisurilor depuse la dosarul cauzei, respectiv sentința civilă nr. 104/28.11.1973, pronunțată de Tribunalul Județean Prahova, Actul de Partaj Voluntar nr. 3556/1947, certificatele de moștenitor nr. 62/24.02.1969, nr. 924/17.04.1985, 795/3.05.1984, 20/15.03.1966, nr. 2133/20.11.1981, 689/17.04.1985 emise de Notariatul de Stat al Județului Prahova și nr. 32/16.04.1999 emis de BNP Moantă Georgeta rezultă că reclamanții Cioponea Emma și Ștefanescu Dan Paul cu calitatea de succesori ai fostului proprietar tabular.

Antecesorii reclamanților Steliana Ceaușoglu, Stelian Ștefanescu, Alexandrina Vintilescu si Constanta Ionescu au dobândit fiecare cota de % din imobilul situat în Ploiești, B-dul Ferdinand, nr. 47 ( în prezent B-dul republicii nr. 46A) de la antecesorul comun Nicolae Brezeanu, în calitate de nepoți de soră predecedată.

Potrivit certificatelor de moștenitor mai sus menționate antecesorii acestora sunt contestatorii din prezenta cauză.

Astfel, antecesoarea contestatoarei, Georgescu Mioara Xantia a dobândit prin moștenire cota de % din imobilul în litigiu de pe urma defunctei Ceaușoglu Steliana, cecedată. la. 8.03.1984, cota de 1/8 de pe urma defunctului Ștefanescu Stelian, decedat la 29.10.1965 și cota de % de pe urma defunctei Alexandrina Vintilescu, decedată la 14.09.1981.

Contestatoarea Cioponea Emma Mioara a dobândit cota de ‘A-dîn imobilul în litigiu de pe. urma defunctei.Georgescu Mioara-Xantia, decedată la 6.1 1.1998, în calitate de fiică și cota de % de pe urma defunctului Ionescu Gheorghe, decedat la 13.02.1985, în.calitate de legatară;

Contestatorul Ștefanescu Dan Paul a dobândit în calitate de fiu< cota de; 1/8 de pe urma defunctului Ștefanescu Stelian, decedat la 2.9.10.1965.                        V. .. •

Raportul de expertiză întocmit în cauză de expertul Murgoci Constantin Dorin stabilește cu certitudine că terenul situat în: Ploiești, B-dul Republicii, -nr.- 46A- nu. face parte din parcul dendrologic și nu este afectat de utilități publice.

Pentru aceste considerente, în .temeiul dispozițiilor art. 296 Cod pr. civilă,'Curta va admite ■apelul declarat de apelanții contestatori Cioponea Emma și Ștefanescu D>an Paul împotriva sentinței civile nr.. 359/12.04.2006 a Tribunalului Prahova, pe care o schimbă îr. tot; în sensul admiterii-în. ■ parte a cererii de chemare în judecată, anulării în parte a dispoziției nr. 7794/2.11.2005 emisă de: Primarul Mun: Ploiești, restituirii în natură a terenului în suprafață de 1.272 mp., situat în Ploiești B-dul Republicii, nr. 46A și menținerii prevederilor deciziei privind acordarea de despăgubiri calculate conform legii 10/2001, modificată prin Legea nr. 247/2007 penîru construcția demolată.

în temeiul dispozițiilor art. 298 Cod pr. civilă raportat la art. 274 Cod pr. civilă, reținând culpa procesuală a intimatelor Primăria Mun. Ploiești și Primarul Mun. Ploiești, Curtea urmează a-i obliga la plata către apelanții contestatori a sumei de 22.672 lei reprezentând cheltuieli de judecată.

Pentru aceste motive, ÎN NUMELE LEGI

DECIDE

Admite apelul declarat de apelanții contestatori Cioponea Emma și Ștefanescu Dan Paul împotriva sentinței civile nr. 359/12.04.2006 a Tribunalului Prahova, ps care o schimbă în tot, în sensul că:

Admite în parte cererea de chemare în judecată, astfel cum a fost precizată, formulată de reclamanții Cioponea Emma și Ștefanescu Dan Paul în contradictoriu cu pârâții Primăria Municipiului Ploiești și Primarul Municipiului Ploiești și, în consecință:

Anulează în parte dispoziția nr. 7794/2.11.2005 emisă de Primarul Municipiului Ploiești, în ce privește acordarea e despăgubiri pentru imobilul teren situat în Ploiești, b-dul Republicii nr. 46A, jud. Prahova.

Dispune restituirea în natură a terenului în suprafață de 1272 mp. situat în Ploiești, B-dul

Republicii 46A, jud. Prahova.

' Menține prevederile deciziei privind acordarea de despăgubiri calculate conform dispozițiilor Legii nr. 10/2001, modificată prin Legea nr. 247/2005 pentru construcția demolată.

Respinge restul pretențiilor reclamanților privind anularea în întregime a dispoziției.

Obligă intimații Primăria Municipiului Ploiești și Primarul Municipiului Ploiești la plata către apelanții contestatori Cioponea Emma și Ștefanescu Dan Paul a sumei de 22.672 (RON) lei, reprezentând cheltuieli de judecată.

Cu drept de recurs în 15 zile de la comunicare.

Pronunțată în ședință publică azi 24 martie 2010.

PREȘEDINTE, Maria-Carmen Tică

JUDECĂTOR, Camelia JuravschiGrefier,

Gilda Gubemat

Red. CMT- 26,04.10

Dacf.GG-29.04.10

6 ex.

Red. fond - m. Roman (T. Prahova)